„Broakmanslandenbiedt plaats aan 1000 woningen m Metaal bed rij f sbon d en Eendracht aangesloten bij Industriebond NVV KERKDIENSTEN Rijssenaren bekeken „vlekkenplan" Huldiging '6&.M GEBIED VAN 50 HECTARE ISRAËL-AVOND Geslaagden EHBO Fifty-fifty actie J. Pij f iers had mooiste duivin Lektuuraktie geslaagd DORCAS Nutsspaarbank Kort geknipt Ne korte ruste Sint en Piet bij Heka WEEKBLAD VOOR RUSSEN" WORDT OPGENOMEN IN DE „DRIEHOEK" Bewaar het pand BURGERLIJKE STAND AGENDA j m Uitbreiding Drugs voortman &s.v. Vrijdag 10 december 1971 45ste jaargang - no. 47 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie: Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting ëgMi u'; i ii MMi mmM m (Van onze verslaggeefster) RIJSSEN Het plan Braak manslanden in Rijssen zal plaats bieden aan zo'n 1000 woningen Het is nu nog 'n „vlekkenplan", wat inhoudt dat zeer globaal is aangegeven waar woningbouw is gepland en welk soort wo ningbouw. Over dit globale plan wilde het gemeentebestuur van Rijssen graag de mening van de bevolking horen. In groten ge> tale was men gisteravond aan wezig in de kantine van de N.V. Heka om met het gemeente bestuur en de gemeentelijke stedebouwkundige ir. A. Leupen van gedachten te wisselen. 3 woonlagen Het „vlekkenplan" Braak manslanden omvat het gebied ten zuiden van de Holterstraat weg (foto boven), ten westen van de Smitjesdijk en in het oosten door de Banisweg. Rechts in het plan is de bijzondere be bouwing gepland. De belangstelling voor de hearing was boven verwachting. BRAND-, STORM-, GLASVERZEKERING WEEKBLAD VOOR RUSSEN r It A X O In het plan, dat een oppervlakte van 50 hectare heeft, zijn als bijzon dere bebouwing twee kerken, twee scholen en een bescheiden winkel centrum gepland. In verband met de bodemgesteldheid zijn in het plan brede groenstroken opgenomen, die een functie vervullen in verband met de waterbeheersing. Braakmanslan- den omvat het gebied ten zuiden van de Holterstraatweg en wordt in het westen begrensd door de Smitjesdijk, in het oosten door de Banisweg. Ten zuiden van de Keizersdijk is geacht :aan villaibebouwing. Het plan beoogt een afronding van de bebouwing in westelijke richting. De huidige bomen in het gebied zijn ln het plan voor 95 procent intact ge bleven, Voor de waterhuishouding zijn 40 meter brede groenstroken ge pland. Aan de Holterstraatweg is wo ningbouw in drie woonlagen gedacht, in aanpassing aan het bejaardencen trum Maranatha. „Voor die hoog bouw loopt niet iedereen warm, ook het gemeentebestuur en de raads commissie niet. Of deze bescheiden hoogbouw er komt, is lang niet ze ker", aldus burgemeester G. J. -Smit in antwoord op enige vragen uit de zaal. Men zei bang te zijn dat de uitmon ding van de Banisweg op de Holter straatweg overbelast zou worden. Ir. Leupen stelde dat de Holterstraatweg op den duur gemeentelijk eigendom zal worden. Met de nieuwe E-8 zal het verkeer over de Holterstraatweg volgens hem aanzienlijk minder wor den. Het gemeentebestuur van Rijssen RIJSSEN Op zaterdag 11 decem ber zullen in café „Stroek" aan de Veemarkt in totaal 