G. W. Borghuis, nieuw gezicht in het college van B. en W. Linkervleugel hoopte derde wethouderszetel op Knipper lichten Zondagsdiensten Komst ds. J. Mijnders naar geref. gemeente Kerkdiensten COMMENTAAR Sola Scriptura Tijdrede S.G.P. BARTIMËUS IN RIJSSEN Pastorie na vier jaar bewoond Ruim 8000 gld. voor actie Ds. Wurmbrand P.l.T.-collecte Vrjjdag 4 september 1970 23ste jaargang - no. 34 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting RIJSSEN Na de aflegging van de zuiverings- en ambtseed (be lofte) door zestien van de 17 raadsleden (de heer H. Zwaag was door ziekte afwezig), volgde de verkiezing van de wethouders, het belangrijkste agendapunt van de vergadering. Met algemene stem men werd wethouder J. Goossen herkozen. In de vacature J. A. Scholman kreeg zijn fractiegenoot G. W. Borghuis, adjunct-direc teur van de Chr. Mavo-school 14 van de 16 stemmen op zich, één stem was blanco, terwijl de SGP fractieleider J. H. Wolterink 1 stem kreeg. Met instemming van beide kiesverenigingen, legde nieuwkomer R. Borghuis namens de AR en CHU een verklaring af, dat heide fracties gedurende deze 4 jaar als één fractie zullen optreden. BRAND-, STORM-, GLASVERZEKERING VOOüTIVSAtNI M.V. Aanstaande zondag - 6 september - viert Prins Claus der Nederlanden zijn 44ste verjaardag. „Wij vonden het erg leukdat onze Anja in het Rijssens Weekblad stond. Ze vertelde een verhaal over een foto- meneer, die gezegd had, dat ze even moest blijven zitten. Wij hadden uiteraard niet venvacht, dat dit tot deze leuke foto zou leiden. Anja wordt 26 september aanstaande zes jaar. Ze heet officieel Janna." Dit schrijven ons de vader en moeder van Janna Oolbek- kink, wonende aan de Enterstraat 68 te Rijssen. Het was het leuke meisje op het klimrek. Zij hebben inmiddels de inge lijste foto ontvangen. En nu is het dan weer een jongendie laat zien, dat hij wel wat durft. In onze jonge jaren gingen we „koppeltje- duiken" in de speeltuin. Nu zijn er in de speeltuinen allerlei werktuigen, waarmede je zo fijn kunt spelen. Ook de ouders van deze jongen krijgen de ingelijste foto. als zij per brief kaart naam, voornamen (roepnaam), leeftijd, adres en ver dere bijzonderheden mededelen aan de Redactie Nieuwsbla den Hilarius' Courantenbedrijf n.v., Schouwburgplein 7 te Almelo. Openingsavond van .Sola Scriptura' 1 WEEKBLAD VOOR RUSSEH Het adjunct-directeurschap van de heer G. W. Borghuis bleek voor de he ren A. H. W. Jansen (PvdA), G. J. Kienhuis (DSR) en A. F. M, Paau we (KVP) nogal bezwaren op te roe pen en genoemde heren vroegen zich af of de heer Borghuis deze functie wel kon combineren methet wethou derschap. Men twijfelde niet aan de capaciteiten van de heer Borghuis, terwijl men graag wilde horen hoe- Uit verioop van de eersie ver gadering van de Rijssense gemeen teraad in de nieuwe samenstelling is de conclusie te trekken, dat er in de komende zittingsperiode weinig zal veranderen. Ondanks het optreden van de nieuwe groepering uie een krachtige propaganda heeft gevoerd, ondanks het eveneens krachtige op treden van, andere partijen in ae ver kiezingsperiode, had het er tocih wel duidelijk de scnijn van dat de „ver nieuwers" teleurgesteld moeten zijn geweest. In de rechts opvattingen van de Kijssense raad is niets veranderd. De oppositie (vertegenwoordigers v. d. Partij van de Arbeid, van de De mocratische Samenwerking Rijssen en van de KVP) kan weinig of niets druK op de protestants cnristenjke maar eens te gebruiken. Opvallend was het broederlijke samengaan van deraadsleden van de C.H. en de A.B.