Een ander gezicht SGP met acht zetels in de nieuwe raad Vandalisme in de nieuwe speeltuin Ka ixsel bood scha p van herv. kerk V er keers wedstrijd Rijssense scholen KERKDIENSTEN Contactavond van Filmclub Onrust in politiek Rijssen Proficiat! Zondagsdiensten feggdag 5 m 1970 t- 53ste jaargang - no. ft De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal Administratie en redactie inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting ■I i stag RUSSEN Met dit nummer krijgt het Weekblad voor Rijs- sen een geheel ander ge zicht. Wij hebben hier toe na vele jaren beslo ten, omdat 't niet meer mogelijk bleek het blad door afwijkende regel- breedte die actuele en technische verzorging te geven, welke het toch wel moet hebben. De techniek stelt hier niet alleen haar eisen, maar ook de presentatie van het nieuws. Het zal misschien voor een aantal abonnees even wennen zijn aan de veranderingen, maar ook zij zullen het weldra met ons eens zijn, dat het Weekblad voor Rijs- sen er in zijn totaliteit belangrijk is op vooruit gegaan. Ziekenhuiskosten- verzekering VOORTMAN N.V. Commentaren RIJSSEN Zaterdagmiddag werd de Rijssense Avondvier daagse besloten. Op de foto leer lingen van de Prins Alexander school en van de openbare lage re school die tijdens de vier da gen in totaal 45 kilometer lie pen. DOMMERHOLT HAD SNELSTE DUIF (Van één onzer verslaggevers) RIJSSEN In de Ned.-herv. kerken van Rijssen is zondag 'n kanselboodschap voorgelezen, waarin de toehoorders werd aangeraden bij de komende ver kiezingen hun stem niet uit te brengen op partijen, die opening van het zwembad op zondag in hun vaandel hebben geschreven. Het MAVO-vijftal, dat zater dag kampioen is geworden. Opvallend feit is, dat de SGP verreweg de grootste partij is met acht zetels en dat de andere fracties alle tweemansfracties zijn, uitgezonderd de KVP, die met de heer Paauwe één zetel Van bezetten De volgende stemmenaantallen werden door de diverse partijen behaald: SGP 3926; Partij van de Arbeid 1203; Anti-Revolutio naire Partij 855; Chr. Hist. Unie Burgemeester C. B. J. Land weer van Rijssen maakte voor de laatste maal deel uit van een stembureau. De komende herfst gaat hij met pensioen. Op de foto overhandigt hij een stembiljet aan eert kiezer es, ge flankeerd door het SGP-raads- lid J. Voortman.' 933; Ter Horst'Gem.bel. 196; KVP 529; Boerenpartij 65; DSR 980. Het is wier of elop Slotavond van de Mannen verenigin g Opvallend was de uitstekende uitslag die de SGP maakte in alle delen van Rijssen. Na het binnenkomen van enkele uitslagen bleek dat ook de beide andere protestantse partijen zich goed hebben ge handhaafd. Ook door de Partij van de Arbeid werd stemmenwinst behaald. De KVP leed in vergelijking met vorige verkiezingen wel een duidelijk maar geen drastisch verlies. De DSR heeft toch een zekere aantrekkingskracht gehad op een deel van de bevolking van Rijssen, dat kennelijk ten koste ging van de partij Ter Horst-Ge meentebelangen. De zetelverdeling is als volgt: SGP acht zetels; Partij van de Ar beid twee zetels; CHU twee zetels; KVP één zetel; Anti-Revolutio naire Partij twee zetels; DSR twee zetels. De Boerenpartij en de Hjst Ter Horst-Gemeentebelangen behaalden (belangrijk) te weinig stemmen om voor een zetel in aanmerking te komen. De jeugd WEEKBLAD VOOR RUSSEN t RAAD 1966 STATEN 1970 RAAD 1970 ze pet stem pet stem ze pet stem tels men men tels men Opkomst 17 93,6 8499 79,2 7802 17 88,5 8686 SGP 7 29,5 3355 44,9 3499 8 45,3 3926 PvdA 3 16,9 1437 14,9 1164 2 13,8 1203 ARP 2 12,3 1045 11,6 905 2 9,8 855 CHU 2 11,4 973 12,2 953 2 10,7 932 Ter Horst - G.B. 1 4,9 415 0 2,3 196 KVP 1 9.4 800 8,7 678 1 6.1 529 BP 1 5,6 4^4 1,6 123 DSR (Dem. 