Sluiting van zwembaden strijdig met Zondagswet C. LUGTIGHEID (74) OVERLEDEN Pastoor Peters vierde zijn priesterjubileum Zaterdag in Rijssen ruiterfeest root Kerkdiensten Zondagsdiensten „Bellamonte55 w hippet kampioen van Nederland Is Procureur-generaal Arnhem: De dag van het paard in Overijssel KAMERLID VAN DEN DOEL WIL GAAN PROCEDEREN Collecte kanker bestrijding Het Rode Kruis vraagt hioed Koets'ii Keerls naar Rijssen Ontberen leert waarderen Raadsbesluit ingetrokken Auto's botsen twee gewonden Yrjjdag 21 augustus 1970 53ste jaargang - no. 32 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Ziekenhuiskosten- verzekering VOORTMAN N.V. Oud-secretaris van Rijssen RIJSSEN Op 74-jarige leef tijd overleed zondagavond te Deventer de heer C. Lugtigheid, een bekende figuur in Rijssen die veel voor deze plaats heeft betekend. 4#r RIJSSEN Overijsel wacht na de Almelose Ruiterdagen en het CH Geesteren zaterdag het der de grote ruiterfestijn binnen enkele maanden. Zaterdag wordt in Rijssen op het „Oosterhoff'-ter- rein een groot Concours Hippique gehouden. Aan dit concours: „De dag van het paard in Overijssel" nemen ruim 400 ruiters en paarden deel. De dag van het paard in Overijssel wordt gehouden door de Provinciale Bond van Landelijke Rijverenigin gen in samenwerking met de Oosterhoffruiters ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig bestaa n van de Prov. Bond van Landelijke Rijverenigin- gen Overijssel. Springconcours hengsten 4 WEEKBLAD VOOR Drs. Hans van den Doel, het PvdA- tvreede kamerlid, zo langzamerhand expert in het voeren van proefproces sen, heeft voor de televisie medege deeld, dat hij aanstaande zondag zal gaan zwemmen in het zwembad De Hokseberg te 't Harde op de Ve- luwe. Dit zwembad dat krachtens be sluit van de gemeenteraad van Doorn spijk gesloten moet zijn, werd jongst leden zondag voor de elfde maal „ge kraakt". Evenals in Rijssen verloopt het kraken" in 't Harde steeds rustig. De politie neemt 'n passieve houding aan en de procureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem, mr. Hustinx heeft zeer recent laten weten, dat hij er niet aan denkt politiegeweld te la ten gebruiken, zolang zich bij het kra ken geen excessen voordoen. Voorts heeft de PG medegedeeld, dat eerder opgemaakte processen-verbaal tegen de krakers zullen worden geseponeerd De PG voelt er. zo hij zeide, niets voor om tegen het geordend kraken van een zwembad, dat hij als een ge- meenschapsgebeuren ziet, politiebij stand te verlenen, teneinde de beslui ten van de gemeenteraden te effec tueren. Het zou te kostbaar zijn en psycho logisch niet goed aanslaan, aldus de PG. Behalve 't Harde vallen ook de kraken van de zwembaden te Hasselt, Rijssen en Genemuiden onder de be voegdheid van de PG. Bordjes „Ver boden Toegang (artikel 61 van het wetboek van strafrecht) zou men uiteraard bij de zwembaden kunnen plaatsen, maar naar het oordeel van de PG bes hermt de artikel alleen grote belangen. Voor het zwemmen op zondag bestaat geen reëel verbod. Op overtreding staat dan ook maar een geringe straf. De PG meent, dat de oplossing veeleer in het wetgeven de en bestuurstechnische vlak moet liggen. Artikel 7 lid 1 van de Zondagswet. 