Hoogt van vakantie epunt nu in Rij ssen bereikt Eerste ITO-lichting Rijssen goed terecht Elvis, beat en blues Drukke zomermarkt in Rijssens hart Ja ut j in was de rechte baas Grote aanvoer paarden en ponies Toeristenkaart Marktnieuws Oplettend Biej n dokter Vrijdag 31 juli 1970 a3ste jaargang - no. 29 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting KERKDIENSTEN Gymnastiekruimte LTS is onvoldoende BRAND-, STORM-, GLASVERZEKERING VOORTMAN N.V. Boerendansgroepen treden op tijdens Dag van liet Paard v-'ül '1 m Hksy Burgerlijke stand ONZE AGENDA WEEKBLAD VOOR RUSSEN RIJSSEN In deze dagen, nu het hoogtepunt van het va kantieseizoen is bereikt, wordt duidelijk dat Rijssen nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft. In hotels, pensions, op campings in de naaste omgeving en bij particulieren bevinden zich vele vakantiegangers, hoe wel de juiste cijfers niet bekend zijn. Dat is mede te wijten aan het feit dat steeds meer Rijsse- naren in deze vakantieweken een woningruil hebben aange gaan met mensen uit andere streken van het land. Het be zoek aan Rijssen was j.I. maan dag overweldigend. Duizenden mensen schuifelden voetje voor voetje langs kramen van vis pa tat, textielgoederen en van fruit en groente, van bloemen en snuisterijen, van schoenen en zoetwaren. Ook de standwer kers trokken uiteraard grote belangstelling en de indruk be staat dat alle marktkooplieden goede zaken hebben gedaan. Tussen het vakantiegewoel, de caféhouders in het centrum de den goede zaken, bevonden zich ook vele inwoners van naburi ge cemeenten. die de Rijssense markt hestemden als uitstapje. Tegen de middag verliep het marktbezoek geleidelijk en rond één uur namiddags vertoonde Rijssen langzamerhand het normale (rusti ge) beeld, zij het dat de marktkoop lieden en de bezoekers een enorme massa .schillen en dozen" hadden achtergelaten, die door de dienst ge meentewerken vrij snel kon worden weggewerkt. Nu zich in Riissen zoveel vakantie gangers bevinden, blijkt, dat het goed gezien is van het comité zo- merontspanning (een, samenwerking NED. HFRV. GEMEENTE GROTE KERK. 9.30 uur ds. Dop- penberg van Nunspeet, 19.00 uur ds. E. M. Bakker. WESTERKERK. 9.00 uur ds. J. C. De Bie, 15.00 uur ds. Doppenberg van Nunspeet. SION 10.45 uur ds. E. M. Bak ker; 17.00 uur ds. J. C. de Bie; ELSEN. 10.30 uur ds. J. C. de Bie; ELTHETO (zaterdag) 19.00 uur ds. J. C. de Bie. GEREF. KERK. BOOMKAMP. 9.30 uur ds. C. Mak van Hengelo 19.00 uur ds. W. D. Omta van Daarle. GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur ds. A. Bregman, 19.00 uur leesdienst. ZUIDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst, 19.00 uur ds. A. Breg man. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK. 10.00 uur en 17.00 uur ds. J. de Groot. OUD GEREF. GEMEENTE BEVERVOORD.E - 1010.00 uur en 17.00 uur J. De Groot. OUD GEREF. GEMEENTE BEVERVOORDE 10.00 uur en uur ds. H. A. Vosma,, 14.30 uur lees dienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. ORANJEKERK. 