Hartelijk welkom voor Rijssens nieuwe burgemeester Officiële installatie Geanimeerde receptie in de aula van de LTS Zondagsdiensten Kerkdiensten Oud-Rij ssenaar pater Hazewinkel terug uit Brazilië voor vakantie iifediling Honderden maa met burgemeester KERSTZANG DIENSTEN „HUN DAG" KERSTFEEST mommm n.v. Bingo-avond in Rijssen m hi Vrijdag 18 december 1970 53st jaargang - no. 49 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting 15 J «liÉtÉli Lovende woorden Zondag 20 dec.: Ie en 2e Kerstdag Zondag 27 dec. Problemen mmmmmmmmrnsM In de week vóór Kerstmis zal het Weekblad voor Rijssen niet verschijnen Daarna ver schijnt ons blad weer op don derdag 31 december. Onze adverteerders en medewer kers wordt verzocht met een en ander wel rekening te willen houden. Adjudant v.d V-egt overleden VOOR '-3 SZ- r jsffsg RIJSSEN Na een hartelijk welkom aan de grens van Rijssen is vrijdagmiddag de heer G. J. Smit in een buitengewone raads vergadering geïnstalleerd als burgemeester van Rijssen. Nadat lo co-gemeentesecretaris J. Mekenkamp het Koninklijk Besluit waar bij de heer Smit tot burgemeester was benoemd had voorgelezen, hing loco-burgemeester J. Goossen hem de ambtsketen om de schouders. De officiële installatie werd, behalve door familieleden van de nieuwe burgemeester, ook bijgewoond door burgemeester dr. A. J. Stolk van Zeist, gemeenteraadsleden van die gemeente, oud-burgemeester van Zeist, mr. A. P. Korthals Altes en oud-wet houder en Tweede Kamerlid J. H. Scheps. Voor de tweede keer in zeer korte tijd waren ook Bürgemeister Jessing en Stadtdirektor Grömping uit de Duitse contactstad Rorghorst naar Rijssen ge komen, terwijl de commissaris der koningin zich door dr. C. F. Siesch liet vertegenwoordigen. Loco-burgemeester Goossen schouders hangt de ambtsketen om de Smit. van burgemeester In zijn welkomstwoord stelde loco- burgemeester Goossen dat. de heer Smit nu burgemeester is geworden van de stad Rijssen, een stad, waar in het leven zich in velerlei vormen voordoet en aandient. Rijssen is nog niet klaar; velerlei taken wachten op realisatie, zoals de nog steeds heer sende woningnood, de stedebouwkun- dige ontwikkeling der gemeente, maar wij prijzen ons gelukkig, dat planologie en stedebouw uw bijzon dere aandacht hebben." Loco-burge meester Goossen stelde ook de werk gelegenheid aan de orde, waarbij echter de belangen van de huidige stedelijke industrieën evenmin uit 't oog verloren mogen worden. ,,Ook de belangen van de middenstand en zelfstandigen, het verenigingsleven en RIJSSEN. Talrijke Rijssenaren en overheden hebben vrijdagavond op een zeer drukke receptie ken nis gemaakt met Rijssens nieuwe burgemeester, zijh echtgenote en zijn drie kinderen. Nadat eerst een groot aantal kinderen in de hal van de LTS de familie Smit een vocaal welkom had toegezongen en het Twents volks lied daarop volgde, defileerden velen langs het echtpaar Smit. Onder de bezoekers zagen wij diverse burge meesters, zoals van. Borne, Wierden. Vriezenveen, Holten, Hellendoorn en Enschede, veelal vergezeld van le den van het college van B. en W. de officier van Justitie, mr. W. v.d Walle, de districtscommandant der Rijkspolitie overste J. Zijp, ir. Van Rossum, lid van.de 2e kamer voor de SGP oud-burgemeester Landweer. Nadat eerst de muziekvereniging Wilhelmina deze receptie met enige nummers opluisterde waren het daar na de Twente Zangers o.l.v. Gerard Hulsink die met veel verve een drie tal