Voorlopig rust rond de zwembad-kwestie Recreatie Legitimatiebe wij s noodzakelijk nu Uitvoering van het Noordermannenkoor Veie evenementen in zomerprogram Rijssen Straten van Rijssen stonden weer eens blank Zondagsdiensten Jeugdronde Rijssen start maandagavond Voor uitbetalingen op het postkantoor H. H. MÜLLER OVERLEDEN Fa. Wessels- de Vlog in Rijssen Rijssens bad wordt voorlopig niet gekraakt Dag van het Paard en whippets-kampioenschappen MmI Vrydag 10 juli 1970 53ste jaargang - no. 26 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Problemen Lichtpunt Rust Verj aringsf onds AUTOVERZEKERING SPECIAAL TIJDENS UW VAKANT Assurantiekantoor Voortman N.V. VÉliÉ JSr WEEKBLAD VOOR RUSSEN (Van een medewerker) Er is aanleiding om op de gerucht makende demonstratie, die vorige *veek dinsdag op het Schild heeft plaatsgevonden, terug te komen. En kele jaren geleden was een kraak- actie van het zwembad en een de monstratie zoals die dinsdag heeft plaatsgevonden, ondenkbaar. Dat een en ander desalniettemin heeft plaats gevonden moet aanleiding zijn te zoe ken naar de oorzaak en ook naar de achtergronden. Immers, het zwem bad is altyd op zondag gesloten ge weest. Ook toen het oude zwembad in de Mors nog geëxploteerd werd door de vereniging tot bevordering van het marktwezen en pJaatselyke belangen. Deze vereniging heeft dat bad tientallen jaren geleden tot stand gebracht. Slechts enkele jaren later ging het in gemeentelijke handen over. Men zou zo zeggen, men weet toch niet anders in Ryssen. Van waar nu plotseling dan de ontevre denheid en de agitatie? In een vorige beschouwing over de ze zaak schreven wij, dat de stroom versnelling die zich in het maat schappelijk leven voordoet, ook niet aan Rijssen voorbij is gegaan. Er klinkt in velerlei lagen van de maat schappij protest met name van de Tonge generatie tegen de bestaande situaties. Men denke aan de acties op universiteiten, de oprichting door de kabouters van de Oranje Vrij staat enz. Eerlijkheidshalve dient vastgesteld te worden, dat protest acties in het algemeen plaats vin den in de grote steden; de kabou ters manifesteren zich uitsluitend ook daar. En nu dan plotseling he vige protesten in het anders zo rus tige en gemoedelijke Rijssen. Niet al leen hier echter. Men zag ook kraak acties in Huizen, Genemuiden, Ko- skengen, 't Harde en nog meer plaat sen. Het opvallende is echter, dat deze dorpen qua grootte niet te ver gelijken zijn met Rijssen. Misschien heeft het actiecomité wie dat dan chk mag zijn, met een begerig oog ge keken naar Vriezenveen. Daar was een bezetting van het zwembad het vorig zomerseizoen aan de orde van de (zon)dag. Het was hier dat de burgemeester met een vaderlijk ver maan de protesterende Vriezenve- ners tot rust kon brengen en toen de affaire in de Vriezenveense raad aan de orde kwam, bleek dat de meerder heid bij nader inzien voor opening op zondag van het zwembad stemde. En zo ontlaadde zi-ch dan de er gernis die in Rijssen jaren heeft be staan plotseling als een explosie. Want zoals men weet, men kan daar niet onderuit, zijn er in Rijssen zo wel vele voor- als tegenstanders van opening op zondag van het zwem bad. In de raad i s de meerderheid nog steeds principieel tegen. Dat is dinsdag nog gebleken. Er zijn ook vele voorstanders van opening. Men legge zijn oor maar eens te luiste ren, ook in wat wij voor het ge mak maar „principiële kringen" willen noemen. Vooral de jongere generatie uit die kringen heeft be grip voor de wens lot opening van dat zwembad op zondag. Ook daat kan men niet onderuit. En zo blijft Rijssen dan zitten met een moeilijk prooleem. Onmid dellijk na de voor het actiecomité teleurstellende uitslag van de stem ming in de gemeenteraad, verklaar de één van de kraakorganisatoren: „Wij gaan door met