H. G. J. van Roekei, nieuwe secretaris van Rijssen Grondprijzen (nog) niet openbaar Heropening van schoenhandel J. Steenbergen Kerkdiensten Urker Mannenkoor grote trekpleister op jubileumconcert Wat is er te doen Overdekt bad 5 oktober open Verkiezing ambtsdragers Mannenkoor naar Bergentbeim Opening van winterwerk Zendingsavond Kroon Twenthe ook 400 gulden Zendingis middag De klimroos Oktobermarkt in Rijssen Toneelavond Gratis zwemmen Vrijdag 2 oktober 1970 33ste jaargang - no. 38 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting .Jllli®1 «mm i wmmmiR Ziekte- en ongevallen verzekering Arbeidsongeschiktheids verzekering Ass.kantoor VOORTMAN N.V. Ledenvergadering Geref. Gemeente G. J. KIENHUIS (DSR) ...prijzen weten... Medische dienst In de Schildkerk was dit weekeinde een zeer groot aantal mensen hijeen voor het jubi leumconcert, dat door de Chr. Gemengde Zangvereniging zelf en het Urker Mannenkoor werd verzorgd. De heer H. G. J. van Roekei, chef afdeling financiën, belastingen en per soneelszaken der gemeente Barneveld is dinsdagmiddag door de voltalli ge raad van Rijssen als gemeente secretaris gekozen. Op de heer Van Roekei werden 15 stemmen uitgebracht op de heer G. Teunis, Wageningen, 1 stem, ter wijl de derde kandidaat van de alfa betische aanbeveling W. Walvaart te Nunspeet geen enkele stem kreeg. Wel kreeg de heer G. Strijker, ge meente-ambtenaar te Rijssen één stem. Voor de verkiezing, vroeg G. Kienhuis (DSR) of men er niet goed aan deed bij de benoeming in derge lijke functies de persoon aan een psycho-technische keuring te onder werpen. De voorzitter antwoordde hierop, dat dit geen gewoonte is. De PvdA fractie bij monde van de heer H. W. Jansen, was het helemaal eens met de gang van zaken bij deze benoe ming. Hij was ook geen voorstander van een dergelijke keuring, omdat men zodoende de behaalde dipoma's enigszins in twijfel zou trekken. In nauwelijks een half uur snelde de raad door de slechts 7 punten tel- einrie agenda. De verkoop van een bouwterrein, gelegen op de hoek Markelose weg en Christiaan Huygen- straat aan de heer J. A. Voortman, M arkeloseweg 72, bleek voor de Pvd A fractie moeilijk verteerbaar. De heer Jansen was niet zozeej' tegen de verkoop maar tegen de bebouwing hiervan. Voor ditzelfde perceel waren meer liefhebbers geweest, speciaal mensen die in 'n saneringsplan woon den en zijn fractie zou deze mensen graag voorrang verlenen. Verkeers technisch verzocht de heer W. Haase SGP daarop bebouwing in het peil van de Markeloseweg. Daar de heer Voortman niet het gehele perceel wil de kopen, vroeg de heer Zwag (DSR) of ook de rest verkoopbaar was. Voor de mensen uit het saneringsplan vroeg ook de SGP fractieleider H. Wolte- rink de aandacht van de raad om deze mensen voorrang te verlenen. De heer Kienhuis, DSR zei dat er iemand uit de saneringsgedeelten om ge vraagd had. maar van wethouder Goossen te horen, dat dit perceel al verkocht was. ,.Maar wanneer dan dat de stukken voor de gemeenteraadsvergadering blijkt, dat deze verkoop een agenda punt vormt, doet dit niet prettig aan. Bovendien stelde de heer Kienhuis voor om wanneer de raad grond zou verkopen dan ook de prijzen openbaar te maken, opdat de bevolking ziet, wat een bouwterrein kost. Wethouder Goossen beantwoordde al deze vragen „Wanneer een bestem mingsplan klaar is dan ligt het er om uitgevoerd te worden en voor voor noemde hoek was de heer Voortman de eerste gegadigde, nadat