0 0,7 65 Samenw. Rijssen) 2 11,3 980 Overigen 6,1 480 PvdA bij Staten in PAK 1 alles onbeperkt ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 - Rijssen telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257 De SGP toonde zich bij monde van de heer H. Pluimers en van de heer J, H. Wolterink _uitermate tevreden met de uitslag. Duidelijk is gebleken dat onze partij stoelende op het be ginsel van Gods Woord een zeer groot aantal kiezers aanspreekt. De heer Altena van de Anti-Revolu tionaire Partij was verheugd dat het stemmenverlies aan de DSR niet zo groot was geweest, dat er een zetel verloren is gegaan. De heer Zwaag van de DSR vond dat het succes van DSR toch wel tot tevredenheid stem de. Wij zullen ons best doen onze op vattingen in de raad waar te maken. De heer Kienhuis, was voldaan over de uitslag op zich zelf, maar zei toch 1 S.G.P. 1 J. H. Wolterink, 2 J. Goosen, 3 H. Rosman, 4 W. Haase, 5 G. Pluimers, 6 J. Voortman, 7 G. J. Smeijers, 8 J. de Rooij. 2 P.v.d.A. 1 H. W. Jansen, 2 J. H. Pluimers. 3 A.R. 1 G. W. Borghuis, 2 J. A. Scholman. 4 C.H.U. 1 R. Borghuis, 2 Th. Smit. 6 K.V.P. 1 A. F. M. Paauwe. 8 D.S.R. 1 H. Zwaag, 2 G. J. Kienhuis, niet tevreden over het totaalbeeld te zijn. De zetel die wij van de Partij van de Arbeid hebben gewonnen had den wij liever uit een andere hoek ge haald. Wij staan n.l. een progressief beleid voor, en hij zag de totaal-ver houding in de raad niet veranderd. De SGP heeft weliswaar een zetel gewonnen maar de vertegenwoordi ger van Binding Rechts huldigde veel al de SGP-beginselen. Toch hebben wij misschien een veel betere bijdra ge aan deze verkiezing geleverd dan zo uit de cijfers valt af te lezen. De grote opkomst is dacht spr. „waar- RIJSSEN Woensdagavond hield óe filmclub Rijssen haar contact- «vond in de kantine van Omefa aan, de Enterstraat. De avond werd ge- yuld met het vertonen van films, die door de leden in het afgelopen, seizoen Waren gemaakt. Onder het vertoonde tfiateriaal bevonden zich uitstekende Ükns, die de toets der kritiek uitste kend konden doorstaan. „Een, boottocht over de Friese wa teren" liet prachtige opnamen zien wiet goede close-ups. Een oud onder werp ,,de fiets" werd deze avond nieuw leven ingeblazen en duidelijk bleek dat de kwaliteit van de film met sprongen is vooruitgegaan. Me de door de werkavonden die filmclub Rijssen regelmatig organiseert. De film „Schuttersfeest" toonde, dat het niet gemakkelijk is een der gelijk volksfeest goed te filmen. Bo vendien werkten tijdens de opnamen de wersomstandigheden tegen. Aan de vakantiefilms, waarvan sommige wel aardig waren, zal nog één en ander gecorrigeerd moeten worden. Dit zal gebeuren op één van de volgende werkavonden, aldus het filmbestuur. De aanwezigen waren het erover eens, dat bij het maken van vakan tiefilms het panorama voor het oog prachtig kan zijn, maar dat het niet altijd berekend is op de lens. Al met al kan men terugzien op een leerza- In het afgelopen weekeinde hebben vandalisten voor honderden guldens schade aangericht in het nieuwe speel tuingebouvv „de Hoge Es", aan de burgemeester Lodderstraat in plan Zuid. Doordat de kruk uit de buiten deur was gehaald, kon men met een schorevendraaier deze deur gemak kelijk openkrijgen. Ook de deur van de dichtgespijkerde keet was met ge weld geopend, waardoor beschadigin gen niet uitbleven. Het is niet de eerste keer dat er in het speeltuin gebouw is ingebroken. Eerst thans is echter aangifte bij de politie. Een radio van een der bouwvakkers die aan de speeltuin werken werd volkomen in elkaar geslagen. Twee lichtkoepels, boven de kindertoiletten vertoonden grote gaten. Uit de plastic afvoerbuizen van de ze toiletten waren