Raad van Rijssen legt advies van onderwijs inspectie terzijde Wat is er te doen KERKDIENSTEN Rij ssen onderzoekt de woning-situatie Politieke teach-in de jeugd voor Centrale Plattelands- bibliotheek Uitslag bevrijdings actie middenstand „Is ook inspecteur aan vernieuwing toe? LIJST 5 DE PARTIJ TER HORST/GEMEENTEBELANGEN Ds. de Groot weer in de Eskerk Verenigingsseizoen wordt afgesloten Conferentie van Herv. Bond over de sociale problematiek Veemarkt Rijssen Opbrengst van de Pinkstercollecte Zondagsdiensten Ledenvergadering van VVV-Rijssen Plan: flats met 18 keuzewoningen LIJST 5 Clandestiene zender Vrijdag 22 mei 1970 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 53ste jaargang - no. 19 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting VOORTMAN N.V. Beleggers zijn moeilijk over de LJssel te trekken 't Is vuur 't Roo-Kruus RIJSSEN is een partij voor Rijssen respecteert de levensovertuiging van een ieder wil een gezond financieel beleid is niet gebonden aan een landelijke polit. partij wil bevordering van inspraak van de burgerij is er voor allen, niet voor bepaalde groepen Onze kandidaten zijn Q A. H. ter Horst mej. A. van Beek J. H. Roosink Qj J. W. Rouwendal f! H. J. Vlogtman WEEKBLAD VOOR RIJSSEN. „We praten over onderwijsver nieuwing, maar is zo langzamerhand de in specteur van het l.o. zelf niet aan vernieu wing toe?", vroegen zich vrijdagavond de Rijssense raadsleden H. W. Jansen (PvdA) en J. H. Wolterink (SGP) af. Aanleiding tot hun twijfels was de gang van zaken omtrent een verzoek van het hoofd van de openbare lagere school De Lage Esch, de heer Kranenborg, tot beschikbaar stelling van geld voor nieuwe leermethodes en leermiddelen. Hij had eerst bijna f 10.000 gevraagd, waar na de inspecteur aandrong op inkrimping. Dat gebeurde. Men kwam toen uit op RIJSSEN. 23 mei, oriënteringsrit R.M.C. 18.30 uur Veemarkt. 25 mei. Personeelsvereniging Nijhuis. Voet balwedstrijd. Kamgaren. 26 mei. Filmclub. Het vertonen van de films welke tot de opdracht behoren „Vrij onderwerp". Cantine Omefa 8 uur. 28 mei. Schoolverkeersexamen. Praktisch. 29 mei. Puzzelrit. Personeelsvereniging Nij huis. 29 mei. Openbare vergadering P.v.d.A. spre ker: fractievoorz. Den Uyl. 8 uur café Ro yal. 30 mei. Finale Verkeersproef Voortgezet On derwijs. 2 uur L.T.S. 1 juni. Personeelsvereniging Nijhuis. Voet balwedstrijd. Kamgaren. 17 juni. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur. Vee markt. 30 juni. Personeelsvereniging Nijhuis. Voet balwedstrijd. Kamgaren. 10 juli. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur Vee markt. 13 juli. Uitvoering Noordermannenkoor. 18 aug. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur Vee markt. 16 sept. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur. Vee markt. 26 sept. Julibeumconcert Chr. Gem. Zang ver. Notter m.m.v. het Urker Mannen koor. „Halleluja". 7.30 uur Schildkerk. 6 en 7 nov. Landelijke tentoonstelling Ver. Eendracht, hoenders konijnen en sierdui- ven. Phrkgebouw. Opgave voor deze rubriek kan geschieden op het gemeentehuis 's maandags voor 5 u. RIJSSEN. Voor het eerst na drie weken heeft ds. De Groot, predikant bij de Geref. Gemeente in Ned. te Rijssen, weer ge preekt in de Eskerk. Zoals bekend, werd in de strijd tussen de kerkeraad en ds. De Groot van de Geref. Gem. in Ned. de ker keraad door mr. H. J. J. van der Biezen in het ongelijk gesteld. Hij besliste ook dat ds. De Groot binnen twee dagen de sleutels van de Eskerk in zijn bezit moest hebben. Voorts dient