kraken. Nu op grootscheepse wijze". Wie deze ver klaring hoorde, of men nu voor of te genstander van de bekende sluiting is sloeg de schrik om zijn hart. Want dat kan toch niet in een democratie Doorgaan zal zonder meer aanleiding zijn tot onrust, die men niet wenst. Doorkraken zal aanleiding zijn tot moeilijkheden. Want „het gezag" Kan dat op de duur niet nemen. En het protest kan vormen aannemen, waar door men het tegengestelde bereikt wat men beoogt, schreven we in een eerdere (na) beschouwing. Bovendien is het de vraag, als de onrust grote- tere vormen gaat aannemen, wie er dan voor de protestacties verant woordelijk is. Die vraag drong zich al op bij de protestdemonstraties op het Schild vorige week dinsdag. Onrustbarend was, om een voor beeld te noemen, de joelende kreet „Weg met Wolterink". Dat was n.l. een persoonlijke aanval op een man, die bekend staat om zijn eer lijke stellingname, gestoeld op een even eerlijke principiële overtuigirtg. Een kreet als deze deed en doet ver onderstellen, dat alleen de fractie leider van de SGP verantwoordelijk zou zijn van een situatie die de de monstranten niet wensen. Dat was verre van objectief en ook niet aan vaardbaar. Wij vonden dit een on zuivere kreet, die de demonstratie onaanvaardbaar maakte. Van de heer Wolterink en zijn fractiegenoten kan men nu en in de toekomst niet anders verwachten dan dat zij tegen al die zaken zullen zijn en blijven die de zondagsrust volgens hen vertroebelen. De sleutel voor de op ossing van de moeilijke situatie in Rijssen ligt dus niet bij de SGP-fractie. Zij zal n.i. het zondagsslot onwrikbaar ge sloten houden. Anders ligt het bij do afgevaardigden van de Anti-Revo lutionaire Partij en de Christelijke Historische Unie. Ook zij bleven bij het voorstel tot zondagsopening zon der meer tegen. Op principiële gron den. Dat staat wel vast, al nam de CHU-afgevaardigde de heer De Rid der niet eens de moeite zijn tegen stem te motiveren. Hij kan natuur lijk gedacht hebben dat zijn stand punt bekend was, maar onder de bij zondere omstandigheden waarin de uitwisseling van meningen plaats had, had hij toch misschien beter tot een verantwoording van zijn tegen stemmen kunnen overgaan. De heer Borghuis kon geen vrijheid vinden voor openstelling te stemmen omdat het program van zijn partij daartoe geen ruimte biedt. Terecht werd door voorstanders na aflooD van het debat, dat vanzelfsprekend besproken werd, opgemerkt, dat in tal van plaatsen in Nederland A.R. vertegenwoordigers wel voor open stelling zijn. Hebben A. R. politici in andere plaatsen dan een ander program, of heeft de Anti-Revolu tionaire partij een speciaal program voor Rijssen vervaardigd, zo werd gevraagd. De heer Scholman ver klaarde zeer begrijpelijk dat hij niet wenste te spreken onder druk van kraakacties. Buitenparlementaire ac ties zijn onaanvaardbare strijdme- thcden. Een nieuw geluid was wel licht het punt dat de A.R. wethou der niet kon aanvaarden, dat tenge volge van een eventuele openstelling zondagsarbeid in dienst van de ge meente moet worden verricht. Dat is een begrijpelijk argument. Het is in derdaad een moeilijk punt, waarvoor misschien een oplossing kan worden gevonden in de toekomst (Vrijwilli gers?) Anderszins wekt het bevreem ding, dat men in de raad van Rijs sen geen moeilijkheden heeft gehad met de (geringe) werkzaamheden- van de beheerder van de camping de Goolne Ketne. Deze man zal op zon dag toch ook moeten toezien dat er op „zijn" camping geen moeilijkhe den ontstaan. De werkzaamheden op zondag van deze beheerder, een fi guur waarvan de status vergelijkbaar i? met de badmeester van het zwem bad de Koerbelt, omdat beiden werk zaam zijn in dienst van een stichting zullen zich toch niet beperken tot het uitwuiven van gasten, die de camping