Binnenstad van Rijssen moet verbeterd worden at is er te doen? Gemeentraads- verkiezingen Jaarvergadering Plaatselijke Belangen HBiai - - ■ilf» LIJST 5 LIJST 5 DE PARTIJ TER HORST/GEMEENTEBELANGEN Verkeersproef V. O. Contactnavond van Filmclub Rijssen Sluit i no; sa vond clubhuis werk Slotavond van de Mannenvereniging Burgerlijke stand Zendingscollecte Verkiezingen Padvinders geiven zaterdag demon straties Noar de stembusse Uitbreiding van huishoudschool teamdag 29 mei 1970 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. 53ste jaargang - no. 20 Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting VOORTMAN N.V. Zo vlogen de duiven 1164 678 953 905 3499 123 1437 800 973 1045 3355 415 474 3 i 2 2 7 1 1 3 17. y M ifb 0p j 2 2 - l Statenverkiezing 1970 Raadsverkiezing 1966 Zetels Raadsverkiezing 1970 RUSSEN is een partij voor Rijssen respecteert de levensovertuiging van een ieder wil een gezond financieel beleid is niet gebonden aan een landelijke polit. partij wil bevordering van inspraak van de burgerij is er voor allen, niet voor bepaalde groepen Onze kandidaten zijn: [[2 A. H. ter Horst Q mej. A. van Beek [J J. H. Roosink Q J. W. Rouwendal 12 H. J. Vlogtman WEEKBLAD VOOR RUSSEN In zijn openingswoord van de jaarvergade ring van de Vereniging tot Bevordering van Plaatselijke Belangen, Marktwezen en VVV kon de voorzitter, de heer G. Kappert, en kele belangrijke mededelingen doen: de ge meente heeft voor 1970 de subsidie vastge frfelci op 20 cent per inwoner; de Ronde van Rijssen gaat dit jaar door, waarschijnlijk op 89 augustus; er is een nieuw Ronde-comité samengesteld, dat de Ronde zal organise ren onder auspiciën van het Comité Zomer- ontspanning. Verheugd was de heer Kappert over het feit, dat de stadsritten die ook dit jaar weer zullen worden gehouden attractie ver zullen worden, doordat er een bezoek aan het kasteel de Oosterhof is ingelast. Verwacht wordt, dat deze rondritten zeven keer kunnen worden gehouden. De belangstelling voor de zesdaagse Twente Tours naar Rijssen is belangrijk groter dan vorig jaar, aldus de heer Kappert. Spreker wees op de nieuwe banken, geplaatst in de bosrijke omgeving, op de picknick-tafels en op de bloembakken, die op verschillende punten in Rijssen zijn geplaatst. De heer Kappert betreurde het feit, dat de bloem bakken op sommige plaatsen na één dag reeds waren ontsierd. De VVV hoopt, dat over enkele weken nieuwe richtingsborden geplaatst en ver nieuwd kunnen worden. Een nieuwe wan- delkaart is bijna gereed. Het zestig-jarige bestaan van de vereniging in 1971 zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Door de heer J. Th. Gijsbers, administra teur van de vereniging, werd een uitgebreid jaarverslag uitgebracht, waaruit bleek, dat het ledental momenteel 274 bedraagt. In de aanvoeren op de runder- en varkensmarkt waren weinig verschillen geconstateerd in vergelijking met die van het vorige ver jaar. De voor- en najaarsmarkt ken merkte zich door een druk bezoek. De Kie- viets- en Speculaasmarkt, die georganiseerd wordt in samenwerking met de gemeente lijke marktcommissie, is ook in 1969 goed aangeslagen. Medewerking werd weer ver leend aan de schapenfokdag van het Texels Schapenstamboek voor Overijssel. Gerele veerd werd, dat de stadsrondritten een ge waardeerde attractie in het zomerprogram- ma zijn geweest. De geplande ontspanningsavonden, in sa