Installatie-raad op vrijdag Tl december? Tentoonsteili ng van De Zwaluw Twenthe-zangers concerteren tezamen met The Shepherds Graads har zoo wat n knien eh ad PvdA-Rijssengaat praatavonden houden r j f ff Beroepen-voorlichting aan de scholieren Goede jubileum uit voering 8 december in Parkgebouw ff WÊÊÊÈÊÈÊÊÊÊ Burgemeester Smit gisteren in Rijssen Opbrengst van verkoopavond Filiaal firma Kappert nu in Enter HUN DAG" VINDT WEERKLANK J aarvergadering Veilig Verkeer VOOR HET GOEDE DOEL vS I pP SP Mini, midi, maxi HUISVESTING NOG PROBLEEM RUIT VERNIELD Zo is het toch m k t üjiMBm II Aan J. Rozendom: Vrijdag 27 november 1970 53ste jaargang - no.48 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting W W-i - RIJSSEN De officiële in stallatie van de per 1 december in functie tredende burgemees ter G. J. Smit, zal naar alle waarschijnlijkheid op vrijdag 11 december plaats hebben. Deze datum is echter nog niet offi cieel vastgelegd. Het KVP-raadslid Paauwe. adjudant Van der Weerden PvdA-Raadslid Jansen (v.l.n.r.) in gesprek met de nieuwe bur gemeester. Achter hen de raads leden Kienhuis (DSR) en Borg huis (CRU). VOORTMAN N.V. KLEUTERKLAS ';A' is verwelk Sint door wethouder G. Borg- Op liet bot des van het ge- huis verwelkomd. Links de heer meentehuis in Rijssen toerd de RUSSEN Het concert dat het Noorderman nenkoor uit Rijssen ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan in de Zuiderkerk uit voerde, is zeer geslaagd. De belangstelling was echter niet zo groot als mocht worden verwacht. Het programma op deze avond bestond uit psalmen en liederen, die op voortreffelijke wijze door het uit ruim zeventig man bestaande koor onder leiding van dirigent H. Slettenhaar ten gehore werden gebracht. Voorts was er veel sa menzang. De liederen, „Jezus die mijn ziel bemint" en Ambrosiaans lofgezang" vielen wel het meest in de smaak. Ook psalm 42, met als solist Henk Sep. penwoolde, is beslist het vermelden waard. Op de foto het Noordermannenkoor in één der bijzalen van de Zuiderkerk. - *$$sr WEEKBLAD VOOR RUSSEN - -- - --"f J Kaft-? -r*.\ Wel is er gisteren over gesproken, tijdens het informele bezoek dat het nieuwe burgemeesterspkar aan Rijs sen bracht. De heer Smit zal maan dag op het provinciehuis de ambts eed afleggen ten overstaan van de commissaris der Koningin. De huisvesting van de nieuwe eer ste burger van Rijssen is ook nog niet geregeld. Hij zal waarschijnlijk in de maand december hog ge-en vas te verblijfplaats in Rijssen hebben. Momenteel is men druk bezig een tijdelijk onderkomen te zoeken. In aanmerking komt o.a. een woning aan de Willem Alexanderstraat. Het burgemeestersechtpaar heeft gistermiddag om half vijf in de raadszaal kennis gemaakt met de raadsleden en een aantal ambtena ren. Dat ging bijzonder gemoedelijk, met een glaasje en een rokertje. PENSIOEN-. STUDIE-, SPAARREGELING met fiscale af trekmogelij kheden ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 - Rijssen Tel. 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257. RIJSSEN. In de Zuiderkerk hield de vrouwenvereniging Zuid van de Gereformeerde Gemeente Noorder en Zuiderkerk een verkoopavond van zelf gemaakte goederen. De opbrengst bedroeg f 4970,75. RIJSSEN. De vanouds bekende fa. Kappert (onlangs 100 jaar be staan) opende deze week een filiaal in Enter met als zaakvoerder de heer A. J. ten Brinke. De voormalige krui deniers-groentezaak van de fa. ten Velde aan de Disselsweg 8 heeft een zeer ingrijpende wijziging ondergaan. In drie etalages kan de fa. Kappert hiier