Sinterklaas komt naar Rijssen Kerkdiensten Zondagsdiensten in het Parkgebouw „LOCO" GOOSEN: „U GAAT WEG ALS BURGEMEESTER, NIET ALS VRIEND" Vele Rijssenaren drukten burgemeesterspaar de hand Verkeers- wedstrijd VANDAAG EN ZATERDAG Grootse dierenshow Geref. kerk kreeg zondag predikant H. J. Bouwhuis Evangelisatie- dienst SAMENZANG Schoolver. van Geref. Gemeente Fees! ovond en vossenjacht SERENADE VAN WILHELMINA mmamsmmm Is het niet zo? Ziekte- en ongevallen verzekering Arbeidsongeschiktheids verzekering Ass.kantoor VOORTMAN N.V. De heren Jessing (links) en Grömping (tweede van links) boden namens de gemeenteraad van Borghorst een diaprojector aan, die het burgemeesterspaar in dank aanvaardde. De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal Administratie en redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Vrijdag 6 oktober 1970 53ste jaargang - no. 43 RUSSEN „U gaat weg als burgemeester, maar niet als vriend," zei wethouder J. Goosen tijdens de buitengewone raadsvergadering, waarin de Rijssense gemeenteraad afscheid nam van burgemeester C. B. J. Landweer, die per 1 november met pen sioen zal gaan. Daarmee schetste hij de verhouding, zoals die in de bestuurlijire top van Rijssen steeds heeft geheerst, sinds de heer Landweer op 19 juli 1957 naar Rijssen kwam. RIJSSEN „Het gaat vanavond over het Evangelie van de Heere Jezus Christus, het Woord van God. Of dit nu wordt ge bracht tijdens een intrede- of tijdens een afscheidsdienst, dit maakt geen verschil. En het verkondigen van Gods Woord is niet het uiten van klanken die nagalmen in een kerkgebouw, maar het laten doorklinken in onze harten". Deze woorden sprak ds. H. J. Bouwhuis gisteravond in zijn intrededienst in de Geref. kerk in Ryssen, die tot de laatste plaats was bezet. Het gezin Landweer, uiterst rechts wethouder Goosen. Stereo Terwijl de burgemeesterwet- kenkamp toezien, pakt de heer houder Goosen, wethouder Van Beek de stereopick-up uit. Borghuis en loco-secretaris Me- Een lange rij Rijssenaren schuifelde voetje voor voetje door de aula van de l.t.s. eind doel: het burgemeesterspaar 1ËMtt ket bij de arrondissementsrechtbank te Almelo, onderwijsmensen uit Rijs- sen, alle gemeente-personeelsleden, de vrijwillige brandweer, oud-raadsle den als de heren Ter Avest, Brug- gink, De Ridder, artsen, vertegen woordigers uit het zakenleven als de heer A. H. ter Horst en vele anderen. De Borghorster Bürgemeister Jes sing, samen met zijn Stadtdirector Grömping officiële gast van de ge meente, dankte de heer Landweer voor zijn vriendschap, merkte op dat Borghorst en Rijssen zeker geen wereldpolitiek hadden bedreven maar toch hun stukje heben bijgedragen tot betere onderlinge verstandhou ding en bood een diaprojector met een serie dia's over Borghorst aan. Burgemeester Landweer, blij verrast, reageerde met de treffende opmer king: Rijssen was mijn eerste ge meente, maar Borghorst zeker de tweede". Gemeenteontvanger J. ten Hove bood officieel de gazonmaaier aan, Wiej weet zoo heel good woer of 't mut, As 'n aander eens ne keer wat dut Wat oons non net neet akkedeert, Dan is het radikaal verkeerd. Wonear dr wat neet krek zoo geet As wiej det wilt, dan deugt het neet, Wiej harn det jums vul aans edoan, Det 't zoo neet good gung koej wal roan. Wiej wilt nog wal eens wat waar deern, En priezen det wat aandren deern, Mear dan mur wiej wal kunn bekiek Daww' zelf met d'eare kuent goan striekng. Mear mut oons eengne Ik dr an, Dan deugt er niks of waejneg van. Wiej weet det 't zoo heel vaake geet, Biej aandern, want wiej zeent zoo neet. J. ROZENDOM. Oosterhofweg 16 - Rijssen telefoon 2269 b.g.g. 