grote stukken ge slagen. Tientallen lege bierflesjes la gen hier verspreid over de grond. Zelfs had iemand zijn behoefte ge daan in de berging. Een deur van het aanrechtkastje was niet aan de aandacht van de vandalen ontsnapt evenmin als de binnendeur tussen da verblijf en berging waar (waarschijn lijk met een steen) dwars doorheen gegooid was. Het gereedschap van de werklieden lag maandagmorgen her en der verspreid, maar gestolen was er niets. Of de speeltuin, na deze aangebrach te vernielingen, inderdaad medio ju- zal kunnen worden geopend, is thans nog de vraag. Er z^n n.l. ook enkele speeltoestellen, o.a. een klimklauter- rek en een schommel zwaar bescha digd. Het bestuur tracht de opening zo spoedig mogelijk te doen plaats hebben. Een bezwaar is echter dat RIJSSEN. De medische dienst wordt in het komende weekeinde waargenomen in groep A door dokter H. R. Hulshof, Welleweg 82, telef. 2129 en in groep B door dokter J. Slofstra, Boomkamp 23, telef. 2563. De dienst der tandartsen voor Rijs sen, Wierden. Holten. Enter en Goor wordt dit weekeinde waargenomen door tandarts E. A. Witkop, Wierden- sestraat 118, Rijssen, telef. 2260. RIJSSEN NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK. 9.30 uur ds. J. de Lange; 19.00 uur Eerw. heer J. Beekman van Elburg; WESTERKERK. 9.00 uur ds. J. C. de Bie, 15.00 uur ds. J. de Lan ge. SION. 10.45 uur Eerw. heer J. Beekman, 17.00 uur ds. J. C. de Bie. ELSEN. Geen dienst. ELTHETO (Zaterdagavond). 19.00 uur ds. J. C. de Bie (weeksluiting). GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK. 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst, 19.00 uur ds. A. Bregman (Bed. H.D.). ZUIDERKERK. 9.30 uur ds. A. Bregman, 15.00 uur ds. A. Breg man (Bed. H.D.) 19.00 uur lees dienst. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 uur ds. W. S. Schenk van Enter (voorber. H.A.) 19.00 uur ds. W. S. Schenk. GEREF. GEMEENTE IN NED. ESKERK. 10.00 uur en 17.00 uur Theologisch student Van de Berg van Krimpen aan de IJssel. OUD GEREF. GEMEENTE BEVERVOORDE. 9.30 uur en 19.00 uur ds. H. A. Vosman, 14.30 uur leesdienst. >UD GEREF. GEM. IN NED. ORANJEKERK. 9.30 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager, 15.00 uur lees dienst. .K. KERK aterdag 19.00 uur Avondmis Zon dag 8.30 uur H. Mis; 10.30 uur Hoogmis. men nog steeds geen toezichthouder heeft zoals de twee andere speeltui nen in Ryssen wèl hebben. Voor de ze functie die ideaal zou zijn voor een 65+ heeft zich nog geen enkele kan didaat gemeld. RIJSSEN De postduivenver. ,.De Zwaluw" hield zaterdag 'n wedvlucht vanaf Corbeil (Fr.), afstand 490 km. Bij westenwind werden de duiven om half zeven 's morgens gelost. In tegenstelling tot enkele weken gele den waren er dit keer zeer weinig verliezen te noteren. De uitslagen waren als volgt: 1 F Dommerholt, 2 M Geuzendam, 3 F Dommerholt, 4 M Geuzendam, 5 H Nijland, 6 J Pijffers; 7 J Kuipers, 8 J Pijffers, 9 H A Koedijk, 10 J Pijffers. Zaterdagmiddag werden in de kan tine van de Lagere Technische School verkeerswedstrijden gehouden tussen teams van verschillende scholen, wel ke wedstrijden kunnen worden be schouwd als voorselectie om de coupe seholaire 1970. Voor de wedstrijd werd het „Parij- se team" dat de 5e plaats behaalde in de internationale wedstryd in Pa- rjjs toegesproken door de voorzitter van het district Overijssel, waargeno men door Mr. Raaijmakers uit Del den die tevreden zegde te zijn over de prestatie van het Overijsselse team, dat niet alleen Rijssen maar de gehe le provincie en het hele land heeft vertegenwoordigd Als waardering voor de geleverde prestatie bood Mr. Raaijmakers de team-leden een cadeaubon aan. Na mens de gemeente Rijssen werden de