1S53 geeft de sportbeoefening op zon dag duidelijk vrij baan. Dit is een lan delijke wettelijke regeling en de plaat selijke wetgeving moet hiervan afblij ven, zo meent de PG. Elke gemeen telijke verordening die tegen de Zon dagswet ingaat, kan zonder meer on verbindend worden verklaard. De PG meent tenslotte, dat het strafrecht er niet is om het zwemmen op zondag te verhinderen. Naar het oordeel van de PG wijkt het raadsbesluit van Doornspijk (voor het zwembad t Har de) in ernstige mate af van het in ons land gangbare gedragspatroon. Het zijn van de massa is hierbij betrok ken en 't besluit treft vooral de jeugd op een belangrijk punt: de ontspan ning en de vrijetijdsbesteding. Als een gemeenteraad normen hanteert die niet haalbaar zijn, kan hij niet om toepassing van strafrechtsmiddelen vragen. Ik zie dat niet en naar de PG aanneemt, ook de minister niet.. Drs. Van den Doe) heeft medege deeld, dat hjj zich aanstaande zondag in "t Harde wil laten bekeuren en aan de minister van justitie zal vragen de PG opdracht te geven een rechts vervolging tegen hem in te stellen, zodat er eindelijk een duidelijke uit spraak komt over de rechtsgeldigheid van de door de verschillende gemeen teraden genomen besluiten. Wanneer het drs. Van den Doel lukt een rechtszaak uit te lobken met een positief resultaat n.l. het onver bindend verklaren en van het besluit van de gemeenteraad, zullen de be trokken gemeenteraden weinig anders kunnen doen dan de zwembaden op Het is weer zo ver, de jaarlijkse inzameling voor de kankerbestrijding staat voor d>e deur. Een dezer dagen zal U om een bijdrage worden ge vraagd voor de bestrijding van deze angstaanjagende ziekte. De strijd tegen kanker is niet ho peloos, zoals vaak wordt veronder steld, integendeel, er worden vorde ringen gemaakt, maar helaas vallen jaarlijks nog te veel landgenoten aan deze ziekte ten offer. Dit moet ver anderen, maar om dit te bereiken is geld nodig, veel geld, want kan kerbestrijding is een kostbare zaak. Als men zich realiseert, dat de hiervoor benodigde gelden vrijwel ge heel door bijdragen van de bevolking moeten worden opgebracht, dan zal men eerst goed beseffen, hoe drin gend het beroep is, dat het Koningin Wil'helmina Fonds dtrir middel van deze collecet op Uw offervaardigheid doet. Voor dit jaar zal een bedrag van zes miljoen gulden nauwelijks vol doende zijn, om alle verplichtingen na te kunnen komen. Zes miljoen brengt een normale collecte natuur lijk nooit op, maar toch vormt deze inzameling een zeer belangrijk on derdeel van dit gigantische bedrag. Het is goed te weten, dat het gro te kankerresearchcentrum „Het Ne derlands Kanker Instituut" vorig jaar f 3.000.000.ter beschikking kon worden gesteld, terwijl het Rot- termedisch Therapeutisch Instituut een bedrag van f 1.000.000.kon ont vangen. En dan wordt nog niet ge sproken over de sommen, die jaar lijks gaan naar de 13, over het hele land verspreide kankercentra enz. Zes miljoen is veel, maar bitter no dig! Daarom, als men U straks om een bijdrage vraagt, geef dan met milde hand. Helpt het Koningin Wil- helminn Fonds de strijd tegen kanker winnen. Het is voor ons aller best wil. Mocht U niet door een collectant worden benaderd, stort dan Uw bij drage op postgiro 26.000 t/n Kon. Wil'helmina Fonds Amsterdam. Uw grid wordt goed besteed. zondagen open te stellen. Overigens laat het standpunt van de PG ook aan duidelijkheid niets wensen over. Van de 588 geregistreerde overdek te- en openluc'htbaden, alsmede een voudige zwemgelegenheden zijn er op het moment bü op zondag gesloten wel in; Alkmaar, Amsterdam (Hei lige Weg), Barendracht, Barneveld, Bemmel, Berkel en Rodenrijs, est, Bodegraven, Breskens, Dordrecht (be halve in juli), Eindhoven (bpenlucht bad), Enschede(overdekt bad), Glim men, Den Haag (Overdekt bad Mau- ritskade), Groningen (Helperzwem bad en