de kerkeraad de tot de admini stratie behorende stukken en het archief over te dragen aan ds. De Groot. In de met Pinksteren gehouden dienst werden en kele nieuwe kerkeraadsleden bevestigd. De diensten die zondag door ds. De Groot in de Eskerk zullen worden geleid beginnen om 10 uur 's morgens en om 5 uur 's mid dags. RIJSSEN. In de Noorderkerk houden de verenigingen van de geref. gemeente (Noorder- en Zuiderkerk) op vrijdagavond 22 mei haar jaarlijkse afsluitingsavond van het verenigingsseizoen. De zangverenigingen ran de geref. gemeente zullen enige liede- ■en ten gehore brengen, terwijl de overige verenigingen iets van hun werk zullen laten horen. De bijeenkomst begint om half acht precies. f 6.848. De gemeente stuurde deze begroting voor eeen advies naar de inspecteur, die nog maals schrapte en op f 3.900 uitkwam. De tweee wethouders leek dit wat al te rigou reus, zodat zij er f 1.000 bij deden voor een nieuwe leesmethode. Raadsvoorzitter burge meester Landweer wenste zich aan het ad vies van de inspecteur te houden. Jansen maakte zich nogal kwaad op het feit, dat de school kennelijk op een oud- papieractie is aangewezen om geld voor nieuwe leermethodes te verkrijgen, als er nog geschiedenisboekjes zijn, die maar tot 1948 gaan. Hij stelde voor het volle bedrag van f 6.848 beschikbaar te stellen. W. Haase (SGP) vond, dat een excellent idee, maar zijn fractiegenoot J. Voortman stelde zich achter het standpunt van de burgemeester. KVP-er A. F. M. Paauwe: „Toen ik dit ad vies van de inspecteur las, werd ik met stomheid geslagen en..." Wethouder Goosen: „Daar lijkt het anders niet op..." Paauwe: „...en ik vind, dat de school het volle bedrag verdient." De overige raadsleden bleken het in meer- RIJSSEN. De Hervormde Bond voor In wendige Zending op Gereform. Grond slag belegt deze zomer een conferentie over de problemen ron-. liet werk van de Inwen dige Zending en Evangelisatie. De conferentie wordt gehouden in het con grescentrum „Woudschoten", te Zeist. Drs. B. J. Wiegeraad zal een referaat hou den over „Het probleem van het ongeloof." Over de houding tegenover homofilie en ho mofielen spreekt prof. dr. G. A. Lindeboom uit Amsterdam. De heer A. A. Kleyne uit Gent houdt een causerie over het „Evangelisatiewerk in België". Prof. H. Jonker uit Utrecht houdt een inleiding over „Leve de kerk". Het gemeentebestuur van Rijssen en het bestuur van de vereniging marktwezen enz. te Rijssen, verzoeken u onderstaande ge gevens omtrent aanvoer en prijzen van de markt van 19 mei 1970 in uw blad te pu bliceren. Aangevoerd'. Runderen 19, Varkens 320, to taal 339. Prijzen: 2 melk- en kalfkoeien van f 1000.- tot f 1200.- per stuk. 17 pinken van f 700.- tot f 850.- per stuk. 14 drachtige zeugen van f 550,- tot f 600,- per stuk. 306 biggen van f 95.- tot f 105.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm. Zeugen: Handel rustig, prijzen staande. Biggen: Handel redelijk, prijzen staande. RIJSSEN. De in de Ned. hervormde kerk zondag gehouden pinkstercollecte voor de zending bracht in totaal op een bedrag van f 7.753,84. Het totaal aan vrijwillige kerkelijke bijdragen was op 30 april geste gen tot f 53.692.50. RIJSSEN. De medische dienst wordt dit weekeinde waargenomen in groep A door dokter D. Oosthoek, praktij kadres Boom kamp 2, telef. 2234, huisadres Stationsdwars weg 63, telef. 2606. In groep B door dokter L. Kunst, Wierden- sestraat 77c, telef. 2204. De dienst der tand artsen wordt voor Rijssen, Wierden, Holten Enter en Goor waargenomen door tand arts J. van de Enk, Burg. J C. van de Berg- plein 33 te Wierden, telef. 