liedjes ten gehore brachten. Dat burgemeester Smit hierdoor aange naam verrast was bleek uit zijn dank woord, waarin hij ook het welig bloe iende verenigingsleven betrok. Verder bracht hij dank aan allen waarmee de familie Smit kennis had kunnen maken. De heer Kappert voorzitter van de VVV en Plaatselijk Belang, die de or ganisatie van de receptie op zich ge nomen hadden, hoopte namens alle plaatselijke verenigingen op een goede samenwerking. De 6-jari- ge Jan Ligtenberg en de 5-jarige In ge Wegereef boden daarop burge meester G. J. Smit een boek aan, waarin alle gegevens omtrent de plaatselijke verenigingen en clubs wa ren verzameld. Spontaan nam daarop de burgemeester Jan op zijn arm, ter wijl zijn echtgenote zich over Inge on fermde. Vervolgens trokken vertegenwoor digers van de verenigingen aan de burgemeester voorbij, waarbij veel al de goede wensen vergezeld gingen van geschenken, zoals bijvoorbeeld door de Rijssense Jagersvereniging een pas geschoten haas. De kinderen van de hoogste klassen van de Rijssense basis scholen brachten het burge meestersgezin in de LTS een zanghulde RIJSSEN De medische diensten worden in groep A waargenomen op zaterdag en zondag 20 en 21 dec. door dokter H. R. Hulshof, Welleweg 82, tel. 2129. Op vrijdag 25 dec. door dok ter J. M. de Jo'ng, De Ruyterstraat 19 tel. 3000. Op zaterdag 26 dec. door dokter D. Oosthoek, Stationsdwars weg 63, tel. 2606. Op zondag 27 dec. door dokter W. R. Hulshof, Welleweg 82, tel. 2129. Op donderdag 31 dec. door dokter J. M. de Jong, De Ruy terstraat 19, tel. 3000. Op vrijdag 1 jan. 1971 door dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, tel. 2606. Praktijkadres: Medisch Centrum Mo lenstraat 9A, tel. 2115. In groep B neemt waar: zaterdag en zondag 19 en 20 dec. dokter J. Bijle- veld, Haarstraat 14, tel. 2603. Vrijdag 25 dec. valnaf 17 uur tot 2e kerstdag 8 uur dokter J. Slofstra, Boomkamp 23, tel. 2563. Zaterdag 26 dec. vanaf 8 uur tot 24 uur zondagsavonds dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, tel 2204. Donderdag 31 dec. en vrijdag 1 jan. dokter J. Bijleveld, Haarstraat 14, tel. 2603. Zaterdag 2 en zondag 3 jan. dokter J. Bijleveld. Spreekuren van 13 tot 13.30 u ein van 17 tot 17.30 uur. Weekenddienst tandartsen voor Rijssen. Wierden, Holten. Enter en Goor 19 en 20 dec. tandarts Brou wer, Boomkamp 10A Rijssen tsj. :-;l94 25 en 26 dec. E. A. Witkop, Wier densestraat 118, Rijssen, tel. 2260. 27 dec. A. G. Hoekstra, Scherpenzeelse- weg 8, Goor, tel. 3355. 31 dec. en 1 jan. J. Garben, Almelosestraat 16. Wierden tel. 1570 Praktijkadres Burg. van de Bergplein 33, Wierden. Spreekuren voor spoedgevallen van 6 tot 7 uur 's avonds. Weekenddienst Groene Kruis: zater dag en zondag 19 en 20 dec. Wijkge- bouw Koninginneweg 26, tel. 2878. 25, 26 en 27 dec. wijkgebouw Wierdense straat 110, tel. 2471. 1, 2, en 3 januari 1971 wijkgebouw Wierdensestraat 110, tel. 2471. Spreekuur van maandag tot m met vrijdag van 18 tot 18.30 uur. RIJSSEN Op woensdag 32 dec. houdt de muziekvereniging Wilhel mina onder leiding van dirigent Al- bert Sommer een kerst- muziek- en zangdienst in de Gereformeerde kerk aan de Boomkamp. Medewerking wordt verleend door de Gem. zang vereniging Notter en het kinderkoor Notter o.l.v. de heer L. Brink, het koperkwartet Wilhelmina en de hr. P. Versluys. Aan het orgel de heer G. Kaspersma. De toegang tot deze dienst die om 8 uur begint, is vrij. Na afloop zal bij de uitgang