JAN NIJLAND Vooral jongere mensen gingen niet stemmen Prins Bernhard 59 Zondagsdiensten I i Kerkdiensten Tuinconcert van de Boerenkapel M at is er te doen m De begrafenis Burgerlijke stand t Legaat voor de Herv. Gemeente Mon smeisjes Spreekbeurt ds. G. Kuyt ZATERDAGMIDDAG: ÜKjjdag 26 juni 1970 53ste jaargang - no. De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting m OPENBARE VEILING PERZISCHE TAPIJTEN OOSTERE TAPIJTEN AUTOVERZEKERING speciaal tijdens uw vakantie H' Assurantiekantoor Voortman N.V. Aanstaande maandag 29 juni wordt prins Bernhard 59 jaar Max Koot maakte deze blijde foto van prins Bernhard. Aanbesteding van be j aardencentrnm WEEKBLAD VOOR RUSSEN Hoewel velen wisten, dat de heer J. H. Nylarid, gemeentesecretaris van Ryssen, ernstig ziek was, kwam het bericht van zijn overlijden on verwacht en bracht een schok te weeg by allen die de heer Nyland kenden. Deernis ging uit naar de echtgenote en de vijf kinderen, die een zorgzame vader verloren en al gemeen achtte men het heengaan van deze geboren en getogen Rijs- senaar als een verlies voor Rijssen. Vooral in de kringen van het per soneel van de gemeente werd het overlijden als een groot verlies be schouwd. De heer Nijland stond bij het ge- meentepersoneel aangeschreven als een man, waarvan een grote stuw kracht uitging, die bekend stond als iemand die meeleefde met het wel en wee van het personeel en die een groot rechtvaardigheidsgevoel paarde aan een hoge opvatting van zijn functie als ambtenaar. Hij gaf veel van zijn werkkrachten aan de gemeente, aan de gemeenschap ook, en hy trachtte het gemeenteper- soneel te doordringen van de piu-hi 't werk als ambtenaar met grote in zet te verrichten. Daartoe kon hij als voorbeeld gelden. Deze hoge plichts betrachting putte hij uit zijn ge loof, dat hij diep en serieus beleefde. De heer Nijland heeft het wat men noemt ,,ver gebracht". Hij slaagde vlot voor de examens Gemeentead ministratie en gemeentefinanciën en mede door zijn enorme werkkracht, werd hij zeer gewaardeerd. Hij door liep achtereenvolgens praktisch alle rangen die voor het administratieve personeel bij de gemeente open staan. In 1961 werd hij door de gemeen teraad benoemd tot secretaris van de gemeente Rijssen. Hij volgde de heer C. Lugtigheid op. die de pensioen gerechtigde leeftijd had bereikt. De ze benoeming was en werd ook door hem zelf beschouwd, als de kroon op zijn (gemeentelijke) loopbaan. Met grote interesse volgde hij de problemen die zich bij een gemeente als Rijssen voordoen op de voet. Hij had een goed inzicht in tal van za ken en zijn adviserende functie, die hij in het college van burgemeester en wethouders had, was een uitermate belangrijke. Enkele jaren geleden werd hij ge troffen door een ziekte, die hem noop te het wat kalmer aan te doen. Dat was voor hem bijzonder moeilijk. Maar in de tegenslag berustte hij en er kwam nooit een klacht over zijn lippen. Hij hield van zijn werk en van de mensen, waarmee hij dagelijks omging. Tot een vooraanstaande po sitie gekomen, bleef hij in alle om standigheden de eenvoud zelve. Als hij door bekenden niet als „me gesproken met meneer", dan kon hij met een oogopslag aangeven, dat hij door bekenden niet niet als me neer" beschouwd vènste te worden. Hij was en