ONVERGETELIJK BEZOEK VAN HET ECHTPAAR HOFSTEDE AAN PLEEGDOCHTER IN C AT I FOR NI L Wat is er te doen De maj-moand Heropening van bouwmaterialen- handel Pierik De heer Nitert opende zaak in de voormalige stoetn-weenkl een FLINKE BEZORGER LIJST 5 LIJST 5 DE PARTIJ TER HORST/GEMEENTEBELANGEN I Nieuwe verdieping voor gemeentehuis Drs. den Uyl komt naar Rijssen Zondagsdiensten Winstuitkering personeel van ter Horst Co. $9?0 53sïe Jaargang no. 18 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting BRAND-, STORM-, GLASVERZEKERING VOORTAAN N.V. Naar Amerika Verrassing Adele (mevrouw Mendelsshon- Zimmer temidden van de heer en mevrouw Hofstede. RIJSSEN Het college van B. en W. stelt voor een bedrag van f 225.000 be schikbaar te stellen voor het aanbrenge11 van een derde bouwlaag op de zuidelijke vleugel van het in aanbouw zijnde raad huis. Het is gebleken, aldus B. en W. in een nota aan de raad, dat de toename van het aantal inwoners sterker is, dan bij de eerste opzet van het plan voor het gemeentehuis is geraamd. Hoewel de huidige ruimte in het nieuwe raad huis wel voldoende is. aldus B. en W. verder, „achten wij het, gezien de ster kere groei, gewenst nu reeds tot ge noemde uitbreiding over te gaan. De aan deze uitbreiding verbonden bouwkosten zijn bij een uitvoering tegelijk met de hoofdbouw aanzienlijk lager, dan wan neer in de toekomst tot uitbreiding wordt besloten. Veel cadeaus WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Gevraagd voor een wijk in plan Vennekes- gaarden. Aanmelden aan ons kantoor; Enterstraat 10. RIJSSEN is een partij voor Rijssen respecteert de levensovertuiging van een ieder wil een gezond financieel beleid is niet gebonden aan een landelijke polit. partij wil bevordering van inspraak van de burgerij is er voor allen, niet voor bepaalde groepen Onze kandidaten zijn: JU A. H. ter Horst mej. A. van Beek J. H. Roosink Q J. W. Rouwendal Q H. J. Vlogtman Open bare vergadering van SGP-Rijssen Wedvlucht De Zwaluw 55 VOOR voor OPSTALLEN en INBOEDEL ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 - Rijssen Tel. 2269 - b.g.g. 2892 of 3308 of (05470) 257 BIJSSEN. Boordevol indrukken, overwel digd door de ontvangst en rijkbeladen met geschenken, zijn de heer en mevrouw G. H. Hofstede teruggekeerd in Rijssen, na een Verblijf van ongeveer zes weken in Oakland (Californië). Het Rijssense echtpaar was uitgenodigd door de heer en mevrouw Mendelssohn- Zimmer als een soort jubileumbevrijdings- geschenk. Mevrouw Mendelssohn, toen een opgejaagd joods meisje, kwam in 1943 bij de familie Hofstede, nadat zij door een Am sterdamse buurman als het ware voor de klauwen van de Duitse bezetters, die toen grote razzia's hielden in Amsterdam, was weggehaald. Het was de bedoeling, dat het knappe schuchtere meisje slechts enkele dagen in Rijssen zou blijven en dat het Rijssense Hangerad. waar de familie Hof stede woonde en nog steeds woont, als doorgangshuis zou fungeren. Adèle Zimmer werd in Rijssen gebracht door een „vermomde" verpleegster en in ontvangst genomen door de oudste dochter van de Hofstede's, die slechts een paar jaar ouder was dan het vreemde meisje. De heer en mevrouw Hofstede waren enkele dagen op reis en zij hadden uitdrukkelijk tegen hun oudste dochter gezegd, dat Adè- ie onder geen enkele voorwaarde naar bui ten mocht. Toen de Hofstede's echter terug keerden werden zij aan de trein opgewacht door hun oudste dochter en door Adèle. die zich bijzonder goed thuisvoelde bij de fa milie Hofstede en die in enkele dagen een goede vriendin was geworden van Hendrika Hofstede, thans mevrouw Vlogtman. Toen de heer Hofstede, die meerdere jood se gezinnen verzorgde en van een wisse dood heeft gered, na enkele dagen vertelde, dat Adèle naar een definitief