worden gecollecteerd. Op donderdag 24 december wordt om half acht in de Grote (Schild) kerk een kerstzangdienst gehouden, waaraan door het hervormd kerk koor medewerking wordt verleend. De meditatie wordt verzorgd door een der plaatselijke predikanten. In het Parkgebouw geeft het Rijs sens Mannenkoor op tweede kerstdag om 5 uur een grote kerstzanguitvoe ring met medewerking van de de Chr. Oratoriumvereniging Hosanna. De jeugdvereniging van de Ned. Herv. .gemeente tenslotte houdt zon dag 20 december een kerstwijding in het hervormd ceintrum Sion aan de Wijnand Zeeuwstraat. ADVERTENTIE AUTOVERZEKERING de beste voorwaarden konkurrerende prijzen ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16, Rijssen, tel. 2269 b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257 RIJSSEN. Het actiecomité van „Hun Dag" voor de inrichting van 't gezinsvervangstehuis Eben Haëzer. voor gehandicapte kinderen, mocht ook deze dagen weer enige giften ontvangen voor dit doel. Van N.N. uit Enter f 100,-; N.N. uit Rijssen ook f 100,- en van een parti culier uit Rijssen een volautomati sche Husqvarna-naaimachine ter w v f 600 ook door de fa Ter Steege te Enter geschonken koppen en schotels die verkocht worden tijdens de bezich tiging van het gebouw, blijken een groot succes te zijn, daar het comité bijna niet aan de grote vraag er naar kan voldoen. het culturele leven zullen uw aan dacht dienen te hebben De heer J. Goossen verwachtte een goede samenwerking tussen burge meester, wethouders en raad. „Met Gods zegen op ons werk zal dit tot heil van onze stad strekken. Wij ho pen dat u met uw echtgenote en kin deren zich spoedig één zult voelen met de Rijssenaren. In goed vertrouwen draag ik u hier bij de leiding van het bestuur van de stad Rijssen over." Het oudste raadslid, oud-wethouder A. J. Scholman (63), heette de bur gemeester namens de raad welkom. Hij zei o.m.: „Vaak staan we als raad in de discussie scherp tegen over elkaar, maar de persoonlijke verhoudingen zijn steeds goed geble ven, omdat de gehele raad bezield is met het vaste voornemen om steeds het beste te zoeken voor de inwoners van Rijssen." Volgens de heer Scholman was de taak van burgemeester niet gemak kelijk. „Uit het koude, kille, harde bankwezen gekomen, wordt nu van u gevraagd zich als burgervader op te stellen. U zult het goed hebben, wan neer u zich open sjelt voor de inwo ners van Rijssen. ',,Niet op een af stand. maar ratëMcDvossen de „Ries- sender" gaan leven als een v?f"i hen! Wij hopen dat u geer. spijt zult heb ben van de verhuizing van een dorp in Utrecht naar de stad Riissen." Loco-gemeentesecretaris J. Meken kamp, sprekende namen het ge- meenteperoneel, hoopte op een goede samenwerking met begrip voor el kaar, wat belangrijk is voor de ge- meenschap en het personeel. U mag verwachten, dat ieder personeelslid zijn plichten ten opzichte van de ge meente, na zal komen. Met uw be noeming tot burgemeester van Rijs sen is voor u een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan." In de aula van de L.T.S. kon het gemeentelijk personeel persoonlijk kennis maken met burgemeester G. J. Smit, mevr. A. R. Smit-Vogelaar en de kinderen Gert Jan Leen-Piet en Wouter. Burgemeester dr. Stolk wenste zijn nieuwe collega, die nu ,,voor zichzelf is begonnen" geluk met zijn benoe ming. „Als raadslid hebben wij u leren waarderen; ik kan ook Rijssen feliciteren met een burgemeester van bijzonder formaat uit de Zeister