B. en W. Rijssen willen Rijssense jeugd „kraakte zwembad „De Koerbelt' Wat is er te doen? Boetiek t Buime Gemeentesecre taris Nijland in Duits ziekenhuis opgenomen beroep bij de Kroon tegen monumentenlijst Protestmars door stad Te woarm um Cam av als- uitwisseling KERKDIENSTEN Weekenddienst r 53ste jaargang - ito. M Administratie en redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting StëfSag n juni 1970 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per voor postabonnees 2.35 per kwartaal. AUTOVERZEKERING SPECIAAL TIJDENS UW VAKANTIE Assurantiekantoor Voortman N.V. Ook KVP Geruchten Dit was het begin: de krakers verschaften zich door over de afsluithekken te klimmen toe gang tot het zwembad. Ik har dr met det woarme wear 'n Kop earlke neet noar stoan, Ik dachen: loat ik disse keer Non mear eens ouwersloan. En woer mos ik ook ouwer skriewn, Ik wusse ec'h neet wat, Ik zol neet weotn woer ouwer ik Het nog neet heb ehad. Tijdelijke ALL-RISK verzekering voor uw auto ongeacht waar u een W.A. verzekering hebt, tegen een zeer aantrekkelijke lage premie. B.v. cataloguswaarde tot 6.000,~- max. 17 dagen, kosten 45, eigen risico 150, Binnen- en buitenlanddekking. Vraagt inlichtingen: Oosterhofweg 16 - RIJSSEN - telefoon 2269 of 2892 en 3308 Tevens het adres voor uw reisverzekering. RIJSSEN In de loop van de volgende week zal een gesprek plaats hebben tussen burge meester en wethouders van Rijssen en een afvaardiging van de groep Rijssense jonge ren, die zondag het zwembad De Koerbelt „kraakten" en an derhalf uur bezet hielden. Dit gesprek was het resultaat van een spoedbespreking die op initiatief van burgemeester C. B. J. Land weer zondagavond om kwart voor zes plaats had in d«» raadszaal. Gopsreks- partners waren de burgemeester en vijf .jongeren, J. Nijland. W. Nyland, P. A. Kamans, W. Siegerink en A. B. Rensen, alle vijf deelnemers aan de ,.zwembadkraak". Aan deze actie, die werd vooraf gegaan door een protestmars van Het Schild naar het zwembad, namen zo'n vierhonderd, merendeels jeugdige, maar ook sommige oudere Rijssena ren deel. Er werd een spandoek mee gevoerd waarop stond: ..Weet u waar voor wij hier lopen: wij willen het zwembad open". En die openstelling gold dan met name de zondag, want de meerderheid van de Rijssense ge meenteraad verzet zich al sinds jaar en dag met succes tegen openstelling van het bad op zondag. Nadat het bad eenmaal vakkundig was ge kraakt, namen no genkele honderden de gelegenheid te baat om een fris se duik te nemen, Rijssenaren, maar ook toevallig passerende vakantie gangers die ontdekten dat hier een f3 juni. Boerenkapel muziekver. Wilhelmina Rijssen, Huisvrouwenor kest de Muzikale Keuken, Almelo 8 uur Parkgebouw. 13 juni. Hengelwedstrijd „Ons Vermaak", Schipbeek, Roudalenbrug 2.30 uur, 15 juni. Hengelwedstrijd ,,Ons Vermaak", Schipbeek Roudalenbrug 7.00 uur, 10 juni. Stadsrondrit met bezoek aan kasteel de Oosterhot Opgave VVV. 17 juni. Oriënteringsrit RMC 19 uur Veemarkt, 27 juni. Hengelwedstrijd ,,Ons Vermaak", Schipbeek, Roudalenbrug 2.30 uur. 27 juni. Nationale ren. Windhon- denrenver. Sportpark 29 jni. Hengelwedstrijd „Ons Ver- inaak". Schipbeek, Roudalenbrug 7.00 uur; 30 juni, Personeelsver. Nijhuis. yoetbalwedstrijd Kamgauen; 10 juli. Oriënteringsrit RMC, 19.00 uur Veemarkt; 10 juli, Hengelwedstrijd voor de gepensioneerden van de Hengelsport ver. „Ons Vermaak" Oude Zwem bad 7,00 uur; 11 juli. Hengelwedstrijd voor de jeugd t.m. 16 jaar; georganiseerd door de Hengelsportver. Ons Ver maak, Schipbeek Roudalenbrug, 2.30 uur. 13 juli. Uitvoering Noorderman nenkoor. IS juli. Hengelwedstrijd „Ons Ver maak, Schipbeek, Roudalerbrug, 2.30 uur. 20 juli. Hengelwedstrijd „Ons Vermaak" Schipbeek Roudalenbrug 7.00 uur; 15 aug. Nederl. kampioenschap Whippets Sportpark. 