STANDPUNTEN NOGMAALS BEPAALD Raad Rijssen verwierp motie volledige openstelling van zwembad i Zondagsdiensten De vakantiesluiting zaken nu van de van de baan Afscheid van k laar-o vers Wat is er te doen Kerkdiensten Verkeer eist twee doden m Auto over de kop: twee doden, drie zwaargewonden Mut det nou zo? Eigen predikant voor Zuiderkerk Koffiedrinken na kerkdienst Zomerprogram geheel Rijssen Kand. Mijnders naar Rijssen Spoedig begin van bouw A.H. Prijzen voor Excelsior MUSEA IN DEZE OMGEVING MAN STAK MET MES IN RIJSSEN Vrtfdag 3 juli 1970 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. 53ste jaargang - no, 25 Administratie en redactie Enterstraat 10 Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Rijssense in levensgevaar BRAND-, STORM-, GLASVERZEKERING VOORTMAN N.V. Politieverordening Clubhuiswerk V akantiesluiting IIO ETG ANGERS ACTIE '10 WEEKBLAD VOOR RUSSEN De raadsvergadering, meestal een aangelegenheid waarvoor men zich Blechts hoogstzelden interesseert kreeg dinsdagavond 'n belangstelling als wellicht nooit tevoren. Al ruim één uur voor burgemeester Landweer de vergadering zou openen, hadden zich honderden jongeren (en ook ouderen) op het Schild verzameld al of niet gewapend" met spandoeken, waarop in duidelyke bewoordingen de wens tot openstelling van het zwem bad De Koerbelt, ook al Kraakbelt genoemd, stond vermeld. Had de de monstratie aanvankelijk een rustig karakter, naar mate het openingsuur naderde, werd de menigte rumoerig en verschillende raadsleden achtten 't raadzaam niet via de hoofdingang, maar via de zijdeur het raadhuis bin nen te gaan. Sommige raadsleden werden toegejuicht, anderen uitge joeld al naar gelang hun standpunt ten aanzien van de openstelling be kend was. Hoewel de luidruchtige demonstra tie uiteraard een bepaalde sfeer in de raadzaal verwekte, kwamen de raads leden niet als kemphanen tegen el kaar te staan. Men stak zijn mening uiteraard niet onder stoelen of ban ken, maar het debat over de zon dagssluiting (of opening) droeg van de zijde van de raad een waardig karakter. Het was de heer H. W. Jansen (P vdA) die de kat de bel aanbond door xichverontwaardigd te tonen vanwe ge het feit, dat de zwembad-kwestie niet op de (raads)agenda was ge plaatst. Namens zijn fractie had spre ker vragen gesteld naar aanleiding van de eerste zwembadbezetting. Voor zover bekend, is daarop door het college van B. en W. niet gerea geerd. Onder meer had de heer Jan sen gevraagd, welke maatregelen men dacht te nemen om een bezetting van het zwembad te voorkomen. Hoewel niet iedereen voorstander was van opneming als agendapunt van de zwemibadkwestie, bleek de meer derheid er toch geen bezwaar tegen te hebben. Waarna de heer Jansen het woord kreeg. Wij distanciëren ons van de kraakacties. Wel hebben wij, aldus spreker, begrip voor de wijze waarop de bezetting van het bad heeft plaats gehad. De acties zijn ordelijk verlopen. Wij Eijn een democratische partij en daar om moeten wij dit soort acties afwij zen. Openstelling van het zwembad moet op een andere manier worden bereikt. Wij hebben het verscheidene keren geprobeerd. Het is ons ech ter niet gelukt. Toch moeten wij het ook nu weer proberen. Er is duide lijk een beweging op gang. Kunnen we dat zo maar laten doorgaan? Er zijn dacht ik, aldus de heer Jansen, mogelijkheden te vinden om 't zwem bad op aangepaste tijden te openen. Dit is niet alleen een Rijssens pro bleem. TerWille van de zo zeer ge wenste zondagsrust, is het wellicht beter maar te besluiten het zwembad op zondag open te stellen. De heer Pauwe van de KVP onder schreef in grote lijnen het betoog van de heer Jansen. Ook ik ben tegen de wijze waarop de jeugd tracht haar ■doel te bereiken. Als gestreefd wordt