-fractie, die zoals de heer R. Borghuis (CH) verklaarde in de ko mende zittingsperiode als één fractie zuilen optreden. Wellicht is het jam mer, dat men elkaar nu wel, en voor en tijdens de verkiezingsperiode niet heeft kunnen vinden. Misschien had dat samengaan wel een gunstige in druk op de protestants christelij kie- kiezers gemaakt en misschien was hier wei verkiezingswinst uit te sle pen geweest. Hoe dan ook thans is de CH en de AR-fractie gefuseerd. Er zal niet veel of niets verande ren in het Rijssense beleid. Althans daar heeft het de duidelijke schijn van. De acht man sterke SGP frac tie weet zich hecht en sterk en zal zeer waarschijnlijk op duidelijke wij ze van haar macht gebruik maken. Dat had deze fractie min of meer :ai gedemonstreerd door in een voor bespreking, waar schijnbaar ook de „oppositie" was uitgenodigd, de sa menstelling van de verschillende com missie (belangrijke en onbelangrijke) te bespreken. Er schijnt een verdeel sleutel gehanteerd te zijn met als resultaat dat men in de eerste ver gadering zonder overloze en eindelo ze debatten vrij vlot de commissies kon formeren. De beer Kienhuis van de DSR, die zicih in de eerste vergadering, zon der zijn fractiegenoot de heer Zwaag alleen presenteren roerde zich heftig. Hij was kennelijk niet tevreden over de verdeling van de plaatsen in de verschillende commissies. Zijn frac tie had graag zitting gehad in de cul turele commissie maar de SGP had daar geen oren naar. Kennelijk ook niet de A.R. en de CH, want als die gewild hadden had de hele samen stelling anders gekund. De heer Wol terink vond dat de verdeelsleutel eer lijk gehanteerd was, en de SGP-frac- tie, met twee man in de sport en culturele commissie aanwezig, wilde igeen afstand doen van welke positie dan ook, Hoe teleurgesteld de DSR afgevaardigde moet zijn geweest, liet hij in een slotopmerking blijken. Het z.g. rechtse gedeelte van de raad heeft de DSR en de Partij van de Arbeid vooral ten aanzien van de ver deling van de functies in bovenge- meentelijke organen en bij de aan wijzing van gedelegeerden in stichtin gen en besturen, die door de gemeen te worden gesubsidieerd, „zwaar' ge discrimineerd". Dat was een duide lijk woord, waarop door niemand ge reageerd werd. De DSR-man had objectief bekeken geen ongelijk. In belangrijke organen als Twente raad, Recreatieschap, Algemeen be stuur Twente Oost Gelderland, Be- stuursschool Overijssel, Muziek school Rijssen Zwem- en polovereni ging de Koerbelt zijn geen vertegen woordigers van de DSR ook niet van de Partij van de Arbeid en evenmin van de eenmansfractie van de KVP aangewezen. De Partij van de Ar beid kreeg min of meer een troost prijs toegewezen in een delegatie in de Rijssense speeltuinverenigingen. Het is inderdaad opvallend, dat wat zich het rechtse deel van de raad noemt weinig loyaal is geweest in deze aangelegenheid. In de Twenteraad en alle eerder genoemde organen evenmin als bij de gedelegeerden van scholen en ver enigingen werden personen uit de „oppositie" toegelaten. Of dit de sfeer en de verhoudingen in deze nieuwe raad ten goede komt, moet worden betwijfeld. Maar protest of niet men heeft duidelijk de machtspositie die ■de christelijke partijen in de raad hébben gemanifesteerd. De tegenstel lingen, die nu en dan in de raad aan de orde kwamen, zullen zonder twijfel ook in deze nieuwe raad blijven be staan. Te hopen is, dat iedereen al tijd de belangen van Rijssen in het oog zal houden. En dat men construc tief gaat werken voor de belangen ▼an de gemeente Rb3s»n. Want daar door zit men in de raad. veel tijd aan het wethouderschap be steed zou kunnen worden. De heer Borghuis antwoordde hier op, dat hij zijn kandidatuur met seroom aanvaard had, maar indien hij dit werk niet aangekund had, zou hjj ijn kandidatuur zeker niet hebben