Voortman hier in le instantie reeds afstand van had gedaan ten behoeve van een an dere gegadigde, maar dit niet was doorgegaan. Inderdaad had iemand uit de Rozengaarde, die weg moest in verband met de sanering, belangstel ling voor dit terrein, maar het colle ge van B. en W. meende de heer Voortman niet weer te moeten teleur stellen. Wel zullen wij met Voort man gaan praten, dat het uitzicht op dit punt goed blijft. Voor het tweede gedeelte van dit perceel is ook al een RIJSSEN. Na een gedwongen rustperiode van een maand kunnen de zwemliefhebbers binnenkort weer aan hun trekken komen in Rijssen. Op maandag 5 oktober opent het overdekte bad op de Koerbelt n.l. weer haar poorten. Op deze dag zal de zwem- en poloclub de Mors haar trainingen eveneens hervatten. In een vergadering onder leiding van voorzitter Roelofs zijn de trainings- tijden deze week vastgesteld. Op de maandagavonden van 8 uur tot half 9 zal de heer Sleking de zwemtrai- ning verzorgen. Van half 9 tot 9 uur wordt door badmeester Richardson polotraining gegeven van de polo teams jongens A en B van 9 uur tot 10 uur aan de heren 1 en 2. Zaterdagsmorgens krijgen de dames teams en meisjes teams plus de jon gens B polotraining van 8 tot 9 uur. 's Middags van 12 uur tot 1 uur traint de heer Sleking een zwem- groep en van 4 tot 6 uur wordt de jeugd onder 12 jaar getraind. RIJSSEN. Door de Ned. Herv. kerkeraad is in verband met de te vervullen vacature van wijlen diaken Nijland in wijk 1 Oost een dubbeltal gesteld. Het zijn de heren M. Baan Holtentorensweg 2a en A. Vrugte- veen, Pelmolenweg 22 (in alfabe tische volgorde). De verkiezing zal plaats hebben in een vergadering van lidmaten op zaterdag 10 oktober om 4 uur in het catechisatielokaal bij de Schildkerk. In wijk 2-Zuid heeft de kerkeraad in zijn vergadering van 28 sept. de volgende dubbeltallen gesteld, voor de verkiezing van een ouderling en een diaken. Voor de vacature van ouderling: W. Beunk, Noachstraat en G. J. Eertink, Haarstraat 5. Voor de vacature van diaken: F. Averesch, Rembrandt van Rijnstraat 34 en J. Jansen, Roggestraat 2. De verkiezing vindt plaats in een vergadering van lidmaten op zater dagmorgen 10 oktober om half elf In het Ned. Herv. centrum Sion. gegadigde, die dit deel ook wenst te verkopen. De grondprijzen kan men ook op de afdeling Gemeentewerken en op het stadhuis gewaar worden. De heer Jansen wilde wel graag we ten wat er met dit terrein zou gebeu ren, en meende ook het voorstel van Kienhuis te moeten steunen. Wethou der Goossen stelde echter, dat de aanvraag op naam van Voortman stond en dat niet bekend was of deze zelf zou willen bouwen. Haase ant woordde dat Voortman hier zelf wilde bouwen, maar dat deze hoek levens gevaarlijk is. ,,Ik zou graag zien in de acte of bouwvergunning opgenomen, dat dit terrein voldoende verlaagd zal worden". Dit vond de gemeente raad toch te erg. Het voorstel van Kienhuis om de aan en verkoopprijzen van bouwterrein openbaar te maken, wat door de Pvd A werd gesteund. bleek voor- en tegenstander te heb ben. Wethouder Goossen had tegen even tuele openbaarheid geen bezwaar maar zag toch ook niet de noodzaak in de prijzen via de pers openbaar te maken. Kienhuis meende hier te genover te kunnen stellen, dat wan neer men met het rijk onderhandeld, prijzen openbaar kunnen worden, al zou een aantal gevallen geheim kun nen blijven. ,,Bij bestemmingsplan Kern, als wij met de mensen tot over eenstemming kunnen