naar openstelling van het zwembad op zondag, dan moet dat op legale en democratische wijze gebeuren. Als de raad besluit het zwembad op zondag gesloten te houden, dan neemt de jeugd dat niet. Het gemeentebestuur kan de acties van de jeugd evenmin nemen. Ik zou graag zien, dat een besluit werd genomen, waaronder het bad op bepaalde voorwaarden kan worden opengesteld. Dat bevordert de zondagsrust wellicht meer dan de on gewenste toestanden die er nu be staan. Het door de minderheid af dwingen past niet in ons democratisch bestel. Als de raad echter voet bij stuk houdt, vrees ik ernstige rellen, •aldus de heer Pauwe. De heer Ter Horst (eigen lijst) had geen bezwaar tegen openstelling van het zwembad op zondag. Ook achtte hij het onjuist, dat men tot buitenparlementaire acties overging. Toen besloten werd een nieuw zwem bad te realiseren, werd tegelijkertijd besloten dat het bad op zondag geslo ten diende te zijn. Onder bepaalde voorwaarden zal men toch d'it stand punt kunnen wijzigen. De heer Ter Horst wilde graag dat „wij samen naar een oplossing zoeken". Vele Rijs- NUNSPEET Bij een onge luk op de rijksweg 28 bij Nun- speet zijn gistermorgen twee personen gedood en drie ernstig gewond. Onder de ernstig ge wonden bevindt zich mevrouw J. G. Koster uit Rijssen. Haar toestand en die van haar zwa ger, J. G. Vermaat uit Gouda, was vanmorgen nog kritiek, aldus mededelingen van het zie kenhuis in Harderwijk. Het ongeval vond gistermorgen omstreeks kwart voor tien plaats. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de familie Vermaat met vijf inzittenden in de middenberm en sloeg over de kop. Mevrouw Vermaat (24) en haar vijfjarig zoontje Paul vonden hierbij de dood. Mevrouw Koster, de heer Vermaat en zijn vierjarig zoontje trerden ernstig gewond. Alleen de Ifcatste bevindt zich momenteel bui- accuut levensgevaar. senaren worden toch gehandicapt als men op warme dagen geen frisse duik in het zwembad kan nemen. Samen zoeken naar een oplossing waardoor niemand gekwetst zou wor den", dat was tot slot de wens van de heer Ter Horst. De heer G. W. Borghuis (A.R.) betreurde de acties zeer. Hij verwees naar het program van zijn partij, met name naar de paragraaf dat „de overheid gehouden is in haar eigen diensten zoveel mogelijk de zondags rust te handhaven". Als het personeel zou moeten werken is dat in strijd met het A.R. principe van de zon dagsheiliging. Spreker wilde anderen geen levenspatroon opleggen en dacht dat deze aangelegenheid misschien beter door de nieuwe raad zou kun nen worden besproken, mede omdat de zwembadkwestie zijns inziens een inzet van de verkiezingen is geweest. Deze raad heeft al meerdere malen een uitspraak gedaan, aldus de heer Borghuis tot slot. De heer Wolterink achtte het een droevige zaak, dat deze materie jaar in jaar uit moest worden behandeld. Het patroon van de raad zal ook in de nieuwe samenstelling niet gewij zigd zijn. Nu probeert de minderheid haar doel te bereiken met ondemocra tische acties. De SGP blyft voor slui ting van het zwembad. De Overheid ontleent, aldus de heer Wolterink, haar gezag aan God en niet aan 't volk. Gods Woord zegt, dat de zon dag de dag des Heeren is. De min derheid beroept zich op de persoon lijke vryheid. Maar al te veel wordt over het hoofd gezien, dat men zich dient te onderwerpen aan de tucht van Gods Woord. Dat is, aldus de fractieleider van de SGP, geen con servatisme, ook geen verabsolutering van eigen denkbeelden. Onze vraag Wat wil de Hcere wat wij doen zullen? Overigens meende de heer Wolte- terink dat „als ik goed ben ingelicht de kraakacties een zaak is van het r.k. deel van Rijssen aangevuld met vreemden." Spreker deed 'n beroep op de r.k. kerkelijke groepering de jongeren