ble« een geboren en getogen Rijssenaar met een spits ge voel voor de specifieke Rijssense hu mor. Hij was een rechtschapen man en deed onder geen enkele voorwaar de consesscies aan bepaalde opvat tingen, die hij op basis yan zijn ge loof aanhing. Voor zijn overtuiging kwam hij uit en zijn geloof nam een grote plaats in in zijn werk en in zijn leven. Mede door zijn eenvoud trad hij niet graag in de openbaarheid en als hij dat wel moest, deed hij dat op bescheiden wijze. Vol verwachting over hetgeen ko men zou, vertrok Jan Nijland voor een korte vakantie met een aantal Rijssenaren die uit hoofde van hun ar beid vrienden waren geworden. De ze vakantie werd de eerste nacht op wrede wijze verstoord door een ernstige ziekte. In Zuid Duitsland, ver van huis en haard, moest de heer Nijland in een ziekenhuis worden opgenomen. Daar heeft men alles ge daan wat menselijkerwijs mogelijk was om tot genezing te komen. Hoe wel het aanvankelijk leek, dat men er in slaagde verbetering in zijn toe stand te brengen, bleken later de po gingen tevergeefs. Menselijke hulp mocht niet meer baten. Op vrijdag 19 juni 's nachts om één uur over leed de heer Nijland, na ernstige ademhalingsmoeilijkheden te hebben gehad. De schok die zijn overlijdingsbericht teweeg bracht was groot. Onder ^gro te belangstelling werd de heer Nij land dinsdag ten grave gedragen. Velen zien het overlijden van de heer Nijland als een groot verlies. VOLGENS ONHERROEPELIJKE OPDRACHT van RECHTSANWALT DR. JWR. ROLF HINZE KLEVERSTR. 80, DUSSELDORF zal Gerechtsdeurwaarder J. W. Verweij, Rohofstraat 134, Almelo een zeer belangrijke en urgente houden van EEN WAARDEVOLLE OPGESLAGEN ZENDING zijden en wollen verpakt in 5 balen en 1 container en 1 baal zelden geziene, zorgvuldig geselecteerde OPGEHOUDEN GEDURENDE DOORZENDING voor TOTALE LIQUIDATIE door middel van een Openbare Veiling op last van Crediteuren Financiers van uitsluitend luxe artikelen. De distributie van deze waardevolle zending werd tegengehouden en ze werd opgeslagen in het verband van de orginele order tengevolge van een ontstaan dispuut betreffende onmiddellijke betaling. Er is opdracht gegeven voor een urgente poging tot liquidatie van de zending. IN HET PAKHUIS van de firma W. WESSELS, Nijverheids straat 8, RIJSSEN, 400 m van het station Rijssen. OP WOENSDAG 1 JULI 1970 OM 2.30 UUR n.m. (PRECIES). De veiling geschiedt bij opbod en tegen contante betaling. De verpakkingsdocumenten geven de volgende plaatsen van herkomst aan Baal BC 25784/1 - Perzisch: Bakhtiar, Kharang, Ghioravan, Royal Kirman, Sultanabad e.a. Baal BC 25784/2 - Perzisch: Mecca, Anilijas, Khorassan, Daulatabad, Figuraal Koum (ged. met zijde) e.a. Baal BC 25784/3 - Perzisch: Ardalan, Toroul, Kokhara, Charar-Mahal. Saroek-Mir e.a. Baal BC 25784/4 - Perzisch: Esfahan, Afcshari, Turkestan, Moodi-Abedeh, Kurk-Keschan e.a. Container BC 28572 - Perzisch: Najafabad, Golpaigan, Farah-Abad. Meshkinshahr, bijde Natanz, Khoramshar e.a. Baal BC 25784/5 - Oosters: Kazak, Ferduz, Kabulistan, Luri, Balouchistan e.a. en de balen zullen pas op de morgen van de veiling ter inspectie en be schrijving worden geopend; de inhoud kan vanaf 10 uur tot een half uur voor de veiling DOOR HET PUBLIEK worden bezichtigd. Zowel uit de belangstelling, die