aanvaard. Ik ben er echter van over tuigd, dit wel aan te kunnen. Met de kandidatuur van de heer J. Goossen door SGP-fractieleider J. H. Wolte rink kandidaat gesteld was men het helemaal eens (getuige de stemming). Alleen waarschuwde de heer G. J. Kienihuis de heer Goossen, dat hij als mogelijk dagelijks bestuurder verant woordelijk zou zijn voor de gang van zaken en zicih als SGP-er niet kan dis- tansiëren van zaken als de jeugd zorg. De mogelijkheid van een derde wethouder had zeer de aandacht van de heer Jansen. „In het college van B. en w. zal gezien de huidige kandidaten 30 pet. van de Rijssense bevolking niet vertegenwoordigd zijn. Gezien het huidige inwonerstal 17500 is er grote kans op, dat wij in deze zittingsperiode de 18.000 inwoners zullen passeren. Een eventuele derde wethouder, waarop wij dan recht kun nen doen gelden uit wa,t voor kring zal die moeten komen? „Graag zou ik dit van de SGP willen horen", steunde de heer Paauwe de PvdA fractieleider. De heer Wolterink deel de daarop mede, dat hij er nog niets over kon zeggen, aangezien hier nog geen fractieberaad over was ge weest, De heer W. -i''.?ase SGP stort te olie op de golven door de opmer king dat een 3e wethouder pas bij 20.000 inwoners zou gaan spreken, hetgeen door burgemeester Landweer werd beaamd. Het antwoord van de heer Jansen hierop was, dat men al tijd een kandidaat van de SGP of de AR had gesteund". Kan men 'n even tuele 3e wethouder ook accepteren uit een andere hoek. Ook de heer Schol man kon de heer Jansen hierop een antwoord geven. Wij hebben nog geen overleg hierover gepleegd. Na zijn verkiezing dankte de heer Go-ossen voor het in hem gestelde vertrouwen. Met de raad samen hoopte hij alles te doen voor onze mooie gemeente. De heer Jansen wil de graag weten wie de nieuwe loc- burgemeester zou worden. Dit zou echter door het college intern worden besloten. Voor de verkiezing van leden voor de diverse vaste raadscommissies vroeg de heer Wolterink het college dringend in overweging te nemen de vergaderingen van de financiële com missie tot openbare vergaderingen te maken, welk voorstel graag onder steund werd door de heer Jansen (P v.d. A). De sport en culturele com missie bleek voor de DSR bij monde van de heer Kienhuis een heet hang ijzer te zijn. „De DSR fractie is uit alle belangrijke fracties geweerd. Wij zenden ook graaf in de sport en cultu rele commissie plaats will-en neme*!, waarin alle fracties vertegenwoor digd zijn. Is het wel belangrijk, dat er 2 SGP ers in zitten. Kunnen we alsnog niet de mogelijkheden bekijken dat ook DSR in die commissie zit ting neemt". Dit verzoek vond mede weerklank bij de heer Jansen, die ook graaj iedere fractie vertegenwoordigd zag. Krachtige protesteerde hier SGP- fractieleider Wolterink tegen. „De heer Kienhuis doet alsof er geen over leg mogelijk is. Bij de indeling van de commissies is er de tijd en de gelegenheid om te overleggen, en toen zijn de vragen van de heer Kienhuis zoveel mogelijk beantwoord. Wij moe ten eéhter niet uit het oog verliezen, dat het verschil uitmaakt of men met acht of met 2 zetels in de raad vertegenwoordigd is. Er is een ver deelsleutel toegepast en onze frac tie stelt geen plaatsen in de sport en culturele commissie beschikbaar, daar wij reeds consessies gedaan hebben. Na gehouden stemming bleek dat de heren A. F. M. Paauwe (KVP), J.H. Pluimers (PvdA), A. Rosfnan (SGP), J. H. Wolterink (SGP), en Th. Smit (CHU) gekozen waren en dat J. ten Hove (SGP) G. Kienhuis (DSR) en J. H. Scholman (AR) ieder 1 stern behaald hadden. De stemming voor de vaste commis sies bracht de volgende beslissingen: financiële commissie: R. Borghuis, RIJSSEN. De jeugdvereniging „Sola Scriptura" van de Ger. Gem. (Noorderkerk en Zuiderkerk) houdt op vrijdag 11 sept, in de Zuiderkerk de openingsavond van het vereni- gingss-eizoen. Deze avond zal staan onder leiding van ds. J. Mijnders. Ds. R. Boogaard zal spreken over het the ma „Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop". Medewerking wordt verleend door de Gem, zangvereniging van de Geref. Gemeente. Het programma ziet er uit volgt: 1. Opening door ds. J. Mijnders. 