op zondag verlaten. Nogmaals een van zijn taken zal zijn, dat hij ook op zondag toezicht uitoefent dat er geen ongerechtigheden plaats heb ben Toch is er misschien voor de toe komst een lichtpunt. Immers heb ben afgevaardigden zowel van de C.H.U. als van de A.R. op de teach- in die kort voor de verkiezingen werd gehouden verklaard, dat zij zich kon den indenken dat er een moment zou komen waarop zij voor openstelling op zondag zouden stemmen. Afgaan de op het feit, dat deze afgevaar digden de plaatselijke afdelingen of kiesverenigingen van hun partijen of ficieel vertegenwoordigden kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat er in deze kringen verschillend over het „zondagsprobleem" wordt gedacht. En dat het misschien moge lijk is, dat de interpretatie van het programma een persoonlijke aange legenheid is. Daarom is er misschien hoop voor de voorstanders. Gelet ook op de uitlating van de heer Borghuis, die, misschien even min als zijn partijgenoot Scholman, niet wenste te praten onder druk van kraak- of andere acties. De hr. Borghuis zei immers in het zwem baddebat dat de al of niet openstel ling een zaak is die beter in de raad in de nieuwe samenstelling bespro ken kan worden. Deze opmerking kar. wijzen in de richting dat de hr. Borghuis liever zag dat het debat werd uitgesteld. Praten onder druk van buitenparlementaire acties kan hem evenals zijn partijgenoot weinig hebben aangelokt Er daagt dus hoop! Al is het niet veel, maar men kan nooit weten, 't Is daarom misschien goed dat het actiecomité aangeduid door de on duidelijke naam „N.N" besloten heeft de kraakacties te staken. Het gevolg hiervan is, kan althans zijn, dat er in een rustige sfeer over 't probleem gesproken kan worden. Dat lijkt ons voor alle partijen beter. Want wie zou niet betreuren dat door de protestacties de stemming, de sfeer in Rijssen vertroebeld zou worden, zonder dat de gewenste re sultaten uit de bus zullen komen. En als dat niet zal gebeuren, als niet zal kunnen worden bereikt dat het zwembad op democratische wijze op zondag zal kunnen worden geopend, dan dient men zich in Rijssen daar bij neer te leggen. Ook het actieco mité wie het dan ook is, zal dat moe ten doen. Of men dat van die zijde zal willen is een tweede vraag. Of het verstandig is, dat de meerder heid van de raad een besluit tot slui ting, koste wat kost blijft nemen, is een andere zaak. Beter gezegd hun zaak. Waarvoor die meerder heid dan ook verantwoordelijk is. En blijft! Men zou uit nevenstaande bij drage van een onzer medewer kers de indruk kunnen krijgen dat de beheerder van een kam peerterrein als een der voor naamste taken heeft toe te zien dat er geen ongerechtigheden gebeuren. Natuurlijk is dit mede een taak van een beheerder, ook op zon dag, maar hij behoort op de eerste plaats een goed gast heer te zijn, die zich verant woordelijk voelt voor de sfeer op het terrein, een sfeer, die mede valt of staat met het be heer van het terrein. Een kampleider moet ook een man zijn, die zijn gasten met alles behulpzaam is. En dat bestaat niet alleen uit medede lingen hoe je mooie tochten kunt maken, welke beziens waardigheden er zijn, enz. Hij behoort in de volledige zin des woords zijn gasten met raad en daad bij te staan. Ook op zon dag. En wanneer dit alles niet mo gelijk is, moet men geen va kantiecentrum gaan exploite ren want de gasten van uiteen lopend godsdienstig pluimage (of zonder enige godsdienstige overtuiging) hebben met de godsdienstige overtuiging van de exploitant niets te maken. Zij verwachten, als dat nodig is, hulp van de terreinbeheer der. Ook op zondag. Als men in Rijssen daar anders over denkt, kan men beter niet mee spelen in het grote spel, dat recreatie heet. RIJSSEN. De opbrengst van het verjaringsfonds van