tot de orde te roepen. Hoe wel leden van 't actiecomité schrijven dat zij geen anarchisten zijn, hun da- de wijzen wel "in die richting aldus spr. Ons standpunt \veet u. Aan u de uitvoering zo richtte de heer Wol terink zich tot het college van B. en W. Wij staan achter u, ook achter de maatregelen die u moet nemen. De heer Jansen zei in tweede in stantie dat de ethiek niet moet drij ven op bescherming van de overheid. Men moet als mens de vrijheid heb ben zelf te beslissen ook ten aanzien van 't zwembadgebruik op zondag. De heer Paauwe stelde nog dat men ernstig rekening dient te houden met begrip van de zijde van de politie en van de rechterlijke macht voor de wensen van de jeugd. Met alle respect voor de SGP doet het me pijn, aldus de heer Paauwe, dat de heer Wolterink alleen Rooms- Katholieken verantwoordelijk stelt voor de kraakacties. Spr. was ervan overtuigd, dat meer dan de helft geen katholieken zijn. „Uw uitlating is op dit punt beslist onjuist." Wethouder Scholman (AR) was van mening dat het inderdaad tengevolge van de acties nodig was over de zwembadkwestie te praten. Er is ech ter voor mij geen aanleiding mijn standpunt te wijzigen. Ik heb altijd uit principiële overwegingen tegen openstelling gestemd. Ik heb er be zwaar tegen dat mensen gedwongen NUNSPEET Op rijksweg 28 tus sen Nunspeet en Doornspijk is woens dagmorgen een auto, afkomstig uit Gouda, door nog onbekende oorzaak door de middenberm gevlogen en over de kop geslagen. Hierbij werden alle vijf inzittenden gewond, waar van er twee later in een ziekenhuis overleden. De omgekomen slachtoffers zijn de 34-jarige mevrouw J. G. Vermaat- Zegwa^rds, en haai 5 jarige zoontje Paul-Willem. Haar man, hun 3-jarig zoontje Wouter Gerrit en mevrouw Koster uit Rijssen. werden gewond. rechter-bovenarm is de RIJSSEN Met een snee in zyn 23-jarige Markeloër G. K. naar het ziekenhuis vervoerd. Hy liep deze messteek op tijdens een vechtpartij by café Driehoek aan de Elsener- straat in Ryssen Het gevecht ontstond nadat tegen half zeven de 26-jarige G. A. H. uit Raalte in beschonken staat het café binnenstapte. Gelet op zijn toestand werd hem het gevraagde biertje ge weigerd. Hierop ontstonden de moei lijkheden Buiten het café werd onder snel groeiende publieke belangstelling het geschil beslecht, waarbij de Raalte- naar gebruik maakte van zijn mes. Zowel de Markeloër als de Raalte- naar moesten met verwondingen naar het ziekenhuis te Almelo wor den vervoerd. Na behandeling kon G. K. huiswaarts keren, terwijl de Raaltenaar in verzekerde bewaring werd gesteld. worden op zondag te moeten werken. De DSR heeft het openen van het zwembad als verkiezlngsinzet gehad; haar doel is niet bereikt. Nu moet het op ondemocratische en revolutionaire wijze gebeuren. Ik kan me levendig begrijpen dat de kraakacties als een r.k. zaak worden beschouwd. De leiders waarmee B. en W. een gesprek hebben gehad, waren allemaal r.k. Wij vinden dat het on juist is, dat men op deze manier zijn zin doordrijft. Wij hebben hen gezegd, dat ze met een adres hadden kun nen komen, dan weten we hoeveel mensen het zijn die opening van het bad wensen. Als er iets veranderd moet worden dan moet dat gebeuren op democratische wijze. Dan kan er gepraat worden. Niet in de sfeer van kraakacties. De vraag is wie re geert er de straat of de overheid. De heer Wolterink gaf nog te ken nen dat hij van mening verschilde met de heer Jansen dat de overheid zich niet diende te bemoeien met het geloof. Dat is nu juist het verschil van op vatting. Is de overheid een instituut van God of van de mensen. Wij belij den dat de overheid een instituut van God is. Eens moeten wij ver antwoording afleggen. De heer Ter Horst vroeg zich toch af: Hoe zou je in