menwerking met de horeca en de beide middenstandsverenigingen, konden door bij zondere omstandigheden niet geheel worden uitgevoerd. Dat geijverd is voor de tot standkoming van een camping in Rijssen is een goede visie geweest. Waarschijnlijk zal de camping op de Koerbelt reeds dit jaar worden uitgebreid, aldus de heer Gijsbers. De VVV-geschenkenbonnen blijken een gro te belangstelling te hebben. De plaats van de heer C. Lugtigheid in de stregk-WV- Twente is ingenomen door de heer G. Kap pert. Uit de vergadering kwam kritiek op het feit, dat de VVV geen medewerking, al thans geen financiële, meer wenste te ge ven aan de rondgang van Sint Nicolaas. Het bestuur was van mening, dat dit een aangelegenheid was, die meer de midden stand dan de VVV aangaat. De heer Kap pert zegde toe, dat men zich alsnog over deze situatie wilde beraden. Op doktersadvies moet de heer O. Voort man zich terugtrekken uit het bestuur van de VVV. De voorzitter wenste de heer Voortman een spoedig herstel toe en bracht hem dank voor al hetgeen hij voor de ver eniging had gedaan. Het voorstel om de heer Voortman een fruitmand te zenden, vond algemene instemming. In de plaats van de heer Voortman werd tot bestuurslid gekozen de heer G. J. Kos- Swgi In RüSsen begor. nen donderdagmor gen de praktische verkeersexamens voor de schooljeugd. De examens werden afgenomen door le den van de rijkspo litie. Het was een bijzonder spannende morgen voor de scho lieren. want het ver- keersexamen is nog niet zo heel gemak kelijk. Het ezamen - schriftelijk en prak tisch - volgt na een aantal verkeersles- sen op de scholen, waarbü ook de poli tie assisteert. Jaar lijks verongelukken honderden kinderen in het verkeer. Het is dringend noodza kelijk. dat de kinde ren, al zo vroeg mo gelijk, vertrouwd ra ken met het verkeer en de gevaren welke hen daarin bedrei gen. Men mag er met name de politie erkentelijk voor zijn, dat zij ook aan deze opvoedende taak haar medewerking verleent. RIJSSEN. Op zaterdag 30 mei zal het Verbond voor veilig verkeer de plaatselijke ftnale houden van de verkeersproef V.O. Dit gebeurt om 2 uur 's middags, in de kantine van de lagere technische school. De finale kan beschouwd worden als een voorselectie van de Coupe Scolaire 1971. T f 28 mei: Puzzelrit. Personeelsvereniging Nij- huis. 29 mei: Openbare vergadering PvdA. Spre ker: fractievoorzitter Den Uyl. 8 uur café Royal. 30 mei: Finale verkeersproef voortgezet on derwijs. 2 uur LTS. 1 juni: Personeelsvereniging Nijhuis. Voet balwedstrijd. Kamgaren. 13 juni: Hengelwedstrijd „Ons Vermaak". Schipbeek, Roudalenbrug, 2.30 uur. 15 juni: Hengelwedstrijd „Ons Vermaak". Schipbeek, Roudalenbrug, 7.00 uur. 17 juni: Oriënteringsrit RMC. 19 uur Vee markt. IT juni: Hengelwedstrijd „Ons Vermaak". Schipbeek, Roudalenbrug, 2.30 uur. B9 juni: Hengelwedstrijd „Ons Vermaak". Schipbeek, Roudalenbrug, 7.00 uur. 30 juni: Personeelsvereniging Nijhuis. Voet balwedstrijd. Kamgaren. 10 juli: Oriënteringsrit RMC. 19.00 uur, Vee markt. 10 juli: Hengelwedstrijd voor de gepensi oneerden van de hengelsportver. „Ons Vermaak". Oude Zwembad, 7.00 uur. 11 juli: Hengelwedstrijd voor de jeugd tot en met 16 jaar. Georganiseerd door de hengelsportver. „Ons Vermaak". Schip beek, Roudalenbrug, 2.30 uur. 13 juli: Uitvoering Noordermannenkoor. 