komen, zouden de prijzen geheim kunnen blijven", aldus KVP-er Paauwe. De heer H. Zwaag steunde zijn fractiegenoot Kienhuis als volgt: ,,Ook voor 't ge meentebestuur zou de openheid wan prijzen beter zijn in elk geval om praatjes te voorkomen. Op verzoek van de voorzitter die het voorstel van Kienhuis in stemming wilde brengen, formeerde de DSR-er dit als volgt: alle grond aan- en verkopen open baar, met de mogelijkheid uitzonde ringen te maken. De PvdA fractie meendebij monde van de hr. Jansen dit voorstel niet meer te kunnen steu nen als deze uitzonderingsclausule hierin werd opgenomen, hetgeen het voorstel van de DSR fractie in de mist deed verdwijnen. Wel ging de raad akkoord met de verkoop van het bouwterrein aan de J. A. Voortman, met aantekening dat de PvdA-ers Pluimers en JanSen tegen stemden. Bij hamerslag wijzigde de gemeente raad de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, terwijl de kleu terschool voor het Christ, voorberei dend lager onderwijs aan de Wilhel- min astraat een voorschot voor de kosten ontving groot f 1676,67. De splitsing Hangerad-Parkstraat wordt als voorrangssplitsing aangewezen, waarbij de heer Pauwe, de opmer king maakte, dat de volgende split sing Parkstraat-Oosterhofweg nog ge vaarlijker was. Hier tegenover staat echter dat het uitzicht veel beter is. Tevens werd bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten een geldle ning groot f 1.000.000 aangegaan en werd eenparig besloten toe te treden tot het gewest Almelo. De nieuwe gemeentesecretaris van Rijssen werd in het Gelderse Ede geboren. Zijn ambtelijke loop baan begon hij in 1954 bij de ge meente Veenendaal. In 1956 ging hij in''militaire dienst en kwam daarna weer terug naar Veenen daal. In '61 werd de heer Van Roe kei commies op het gemeentehuis van Tiel. Hier bleef hij slechts een jaar en ging toen terug naar Vee nendaal in de rang van commies A. Op 1 november '65 verwisselde hij Veenendaal voor de gemeente Barneveld, waar hij als hoofdcom mies aangesteld werd. De heer Van Roekei zal in Rijssen gaan wonen. „De gemeente heeft mij een woning aan cie H. J. van Opstallstraat ter beschikking ge steld, maar misschien koop ik zelf nog wel een huis". De nieuwe gemeentesecretaris die aangesloten is bij de CHU, is getrouwd en vader van twee zoon tjes. Hij vertelde ons Rijssen op d moment nog niet goed te kennen. ,,Ik keek er eerst wat vreemd te genaan, maar hoe vaker ik er kom hoe leuker het me lijkt. Ik zal in Rijssen beslist wel aan mijn trek ken komen, ook wat betreft de na tuur, waar ik als boerenzoon dol op ben". ADVERTENTIE Oosterhofweg 16 - Rijssen telefoon 2269 b.g.g. 2892 of 3308 of (05407) 257 RIJSSEN. Op zaterdag 17 -okto ber'' verleent het Rijssens Mannen koor in de Ned. herv. kerk te Ber- gentheim medewerking aan een con cert dat zal worden gegeven door het gemengde kerkkoor van de Ned. herv. gemeente aldaar. Dit gemeng de koor viert op die dag haar 25-ja- rig bestaan. RIJSSEN. Ter opening van hel winterseizoen zal op dinsdag 6 okt. een openingsavond worden gehouden in het Ned. Herv. centrum Sion. De plaatselijke predikanten der Ned. Herv. gemeente zullen de opening, de meditatie en de sluiting verzor gen. De hervormde koren zullen en kele liederen ten gehore brengen. Verder is er declamatie en samen zang. Op deze avond worden zowel ouderen als jongeren en lectan van de jeugdverenigingen verwacht. RIJSSEN. Op vrijdag 2 oktober (heden) zal in de Schildkerk