be stond voor de rouwdienst in het Hervormd Centrum Sion als voor die op de begraafplaats Het Lenfert, viel duidelijk te concluderen welk een vooraanstaande plaats wijlen de heer H. J. Nijland in zyn geboorte stad heeft ingenomen. Naast het vol tallige college van burgemeester en wethouders, alle gemeenteraadsle den, praktisch het gehele gemeente- personeel, een officiële deputatie uit de partnerstad Borghorst, ds. Van Tuyl, ds. Bregman, ds. De Groot, pastoor Drs. Wielens, de gemeente secretarissen van Almelo, H'doorn, Holten, Wierden en Markelo gaven enkele honderden personen van hun belangstelling en medeleven blijk. Ds. J. C. de Bie, Ned. Herv. pre dikant leidde de rouwdienst en hield een predikatie over Filippenzen 1 21: ,,Want het leven is mij Christus en het sterven gewin". De overledene heeft als onbaatzuchtig Christen een spoor van liefde achtergelaten, aldus ds. De Bie, die wijlen de heer Nijland schetste als een man die het leven in Gods'licht wilde zien. Bij het graf werd het woord ge voerd door een zichtbaar ontroerde burgemeester Landweer, die wijlen de heer Nijland schetste als een cen trale figuur in de gemeente Rijssen, die ruim negen jaar de belangrijkste ambtenaar van de gemeente Rijs sen is geweest. Hij was een raadsman van de ge meenteraad maar ook van het college van burgemeester en wethouders. Hij was dankbaar voor alles wat de overledene voor de gemeente Rijs sen heeft gedaan en voor de wijze waarop hij praktisch dagelijks con tact met hem had gehad. De burgemeester vond het tragisch, dat de heer Nijland het traditionele vakantiereisje niet heeft mogen beëindigen, sprak woorden van dank aan het adres van het verplegend personeel in het Duitse zieken huis en herinnerde aan de woorden die de heer Nijland de laatste da gen van zijn leven sprak ,,dat ster ven geen verlies maar gewin" voor hem betekende. Tot slot las ds. De Bie enkele verzen van psalm 37 Ver trouw op de Heere en doe het goede" en speciaal tot de familie richtte ds. De Bie de woorden: „Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem". Namens de fam'ilie bracht ds. De Bie al diegenen dank die blijk van medeleven en belangstelling had den getoond tijdens de ziekte en het overlijden van de heer Nijland. *4 r%, Tijdelijke ALL-RISK verzekering voor uw auto, ongeacht waar u een W.A. verzekering hebt, tegen een zeer aantrekkelijke lage premie. B.v. cataloguswaarde tot 6.000,— max. 17 dagen, kosten f 45, eigen risico 150, Binnen- en buitenlanddekking. Vraagt inlichtingen: Oosterhofweg 16 - RIJSSEN - Telefoon 2269 of 2892 en 3308 Tevens het adres voor uw REISVERZEKERING Het is een zeer opvallend feit, dat ondanks de heftige strijd om de raadszetels door verschillende par tijen in Ryssen gevoerd toch nog meer dan duizend Rijssenaren voor de raadsverkiezing geen enkele be langstelling hebben getoond. In vergelijking met andere plaat sen was het opkomstpercentage in Rijssen hoog te noemen, maar ge zien de byzondere situatie die in Ryssen ligt, is het wegblyven van niet minder dan 1134 kiezers toch een opmerkelijk feit. Itoe men het ook wendt of keert het is waarschijnlijk, dat als alle stemgerechtigde kiezers waren opgekomen er een heel andere samenstelling van de Rijssense raad uit de (stem)bus was