LEVENDIGE RAADSVERGADERING J. ten Hove gedelegeerde in het Club- en Buurthuiswerk Drie kandidaten voor secretaris Rijssen Wat is er te doen ubileumconcert met Urker koor Verdeeldheid in SGP-fractie tijdens Sporthal - debat Zwembadkrakers beïnvloeden de SGP-fractie Nieuwe garage van Sand er ma n SGP Hardonk burgemeester van Rij ssen Koopsommen blij ven nog #vel geheim Chr. Gem. Zangvereniging Notter Cake-actie De Mors Nutss paarbank Rijssen Vergadering van Aldolem Vrijdag 18 septembr 1970 53ste jaargang - no. 36 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Assurantiekantoor VOORTMAN N.V. RIJSSEN Een botsing van twee auto's op de kruising van Schoolstraat en Lentfersweg eindigde woensdagavond in de tuin van de familie Altink waar flinke schade werd aangericht. Uit de Schoolstraat naderde met een bestelauto J. B. uit En ter, die geen voorrang verleende aan de automobilist G. K. uit Rijssen, die van de Lentfersweg kwam. Beide auto's schoten door de afrastering van de tuin heen. K. moest met lichte ver wondingen naar huis worden gebracht. i Vanaf de hoge steigers van de bouw van het nieuwe gemeente huis heeft men een leuk uitzicht over liet oude stadsgedeelte van Rijssen. En dat dacht ook onze fotograaf en schoot dit plaatje. Op de voorgrond ziet men nog een gedeelte van de bouwwerk zaamheden en daarachter, ge flankeerd door hoge bomen, het welbekende oude Schild. Een gedeelte van het huidige raad huis met het witte torentje is nog te zien. Fractievoorzitter prot. chr. in Vlaardingen WEEKBLAD VOOR RIJSSE Nadat de heer H. Zwaag (DSR) de vorige raadsvergadering door ziekte afwezig de zuiverings en ambtseed had afgelegd, doorliep de Rijssense raad in nauwelijks X uur en 15 minu ten de 17 punten tellende agenda. Ingaande op de notulen van vorige raadsvergaderingen meende de heer Jansen PvdA te moeten opmerken dat bepaalde goroepen na-oorlogse huur-woningen nog steeds geen dou cheruimte bezaten, maar wel een huurverhoging hadden gekregen. Voor de betaalde huur, willen die huurders dan ook een optimaal woon genot en ik vraag het college hier wel spoed achter te zetten. Volgens wet houder Goossen was deze kwestie in onderzoek. Een interessant agenda punt, de benoeming van een gedele geerde in het bestuur Club en Buurt huiswerk aangehouden in de vergade ring van 1 sept. 1970, bleek vooral de interesse van de heer A. F. M. Paau- wc te hebben. Zijn eerste vraag was; of het een vrije stemming was of bij kandidaatstelling. Ik heb niets te gen de persoon van de heer J. ten Hove (SGP) maar u zit daar niet als curator, maar als gedelegeerde van de gemeenteraad van Rijssen. Gezien de negatieve instelling van uw frac tie ten opzichte van het Club- en Buurthuiswerk, wil ik de heer H. W. Jansen (PvdA) kandidaat stellen". De heer J. H. Wolterink namens de SGP-fractie betoogde geen negatieve instelling te hrf&ben dit punt betrof. Gezien de instelling van het Club- huiswerk kan men met uw fractie niet tot een positieve instelling komen, meende de heer Paauwe. De stemming bleek echter geheel in het voordeel van J. ten Hove te zijn 11 stemmen, terwijl H. W. Jansen 5 «temmen vergaarde met 1 blanco. Het bestuur van de voetbalvereniging RKSV dat een verzoek tot de raad had gericht een gedeelte van de openba re weg te verkopen, om uitbreiding van haar speelgelegeniheid te reali seren, had een goede pleitbezorger gevonden in de heer Paauwe. De heer Paauwe zei dat het een moeilijke zaaik voor RKSV was om zonder gemeentelijke subsidie rond te komen. Men weinig