18 juli: Hengelwedstrijd „Ons Vermaak", Schipbeek, Roudalenbrug, 2.30 uur. 20 juli: Hengelwedstrijd „Ons Vermaak", Schipbeek, Roudalenbrug, 7.00 uur. 18 aug.: Oriënteringsrit RMC. 19.00 uur Veemarkt. 16 Sept.: Oriënteringsrit RMC. 19.00 uur Veemarkt. 26 sept.: Jubileumconcert Chr. Gem. Zang vereniging Notter, m.m.v. het Urker Man nenkoor „Halleluja". 7.30 uur, Schildkerk. 6 en 7 nov.: Landelijke tentoonstelling Ver. Eendracht, hoenders, konijnen en sierdui- ven. Parkgebouw. 12 en 13 nov.: Uitvoering COV Hosanna. 8.00 uur. Parkgebouw. 27 juni: bezichtiging Oosterhoff. 14.00-17.00 uur. 29 aug.: Ronde van Rijssen. 16.30 uur. (Opgave voor deze rubriek kan geschieden op het gemeentehuis, 's maandags voor vijf uur). ter en de aftredende bestuursleden, de he ren Ligtenberg en Lubbers, werden bij ac clamatie herkozen. In de rondvraag kwam onbehagen naar vo ren over het aanzien van de binnenstad. Er zijn vele huizen afgebroken, gapende lege plekken geven aan de binnenstad een ru- neus aanzicht en gevraagd werd, of er geen maatregelen zouden kunnen worden genomen om hierin verbetering te brengen. Na afloop van de geanimeerde vergadering werd een verkoop gehouden van de niet- afgehaalde prijzen van de marktverloting 1969. RIJSSEN. Woensdagavond hield de film club Rijssen haar contactavond in de kan tine van Omefa aan de Enterstraat. De avond werd gevuld met het vertonen van films, die door de leden in het afgelopen seizoen waren gemaakt. Onder het vertoon de materiaal bevonden zich uitstekende films, die de toets der kritiek uitstekend konden doorstaan. „Een boottocht over de Friese wateren" liet prachtige opnamen zien met goede close-ups. Een oud onderwerp „de fiets" werd deze avond nieuw leven ingeblazen en duidelijk bleek, dat de kwaliteit van de films met sprongen is vooruitgegaan. Mede door de werkavonden die filmclub Rijssen regelmatig organiseert. De film „Schuttersfeest 1970" toonde, dat het niet gemakkelijk is een dergelijk volks feest goed te filmen. Bovendien werkten tij dens de opnamen de weersomstandigheden tegen. Aan de vakantiefilms, waarvan sommige wel aardig waren, zal nog één en ander gecorrigeerd moeten worden. Dit zal gebeu ren op één van de volgende werkavonden, aldus het filmbestuur. De aanwezigen waren het er over eens. dat bij het maken van vakantiefilms het pano rama voor het oog heel prachtig kan zijn, maar dat dit niet altijd berekend is op de lens. Al met al kan men terugzien op een leerzame avond, waarop ongezouten en ge zonde kritiek werd geleverd. De volgende contactavond zal worden ge houden in augustus, waarop de filmers ge legenheid zullen krijgen hun vakantiefilms 1970 te vertonen. Het bestuur hoopt, dat ve le Rijssense filmers, ook niet-leden van de ze gelegenheid zullen gebruik maken. O Hedenavond (vrijdag) zal in de kantine van de lagere technische school de sluitings avond worden gehouden van het seizoen 1969-1970 van het clubhuiswerk Rijssen. Het programma zal o.a. worden verzorgd door de Pinokkio-groep, door de voordracht en zanggroep, die een viertal schetsjes zal opvoeren, en door broeder Gosewij. Als gasten zullen optreden „de Sanber- gers". Tevens zal op deze avond een ten toonstelling worden gehouden van gemaak te werkstukjes. RIJSSEN. Op vrijdagavond 5 juni houdt de Ned. herv. mannenvereniging „Bewaar het Pand" de slotvergadering van het win terseizoen. Op deze avond, die om 8 uur begint en waarop ook de vrouwen van de mannenleden worden