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager, 15.00 uur lees dienst. R.K. KERK. Zaterdag 19.00 uur Avondmis. Zon dag 8.30 uur H. Mis, 10.30 uur Hoog mis. tussen de VVV, middenstand en Ho reca), dat men een vakantiepro gramma heeft georganiseerd waar van velen dankbaar gebruik maken. Zo is vooral voor stedelingen de deelname aan een wiJaspeurtocht in de vroege ochtend eep goede ont spanning. Hier wordt men door de heer Jan Eshuis, die de fraaie om geving van de Friezentoerg op zijn duimpje kent, rondgeleid en alleen al die rondleiding, alleen al die ken nismaking met dit fraaie natuurge bied in de prille ochtend, betekent voor velen een zeer goed begin van een nieuwe (vakantie-) dag. Het gebeurt verschillende keren, dat mensen die aan een wildspeur- tocht deelnamen een volgende keer weer present zijn, een bewijs dat de tocht goed bevallen is. De ene groep heeft natuurlijk meer ge'uk dan een andere. Konijnen worden nabij de Friezenberg altijd wel gezien, maar ook gebeurt het verschillende keren, dat een groepje reeën zich aan de vakantiegasten laat zien. Dat bete kent dan een tafereeltje, dat men graag op de gevoelige plaat vast legt. Ook zijn de bustochten op dinsdag avona een succes. Onder leiding van VVV-administrateur Gijsbers ver trekt men vanaf het Schild en de tocht leidt dan door oud Rijssen, het nieuwe deel van de stad, door de bosrijke omgeving met als pleister plaats de boerenherberg De Kemiper in Eisen. Deze herberg is door de antieke bouwstijl, door de typisch Twentse inrichting en door de gemoedelijke sfeer die er heerst, een prachtige gelegenheid voor de vakantiegasten om kennis te maken met de sfeer volle omgeving van Rijssen. De gas ten zijn over deze bustocht dan ook zeer voldaan. Voor de kinderen organiseert het vakantiecomité zaterdag in het Volkspark een leuke middag met o.a. een optreden van Huberto, een bekende goochelaar en clown. Dit evenement is natuurlijk niet alleen voor kinderen van vakantiegasten, maar ook voor kinderen uit Rijssen, die natuurlijk ook nog steeds vakan tie hebben. Voor de Lommerdmarkt die maandag wordt gehouden, ver wacht het comité evenals vorige jaren grote belangstelling. Tege lijk met die lommerdmarkt wordt een (extra ingelaste) vakantiegoede renmarkt gehouden. Eén van de hoogtepunten van het vakanLieprügramma is zonder twij fel de Dag van het Paard, die wordt gehouden op zaterdag 22 augustus. Vele Rijssenaren zijn dan terug van hun vakantie, zodat men deze vrije zaterdag graag zal zien als een na gekomen vakantiefeestdag De Dag van het Paard wordt ge organiseerd als sluitstuk van het 40- jarig jubileum van de Overijsselse Bond van Landelijke Rijverenïgin- gen. Er wordt een groots concours-'hip- ALMELO. De samenwerking tus sen de ANWB en de Streek-VVV Twente wordt steeds intensiever. Eni ge weken geledenwerd een winter- weekend-arrangement uitgebracht. Thans is men overeengekomen, ook op het gebied van het service-druk werk tot een grotere corödinatie te komen. Via de Streek-VVV worden de plaat selijke VVV's en het toeristisch be drijfsleven in de gelegenheid gesteld de ANWB-Toeristenkaart van Over- jssel in verkoop te nemen. De kaart is bijzonder gedetailleerd en ver meldt o.a. de kastelen, bezienswaar digheden, ANWB-paddestoelen, enz. De prijs (voor leden en niet-leden) bedraagt f 3,90 per stuk. Behalve bij de plaatselijke VVV's is de kaart ver krijgbaar bij de Streek-VVV Twente, Oude Markt 18, Almelo, telef. 