2892 of 3308 of(05407) 257 RIJSSEN. In een gecombineerde vergadering van de beide midden standsvereniging in café Koedijk werd besloten geen eigen zegelactie te voe ren. Een jaar geleden was onder de leden een enquete gehouden om tot een zegelactie te komen onder de Rijssense zakenlieden. Het resultaat was dat 74 leden waren voor de in voering van een eigen zegel, de rest stemde tegen. Voor het nieuwe win kelcentrum in plan Zuid had zich geen gegadigde gemeld. Voorzitter de Lange deelde mee dat St. Nicol:#»s op 21 november een rondgang zal ma ken door Rijssen. RIJSSEN Ned. Ilerv. Gemeente Grote kerk: 9.30 u. ds. W. van Tuyt. 19.00 u. ds. J. C. de Bie. Westerkerk: 9.00 u. ds. E. M. Bas- ker, 15.00 u ds. W. van Tuyl. Sion: 10.45 u. ds, J. C. de Bie. 17.00 u. ds. E. M. Bakker. Eltheto (zaterdag): 19.00 u. ds. J. C de Bie (weeksluiting) Geref. Gemeente Noorderkerk: 9.30 u. en 19.00 u. ds. A. Bregman. 15.00 u. Ieesdienst Zuiderkerk: 9.30 u. en 19.00 u. ds J. Mijnders. 15.00 u. Ieesdienst Geref. kerk Boomkamp: 9.30 u. en 15.00 u. ds H. J. Bouwhuis. Geref. Gem. in Ned. Eskerk: 10.00 en 17.00 u. ds. J de Groot. Geref. Gem. in Ned. (uitgetreden) Gebouw Jeruël: 9.45 en 16.00 u. Iees dienst. Oud Geref. Gemeente Bevervoorde: 9.30 en 19.00 u. ds. H. A. Vosman, 14.30 u. Ieesdienst. Oud Geref. Gem. in Ned. Oranjekerk: 9.30 en 19.00 u. ds. J. W. Slager, 15.00 u. Ieesdienst. Ned. Protestantenbond: 10.45 u. dr. J. W. Samberg van Delden. R.-k. kerk (zaterdag); 19.00 u avond mis (zondag) 8.30 u. H. Mis, 10.30 u. Hoogmis. namens de rijkspolitie Rijssen sprak de heer P. M. v.d. Breemen dank woorden voor. de goede samenwer king, de heer Capelle, directeur van het GEB deed hetzelfde namens zijn bedrijf en ds. Van Tuyl noemde de heer Landweer een „christen-burge meester", die „zich het Evangelie nooit heeft geschaamd". Notaris Van Schooten sprak niet alleen als notaris, maar ook een beet je als toekomstige buurman: „Ik hoop dat u niet teveel last van on ze zeven kinderen zult hebben". Ze mogen robbedoezen", beloofde de hr. Landweer, die in zijn dankwoord aan de heer Capelle de opmerking be trok, dat het misschien niet zo lang zal duren, voor het GEB de gemeen te zal ontvallen. Daarna kwam het voltallige brand weerkorps nog binnen, dat hem een fraaie brandweerhelm schonk, die met een beetje goede wil nog bleek te passen ook. De burgemeester loof de het korps: „U bent soms té snel bij een brand", daarmee de gro te snelheid en voortvarendheid eren, die het korps zich in de afgelopen jaren eigen heeft gemaakt. Een muzikale hulde van Wilhelm 1 na, die bijzonder werd geapprecieerd afgerond met 'n op verzoek van wet houder loco-burgemeester-ceremonie meester Goosen ingezet „Lang zal hij leven" vormde een blij slot van de ze receptie. Een receptie, die, wei- licht ten overvloede, nog eens aan toonde dat Rijssen zijn zelden spec taculair maar steeds hard en met overgave werkende burgemeester heeft leren kennen en waarderen. RIJSSEN. In de Gereformeerde kerk aan de Boomkamp zal op don derdag 12 november een evangelisa- tiedienst worden gehouden die staat onder leiding van ds. Wijnsma, Chr. Geref. predikant te Zwolle. Ds. Wijns ma zal op deze avond die om kwart voor acht begint, spreken over: „Het leven tussen komen en gaan". Medewerking wordt verleend door de heer A. Nawijn (orgel) en De Blij de Zaaiers (muziek en zang). De dienst is vrij toegankelijk. RIJSSEN. Op zaterdag 14 novem- oer zal in de Schildkerk een orgel bespeling met zang worden gegeven. Begonnen wort om half acht des avonds. Het orgel wordt bespeeld door de héér Leen Schippers uit Nieuw-Vennep. RIJSSEN. Op