gekomen. Deze wegblijvers hadden n.l. de balans naar de ene of naar de andere kant kunnen doen doorslaan. Im mers 1134 stemgerechtigden hadden kunnen zorgen voor twee raadszetels. Zouden deze naar de zijde van de SGP zijn gevallen, dan had deze par tij de absolute meerderheid in de raad gehad. Zouden ze op andere partijen zijn gevallen ,dan had er een heel an dere situatie kunnen ontstaan. Moeilijk zal zijn na te gaan, waar om zoveel Rijssenaren zo weinig in teresse hebben opgebracht voor de verkiezing van de gemeenteraad, die toch algemeen als uitzonderlijk belangrijk wordt beschouwd. Door het bureau erkiezingen van de Gerardus, zv A. Ligtenberg en A. B. Veneklaas, de Kaempe 16, 14 juni 1970; Gerrit Dinant, zv A. Dommerholt an J. Nijveld, Teunis Lodderstraat 22, 17 juni 1970; Jannes Johannes Iwan. zv W. Kreij- kes en K. A. Bosma, NijverdaLse- weg 42, 21 juni 1970; Gerritdina Debora, dv H. Voortman en H. Baan, Arend Baanstraat 60, 19 juni 1970; Hermannus, zv H. JI. Langkamp en H. J. Stam, Katten- haarsweg 11, 22 juni 1970; ONDERTROUWD: G. D. Scheppink, 26 jaar, Holtento- rensweg 29 en J. van Eijzeren, 25 jaar. Wierden, Zandinksweg 16, 19 ju ni 1970; GETROUWD: D. Smeijers, 23 jaar en Y. A de vries, 22 jaar, Enschede, Fazant straat 331, 17 juni. OVERLEDEN: J. Wessels, 74 jaar ev J. H. Rozen- dom, Weth. H. H. Korteboslaan 17, 14 juni 1970; H. J. Nijland, 46 jaar ev W. Legten- berg, de Ruyterstraat 15, 19 juni 1970 te Zwiesel (Did). GE! gemeente Rijssen is een overzicht samengesteld waarin wordt aangege ven uit welke leeftijdsgroepen de on geïnteresseerde kiezers afkomstig zijn. Het meest opvallende, en het meest onbegrijpelijk is dan wel dat uit de groep geboren tussen 1945 en 1949 216 kiezers (20,7 pet.) is weggeble ven. Dat is verreweg het hoogste percentage in vergelijking met ande re leeftijdsgroepen. Bij deze groep bevinden zich betrekkelijk veel kie zers die nog nooit eerder aan een stemming hebben mogen (kunnen) deelnemen. Uit de leeftijdsgroep 1940- '45 bleven 144 kiezers weg (12,80 pet) uit de groep 1930-1939 196 (17.38) uit de groep 1920-1929 159 (14,12) uit de groep 1910-1919 137 (12,18) uit de groep 1900-1909 133 (11,82 pet) uit de groep 1890-1899 92 (8.21) uit de groep 1880-1889 54 (4,86 pet) en uit de groep 1870-1879 3 (0,36 pet). Over enkele weken zal de aanbe steding van de bouw van het bejaar dencentrum „Maranatha" plaats vin den. Architect H. Jorissen zal vol gende week bestek en tekeningen naar de verschillende aannemers stu ren. De aanbesteding is onderhands op uitnodiging. Het architectenbureau heeft nauwelijks een jaar nodig ge had om zaken kant en klaar te krij gen. Uit de nalatenschap van mej. Boer- mans aan de Haarstraat ontving de kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeen te van Rijssen vorige week een legaat van f 1500,-. RIJSSEN. De mediscne dienst wordt in de komende weekeinde in groep A waargenomen door dokter D. Oosthoek jr. Stationsdwarsweg 63, kamp 2, telef. 2234. In groep B neemt waar dokter J. Slof- stra, Boomkamp 23, telëf. 2563. Weekenddienst Groene Kruis: Wijk- gebouw Wierdensestraat 100, telef 2471. De dienst der tandartsen voor Rijs sen, Wierden, Enter, Goor en Holten wordt waargenomen door tandarts H. Hansman, Karol Doormanstraat 28 te Wierden, telef. 