tonen welk een grote variatie in geschenken vloerbedekking, woning inrichtingsartikelen enz. men ter be schikking heeft en het was dan ook geen wonder dat voor de opening van dit filiaal in Enter grote belangstel ling bestond. De zaak is op bijzonder smaakvolle wijze ingericht en een keur van geschenken geeft aan de zaak een bijzonder aantrekkelijk ca chet. RIJSSEN. In een vergadering v.d. postduivenvereniging de Zwaluw gehouden in café Spekhorst, bleek dat deze vereniging die thans weer gaat deelnemen aan vluchten op zon dag zeven nieuwe leden had geboekt. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 nov. or ganiseert de Zwaluw een duiventen- toonstelling in het gebouw van de zus tervereniging het Luchtvermaak aan de Marijkestraat. De verg. bracht dank aan zakenlie den en middenstand voor de mede werking waardoor 't mogelijk werd gemaakt elke prijswinnende duif 'n ereprijs toe te kennen. Ouden v. da gen zullen tevens gratis toegang heb ben tot de tentoonstelling. De opening zal plaats vinden op vrijdag 27 nov. om 7 uur 's avonds. De duiven kunnen door de eigenaren worden afgehaald. Bekend gemaakt werd dat J. Pijffers generaal kampioen was geworden van alle vluchten bij de Zwaluw. De verdere kampioenschappen waren: Midfond: 1. F. Dommerholt, 2. H. Nij- fers, 3. A. Struik; Jonge Duiven: 1. M. Geuzendam, 2. J. Pijffers, 3. A. Struik; Natour: 1. J. Pijffers, 2. H. Koedijk, 3. G. Slagers. Generaal: 1. J. Pijffers, 2. M. Geu zendam. Aangewezen kampioen: 1 .M. Geu zendam, 2. F. Dommerholt, 3. Joh. Kampioensduif Vitesse: J. Pijffers H. 68.231658. Kampioensduif Midfond: J. Pijffers H. 69.805273. Kampioensduif Fond: J. Pijffers H 68 231657. RIJSSEN. De Rijssense zang groep „de Twentezangers", zal, met medewerking van The Shepherds uit IJmuiden, een overbekend zangtrio, bestaande uit twee broers en een zus ter, op dinsdag 8 december om 8 uur voor de vierde maal een concert ge ven in het Parkgebouw te Rijssen. Gezien het repertoire dat de Twen- thezangers deze avond ten gehore zul len brengen, ziet het er naar uit, dat dit concert opnieuw een succes gaat worden. Deze avond komt het koor, dat onder leiding staat van dirigent G. Hulsink, met een volledig nieuw programma van veelzijdige muziek. Op het program na staan o.m. een aantal negro-spir: Joegoslavische en liederen. Voorts za manslied „Balad o lor" ten gehore wo. werkt door de beke 55 RIJSSEN. Dat de actie „Huil Dag" voor het gehandicapte kind bij de ingezetenen van Rijssen weer klank vindt, moge blijken uit het feit, dat nu reeds verschillende verenigin gen spontaan hebben gereageerd op de oproep van het comité. Voor de inrichting van het tehuis, Eben Haëzer hebben de personeels verenigingen van de firma Ter Stee- ge, de N.V. Nijhuis en van de ge meente Rijssen, reeds resp. de vol gende bedragen gestort f 60.- f 125,- en f 202,-. De kanarie ver. Zanglust hield zaterdagavond tijdens haar ten toonstelling een verloting voor dit doel, die f 108,- opbracht. Het actiecomité hoopt, en vertrouwt dat nog meerdere verenigingen in Rijssen zullen volgen, ook hun steen tje zullen willen bijdragen voor het gehandicapte kind. RIJSSEN. Op de jaarvergade ring die het Verbond voor Veilig Ver keer hield in hotel Weitermg waren slechts 25 van de 592 leden aanwezig. Dit constateerde voorzitter G. J. Strij ker in zijn openingswoord. Besloten werd een werkcommissie te vormen. Hiervoor stelden zich beschikbaar Lubbers, Weitering en Klugt en de heren B. Gijsbers en D. J. ten Hove. D.e kas sloot met een batig saldo