een zendingsavond worden gehouden, uit gaande van het plaatselijk zendings comité van de stichting „De Spaan se Evangelische Zending". Ds. E. M. Bakker, Ned. herv. pre dikant spreekt het openingswoord. Ds. .L Blok, predikant der Gerf. Ge meente te Beekbergen houdt de zen- dingsrede. Er zal één keer worden gecollecteerd ten bate van de zen ding in Spanje. RIJSSEN De Kroon van Twenthe zal ook de f 400,uitbetalen, vol gens de overeenkomst zoals deze in Arnhem is besloten. Dat betekent dit jaar 50°/o de rest in 1971. RIJSSEN. In de Geref. Gemeen- re (Noorderkerk) zal zaterdagavond 3 oktober om zeven uur een leden vergadering worden gehouden ter verkiezing van twee diakenen voor de Noorderkerk en twee diakepen voor de Zuiderkerk. Kandidaten van Noord zijn; H. Baan, Zuna; A. ten Berge, Dannenberg; J. H. Haase Kijverdalseweg en A. Leusink, En- terweg. Kandidaten voor Zuid zijn; H. Baan, Gerard Terborchstraat, G. Dijkgraaf, Prins Willem Alexander- straat, J. van de Noort, Prins Bern- hardstraat en G. J. Voortman, Mar keloseweg. RIJSSEN. Op zaterdag 24 okto ber wordt in de Noorderkerk de jaarlijkse zendingsdag gehouden, in overleg en met goedkeuring van de zendingsdeputaten. Sprekers voor de ze middag zijn: ds. H. Rijkssen uit Gouda, ds. J. Baayens uit Tricht, ds. J. Karens uit Opheusdn, ds. J. Mijnders en ds. A. Bregman, beiden uit Rijssen. RIJSSEN De medische dienst wordt in het komende weekeinde waargenomen in groep 4 door dok ter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, telef. 2606, praktijkadres Boom kamp 2 ,telel. 2234. In groep B neem waar dokter J. Slofstra, Boomkamp 23, telef. 2563. Spreekuur in groep B op zaterdag van 13.00 uur tot 13.30 uur en van 17.00 uur tot 17.30 uur. Spreekuur op zondag van 13.00 uur tot 13.30 uur. De dienst der ndartsen wordt waargenomen door tandarts H. Scheffer, Prinses Julianastraat 12, Goor, telef. 2500. Spreekuur voor spoedgevallen op zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 19.00 uur. Weekenddienst Groene Kruis: Wijkgebouw Wierdensestraat 110, te lefoon 2471. Spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 18.30 uur. RIJSSEN N.-herv Gem Grote Kerk 9.30 uur ds E. M. Bakker, 19 uur ds J. de Lange. Westerkerk 9 uur ds W. van Tuyl, 15 uur ds E. M. Bakker. Sion 10.45 uur ds J. de Lange, 17 uur ds W. van Tuyl. Eisen geen dienst. Eltheto zaterdagavond 19 uur ds E. M. Bakker. Ger Gem Noorderkerk 9.30 en 19 uur ds A. Bregman, 15 u leesdienst. Zuiderkerk 9.30 en 19 uur ds J. Mijnders, 15 uur leesdienst. Ger Gem in Ned Eskerk 10 en 17 uur ds J. de Groot. Ger Gem in Ned (uitgetreden) Gebouw Jeruël 9.45 en 16 uur lees dienst. Oud Ger Gem Bevervoorde 9.30 en 19 uur ds H. A. Vosman, 14.30 u leesdienst. Oud Ger Gem in Ned Oranjekerk 9.30, 15 en 19 uur leesdienst. Ger Kerk Boomkamp 9.30 uur ds H. Brinkman van Rijssen, 15 uur ds IJkenaar van Almelo. RK Kerk zaterdag 19 uur Avond mis. Zondag 8.30 uur H Mis, 10.30 u Hoogmis. RIJSSEN. Met een receptie die om half vijf 's middags begint zal op dinsdag 6 oktober de r.k. kleuter school de Klimroos officieel worden geopend. De kleuterschool is geves tigd in de voormalige r.k. jongens school aan de Enterstraat. RIJSSEN. De Schildkerk was za terdag tot de laatste plaats bezet voor het optreden van de Chr. Zang vereniging uit Notter met onderafde ling-kinderkoor, en als grote attrac tie het van radio, t.v. en gramo- ioonplaat bekende Urker Mannenkoor. Ds. E. M. Bakker bepaalde