kosten en moei te kon men 2 speelvelden krijgen wan neer de gemeente overging tot ver koop van het gedeelte van de open bare weg. Grondeigenaren van naast liggende stukken hadden hier geen en kel bezwaar tegen. Tevens had men nog steeds geen antwo-ord ontvangen op een subsidie aanvraag in ver band met de a.anlegkosten van een waterleiding. Wethouder Goossen stel de hier tegenover, dat bij verkoop een doodlopende weg overbleef, waarbij men in het verleden steeds moei lijkheden had ondervonden. In ver band met de verkaveling zouden die moeilijkheden hier ook komen. Het grote belang moet dan ook gehand haafd blijven, ten opzichte van het kleine. Waarom gebruikt men het terrein aan de voorzijde niet? De voorzijde was echter niet te koop, al dus Paauwe. Over voornoemde weg zouden nog geen 3 mensen per week gaan", hetgeen door mij 'is onder zocht. Volgens de heer Kienhuis klonken zo wel de woorden van Paauwe als van Goossen aanvaardbaar. De waarnemend directeur van gemeen tewerken had echter geen enkel be zwaar tegen de onttrekking aan de openbaarheid van bedoelde weg. „Het beleid van het college kan wel eens anders zijn dan dat van een deskundige", aldus wethouder Goos sen, „maar doodlopende wegen zijn bezwaarlijk". De heer R. Borghuis (Prot. Christ.) meende de oplossing tegemoet te komen in de aankoopkos- ten voor de benodigde gronden, welk voorstel door de KVP en PvdA onder steund werd. Burgemeester Land weer bracht echter het oude voorstel AUTOVERZEKERING de beste voorwaarden konkurrerende prijzen Oosterhofweg 16, Rijssen, tel. 2269 b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257 (Van een onzer verslaggeefsters) RIJSSEN De nieuwe gemeente secretaris van Rijssen zal in een ex tra raadsvergadering, op dinsdag 29 september 's middags om vier uur, worden benoemd. In deze vacature die een paar maand geleden is ont staan door het overlijden van de heer H. J. Nijland, zijn drie aanbevelingen door het college van B. en W. van Rijssen gedaan. De drie kandidaten zijn H. G. J. van Roekei uit Bame- veld, G. Teunis uit Wageningen en W. Walvaart uit Nunspeet. Naar wij vernamen is de heer Van Roeikel (33) aangesloten bij de CHU. Hij is op het ogenblik referendaris A, chef van de afdeling Financiën in Barneveld. De heer Van Roekei is zijn ambtenaren-loopbaan begonnen in 1954 in Veenendaal, waar hij tot 1961 diverse rangen doorliep. Daarna vertrok hij naar Tiel waar hij ruim één jaar werkzaam was. In '62 ging de heer \7an Roekei terug naar Vee nendaal en deze gemeente verwissel de hij in november 1965 voor Barne veld, waar hij nu werkzaam is. De heer G. Teunis uit Wageningen is, evenals de heer Van Roekei chef van de afdeling Financiën. De heer Teunis (49) is aangesloten bij de CHU maar hijver telde ons de voorkeur te geven aan een prot. chr. fractie van AR en CH. De heer Teunis is even als zijn vrouw, een geboren Twente naar (Vriezenveen). Hij begon in Den Ham als volontair op het gemeente huis. Daarna doorliep hij in Vriezen veen verschillende rangen. Hier was hij van 1942 tot 1949 chef van de af deling Financiën. Vervolgens was hij zes jaar werkzaam op de Provinciale Griffie in Zwolle. Deze plaats ver wisselde hij daarna voor zijn huidige functie in Wageningen. De heer Teu- in stemming n.l. om afwijzend op 't verzoek van RKSV te beschikken, waarbij de SGP-fractie en G. W. Borghuis (AR) verdeeldheid in oude AR-fractie voorstemden totaal 9 stem men tegen 8. Zodat RKSV nog steeds zonder 2e speelveld zit. De aankoop van gronden bleek uit de