2. Ds. R. Boogaard (thema) 3. Koorzang. In de pauze is er gelegenheid schriftelijk vragen stellen. 4. Declamatie; 5. Koorzang 6. Bespreking; 7. Sluiting; als tot W. Haase, H. W. Jansen, J. H. Schol man en J. H. Wolterink. Energiecomm.: W. Haase, A. F. M. Paauwe, J. H. Scholman, J. Voort man en J. H. Wolterink. Comm. Openbare Werken: H. W. Jan sen, G. Pluimers, G. J. Smeijers, Th. Smit en H. Zwaag. Landbouwcomm.R. Borghuis, A. F. M. Paauwe, G. Pluimers, J. H. Schol man en J. Voiortman. Co-mm. Intergemeentelijke samenwer king: R. Borghuis, W. Haase, J. ten Hove, G. Kienhuis en J. H. plui mers. Verkeerscom-m. J. ten Hove, G. Plui mers, A. Rosman, J. II. Scholman en H. Zwaag. In de comm. stadhuisbouw namen zitting de her-en H. W. Jansen, G. J. Smeijers en Th. Smit terwijl de com missie Algemene Politieverordening zal bestaan uit: G. W. Borghuis, H. ,W. Jansen en J. H. Wolterink. Tot vaste leden van de commissie voor georganiseerd overleg werden geko zen W. Haase, H. W. Jansen en G. Kienhuis terwijl als plaatsvervangen de leden uit de bus kwamen: J. Voort man, J. H. Pluimers en R. Borghuis. Bij de kandidaten voor de Twen teraad, het Recreatieschap en het Algemeen bestuur van de Belangen gemeenschap Twente-Oost Gelder land merkte de heer Jansen PvdA op, dat hij ook graag zou zien dat er ook rekening gehouden werd met de PvdA, DSR en KVP. De heer Kienihuis kon zich niet voorstellen, dat een vertegenwoordiger van de SGP, de ambassadeur van Rijssen in de Twente raad moest zijn. De heer Wolterink stelde zich hier scherp tegenover: „Wij moeten de Twen teraad zien als 'n politiek lichaam en de politieke kleur van Rijssen is over wegend rechts. De PvdA en DSR zijn minderheidsgroeperingen en die zullen via de andere gemeenten wel aan bod komen. Wij kunnen dan ook niet 'inzien waarom er iemand anders, PvdA DSR en KVP in zou moeten. De heer Haa-se bleek ook kandidaat van de heer Paauwe te zijn, daar deze reeds was ingewerkt. „Wij vin den he^ bijzonder jammer, dat de Twenteraad zich politiek gaa-t opstel len", vond de heer Scholman, „en niet gemeentelijk en stelde de heer Wolterink kandidaat. De SGP-er W. Haase, verklaardë een eventuele be noeming niet aan te nemen. De hr'. Jansen bestuurde het bijzonder dat men zich in de Twenteraad fractiege- wijs gaat opstellen. In die raad steun ik ook een voorstel van de raad van Rijssen, dus n'ie.t als PvdA man, maar als een vertegenwoordiger van de giemeente Rijssen. De stemming voor de Twenteraad bleek heel wat v-oeten in de aarde te hebben. Burgemeester Landweer was met 13 stemmen reeds meteen gekozen, 'maar G. Pluimers (SGP) kon met 8 stemmen tegenover 7 stemmen voor de heer Scholman geen meerderheid verwerven. Een tweede stemming bracht resp. weer 8 en 7 stemmen op de briefjes, ter wijl bij een 3e stemming de uitslag 8-8 was. De heer Paauwe vroeg de SGP daarna een andere kandidaat I naar voren te brengen, waarna de j heer Wolterink om schorsing van de vergadering vroeg. Na een kort in tern beraad binnen de SGP fractie deelde de heer Wolterink mede, dat zijn fractie de heer W. Haasen kan- diaat wilde stellen in plaats van G. Pluimers. Dat deze keuze goed bleek te zijn. bleek uit de stemming toen de heer