05490- 14153. RIJSSEN. De Technische B en Avondschool te Rijssen heeft in 1969, zo meldt het verslag over dat jaar, de eerste leerlingen van de ITO- afdeling afgeleverd. Er verlietc leerlingen de school, voor wie nauw keurig naar een plaats in het bedrijfs leven werd gezocht. Het overleg met de bedrijven heeft, aldus het jaar verslag, naar het zich laat aanzien gunstig resultaat gehad. Van de 23 ITO gediplomeerden slaagden er 11 voor timmeren, 3 voor metselen, 1 voor schilderen en 8 voor metaalbewerken. Op 31 de cember waren er 120 ITO-leerlin- gen en 417 leerlingen van de lage re technische dagschool. Er werden i 1969 136 LTO-diploma's uitgereikt, waaronder 23 aan kopklassers. De onderverdeling was timmeren 35, me taalbewerken 43, schilderen 7, metse len 30 en autoherstellen 21. In het eerste leerjaar werden naast de algemene vorming handvaar digheidslessen gegeven om de leer lingen met zoveel mogelijk materia len in aanraking te laten komen. Na dit leerjaar maakten de leerlingen 'n keuze uit de vakrichtingen. Van de 135 eerste jaars-leerlingen kozen er 70 metaalbewerken, 42 timmeren, 9 metselen en 7 schilderen. Opgemerkt wordt, dat niet aan fille klassen het verplichte aantal les sen lichamelijke opvoeding kon wor den gegeven. Hef eigen gymnastiek lokaal en het voor dit doel ge huurde gebouw „Jeruël" waren niet bij machte het totaal aantal lessen op te vangen. Alle zgn. p-opleidingen (adsp. gezel prijs. in de verschillende vakrichtingen) werden per 1 augustus 1969 onderge bracht onder de dagschool met acht lessen per week. Daarvóór werd de primaire opleiding in semi-partti- me verband gegeven net vier dag- en vier avondlessen. In totaal waren er 223 part-time leerlingen, waarvan timmeren 115, metselen 32, tegelzet- ten 8, schilderen 8, metaalbewerken 35 en autoherstellen 3. De lr-7 avondschool-leerlingen volg den de V (vervolg)-opleidingen voor gezel timmeren, -netbaalwerken, metselen en schilderen, alsook de lascursus (95). Er werden 59 B-di ploma's (tweejarige opleiding) in de v' r afdelingen gegeven, en 57 diplo ma's van de Nederlandse Vereniging voor Lastechniek. In het leerlingstelsel slaagden 56 aspirant-gezellen en 16 gezellen. Wegens het vertrek van de heer G v.d. Riet werd bij de dagschool als leraar A.V.O. aangesteld de heer A L. J. Schmal te Almelo. Als tij delijk leraar a.v.o.. werd de heer J. P. de Ridder benoemd. Wegens de omzetting naar het volledig dagon derwijs van de afdeling Avond^ verheidsschool moest een aantal leraren de school veriaten. De heren G H. Bakker en J. H. Smits te Hengelo werden aangesteld als le raar lassen. Vermeld wordt tenslotte het succes van LTS-leerling Stokman op de lan delijke metselwedstrijden in Utrecht, waar hij de tweede plaats behaalde. Bij de regionale voorwerdstrijden te Vroomshoop veroverde hij de derde. TTO-leerling J. Veneman de tweede pique georganiseerd en er worden dressuurwedstrijden gehouden om de titel verenigingskampioen van Over ijssel. Voorts wordt er een groots opgezette ruiterrit gehouden, die zal leiden door de fraaie bosrijke omge ving van Rijssen. De dressuurwedstryden vangen reeds aan om 8 uur 's ochtends. Men verwacht, dat hieraan ruim 30 achttallen en 10 viertallen zullen deelnemen. Het programma, dat 's