de koren en toehoorders by Psalm 150, waarin naast de bazuin de harp en de cither de menselijke stem zijn Schep per looft met muziek en zang. Het programma was geheel afgestemd op een jubileum-uitvoering, waarin de bekende chr. liederen de hoofdschotel vormden. Onder leiding van dirigent L. Brink bleek het koor tot een behoorlijke prestatie 'in staat te zijn. De liederen van Franz Schuibert kregen een goede uitspraak van het Duits, terwijl de koorklanken genuanceerd en met goe de voordracht door het auditorium werd gewaardeerd. Het kinderkoor zong in het Engels met bekende geestelijke liederen, waarbij de piano begeleiding van W. Fidder goed aan sloot. De volle kerk verenigde zich in massale samenzang, die door de ster ke beklemtoning reliëf verkreeg. De medewerking van het Urker Mannen koor o.l.v. Simon Pluister bewees, dat de grote reputatie in protestants- christelijke kringen, nog onaangetast is. Overigens bleek onder de nieuwe dirigent het programma dratisch ge wijzigd, zodat op een andere toer werd overgegaan. Het koor zong RIJSSEN. Onder grote belang stelling werd woensdag de nieuwe zaak van de firma J. Steenbergen en Zn. aan de Haarstraat heropend. Hiermee kwam er een einde aan een lange periode van behelpen in de noodwinkel aan de Elsenerstraat. De giondige uitbreiding en modernise ring is een grote verbetering. De heer J. Steenbergen, die in 1945 in Rijssen begon met een schoenrepa ratiebedrijf, opende in 1957 een nieu we zaak aan de Haarstraat, die thans een ingrijpende uitbreiding heeft ondergaan. Zonder twijfel is hier sprake van een grote vooruit gang. De prachtige overzichtelijke etala ges, de fraaie entree en de groti ruimte zijn tot in onderdelen goot verzorgd, waardoor een sfeervol g< heel ontstaat. Opvallend is het nieuwe elemen aantal aparte afdelingen is ingt licht, die als het ware op zich zei staan. Men kan op rusnge wijze ee. in de zaak, in deze zin. dat er eei ruime keuze doen. waarbij alle aan dacht wordt besteed om de kopei op prettige en gemakkelijke wijze t. bedienen. De zaak is ruim, er is meer d; 100 m2 verkoopruimte bijgekomen zodat men de gelegenheid heeft aan gegrepen een geheel aparte afdeling kinderschoenen in te richten. De win keibetimmering en de verlichting dragen er toe bij dat het geheel e»n uitstekende indruk maakt en een winst is van winkelapparaat van Rijssen. stoer en zeer persoonlijk in de liede ren, waarin het wel en wee van de visers domineerde. De trompettist omlijstte veelal met bewegelijk spel, dat technisch hoog niveau vertoonde. Karei Roberti werd daartoe bijge staan door Piet Boekei, die het orgel van de Schildkerk op ritmisch sterke wijze bespeelde. Het nogal gewijzigde programa kreeg enkele hoogtepunten in de man nenkoorzang met solistische medewer- knig van barriton J. Boerman. De negro-spirituals waren kwalitatief het beste, evenals de bewerking van de Engelse hymns „Rule Brittannia" en „Land of Hope and Glory". Ds. J. de Lange mediteerde over de menselijke stem, die de Schep per oven weet te bereiken, van bin nen uit zijn hart Hem weet te loven, daarbij zich realiserend, dat alles wat ademt Hem moet dienen. In het dankwoord aan het jubile rend koor, werd het belangrijke werk gememoreerd, tot stand gekomen door bestuur, dirigent en leden. Het Urker Mannenkoor kreeg een bijzon der compliment voor de bij uitstek RIJSSEN Maandag 5 oktober is in Rijssen weer de traditionele gro te najaarsmarkt (oktober-markf) waarvoor