de vergadering die de schoolvereniging van de Geref. Gmeente op zaterdag 7 nov. houdt zal een uiteenzetting worden gege ven over de gang van zaken in de ver eniging. De heer M. J. de Vleer uit Gouda, secretaris van de landelijke scholenbond woont de bijeenkomst, rhe om vier uur 's middags begint, RIJSSEN De zwem- ên poloclub de Mors organiseert op vrijdag 13 november in café Royal aan de Haar- straat een feestavond voor oudere leden. Deze is gesteld op half negen, maar vooraf zal een vossejacht wor den georganiseerd waarvoor men zich om kwart over zeven dient te melden op het pleintje achter Royal. Rijssen: D medische dienst wordt in het komende weekeinde waargeno men in groep A door dokter J. M. de Jong. de Ruyterstraat 19, tel. 3000, praktijkadres Boomkamp 2, tel. 2234. In groep B neemt, waar dokter J. Bijleveld, Haarstraat 14, tel. 2603. Spreekuur op zaterdag van 13.00 u. tot 13.3u u. en van 17.00 u. tot 17.30 u. en op zondag van 13.00 u, tot 13.30 uur. De weekenddienst der tandartsen "oor Rijssen, Wierden, Holten. Enter ■n Goor wordt waargenomen doet. tandarts J. van de Enk, Burg. vaj de Bergplein 33, Wierden, tel. 1634. Weekenddienst Groene Kruis: Wijk- gebouw Koninginneweg 26. tel. 2878. Spreekuur in beide wijkgebouwe* van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 18.30 uur. WEEKBLAD VOOR rassen zoals de Chinchilla's en Hol landers zijn in grote klassen ingezon den. In verband met de grote onkosten die een dergelijke grote show meebrengt zal de vereniging geen receptie hou den, maar wel zal de tentoonstelling vrijdagavond 7 uur officieel worden geopend door loco-burgemeester J. Goosen in het bijzijn van tal van ge nodigden, waaronder zich zeker zul len bevinden de eerste voorzitter en de eerste secretaris der vereniging de heren G. Geerling (83 jaar) en A. ten Berge (82 jaar), terwijl ook de heer G. Drent een van de eerste be stuursleden wel niet zal ontbreken. OPRICHTING De vereniging werd opgericht door een zevental liefhebbers van de klein- diersport ten huize van de heer H. J. Vlogtman in de Grotestraat. In de eerstvolgende vergadering, die gehou den werd in het, café van de heer Gijsbers en waarvoor veel belangstel ling bestond was ate spreker uitge nodigd de heer J. van Sluyter uit Goor, voorzitter van de vereniging daar er een bekende keurmees ter in die dagen van hoenders en ko nijnen. Om de kosten van het, voer voor de dieren zo laag mogelijk te houden, bestelde de vereniging in de eerste jaren het voer zelf. Dit werd later overgenomen door de heer Tus- veld (Jantje van de Koejanses) die het voor dezelfde prijs wilde leve ren. Grote steun, heeft men altijd gehad van wijlen de heer M. G. van Heel. erevoorzitter en beschermheer der vereniging, die ter gelegenheid van 7-ijn IPJA-jarig huwelijksfeest op de voormalige speelplaats, een hoender park met volière liet bouwen, en de ze liet bevolken door prachtige to men hoenders van rassen, die men in deze omgeving zelden zag,zoals Spec- led tuxses, blauwe en gele Orping tons, witte en zwarte Wyandottes, Hollandse Hoenders en niet te ver geten de Grote Eng. Leghorns. Van de tomen hoenders die onder toezicht kwamen te staan van de Parkbaas, de heer G. Drent konden de leden voor een gering bedrag broedeieren grijgen. Diverse grote tentoonstellingen werden in die jaren gehouden, waar voor grote belangstelling bestond in het gehele land, zodat men soms de veranda bij het parkgebouw moest gebruiken om de konijnen onder te brengen. Door de tweede wereldoor log werden de activiteiten de r ver enigingen wat aan banden gelegd, maar toen de vrede eenmaal was ge- •ekend, startte men