ander adres moest, begon Hendrika zowel als Adèle te hullen. Het was ook inderdaad hard, dat een kind dat zich zo goed aanpaste en zich Zo goed thuisvoelde, weer verdwijnen moest waarop de heer en mevrouw Hofstede zich lieten vermurwen en besloten Adèle in het gezin op te nemen. Dat is gebeurd. Op 9 april 1945. toen Rijssen werd bevrijd, betekende dit voor de familie Hofstede en voor hun pleegdochter een dubbele bevrij ding. Men hoefde nu geen zorgen en angst meer te hebben. Adèle overleefde in uitste kende lichamelijke conditie de helse oorlog en verbleef nog lange tijd na de oorlog bij de familie Hofstede, tot zij van een oom en tante in Amerika een uitnodiging kreeg om bij hen te komen wonen. In 1951 is zij getrouwd met Abraham Men delssohn, die enkele (letterlijk en figuurlijk) bloeiende bloemenzaken heeft in het Cali- fornische Oakland. Het contact van Adèle Mendelssohn-Zimmer met de familie Hof stede bleef bewaard. In juli 1967 bezochten de heer en mevrouw Mendelssohn de fami lie Hofstede in Rijssen en het weerzien met Adèle en de kennismaking met Abraham was allerhartelijkst, aldus mevrouw Hofste de. Een grote verrassing was het toen Hein Hofstede een uitnodiging kreeg om met zijn vrouw in het zilveren bevrijdingsjaar enkele weken naar Californië te komen. Het was 16 mei. Personeelsvereniging Nijhuis. Vistocht naar de Wadden. 21 mei. A.R. kiesvereniging Ledenverga dering. Discussie over gemeentepolitiek 8 uur Herv. Centrum Centrum Sion: 23 mei. Oriënteringsrit R.M.C. 18.30 uur Veemarkt; 25 mei. Personeelsvereniging Nijhuis. Voetbalwedstrijd, Kamgaren; 26 mei. Filmclub. Het vertonen van de films welke tot de opdracht behoren „Vrij Onderwerp", kantine Omefa 8 uur; 28 mei. Schoolverkeersexamen. Praktisch 29 mei. Puzzelrit. Personeelsvereniging Nijhuis. 29 mei. Openbare vergadering PvdA. Spreker: fractievoorz. Den Uyl, 8 uur café Royal; 30 mei. Finale Verkeersproef Voortge zet Onderwijs, 2 uur Chr. Mavo; 1 juni. Personeelsvereniging Nijhuis. Voet balwedstrijd, Kamgaren; 17 juni. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur Veemarkt; 30 juni. Personeelsvereniging Nijhuis. Voetbalwedstrijd, Kamgaren. 10 juli. Oriënteringsrit R.MC.. 19 uur Veemarkt; 13 juli. Uitvoering Noordermannenkoor 18 aug. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur Veemarkt; 16 sept. Oriënteringsrit R.M.C. 19 uur Veemarkt: 6 en 7 nov. Landelijke tentoonstelling Ver. Eendracht, hoenders konijnen en sierduiven, Parkgebouw; 26 sept. Jubileumconcert Chr. Gem. Zang- ver. Notter m.m.v. het Urker Mannen koor „Halleluja", 7.30 uur Schildkerk. (Opgave voor deze rubriek kan geschie den op het gemeentehuis 's maandags voor S uur). voor het Rijssense echtpaar, dat nooit een vliegreis heeft gemaakt, geen moeilijke be slissing. „We hebben ons voor het vertrek wel enigszins nerveus gemaakt, maar toen het vliegtuig op 31 maart van Schiphol ver trok waren we allebei uitermate rustig. We gingen mooie dagen tegemoet. Daarvan wa ren we overtuigd", aldus Hein Hofstede glunderend. We hebben een tijd gehad, die we nooit kunnen vergeten. De eer die ons aan ge daan is, werd ons 's avonds wel eens te veel. Het is onvoorstelbaar en bijna niet onder woorden te brengen. De eerste dag, dat we bij Adèle en Abraham waren, belden ons volkomen onbekende mensen op. die in formeerden of v, e goed waren overgeko men. De volgende dag zijn er zeker 150 mensen geweest, die ons alleen maar wil den begroeten. We werden geïnterviewd door een ver slaggever van de Oakland Tribune, die gro te aandacht schonk aan ons bezoek. We zijn uitgenodigd door de consul-generaal van Nederland om een bezoek te brengen aan The Golden Gate Park in San Francisco. Daar zijn de z.g. Koningin Wilhelmina Tui nen, waarin 10.000 tulpen in