middags om 12 uur aanvangt, zal onafgebroken duren tot zes uur. On nodig te zeggen, dat achter de Dag van het Paart! een geweldige orga nisatie staat om alles zoals men het zich voorstelt in de puntjes te rege len. Er zullen o.a. worden gehouden een aantal zware springparcoursen, terwijl er ook een speciale wedstrijd plaats vindt voor hengsten. Voor de ponyclubs staat het num mer patrouille-springen op het pro gramma, waaraan alleen maar door de beste paarden en ruiters uit Overijssel kan worden deelgenomen. De vrijheidsdressuur voor de pony clubs zal zonder twijfel ook een aan trekkelijk onderdeel van het rijke paardenprogramma zijn. De organisatoren hebben, gemeend de Dag van het Paard op stijlvolle wijze te kunnen omlijsten door in 'n geïmproviseerd Twents Lös Hoes Twentse Boerendansgroepen te laten optreden. O.a. verwacht men deel name van de boerendansgroepen uit Markelo, Delden en Almelo. Voor de variatie zal ook een aantal Twentse kleedwagens aanwezig zijn en door een folkloristische groep zal er een special e tocht naar Rijssen worden gemaakt met verschillende types koetsen en rijtuigen om de Dag van het Paard feestelijk op te luisteren. Al met al een dag, die door vele paardenliefhebbers in Overijssel met grote verwachtingen wordt tege moet gezien. voor OPSTALLEN en INBOEDEL ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 Rijssen Tel. 2269 b.g.g. 2892 of 3308 of (05470) 257. RIJSSEN Als sluitstuk van het veertigjarig jubileum van de Overijs selse Bond van Landelijke Rijverenï- gingen wordt op zaterdag 22 augustus de Dag van het Paard in Rijssen ge houden. En wordt, zoals bekend, een groot concours hippique, dressuur wedstrijden en een ruiterrit, die zal leiden door de fraaie bosrijke omge ving van Rijssen, gehouden. De organisatoren hebben nu ge meend de Dag van het Paard op stijl volle wijze te kunnen omlijsten door in een geïmproviseerde Twents Lös Hoes boerendansgroepen te laten op treden. Men verwacht boerendans groepen uit ondermeer Markelo, Del den en Almelo. Er zal ook een aantal Twentse kleedwagens aanwezig zijn. Een. fol kloristische groep zal een speciale tocht naar Rijssen maken met ver schillende types koetsen en rijtuigen om deze dag feestelijk op te luisteren.. De 22ste augustus zal dan ook door vele paardenliefhebbers uit Overijssel met grote verwachtingen tegemoet gezien worden. Ted Jackson, een Amerikaanse ma rine-officier, is belast met het op ruimen van zeemijnen uit de tweede wereldoorlog, die zich nog in de Ame rikaanse wateren bevinden. Als hij op een dag bezig is zo'n ge vaarlijk ding te demonteren, ontdekt hij het wrak van een oude schoener die rond de eeuwwisseling moet zyn vergaan. In het wrak vindt hij een oude schatkist Van kapitein Jack, de eigenaar van een magazijn voor scheepsbenodigd- heden, vejmeemt hij dat een zekere Joe Symington hem alles over dat schip, de,,Port of Call", kan vertel len. Ted wendt zich tot Joe, die tot zijn niet geringe verbazing een aan trekkelijk beatnik-meisje blijkt te zijn. Zij verteld Ted, dat het schip een lading koffie en een kist oude Spaanse dubloenen aan boord had. Als Ted na enige tijd is afgezwaaid, haalt hij zijn vriend Judd over hem te helpen de schat te bergen. Als Jo(e) Symington