elk jaar grote belangstel ling bestaat. Met succes heeft de marktcommis- sie, enige jaren terug, besloten ook voor deze najaarsmarkten een pony- markt in te voeren. Deze beslissing is juist geweest, gezien de aanvoe ren van paarden en pony's op de voor- en najaarsmarkten. Ook voor deze oktobermarkt verwacht men een grote aanvoer van runderen, po ny's en paarden. De varkensmarkt is door de heersende varkenspest nog steeds gesloten. De trekking van de 47e marktverlo- ting vindt 's middags plaats ten over staan van notaris F. van Schooten te Rijssen. Voor de goederenmarkt bestaat ook grote belangstelling, diverse stand werkers hebben reeds ingeschreven, zodat ook hier naast de ruim hon derd vaste kramen, een gezellige drukte verwacht kan worden. RIJSSEN Het personeel van Bouwbedrijf Nijhuis in Rijssen heeft zaterdag de door de personeelsver eniging georganiseerde gezellige avond gevierd. Circa 350 mensen leden van de personeelsvereniging en hun dames of heren waren daar voor naar het Parkgebouw gekomen. De toneelvereniging „Cherio" uit Amersfoort had er veel succes met de opvoering van het blijspel „Wel kom binnen". De zaal was met 350 mensen behoorlijk bezet. geschikte zeemansliederen, die niveau hadden door sterke voordracht en levensovertuiging. Een zeer gepaste jubileumviering, waarbij de grote be langstelling van zangersvrienden uit Rijssen en omgeving voor het koor uit Notter een stimulans zal zijn öm verder te gaan met het belangrijke werk onder uitstekende leiding van dirigent L. Brink, zulks onder het motto: „Soli Deo Gloria", „Aan God alleen de eer". KASPERSMA RIJSSEN. Nu het overdekte bad de Koerbelt weer open gaat, stelt het Morsbestuur de Rijssense jeugd onder 12 jaar in de gelegenheid op zaterdagmiddag van 4 tot 6 uur gra tis te komen zwemmen onder goede leiding. Voorwaarde is dat men wel lid moet zijn van de Mors. De contri butie voor de jeugdige zwemliefheb bers wordt echter zo laag mogelijk gehouden en bedraagt voor onder 10 jaar f. 1.50 per maand en voor onder 12 jaar f. 1,75 per maand. Hiervoor kan men dan op zaterdagmiddag gratis gebruik maken van het over dekte bad. 29 september Filmclub Rijssen Va kantie Films. Belangstellenden harte lijk welkom 8 uur kantine Omefa. 3 oktober: Jubileum oriënteringsrit RMC start Veemarkt 14 uur. 3 oktober: Ledenvergadering Eerste Rijssense Kanarievereniging café J. Struik, 6 uur. 6 oktober: Ledenvergadering Zang- lust, Ter Harmsel 8 uur. 23 oktober: Voorlichtingsavond voor alle kanariekwekers door de heer Meenink uit Vorden, 7.30 uur. 23 oktober: AFV „ADOLEM" va kantiedia's eigen werk, leeszaal Parkgebouw. 29 oktober: Filmclub Rijssen expe rimentele filmavond, 8 uur kantine Omefa. 6 en 7 nov.Landelijke tentoonstel ling Ver. Eendracht. Hoenders konij nen en sierduiven, Parkgebouw. 7 nov.: Ledenvergadering Eerste Rijssense Kanarievereniging, Ter Harmsel 6 uur. 10 nov.: Filmclub Rijssen, 8 uur kantine Omefa. 12 en 13 nov.: Uitvoering COV Ho sanna, 8 uur Parkgebouw. 19, 20 en 21 nov.: Tentoonstelling V.V. Zanglust, Ter Harmsel. 20 nov.: Noordermannenkoor Jubi leumuitvoering Zuiderkerk. 24 nov.: Filmclub Rijssen experi mentele films vertonen, 8 uur kan tine Omefa. 8 dec.: Uitvoering Twente Zangers met de Shepperds, Parkgebouw. (Opgaven voor deze rubriek kunnen geschieden 's maandags vóór 5 uur ter gemeentesecretarie, afdeling Al gemene Zaken, kamer 7, boven).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1