stukken dat de prijs v-olgens Paau we nogal verschillend waren, hetgeen door wethouder Goossen beaamd werd. ,,'t Maakt volgens mij wel ver schil in wat voor straten zelfs een belangrijk verschil, en de aankopen geschiedden nog altijd tegen taxatie prijs, Graag zagen de heren Kienhuis en Jansen dat openbaarheid gege ven werd aan de grondprijzen, bij aan- en verkoop door het gemeente bestuur, Waarom komt de prijs bij 'n publ'ieke veiling wel in de krant en niet bij aan- of verkoop door de ge meente. De heer R. Borghuis onder streepte dit nog door de opmerking dat die mensen dan zouden kunnen zien, wat er met hun geld gebeurde. Volgens de heer Goossen was het col lege hier ook wel voor, maar zouden de mensen die grond verkochten hier bezwaar tegen hebben. Bovendien zouden de prijzen die betaald worden voor oude en nieuwe panden in het kader van de sanering, verwarring wekken en er zouden dingen overblij ven d'ie niet verklaarbaar zijn. Wanneer worden de voor sanering gekochte gronden eigenlijk in gebruik genomen was de vraag van R. Borg- wat voor de oorlog is gebouwd in aan merking komen voor sanering, wan neer dat eventueel gerealiseerd is, kunnen de gemaakte bestemmings plannen uitgevoerd worden. De raad ging akkoord met de aanko pen van grond van J. Pas en P. Nij- hu'is in het kader van de sanering van de binnenstad en van H. Pief- fers bij de uitvoering van bestem mingsplan „Zeven Peggen". In het bestemmingsplan „Noord" werd besloten tot verkoop van Indus trieterrein aan G. Notteberg en H. A. M. Lammertink. 16 september. Oriënteringsrit RMC 19 uur Veemarkt. 17 september. Voetbalwedstrijd „kamgaren". 19 september. Viswedstrijd. 23 september. Jaarvergadering A.F.V. „Aldolem", 20 uur leeszaal Parkgebouw. 25 september. Toneeluitvoering „Welkom Binnen". Blijspel Toneel ver. „Cheerio" Amersfoort, Park gebouw. 26 september Jubileumconcert Chr. Gem. Zangver. Notter m.m.v. Ur- ker Mannenkoor „Halleluja", Schild kerk, 26 september. Nationale ren Wind honden-ver. Sportpark; 6 oktober. Ledenvergadering Zang- lust Ter Harmsel 8 uur. 6 en 7 nov. Landelijke tentoonstel ling Ver. Eendracht. Hoenders ko nijnen en sierduiven, Parkgebouw; 12 en 13 nov. - Uitvoering C.O.V. Hosanna 8 uur Parkgebouw; 19. 20 en 21 nov. Tentoonstelling V.V. Zanglust, ter Harmsel; 20 nov. Noordermannenkoor Jubi- leumuitvoering Zuidérkerk; 8 dec. Uitvoering Twente Zangers met de Shepherds Parkgebouw. RIJSSEN. Bij de behandeling van enkele grondaankopen, gister avond tjjdens de raadsvergadering, bepleitte G. J. Kienhuis (DSR) open baarmaking van de bedragen, die met dit soort transacties zijn ge moeid. „Ik begrijp niet goed, waar om de inwoners van Rijssen niet mogen weten hoe de gemeenschaps gelden hun gelden worden be steed", zei hij, daarin bijgevallen door PvdA-woordvoerder H. W. Jan sen, die enige tijd geleden ook al op de openbaarmaking had aangedron gen. „Het ligt niet aan ons, maar de mensen die iets verkopen vragen meestal zelf om de bedragen niet bekend te maken", verdedigde wet houder J. Goosen (SGP) zich. ..Per slot zult u ook niet iedereen willen laten weten wat u in de portemon nee heeft." Kienhuis: „Ja, dat valt toch altijd tegen..." Ook R. Borghuis (CHU) bleek voorstander van openbaarmaking, maar zijn fractiegenoot Th. Smit vond dat de prijzen, zoals ook wet houder Goosen al opmerkte, door al lerlei oorzaken vaak zo uiteenlopen, dat het openbaar maken alleen maar grote verwarring zou veroorzaken Een opmerking, waarmee de meer derheid van de raad het stilzwijgend •tns bleek te zijn. nis vertelde ons „nog steeds enorm door Twente te worden aangetrokken Rijssen lijkt me een leuke plaats". De derde kandidaat, de heer W. Walvaart uit Nunspeet is hoofdcom mies A van de gemeente Ermelo in Nunspeet. „Mijn werk in deze ge meente hield tot nu toe verband met de administratie van het bosbedrijf en de recreatie. De heer Walvaart (46) is geboren in Nunspeet. In deze gemeente werd hij in 1944 volontair, waarna hij diverse rangen doorliep. 