leer school." Volgens dr. Stolk had ook Zeist, 3l/2 maal groter dan Rijssen, best aanspraak op het predikaat „stad". In Zeist zal men de kracht van burgemeester Smit node missen. ,,Met genoegen hebben wij uw werk wijze in de Zeister raad meegemaakt. Zonder van uw principes af te wij ken kon u toch met de anderen lot een gemeenschappelijk- akkoord ko men. Uit de vele nuances van het burgemeesterschap zult u de uwe zeker vinden, al zal die niet zijn: ,,Men stelt wel eens dat een burge meester in Nederland eigenlijk niet zo veel voorstelt maar de mening van tante Kee in de Jordaan was weer geheel anders. Bij een subsidie-aan vraag voor een Oranjevereniging zei Aan de grens van de gemeente werd het echtpaar Smit harte lijk met bloemen verwelkomd. zij tegen de toenmalige burgemees ter Van Hall: „Doe dat nou voor tante Kee, want jij bent toch de baas van de hele stad." Bij monde van een zwager van bur gemeester Smit, de heer A, J. Voge laar uit Ouddorp en een broer, de heer P. Smit uit Zeist, vertolkte de familie haar trots met de benoeming, terwijl zij tevens dank brachten voor de ontvangst in Rijssen. Na een dronk op Rijssens nieuwe burgervader door gemeente-ontvan ger Ten Hove, dankte burgemeester Smit met een welgemeend; „Ik dank u zeer!" ADVERTENTIE Voor de reuze hartelijke en spon tane wijze, waarop de inwoners van Rijssen ons op U december jl. heb ben begroet wil ik u gaarne - mede namens mijn vrouw en kinderen - oprecht darken. Ik ben mij bewust, dat ik mij nog niet geheel kan realiseren, laat staan op de juiste wijze weet te waarderen, de vele inspanningen die u zich hebt willen g etroosten om deze dag voor ons zo goed te doen slagen. De aubade van de kinderen van alle scholen wil ik in dit verband speciaal roemen. Wij hopen spoedig in Rijssen te ko men wonen, waardoor de gelegde contacten verder kunnen worden uitgebreid. G. J. SMIT December 1970. RIJSSEN De supportersvereni ging van Sportclub Rijssen houdt op woensdag 23 december een grote bin- goavund in het clubhuis op de Koer- l elt, waaraan ie'dereen kan meedoen. De prijzen zullen bestaan uit wild en gevogelte. Aanvang 8 uur. RIJSSEN N.-herv Gem Grote Kerk 9.30 uur ds J. de Lange; 19 uur ds E. M.' Bakker. Westerkerk 9 uur ds J. C. de Bie, 15 uur ds J. de Lange. Sion 10.45 uur ds E. M. Bakker. 17 uur ds J. C. de Bie. Eltheto (zaterdag) 19 uur ds E. M. Bakker (weeksluiting). Ger Gem Noorderkerk 9.30 en 19 u ds A. Bregman, 15 uur leesdienst. Zuiderkerk 9.30 en 19 uur ds J. Mijnders, 15 uur leesdienst.. Ger Kerk Boomkamp 9.30 en 15 u ds'H. J. Bouwhuis. Ger Gem in Ned Eskerk 10 en 17 u ds J. de Groot. Ger Gem in Ned (uitgetreden) Ge bouw Jeruël 9.45 en 16 uur leesdienst. Oud Ger Gem Bevervoorde 9.30 en 19 uur ds H. A. Vosman. 14.30 uur leesdienst. Oud Ger Gem in Ned Oranjekerk 9.30 en 19 uur ds J. W. Slager, 15 uur leesdienst. Ned Protestantenbond 10.45 uur dhr J. Aay te Lochem. RK Kerk zaterdag 19 uur Avond mis. Zondag 8.30 uur H Mis, 10.30 uur Hoogmis. VRIJDAG 25 DECEMBER: RIJSSEN N.