de Ned. herv. gemeente bedroeg over de maand juni f 635,50. De totaalopbrengst over het eerste halfjaar 1970 is thans: f 4.313,99. In 1969 werd over dezelfde periode ontvangen een bedrag v f 3.956,25. Dit keer derhalve e meeropbrengst van f 357,74. Tijdelijke ALL-RISK verzekering voor uw a.qtQ_.OGgeacIxt_waar u een W.A. verzekering hebt, tegen een zeer aantrekkelijke lage premie. B.v. cataloguswaarde tot 6.000,max. 17 dagen, kosten 45, eigen risico 150, Binnen- en buitenlanddekking. Vraagt inlichtingen: Oosterhofweg 16 - RIJSSEN - telefoon 2269 of 2892 en 3308 Tevens het adres voor uw reisverzekering. RIJSSEN Hoewel het voorschrift tot legitimatie (een bewijs leveren, dat men de persoon is waarvoor men zich uitgeeft) reeds jaren heeft be staan; werd daaraan uit een oogpunt van gemoedelykheid op het postkan toor Ryssen niet erg de hand gehou den. Het is echter noodzakelijk geble ken, dat dit voorschrift vanaf heden streng wordt toegepast. Er kunnen namelijk moeilykheden ontstaan als het geld voor postwissels, chèques, enz. in verkeerde handen komt, zo dat het een belang is, zowel voor het publiek als voor de postambtenaren (die voor de uitbetalingen aan de juiste personen verantwoordelijk zijn) als aan de legitimatievoorschriften wordt voldaan. Daarom heeft de directeur van het postkantoor Rijssen, de heer J. Wol- tersom, zijn ambtenaren nauwkeurig geïnstrueerd hoe moet worden ge handeld. Deze week zullen huis aan huis formulieren worden verspreid, waarop staat aangegeven, op welke wijze men zich voor uitbetalingen dient te legitimeren. Vanzelfsprekend hebben personen, den. Op vertoon van deze bescheiden die in het bezit zijn van een rijbe wijs, paspoort, enz. geen moeilijkhe- wordt zonder meer uitbetaald. Personen, die zich niet kunnen le gitimeren, wordt dringend verzocht een z.g. postidentiteitsbewijs aan te vragen, dat vijf jaar geldig blijft. RIJSSEN. Maandag geeft het Noordermannenkoor te Ryssen (Ge- ref. Gemeente Noorder- en Zuider kerk), onder leiding van dirigent H. Sle-ttenhaar een grote zomeruit- veering in de Zuiderkerk. Deze uitvoering is speciaal gepland voor de in Rijssen verblijvende va kantiegangers. Ook Rijssenaren zijn deze avond vanzelfsprekend wel kom. Het programma vermeldt psal men, gezangen en Vaderlandse lie deren. Va deze zomeruitvoermg legt het Noordermannenkoor zich toe op wat zwaarder werk dat zal worden uit gevoerd wanneer het koor zijn jubi leum zal vieren. De repetities hier voor beginnen medio augustus. Oo>k de gemengde zangvereniging van de Geref. Gemeente zal in de openbaarheid treden. Op d'insdag 21 juli geeft zij een zangavond in de Noorderkerk. Hieraan zullen diverse koren hun medewerking verlenen. De leiding van deze avond, die om half acht begint, berust bij da, A. Bregman, Dat kan op eenvoudige wijze gebeu ren. Na invulling van een formulier den alle verdere handelingen vtp- (huis aan huis verspreid) en met overlegging van twee pasfoto's, wor- richt op het postkantoor. Na enkele dagen kan het bewijs tegen betaling van f 1,worden afgehaald. Het is slechts een kleine moeite, die echter zonder meer gedaan moet worden, wil men in de toekomst op het postkantoor Rijssen gelden van postwissels, chèques enz. in ont vangst nemen. De Ryssense postdi recteur spreekt de hoop uit, dat de gehele bevolking, voor zover nodig, mee zal werken om de legitimatie actie te doen slagen. RIJSSEN Zaterdag is geheel on verwacht de heer H. H_ Müller te Rijssen, sinds 1 januari gepensioneerd directeur van de Coöperatieve aan- en verkoopvereniging Notter-Zuna- Rijssen, overleden. De heer Müller nam een vooraanstaande plaats in in tal van agrarische organisaties op provinciaal gebied. Hij heeft zich grote vrdiensten ver worven op het gebied van de voorlich ting in de agrarische