Noorderzwembad), Groote- gast, Haaksbergen, Haarlem (Sport fondsen en zwembad Houtvaa.rt), Den Ham, 't Harde, Harden'berg (Het Stoe- tenslagh), Hardinxveld, Hasselt, Hui zen, Katwijk, Klaaswaal, Kockengen, Leeuwarden (De Overdekte), Leiden (De Overdekte en De Zijl), Maassluis RIJSSEN. De afd. Rijssen van het Ned. Roode Kruis houdt op 1 en 8 september in het Parkgebouw weer z.g. bloedplasma avonden voor da mes en heren van 18 tot 65 jaar. Nog steeds neemt de vraag naar bloedplasma toe, mede door de veel vuldige verkeersongelukken. Roode Kruis moet de beschikking hebben over voldoende donors, om dat het vaak een kwestie is van le ven of dood. Er is veel bloed nodig. Laat deze hartekreet niet tevergeefs klinken. En laat Rijssen zich ook nu weer eens van de goede kant laten zien. RIJSSEN. De Rijtuig- en Arre- sleevereniging voor Almelo en Om streken ,,De Koets'n Keerls" zal met haar gerij op de Overijsselse Dag van het Paard zaterdag in Rijssen optreden en een kleine show geven. Men vertrekt 's morgens om negen uur vanaf het Groenendal. (gemeentebad), Medemblik, Naarden, Nijmegen (Goffertbad), Oldenzaal (Steenstraat), Rotterdam (Oostelijk zwembad) Rottenvalle, Rijssen, Scher- penzeel, Schiedam (Sportfondsen) Sleeuwijk, Sliedrecht (De Springd plank), Stellendam, Stolwijk, Termun- terzijl, Tilburg (gemeentebad), Twel- lo, Wedde, Wormer, Wyclhen en Zaan dijk. Van de 588 zwembaden zijn er 520 openluc'htbaden, die over het alge meen geopend zijn van mei tot half september (gegevens ontleend aan het A.N.W.B. handboek. In dit hand boek staat bij het zwembad te Gene muiden geen beperking maar uit de kraakacties aldaar moet men conclu deren dat het zwembad aldaar op zondag gesloten is. In de bouw van overdekte zwem baden bestaat een grote achterstand Men tracht deze door een versnelde bouw in te lopen, evenals die van in- structiebaden. Gezien echter de nog steeds beperk te mogelijkheden om in ons land de zwemsport te beoefenen (eigenlijk in het algemeen slechts gedurende enke le zomermaanden), is 't wel verklaar baar, dat men name de jeugd van de openluchtbaden het volle profijt wil trekken. Waarhij men bedenken moet, dat er bij ons klmiaat ook in de zo mermaanden ook nog vele dagen zijn waarop men niet kan zwemmen. alles onbeperkt ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 - Rijssen telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257 De heer Lugtigheid, in H.I. Ambacht geboren, als zoon van een gerefor meerd predikant, begon zijn ambte lijke loopzaan als klerk op de ge meentesecretarie van Hellendoorn, en kwam in 1921 naar Rijssen waar hij als eerste ambtenaar werd be noemd als opvolger van de heer Baan, die benoemd was tot burge meester van Bleiswijk. Hij werkte zich vlot in in de plaat selijke situaties en problemen en werd Rijssenaar met de Rijssenaren. Na vele jaren het ambt van hoofd- RIJSSEN In de r.-k. kerk in Rijssen vond zondag een indrukwek kende plechtigheid plaats ter viering van het 70-jarig priesterjubileum van emeritus R. W. J. Peters, die op 23 december 1921 tot pastoor in Rijssen werd benoemd en hier onafgebroken heeft gewerkt, tot hij enkele jaren geleden met emeritaat ging. De be jaarde priester, die Ridder in de Or de van Oranje Nassau is en ere-ka- nunnik van het metropolitaan kapit tel van het Aartsbisdom Utrecht ging voor bij de viering van de H. Mis, waarbij hij geassisteerd werd door pastoor Wielens en door de lector de heer M. Henning. De parochiekerk was goed bezet toen de jubilaris werd binnengeleid door pastoor