-herv Gem Grote Kerk 9.30 uur ds E. M. Bakker, 19 uur ds J. de Lange. Westerkerk 9 uur ds W. van Tuyl, 15 uur ds E. M. Bakker. Sion 10.45 uur ds J. de Lange, 17 u ds W. van Tuyl. Eisen 10.30 uur ds W. van Tuyl Ger Gem Noorderkerk 9.30 en 15 u ds A. Bregman. Zuiderkerk 9.30 en 15 u ds J. Mijn ders. Ger Kerk Boomkamp 9.30 u ds H J. Bouwhuis, 15 uur ds H. J. Bouw huis (Liturgische dienst). Ger Gem in Ned Eskerk 10 en 15 u ds J. de Groot. Ger Gem in Ned (uitgetreden) Ge bouw Jeruël 9.45 en 16 uur leesdienst. Oud Ger Gem Bevervoorde 9.30 en 15 uur ds H. A. Vosman. Oud Ger Gem in Ned Oranjekerk 9.30 en 15 uur ds J. W. Slager Ned Protestantenbond 10.45 uur dr J. W. Samberg van Delden. RK Kerk Kerstmissen TWEEDE KERSTDAG Grote Kerk 9.30 u ds W. van Tuyl Noorderkerk 9.30 uur ds A. Breg man. Zuiderkerk 9.30 uur leesdienst. Boomkamp geen dienst Eskerk 10 uur ds J. de Groot. Jeruël 9.45 uur leesdienst. Bevervoorde 9.30 uur ds H. A. Vos man. Oranjekerk 9.30 u ds J. W. Slager. RIJSSEN N.-herv Gem Grote Kerk 9.34 uur ds J. C. de Bie, 19 uur ds W. van Tuyl. Westerkerk 9 uur ds E. M. Bakker, 15 uur ds J. C. de Bie (HD). Sion 10.45 uur ds W. van Tuyl, 17 u ds E. M. Bakker (HD). Eisen geen dienst. Ger Gem Noorderkerk 9.30 en 19 u leesdienst, 15 uur ds J. Mijnders. Zuiderkerk 9.30 en 19 uur ds J. Mijnders, 15 uur leesdienst. Ger Kerk Boomkamp 9.30 uur ds Hoogkamp van Holten, 15 u ds Krij ger van Wierden. Ger Gem in Ned Eskerk 10 en 17 u ds J. de Groot. Ger Gem in Ned (uitgetreden) Ge bouw Jeruël 9.45 en 16 u leesdienst. Oud Ger Gem Bevervoorde 9.30, 14.30 en 19 uur leesdienst. Oud Ger Gem in Ned Oranjekerk 9.30 en 19 uur ds J. W. Slager, 15 uur leesdienst. RK Kerk zaterdag 19 u Avondmis. Zondag 8.30 uur H Mis, 10.30 u Hoog mis. RIJSSEN Hij woont al 33 jaar in Brazilië. De band met Rijssen en met zijn familie is nog erg sterk. Vandaar dat hij paar zijn geboorte plaats kwam om zijn 25-jarig pries terjubileum te vieren. Dat zal gebeu ren op zondag 20 december. Hij ver heugt zich er al bij voorbaat op. Pa ter Gerard Hazewinkel kwam spe ciaal voor dit jubileumfeest van Bra zilië naar Rijssen om samen met fa milie, buren, vrienden, kennissen en met de parochianen van de r.-k. pa rochie in Rijssen dit feest te vieren. De behoefte eraan is wellicht des te groter omdat hij, toen hij in de cember 1945 tot priester derd gewijd in Brazilië, geen enkel familielid aan wezig was. Dat was in het eerste jaar van de bevrijding een onmogelijke zaak. Wel was het zo dat de Rijssen se parochie in 1948 toen hij voor het eerst sinds hij in 1937 naar Itu in de staat Sao Paulo vertrok, een indruk wekkende ontvangst op touw zette. Pater Hazewinkel kan er nog met veel genoegen over spreken. Op de feestelijke dag zal Gerard Hazewinkel een plechtige Hoogmis opdragen, waarbij e'en groot zang koor (gemengd) onder leiding van Gerard Hulsink de meerstemmige mis van Bruckner zal zingen. 's Middags houdt de jubilerende pater een receptie in het St. Jozefge bouw. Gerard Hazewinkel g'ing in 1934 naar het Carmelcollege in Zenderen. Na drie. jaar studie voelde hij zich duidelijk geroepen tot het priester schap en vertrok naar Itu waar hij zes jaar filosofie en theologie stu deerde. Hij studeerde in de Latijnse taal. In de oorlogsjaren kreeg hij slechts enkele keren een kort be richt van thuis en hij wil best weten dat bij zich vaak zorgen maakte om zijn familie. In 1946 werd Gerard Hazewinkel benoemd tot leraar aan het klein-se- minarie in Itu waarna hij benoemd werd tot rector van dat seminarium. In 1964 werd hij rector van het groot seminarie in Teresapolis waarna in 1,966 een groot ideaal van hem in vervulling ging toen hij aangewezen werd als pastor in Aimores waar hij nog steeds met veel bezieling werkt. Aimores heeft zoals zóveel steden in Brazilië zijn specifieke problemen. De werkgelegenheid baart grote zor gen en op het gebied van de