sector. Hij was vooral bekend om zijn vooruitstreven de visie op de ontwikkeling hierin. Het is daarom dat aan zijn visie en zijn adviezen in landbouwerskringen in de streek rond Rijssen grote waar de werd gehecht en de wijze waarop de landbouwcoöperatie allerwege grote waardering heeft verworven Wijlen de heer Müller was een vraagbaak voor velen en vooral de gemoedelijke wijze waarop hij met de aangesloten leden wist om te gaan schetste zijn eenvoudige persoonlijk heid. Hij betekende veel voor de boe ren van Notter, Zuna en Rijssen maar genoot ook bekendheid in de gehele provincie. Na zijn pensionering had hij nog zitting in tal van agrarische commis sies, waardoor hij met zijn levens werk verbonden bleef. RIJSSEN De middenstands verenigingen, Horecaf en VVV- Plaatselijk Belang hebben een zomerprogramma samengesteld, dat Rijssen in een (gezonde) be langstelling zal trekken. Het is 'n gevarieerd programma, waar aan door verschillende Rijssen- se verenigingen medewerking wordt verleend. Een van de belangrijkste pro grammapunten is wel De Dag van het Paard, die op 22 augus tus op een terrein van het land goed de Oosterhof wordt gehou den ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van de Overijssel se Bond van Landelijke Rijver" enigingen. Er wordt een keu ring gehouden, een hippisch concours en een dressuur. Ook het vorig jaar stond een soort gelijk belangrijk zomer (vakantie)- programma op stapel maar dat kan niet worden afgewerkt door de polio- gevallen die in Rijssen waren gecon stateerd Dit iaar is men ondanks de teleur stellingen van het vorig jaar met nieuwe moed begonnen en er is een uitstekend programma samengesteld met diverse hoogtepunten zowel voor RIJSSEN. Na een zeer ingrijpen de verbouwing en modernisering werd de zaak in geschenken, huis houdelijke artikelen enz. van de fa. Wessels - de Vlog aan de Haarstraat heropend. De openingsdag kenmerk te zich door een grote belangstelling. Het resultaat van de verbouwing -is opvallend. De verkregen ruimte heeft men op effectieve wijze benut en de aankleding van de zaak is een goed geslaagd geheel geworden. Op doelmatige wijze is de zaak inge richt met een grote sortering ge schenken; er is een ruime voorraad op het gebied van serviesgoed en ook van buiten af heeft men een goed in zicht van het omvangrijke pakket ar tikelen, dat de fa. Wessels-de Vlog voert. Al met al een aanwinst voor Klissen. srL-l mm «nnw -> volwassenen, de oudere jeugd als de kinderen, Landelijk gezien is 15 augustus van belang, als op het terrein van de windhondenrenver. de Nederlandse kampioenschappen voor whippets worden gehouden. Voor de kinderen is zaterdag 1 aug een belangrijke dag omdat dan in het Parkgebouw een goochel- en clownmiddag wordt georganiseerd met o.a Huberto. Zaterdag 8 aug geeft Kluk-Kluk, de Indiaan uit de lotgevallen van Pipo de clown, een grote kindervoorstel.ing waarvóór zonder twijfel veel belang stelling zal bestaan. Op diverse dagen worden puzzeirit- ten gehouden, georganiseerd door RMC, op 11 juli wordt een demonstra tie gegeven door de kynologenclub op het terrein van de windhondenrenver en op diezelfde dag geeft de muziek vereniging Wilhelmina een populair concert in de tuin van het Volkspark. Op maandag 13 juli geeft het Noor der mannenkoor in de Zuiderkerk een uitvoering. De wielerronde voor de jeugd neemt een grote plaats in het vakantiepro gramma in. Deze wordt gehouden van 13 tot er, met 18 juli. Op vrijdag 17 juli wordt een beatavond gehouden met een optreden van The Shoes (Park), Zaterdag 25 juli wordt een ringsteekevenement voor fietsers ge organiseerd (terrein Schoolstraat achter gymlokaal). Verder vermedldt *t programma nog diverse bijzondere markten (pony en paardenmarkt op 27 juli, Lommerd- markt op 3 aug en vakantiemarkt