Wielens waarbij hem werd toegezongen Open Uw Poorten, heilig Jeruzalem en Loof hem uw Koning loof Hom Davids Zoon De bejaarde pastoor was kennelijk geëmotioneerd vanwege het feit, dat hij dit bijzondere jubileum mocht vie ren. Met duidelijke stem en zonder bril las hij nog de voorgeschreven gebeden en ook nu was de eerbied, waarmee hij de liturgische handelin gen verrichtte dezelfde als toen hij nog in actieve diénst wast. Pastoor Wielens haalde in een toe spraak een aantal herinneringen op, schetste de betekenis van de jubilaris voor de Rijssense parochie en noem de hem een „trouw dienaar van de Heer". Na afloop van de eucharistische dienst bracht oud-pastoor Peters al len dank die deze indrukwekkende jubileumviering mogelijk hadden ge maakt, waarna hem door de paro chie het slotlied werd toegezongen: ,God zij geloofd uit alle macht". De jubilerende oud-pastoor ontving zaterdag (de eigenlijke jubileumdag) een telegram van Kardinaal Alfrink, terwijl hem een persoonlijk bezoek werd gebracht door de vicaris van het aartsbisdom Utrecht. Pastoor Peters, die op 20 septem ber a.s. zijn 95ste verjaardag hoopt te vieren (en gerekend kan worden tot een van de oudste inwoners van Rijssen) werd priester gewijd in Utrecht op 15 augustus 1900. Hij werd door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht benoemd tot kapelaan te An keveen en bekleedde die post tot 1903 toen hij werd benoemd tot kapelaan te Maarssen, In deze parochie diende hij de zeer bekend geworden mgr. dr. Alfons Ariëns, die zich een grote naam wist te verwerven als sociaal priester. In 1915 werd hij benoemd tot pastoor in het Twentse Tilligte, waar hij belast werd met de op dracht een nieuwe kerk te bouwen. Op 23 december 1921 werd hij be noemd tot pastoor te Rijssen, waar hij eveneens de opdracht kreeg een nieuwe kerk te laten bouwen. Op zijn initiatief en onder architectuur van de architecten Joseph en Pierre Cuy- pers kwam een fraaie kerk aan de Rozengaarde tot stand. Het hoogtepunt belooft de strijd tus sen de beste combinaties van Over ijssel in de Z-klasse te worden. Voor deze strijd zijn alleen de beste rui ters van de provincie uitgenodigd zoals de nieuwe Overijsselse kampi oen Johan Varvik (Enschede) en de titelhoudster van het vorige jaar Gerda Smelt-Roerink eveneens uit Enschede. Verder behoren tot de kanshebbers Jannie Morsink (Alme lo) met haar snelle jaard Pandour. Mario Pompen (Almelo), Ria Getkate (Enschede), A, Driessen-Douma (NOP) en D. W. Nanning. Aantrekke lijk zal de strijd ook worden om het Overijssels verenigingskampioenschap kchttallen pony's, achttallen LR en viertallen LR, al zijn de Looleeruiters (Almelo) na de Ruiterdagen al bijna zeker van de verenigingsprijs. De strijd om dit kampioenschap bestaat uit twee wedstrijden, waarvan voor In de morgenuren kunnen alle le den van de bond deelnemen aan een jubileumrit, een soort puzzelrit voor koppels van vier door de omgeving van Rijssen. Daarnaast vermeldt he' de paarden de eerste in Almelo plaats vond en voor de pony's in Slagharen Ook interessant kan de strijd in d< M-kiase worden, waarvoor twaali combinaties een uitnodiging ontvin gen. Voor het eerst zal er in het oosten van ons land ook een springconcour voor hengsten worden gehouden. Hieraan wordt door zes klassen stam boekhengsten (geregistreerde heng sten) met van elk stamboek zes paar den deelgenomen. De provinciale bond heeft dit punt bij haar jubileumviering op het pro gramma gezet, om de ruiters er van te overtuigen dat er in ons gewest uitstekende