1 De heer Walvaart is aangesloten bij de SGP. Hij vertelde ons dat hij Rijs-j sen als gemeente niet kende. „Ik j ben er nog maar twee keer geweest, i Wel is mij de politieke en kerkelijke richting van dit stadje bekend", al dus de heer Walvaart. - y De chr. gemengde zangvereniging Notter heeft enkle maanden gele den haar 25 jaar gevierd. Bij de re ceptie werd duidelijk welk een bij zonder plaats dit koor in de Notter- se gemeenschap inneemt. Er kwam van vele zijden waardering. Het ge- meenbestuur van Wierden erkende de waarde van deze vereniging door een subsidie. Zoals dat men vele ve renigingen gaat heeft de ,,zang" zo als men in Notter zegt ups en downs gekend. Momenteel verkeert men in een ,,up-periode'\ De repetities worden trouw bezocht en men heeft een uitstekende dirigent gevonden in de heer L. Brink té Almelo. Lang heeft het bestuur gezocht naar een een mogelijkheid om op waardige wijze het zilveren jubileum te vie ren. Het bestuur is zeer verheugd, dat het Urker Mannenkoor bereid is gevonden een ere concert te geven in de Schildkerk in Rijssen. Hoewel Notter in de gemeente Wier den ligt is het logisch dat het jubi leum in Rijssen wordt gevierd. Zowel kerkelijk als maatschappelijk is de Notterse gemeenschap op Rijs sen georienteerd. Bovendien speeelt het feit, dat het Urker koor gaat zingen in de histo rische Schildkerk een grote rol Hier zal het scala van geestelijke liederen op bijzondere wijze tot ui ting komen. Een betere jubileum viering had het bestuur van de Not terse zangvereniging zich moeilijk kunnen wensen. Men heeft grote verwachtingen van het ere concert. Ook van de belang stelling die voor dit gebeuren zal be staan. Dankbaar gestemd is het be stuur over de medewerking die on dervonden is van de kerkeraad van de Herv. Gemeente. Er is wel een complicatie, waarvoor men overi gens veel begrip heeft. De kerke- In de nu volledige raad van Rijs sen, bleek de bouw van de sporthal en de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet hiervoor bleek woensdagavond een heet hangijzer te zijn, hetgeen een uitvoerige discus sie uitlokte. Allereerst kreeg de hr. J. H. Pluimers PvdA het woord die vroeg of het college van B. en W. een onderzoek wilde instellen of het mogelijk blijkt een kelder uit de sporthal te bouwen voor de Rijssense schietvereniging Tubantia. De heer Sm'it zou eerst graag een begroting van de funderingskosten zien, daar deze kosten eventueel wel eens verzonden kunnen gaan uitlo pen. Volgens wethouder Borghuis moest de raad zich in principe uit spreken voor het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de bouw van een sporthal, zoals die staat in Wierden. „Als dit gebeurt 'is, zul len zij de aannemers opdracht ge ven een onderzoek naar de bodem in te stellen en ons daarvan prijsopgaaf te doen voor de funderingskosten waarna wij pas de bouwopdracht ge geven zal worden", aldus wethouder Borghuis. De heer H. Zwaag wou graag zekerheid omtrent, de subsi dies van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk groot f 