05496-1634. Dierenartsen: J. P. Nouhuys, dokter Stok- kerstraat 47, Rijssen, telef. 05480-2487. RIJSSEN. Zondag 24 mei. Ned. Herv. Gemeente. 9.30 u. Ds. L. Brasser van Voorthuizen. 19.00 u. Ds. J. C. de Bie. Westerkerk: 9.00 u. Ds. E. M. Bakker. 15.00 u. Ds. W. van Tuyl. Sion: 10.45 u. Ds. J. C. de Bie. 17.00 u. Ds. E. M. Bakker. Eisen: geen dienst. Eltheto (zaterdagavond). 19.00 u. Ds. W. van Tuyl. (weeksluiting). Geref. kerk. Boomkamp: 9.30 u. en 19.00 u. Ds. J. Banga van Ede. Gereformeerde Gemeente. Noorderkerk: 8.30 u .en 15.00 u. leesdienst. 19.00 u. Ds. P. Blok van Dirksland. Zuiderkerk: 9.30 u. en 15.00 u. Ds. P. Blok van Dirks land. 19.00 u. leesdienst. Geref. gemeente in Ned. Eskerk. 10.00 u. en 17.00 u. Ds. J .de Groot. Oud Geref. Gemeente. Bevervoorde: 9.30 u. en 19.00 u. ds. H. A. Vosman 14.30 u. leesdienst. Oud Geref. Gem. in Ned. Oranjekerk. 9.30 u., 15.00 u. en 19.00 u. leesdienst. R.K. Kerk (Zaterdag). 19.00 u. Avondmis. (Zondag) 8.30 u. H. Mis. 10.30 u. Hoogmis. derheid eens met de zienswijze, dat de in specteur best een advies mag geven, maar •lat de kwaliteit van het onderwijs bepalen." is, terwijl bovendien de raad moet beslis sen. Jansens voorstel (f 6 848) kreeg tenslotte grote steun: alleeen de wethouders Scholman („Voorlopig ben ik tegen") en Goosen. als mede Voortman, stemden tegen. OUDHEIDKAMER Minder problemen had de raad met een uit gaven van f 225.000 voor een derde bouwlaag op de zuidelijke vleugel van het nieuwe stadhuis. Dit punt leverde slechts de opmer king op. dat mogelijk in deze vleugel de Oudheidkamer Rijssen onderdak kan vinden voor enkele van haar bezittingen. Een groot aantal grondtransacties passeer de vervolgens bij hamerslag de raad. De exploitatie-opzet van het plan Zuidrand kreeg aller lof, een drietal voorstellen m.b.t. parkeerverboden werd aangehouden. De verkeerscommissie zal zich hierover eerst beraden, omdat binnenkort ook een plan ter sprake komt over de verkeers- structuur in Rijssen. Invoering van eenrich tingsverkeer is hiervan een wezenlijk onder deel. Enkele maatregelen het leggen van gele (parkeerverbod-)tegels bleken al te zijn genomen. „Hier is een vergissing in het spel", verontschuldigde het college zich, dat echter geen bereidheid toonde de tegels er weer uit te halen. „Dan moeten we ze er misschien over drie maanden weer inleg gen", argumenteerde wethouder Goosen. PENSIOEN, STUDIE SPAARVERZEKERING met fiscale aftrekmogelijkheden ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16. Rijssen telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257. RUSSEN. Op dinsdag 26 mei houdt de vereniging Marktwezen, Plaatselijke Be langen en Vreemdelingenverkeer haar leden vergadering in café Struik aan de Enterstr. Belangrijkste punt op de agenda is de be stuursverkiezing. De heer O. Voortman, be dankte als bestuurslid. Periodiek aftredend zijn de heren J. Ligtenberg en J. Lubbers. Na de vergadering zullen de niet afgehaal de prijzen van de marktverloting worden verkocht. RIJSSEN. De nota over de woningbouw in Rijssen, waarover wij al eerder uitge breid berichtten, is in de Rijssense gemeen teraad vrijdagavond goed ontvangen. Ver heugd toonde men zich ook over de mede deling van wethouder J. Goosen, dat er een onderzoek zal plaats hebben naar de gehele woningsituatie, zowel in het vlak van de woningnood als van de woningbehoefte. Deze mededeling was tegelijk het antwoord op de constatering