14 leden van de A.B.T.K. „de Eendracht" gehuldigd worden wegens 25-jarig lidmaat schap. Bij deze huldiging, die om kwart over twee begint, zullen ook de dames van de leden aanwezig zijn. RIJSSEN. Op donderdag 16 de cember zal er, uitgaande van het In terkerkelijk Jeugdwerk, in de „Vas te Burcht" aan de Molendijk, een Israël-avond worden gehouden. Op deze avond, die om 8 uur begint, zal de film „His Land" worden vertoond met Cliff Richard. „His Land" is een dramatische kleurenproduktie die de kijker kris kras door Israël voert. Reisleiders zijn Cliff Richard en Cliff Barrows. Het is een pakkende film met vaart die de bezoeker van deze avond met de huidige gebeurte nissen in het Midden Oosten confron teert. De film is toegankelijk voor koven 15-jarigen. is reeds begonnen met grondaanko pen in Braakmanslanden. Het is de bedoeling het plan in fasen uit te voe ren. Het gemeentebestuur denkt het plan begin volgend jaar reeds ter visie te kunnen leggen. Men denkt met de eerste woningbouw over zo'n ander half jaar te kunnen aanvangen. In 1975 a 1976 zal het gehele plan vol gebouwd zijn. Het zit de firma Hess^jjiian niet mee. Jarenlang hebben de ge broeders er voor gestreden om te mogen verhuizen van de Schoolstraat naar de Enterstraat. Na tien jaar ga ven B. en W. eindelijk tos, maar doordat vier omwonenden een be zwaarschrift indienden, werd het voorstel met een kleine meerderheid door de raad verworpen. Men zit dus nog steeds in de Schoolstraat en wil nu hier gaan uitbreiden. Of het er echter ooit van komen zal? De tijd zal 't leren, 't Eerst moet antwoord van B. en W. worden afgewacht. Dan zal de raad moeten beslissen en wie garandeert de gebroeders Hesselman dat er niet weer bezwaarschriften ko men? De heer Huisman van de afdeling verdovende middelen van de Apel- doornse politie vertelde aan de da mes van de Ned. Ver. van Huisvrou wen iets over het gebruik van drugs. Na afloop mochten de damss vragen stellen. De heer Huisman zal ter ge legener tijd mee dit onderwerp ver der gaan en de Huisvrouwen hopen dat de belangstelling dan nog groter zal zijn dan zij reeds was. Het on derwerp is belangrijk genoeg. NOTTER. In hotel Tijhuis te Rijssen vond de uitreiking plaats van het EHBO diploma aan de ge slaagde cursisten van afdeling Not- ter in tegenwoordigheid van de bei de wethouders van de gemeente Wierden, de heren Bloemendaal en Nollen. De geslaagden, opgeleid door dokter J. Slofstra uit Rijssen, die ook deze avond aanwezig was zijn de dames: Mevr. J. ten Berge-Kleinjan, mevr. M. Brinkman-Hakkert, mevr. D. v.d. Riet-Kooy, mej. R. Muihof en mej. A. Sok, alsmede de heren T. Brink man en B. Wooldérink. Wethouder Bloemendaal feliciteerde de geslaagden met het behalen van het E.G.B.O. diploma, in welke feli citatie hij ook dokter Slofstra betrok, en bood namens de vereniging bloe men aan. Donderdag 25 november: Horlogerie Jan Muller, Wessels An- senerstraat 10; Sig. mag. Gijsbers. Vrijdag 26 november: Gez. Klensman, Gebr. Pluimers, Fa. Nitert. Zaterdag 27 november; Ijzerhandel De Beek, J. Ligtenberg, Schild; Ter