van 200 gulden, blijkens het verslag van penningmeester G. Klein Horsman. Getracht zal worden een grotere ge meentelijke subsidie te krijgen. In het bestuur werden gekozen de he ren J. Meijer en J. Poortman. Bij de rondvraag kwamen diverse wensen naar voren o.a. verkeerslichten op kruising Wierdensestraat-Watermolen parkeerborden bij de Klimopschool en parkeerhavens aan het Beatrixplein. Onder leiding van de heer Kroeze, werd met medewerking van de Zand- voort na de pauze een rijtest gehou den. tuals, Israëlische, Nederlandse volks- het bekende zee- the drunken sai- 'den gebracht, be ide Gelderse com- Vuur zo'n veerteg-viefteg joar trugg.e moei le leu hier in Rijssen nen ean- keln oetgezuunderd, net kuijern van earpel koopn, um op te sioan vuur 't weenter, zoo at. d.e meesen rechte- voort doot, want zoo wat allemoale vebouwn ze ze toen zelf, en harn der mear as zat. Det kwam ook a duur detter veskaejn zelf 'n stukke laand in 'n Es of oarns aans harn lig'ng en de genn.ege den at neet wat har, huurn wat van nen aandren den wat oawer har, woer at ze van 't vuurjoar tot in *n hoarfs drok met warn. Det is non allemoale veraanderd. Ten eersen is ter gin groond mear vuur, want duur det Riessen zi'k oet- braejn en wat vrooger 'n Es was, heelemoale is vol e'böuwd met huuze, ten twee'n veul ter gin eene der mear wat vuur um doar 't he.ele zommer 's oawns op 'n kop in 't laand te stoan, noa det ze 'n heeln dag a drok zeent e'was um hüer eegne earpel te ve bouwn, en ten doarn, ze hoowd ook neet mear te doon, want doar wordt non vuile mear verdeend as in dee vroogere joarn, toen de leu wa van oarmood mossen, umdet earpel biej de gewoone man 't vuurnaamste etn wat detter op de toafel kwam Nen eankeln den at nog a 'n reelek hüfken biej 't hoes hef pot't in 't vuur joar nog wa 'n poar vroo earpel vuur !n eersen antas,^at de niejn op de koa- re en in de weenkels nog froaj deur zeent, mear dan hej't ook wal e'had, en muuj huer oawer zelf earpel ve- bouw neet kuijern. Det hoof ook nin, want vandaage an 'n dag hoowt de ].eu ook zelf neet te knoojn at ze der wat munn hemm. De boern um Riessen hen. doar in Ealsen op de Borkelt, in Nüter en in Sunnoa ve- bouwd ter zat, en zorg ter geane vuur det de gennege den at nen weenter vuur road wil opsloan der wat in 'n keelder krig. Ze komt dan eers vroangn woer vuile at ze der hemn munn en dan brengt ze de leu nen dag of wat la ter in 't hoes joa tot zelfs in 'n keel der too. Graads har ze non a veskaejn joar e'had doar van nen boer achter oet Nüter. en den behaandeln um good. Hee nüm nooit de uuterste pries, har merakelse bessen, aalt zorgen ne det ze good dreuge warn, niks gin slimm der in, en ze smaakn good tot 't leste, 'n Boer brach ze um, zat ze in de zakke op de plaase wo.?r atte ze hem wol, zoo det hee ze zelf in 'n keelder kon doon, woernear at 't um oetkwa RIJSSEN Het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Rijs sen heeft tijdens een gisteravond ge houden bijeenkomst besloten eens in de maand een openbare bijeenkomst te houden, waar iedere belangstel lend zich op de hoogte kan stellen van gemeentezaken, vragen kan stel len over het beleid of suggesties ten aanzien van dit laatste kan doen. Dat houden van openbare bijeenkomsten gebeurde op verzoek van de aanwe zigen.