dat hoort is zij woedend...zij maakt Ted uit voor een doodgewone, ordina'ite fortuin ja ger.Toch wil zij wel meewerken op voorwaarden dat de opbrengst zal worden besteed aan het inrichten van een soort „Sigma-centrum" voor haar artistieke kennissen.... Vóór deze moeilijkheid is opgelost, verschijnt er in de wateren bij het wrak een andere boot. Er zijn dus kapers op de kust! Het zijn de beeld schone, rijke en verwende ,,play- girl" Dina Bishop, begeleid door een streberige jongeman, Gil Carey, Erontsta at een felle concurrentie strijd tussen beide ploegen. Men laat geen middel ongebruikt om elkaar dwars te zitten. Tenslotte wordt de strijd zelfs tot op de zeebodem voort gezet. Ted komt als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn en brengt de schat hoven water. Groot is de terleur stelling als blijkt dat de inhoud van de geheimzinnige kist bestaat uit koperen munten, die bij elkaar slechts een waarde verte genwoordigen van nog geen 4000. dol lars. De schat wordt verdeeld tus sen Ted, Jo, Judd en kapitein Jack- Het kwartet besluit echter unaniem RIJSSEN De belangstel ling voor de paarden- en pony- markt die vandaag in Rijssen werd gehouden, was bijzonder groot op deze eerste vakantie dag van de bouwvakkers en de textielarbeiders. De aanvoer op deze traditio nele markt die op de oude vee markt plaats had, was redelijk. De kwaliteit van de aangevoer" de paarden en ponies, evenals de aanvoer, iets beter dan in voorgaande jaren. De handel verliep dan ook bijzonder gun stig Intotaal werden 102 paarden en ponies aangevoerd, zestien schapen en geiten en 48 koeien. Tegelijkertijd werd rond de bouw plaats van het nieuwe gemeentehuis en in de zijstraatjes daaromheen de veertiendaagse goederenmarkt gehou den. Voor de in totaal zo'n 125 kraam pjes met groente, fruit, speelgoed, textiel, lederwaren, vis en patat was het uitermate druk. Mannen, vrou wen, jongens en meisjes warrelden door elkaar in een gezellig geroeze moes van stemmen en voetengeschui fel. Er waren ook tien standwerkers op de markt aanwezig, waarvocr het publiek zich bijna verdrong. Het hoog tepunt van de drukte werd tegen el ven bereikt, waarna het geleidelijk iets verminderde. De verwachting be staat dat de jaarlijkse Lommertmarkt die volgende week maandag op de oude veemarkt zal worden gehouden, nog meer publiek zal trekken. Aangevoerd: Runderen 48; Pony's 102. Totaal 150. Prijzen: 28 melk- en kalfkoeien van f 1.450,tot f 1.050,per stuk. 10 pinken van f 950,tot f 750, per stuk. 10 graskalveren van f 400,- tot f 600,per stuk. 102 pony's en paarden. Overzicht handel: Rundvee: Han del aardig vlot. prijzen staande. Po- nyhandel: redelijk vlot. Vlugger en meer handel dan vorige jaren RIJSSEN. Dank zij de oplet tendheid van de apotheker drs. W. v.d. Veen komt een op 19 mei in Den Haag gestolen auto wellicht nog weer bij de rechtmatige eigenaar te recht, hetgeen duidelijk mede aan een toeval te danken is. De heer v.d. Veen reed in Saint Tropez (Zuid-Frankrijk) met zijn Dodge, toen hij op een parkeerter rein eveneens een Dodge zag van precies dezelfde kleur. Hij bekeek de auto eens van alle kanten en ontdekte, dat één van de banden lek en het slot van de koffer geforceerd was. Voor alle