Harmsel, Haarstraat 119. Maandag 29 november: B. J. Koedijk (J. Heedt), Radio Scho- neveld, Foto Zandvoort. Dinsdag 30 november; G. J. ter Harmsel, Mag. De Sport, Kapperts Meubelhuis. Woensdag 1 december: Fons Tusveld, Meier, Elsenerstraat. Donderdag 2 december: V. d. Stouw, Kieven, De Goeien. Vrijdag 3 december: W. Rozendam, Dijkink, Haarstraat. Otje van Potje. Zaterdag 4 december: A. R. v. d- Houten. RIJSSEN De Rijssenaar J. Pijf- fers, lid van de p.v. de Zwaluw nam dit weekeinde deel aan de grote in ternationale tentoonstelling van de N.A.B.V.P. die in Krasnapolski in Amsterdam werd gehouden. De heer Pijffers die met 5 oude doffers en 5 oude duiven had ingeschreven, die uit de hand werden gekeurd, bleek te beschikken over de mooiste Del- bar duivin van de gehele tentoonstel ling. Gezien het feit dat met alle grote kampioenen van Nederland, België en Duitsland werd deelgenomen is dit een prachtig resultaat voor de heer Pijffers, die met zijn twee vijftallen een vierde plaats in nam met in to taal 921Vs pnt. Eerste werd Van Via- nen uit Utrecht met 922'/: pnt., twee de de heer Gerardts (Amsterdam) met 922 pnt. en derde de heer Lan- genberg (Rotterdam); met 921 pnt. RIJSSEN. Het Interkerkelijk Jeugdwerk hield vorige week in Rijs sen een lektuuraktie die alleszins ge slaagd is. Er werd voor ruim 1500 gulden verkocht. Aan de Gerefor meerde Zendingsbond en de Zending van de Gereformeerde Gemeente werd 100 gulden afgedragen. De vrouwenvereniging Dorcas van de Gereformeerde Gemeente hield 'n verkoopavond in de Zuiderkerk. De opbrengst van deze avond bedroeg f 5360,89. In de maand november werd bij de Nutsspaarbank te Rijssen ingelegd een bedrag van f 1.105.779,53 en te rugbetaald f 1.233.404,90. In deze mnd. werden 115 nieuwe rekeningen geo pend. Op zaterdag 11 december wordt in het clublokaal van de postduiven vereniging het Luchtvermaak de jaar lijkse Rayon-kampioenendag van de afdeling Reggedal gehouden. Elke kampioen mag 6 duiven inzenden. Liefhebbers kunnen in het clublokaal terecht van twee uur tot haf acht. Sint bracht met zijn knechten vo rige week een bezoek aan de bejaar dencentra, enkele lagere scholen, de kleuterschool, de HEKA en aan de kantine van Sportclub Rijssen op de Koerbelt. De heer Webbink was 25 jaar werkzaam bij de N.V. ter Horst op de afdeling Inkoop en ontving, behal ve waarderende woorden van de di rectie, ook een evelop met inhoud van „meneer Auke". Mevrouw Webbink ontving bloemen. Bij dezelfde firma gingen enkele personen met pensioen wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het waren de heren Scherphof en Seppen- woolde en mevr. Wegstapel-Altena. De scheidenden ontvingen het wand bord en een envelop met inhoud. De E.R.K.V. (Eerste Rijssense Kanarie Vereniging) organiseert in de laatste week van januari kring- wedstrijden waaraan wordt deelgeno men door kanarieverenigingen uit Rijssen, Goor. Borne, Nijverdal en Vriezenveen. Een jaar eerder werden de kringwedstrijden gehouden in Goor. In de Ned. herv. kerk werd her kozen tot ouderling de heer H. Schui- ters. Gekozen werden