225.000 en die van de Nederlandse Sport Federatie groot f 50.000, to taal f 275.000,- blijven die gehand haafd. Bovendien vind ik de baten ten bedrage van f 5000 erg aan de lage kant. Ook zag de heer Zwaag graag een verende vloer in de sporthal hetgeen voor de gezondheid veel beter zou zijn waarmee men wel weer duurder uit zou komen, maar dat kon men bezui nigen op de te plaatsen tribunes. De vergadering van 10 april jl. waar in de heer Wolterink tegen de sporl hal had gestemd in verband met de fi nanciële lasten, kreeg voor de SGP fractieleider nu een vervolg. ..Voor het bouwen van een sporthal zuil er wij ons heel wat lasten op de hal halen, welke wij weer op de inwn ners moeten verhalen. De heer I-T W. Jansen vroeer het college of mer de hal alleen voor sport wilde be stemmen of ook voor andere evene menten zoals b.v. manifestaties als de Rij li to, of zoals in Zutphen voor „Spel zonder greinzen". Een belang rijk punt was voor 'A. F. M. Paauwe de noodzakelijkheid van deze sport- hal„Wij moeten dit gaan doen, de meerdere kosten zijn onbelangrijk ten opzichte van wat we er voor terug krijgen. Anders zouden wij 2 gymnas tieklokalen moeten bouwen om dc schooljeugd de zonodige lichamelijke opvoeding te geven. De exploitatie- ten kunnen enerzijds gedekt ..orden door de plaatselijke verenigingen 's avonds de hal te laten gebruiken". Het kraken van het zwembad „De Koerbelt" de zomer, enige zondagen bleek de heer W. Haase SGP van een voor in een tegenstemmer te hebben veranderd. Hij wees erop dat men er toen mee was opgehouden, maar dat dit de volgende zomer weer zou gebeuren, zoals beweerd was. In dien nu de sporthal op zondag ge sloten zou zijn, men ook dit gebouw zou kraken. De heer Kienhuis zag niet in wat het kraken van het zwem bad te maken had met de bouw van 'n sporthal. Wel vond hii het namen- zijn fractie onaanvaardbaar dat dc wethouder van Sportzaken uit cl- SGP fractie kwam. Graag zag ook* 'n; ■en onderzoek ingesteld de ruim4* ook anders dan voor sport beschik baar te stellen o.a. tentoonstpihnge- ■'v.z. De heer W. Haace <?tonrl b'i beschouwing niet alleen, daar deze ook door dn lr^r Rosman werden ge de-el d. Dat de heer Haase in april wel voor had gestemd, en nu getuige zijn woor den tegen, bleek voor de PvdA-frac- tieleider de heer Jansen een moei lijk te verteren zaak: „Volgens mij bestaat er een belangrijk verschil tussen een te bouwen sporthal en het kraken van een zwembad. Waarom zou dit moeten gebeuren, de hal zal toch door verenigingen gebruikt wor den. Het sportveldencomplex wordt ook niet op zondag gebruikt, daar de verenigingen op zaterdag voetballen en dit 'is ook niet gekraakt. Wanneer we van het standpunt uitgaan: Zwem bad kraken, dan geen medewerking aan de bouw van een sporthal, dan gaan we een strafmaatregel hante ren. Wel kan ik me aansluiten bij de woor den van cle heer Wolterink wat be treft de financiële lasten, maar het geen de heer Paauwe opmerkte kan ik alleen maar steunen, aldus de hr •lansen. De heer Pluimers mede frac tie-genoot van de heer Jansen kon grote voldoening opbrengen voor het voorstel van P>. en W dit in verband met dp woorden van de heer Jansen Zijn principe was de sporthal ooi ap zondag open te stellen, mnar h:r 'op ;k inrw. van af Alle vragen werden dooi wethoudc 1. W Borghuis behandeld die he' probleem van een sehietkelder in dc Culturele "ornrn'd^1" wilde hesnreken De ramiw vap !v'"n !v~hh°n wij zo laag gelaten, wat de exploitatie meer opbrengt is dan m&egenomen. Ten opzichte van de vloer