op 10 aug.) Een aardig onderdeel van het pro gramma lijken ook de rolschaats- en skeelerwedstrijden op 10 aug. en de autopedraces op 11 aug. alsook de tandemraces en de wedstrijden met transportfietsen op 12 aug. Verder staan er nog op het pro gramma brandweer- en EHBO-demon- straties een sportmiddag met een voetbalwedstrijd Rijssen Enter en gymnastiekdemonstraties. RIJSSEN De aktiegroep N.N. te Rijssen, die nog steeds van mening is dat de bevoogding door de meer derheid van de minderheid in Rijssen met democratie niets van doen heeft, meent toch zo blykt uit een verkla ring als gebaar van goede wil, alle kraakakties te moeten opschorten, om alle democratische krachten in Rys sen een kans te geven, een oplossing voor de zwembad-kwestie te zoeken. Het comité doet daarom een beroep op al haar aanhangers zich van ver dere akties te onthouden en het geeft de verzekering dat met kracht naar een bevredigende oplossing gezocht wordt. De Haarstraat in Rijssen heeft woensdagavond na 'n tropische slagregen weer eens blank ge staan. De brandweer had vele uren werk om de watermassa's, die niet alleen het verkeer vol ledig lamlegden, maar ook kel ders deden onderlopen en win kels binnenstroomden, weg te pompen. Het begon allemaal, toen te" gen half acht een letterlijk inkt zwarte lucht zich boven Rijssen samenbolde, waaruit zich een zwaar onweer ontlastte, dat ge paard ging met een ontstellend zware regenval. De riolering aan de Haarstraat en in het plan Vennekesgaarden kon het niet verwerken (de oude kwaal). Een bizarre omstandigheid was, dat de watermassa's som ber om de grote rioleringsbui zen klotsten, die aan de Molen- stalweg gereed liggen om de be staande afvoer te vervangen De jeugd vond het allemaal wel heel erg plezierig. Kousen en schoenen waren rap uitge daan en er was groot „water"- bal in Rijssen RIJSSEN De medische diensten worden voor het kamende weekeinde waargenomen in groep A door dokter J. M. de Jong, de Ruyterstraat 19, tel. 3000, praktijkadres Boomkamp 2, telefoon 2234. In groep B neemt waar dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, tel 2204. De dienst der tandartsen wordt waargenomen door tandarts R Brou wer, Boomkamp 10a, tel. 3194, prak tijkadres Enterstraat 118. Spreekuur voor spoedgevallen op zaterdag en zondag, 's avonds van 6 tot 7 uur. Weekeindedienst Groene Kruis: Wijkgebouw Wierdensestraat 110, te lefoon 247L RIJSSEN Maandagavond start de eerste etappe van de jeugdwieler- ronde van Rijssen. Deze veertiende ronde wordt verreden op het par koers Vermeerstraat - Wilhelmina- straat - Lodderstraat - Zeeuwstraat. Waren er in voorgaande jaren vaak middag- en avondetappes, nu zijn er alleen maar avondetappes, die steeds om 19.15 uur beginnen. Tot nu toe hebben zich dertien deelnemers gemeld, onder wie een meisje, Ria Stamsnijder uit Enter, dat vorig jaar ook al van de partij was. De overigen komen uit Nijver- dal, Vroomshoop, Wierden, Holten en Rijssen. De organisatie heeft overigens het idee gekregen, dat een aantal jon gens nog niet heeft ingeschreven, omdat zij niet over een racefiets be schikken. Maar dat behoeft geen pro bleem te zijn. Eddie Merckx-en-in-de- dop of adspirant-Zoetemelkjes kun nen gerust op gewone huis-tuin-en- keukenfietsen aan de start verschij nen, hun winstkansen zijn even groot als die van alle anderen, zo heeft de ervaring van veertien jaren wel ge leerd. Voor alle deelnemers staat na afloop van elke etappe een flesje fris te wachten. En tijdens de prijs uitreiking, die zaterdag 18 juli in het gebouw van de speeltuinvereniging Irene zal plaats hebben, is er ook voor iedere deelnemer een prijs. Want dat is een traditie, die de o*. ganisatoren tot geen enkele prijs wi^ len laten schieten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1