de heren J. W. Nijland en A. Dannenberg. Bij Albert Heyn hangen tot 11 de cember foto's van de leden van Al- dolem op grote borden in de gan gen. De onderwerpen zijn mensen uit Rijssen, experimentele foto's en bui tenlandse foto's. Vanavond wordt in het hervormd centrum Sion een wijkavond gehou den die om 8 uur begint. Ds. E. M. Bakker, predikant van wijk 2-zuid zal spreken over „De Antichrist". In wijk Noord van de Ned. herv. gemeente werden herkozen tot ouder ling de heren Baan en Bloemendaal. Tot diaken de heren Lohuis en Smal- brugge. Bij de Geref. Gemeente Noor der- en Zuiderkerk zijn de diakenen A. Haase, J. Pluimers, en J. Timmer man herkozen. Gekozen werden G. Baan en H. ter Harmsel, Het was 's nachs een uur of veere Det Get jan oet berre stapn, Ik hoof neet te zeg'n woerumme, Det kun iej, dach ik, wal snapn. Wat hee doon mos, doern mear ef- kes, Det was rap genog edoan, Non wier gaauw in 't woarme berre Mear det gung Getjan wal stoan. 'n Herdershoond den hee 'n poar daa- ge Pas eleene har ekoch, Har de plaase in het berre Nues Merieje op ezoch. 'n Hoond den gromm, Getjan was earlke Dr wal 'n bet je huereg vuur, Har ne jums nog mear 'n poar daa g En Meriej sleup rusteg duur. En Getjan, wat mos hee aanders, Hee mos toch zin ruste hemn, Mos van veer uur tot half achte Nog genuengn met 'n steulken nemn, Nee van sloapm küm ech neet vuile Want den stool den was froaj hard En Getjan was het noar 'n uur al Kuej 't oe vuursteln, mear as zat. O wat do,ern dee tied um lange, O wat laankzaam gung dee uurn, Nee, het za1 um vast en zeeker Ginne tweede keer gebuurn. J. Rozendom, Rijssen RIJSSEN. De alom tegenwoor dige Sinterklaas bracht vrijdagmid dag met zijn Piet onverwacht een be zoek aan de confectiefebriek HEKA aan de Braakmansdijk. 's Avonds was er in het bedrijf een gezellige avond met medewerking van het bandje „Eurostar" uit Almelo. Hier arriveerde Sint met 2 Pieten. De heer Wellemans gaf een kort over zicht van de resultaten van het afge lopen jaar en een prognose voor het komende jaar. Hij dankte het perso neel voor de trouwe plichtsbetrach ting. De heer Lauxterman, hoofd ver koop drukte de aanwezigen op het hart een zo goed mogelijk produkt te blijven leveren om de concurrentie op de wereldmarkt te doorstaan. On ze produkten staan in het buitenland hoog aangeschreven, aldus de heer Lauxterman. Zaterdagmorgen werd voor de kin deren van het personeel een Sinter klaasfeest georganiseerd, waarbij kinderen aanwezig waren. Nadat elk kind een cadeautje in ontvangst had genomen werden er enkele filmpjes vertoond. voor OPSTALLEN en INBOEDELS ASSURANTIEKANTOOR Boomkamp 2 - Rijssen Tel. 2269 - b.g.g. 2892 of 3308 of (05470) 257 RIJSSEN Onder voorzitterschap van de heer J. Bekkernens werd in café Struik een vergadering gehouden met leden van de ABTK „De Eendracht" en de Metaalbedrijfsbond van het NVV (afdeling Rijssen), om over te gaan tot aansluiting bij de onlangs opgerichte Industriebond van het NVV. De heer H. Rönitz uit Enschede woonde de vergadering namens het distrikt bij en gaf in het kort een uit eenzetting