verwacht, zal ds. J. C. de Bie spreken over het onderwerp: Leven bij het Woord. GEBOREN: Johanna Gerritdina, dv J. W. H. van den Noort en W. Nieuwenhuis, Johan Willem Frisostraat 5, 19 mei; Geertje, dv J. Arends en IJ. Lankamp, Morsweg 6, 19 mei; Gerritdina Theodora Gijsbertha, dv G. D. Vos en N. van 't Land, Elsenerstraat 14, 19 mei; Hendrik Jan, zv H. J. Voortman en J. van de Riet, Leijerweerdsdijk 1, 20 mei; Iman, zv J. Nijkamp en N. de Zwarte, Van den Broekestraat 14, 21 mei; Jenneken, dv J. W. Heuvelman en B. J. Schepers, Vennekesg'aarden 22, 21 mei; Hans, zv A. J. ter Steege en D. Scherphof, Banisweg 49, 22 mei; Janna Alberdina, dv J. R. Danneberg en A. Seppenwoolde, Van den Broekestraat 8, 21 mei; Hendrika, dv J. Keizer en H. Nijsink, Jo hannes Vermeerstraat 17, 25 mei; Frederika Margaretha, dv J. P. van Nou- huys en F. M. Jonker, Dokter Stokkers straat 37, 12 mei te Deventer; Lilian Regina, dv G. J. ten Hove en H. Dommerholt, Enterstraat 170, 13 mei te Al melo; Jan Willem, zv J. Strokap en H. D. Har- bers, Esstraat 176, 15 mei te Deventer. ONDERTROUWD: Jozef Hubertus Caspar Heijnen, 26 jaar, Til burg, A. van 's-Gravenzandestraat 27 en Marianne Thecla Hendrica Maria Groothed- de, 25 jaar, Rijssen, Schoolstr. 22, 20 mei; Gerard Fiks, 26 jaar, Deventer, Ludgers- straat 12 en Dine Langkamp, 24 jaar, Rijs sen, Willem de Zwijgerstraat 12, 21 mei; Gradus Hofman, 23 jaar, Hellendoorn, Nij- verdal, Banninksweg 15 en Hendrikje van Brussel, 22 jaar, Rijssen, Dannenberg 58, 21 mei; Alfred Johan Zwoferink, 21 jaar, Rijssen, Weijerdstraat 11 en Willemina Kreijkes, 19 jaar, Rijssen, Beatrixstraat 15, 22 mei. GETROUWD: Hermannus van de Riet, 35 jaar en Her- manna Gerritdina Plas, 34 jaar, Rijssen, Tabaksgaarden 4, 20 mei. OVERLEDEN: Berendina Bosschers, 83 jaar, ev H. Belt man, Welleweg 19, 19 mei te Deventer. RIJSSEN. De tijdens de Pinksterdagen in de Ned. herv. kerk gehouden collecte voor de zending bracht met de nagekomen giften een totaalbedrag op van f 7.924.84. Dit is ruim duizend gulden meer dan in 1969. RIJSSEN. Vanavond (vrijdag 29 mei) houdt de Partij van de Arbeid een openba re bijeenkomst, waar zal spreken de frac tieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, drs. J. M. den Uyl, terwijl ook mr. Mas- man (eveneens Tweede Kamerlid) acte de présence zal geven. Uiteraard staat de bij eenkomst geheel in het teken van de ko mende raadsverkiezing. De SGP houdt haar laatste bijeenkomst voor de verkiezing van de gemeenteraad in de Zuiderkerk op maandag 1 juni. Ook deze bijeenkomst zal afgestemd zijn op de bete kenis van het kiezen van de gemeenteraad. Als spreker zal optreden de voorzitter van de plaatselijke SGP-kiesvereniging, de heer J. de Rooij. De nieuwe partij „Democratische Samen werking Rijssen" (DSR) houdt haar laatste grote bijeenkomst eveneens op maandag 1 juni in hotel Wèitering. Hier zal o.a. het woord worden gevoerd door de lijsttrekker: de heer H. Zwaag. RIJSSEN. Zaterdagmiddag om 2 uur zal door de Verkenners (jongens van 11 tot 16 jaar) en Voortrekkers (vanaf 16 jaar) van de Oosterhofgroep een Demonstratiemiddag worden gegeven ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de padvinderij in Nederland. De demonstratie zal gehouden worden op het terrein van de voormalige Schildschool en zal duren vanaf 2 uur. De Verkenners willen hierbij tonen, dat de padvinderij in Rijssen nog steeds actief is en dat er nog volop gelegenheid is om op een sportieve manier de vrije tijd te be steden. Deze middag zal getoond worden hoe je een toren bouwt van hout en touw. Ook zal er een klein kamp ingericht worden om te la ten zien, hoe je primitief toch een lekkere maaltijd kunt bereiden. De Voortrekkers van Kennedystam, die nog maar enkele maanden oud is en dia o.a. 