weer met frisse moed. Doordat gebrek aan voeder in de oorlogsjaren waren de meeste liefheb bers zonder dieren komen te zitten, maar de ere-voorzitter, de heer H. G. van Heel loste dit probleem op. door een bedrag beschikbaar te stellen waarvoor de leden broedeieren kon den bestellen van het ras naar hun keuze. Zoals begrijpelijk werd van deze royale geste dankbaar gebruik gemaakt, zodat in 1947 weer de eer ste tentoonstelling na de oorlog kon worden georganiseerd. De naam van de vereniging, die altijd was geweest Rijssense pluim vee- en konijnenfokkersver.", werd in 1946 gewijzigd in Rijssense pluim vee- en konijnenfokkersver. ,,De Een dracht" doordat men een fusie aan ging met de in 1943 opgerichte Rijs sense konijnenfokkersclub „De Een dracht". Er werd een nieuw bestuur gevormd waarin van elke vereniging vier leden zitting hadden. Als voor zitter werd benoemd de heer P. J. Holtkamp, die deze functie heeft ver vuld tot zijn vertrek uit Rijssen in 1965, waarna hij werd opgevolgd door de huidige voorzitter, de heer A. J. Tijhof. Het plan om in verband met het 30-jarig bestaan een grote show te organiseren kon niet doorgaan, in verband met de vogelpest. Om dit feit toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan werd een landelijke ten toonstelling van alleen konijnen ge houden. Het 40-jarig jubileum bracht ech ter wat het bestuur er van verwacht had, een grote nationale show van hoenders-sierduiven en konijnen waar voor in de gehele omgeving grote belangstelling bestond, zodat een groot aantal dieren waren ingezonden en men moeite had om ze allen te plaatsen. De Vereniging is aangesloten bij de Raad Van Beheer, de Ned. Hoenders- bond. de Ned. Sierduivenbond en de Ned. Bond van Konijnen Fokkers. Doordat het organiseren van tentoon stellingen gepaard gaat met grote on kosten, heeft men zich verenigd in een ring met. de zusterver. uit Nij- verdal, Wierden, Almelo, Vriezenveen en VroomshoQp. om niet vaker dan om de drie jaar een grote tentoon stelling te organiseren en om dan el kaar ook zo veel mogelijk te steunen. Ook eeeft men gezamenlijk een kooi- "•nfonds gesticht, en eigen kooien ge kocht. zodat de ver. nu gezamenlijk over plm. 550 kooien beschikken. De pluimvee en konijnenfokkers Vereniging „De Eendracht", die in haar vijftig jarig bestaan veel ups en downs heeft gekend mag zich thans 'erheugen in grote bloei met tal van 'onge leden. Ja. ?!o zelfs dat drie van haar leden, thans de bevoegdheid hebben om on tentoonstellingen te keuren, n.l. de heer J. Caspers bij de ^rote dwerghoenders en de heren Is. Voortman en A. J. Pluimers bij de konijnen. Het moet voor de eerder genoem de oud-bestuursleden een grote vol doening zijn dat, de vereniging, die zij met zo veel moeite hebben opge bouwd, nu na 50 jaar nog bestaat en in staat is een dergeliike grote show als deze landelijke tentoonstelling, zoals nu wordt gehouden in het Park gebouw, weet te organiseren. Na de officiële gemeenteraadsvergadering volgde een ongedwongen receptie in de aula van de lts, waar de heer Jessing, Bürgemeister van üiijs- sens contactstad Borghorst de r\j van sprekers opende en het muziekkorps Wilhelmina het feest beëindigde met een door allen meegezongen „Lang"zal hjj leven". Na 222 raadsvergaderingen, met 3437 voorstellen aan de raad, samen gevat in 13 jaar en drie maanden burgemeesterschap van Rijssen, was het allerminst verwonderlijk, dat lo co-burgemeester J. Goosen een bij zonder goede verhouding signaleerde tussen de scheidende burgemeester en zijn wethouders, raad en ambtena ren. ,,Dit afscheid is voor u ook een af scheid van een ambt, dat u bijna veertig