^ Opmerkelijk waren vrag-en uit de vergadering over de nieuwe burge meester. Met name de raadsleden hadden hun eerste indruk te geven van de onlangs benoemde heer G. J. Smit uit Zeist tot eerste burger. Die bleek bijzonder positief te zijn. Tot uitdrukking kwam tenminste, dat nrven 'verwacht dat de werkkracht van de heer Smit. beslist de gehele gemeenschap ten goede zal komen. Tijdens de bijeenkomst werd nog het jaarverslag van de secretaris goedgekeurd. Daaruit sprak wat te leurstelling over de uitslag van de iaatste gemeenteraadsverkiezingen. Het vele geld dat we erin hebben gestoken, he-eft niet mogen baten". Voorzitter Pluimers bracht de propa- gandacommissie echter toch dank. Het financieel verslag kreeg even eens de instemming. Als vervangers ^an de aftredende bestuursleden Kraayenzang en Spanjers werden be noemd de heren P. G. Natjes en J. Vlagtman. De heer P. G. Vlagtman zal de afdeling vertegenwoordigen tij dens het volgend jaar te houden con gres. Later op nen zoaterdag brach hee dan de zakke wier umme en betaaln ze meteen. Zoo ook van 't noajoar, mear toen at te zoat.erdaangs smoarns de zakke wier umme wol brengn, en ze achter op de fietse wol beenn, bleek dette 'n baand lek har. Jonge atte den non nog eers plakn mos, dan wür 't net laa- te genog um der nog hen te goan. ,,Weej wat", zeg zinne vrouwe, „loat oonze Derk eawn met oew met goan met 'n brommerd, den hef toch niks te doon want 't doewnhok heffe a klqar. Het is doar nog wa nen he.eln kakkerel hen doar achter in Nüter, en dan ziej ook neet zoo lange vot, want ik wee wa vaste, dèj der ook nog wa koffie munn dreenkn. Det gung an. Derk kon 't wa wochen, en har d.sr zelf ook wa zin in umder met de va hen te goan. 't Gung zoo as de moo vuurspeeld har, want ze warn der nog mear good en aw of ze monn met noa binn vuur koffie. Graads betaaln de earpel, en toen woln ze wier opstapn. Det waster ech ter neet biej want eers kwam de vlas- ke op toafel en monn ze te man nen borrel hemn. Natuurlek stribbeln Graads teegn, want ze warn met 'n brommerd mear ze kwamm zoo neet weg. Toen at ze dén op harn. moster met alle geweald 'n twee'n achteran want volgens Hen- ne de boernevrouwe, koej op een been neet goan. wat ook 'n boer beaam, den net zoo had nueng. en non zelf ook de kaans kreeg um der nog eene te n.emm, iets wat um aans neet oa wer kwam zoo miln op 'n vumdag. Duur al 't nueng luetn Graads en zinn zünne zi'k velaejn um ook den twee'n an te pakn. mear toen at ze den op harn monn ze toch nuereg en thoes an. Ze beadankn vuur 't ont haal. Graads zear low maar zeg'n tot 't volgend jor en dor gungst hen. Ze warn nog neet vear biej 'n earpel boer van 't hoes of. of opeens zeg Derk oawer de skoolder hen: ,,Hier va. 'n knien an da kaante van de weg doar leenks vlak vuur oons". Hee har 't nog neet good en wal e'zeg, of opeens spreenk 't knien op, wil de weg oawer stekng, en vlug pardoes teegn vuurrad van 'n bromm.erd en „Stop", skreewn Graads, „den is dood, den hew". Derk stopn, Graads sprungder of en det op 't knien an. Mear net. toen atte zi'k wil bukn um ne op te krieng, vlug 't knien wier op .en slept zi'k in de roeweghaejd an de kaante van de weg. Graads der achteran, en of 't non kwam duur de baejde borrels dee atte har e'had. of det zi'k oarns anstotn of zoo, mear opeens sküte vuuroet en vaalt laank o.et op 'n kop in de brumelbuske woer RIJSSEN Van de lagere school aa nde Parkstraat, de Oranjeschool, is een grote ruit vernield. Men ver moedt dat een poging tot inbraak is gedaan, maar er wordt niets vermist vrijdag opening a RIJSSEN De najaarsinzameling voor ae zending, gehouden in, de Ned. herv. kerken in Rijssen bracht de som op van f 8684,95. Hieronder was één gift van f 1000* en vele van f 100, Uit Eisen kwam binnen een bedrag van i 121.