't groepsblad van de padvinderij in Rijssen verzorgt, zullen als redactieteam aanwezig zijn. Alle andere inlichtingen worden gaarne a.s. zaterdagmiddag verstrekt. Het doert nog mear nen dag of wat Dan magge wiej wier stemm, Iej zoln toch hoaste neet mear weetn Wee of iej non munn nemm. Wiej harn tot non too, duchen oons, Al vuls te vuil' petiejn, Mear 't bleek van neet, want zoo aj weet Hewwe al wier 'n poar niejn. 't Is krék hetzelfde wee oj huert, Krék 't zelfde wonne kluur. Ze hebt almoa, zoo as ze zeg'nt, Het beste met oons vuur. En det ze det ook earlke meant, Doar twiefel ik neet an, Mear neumt miej de petieje eens Den det alleene kan. Elke petieje is geliek As een onmuendeg wich, 't Kan niks beginn wonear as het Gin hulp van 'n aander krig. Wee of veleezen zal of winn? Ik zal mear neet prebeern Um det te roan, wee weet woer of De leu zuet reageern. RIJSSEN. J, Rozendom. RIJSSEN. De Christelijke Huishoud school, die door de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in stand wordt gehouden, krijgt er een nieuwe vleugel bij, omdat de school te klein wordt voor de leerlingen. In de tuin van de huishoudschool is men al geruime tijd bezig met de houw van het toekomstige gedeelte. De werkzaamheden worden verricht door het aannemersbedrijf H. J. aan de Stegge N V. uit Goor. De nieuwe vleugel is ontworpen door de Rijs sense architect J. ter Haar. AUTOVERZEKERING de beste voorwaarden konkurrerende premie ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 10. Rijssen telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257. Dp 54-jarige J. van Brussel uit Zuna werd woensdagmid dag wegens zijn 40- jarig jubileum als bakker bij de firma J. Tharner in Kijs- sen door zijn directie en collega's gehul digd. Bakker Van Brussel werd met zijn echtgenote in een taxi van huis gehaald en naar de bakkerij van Thar ner aan de Elsener straat gebracht. Ver sierde bakkerskar ren openden de stoet. Bij Tharner werden Van Brussel en zijn vrouw geducht in de bloemetjes gezet. «I RIJSSEN. De postduivenvereniging de Zwaluw hield zaterdag een wedvlucht vanaf Noyon, afstand 390 km. De duiven werden gelost om 6.20 uur. De eerstaankomende duif, eigenaar de heer J. Pijffers, werd ge klokt om 11.45 uur. De belangrijkste resul taten waren: 1. J. Pijffers, 2. H. Nijland, 3 .F. Dommerholt, 4. H. Nijland, 5. J. Pijf fers, 6. J. Pijffers, 7. J. Pijffers, 8. H. A. Struik, 9. G. Slagers, 10. F. Dommerholt. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 juni a.s. geven wij de uitslagen van de Statenverkiezingen 1970 en de raadsverkiezingen 1966 met daarbij de zetelverdeling. Op gemerkt zij nog, dat met de Statenverkiezin gen van de 9845 stemgerechtigde kiezers er 7802 hun stem uitbrachten, zodat ongeveer 20% thuis bleef. De totale uitslag van de verkiezing van a.s. woensdag zal 'savonds bekend worden gemaakt aan ons kantoor Enterstraat 10. Ter PvdA KVP CHU ARP SGP Horst BP DSR Gem. bel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1