zou men een deskundige aantrekken om advies uit te brengen, maar de gymnastiek zou steeds nummer één blijven. Vol gens de raming zou Rijssen in de toekomst nog 3 gymnastieklokalen moeten bouwen a f 425.000, indien de bouw van de sporthal niet door zou gaan. Het gevraagde crediet bedraagt f 900.000,- waarvoor men slechts 2 lokalen kan bouwen. Jaarlijks zou 't exploitatietekort voor de 2 lokalen f 33.000 bedragen. Het verschil maakt weinig uit op de gemeentebegroting. De heer J. H. Pluimers zag de heer Borghuüs nog als nieuwe man in het college van B. en W. en wilde hem niet alles voor de voeten gooien, maar de toezegging van de behande ling van de schietkelder in de cul turele commissie bleek voldoende. De geraamde f 5000 als opbrengst het geen betekende f 20,- per dag vond de heer H. Zwaag aan de lage kant. „Andere plaatsen vragen f 18,- per uur". Hetgeen de heer Paauwe ont lokte dat men in zelfs f 35,- per uur betaalde. „Maar niet tegenstaande dat mag recreatie en sport ons ook iets kosten. Gebruik makend van haar machtspo sitie vond de heer G. Kienhuis (DSR) dat de SGP de Rijssense jeugd de sporthal door cle neus wou boren. De heer G. Pluimers was de mening toe gedaan dat het. kraken van het zwem bad met instemming van de PvdA was gebeurt. De PvdA-man Jansen stelde het als volgt ..Wel hebben wij begrip voor bet. kraken van het bad, maar daarom hoeven wij het daar nog niet mee eens te zijn. De sporthal is bestemd voor de plaatselijke vere nigingen en wanneer die er geen be hoefte aan hebben die op zondag te gebruiken, dan gaat de hal nie+ open. De stemming bracht een verdeeld heid in de SGP fractie aan het licht Voor stemëden de PvdA de KVP de DSR de Prot Christelijke factie en van de SOP de heren J. Voortman. C T Smeiiers °n wethouder T Goos sen totaal 1° stemmen, terwijl de rest van de SGP-fractie 5 man te genstemden. raad heeft niet kunnen toestaan dat voor dit gebeuren entree zou wor den geheven. Desondanks brengt de contractering van het Urker vis- serskoor grote onkosten mee. Het bedrag wil men liever niet noe men, alleen ,,het is een groot be drag" aldus een der bestuurleden. Desondanks heeft men het risico willen nemen. Men wilde een grote, verantwoorde en waardige jubileum viering. Wel is het toegestaan dat er een collecte ter bestrijding van de onkosten wordt gehouden. En men kan zich moeilijk voorstellen dat de bezoekers al is het via een vrijwillige bijdra ge niet een zodanig bedrag overheb ben dat het koor er uitspringt. Want het zou toch wel zeer te be treuren zijn dat het Notterse koor in financiële moeilijkheden zou komen. Men heeft het risico genomen, in derdaad maar toch ook wel ergens met de gedachte dat de belangstel ling voor het Urker koor zo groot zou zijn en de waardering zo duide lijk dat het financiële risico wel zou vallen. Hoe dan ook op 26 september staat Rijssen een grote gebeurtenis te wachten. Een hoogtepunt in het be staan van de zang vereniging uit Notter en een hoogtepunt voor alle liefhebbers van gewijde zang. De kerk moet stampvol worden. Dat is de hoop van de Notterse zang. Wij dachten dat die hoop best be- waarhheid kon worden. RIJSSEN, Ter versteviging van de kas houdt de zwem'- eri poloclub De Mors vrijdagavond een cake-actie in Rijssen. Diverse autobezitters ver lenen hierbij belangeloos hun mede werking. De cakes zullen aan de man ge bracht worden door de jeugdleden van De Mors, die om ook in de ko mende wintermaanden te kunnen blijven zwemmen en poloën heel wat zullen moeten verkopen. Het