Parijsgangers toegesproken door wethouder Seholman die de afvaardi- De boodschap heeft in AR en CHU- kringen nogal wat onrust teweeg ge bracht omdat hierin een verkapte re clame voor de staatkundig Gerelor- meerde Partij, reeds met zeven zetels vertegenwoordigd in de Rijssense ge meenteraad, wordt gezien. „Onze hervormde gemeente", aldus de vier domines, „moet goed weten dat het bij deze verkiezingen meer dan ooit gaat om de handhaving van Gods Woord in bijzonderheid met be trekking tot de zondagsrust. Wij vra gen u dan ook met klem allen te gaan stemmen en wel zo, dat Gods Woord gehandhaafd blijft en het zwembad gesloten. Bepaalde groepen en perso nen uit hervormde kring hebben nl. verklaard voor openstelling van het zwembad te zijn. De centrale kerke- raad wil hiertegen duidelijk stelling nemen", aldus de kanselboodschap. De partijen, die opening van het zwembad op zondag willen zijn in eerste instantie de KVP, PvdA en De mocratische Samenwerking Rijssen. Maar op de politieke forumavond van het Rijssense jeugdwerk lieten ook CHU en AR („Er zou en moment kunnen komen, dat de zondagsrust meer gediend is met opening dan met sluiting") geen al te krachtig „neen" noren Zodat slechts de SGP en de Boerenpartij overblijven, want de heer A H. ter Horst van de iijst ter Horst/Gemeentebelang kan misschien 'echnische. maar vrijwel geen princi piële bezwaren hebben. De Rijssense hervormden lijken overigens wel een sleutelpositie in te nemen Nadat eerst DSR en CHU een beroep op hen hadden gedaan, volgde i'ind van de afgelopen week ook de SGP en nu dan deze kanselboodschap. Een verkiezingsstrijd, zoals sinds lang niet meer is geleverd in het an der# zo rustige jutestadje. ging naar Parijs van een Rjjssense ploeg een hele eer vond. Hij hoopte dat de team-leden en alle deelnemers aan de verkeerswedstrjjd van deze middag hun verkeerskennis ook goed in de praktijk zouden brengen. Na een uiteenzetting van de wed strijdleiding (de heren L. Kroeze en A. te Hove) over de gang van zaken bij deze wedstrijden moesten de deel nemende teams schriftelijke opgaven uitwerken in aparte lokalen. De vele supporters konden in de tussentijd kij ken naar de „Coupe des Alpes". Het meest spannende deel van de wedstrijd was natuurlijk het monde linge gedeelte dat. moest worden afge legd onder leiding van de heer Kroe ze. Er werd een aantal dia's getoond rond welke soms gemakkelijke, soms ingewikkelde vragen werden gesteld. Hoewel er perioden waren waarin de teams vaak wat puntentoewijzing betreft zeer dicht bij eikaar kwamen, bleek in een verder stadium dat het team van de Cnr. Mavo ook dit jaar weer zeer hoge ogen zou gooien voor de eerste prijs. Bij het beantwoorden van moeilijke vragen in de eindfase bleek inderdaad het team van de Chr. Mavo een goede score te halen waarmee dit team 646 punten als win naar uit de (wed) strijd tevoorschijn kwam. De tweede plaats was voor de Chr. Huishoudschool met 599 punten, de derde plaats voor de Lagere Tech nische school met 595 punten en de 4e plaats voor de R.K. Mavo school met 543 punten. De heer Kroeze bracht dank aan alle sympathie die het Parijse team ten deel was gevallen en dankte de adjudant van de rijkspolitie voor de medewerking die hij altijd van hem kreeg. Aan de Chr. school voor Mavo al hier slaagden de volgende leerlin gen voor het Mavo Ill-diploma: Truus Bakker (Rijssen); Thea op den Dries (Goor); Gerrit Kreykes (Rijs sen); Joke Nijmeijer (Enter); John Omaratan (Rijssen); Jan Overweg (Rijssen)Henny Pluimers (Enter) Dinant Wolterink (Rijssen). Zeven brandweerlieden ontvingen tijdens een gehouden bijeenkomst in de kazerne aan de Boomkamp uit handen van burgemeester C. B. J. Landweer het diploma