05496-1765. Het A-team van de Morsmeisjes, dat maandagavond een uitwedstrijd speelde tegen VZPC (A), bracht de beide punten mee naar huis terug. In een goede wedstrijd wonnen de meisjes van de Mors met 5-2. Na een 2-0 ruststand voor de gastvrou wen kwam de Mors na de pauze fel opzetten. Door Truus van de Maat (3x), Hermannie ter Harmsel (lx) Gerda Baan (lx) werd VZPC terug gewezen. De jongens B speelden uit tegen de Berkel en konden niet in hun sterkste opstelling verschijnen. Een nederlaag van 3-1 was dan ook het eindresultaat. Rijssen starten wij vandaag met een nieuwe rubriek: ,,ls dit uw oogappel"? In deze rubriek kunt u steeds foto's van kinderenjon gens en meisjes en misschien ook wel baby's aantreffen waarvan wij namen noch adressen kennenmaar die door onze speciale oogappel-foto graaf zomaar" ergens geno men zijn, zodat ook hij niet weet wie de kinderen zijn. Deze gegevens zullen ons de ouders van de oogappels" moeten verstrekken. Zij kunnen dit doen door het schrijven van een briefkaart aan de Redac tie Nieuwsbladen Hilarius 'n.v. Schouwburgplein 7 te Almelo. Wanneer zij naam, voornamen (roepnaam), leeftijd, adres en OiJÜ. den aan ons mededelen, krij gen zij de foto fraai ingelijst thuis gezonden. Voor niemen dal. Een leuk presentje, ook voor de lezers van ons Week blad. We starten vandaag met een foto van een meiske, dat het kennelijk niet leuk vindt om op de foto gezet te worden. Ze ziet er wat bedrukt uit en als we het goed raden, dan staat het huilen nader dan het lachen. Waarom? Misschien kunnen de ouders dat ons vertellen. Maar wij vonden het best een leuk meisje, ondanks het wat pruilerige gezicht. En daarom werd zij uitverkoren deze nieu we rubriek in het Weekblad te openen. Ned. herv. gemeente. Grote kerk: 9.30 uur ds. W. van Tuyl en 19.00 uur ds. J. C. de Bie. Westerkerk: 9.00 uur ds. J. C. de Bie en 15.00 uur ds. J. H. de Bie van Wierden. Sion: 10.45 uur leesdienst en 17.00 uur ds. W. van Tuyl. Eisen: 10.30 uur ds. J. C. de Bie. Eltheto (zaterdag): 19.00 uur ds. W. van Tuyl. Geref. kerk Boomkamp: 9.30 uur en 19.00 uur ds. P. J. Ribberink van Strijen. Geref. Gemeente. Noorderkerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Kooten van Emmeloord en 19.00 uur leesdienst. Op woensdag 1 juli zal ds. G. I\ zendingspredikant der Gereformeer de Gemeente in Nederland en Ame rika in Rijssen een spreekbeurt ver vullen voor de zending. De dienst wordt gehouden in de Noor derkerk en begint om half acl\ Voor deze avond zijn de zitplaat sen vrij. Er zal worden gecollec teerd. De Boerenkapel van de muziekver. Wilhelmina die de laatste tijd een be kende naam heeft gekregen onder de Rijssense bevolking, zal zaterdag middag 27 juni, de Rijssense bejaar dencentra een populair tuinconcert aanbieden. De voorzitter van de Boerenkapel de heer Joh. Kalter vertelde ons dat het bestuur van de boerenkapel tot dit initiatief is gekomen n de 65 plus avond die werd georganiseerd door de „Twentezangers" op 16 febr. 1970, waaraan de Boerenkapel ook gratis hun medewerking verleende. Toen is bij ons het plan ontstaan om iets in de zomermaanden voor de be jaarden te organiseren, de directri ces verleenden direct hun toestem ming en waren erg ingenomen met onze plannen. De Boerenkapel die