jaar hebt bekleed. U hebt dat gezien als een roeping en uw volle persoon gegeven, al uw werkkracht er aan besteed", aldus de wethou der. Hij benadrukte, dat mevrouw Landweer in al die jaren een grote steun is geweest en wenste het schei dende burgemees-.A spaar tot slot toe: ,,Het ga u wel, zeer wel". De heer Landweer memoreerde daar na de diverse stadia in zijn carriè re, herinnerde aan de hartverwar mende ontvangst die hem in 1957 ten deel was gevallen en de groei die Rij sen in de afgelopen 13 jaar heeft doorgemaakt: ruim 4000 nieuwe in woners, ongeveer 1700 nieuwe wo ningen. Ook wees hij op de proble men die Rijssen anno 1970 kent: de woningsituatie, het aanpassen van het voorzieningenniveau, het verkeer. Met betrekking tot dit. laatste gaf hij tc kennen, dat invoer^" van oer- RIJSSEN. Vandaag vrijdag 6 no vember en morgen zaterdag 7 novem ber zal de Rijssense pluimvee en ko nijnenfokkersvereniging De Eendracht haar vijftig jarig bestaan feestelijk herdenken door het houden van een grote nationale jubileum tentoonstel ling in de zalen van het Parkgebouw. Veel voorbereidend werk is door di verse commissies reeds maanden lang verzet om dit voor Rijssen, bij zondere evenement te doen slagen, en dat hun dit gelukt is moge blij ken uit het feit. dat thans ongeveer 800 dieren de kooien bevolken van allerlei soorten en variëteiten pluim vee en konijnen. Zo zullen bij de grote hoenders de Maleiers het ras, dat men vroeger in Rijssen veel aantrof, sterk vertegen woordigd zijn, naast een grote collec tie van de fraaie Hollandse Hoenders terwijl ook de andere rassen in diver se kleurslagen, zeker de aandacht zullen trekken. Bij de krielen komen de Mod. Eng. Vechtkrielen en de Java's op de eer ste plaats elk met 35 nummers, maar ook de Wyandotte en de Maleijer krie len zijn sterk vertegenwoordigd, naast talrijke andere soorten dwerghoen ders. De Meeuwen staan bij de sier- duivert op de eerste plaats in ver schillende kleurslagen maar ook een groot aantal Kroppers in hun ver schillende variëteiten zullen zich aan het publiek tonen, met de andere sier- duiven, waarvan sommige rassen die men zelden ziet. Zoals te verwachten was zullen bij de konijnen alle rassen te bewonderen zijn. Naast de Goliath, de grote Vlaamse Reus, vindt men er .in errote getale de kleinste onder de konijnen de kleurdwerg maar ook de andere RIJSSEN. De leerlingen van de Chr. MAVO, de r.k. Mavo de LTS en de Chr. Huishoudschool gaan op 21 november naar Doetinchem om deel te nemen aan de regionale ver- keerswedstrijden voor scholieren. Te genstanders van de Rijssense scholie ren zijn de r.k. Technische school uit Lichtenvoorde, de r.k. Landbouwhuis- houdöchool uit Lobith en de algemene technische school uit Doetinchem. De landelijke finale is op 13 maart in Dronten. De winnende ploeg zal Ne derland vertegenwoordigen op de in ternationale finale in 1871 in Lissa bon. Vorig jaar werd de Rijssense ploeg nationaal kampioen en verdedigde de Nederlandse kleuren in Parijs. Voor deze intrededienst koos de nieuwe predikant in Rijssen, de tekst uit Kolossenzen 3 16: „Het Woord van Christus wone rijkelijk in zo dat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lof zangen en geestelijke liederen zingen de, Gode dank brengt in Uwe harten" (N.V.). „Paulus dringt er op aan dat de mens het Woord van God vasthoudt, en het laat wonen onder de mensen. Vandaar dat U verplicht bent een bij bel in huis te hebben, zodat U er troost uit kan putten. Weert U de bij bel uit Uw huis, dan betekent dit dat U ook de Heere Jezus uit Uw woning weert. Met andere woorden dan wenst U Christus niet in huis