Haa.se 14 stemmen kreeg, te genover de heer Scholman 2. Als plaatsvervangende leden koos men 1 voor de Twenteraad .T„ Goosen (SGP), i en R. Borghuis (CHU). In het Recreatieschap zullen zitting nemen: Th. Smit en J. Goossen met als plaatsvervangers R. Borghuis en G. W. Borghuis, terwijl in de Alge- mene Raad van de Intercommunale j Kredietbank G. W. Borghuis en J. Goosen werden geko-zen met J. H. Scholman en J. H. Wolterink als Dlaatsvervangende led-en. Burgemees ter Landweer en wethouder Goossen nemen plaats in het algemeen be stuur van de TOG, waarbij G. W. Borghuis en J. ten Hove de plaats- RIJSSEN. Op initiatief van de afdeling van het Verbond voor Vei lig Verkeer zullen op twee oversteek plaatsen op de Markeloseweg, n.l. bij de Schoolstraat en de Karei Door manstraat automatisch werkende knipperlichten worden aangebracht. Momenteel worden door klaarovers van de verschillende scholen in de buurt van de Markeloseweg op ver schillende tijdstippen schoolgaande kinderen overgezet. Het afdelingsbestuur van de Prov. waterstaat had aanvankelijk verzocht om beveiligde oversteekplaatsen. Ge bleken is echter dat op de Markeiose weg voor de zebra-oversteekplaatsen veel te hard wordt gereden. Daarom werd besloten de oversteekplaatsen te beveiligen met knipperlichten. De ze zullen in werking zijn in de tijd dat de schoolkinderen oversteken. vervangers zullen zijn. In het alge meen bestuur van de Bestuursscihool Overijssel gaat ook burgemeester Landweer plaats nemen, plaatsver vanger G. W. Borghuis. Als gedele geerde in het bestu-ur van de Muziek school Rijssen e.o, zal de heer G. W.*- Borghuis de .gemeente-vertegen woordigen, terwijl de heer W. Haa se dit bij de Zwem- en Polovereni- ging „De Koerbelt" en de heer J. H. Pluimers dit bij de drie plaatselijke speeltuinverenigingen zullen doen. De raad sterrede met een v-erzoek van de heer Jansen (PvdA) in om de be noeming van een gedelegeerde in het club- en buurthuiswerk aan te hou den tot een volgende vergadering. De reden, waarna de heer Wolterink vroeg, was volgens de heer Jansen: „Zij vinden het niet juist dat een ver tegenwoordiger van de SGP hierin zitting gaat nemen. De heer Wolte rink stelde hiertegenover -dat die naa-m, J. ten Hove, uit de AR en CH-frac,tie naar voren was gekomen, hetgeen door de heer Scholman werd toegelicht. „Die naam is door ons inderdaad genoemd, omdat wij de overtuiging hadden, dat dit een SGP er moest zijn. Dit 'is ook niet in het vooroverleg geweest. Maar kun nen wij het bestuur van het clubhuis- werk beter niet eerst meedelen, dat er een gedelegeerde wordt benoemd, eventueel twee en er de volgende ver gadering over stemmen".Dit was de mening van de heer Kienihuis: „Wij hebbn niets tegen de persoon van de heer Ten Hove, maar wanneer Ten Hove zich achter het SGP standpunt stelt, is de heer Ten Hove in het bestuur van het Clubhuiswerk n-iet op zijn plaats. Bij het aanwijzen van ge delegeerden in besturen en stichtin gen, voelen de PvdA en DSR zic'h zwaar gediscrimineerd. Tenslotte merkte de heer Wolterink op, dat de SGP anti-clubhuiswerk zou zijn. Dit is beslist niet waar Het overleg met voornoemde stichting is niet gelukt, ma-ar het Clubhui- .jerk zal blij zijn 'n vertegenwoordiger van de SGP in haar midden te mogen begroeten. De raad van Rijssen zal tot de volgende vergadering, op 15 september a.s. moeten wachten om te weten wi haar zal vertegenwoordigen in het Club- en Buurthuiswerk. voor OPSTALLEN en INBOEDEL ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 Klissen Tel. 2269 - b.g.g. 2892 öf 3308 of (05470) 257. Erno Vis maakte dezer dagen deze opname van Prins Claus. RIJSSEN. De medische dienst wordt voor het komende weekeinde in groep A door dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63 telef. 