brandwacht lste klasse. Het waren de heren J. Bouwhuis, G. J. van Brussel. F. J. Nieuwenhuis, M. Harbers, G. Pas G, J. van Putten en J. W. Veneklaas Het jaarlijkse reisje is gepland op dinsdag 9 juni. De Rijssense brand weer brengt dan een bezoek aan de brandweertentoonstelling in de RAI t« Amsterdam. Ziezo, non 'is het dan bekeand Wee of de eerste joarn Prebeern zal um 't gemeentskip Heel rusteg te loatn voam. Woer is het, steet oe 'n oetslag an Of vul 't oe miskien teeng En hef oewe petieje neet Genog stemm met ekreeng? Mear wat of iej dr ook van dean-kt, De zaak dee is beslist, Ik deanke det zik heel wat teu In *n oetslag hebt vergist. Haj leever aandre keals ehad? 't Is een keer non neet aans, En wee zal 't zeg'n kriengt dee van o# Noar veer joar wier ne kaans. Want veer joar laank zuet disse keals 't In elk geval prebeern. 't Zal miej beniejn of 't eur zal lukng Oons heel good te regeern. Loa w' hopn det z'almoa doot wat z'oons Hebt too ezeg vuur 't stemm, Mear asse 't neet doot murre wiej Dr toch genuegn met nemm. J. ROZENDOM. RIJSSEN. RIJSSEN Twee geheime zendeis zijn zaterdag door de Rijssense poli tie het zwijgen opgelegd. Granada" bediend door de 13-jarige W. W., zal voortaan niet meer in de ether zijn. De andere, een naamloze, werd be diend door de 20-jarige H. D. B. Te gen beide jongelieden is proces-ver baal opgemaakt, terwijl de appara tuur in beslag is genomen. schijnlijk mede te danken aan het op treden van onze nieuwe partij". De heer Paauwe vond dat de pogin gen van DSR een andere structuur in Rijssen te forceren was mislukt. De heer Jansen van de Partij van de Arbeid vond het verlies van een zetel van zijn partij aan de DSR bij zonder jammer. Gevraagd of er mo gelijkheden zouden zijn om met de nieuwe partij 'samen te werken liet hij geen enthousiaste uitspraken ho ren. Wij moeten dat nog eens bespre ken, zo liet hij zich uit. In schrille tegenstelling tot de uit slag van de echte gemeenteraadsver kiezing was de uitslag van de jeugd- stemming en de politieke enquête voor niet stemgerechtigden. Deze uitslag zo werd van alle kan ten toegegeven is niet representatief voor Rijssen. Er zijn 264 stemmen uitgebracht, waarvan uiteraard lang niet zeker is dat deze stemmen voortkomen uit alle politieke hoeken. Het is zelfs waarschijnlijk dat dit niet het geval is. De SGP behaalde 11 pet van de stemmen (2 zetels); de Partij van de Arbeid behaalde 35.6 pet van de stem men (7 zetels); de AR behaalde 2,3 pet (geen zetel)de CH 4.5 pet (1 ze tel)Gem.bel. 4,2 pet (geen zetel); de KVP 9,1 pet (2 zetels)de Boeren partij 3,8 pet (geen zetel); de DSR 29,2 pet (5 zetels). Ter gelegenheid van het 60-jarig be staan van de Ned. Padvindersbewe ging is in het kader van de „Scou- tingweek" door verkenners en voor trekkers van de Rijssense padvinders een demonstratie gegeven op het terrein bij de voormalige Sehild- school. De demonstratie had tot doel uit te laten komen, dat de padvinderij een beweging is die ook de moderne jeugd nog kan aanspreken. Er werd een toren gebouwd van hout en touw en er werd een primitieve keuken in gericht, waar op houtvuur werd ge kookt. In een grote tent was een re dactiestand ingericht door voortrek kers die het groepsblad verzorgden. In het krantje dat hier „van de pers gleed" werden de aantrekkelijkheden van de padvinderij lyrisch beschre ven. RIJSSEN Op vrijdagavond 5 juni houdt de Ned. herv. mannen vereni ging „Bewaar het Pand" de slotver gadering van het winterseizoen. Op deze avond, die om 8 uur begint en waarop ook de vrouwen van de man nenleden worden verwacht, zal ds. J. de Bie spreken over het onderwerp &even bij het Woord.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1