Rijssen iets kun nen bereiken om de minderheid te vreden te stellen. De heer Jansen, die na de uitlatingen van de diverse fracties (de heer de Ridder van de C.H. liet zich overi gens geheel buiten het debat) wel voelde aankomen hoe de stemming zou vallen, stelde tot slot dat hij zich had gerealiseerd, dat hij de SGP niet kan overtuigen. Ik heb dan ook ge mikt op de C.H. en de A.R. Ik dacht: misschien hebben zij begrip voor de gebeurtenissen. Als de heer Schol man nu zegt, dat het enige wat hem tegenhoudt de zondagsarbeid is, dan wil ik er op wijzen dat wij met zijn allen zondags veel mensen aan het werk hebben, waarvan wij indirect profiteren, zoals bij de waterleiding maatschappijen, electriciteitscentra- les enz. Ik vind dat een zwak argu ment. Daarmee was schijnbaar alles wel gezegd en kon de raad tot stemming overgaan Voor opening stemden de heren De Lange, Jansen en Plui- mers (PvdA) de heer Paauwe (KVP) en de heer Ter Horst (eigen lijst). Tegen stemden de heren: Goosen, Voortman, Smeyers, Wolterink, Haa- se, Pluimers (G.) en Rosman van de SGP, Borghuis en Scholman (bel den A.R.), de heer De Ridder (CHU en de heer Seppenwoolde (Binding Rechts). Wonear iej miskien harn edach Dar ik 'n gedich zol maakng Ouwer det wat hier is gebuurd, Ouwer het zwembad kraakng, Dan heb iejleu het toch wal mis, Miej duch doar is toch ech, Duur heel wat leu in vuile kraantn, Het nuedege ezeg. Mear woer ik wal wil ouwer skriewn En wat miej hooge zit, Ik hoppe daj het kuent begriepn En zeen weelt det is dit. Ik veen het o zo jammer det Geregeld oonze stad, Vaake de vuurpagina haalt Van menneg heel groot blad. Ik veen het o zo jammer det Woer of het dan an lig Det oonze oole mooie stad, Zo dee bekeandhaejd krig. J. ROZENDOM. voor OPSTALLEN en INBOEDEL ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofwef 16 Rijssen Tel. 2269 b.if.g. 2892 of 3308 of (05470) 257 De Gereformeerde gemeente Zui derkerk aan de Van Opstallstraat zal binnenkort een eigen predikant heb ben. Donderdagmorgen kwam het voor deze gemeente verheugende be richt dat kandidaat J. Mijnders het beroep naar de Ger. Gemeente Zui derkerk had aangenomen. Kandidaat Mijnders werd beroepen in de vacature as. Van Haaren. RIJSSEN. De medische dienst wordt in 't komende weekeinde waar genomen in groep A door dokter H. R. Hulshof, Welleweg 82, telef. 2129. In groep B door dokter J. Bijle- veld, Haarstraat 14, telef. 2603. De dienst der tandartsen voor Rijs sen, Wierden, Holten, Enter en Goor wordt waargenomen door tandarts L. G. Dekker, Rijssenseseweg 33B telef 653. Spreekuur voor spoedge vallen op zaterdag en zondag van 's avonds zes tot zeven uur. Weekenddienst Groene Kruis: Wijkge- bouw Koninginneweg 26, telef. 2878. Spreekuur maandag tot en met vrij dag van 6 tot half 7. Evenals voorgaande jaren, zal ook dit. jaar, na de kerkdiensten in de Ned. Herv. Schildkerk en het Heer- vormd Centrum Sion aan de vakan tiegangers die hierop prijs stellen, kof fie worden geschonken. Het koffie- schenken zal worden verzorgd door hen die ook de kinderoppasdienst voor hun rekening nemen. Het afwijzend voorstel van B. en VV. inzake een verzoek tot aankoop van een deel van een openbare weg door de voetbalvereniging RKSV, ge legen achter haar voetbalterrein aan de Enterweg, had teleurstelling ver oorzaakt bij de heer Paauwe. Het ad vies van gemeentewerken luidt posi tief, waarom staan B. en W. afwy- zendtegenover dit verzoek, vroeg de heer Paauwe. De voetbalverenigingen R.V. en RKSV moeten zichzelf be druipen, in tegenstelling tot Excelsior en Sportclub Rijssen, die een fraai sportpark van de gemeente in huur hebben. Als een stukje van de openbare grond gelegen achter het terrein van RKSV kan worden gekocht is deze