in nov. 1967 werd opgericht verleende aan diverse evenementen hun mede werking. In 1969 werd het 7e elftal van Excelsior '31 dat kampioen werd op feestelijke wijze door de Boeren kapel gezeten op een boerenwagen in gehaald. In januari 1970 werd er een bestuur gekozen waarin zitting heb ben J. E. Kalter voorzitter W. H. Pas secretaris en D. Rozendom penning meester. Dit bestuur ontplooide vele activi teiten er werd op Koninginnedag be speeld tijdens het schuttersfeest. Dit zijn enkele activiteiten. Ook voor de Radio. Een uitnodiging om in Hellendoorn op 2 mei te komen spelen tijdens een folkloritisch festival werd door ons aangenomen en tot onze grote verras sing werd ons gevraagd of we er wat voor voelden om voor de Radio op te treden, wat door ons natuurlijk niet werd geweigerd. Het KRO-team zond deze opnamen rechtstreeks uit via Hilversum III. Op 5 mei werd er ge speeld tijdens een demonstratie tram poline springen. 13 juni werd er ge concerteerd met het Almelose Huis vrouwen orkest „de. Muzikale Keu ken". Dit concert werd georganiseerd door de zomer-ontspanningscommis- sie in Rijssen. Als het zaterdagmid dag regent zal het concert geen door gang vinden, dan zal er een reserve datum gezocht moeten worden. Zuiderkerk: 9.30 en 15.00 uur lees dienst; 19.00 uur ds. Van Kooten. Geref. Gem. in Nederland. Eskerk: 10.00 uur en 17.00 uur ds. J. de Groot. Oud Geref. Gemeente. Bevervoorde: 9.30 en 19.00 uur ds. H. A. Vosman; 14.30 uur lees dienst. Oud Geref. Gem. in Ned. Oranjekerk: 9.30 en 19.00 uur ds. J. W. Slager en 15.00 uur leesdienst. Ned. Protestantenbond. 10.45 uur ds. J. van Beek van En schede. R.-K. Kerk Zaterdag: 19.00 uur Avondmis. Zondag: 8.30 uur H. Mis en 10.30 mu Hoogmis. 26 juni. Ledenvergadering clubh. Excelsior 8 uur; 27 juni Bezichtiging Oosterhoff, 14.00-17.00 uur; 27 juni. Hengeiwedstrijd ,,Ons Vermaak" Schipbeek, Roudalenbrug 2.30 uur; 27 juni. Nationale ren. Windhon- denrenver. Sportpark; 29 juni. Hengeiwedstrijd ,,Ons Vermaak" Schipbeek, Roudalerbrug, 7 uur; 30 juni Stadsrondrit met bezoek aan kasteel „De Oosterhof", op gave VVV. 30 juni. Personeelsver. Nijhuis. Voetbalwedstrijd Kamgaren; 7 juli. Stadsrondrit met bezoek aan kasteel „De Oosterhoff" Opga ve VVV. 10 juli. Oriënteringsrit RMC, 19 uur Veemarkt; 10 juli. Hengeiwedstrijd voor de gepensioneerden van de Hengelspoit- ver. „Ons Vermaak" oud zwembad 7 uur; 11 juli. Hengeiwedstrijd voor de jeugd t.m. 16 jaar; georganiseerd door de Hengelsportver. „Ons Ver maak" Schipbeek Roudalenbrug 2.30 uur; 11 juli. Clubshow van REO, 12 uur sportpark de Koerbelt wind hondenrenbaan; 13 juli. Uitvoering Noorderman nenkoor 20.00 uur Zuiderkerk; 14 juli. Stadsrondrit met bezoek aan kasteel „De Oosterhoff" Opga ve VVV, 19.30 uur; 18 juli. Hengeiwedstrijd „Ons Vermaak, Schipbeek, Roudalenbrug 2.30 uur; Vermaak", Schipbeek Roudalenbrug 7 uur; 15 aug. Nederl. kampioenschap Whippets, Sportpark; 18 aug. Oriënteringsrit RMC 19 u. Veemarkt; 29 aug. Ronde van Rijssen. 16 30 uur; 16 sept. Oriënteringsrit RMC 19 uur Veemarkt; 26 sept. Jubileumconcert Chr. Gem. Zangver. Notter m.m.v. Urker. Man nenkoor „Hallelujah". 7.30 uur Schild- kerk; 26 sept. Nationale ren Windhoa- denrenver. Sportpark;

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1