bloei stonden. Deze tulpen zijn een gift geweest van Ne derland aan San Francisco. De consul-gene raal, de heer J. van Houten, en zijn echtge note hebben zich op bijzonder sympathieke wijze met ons onderhouden, aldus de heer Hofstede. De meeste indruk op de heer en mevrouw Hofstede heeft een godsdienstoefening op 24 april gemaakt, ter gelegenheid van hun be zoek aan Amerika speciaal voor hen belegd in de synagoge Beth Abraham in Oakland. De synagoge was tot de laatste plaats be zet. De heer Shulster, een lid van de Isra ëlische gemeente van Oakland (van af komst Nederlander), hield een ontroerende toespraak tot ons. Namens de gehele ge meenschap bedankte hij ons voor het feit. dat wij Adèle Zimmer en andere joodse mannen, vrouwen en kinderen het leven hebben gered, althans daaraan meegewerkt hebben. De rabbijn had zijn preek, die wij niet konden verstaan, maar ons later is vertaald, geheel ingericht op ons bezoek en op de hulp van onderdrukten. De maj-moand zat bezuender in, De maj-moand brag van of 't begin Oons jums al 'n eessen dag meteen Het wear woer noa was oet ezeen. De moand april was glad van slag. Brag oons ginn' eankeln zommerdag, Want alle daage toch zoowat Was het rech biester, koold en nat. De maj-moand is heel aans begunn En zoo het lik, dan hew 't ewunn, Het zunke skient oons duur de roetn, Wiej goat wier vuur plezeer noar boetn. Iej kuent het moarkng in de natuur, Alns krig ne mooie friske kluur, De bueme, kortns nog zoo misseun. Wordt non met 'n dag wier heel mooi greun. De vuelkes vleengt er wier op lus. Ze bouwt met man en mach een nus, 't Mut heel rap kloar wean, want met mèj Leg ieder vuelke toch een aj. De kreentnbuske in brulftetooi Dee zeent non wier zoo woondermooi, Het jonge greun krop oet de groond En kik met oons verwoonderd roond. Elk joar wonear het vuurjoar wordt Dan skut toch ieder woord te kort, Um dit in wuere oet te drukng Det zal gin meanske ooit gelukng. J. ROZENDOM RIJSSEN Mijn vrouw kreeg een zilveren beker aan geboden, die een plaats inneemt in de litur gie van het joodse geloof. Zij werd verzocht met opgeheven beker door de kerk te lopen. Na afloop werd er een soort receptie ge houden, waaraan honderden mensen deel namen. Zij wilden een kort gesprekje met ons voeren, of ons alleen de hand schudden. Vele joden in Oakland zijn van Europese afkomst en verschillenden spraken Duits. Dan kon ik er redelijk goed mee praten, aldus de heer Hofstede, die het gehele be zoek eigenlijk nog steeds moeilijk te verwer ken vindt. Ook mevrouw Hofstede zal deze reis nooit1 vergeten. „.We hebben schitterende weki gehad. Misschien wel wat te druk. We heb ben tientallen uitnodigingen gehad om bij voor ons vreemde mensen, te komen eten' We gingen om de andere dag inderdaad ergens naar toe. Bij Adèle en Abraham hebben we het ontzettend gezellig gehad; We zijn als het ware op de handen gedra gen. Ze hebben een prachtig gezin, twee jongens Jerry en Marvin (17 en 14) en Ma deline (12). Madeline beschouwt ons als haar opa en oma, de beide jongens trou wens ook. Adèle en Abraham hebben ons ontzettend veel laten zien. De mooiste de len van Californië, onvoorstelbaar mooi, hebben ze ons laten zien." Tientallen foto's en kaarten bewijzen hoe mooi Californië in derdaad is. mevrouw en vooral de heer Hofstede in de oorlogstijd hebben gelopen, zullen hen zo veel Amerikaanse waardering van harte gunnen. Nee, we kunnen het bijna niet verwerken, aldus mevrouw Hofstede. We hebben tien tallen cadeaus gekregen van mensen die we nooit gezien hebben. Een radio, een fo totoestel, een verrekijker, fraaie zilveren sieraden, het is maar een greep uit de tientallen cadeaus, die het echtpaar Hofste de niet eens op de terugreis mee kon nemen. Het is eigenlijk een beetje te