ever het doel van de In dustriebond. Deze is indertijd opge richt, na een congres van het NVV, waarbij de hoofdbestuurders van de Eendracht en de Metaal elkaar ont moetten, met het doel de krachten te bundelen. De Algemene Bedrijfsgroe pen Centrale (ABC) sloot zich later hierbij aan. De ABC kent echter geen afdeling in Rijssen. Momenteel telt de Industriebond ruim 180.000 leden. De fusie kwam slechts moeizaam tot stand, aldus de heer Rönitz en enige leden van het presidium zijn er reeds door overspannen geraakt. Er zijn uiteraard nog vele zaken te regelen, maar ondanks alle moeilijk heden zal de Industriebond op 1 ja nuari van start gaan. Op een vraag uit de vergadering hoe de ervaringen van het hoofdbe stuur waren met betrekking tot de werkgevers, deelde de heer Römtz mee, dat deze in sommige gevallen gunstig en in andere gevallen min der gunstig waren. De ondernemings raad noemde hij een verlengstuk van de bonden. Deze hebben een betere kijk op wat er in de bedrijven ge beurt en kunnen onregelmatigheden signaleren en aan de distriktsbestuur- ders doorgeven. Het bestuur van de Industriebond afdeling Rijssen zal er in het komen de jaar als volgt uit zien: J. Bekker nens, voorzitter, A. J. Sehuiterd, se cretaris, G. J. Rcterink, penningmees ter, VV. Companje, tweede voorzitter, W. Schulenburg, tweede secretaris, E. Koerts, tweede penningmeester en H. Dannenberg, lid. Indien nodig zal dit bestuur worden uitgebreid tot 9 'e- dcn. In de kascommissie werden geko zen de heren G. Waaknders en J. Zwoferink. Met ingang van 1 januari a.s. zal het „Weekblad voor Rijssen" opgaan in onze uitgave „De Driehoek". Het com bineren van beide bladen zal er toe leiden dat de inhoud van „De Driehoek" nog meer dan reeds het geval was, de lezer zal aanspreken. Met name de gedichten van onze medewerker ,de heer Rozendom en de zo gewilde dialect- verhalen zullen, voor zover mogelijk, in „De Driehoek" worden opgenomen. De trouwe lezers van het „Weekblad voor Rijssen" zullen wellicht met enige weemoed afscheid nemen van hun „Suffert", zoals de volksmond het blad noemde. Als „Riessender" hebben zij ongetwijfeld plezier beleefd aan de vele smakelijke verhalen, waarin Rijssense toestanden of personen beschreven of op de hak genomen werden. Evenwel in „De Driehoek" zullen zij een deel van het eigene van het „Weekblad voor Rijssen" terugvinden. DE DIRECTIE. RIJSSEN. Huisarts: Groep A: J. M. de Jong, De Ruyterstraat 19, telef. 3000. Gro-ep B: L. Kunst, Wierdensestraat 77c, tel. 2204. Spreekuren op zaterdag van 13.00 u. tot 13.30 u. en van 17.00 u. tot 17.30 uur. Zondags van 13.00 u. tot 13.30 uur. Tandarts: Weekenddienst voor Rijs sen, Wierden, Holten, Enter en Goor: J v. d. Enk, Burg. J. C. van den Bergplein 33, Wierden, telef. 1634. Spreekuur voor spoedgevallen op za terdag en zondag van 18.00 u. tot 19.00 uur. Verloskundige: Weekenddienst voor Rijssen en Nijverdal. Mej. zr. M. E. C. Stephan, Tabaksgaarde 26, Rijs sen, telef. 3171. Groene Kruis: Wijkgebouw Wierden sestraat 110, telef. 