vereniging uit de brand. Ik heb di verse eigenaren en omwonenden naar hun reacties gevraagd. Niemand had bezwaar. Ook de directeur van gemeentewerken heeft geen be zwaar. Welke motieven heeft het college van b. en w.. eigenlyk voor dit afwijzende standpunt? Wethouder Goosen betoogde dat het een normale zaak is, als 't col lege een advies van gemeentewerken niet opvolgt. Ons bezwaar is, dat wij er tegen zijn een openbare weg dood te laten lopen. Vooral in een goed verkaveld gebied achten wij dit be paald onjuist. De heer G. Pluimers (SGP) dacht dat een oplossing kon zijn als de ver eniging een deel van de terreinen ach ter het voetbalveld probeerde aan te kopen om zodoende een wegver- legglng mogelijk te maken. Uiter aard op kosten van de vereniging. Het voorstel van B. en W. werd teruggenomen om in overleg met RKSV tot een oplossing zoals door de heer Pluimers gesuggereerd te ko men. De Algemene politieverordening, da terend van 1923 is, hoewel vele ma len gewijzigd, verouderd. Het colle ge van B. en W is van mening, dat deze verordening geheel opnieuw op gezet moet worden. B. en W. stelde voor een com missie ad hoe te benoemen om de ge hele materie grond'ig te bestuderen. Op voorstel van het college wer den hierin gekozen de heren Borg huis, Wolterink en Jansen. Het meerderheidsvoorstel van B. en W. tot het subsidiëren van een 2e beroepskracht voor het Clubhuiswerk werd niet goedgekeurd. De stemmen hierover staakten, zodat dit voorstel weer aan de orde komt- De heer Wolterink verklaarde dat de SGP fractie tegen was, (zonder nadere motivering). De heer Borghuis had wel waardering voor ,het jonge renwerk", maar men diende te blij ven op het terrein waar men hoort". Overigens achtte hij het van belang dat er een gedelegeerde uit de raad bij 't clubhuiswerk werd aangewezen. Het voorstel in stemming gebracht zijnde leverde het volgende resultaat op. Voor: J. H. Pluimers, Jansen, Paauwe, de Lange, de Ridder, Borg huis, Scholman en Ter Horst. Tegen: de SGP fractie en de heer Seppen woolde. Een groot punt van de agenda was nog de vakantieslulting voor win keliers. Deze verplichte vakantierege ling voldoet niet meer, meende het college van B. en W. omdat met name moeilijk warenhuizen en super markten daarin ondergebracht kun nen worden. Mede gelet op het advies van de Kamer van Koophandel, stelden B. en W. voor de regeling in te trekken. De heer De Lange herinnerde er aan dat de vakantieregeling in 1954 op verzoek van alle winkeliers in het leven geroepen was. Nu pretendeert de Coöperatie een warenhuis te zijn maar daar wilde de heer De Lange niet aan. Volgens mij is het dezelfde coöperatie als in 1954 met dit ver schil dat alles onder één dak ge bracht is. Maar daarom is het nog geen warenhuis aldus de heer De Lange. Of de Coöperatie wel of geen warenhuis is dat zal de politie uit moeten maken. Aan de totstandko ming van de regeling heeft de Coö peratieve winkelvereniging destijds ook meegewerkt. Deze vereniging dient gewoon onder de bestaande re geling te blijven vallen, meende spr. De heer De Lange was het er niet mee eens om de vakantieregeling in te trekken. Ongeveer 72 percent van de winkeliers is nog content met de ze opzet. Bovendien komt er zeer binnenkort van hogerhand een hieu- we regeling. Laten we daarop niet vooruit lopen, aldus de heer De Lan ge, die er voorts zijn bevreemding over uitsprak dat de Kamer van Koophandel de middenstandsvereni ging niet in hun standpunt had ge kend. De grondgedachte van de heer De Lange werd door de heer Wolterink onderschreven. Er is een geheel nieu we ontwikkeling gaande. Het is overi gens wel moeilijk de supermarkten onder deze regeling te laten vallen, anderszins brengt 't laten vallen van de regeling