zekerheid noteerde hij het (Nederlandse) ken tekennummer en vertelde na terug komst in Rijssen min of meer ach teloos het één en ander aan de Rijssense politie. Deze kwam tot de ontdekking, dat deze auto in Den Haag is gestolen. Wellicht zal de Dodge via Interpol bij de eigenaar terugkomen. geld ter beschikking te stellen als eerste aanbetaling voor de inrichting van het kunst-cen-turn. Judd en Ted beloven de rest van het benodigde geld bijeen te swingen en te zingen. Als Ted Jo tenslotte in zijn armen sluit, beseft hij, dat hij misschien geen Middeleeuws for tuin, maar wel een echte schat' vond. GEBOREN: Hermina, dv F. Averesch en A. Nij land, R. van Rijnstraat 34, 22 juli 1970; Janna, dv J. H. Kamphuis en H. Agteresch, Holterstraatweg 44, juli 1970; Janna, dv N. Bruijns en A. Pobrt- man, Esstraat 7, 17 juli 1970 te Al melo; Geesken Johanna Hester, dv W. Baan en J. Pas, Welleweg 52, 17 juli 1970 te Almelo; Willemina, dv J. Schippers en H. Koster, Braakmansdijk 8, 21 juli '70 te Almelo. ONDERTROUWD: Gerrit Hendrik Brinks, 21 jr, Kei- zersdijk 19 en Egbertdina Bakker, 21 jr, Prinsenstraat 2, 23 juli 1970; Reint Baan, 24 jr, Haarstraat 17 en Janna Slaghuis, 23 jr, Wierden, En ter, G. J. Beldmanstraat 2, 23 juli 1970; Dirk Jan Baan, 22 jr, Wilhelmina- straat 17 en Geertruida Johanna Vinkers, 18 jr, Markelo, Enterbroek- weg 14, 23 juli 1970; Hendrikus Wolterink, 23 jr, Tabaks- gaarden 42 en Sientje Hendrika Goorman, 20jr, Wierden, Schapen- dijk 43, 23 juli 1970; Jan Flim, 24. jr, Haarstraat 41 en Gerda Alberdina Scholman, 24 jr, Opbroekweg 7, 24 juli 1970; Jan Haan, 23 jr, Beatrixstraat 8 en Hendrika Ligtenberg, 21 jr, Boom kamp 14, 24 juli 1970. GETROUWD: Hendrikus Ligtenberg, 23 jr en Her mina ten Bolscher, 24 jr, Zeven Peggenweg 24, 21 juli 1970; Gerrit Dinant Voortman, 23 jr en Gerritdina Johanna Dangremond, 18 jaar, Markeloseweg 71, 21 juli 1970; Gerrit Jan Willem Strokap, 27 jr en Gerharda Willemina Haase, 25 jr, Zeven Peggenweg 26, 23 juli 1970; Hermannus Bruins, 22 jr en Jannie van Heek, 21 jr, W. de Zwijger- straat 25, 23 juli 1970; Johannes Wilhelmus van Engelen, 22 jr en Johanna Berendina Poort man, 17 jr. Arend Baanstraat 12, 24 juli 1970. 30 juli: 5 uur vm. Wildspeurtocht, Opgave VVV. 1 aug.: Huberto, goochelen, clowne rie, 14 en 16 uur, Parkgeboüw. 3 aug.: Lommermarkt, terrein vee markt. Vakantiegoederenmarkt, 9 tot 13 uur. 4 aug.: Stadsrondrit met bezoek aan herberg De Kemper (VVV), 19.30 uur. 'k Mos moandag eawn biej 'n dokter wean, 't Was neeng uur ongevear, Mear wat miej nooit, ear was gebuurd, Doar was gin meanske mear. Het eerste wat ik dach det was, Zol 'n dokter dr neet wean, Zol hee miskien wean vot erop Um d'een of aandre rean. Mear 't bleek al rap det 't neet zoo was, Want toen ik nuwkes zat Gung 't belke al, ik kon noar binn, Det was toch wal ampat. Aj aanders 's moarns noar 'n dokter goat, Krék 't zelfde wat vuur tied, Dan zin iej, doar mur iej op rekng, Toch wal een dik uur kwiet. Woerumme zol het komm det er Dan non zoo waejneg warn, Toch neet umdet de meeste leu Non al vekaansie harn? Want as iej zeek zeent, zin iej zeek, Of iej munn woarkn of neet, Al vroag ik miej toch wal eens of Of 't zoo wal aaltied geet. J. Rozendom, Rijssen. 