18 aug. Oriënteringsrit RMC, 19.00 uur Veemarkt; 16 sept. Oriënteringsrit RMC, 19.00 uur Veemarkt. 26 sept. Jubileumconcert Chr. Gem. Zangver. Notter m.m.v. het Urker Mannenkoor „Hallelujah", 7.30 uur Schildkerk. 26 sept. Nationale ren Windhon denvereniging. Sportpark. 6 en 7 nov. Landelijke tentoonstel ling ver. Eendracht, hoenders, ko nijnen en sierduiven, Parkgebouw; 12 en 13 nov. Uitvoering COV Ho sanna 8.00 uur Parkgebouw; 27 juni. bezichtiging Oosterhoff, 14.00-17.00 uur; 29 aug. Ronde van Rijssen. 16.30 uur. Opgave voor deze rubriek kan ge schieden op het gemeentehuis 's laeandags voor 5 uur. iere oorzaak heeft. 't Gezelschap heeft besloten voorlopig n Eisenstein te blijven. „Wij kunnen ïem toch niet in de steek laten", ond de heer Landweer, die voor de est alleen nog kon vertellen, dat de oestand van de heer Nijland sinds annacht in zoverre was verbeterd, dat hij wel veel rustiger was gewor dt». RIJSSEN Zaterdag werden in Hil- trup bij Munster internationale zwem wedstrijden georganiseerd waaraan ook werd deelgenomen door het Mors- lid Tineke Sleking. Zij was hiervoor uitgenodigd door de Enschedese /.wemvereniging ZCE. De 14-jarige Tineke wist bij de 100 meter school slag voor dames beslag te leggen op de derde plaats in een goede tijd van 1.28.6 mm. RIJSSEN. Met ingang van deze week zijn de spreekuren in de beide wijkgebouwen van het Groene Kruis gewijzigd in die zin, dat er van maandag tot en met vrijdag spreek uur in beide gebouwen wordt, gehou den van 's avonds zes tot half zeven. De weekenddiensten worden bij 'oerbeurt gehouden. Op zaterdag en zondag 13 en 14 juni is dit in het ge bouw Wierdensestraat 110 en op 20 en 21 juni aan de Koninginneweg 2t. stond de organisatoren glashelder voor de geest. We lopen al jaren met dit plan ron^i. Vorig jaar ging het niet door en ïtu hebben we dan gewacht tot na de erkiezingen. Maar we moeten wel eens laten blijken, dat de Rijssense jeugd het niet lan ger neemt dat het bad zondags niet. geopend is. Ande s zegt men straks ook nog, dat men van de jeugd niets hoort". De burgemeester betreurde de actie zeer en vond dat de jeugd van Rijssen begrip meef hebben voor een meerderheidsbesluit van de gemeen teraad dat inhoudt dat het zwembad op zondag gesloten dient te zijn. Dat zijn nu eenmaal de regels van de democratie, volgens de burgemees ter. Van de zijde van de deelnemers werd betoogd dal men het gevoel heeft dat men te kort wordt gedaan. De burgemeester verzocht de jonge lui verdere acties te staken en zegde toe een uitgebreid gesprek met het volledige college van burgemeester en wethouders te organiseren. Op hun beurt zegden de bezetters toe te verhinderen dat voorlopig geen ver dere acties zouden worden onderno men. Extra-raad zwembad was geopend, waar je nog niet behoefde te betalen ook. Happening De mars met de kreet ,,Hi ha happening weg met Wolterink" trok grote belangstelling van de Rijs sense bevolking, zonder dat zich on derweg incidenten van belang voor deden. Bij het zwembad stond al een menigte van naar schatting honderd man de betogers op te wachten. De gesloten hekken voor het parkeer terrein vormden niet lang een obsta kel: nadat enkele tienteallen jongeren er overheen geklommen waren, be zweek het slot snel voor de grote druk die er op werd uitgeoefend. Dit was ook het enige, dat tijdens de ge hele actie beschadigd of vernield werd. De