hengsten aanwezig zijn en men hiervoor niet naar het buiten land hoeft. Ook open is de strijd bij het eenspan- en tweespan tuigpaar- den. Daarnaast wordt nog door de oudste leden van de bond een car- rousse] gereden. orogramma nog het optreden van fol kloristische groepen boerendansen en ..Koetsenkeerls". De Koetsenkeerls zullen zaterdagmorgen met hun wa gens vanuit Almelo naar het: Ooster- hoff-terrein in Rijssen trekken. Het meest aantrekkelijk voor de ongetwijfeld talloze toeschouwers wordt ook nu weer het jachtspring concours M-Z, waarmee om 16 uur een aanvang wordt gemaakt. De dag van het paard wordt besloten met 'n parade van alle deelnemende ruiters en de huldiging van de kampioenen. commies te Rijssen te hebben ver vuld, volgde de heer Lugtigheid de heer R. Bosma op als secretaris van de gemeente Rijssen. Bij zijn pensio nering in 1961 werd de heer Lugtig heid benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij was een ambtenaar met grote verdiensten voor Rijssen. Daarnaast bewoog hij zich ook op maatschappelijk terrein. Grote ver diensten heeft de heer Lugtigheid ge had voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer in Rijssen, maar ook in groter verband door Twente en Overijssel. Vele jaren was hij bestuurslid van de vereniging tot bevordering van het marktwezen, plaatselijke belangen en VVV in Rijs- serf, van welke vereniging hij m 1955 tot ere-lid werd benoemd. Voorts was de heer Lugtigheid een aantal jaren secr.-penningmeester van de bond van VVV's in Twente, voorzitter van de contactcommissie van de zgn. vijfhoek, en bestuurslid van de Provinciale VVV. In de oorlogsjaren was hij leider van de distributiedienst in Rijssen en in de periode na de oorlog heeft hij veel werk verricht voor de stichting 1940-1945. Tijdens zijn ambtelijke loopbaan was de heer Lugtigheid pen ningmeester van de vereniging Het Dagsanatorium in Rijssen, admini strateur van de N.V. Hollands Schwarzwald, administrateur van de schoolartsendienst en vice-voorzitter van de afdeling Twente van de Neder landse Bond van gemeenteambtena ren. In de laatste periode van zijn leven vervulde hij nog diverse kerkelijke functies bij de gereformeerde kerk (Boomkamp). Een van de laatste ac tiviteiten van de zeer verdienstelijke Rijssense figuur was het penning meesterschap van Rijssens muziek school. Wanneer men op het ziekbed ligt, De ogen weer terugwaarts richt Op de gezonde dagen, Dan komt er wrevel in het hart Omdat me nzoveel pijn en smart Dag in dag uit moet dragen. Dan ziet men pas wat grote schat Men ongemerkt zo lang bezat En nu steeds moet ontberen, Want dan wanneer men 't missen [moet Dan leert een mensenkind eerst goed Die rijkdom te waarderen. Wanneer een mens in voorspoed leeft Wanneer het leven alles geeft Wat het aan goeds kan geven, Dan leeft hij o zo rustig voort, Dan wordt er weinig dank gehoord In 't korte mensenleven. Dan vindt hij 't leven zoet en goed, Dan denkt hij zelfs dat het zo moet, Ziet niet de zegeningen Van rijkdom, voorspoed, vree en rust Gezondheid, blijde levenslust, Die hem zo rijk omringen. Zolang de mens dit goed geniet Bemerkt hij deze rijkdom niet Maar blijft zijn hart gesloten, Maar is hij plots dit alles kwijt, Beseft hij wat hij lange tijd Aan welda>an heeft genoten. J. ROZENDOM. GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst, 19.00 uur ds. A. Bregman. ZUIDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur ds. A. Bregman, 19.00 uur lees dienst. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. S. de Jong van Droge- ham. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK. 10.00 uur en 17.00 uur ds. J. de Groot. OUD GEREF. GEMEENTE. BEVERVOORDE. 9.30 uur en 19.00 uur ds. H. A. Vosman, 14.30 uur leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. ORANJEKERK. 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager. R.K. KERK Zaterdag 19.00 uur Avondmis, zondag 8.30 uur H. Mis, 10.30 uur Hoog- RIJSSEN De gemeenteraad van Rijssen ging vrijdagavond akkoord met de intrekking van een besluit van 16 juli. Hierin werd besloten tot aankoop van het pand Holterstraat- weg 122 van de heer O. Mulder, die het pand intussen aan een derde heeft verkocht. „We zijn tot dit besluit komen," aldus wethouder J. Goosen (SGP), omdat we dit pand niet direct nodig hebben en er bovendien in onze ge meente nog woningnood is." Zonder discussie ging de raad voorts akkoord f 14.200,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van plastic leidingen in het gasleidingnet in de Blinde Banisweg. Met deze sanering van het gasbuizennet in de Blinde Banisweg is men overigens begin deze week al begonnen. RIJSSEN Ter hoogte van hotel Het Witte Hoes aan de Markeloseweg in Rijssen vond zondagmiddag een aanrijding tussen twee auto's plaats, waarbij twee personen gewond raak ten. De automobilist K. H. (60) uit Arn hem wilde linksaf de Ter Horstlaan inrijden. Hij bemerkte een auto, be stuurd door J. S. G. (43) uit Enter niet tijdig óp, G. van een botsing niet meer voorkomen. De echtgenote van H. werd met een hoofdwond en een schouderfractuur naar het P.I. ziekenhuis in Almelo vervoerd, evenals de andere inzitten de J. L. uit Arnhem. De beide auto's werden zwaar beschadigd. RIJSSEN. De medische dienst wordt in het komende weekeinde in groep A waargenomen door dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, telef. 2606. Praktijkadres Boomkamp 2 telef. 2234. In groep B neemt waar dokter J. Bij- leveld, Haarstraat 14, telef. 1603. Dok ter Bijleveld houdt spreekuur op za terdag van '7.00 uur tot 13.30 uur en van 17.00 uur tot 17.30 uur. Op zon dag van 13.00 tot 13.30 uur. De dienst der tandartsen voor Rijs sen, Wierden, Enter, Holten en Goor wordt waargenomen door tandarts E. A. Witkop Wierdensestraat 118, Rijssen telef. 05480-2260. Spreekuur voor spoedgevallen op zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 19.00 uur 's avonds. Weekenddienst Groene Kruis: Wijkge- bouw Wierdensestraat 110, telef. 2471. Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 18.30 uur. RIJSSEN. Onder uitzonderlijk grote belangstelling vonden zaterdag middag op de renbaan de Koerbelt, onderdeel van het sportpark Rijssen, de wedstrijden plaats om het kam pioenschap van Nederland voor whip pets. De baan, die door deskundigen gekwalificeerd wordt als de beste verkeerde in een uitstekende condi tie en de courses hadden mede door de perfecte organisatie een vlot ver loop. De jury bestaande uit de heren Hoogenbosch uit Rotterdam, F. Klok it Den Haag, A. A. Janssen uit Rot terdam en J. Bakker uit Rijssen ver klaarde ha afloop, dat hier sprake was van een schitterende propagan da van de windhondenrensport. In het algemeen verkeerden de deelne mende honden in uitstekende condi tie, er ontwikkelden zich uiterst span nende courses, er werden prachtige tijden gemaakt, kortom het was voor liefhebbers van deze enerverende sport een middag om nog lang over na te praten. Rond de kampioenschappen van Ne derland waren door de windhonden- renvereniging attractieve wedstrijden georganiseerd