6 aug.: 5 uur vm. Wildspeurtocht. Opgave VVV. 7 aug.: Beat-avond. Sence of Humor, o uur, Parkgebouw. 8 aug.: Kluk-kluk. Grote kindervoor stelling, 14 en 16 uur, Parkgeb. K aug.: Vakantie-goede enmarkt en Veemarkt, 8-13 uur. 10 aug.: Rolschaatsen en skelter- wedstrijden, speeltuin Lentferts- weg, 19 uur. 11 aug.: Stadsrondrit met bezoek aan herberg De Kemper (VVV), 19.30 uur. 13 aug.: 5 uur vm. Wildspeurtocht. Opgave VVV. 13 aug.: Voetbalwedstrijd Kamgaren 14 aug.: Puzzelrit. 15 aug.: Nederlands kampioenschap Whippets, Sportpark. 18 aug.: Oriënteringsrit RMC. 19 u., Veemarkt. 22 aug.: Viswedstrijd, 22 aug.: Dag van het Paard. Ter rein Oosterhof. 29 aug.: Ronde van Rijssen, 16.30 u. 12 sept.: Vissen op de Noordzee. 16 sept.: Oriënteringsrit RMC, .19 u., Veemarkt. 17 sept.: Voetbalwedstrijd „Kamga ren". J9 sept.: Viswedstrijd. 25 sept.: Toneeluitvoering „Welkom Binnen". Blijspel Toneelver. „Chee rio", Amersfoort, Parkgebouw. 26 sept.: Jubileumconcert Chr. Gem. Zangver. Notter m.m.v. het Urker Mannenkoor Halleluja", Schild- kerk. 26 sept.: Nationale ren Windhonden- renver., Sportpark. 6 en 7 nov.: Landelijke tentoonstel ling Ver. Eendracht. Hoenders, konijnen en sierduiven, Parkgeb. 12 en 13 nov.: Uitvoering COV Ho sanna, 8 uur, Parkgebouw. 19, 20 en 21 nov.Tentoonstelling VV Zanglust, Ter Harmsel. Ik zal mear zeg'n van Goajt, al zeg zinne vrouwe den at van Nijverdal koomp den ook 'aalt Gerrït teegn um, was al ennege joarn e'trouwd, toen hee vuur 'n joar of wat trugge 'n oold hoes koclhen van eene den at te klaen was e'wurn vuur zin hoeshool- dege en doarume zelf 'n niej wol zetn. Ik zegge oold, mear zoo oold was 't non ook wier nin, want 't har zonne klaene twenteg joar e'stoane, toen hee 't kochen. 't Was good oon- derhueln, en zagter nog reelek en skier oet toen 't zin eegndom wur, zoo dette der voort 't eerste joar nog gin oonderhoold an har. Non begun echter de voarve boetn um hen, slac'h te worn, en hier en doar te bladdern, zoo detter wa an too was, detter opniej nen kwas voarve oawer hen kwam wat ook better vuur 't hooit was. Det keek um en zinne vrouwe nog wal an, want als is eawn deur aj wat loat doon, ^n der biej, ze zatn nog op 'n leük bezwoar, en harn 't hoes nog lage neet vriej. Toch mos 't ne keer gebuurn, en doarumme num Goajt zelf 'n kwas in de haane. 's Oawns atte 't etn nog mear good en wa ach ter de taane har, koej Goajt al op de ledder zeen stoan en ook de zoater- daage dan atte toch in thoes was spandeern hee de helemoale an, want 't was nog wa 'n heel karwaejken. Sekuur atte was, harre eers alle oole voarve der of e'krabt en e'skoert, doarnoa groond ne keer, en plem- muurt. Wier glad e'skoert en toen vuur de tweede keer wier e'groond. Als net zoo as nen skilder dee, want den har 't- um ook e'zeg woer atte doon mos toen atte de voarve haaln en 'n plemuur. Natuurlek harre vuile bek'ieks, atte zoo gangs was, en har 'n eenn dit te zegn en 'n aander det. ,,Iej zeenter nog wa fittereg en sekuur an Goajt. a'k det zoo zee", har Obats Derk teegn um e'zeg. ,,Doar geet heel wat tied in zitn zoo as iej det doot, det koej ook wa gaawer en een keer groon 'n was ook genog". „Det kan miej neet skeln", har hee ten antwoord e'geewn, „het zal good worn a doert dan ne wekke of wat lenger. Ik hebt wal an de tied en hoowe dan vuureers ook neet wier. 