land bouw en veeteelt moeten nog vele verbeteringen worden ingevoerd. Hoopvol constateert pater Hazewin kel dat er de laatste jaren een voor uitgang valt te constateren. Hij heeft Is het wel waar dat 't Kerstfeest is, Dat Jezus is geboren? Is het wel waar dat Eng'len eens Het Kerstlied lieten horen. Of geldt dit soms niet voor Vietnam En al die andere landen Waar immer nog geen vrede is, Maar 't oorlogsvuur blijft branden? Gold het alleen voor Bethlehem In lang vervlogen dagen, Gold het alleen die herders maar Die 't Hemels schijnsel zagen. Kwam 't Kind dat toen geboren is Alleen maar voor de wijzen Die uit het verre vreemde land Naar Beth'lem kwamen reizen? Ja, het is waar dat 't Kerstfeest is, Dat Christus is geboren, 't Is waar dat 't Eng-lenheir ook nu Het Kerstlied nog laat horen. Ja het is waar dat Christus kwam In Beth'lems stal, voor allen Die in een kinderlijk geloof Aan Jezus voeten vallen. J. ROZENDOM een drukbezette agenda. Het gebied van de parochie Aimores is 1300 vier kante kilometer. Tot het werkgebied behoren 26.000 parochianen, die be diend worden door twee paters. In het binnenland behoren 23 kapellen tot het verzorgingsgebied van Aimo res. Die 23 kapellen kunnen natuurlijk niet wekelijks worden bezocht. De planning is zo dat 16 kapellen maan delijks bezocht worden. De resteren de zeven ontvangen om de 2 maan den bezoek van een priester. Men be dient zich in Brazilië van de Portu gese taal, waarbij het door Pater Ha zewinkel als een groot voordeel wordt ervaren dat de taal universeel is. Bijzonder betreurenswaardig is, dat de jeugd na de schooljaren in het eigen gebied of de naaste omgeving geen werk kan vinden. Vandaar dat vooral de 'jongens naar de steden trekken. Maar ook hier wil Gerard Hazewinkel, die niet over de politie ke toestand in Brazilië wil praten, toch wel zeggen dat er langzaam een verbetering in zich is. Graag wil hij nog kwijt dat hij twee jaar geleden toen hij met vakantie was en toen in deze tijd een grote kledinginzhme- lin.gsac.tie hield, deze een geweldig succes is geworden. ,,Meer dan 2000 mensen heb ik blij kunnen maken. Ge weldig was dat", aldus Gerard Haze winkel. Op 22 januari gaat hij weer terug naar Brazilië en naar de mensen waar hij graag tussen verblijft. Hij stelt zich overigens veel van deze be trekkelijke korte vakantie en van het jubileum voor. O RUSSEN Op 66-jarige leeftijd is de heer O. van der Vegt. oud-adju dant der Rijkspolitie te Rijssen in het F.I. Ziekenhuis te Almelo overleden. Sinds 1964 was hij met pensioen. Hij te Ommen geboren, maar bracht zijn jeugd grotendeels in Enschede door. In 1924 kwam hij als dienst plichtige bij de bereden brigade van de veldartillerie te Apeldoorn. 1 april 1926 volgde zn aanstelling bij de bri gade te Goor Liefst 19 standplaatsen kwamen nadien. In de oorlog werkte bij bij de ondergrondse. 2x werd hij door de Duitsers gearresteerd. Hij was. toen groepscommandant te Bla- ricum en later in Anna Paulownapol- der. Dertien leden van zijn groep wer den gefusilleerd, hij wist te ontsnap pen. Na commandant te zijn geweest in Wormerveer en Beek en Lienden volg de 1 mei 1955 zijn aanstelling te Rijs sen als Groepscommandant. Direct na zijn pensionering in 1964 heeft hij nog met zijn echtgenote een half jaarlijks bezoek gebracht aan zijn broer, die in de Oranje Vrijstaat woont in Afrika. De overledene was reeds enige tijd ziek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1