moeilijkheden mee voor veel winkeliers die gedwongen wor den te sluiten en vond een zekere be scherming voor deze categorie mid denstanders op zijn plaats De heer Borghuis zag wel een aan- lal argumenten op grond waarvan de regeling kon worden afgeschaft.. Hij zou graag een enquete zien onder de Riissense winkeliers. De heer G. Pluimers wilde de mid denstanders vrij laten. Als men be- RIJSSEN De VVV Rijssen, de horecabedrijven en de beide midden standsverenigingen van Rijssen heb ben gisteravond besloten voor het eerst gezamenlijk een zomerprogram- ma uit te voeren, dat vele attrac ties zal omvatten. De attracties zijn bepaald in de maanden juli, augus tus en september. Het programma is het resultaat van overleg, dat de afgelopen maanden tussen verschil lende Rijssense verenigingen is ge voerd. Het is de bedoeling heel Rijssen in het ontspanningsfeest aan zijn trek ken te laten komen. Onder meer zul len de gymnastiek- en voetbalvereni gingen, de hondendressuurclub, en ,,Wiihelmina" meewerken. Er komen beatbands en goochelaars naar Rijs sen. Verder zijn er allerlei volksspe len opgenomen. Het volledige pro gramma zal binnenkort worden be kend gemaakt. hoefte heeft aan vakantie, laat men dan de mogelijkheid hebben „door te winkelen" Het voorstel van B en W werd in stemming gebracht. Het werd aangenomen met tien stemmen voor en zes tegen. De vakantierege ling in Rijssen is daarmee van de baan. De heer Paauwe informeerde in de rondvraag naar de geluidsinstallatie in de raadzaal. De voorzitter gaf ten antwoord dat er reeds voorbereiden de maatregelen getroffen zijn. De heer Jansen vond de situatie rond het autobedrijf Valk een ontsie rend element in het stadsbeeld. Hij was altijd van mening geweest, dat het terrein in de nabijheid van het bedrijf bestemd voor voor woning bouw. Welke maatregelen denkt het college te nemen dat de omgeving van het bedrijf gefatsoeneerd wordt7 vroeg spreker. Wethouder Goosen antwoordde dat nog niet overwogen was maatrege len te nemen. De heer Valk is zijn belofte niet nagekomen. We weten niet of we hem af kunnen dwingen hetgeen gewenst is. Misschien is ont eigening de oplossing een maatregel waartoe hij „best bereid" was. De voorzitter vond dat met de heer Valk gepraat moest worden. De om geving van 't bedrijf is „een afschu welijk gezicht." De heer Borghuis informeerde naar de plannen van de bouw van de su permarkt van Albert Heijn. De verwachting is dat na de bouwva- vakantie met de bouw zal worden begonnen. Aan het begin van de vergadering heeft burgemeester Landweer in ge voelvolle woorden de overleden ge meente-secretaris herdacht. De raads leden aanhoorden de toespraak staan de en herdachten de overledene daar na in stilte. In het gemeentehuis te Rijssen, reik te burgemeester C. B. J. Landweer aan 47 verkeersbrigadiers de oorkon de van het Verbond voor Veilig Ver keer uit. Deze brigadiers hadden inmiddels allen de school verlaten en hun taak overgegeven aan hun opvolgers. Het betroffen brigadiers en klaar-overs van de Lage Es, de Delleschool en de Ilaarschool. De scheidende bri gadiers werden met hun leraren door de burgemeester in de raadszaal ont vangen. Het gemeentebestuur heeft veel waardering voor het werk van de klaar-overs, zij zijn a.h.w. een ver lengstuk Van de politie wat betreft het helpen oversteken bij gevaarlij ke wegen. Door het werk van deze kinderen werd het dodental niet ho ger dan voorgaande jaren. Ook de andre scholen zullen binnenkort over gaan tot 't inschakelen van verkeers brigadiers. Ook bejaarden maken veel gebruik van de klaarovers bij het oversteken van een gevaarlijke straat. De op leiding wordt elk jaar verzorgd door de plaatselijke politie. Woorden van dank hiervoor ontving de groepscom