't Is net de kossen van det betie voar ve mear det maakter de deurte neet an, al h'èk ook de beste voarve dee a'k krieng kon e'nüm". Zoo har 'n ieder wat, mear Goait treuk zi'k noarns wat van an, streek gewoon vedan en gung zin'n eetnen gaank. Non wasse a 'n poar wekke gangs met 't ofskildern. Hee skeut mooj op, want de ledder wasse a neet mear nuereg. De weendvearn en gotn harre kloar en ook alle raams en keziens oonder en boawn. 'n Zoa- terdagmoarn was hee met 't leste, de duurn gangs, 't Was teegn 'n uur of tiene toen z'inne vrouwe um re up om koffie te dreenkn. In ge geda- c'hen of in de hoas, leut Goajt de putte met greune en witte voarve stoan met de kwaste der boawn op. Hee was nog mear net good en wa binn, of doar koomp den jongsen zünne van um, zonnen snaak van 'n joar of veere, angengeln, met 'n küer- ken achter zi'k an. Doar muj oew vuur in ach nemm, zegge wiej wal eens teegn mekoar, want det is de rechte baas. De uegjes foonkelt um in 't huewd en ieder keer heffe wat aans biej 'n eane, zoo ook non. Den zeg dee putte met voarve stoan, keek ter eens ne keer um hen, pak nen kwas in de haane, learn der wier too, kreeg ne wier in de haane en begun toen de duure te bestriekn woer at zin va met gangs was, en zoo atte um ook har zeen doon.' Gelukkig har re 'n kwas met greune voarve e'num zoo dette voort nog neet wat 't on rechte maakn, a raakne met de greu ne voarve wat 'n betje 't witte ke- zien. Toen atte eawn har e'strekn leek't um skienboar toch neet good too, want hee goojn 'n kwas in 'n pot en beekeek aandachteg watte doan har. Toen keeke roond, greep 'n witn kwas, drokne good in de voar ve en begun wier opniej te striekn, non met dee witte voarve op de duure. Het doern mear eawn of den zater oet net of ne de katn bespuujn harn met dee kloeders witte voarve dee at der op smearn. Ook det veveeln um nog wa wier gaaw en toen zatte 'n pot met 'n kwas der in, in 't kuerkn en treukter met vot. Biej 'n buurman stopne, kreeg 'n kwas wier en streek doar ne moei of wat oawer 't hekke en 't struetjen, woer noa 'n lantearn- poal ne goo buurte kreeg. Toen atte den good oonder haane har e'numm stapne wier vearder en begun biej 'n "volgenden buurman het muurkn vuur 't hoes te bestr'iekn. Doar wasse nog drok met gangs toen Goajt den de koffie op har, noa boetn kwam. Den zeg watter gebuurt was, dee nen skreew, en vleug achter zinn' zunne an. Jantjen den at zin va zag an- komm wus meteen dette wat e'doane har det vekeerd was en wol 't veloop oethangn met zinne kotte beentjes, mear kuekeln oawer 't kuerkn met 'n pot voarve, den vul umme en Jan tjen der miln in, en mear skreewen toen atte doar lear, skreewn, det oew 'huern en zeen vegung. Det hulp um echter waejneg want Goajt greepne in nekke gaf ne oawer an de moo den op 't geskreew ook too was komm loopn. 't Kossen Goajt nen ekstra zoaterdag um de duure wier good greun te krieng, en de moo was biej de buur- leu drok in de wear um de boel met petrolie. Jantjen lear zekér In wier skoone te wisken met 'n lappe 't berre want iej hebt um 'n heeln dag neet wier boetn e'zeene. GETJAV,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1