hekken voor het zwembad zelf werden keurig uit de hengsels gelicht Rondom de basins hadden de orga nisatoren overal „alternatieve bad- RIJSSEN De heer C. Ehren- hard heeft dezer dagen aan de Ro- zengaarde onder de naam ,,'t Bun- ne" een geschenkenboetiek geopend, die een aanwinst voor Rijssen kan worden genoemd. Het geheel is smaakvol ingericht. Men vindt er een veelheid van exclusieve geschen ken. Vooral de afdeling sieraden en k un stn ij v er h ei d sart ik el en valt ten Badpak dan of niet, het cün;ic,::-> l De raadsfracü' van de Partij van de A rot d heeft onmid dellijk gereageerd. In een brief aan burgemeester en wethouders vraagt men, nog deze week de gemeente raad bijeen te roepen om nog eens ovrer de opening van het zwembad op zondag te praten. Indien B. en W. ^inden, dat een gesprek met de raad overbodig is, vraagt de PvdA wat men dan denkt te doen om herhalin gen te voorkomen. Overigens distan tiëren de raadsleden zich van deze actie: opening van het bad op zondag wil men via de legale weg bereiken. De krakers in opmars naar het zwembad. meesters" opgesteld, die een wakend oogje in het illegale zwembadzeil moesten houden. De echte badmees ter, de heer Richardson bekeek de zaken inmiddels vanachter de luxa flex van zijn woning op het zwem badterrein. „Voor my is het zondag en dan heb ik geen dienst", verklaar de hij vriendelijk. De „kraak" zelf verliep bijzonder kalm. Weliswaar zwierven de bundel tjes kleren overal rond, maar dat was dan ook het enige wanordelijke. Aanvankelijke geruchten, als zou 'n sterke politiemacht in de bossen rond om het zwembad gereed liggen om in te grijpen, zodra de kraak een feit was, bleken onjuist. De onrust die op dit punt nog bij de organisaroren had geheerst, verdween dan ook al spoe dig, toen bleek dat geen confronta tie gevreesd hoefde te worden. Het „wat nu?" nam dan ook snel een grote plaats in bij de discussies. Men kwam overeen, te zullen wach ten op reacties van gemeentelijke zij de, alvorens een tweede kraak te ple gen. Duidelijk liet men echter blijken, dat men enig resultaat verwacht. Zo niet dan zal waarschijnlijk het zwem bad nog vaker worden gekraakt. „Harde acties" „Wij overwegen harde acties ook ten aanzien van het sportveldencom plex waar ook geen zondagclub aan te pas komt", deelde men ons mee. Hoe die „harde acties" zullen uitval len, wilde men nog niet verklappen. „Dat zal men dan wel zien". Het „waarom?" van cFeze actie Ook het bestuur van de afdeling Rijssen van de KVP heeft zich mid dels een schrijven van de heer Tielen uitgesproken ove^ de zwembadbezet ting. Men constateert dat de bezetting „op waardige wijze" heeft plaats ge vonden, dat er geen vernielingen zijn aangericht, dat de KVP zich daarom achter de actie s< haart en de fractie opnieuw deze in de rnad zal be pleiten. De verklaring eindigt met fn ware uitsmijter! KVP-bestuur meent dat de zondagsrust in Rijssen niet gediend is met een toenemende ontevredenheid van een deel van de burgerij en herhalingen van deze be zetting en stelt zich derhalve op het standpunt, dat opening van het zwem bad op zondag meer bijdraagt tot handhaving van de zondagsrust dan sluiting". En um heel slim te prakkezeem Doar vuur was ik te meu, 'k Lear leever laank oet in nen stool Kuej oe det vuursteln leu? En zol der vuur dee eene keer Toch ook wal good um goan. Ket R e-ssens kreantjen det kum jums Dr wal um vol te stoan. Mear kiek zoo was ik zoonder oarg Toch nog an 't skriewn egoan, En zoo kuemp ook wier disse keer Dr toch wat in te stoan. En wat non het vuurnaamste is, Of har iejleu het duur, Al is