mandant van de rijkpolitie, die bij de uitreiking van de oorkonde's aanwe zig was. Op de oorkonde prijkte een foto van de scheidende verkeersbri- diers. De volgende brigadiers ontvingen uit handen van de burgemeester een corkonde: Haarschool: J. ter Harm- sel, B. Sanderman, G. Nijkamp, G. Plas. J. Poortman, E. Pijffers, D. ter Steege. J. J. Jansen, M. Plas, R. van Pas, D. van Losser, G. J. ten Hove, D. ter Harmsel, J. Ligtenberg, H. ter Harmsel, W. Flim, F. Eisink, J. ten Berge, H. Brink. I. Baan. Lage Es: A. Zandvoort,. M. Groot, F. Bruggink, G. Bakker, F. Schreurs F Verbeek. Delleschool: J. Jansen. .T. Drijer, J. Baan, H. Paalman, H. Dannenberg, 7 juli. Stadsrondrit met bezoek aan kasteel „De Oosterhoff". Opgave VV 19.30 uur; 9 juli. 5 u. voormiddag Wildspeur- tocht. Opgave VVV. 10 juli. Oriënteringsrit RMC 19 uur Veemarkt; 10 juli. Hengelwedstrijd voor de gepensioneerden van de Hengel sportver. „Ons Vermaak", Oude zwembad 7 uur. 11 juli. Hengelwedstrijd voor de jeugd t.m. 16 jaar; georganiseerd door de Hengelsportver. „Ons Ver maak" Schipbeek Roudalenbrug, 2.30 uur; 11 juli. Clubshow van REO 12 uur sportpark de Koerbelt windhon denrenbaan. 13 juli. Uitvoering Noordermannen koor, 20 uur Zuiderkerk. 14 juli. Stadsrondrit met bezoek aan kasteel „De Oosterhoff" Opga ve VVV 19.30 uur; 16 juli. 5 uur voormiddag Wild- speurtocht. Opgave VVV. 18 juli. Hengelwedstrijd „Ons Ver maak" Schipbeek Roudalenbrug, 7 uur. 21 juli. Stadsrondrit met bezoek aan kasteel „De Oosterhoff", Opga ve VVV 19.30 uur. 23, 30 juli 6 en 13 augustus 5 uur voor middag Wildpseurtocht opgave VVV 15 aug. Nederl. kampioenschap Whippets, Sportpark; 18 aug. Orënteringsrit RMC 19 uur Veemarkt; 29 aug. Ronde van Rijssen, 16.30 uur; 16 sept. Oriënteringsrit RMC 19 uur Veemarkt; 26 sept. Jubileumconc. Chr. Gem. Zangver. Notter m.m.v. Urker Man- Schildkerk. 26 sept. Nationale ren Windhonden- renver. Sportpark: 6 en 7 nov. Landelijke tentoonstel ling Ver. Eendracht, hoenders, ko nijnen en sierduiven. Parkgebouw: 12 en 13 nov. Uitvoering C.O.V. Ho sanna, 8 uur Parkgebouw; 19, 21 en 21 nov. Tentoonstelling V.V. Zanglust ter Harmsel. NED. HERV. GEMEENTE. GROTE KERK. 9.30 uur Eerw. heer J. v.d. Born van Moodrecht. 19.00 uur ds. J. C. Schuurman van Putten (Bed. H.D.); WESTERKERK. 9.00 uur ds. J. C. Schuurman; 15.00 uur Eerw. heer J. van de Born. SION. 10.45 uur ds. E. M. Bak ker; 17.00 uur ds. E. M. Bakker (Bed. H.D.); ELTHETO (zaterdag). 19.00 uur ds. E. M. Bakker. GEREF. KERK. BOOMKAMP. 9.30 en 19.00 uur ds. J. Bos em. pred. te Montfoord. GEREF. GEMEENTE MOORDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur ds. A. Bregman; 19.00 uur de heer J. M. Kleppe. ZUIDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur de heer J. M. Kleppe. 19.00 uur ds. A. Bregman. GEREF. GEMEENTE IN NED. ESKERK. 10.00 uur en 15.00 uur ds. J. de Groot. OUD GEREF. GEMEENTE RVERVOORDE. 9.30 uur en 1.900 uur ds. H. A. Vosman, 14.30 uur leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. ORANJEKERK. 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager, 15.00 uur lees dienst. R.K. KERK Zaterdag. 19.00 uur Avondmis; Zondag 8.30 uur H. Mis; 10.30 uur Hoogmis. Kandidaat J. Mijnders komt naar Rijssen. Dit was het grote nieuws dat in Rijssen donderdagmorgen werd verspreid en dat grote vreugde ver wekte onder het grote aantal leden van de Gereformeerde Gemeente Noorder- en Zuiderkerk. Kandidaat Mijnders uit Meeren, nam uit meer dan 30 beroepen het beroep naar Ryssen aan. Na het vertrek van ds. J. van Haa ien heeft ds. A. Bregman zijn grote gemeente alleen moeten bearbeiden. Binnenkort zal hier nu een einde aan kornen als de nieuwe predikant zich eenmaal in Rijssen-Zuid heeft geves- tiga. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend, maar in ieder ge val heeft de Geref. Gemeente nu de langste tijd op een tweede predikant gewacht. H. v.d. Stouw, B. Averesch. J. Jan sen, E. den Olde, G. Ligtenberg, A. Gerritsen, J. ten Berge, J. Brunsman, D. Smit, G. Pluimers, J. Nijkamp, H. Jansen en G. Nijzink. RIJSSEN Albert Heyn zal zo spoedig mogelijk met de bouw van de supermarkt aan de Haarstraat beginnen, zo deelde burgemeester C. B. J. Landeweer gisteravond gis teravond mee in antwoord op vragen van het raadslid G. W. Borghuis. De koopacte voor de grond (waarop 'n voorwaarde rust dat er geen textiel mag worden verkocht) is nog niet gepasseerd, maar A. H. betaalt vol gens het college de rente van de af koopsom vanaf 1 januari 1970. RIJSSEN. De Excelsior junioren die de vorige week zo succesvol wa ren op het tournooi in Lettele waar zij drie eerste prijzen behaalden, de den 't zaterdag weer bijzonder goed, toen het AI, het BI en het Cl-elftai alsook de Dl pupillen deelnamen aan het jeugdtournooi in Heeten. Zonder een wedstrijd te verliezen, behaal den alle vier Rood-Witte elftallen in hun afdeling de eerste prijs, wel een bewijs dat Excelsior over goede jeugd elftallen beschikt. BORNE: Bussemakershuis: Enneker dijk II: linnen fabrikeurshuis gebouwd in 1779, 18e en 19e eeuws interieur, gedeeltelijk te bezichtigen op woens dag en zaterdag van 14-17 uur. DENEKAMP: Museum Natura Docet Oldenzaalsestraat: oudste streek mu seum met 4 zalen geologie en een fluorietenkamer, 4 zalen biologie en een bibliotheek volledige collectie zwerfstenen en fossielen, prachtige verzameling Ned. vogels en zoogdie ren. Geopend van 10 tot 13 en van 14 tot 17 uur, zondags gesloten. ENSCHEDE. Rijkmuseum Twente en Oudheidkamer Twenthe (zie beziens waardigheden). GRAMSBERGEN: Oudheidkamer in gemeentehuis. Op werkdagen geopend van 9 tot 12 uur: oude voorwerpen, beeldhouwwerk enz. IIARDENBERG: Oudheidkamer Heemse in Huize Welgelegen, Schol- tensdijk: collecties fossielen, munten, wapenen, stenen, gebruiksvoorwer pen, oude papieren en unica. Geopend alle werkdagen. IIEINO WIJHE: Kasteel Het Nijen- huis dicht bij dorp Heno (zie onder bezienswaardigheden) HELLENDOORN: Oudheidkamer „Oald Heldern": gevestigd in een uit de 15de eeuw daterende Saksische boerderij. Voorwerpen uit streekhis- torie, verzameling oude gereedschap betrekking hebbend op landbouw, en veenderij, looierijen, zuivelbereiding enz. Verder fossielen, zwerfstenen enz. Geopend op werkdagen van 14-17 uur, op woensdag tevens van 19 tot 21 uur. HOLTEN: Nat. Hist. Museum „Piet Bos," Holterberg: 10 diorama's wel ke betrekking hebben op o.a. reeën, edelherten, wilde varkens en vossen. Geopend van 8.15 tot 18.00 uur. OMMEN: Oudheidkamer in molen op den Oordt. Exposities betreffende de stad Ommen en omgeving. Geopend van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uur. OOTMARSUM: „Los hoes" en Na tuurmuseum, Smithuisstraat. Oude Saksische boerenwoning daterend uit de 16de eeuW, geheel ingericht naar die tijd. In natuurmuseum o.a. zwerf stenen fossielen, vogels en insecten, alsmede oude gebruiksvoorwerpen. Geopend op werkdagen van 8 tot 12 en van 13.30 tot 17.30 uur, zaterdags van 8 tot 12 uur. VRIEZENVEEN. Oudh.kamer. West einde 65. Ingericht als boeren- keuken. Aardewerkvondsten uit Vrie- zenveense bodem, antieke gebruiks voorwerpen. fossielen enz. Geopend van 9 tot 12 uur. Ook Russische af deling betreffende Vriezenv. koop lieden die gedurende twee eeuwen intensieve handelsbetrekkingen met Rusland onderhielden. O.a. Russische voorwerpen en tafelzilver. ZWOLLE: Provinciaal Museum, Melkmarkt: geopend alle werkdagen van 10 tot 17 uur, zondag van 14 tot 17 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1