van PvdA-fraetievoorzit- ter H. W. Jansen, dat in de nota weliswaar velerlei mogelijkheden worden aangegeven. RIJSSEN. Op vrijdag 22 mei wordt in het St. Jozefgebouw (Enterstraat) een gro te ontmoetingsbijeenkomst gehouden tussen de jeugd (16 tot en met 20 jaar) van Rijs sen en afgevaardigden van alle partijen die deelnemen aan de verkiezing van de ge meenteraad. Deze politieke teach-in wordt georganiseerd door de besturen van de jeugdbars Spume en Snoopy-bar en de jeugdraad van het clubhuiswerk Rijssen. De volgende dag wordt de Rijssense jeugd in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een jeugdverkiezing en een politieke enquête. STUDIE: Van moeder op dochter. Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in Nederland. Brink. De geschiedenis van het postver voer. Störbinger. De spion met de drie gezich ten; spionage in de Tweede Wereldoorlog. Hees. Leerboek der opvoedkunde. 1. Kin derpsychologie; 6 druk 1967. Goossen. Pedagogische verkenningen; ten dienste van het huishoud- en nijver heidsonderwijs. Nijkamp. Samenwerking tussen kleuter school en ouders. Schagen. 1. Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding. Dl. 1. Van de oud heid tot en met de Franse tijd. 2e dr. '68. Dorresteyn. De EEG en de landbouw; betekenis van de EEG voor land- en tuin bouw. Vries. Vlucht KL150: 1919-1969, logboek van vijftig jaar vliegen Koninkl. lucht vaartmaatschappij Bussel. Radio- en telvisieboek. Spectrum van de Neederlandse letterkunde. Dl. 16.'k Wou zo graag verstandig we zen. Dl. 17. Dicteren het woord gelaten. Vries. Hernomen confrontatie met S. Vestdijk; brieffragmenten en gesprekken. Ham. Harry Mulisch; leven en werk. Wielick. Gouden eeuw. Gilst. Sinterklaas en het Sinterklaasfeest; geschiedenis en folklore. z Philips. De raid op St. Nazaire; Engelse aanval in 1942 op een Franse haven. Alberts. Stad en platteland in de Middel eeuwen. Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: Dl. 3. Mei 1940. Hermans. De laatste resten tropisch Ne derland; reisimpressies uit Suriname en Ned. Antillen. ROMANS, VERHALEN EN NOVELLEN: Böll. De man met de mensen; en andere verhalen. 't Is d'aandre wekke wier zoo vear, Dan wordt wier roond egoan, 't Roo-Kruus det hopt det klean en groot Zin plich wier zal verstoan. Och wee zol hiervuur neet wil geewn? Elkeene toch neetwoar, 't Roo-Kruus det steet, det is bekeand. Vuur leu in nood aajt kloar. En iedereene zol ik deankng Begrip toch ook gewis Det vuur het woark van het Roo-Kruus Heel vuile nuereg is. Umdet det iedereene weet, Doarumme zol ik zeg'n, Ik hoof de leu neet op te wekng Um wat op zied te leg'n. Ik zin dr ech van ouwertuungd Det iedereene gèf, Det iedereene vuur 't Roo-Kruus Wal heel wat ouwer hèf. Dus leu, loawe oons beste doon En neet van veartn bliewn stoan, 't Roo-Kruus mag neet veleang komm zitn, Det woark mut duur kunn goan. i. ROZENDOM. Bordewijk. Keizerrijk; oproep der hoofd stad van weleer. Verhaal uit de bundel: „De Wingerdrank". Bruyn. Vlucht naar het eiland; idylle op Terschelling. Buddingh. De avonturen van Bazip Zee hok; satirische roman. Campert. Hoe ik mijn verjaardag vierde; verhalen. Doyle. Nieuwe verhalen van Sherlock Holmes; detective-verhalen. Gijsen. Kaddisj voor Sam Cohn; verhaal uit de bundel: „De diapora". Gijssen - De val v. zijne excellentie minis ter Plas; ironische diplomatenroman. Harper. Gevaarlijke romance in Tirol; romantische thriller. Highsmith. Spel met de misdaad; psy chologische detective-roman. Koolhaas. Gekke