2606, prak tijkadres Boomkamp 2, tel. 2234. In groep B neemt waar dokter J. Slofstra, Boomkamp 23, te. 2563. Dok ter Slofstra houdt spreekuur op za terdag van 13.00 uur tot 13.30 uur. en van 17.00 uur tot 17.30 uur. Op zondag van 13.00 uur tot 13.30 uur. De dienst der tandartsen voor Rijs sen, Wierden, Enter, Holten en Goor wordt waargenomen door tandarts R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijs sen, telef. Ö5480-3194. Praktijkadres Enterstraat 118, Rijssen. Spreekuur voor spoedgevallen op zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 19.00 uur Weekenddienst Groene Kruis: wijk- gebouw Wierdensestraat 110, telef. 2471. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 18.30 uur. RIJSSEN, Op dinsdag 15 sep tember zal ds. H. van Kooten van Em-meloord in de Noorderkerk een tijdrede houden voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (afd. Rijssen). Deze dienst, waarin ook vrouwen en meisjes van harte welkom zijn, begint om half acht precies. RIJSSEN. Dit voorjaar startte het actiecomité „Bartimeus" met 'n geldinzameling voor een kinderboer derij voor het Chr. Blindeninstituut Bartimeus. De verschilende protes tantse kerken van Rijssen werkten hieraan mede, door eeri collecte te houden of voor dit doel te geven. Op de christelijke scholen werd een oud- papiér actie gehouden. Al deze acti viteiten brachten in totaal de som op van f 5963,-. Dit resultaat was voor het comité een stimulans om verder te gaan. Bartimeus is inmiddels be gonnen met de bouw van een nieuw centrum in Doorn. RIJSSEN „Deze middag staat in het teken van de blijdschap, daar de Heere een dienstknecht zond naar Rijssen. Blijdschap zowel in de gemeente, als in de kerkeraad, temeer daar in deze grote gemeente een tweede knecht is toever trouwd om de herderstaf op te nemen." Deze woorden sprak ds. K. de Gier die kandidaat J. Mijnders bevestigde als tweede predikant in de gereformeer de gemeente van Rijssen. Ds. K. de Gier had als tekst geko zen 1 Corinthe 3 7. Zoo is dan noch hij, die plant iets, noch hij die nat maakt, maar God Die de wasdom geeft. De uitgangspunten waren le: Christus' taak opgedragen aan Zijn knechten en ten 2e: de eer van de zegen des arbeids, welke alleen God toekomt. Ds. De Gier legde hei accent voor al op de arbeid van Gods knechten in de gemeente des Heeren. „De apostel Paulus spreekt van planten, natmaken, ploegen, zaaier, en zorgen dat er op de akker vol doende water aanwezig is om nat te maken. Zo is er ook in de gemeente van Rijssen veel werk te verrichten." Evenals tijdens de bevestiging was, 'oals we gisteren schreven, 's avonds oen stampvol kerkgebouw er getuige van dat ds. J Mijnders zijn intrede deed in de Noorderkerk, ondanks het feit. dat de predikant beroepen is in de Zuiderkerk. in de vacature van ds. J van Haaren. „Het is voor mij, als ook voor u, oen bijzondere dag vandaag, daar ik vanaf heden de herderstaf mag op- ■lemen in de gemeente Riissen", al dus ds J. Mijnders die oen korte in- treepredikatie hield. De predikant had de preek gebaseerd op Galaten 6 14: Maar het zij verre van mij, Jat ik zou roemen anders dan in het Kruis van onze Heere Jezus Christus, loor welke mij de wereld gekruisigd -s en ik der wereld. De predikant stelde nadrukkelijk, dat alle roem van de mens wordt utgesloten en hoe de roem van Chris- us op het hoogst wordt voldaan. Na deze predikatie sprak ds. Mijn- iers woorden van dank aan de docen- en van de theologische school in Rot- erdam, zijn medestudenten, afge vaardigden van diverse kerken, de leerkeraad van ger. gem. Rijssen, 't college van B en W., raadsleden en NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK. 9.30 uur ds. E. M. Bakker (Bed. H.A.); 19.00 uur ds. E. M. Bakker, (Dankz.); WESTERKERK. 