2471. Dierenarts: weekenddienst voor Rijs sen en Wierden: H. W. F. Picard, Ei kenlaan 10, Wierden, telef 05496- 1298. RIJSSEN. Ned. herv. gemeente. Grote kerk 9.30 u. ds. J. de Lange (Voorber. H. A.) 19.00 u. ds. E. M. Bakker Westerkerk 9.00 u. ds. J. C. de Bie (Voorber. H. A.) 15.00 u. ds. J. de Lange (Bed. H. Doop). Sion 10.45 u. ds. E. M. Bakker (voor ber H. A.) 17.00 u. ds. J. C. de Be (Bed. H. Doop). Eisen 10.45 u. ds. J. C. de Bie (voor ber H. A.). Eltheto (zaterdag) 19.00 u ds. J. de Lange (weeksluiting). Geref. kerk. Boomkamp 9.30 uur ds. H. J. Bouw huis (Bed. H.A.) 15.00 u. ds. H. J. Boushuis (nabetr). Geref. Gemeente. Noorderkerk 9.30 u. ds. A. Bregman (Bed. H.A.) 15.00 u. leesdienst 19 00 u. ds. A. Bregman (nabetr.) Zuiderkerk 9.30 uur ds. J. Mijnders (Bed. H. A.) 15.00 u. leesdienst 19.00 u ds. J. Mijnders (nabetr.). Geref Gem. in Ned. Eskerk 9.30 u. en 16.30 u ds. J de Groot. Geref. Gem. in Ned. (uitgetreden). Jeruël 9.30 u. en 16.00 u. leesdienst Oud Geref. Gemeente. Bevervoorde 9.30 u. en 19.00 u. ds H. A. Vosman 14.30 u. leesdienst. Oud Geref. Gem in Ned- Oranjekerk 9 30 u. en 19.00 u. ds J. W. Slager 15.00 u. leesdienst. Ned Protestantenbond. 10 45 u. ds. J. Oldekamp van Har- iingen. R.K.kerk (zaterdag) 19 00 u. Avond mis. (zondag) 8.30 u. H.Mis. 10 30 u Hoogmis. Woensdag 15 dec. Westerkerk 19 30 u. ds. W van Tuvl Zuiderkerk 19.30 u. ds. J. Mijnders. Eskerk 19.30 u. ds. J de Groot. Bevervoorde 19 30 u. ds. H. A Vos man Oranjekerk 19.30 u. ds. J. W. Slager. Op uitnodiging van de Ned. herv. Mannenvereniging Bewaar het Pand' zal ds. P. Koeman uit Wezep op don derdag 16 december een spreekbeurt vervullen in de Westerkerk. Na de ze dienst zullen in de Westerkerk tot aan het nieuwe jaar geen door de weekse diensten meer worden gehou den. Na Nieuwjaar zullen die dien sten worden geleid door ds. J. C. de Bie. In aanwezigheid van districts vertegenwoordiger H. Rönitz uit Enschede (links achteraan), is in café Struik door de leden van de ABTK De Eendracht en de Metaalbedrijfsbond besloten zich aan te sluiten bij de Indus triebond van het NVV. Geboren: Altje Minna, dvK. Har- bers en J. B. Nijzink, Esstraat 108b, op 24 nov. Gerritdina Geertruida, dv H. ter Avest en A. J. Bloemen daal, A. v. Ostad.estraat 21, op 23 nov. Geertruida Dina, dv G. D. Vos en N. van 't Land, Elsenerstraat 14, op 25 nov. Linda Rebecca, dv M. Dommerholt en J. Kreijkes, Hut- tenwal 35, op 27 nov. Diana Chris- tiene, dv J. ter Maat en J. W. Wolfs, Verenlandweg 25, op 18 nov. te Al melo.Hendrika Janna, dv H. H. Geerling en B. Pongers, Enterstraat 168, op 19 nov. te Almelo. Gerrit dina, dv A. J. Nijsink en B. G. Wie- ringa, M. Hobbemastraat 7, op 23 nov. te Almelo. Ondertrouwd H. Altink, Graaf Ottostraat 98 en J. van de Riet, Mar- keloseweg 32. -A. Smit, Koningin neweg 20 en G. H. Nijmeijer, Stok- reefsweg 10, Wierden. A. Kreijkes K. Doormanstraat 37 en Z. Maats, Gr. W. Lodewijkstraat 29. G. J. Broekhuis, Burg. Lodderstraat 10, Op- heusden en J. Schooten, Esstraat 19. J. W. M. Andriessen, Lamerisiaan 71, Utrecht en G. H. M. Snijders, El senerstraat 39. A. M. Nijmeijer, de Kaempe 