witte; dierenverhaal; uit.verz. door J. G. Praas. Lansink. Elze van de koster; streekro man. Laurence. Venus als verpleegster; dok tersroman. Luellen. Gravin en tsarina; romantische historische roman: Rusland; 18e eeuw. Moor-Ringnalda, Daniël de wijze; chris telijke familieroman. Reve Herfstdraden; novelle uit de bun del: „Vier wintervertellingen". Tarr. De hemel sta ons bij! Perikelen van een rabijn in New York. Er wordt gelegenheid tot stemmen gegeven in de beide jeugdbars, in het clubhuis en er wordt een „stemlokaal" ingericht op de markt. De bedoeling van de organisatoren is dat jeugdigen van alle richtingen, zowel wer kend als studerend, aan de enquête en de verkiezing deelneemt. Anders heeft het on derzoek eigenlijk geen zin. Ook hier geldt, net «is bij de echte verkiezing, de wens, dat iedereen deelneemt, die daarvoor in de ge legenheid gesteld wordt. Door de teach-in zal de jeugd geïnformeerd en beter georiënteerd meedoen aan de eigen verkiezing en met meer kennis van zaken de echte verkiezing mee kunnen beleven. De organisatoren hebben vertegenwoordi gers van alle politieke partijen bereid gevon den enkele kandidaatsraadsleden naar de teach-in af te vaardigen. Het was aanvan kelijk de bedoeling de bijeenkomst te hou den in de kantine van de L.T.S. maar in een betrekkelijk laat stadium werd bekend dat vanwege het bestuur van de school geen toestemming voor deze politieke bijeen komst kon worden gegeven. De uitslag van de jeugdverkiezing wordt niet eerder bekend gemaakt dan op woens dag 3 juni, zodat men dan een vergelij king kan maken met de uitslag van de of ficiële verkiezing. In het clubhuis zal een soort perscentrum worden ingericht. Er zal een koeriersdienst worden onderhouden om zo snel mogelijk de uitslagen van de di verse stemlokalen bekend te maken. Afge vaardigden van de politieke partijen wor den in de gelegenheid gesteld commentaar op de uitslag (en) te geven. maar dat een overzicht van de stand van zaken ontbreekt. Jansen informeerde verder, waarom er tot nu toe nog geen keuzewoningen zijn ge bouwd, waarom niet over woningen voor al leenstaanden wordt gesproken in de nota en waarom bijv. het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in Rijssen geen markt ziet voor premiehuurwoningen. Voor KVP-er A. F. M. Paauwe was het wel duidelijk waarom de beleggers niet naat Riissen komen: „Elders kan men veel ho gere huren bedingen." Meer kwalitatieve woningbouw was zijn grote wens. Wethouder Goosen schetste, hoe het Rijssen de laatste jaren eigenlijk niet is gelukt, vol doende bouwplannen in voorbereiding te hebben. Toen echter bleek, dat de minister toezeggingen wilde doen t.a.v. woningwet woningen aan gemeenten die deze plannen wel hadden, is nog eens aangepakt, zodat nu een plan voor drie jaar kant en klaar in Zwolle ligt. Volgende week worden plannen ingediend voor de bouw van twee flats (keuzewonin gen) met achttien wooneenheden. Vrijgezel- lenwoningen wil men in nieuwe plannen op nemen. Tot nu toe zijn weinig keuzewonin gen gebouwd, omdat de woningwet-woning- bouw in Rijssen bijzonder goed liep. „Kwa litatief erg goed zelfs", prees raadsvoorzit ter burgemeester C. B. J. Landweer. Uit de onlangs gehouden enquête onder de woningzoekenden is gebleken, dat er een grote behoefte bestaat aan goede, maar niet te dure woningen. „De Rijssenaar is een eenvoudig mens, die gewoon een goede wo ning wenst", alidus de wethouder. Het Bouwfonds heeft in Rijssen enkele ke ren optie op grond genomen, maar de Rijs- senaren bleken op eigen