Mors-bestuur hoopt dan ook, dat de bevolking deze jongens en meisjes niet zal teleurstellen. Om zes uur wordt gestart vanaf het par keerterrein aan de Walstraat. In de ma'-'u - ha -1 Nutsspaarbank te Rijssen ingelegd een bedrag van f 818.760,68 en terug betaald f 751.962,24. In deze maand werden 72 nieuwe rekeningen ge opend. RIJSSEN. De opening van een nieuwe garage in het internationaal transportbedrijf E. J. Sander man en zn. aan de Morsweg was voor 't per soneel aanleiding deze garage te „do pen" met de naam „Giddy up go", een naam die in de transportwereld een bekende klank heeft en die was aangebracht op een fraai houten schild. Een en ander was voor de firmanten een complete verrassing en zij waar deerde de geste van het personeel zeer. .Met de opening van ieze nieuwe garage, die werd ontworpen door de heer Tijhuis en werd gebouwd door de fa. Tijhuis en Kreijkes, heeft firma belangrijk grotere mogelijkheden ge kregen. Zij heeft, zich de laatste jaren gespecialiseerd op z.g. tankvervoer. Men beschikt over een 9-tal tankwa gens, waarmee grote ritten door Ne derland en verschillende Europese landen worden gemaakt. Tankvervoer betekent vanzelfsprekend vervoer van vloeistoffen. Het bedrijf begon met het gevoer van melasse en dit. werd later uitgebreid met o.a. wijn, eaude cologne en andere vloeistoffen. Van af 1 oktober stelt het bedrijf ook de mogelijkheid open de tanks te reini- 'n voor andere bedrijvenMen heeft hiervoor een ingen'ieus apparaat ter beschikking, die in een grote behoefte voorziet. Vanzelfsprekend was het bij de opening feest en voor de eigena ren en voor het personeel. RIJSSEN. Ter opening van 't nieuw seizoen houdt de amateurfo- tografenvereniging Aldolem op woens dag 23 september haar algemene jaar-vergadering in de leeszaal van het parkgebouw. Belangrijkste punt van de agenda is o.a. een bestuurs- mutatie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren H. H. de Goeyen en G. J. van de Maat. Niet herkiesbaar is de heer J. Nijkamp, Hogepad 31. Het bestuur stelt als kandidaat de heer G. Voortman. Nieuwe kandida ten kunnen zowel mondeling als schr- telijk aangemeld worden bij hhet be stuur tot voor de aanvang der ver gadering. RIJSSEN Naar wij vernemen moet ernstig rekening gehouden wor den met de mogelijkheid, dat de 35 jarige A. C. Pb. Hardonk SGP'er en fractievoorzitter van de Prot. Chr. groepering in de Vlaardingse ge meenteraad over enige maanden wordt benoemd tot burgemeester van Rijssen. De heef Hardonk kwam in 1962 in de gemeenteraad van Vlaardingen. Hij was toen het jongste lid. In 1966 werd hii bovendien voorzitter van de Prot. Chr groepering, die zeven le den telt In het dagelijks leven is de heer Hardonk chef-redacteur van de uitgeverij Vuga te Den Haag De heer Hardonk werd in 1962 lid van de commissie van advies van stadsontwikkeling, onderwijs, sociale zaken, studiebeurzen en strafveror deningen, waarna hij als fractievoor zitter ook nog zitting kreeg in de commissie financiën. Bovendien werd hij het jongste lid van het senioren college. De heer Hardonk behoort voorts tot de Gereformeerde Ge meenten in Nederland. Onder de kandidaten bevindt zich, naar wij vernamen, ook de heer G. J Smit. al vele jaren gemeente raadslid voor de SGP in Zeist. De heer Smit is werkzaam bij de bank Vlaer en Co te Utrecht en geldt als zeer deskundig in financiële aange legenheden. Hij heeft eenmaal het wethouderschap van financiën in Zeist waargenomen. f l

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1