—. at 'n knien ook in was e'vluengn. Hee skreewn van skrik en van zearte en "t kossen um muejte um wier op de beene te komm want hee zat vas te in a.1 duern. Derk moster op 't les sen an te passé komm um der zin va wier oet. te helpen. Leeveleu wat zagge der echter oet. De peete was um biej 't vain- van 'n kop e'vleugn en 't heele huewd harre vol krabn zitn dee at lelk begunn te bloon, en op de haane was 't net zoo. 't Was net of de katte der um oawer hen har e'aajd. Derk wol eers nog beginn te lachen, maar toen atte zag woer at de va was too takeld hüele zi'k gaw stille. Zoo good en kwoad at 't gung hebt ze 't blood of e'wisket met nenen zak- dook van 't gezichte .en toen rap op thoes an: Derk wol eers nog wierum- me noar 'n earpelboer, mear doar wol Graads neet van wTeetn. Oawer 't knien wür e'geen ne«et mer e'kuijerd den was opeens vegetn. In 't hoes skruk Graads zinne vrouwe zi'k hoaste 'n oongelukke toen zee um zoo zag binn kom. Ze dachen neet aans of z.e warn oawer 'nkop e'goa- ne met n' brommerd, vuural toen zee reuk det ze draank op harn. Ze konn hüer echter gerussteln, en ve- teelng 't geval zoo at 't zich too har e'dreang. Graads hef zi'k vearder 'n heeln zoaterdag en 'n zü.endag in thoes e'hueln en luet zik neet zeen want hee skaam zi'k um boetn te komm zoo atter der oatzag. 's Moandaangs mosse echter an't woark en doar würre op de koop too nog oet e'lachen. toen atte veteeln woer atte e'kreeng har, en van Goajt den at nen skalk was kreege te huern ..De boern oet Nüter hai\n ter gistern a oawer vuur de koarke, det 'n knien zoo had har elachet, mear det hef den van oew e'was. toen atte oew met 'n kop in duerne zag lig'ng Graads treak 'n zoer gezichte, mear was wa zoo wies dette der niks op zear. GETJAN. V ponist Hans Besselink. Een van de moeilijkste werken uit de koormu ziek is een versie op „Drie Schuin- tamboers", een muziekstuk van Sem Dresden. Dit werk werd twintig jaar geleden uitgegeven en voor zover be kend alleen uitgevoerd door het man nenkoor uit Roermond. Andere koren namen het wel in studie maar waag den zich niet aan een uitvoering. De Shepherds brengen zestien liede ren ten gehore waaronder „Happy Days", „Al kinds of ev'ry thing", „Zeg kwezelke", „Merck toch hoe sterek" en „We shall overcome"'. Voor de liefhebbers van zang belooït Woer vaake hebbe wiej as keend Neet biej oons zelf edach, 'k Wol dawwe groot w-arn, awwe 's oawnds Noar berre wurn ejag. Volwassen wean det leek oons toen Heel wat bezuenders too. Neet op de-, vingers worn ekèkn Duur oonze vaa en moo. Um aajt oewn eengnen gaank te goan Doon wat iej 't leefste deern. En oe neet duur de oole leu Aaltied loatn kom mandeern. Aaltied mear lustern noar 't gepreak Van oonze oole leu. Van: dit en det is slach vuur oe, Wur iej op 't lessen meu. Wiej woln zoo gearne mueneg wean. Oons eengne padje goan, Wiej woln as keend zoo gaauw het kon Op eengne beene stoan. En non. hebbe wiej 'tnon ewunn? Awwe heel earlke zeent. Dan zegge wiej. wiej harn het ech Nog neet zoo slach as keend. RIJSSEN In de openbare kleuterschool „De Sprinkhaantjes" in Hellendoorn is een ouderavond gehouden. De ouders van „De Sprinkhaantjes" waanden zich terug in hun kleuterperiode. De reden van dit onverwacht improvise ren was dat de spreker van deze ouderavond verstek moest laten gaan. Nu er een zo belangrijk onderdeel uitviel, werden de ouders, na het of ficiële gedeelte, door „de juffrouw" aan het werk gezet. Onder haar lei ding werden activiteiten verricht, die overdag' van de kleuters worden