gek, vindt me vrouw Hofstede, maar de mensen waren zo spontaan... Over twee jaar komen de heer en mevrouw Mendelssohn weer naar Rijssen. De vijfen twintigjarige relatie blijft dus wel goed in tact. Degenen die weten welk een risico RIJSSEN. Op vrijdagavond 29 mei zal drs. J. M. den Uyl, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid een bezoek brengen aan Rijssen. De heer Den Uyl, zal op ver zoek van de PvdA afd. Rijssen, in verband mef de komende gemeenteraadsverkiezin gen een spreekbeurt vervullen in café Ro yal aan de Haarstraat. Vier jaar g.eleden was het wijlen de heer Suurhof die voor de PvdA in Rijssen sprak. Het bestuur van de Partij van de Arbeid hoopt dat vooral de aspirant-kiezers (de 21- jarigen) deze avond acte de présence zul len geven. RIJSSEN. De medische diensten worden in het komende Pinksterweekeinde in Rijs sen als volgt waargenomen. Groep A: Zaterdag 16, Zondag 17 en maan dag 18 mei dokter J. M. de Jong, De Ruy- terstraat 19, telef. 3000. Groep B: Dokter J. Slofstra, Boomkamp 23, telef. 2563. De dienst der tandartsen is: zondag en maandag tandarts H. Scheffer. T 'nses Julianaplein 12, Goor, telef. 05470-2500. Spreekuur voor spoedgevallen 's avonds van 6 tot 7 uur. Groene Kruis alleen geopend op Wierdense- straat 100, telef. 2471. RIJSSEN. Het bedrijf van de N.V. A. F. Pierik, sinds 1955 gevestigd op de Dannen- berg is overgeplaatst naar de Enterstraat, waar een deel van de voormalige steenfa briek van de gebr. Struik werd benut voor de bouw van een toonzaal, kantoren, opslag ruimten, enz. Is deze overplaatsing op zich zelf een belangrijke vooruitgang, omdat hier veel efficiënter kan worden gewerkt, één van de meest in het oog lopende ver beteringen is zonder twijfel de exclusieve toonzaal, die het midden houdt tussen een fraaie zaak en een expositieruimte. De Rijssense architect, de heer H. Voort man, heeft hier op vakkundige wijze ge bruik weten te maken van de fundering van de voormalige steenfabriek en een zowel qua exterieur als interieur uniek gebouw weten te ontwerpen, waardoor het complex een zeer representatief onderdeel is gewor den van het bedrijf van de heer Pierik, dal sinds 1954, toen een „handel in bouwmate rialen" werd overgenomen, een enorme vlucht heeft genomen. De bouwmaterialenhandel werd nl. uitge breid met een vloerenbedrijf, een kalkmor- telcentrale, een zandzagerij (Grollo), en een exploitatiemaatschappij (zand en grinthan- del), deze in samenwerking met collega's. Voor de opening van het nieuwe bedrijf be stond vrijdag grote belangstelling. De toon zaal kan uniek voor Nederland worden ge noemd. Er is niets nagelaten om hier een zeer sfeervolle ruimte te maken, waar men op zijn gemak een indruk kan krijgen van het arsenaal van de materialen, dat door de N.V. Pierik in de handel wordt ge bracht. Een opmerkelijke bijzonderheid, een grote vooruitgang bij de conservatieve gang van zaken is het feit, dat aspirant-bouwers, nadat men met architect en aannemer tot een akkoord is gekomen bij de N.V. Pierik het materiaal, dat zal worden verwerkt op voorhand kan bezichtigen. Groot is de va riatie van de verschillende steen- en tegel soorten. Uitgebreid is voorts de keuse in tapijt in de z.g. tapijto-theek. Efficiënt en overzichtelijk is de grote voorraad in vloer bedekking en gordijnstoffen opgesteld. Veel aandacht trekt ook de complete tegelafde ling, op zeer smaakvolle wijze ingericht. Voorbeeld van de moderne bedrijfsvoering van de heer Pierik is de aantrekkelijke kin dercrèche, waar de kinderen zich uitste kend kunnen amuseren ten tijde waarop de ouders hun rondgang door de enorme toon zaal maken. Een zeer bijzonder onderdeel van de impo nerende toonzaal is de afdeling keukens. Compleet ingerichte keukeps van vooraan staande