15 en A. ten Berge, Wel- leweg 12. J. W. Seppenwoolde, Graaf Adolfstraat 2 en G. W. ten Boischer, Zeven Peggenweg 20. H. Aitink, Baankamp 32 en J. van der Kolk, Keursweg 1, Borne. H. Paalman, Stationsdwarsweg 24a en M Deijk, Blinde Banisweg 19. F. J. Smit, Klokkendijk 43. Wierden en E. Dommerholt, Haarstraat 25 G. Ligtenberg, Vennekesgaarden 41 en E. Rosman, Esstraat 67. R. J. Pijl- Sroms, Kruissteenweg 44, Wierden en D. Borghuis, Pr. Mauritsstraat 11. Getrouwd M. K. Timmerman en H. G. Bakker, Turfweg 31, op 24 nov. J. Brinkman en G E Rolleman, Bosweg 4, Wierden, op 25 nov. M. Batiajeri en L. R. Fatbinan. Timor- straat 6, Hengelo (O.)-Lodderstraat 31, Hoogeveen. op 26 nov. G. ten Boischer en W Dollen, Tasveldweg 9. Rijssen. op 26 nov. A. Taal. en F. S. Zoomer, Het Leunenberg 136, Enschede, on 26 nov, W Manen- srhijn en A Slot, J. v. d. Vondelstraat 26, op 26 nov. Overleden Anna Johanna Haar huis. oud 45 jr, ev A. J. Bloemen daal Tabaksgaarden 32. op 23 nov. Maria Jaooba van Wijland, oud 96 ir, wv J. E. Bronts, H. J. v Op- stallstraat 7, op 21 nov. te Almelo. 10 december: Kon. Mij voor tuin bouw en plantkunde, afd. Rijssen e.o.de heer H. Stein, Apeldoorn, over aanplanten van balkon en bloembakken, kantine chr. huis houdschool 8 uur. 11 december: Supp. ver. Sportclub Rijssen,, Koekjesactie, kerstkrans jes f 1,— per pak. Opbrengst be stemd voor de jeugd. 13 december: A.F.V. „Aldolem". Zwart-Wit. Eigen werk. Leesz. Parkgeb. 8. 14 december: Ned. Ver. v. Huisvrou wen. Kertavond m.m.v. Truusje Si mons. Parkgebouw, 8 uur. 18 december: Supp. ver. Sportclub Rijssen, koekjesactie, kerstkrans jes f 1.per pak. Opbrengst be stemd voor de jeugd. 22 december: Kerstzangavond m.m.v. Noordermannenkoor en jongens koor „Asaf". Zuiderkerk 7.45 uur. 22 december: Supp. ver. Sportclub Rijssen, enorme wildbingo. Club huis Sp Rijssen. 24 december: Kerstzangdienst 8 uur 29 december: Supp. ver. Sportclub Rijssen, enorme wildbingo. Club huis Sp. Rijssen. Januari 1972: Kringtentoonstelling E.R.K.V. café struik. 10 januari 1972: Supp. ver. Sportclub Rijssen, algemene ledenvergade ring, agenda ter tafel. Opkomst van ieder is dringend gewenst. Clubhuis Sportclub' Rijssen, 8 uur. 14 januari 1972: Jaarvergadering te verzorgen door eigen leden van de Kon. Mij voor tuinbouw en plant kunde, afd. Rijssen e.o. Kantine chr. huishoudsch. 19.30 uur. 21 januari 1872: A.F.V. „Aldolem". Fred Hazeihoff. Leesz. Parkgeb. 8 uur. 24 januari 1972: A.F.V. „Aldolem". Mevrouw N. Tromp-v.d. Vlist, ei gen werk. Heemaf-gebouw Hengelo 8 uur. 31 januari 1972: A.F.V. „Aldolem". Contactavond van de Twentse foto grafen Heemaf, Hengelo 8 uur. 14 februari 1972: A.F.V. „Aldolem". Bondscursus. Leesz. Parkgeb. 8 u.' 14 april 1972: Kon. Mij. voor tuin bouw en plantkunde: de heer G. P. J. Schuijl uit Wageningen over „Na tuurleven op de Veluwe". Kantin» huishoudschool 19:30 uur. 24 maart 1972: Kon. Mij voor tuin bouw en plantkunde afd. Rijssen e..o: de heer A. Goutbeek uit Dalf- sen over kamerplanten. Idem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1971 | | pagina 1