ver langd. Mevr. Stegeman en mevr. Hut traden. af als oudercommssielid. Laatstgenoemde had nog één keer de zakelijke leiding van de avond. Beide dames werden bij monde van mej. Van Eek bedankt voor de goede zor gen .betoond aan het schooltje. Tot nieuwe oudercommissieleden werden benoemd de dames Hondebrink en Marsman. het een onvergetelijke avond te wor den. De vleugel wordt bespeeld door Henk van Tuyl. In februari van het volgend jaar wil len de Twenthe-zangers trachten een gratis zang- en muziekavond te ver zorgen voor de bejaarden in Rijssen. Hierbij zal men echter aangewezen zijn op de financiële steun van de be volking en zakenlieden. W WÈËÊËÊÊÊm - ue G Kappert RUSSEN. Meer dan tweehon derd leerlingen van de Havo en Mavo scholen uit Ryssen, Goor, Markelo Holten en Nijverdal kregen maandag in het Parkgebouw te Rijssen voor lichting over toekomstmogelijkheden. Vertegenwoordigers van instellingen bedrijven en overheidsinstanties wa ren op uitnodiging van het bestuur van de Retary-club Rij SS enaaar het Parkgebouw gekomen om deze voor lichting, die geweldig in de belang stelling stond te geven. De heer de Vrieze uit Markelo sprak een inleidend woord waarna de jon gelui zich schaarden rond de tafeltjes waar zij uitgebreide voorlichting kre gen over allerlei beroepen, die vari eerden van politieagent tot program meur, van jeugdleider tot laborant, van apothekersassistente tot maat schappelijk werker. Verder waren o.a. aanwezig de PTT, de Heidemaat schappij, de vereniging van Neder landse gemeenten, de belastingdienst en nog anderen. De jongelui beluisterden de mogelijk- heden in die diverse sectoren van de maatschappij en waar de voorlich ters of voorlichtsters niet duidelijk genoeg waren geweest, werden vaak vrijmoedig vragen gesteld. Opvallend was, en dat was ook het grote voordeel van deze bijeenkomst dat verschillenden zich niet alleen be paalden tot één mogelijkheid maar dat ze, als ze voldoende van isen be paalde mogelijkheid wisten zich naar een ander tafeltje begaven. Zo kon men zich een beter oordeisl vormen ove-r de gevarieerde mogelijkheden. De uitspraak van een der MAVO- lesrlingen, was wel tekenend: De mogelijkheden zijn zo groot, dat het toch moeilijk is om te kiezen. Het is toch min of meer. een stap in het onbekende. Ik zal na deze avond een bewuste keus moeten doen. Gelukkig dat ik er nog een paar maanden over kan nadenken. De Rotary-club heeft hiermee weder om een belangrijk initiatief genomen waarmee vele jongelui hun voordeel kunnen doen. Vuurege wekke har iej wier 'n gedichje Ouwer de moode, kort en laank Mear Jan. as iej zoo bliewt kuijern Dan bliewe viej gewoon an de gaank. Iej hebt er dit ook nog in e'zat: ,,De keals moode blift zelfde ieder joar" Mear geluew iej det non zelf? Ach, det is helemaal neet woar. De mini, midi en ma.ri-m.oode Zee iej doar oole leu met loopn? Nee Jan, det heb iej glad mis Det zoln alleene jonge leu koopn. Vrouwleu van datteg joar of ooider Zeej ech nit met mini votgoan Ik gluewe ar iej der eene zagg'en Van skrik wal stille zoln stoan. Mear um op de keals trugge te komn Det veraandert ook wa rechtevoort Dan hebt ze disse bloesen en trilis Dan disie bokse en dat det soort. Heb iej non ook 'n duffels bueis an Zoo as det vrooger moode was? Iej goat toch ook wa noa de koarke Met nen lechen reang jas. Heb iej ook ne zwatte manchester bokse en kloomp an, met ne pette der biej Nee Jan, iej harn het heelmoal mis Ik hoole op, de grootn van miej. J. B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1