merken, met groot vakmanschap ingericht en opgesteld, tonen duidelijk wel ke mogelijkheden er op dit gebied thans liggen. Van wereld-(keuken-)merken als Kopp is xde N.V. Pierik importeur van ande re (Siematic) dealer en van weer een an der (Imabo) is de N.V. deelnemer in een inkoopvereniging. De fraaie kantoorruimtes met het meest moderne kantoormateriaal tonen aan. dat het bedrijf van Pierik N.V. een veelomvat tend bedrijf is, dat in het kader van de werkgelegenheid voor Rijssen van grote be tekenis moet worden geacht. RIJSSEN. Ook dit jaar heeft de Al gemene Aandeelhoudersvergadering van de Koninklijke Jutespinnerij en weverij Ter Horst en Co N.V. besloten het personeel te laten delen in de gemaakte winst. De werknemers (sters) ontvingen 3 procent van het in 1969 verdiende loon. Dit heuge lijk feit werd door de directie in een ver gadering van de Ondernemingsraad bekend gemaakt. RIJSSEN. In verband met de gemeen teraadsverkiezingen op 3 juni houdt de SGP kiesvereniging op maandag 1 juni een open bare vergadering in de trouwzaal van de Noorderkerk. De opening zal geschieden door ds. A. Breg- man, predikant der Geref. Gemeente te Rijssen. De heer J. de Rooij zal een referaat hou den over: „Waar het bij de aanstaande ge meenteraadsverkiezingen om gaat". Het slotwoord wordt gesproken door ds. H. A. Vosman van de Oud Geref. Gemeente (Bevervoorde). De bijeenkomst, waarop niet-leden van har te welkom zijn, begint om half acht precies. RIJSSEN. De Postduivenvereniging De Zwaluw te Rijssen hield een wedvlucht op Maastricht. De duiven die om 8.30 uur wer den gelost zorgden voor een snelle vlucht. De afstand van 174 km. werd het snelst afgelegd door de duif van G. Slagers. De overige uitslagen waren: 2. H. Haeke, 3. en 4. H. A. Koedijk, 5. F. Dommerholt, 6. J. Pijffers, 7 .H. Haeke, 8. H. A. Koedijk, 9. H. A. Struik en 10. H. Haeke. RIJSSEN. De heer II. Nitert heeft in het pand van de voormalige Coöperatie aan de Grotestraat ren voor Rijssen unieke zaak in machines en elektrische gereedschappen ge opend niet daarnaast een uitgebreid pro gramma van gereedschappen voor handel en industrie en voor de hobbyist. Hiermee bereikte de heer Nitert een hoog tepunt in zijn carrière van zakenman, waar mee hij acht jaar geleden startte. Hij maakt er geen geheim van, dat hij „met niets is begonnen". Hij ging toen „de boer op" met één elektrische pneumatische hamer. Zijn grote punt bleef de serviceverlening. Hij bracht drie jaar lang een aantal elek trische gereedschappen aan de man en 's avonds en 's nachts was hij bezig in de werkplaats voor reparaties. Na drie jaar zat er al schot in de zaak, toen de heer Nitert een monteur kon aantrekken. Begon nen in een winkel aan de Oosterhofweg be trok hij in 1965 een pand aan de Enter- •traat (achterzijde Hagen), waarmee hy de beschikking kreeg over een bedrijfsopper- vlakte van 80 m2. Het is hier, dat de zaak een grote vlucht nam. In februari kocht hij het pand van het bestuur van de Coöperatieve winkelver eniging Rijssen. De voormalige kruideniers- en bakkerswinkel in Rijssen vroeger ,,'n stoetn-weenkl" genoemd heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan. Opval lend is de optimale benutting van de be schikbare ruimte, waar de heer Nitert op effectieve wijze zijn meteriaal kan showen. Grote en kleine machines staan op over zichtelijke wijze opgesteld, zoals: betontril- apparatuur, bouwzagen, hefwerktuigen en ook elektrische handgereedschappen en „ge wone" gereedschappen zijn in ruime mate in voorraad. De heer Nitert is officieel Bosch-dealer, eveneens dealer van de Holz- her en van de Kangoo-fabrieken. Voor de opening van deze nieuwe zaak bestond op vallend veel belangstelling.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1