het dan gin mooi gedich, 'k Krieg toch min geeld dr vuur. J. ROZENDOM Zondagmiddag twaalf uur bood het Schild in Rijssen deze ongewone aanplik: enkele hon derden jongeren en een groot aantal nieuwsgierige ouderen hadden zich er verzameld voor de protestmars naar 't zwembad RIJSSEN Gemeentesecre taris H. J. Nijland van Rijssen is de afgelopen nacht met ern stige ademhalingsmoeilijkheden opgenomen in het ziekenhuis van het Beierse stadje Eisen stein, waar hij met vakantie verbleef. De heer Nijland (47) was met bu»"- gemeesteh C. B. J. Landweer, wet houder J. Goossen. gemeente-ont vanger Te,* Hove en o.a. de raads leden Haase en Voortman op reis gegaan. In Eisenstein. dicht bij de isjechoslowaakse grens, werd hij onwel. Burgemeester Landweer kon ons I liet zeggen, of hier sprake is van 'n hartinfarct, of dat de ziekte een an- RIJSSEN Het bestuur van de Rijssense Carnavalsvereniging „De Boln-Peetrs" bracht een bezoek aan de Carnavalsvereniging te Borghorst om eventuele mogelijkheden tot uit- wisselingsbezoeken onder ogen te zien. De Rijssenaren werden in Borg horst bijzonder gastvrij ontvangen. Men had een goede dag uitgezocht vanwege het schuttersfeest, dat on der grote belangstelling werd gehou den. Een bezoek werd gebracht aan het vliegveld (zweefvliegtuigen) en het bestuur van de carnavalsvereni ging van Borghorst maakte een rond rit met hun Rijssense collega's door en rond Borghorst, waarvan men 'n uitzonderlijk goede indruk heeft mee genomen naar Rijssen. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK. 9.30 uur ds. J, v C. de Bie; 19.00 uur ds. W. van Tuyl WESTERKERK. 9.00 uur ds. W. van Tuyl; 15.00 uur ds. J. C. de Bie. SlON. 10.45 uur ds. W. van Tuyl; 17.00 uur ds. H. v.d. Pol van Wierden. ELSEN. 10.30 uur leesdienst. ELTHETO (zaterdag) 19.00 uur ds. W. van Tuyl (weeksluiting). GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur ds. A. Bregman; 19.00 uur leesdienst; ZUIDERKERK. 9.30 en 15.00 uur leesdienst; 19.00 uur ds. A. Breg man. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 uur en 19.00 uur ds. G. Smeenk van Almelo (Bed. H.A.). GEREF. GEM. IN NED. ESKERK. 10.00 uur en 15.00 uur ds. J. de Groot. OUD GEREF. GEMEENTE BEVERVOORDE. 9.30 uur en 19.00 uur ds. H. A. Vosman, 14.30 uur leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. ORANJEKERK. 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager; 14.30 uur leesdienst. \ED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur ds. P. W. van Arkel van Delden. R.-K. KERK Zaterdag 19.00 uur Avondmis: Zon dag 8.30 uur H. Mis; 10.30 uur Hoogmis. RUSSEN B. en W. van Ryssen zullen de raad. die op 22 juni hijeen komt. voorstellen in beroep te gaan bij de Kroon tegen de definitieve vaststelling van de monumentenlijst. Het besluit van minister Klompe van CRM. houdt in de handhaving van de panden Walstraat 35. 37, 39, 41, 43 en 45. De minister heeft met de handha ving van deze percelen het advies van Gedeputeerde Staten van Overijssel opgevolgd. Zowel de' gemeente als GS hebben een voorlopige monumen tenlijst toegestuurd gekregen. Volgens een ambtenaar van de ge meente Rijssen hebben GS de voor lopige monumentenlijst aangevuld met panden, die al door de gemeente waren aangekocht voor sanering. De genoemde panden in de Walstraat liggen in het saneringsplan. Met de aankoop van deze panden voor af braak zijn Gedeputeerde Staten des tijds akkoord gegaan en het Ministe rie van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening had Rijssen al een sa- neringsbijdrage uitgekeerd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1