te heb ben. En dat is erg. U bent verplicht van Christus te getuigen zowel thuis als op Uw werk. Wees intensief bezig met Gods Woord, dan pas hebt U er wat aan," besloot ds. Bouwhuis zijn prediking. Ouderling Wessels was de eerste, die namens de kerkeraad een harte lijk welkom toeriep aan ds. Bouw huis met zijn echtgenote. Hij wenste 4e predikant zowel als herder als le- •bar, veel zegen op zijn arbeid in Rijssen. Tevens sprak de heer Wes sels een dankwoord aan ds. H. Brink man die zeer veel voor de gemeente deed en wenste hem sterkte toe in zijn nieuwe ambt, als ziekenhuispredikant in Almelo. Ook ds Bloem werd niet vergeten die geregeld de beurtdien- sten had waargenomen. Namens de classis Deventer sprak ouderling Kloek uit Goor die ds. Bouwhuis eveneens een welkom toe riep. Ds. Bouwhuis sprak tenslotte woor den van dank voor de hartelijke ont vangst in Rijssen voor hem en zijn echtgenote en wenste de gemeente toe dat zij niet in hem werden teleurge steld, terwijl hij de afgevaardigden o.w. het college van wethouders, af gevaardigden van de Ned. herv. kerk de geref. gemeente en de r.k. paro chie dank zei voor hun belangstelling. Ook ds. Brinkman werd in zijn dank woorden betrokken, die hem in de morgendienst bevestigde als nieuwe predikant in de geref. kerk van Rijs sen. Na afloop werd aan de gemeente gelegenheid gegeven om kennis te maken met het predikantengezin, waarvan velen gebruik maakten. tings verkeer in het centrum én in de buitenwijken waarschijnlijk binnen kort noodzakelijk zal zijn. De heer Landweer memoreerde de grote continuiteit in het dagelijks be stuur van de gemeente en herdacht met een gevoelvol woord overleden ambtenaren, gemeenteraadsleden en wijlen secretaris Nijland. Na op geroepen te hebben tot een wijs en voorzichtig beleid inzake het gewest Almelo besloot hij met de wens: „Mo ge onder Gods zegen Rijssen een goe de toekomst tegemoet gaan". Bij afwezigheid van de heer J. A. Scholman sprak de heer G. J. Smeij- ers als oudste raadslid de scheidende burgemeester, diens echtgenote en kinderen toe. Hij dankte hem voor diens leiding van de raadsvergade ringen. „Iedereen kreeg steeds gele genheid vrijuit te spreken" en bood namens de raad als afscheidsge schenk een stereo-pick-up-installatie aan. Loco-gemeentesecretaris J. Meken- kamp kon zich indenken dat dit om meer dan een reden een moeilijke dag voor burgemeester Landweer was: „Uw ambt is u lief geworden". Hij offreerde namens het personeel een geschenk, dat later tijdens de re ceptie een gazonmaaier bleek te zijn. „Het personeel gaat er van uit, dat u toch niet zult rusten..." Van de cadeaubon, die wethouder Goossen namens de gemeente had aangeboden, zal, zo deelde de burge meester mee, een tuinschommelbgnk worden gekocht. Burgemeester H. W. K. ladder Huys- sen van Kattendijke van Vriezenveen was op de receptie in de aula van de .l.s. clv eerste die het burgemees- tersechtpaar de hand drukte. Hij bleef niet de enige.. Na hem volgde een lange lange stoet van honderden Rijs senaren. die afscheid kwamen nemen jong en oud, mannen en vrouwen. Onder hen waren uiteraard de raads leden en hun echtgenotes, pastoor Wielens, de predikanten De Lange, De Bie, Van Tuyl, Brinkman, Vos man, Bregman, Mijnders, collega burgemeesters als mr. Maaldrink uit Wierden, mr. Enklaar uit Holten, mr. Schepers uit Tubbergen, burgemees ter Schneiders van Almelo, mr. Be- bers uit Borne, De Meester uit Markelo, loco-burgemeester Molenaar van Hellendoorn, majoor Zijp van de Rijkspolitie district Zwolle, mr. W. L. de Walle als hoofd van het. par-

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1