9.30 uur ds. W. van Tuyl (Bed. H.A.); 15.00 uur ds. W. van Tuyl (Dankzegg.); SION. 10.00 uur ds. J. de Lange (Bed. H A.)17.00 uur ds. J. de Lange (Dankzegg.); GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK. 9.30 uur en 19.00 uur leesdienst, 15.00 uur ds. J. Mijnders. ZUIDERKERK. 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. Mijnders, 15.00 uur lees dienst. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 uur ds. G. Ves- seur van Deen Haag (Voorber. H. A.), 19.00 uur ds. Jurriens van Deventer (Jeugddienst). GEREF. GÉM. IN NED. ESKERK 10.00 en 17.00 uur ds. J. de Groot. OUD GEREF. GEMEENTE BEVERVOORDE. 9.30 uur en 19.00 uur ds. H. A. Vosman, 14.30 uur leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. ORANJEKERK. 9.30 uur, 15.00 u. en 19.00 uur leesdienst. R.K. KERK Zaterdag, 19.OO uur Avondmis., zon- d-ag 8.30 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis Bejaardeni 1, ur; Jtheto (za(crdag) 19.00 uur ds. E. M. Bakker (week- sluiting) allen die voor hem deze dag als on vergetelijk hadden gemaakt. Als eerste sprak ds. Van Kooten van Emmeloord de nieuwe predikant 10e namens de part. synode oost en classis Kampen. Ds. A. F. Honkop sprak namens de docenten, student H. Kleppe namens de studenten, ds. W. van Tuyl namens de plaatselijke kerken in Rijssen en als laatste sprak ds. A, Bregman namens de kerkeraad en de gemeente. Ds. Breg man sprak woorden van welkom zo wel aan het adres van de predikant als aan zijn gezin en wenste, dat het gezin dezelfde liefde mocht ontvan gen als aan zijn gezin wordt betoond door de geref. gemeente van Rijssen. Staande zong de gemeente hierop Psalm 134 :3: Dat 's Heeren zegen op u daal. Ds. J. Mijnders heeft reeds zijn in trek genomen in de pastorie aan de Noorderkerk, waardoor deze pasto rie, die ongeveer vier jaar onbe woond stond, thans van inwoners is voorzien. RIJSSEN. Dit voorjaar was de bekende Roemeense predikant Ri chard Wurmbrand in Rijssen om in de Noorderkerk iets vertellen over de situatie van de Christenen achter het IJzeren Gordijn. Het organiserend comité hield toen een collecte voor het werk van ds. Wurmbrand en opende tevens een gironummer voor eventuele giften. Dit is niet zonder resultaat geble ven. Dezer dagen kon aan de orga nisatie van ds. Wurmbrand een be drag worden overgemaakt van f 8069,41. Met dit geld zullen verdruk te christenen worden ondersteund en zal het Evangelie worden ver spreid in de communistische landen. RIJSSEN. Van 7 tot 12 septem ber zal In Rijssen de jaarlijkse huis- aan-huis collecte worden gehouden voor het Protestants Interk. Thuis front. De collecte geniet in Rijssen bij zondere belangstelling. Elk jaar word de opbrengst groter. Vorig jaar werd in totaal f 2100,- bijeen gebracht. Het geld is bestemd voor de Chr. Militai re tehuizen en voor het werk van de legerpredikanten voor het beschik baar stellen van bijbels lijke lectuur. RIJSSEN De jeugdvereniging „Sola Scriptura" van de Geref. Ge meente houdt op vrijdag 11 septem ber in de Zuiderkerk de openings avond van het verenigingsseizoen. Deze avond zal onder leiding staan van Ds. J. Mijnders en Ds. R. Boog aard zal spreken over het thema „Zie Ik sta aan de deur en Ik klop". De zangvereniging van de gemeen te zal medewerking verlenen. 11 sep tember ziet het programma er ala volgt uit: 1 Opening door Ds. J. Mijn ders, 2 Ds. R. Boogaard (thema), g Koorzang, 4 Deklamatie, 5 Koorzang 6 Bespreking, 7 Sluiting,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1