voor greyhounds (ha zewindhonden) zowel in de A- als 'in de B-klasse, terwijl ook wedstrijden voor whippets in de B-klasse en cour ses voor de exotische Afghaanse wind_ honden op het programma stonden. Bij de teven werd kampioen van Nederland het ranke hondje Bella- monte van de heer v.d. Geld uit Rotterdam, dat in de 8e course versla gen werd in een uiterst enerverende race door Madame X van Us Honk van de heer Bakker uit Hoofddorp. Wellicht gaf de betere startplaats 'n voordeel aan Bell am on te. In een schit terend duel waarin Madam X alles gaf wat zij in haar tengere lijf had, wist Bellamonte haar belaagster met een neuslengte voor te blijven zodat zij kampioen van Nederland werd. De tweede plaats was voor Madame X, de derde eervolle plaats was voor Xilla van Us Honk van de heer Holtkamp uit Hilversum en de vier de voor Regina van mevrouw Geubels uit Rotterdam. Had de finale van de teven een uiterst spannend verloop, enerverend was o'ok de finale om het kampioenschap van Nederland voor de reuen. Uit de plaatsi.ngcourses was reeds de conclusie te trekken dat in de fi nale om de (door de eigenaars) fel begeerde titel een fel gevecht zou ontstaan omdat alle vier finalisten uitstekende tijden hadden gemaakt. In de 22e course had Itomba van de Schicht van mevrouw Ortman de fraaie tijden van 23,4 laten afdruk ken, terwijl Baspida's Goose een tijd ha'd gemaakt van 23,5. Toen het startsein werd gegeven, vertrokken de vier finalisten in gelijke positie uit de starthokken. Even was het alsof Quicksilver S, min of meer een out sider in deze strijd zou zegevieren maar in de eerste bocht werd de lei ding genomen door Baspida's Goo se. Ondanks felle tegenstand van Itom ba die een fantastische poging deed Baspida's Goose te verslaan, arri veerde de laatste zij het met mini maal verschil als eerste de finish in een tijd van 23,8. Kampioen van Nederland werd dus Baspida's Goose van de heer Holt kamp uit Hilversum, tweede werd Itomba van de Schicht van mevrouw Ortman uit Amsterdam, derde Xavier van Us Honk van mevrouw Koot uit Amsterdam en vierde Quicksilver S van de heer J .Steenwijk uit Den Haag. Ging de grote belangstelling uit naar de kampioenschapswedstrijden ook klassen fraaie gevechten. Zo werd in de whippets C klasse eerste Jona van Us Honk van de heer De Jong uit Heemskerk in de voor deze aan komende honden goede tijd van 25,1. Tweede werd hier Jan Willem van mej. Geubels uit Rotterdam. In de finale voor Afghanen B klas se zegevierde Andra el Chourama van mevr. Johanns uit Enschede, tweede werd hier Arabe van de heer Malgo uit Laag So eren. Een schitterend verloop had de fi nale voor de Greyhounds B klasse. Hier werd winnaar Pretender van Eldorado van de heer Schokkenbroek uit Eelde in de schitterende tijd van 22,4. Tweede werd hier Cleopatra van 't Veerenland van mevr. Franken uit Delft. In de whippets B klasse was de uitslag: Eerste Karballee van Us Honk van mevr. Gruys uit Zaandam, tweede Heidi van Us Honk van dezelf de eigenaresse. In de whippets B klasse voor reuen was de uitslag: 1. Norman van de Schicht van d;e heer inthorst uit Zutphen, 2. Nanouk van de Schicht van mevr. Ortmans uit Amsterdam, 3. Baspida's Pepito van mevr. Smits uit Puttershoek en 4. Ma noli to van mevr. Van Rooy uit Breda. Prachtige races ook in de Afgha nen A klasse: Uitslag finale: 1. Ky- syl van mevr. Pauptit uit Epe, 2. Karl a van de Oranje Manege van de zelfde eigenaresse, 3. Topper even eens van mevr. Pauptit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1