houtje voordeliger aan een nieuw huis te kunnen komen. Be leggers zijn, aldus wethouder Goosen, „bij zonder moeilijk over de IJssel te trekken." Een ingekomen stuk van bewoners van de Kattenhaarsweg over de verontreiniging van een braakliggend terrein, ontlokte Jan sen de verzuchting, dat wel op meerdere plaatsen in Rijssen clandestien vuil wordt gestort. Hij vroeg om meer en beter politie toezicht, hetgeen de voorzitter hem toezeg de. Over het geval-Kattenhaarsweg is nog geen advies van de directeur Gemeentewer ken bij burgemeester en wethouders binnen gekomen. Een verzoek van de Actie Niet Roken '70 om op gemeentelijke bijeenkomsten geen rookwaar te presenteren, inspireerde Paau we tot de vraag of Rijssen in dit verband nog iets wilde doen. „Volg het voorbeeld van Goossen. stop met het roken", interrum- perde J. Voortman (SGP). Nu had Paauwe indertijd bij een ongeveer gelijkluidend PvdA-voorstel tegengestemd, kreeg dat nu ook op zijn brood, maar een mens kan zich beteren" vond Paauwe. Het college vond het echter maar beter het gemeentelijk roken niet af te schaffen en ook de andere raadsleden toonden weinig interesse. Waarop menigeen opgelucht de brand in een verse sigaret joeg. Visser-Roosendaal. Alles op zijn tijd: Westfriese streekroman. Vuyk. De eigen wereld en die andere; twee novellen over de Japanse inval op Java. Wilson. Het spook zonder hoofd; detecti veroman. RIJSSEN. De uitslag van de door de Rijssense Middenstands Centrale georgani seerde Bevrijdingsactie is als volgt: f 250.- de heer J. W. Smit, Roggestraat 14, Rijssen; f 150.- S. ten Hove, Korteboslaan 77, Rijssen; F 100.- Herman Smalbrugge, Hagvveg 26, Rijssen; f 50.- G. Dannen- berg, Parkstraat 26, Rijssen; f 25.- G. J. Voortman, Wijnandzeeuwstraat 77, Rijssen; H. Dannenberg, Korteboslaan 79, Rijssen; J. Koedijk, Boomkamp 11, Rijssen; P. M. Vogel, Nassaustraat 17, Rijssen; Gerrie Ol- de Reuver of Briel, Koninginneweg 49, Rijs- Ditsel, Nassaustraat 42, Rijssen; Mevrouw Meijer, Grotestraat 18. Rijssen; J. Poort man, Haarstraat 77, Rijssen; II. Wessels, Keizersdijk 21, Rijssen. f 10.-, H. J. Lang kamp, Oosterhofweg 62, Rijssen; M. Lig tenberg, Walstraat 18, Rijssen; Jaques van Vliet, Graaf Ottostraat 76, Rijssen; J. Spenkelijk, Opbroekweg 13, Rijssen; G. Meenks, Parkstraat 9, Rijssen; J. Dan nenberg, Holterstraatweg 34, Rijssen; T. Seppenwoolde, Hangerad 35, Rijssen; Mevr. Nijkamp-Schippers, Vennekesgaarde 23, Rijs sen; R. van Strate, v.d. Steen, v. Ommeren- straat 3, Nijverdal; H. Broeze, Scholendijk 5a, Markelo; A. Nijland, Beatrixstraat 27, Rijssen; G. van de Maat, Vennekesgaarde 47a, Rijssen; Han Bults, Zuiderstraat 100, Rijssen; D. Bekkernens, Dannberg 20a, Rijs sen; Mej. D. Agteresch, Holterstraatweg 46 Rijssen; J. A. Kuipers. Graaf Ottostraat 119, Rijssen; J. ten Berge, Watermolen 31, Rijssen; J. ten Berge, Watermolen 31, Rijs sen; D. J. Nijzink, Enterstraat 63, Rijs sen; G. J. Rozendom, Spuistraat 22, Rijs sen; J. Dannenberg, Holterstraatweg 34, Rijssen; J. Ligtenberg, Holterstraatweg 60, achter Rijssen; J. Ligtenberg, Holterstraat weg 60, achter, Rijssen; Mevrouw A. Borg huis, Piet Heinstraat 15, Rijssen. RIJSSEN. Ambtenaren van de Bijzonde re Radiodienst van PTT hebben in samen werking met de Rijkspolitie van Rijssen de clandestiene zender „Drie stropers" of „Manolita" opgespoord en in beslag geno men. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen de 22-jarige bouwvakker A. R. Z. uit Rijs sen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1