DE BEVRIJDING VAN RUSSEN Uit het dagboek van een jonge Rijssenaar Rijssen krijgt 105 woningwetwoningen DOS-Rij ssen heeft al meer dan 400 leden es en in Volkspark te Rijssen 9 APRIL 1945 even o ver rwenibad De Koer bell Rijssen krijgt hertenkamp Ceslaagde ui tvoeringen Zondagsdiensten i j ka vond van de Ned. Herv. gemeente Gewijzigde dienst in Siotn Rijssen ZANGLUST feydag 10 april lo 53ste jaargang - no. De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting VOORTMAN N.V. Omdat in deze dagen de herinne ringen van vele Rijsenaren terug gaan naar de 9e april 1945, toen Rijssen werd bevrijd, is het wellicht interessant aan de hand van een dagboek van een jonge Rijsflenaar uit die dagen iets in herinnering op te roepen aan de dagen die aan de bevrijdingsdag vooraf gingen. De schrijver begint op 25 maart 45 met een korte inleiding en legt vast: Op Palmzondag was er luchtalarm in Rijssen. 's Morgens om half ze ven. Over radio Oranje gehoord dat in 1 dag 1000 aanvalsvluchten op Duitsland waren uitgevoerd. Er werden ook aanvallen uitgevoerd op Twentse plaatsen. kanongebulder De bevrijding Ruilhandel Opwinding c SLOTAVOND VAN JEUGDWERK Schepping of' evolutie besproken in Rijssen VOOR PENSIOEN, STUDIE SPAARVERZEKERING met fiscale aftrekmogelijkheden ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16, Rijssen telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257. DINSDAG 27 MAART Vanmorgen om half vijf gewekt door de Duitsers. Binnen 5 minuten op de weg zijn. bezem meebrengen. Er waren weer spij kers gestrooid. De moffen waren lang niet gemakkelijk. Uit onze straat ging er maar een naar toe. Wij zijn gevlucht. Tegen de middag zagen wij verscheidene auto's staan. Sommige hadden drie van de vier banden stuk. Verder geen groot nieuws. WOENSDG 28 MAART Weer spijkers en draadversperringen. Goe de frontberichten. Wij moeten het huis uit. De schilderijen zijn al weggebracht. DONDERDAG 29 MAART Wij zijn toch maar blijven w .en. In een leeg huis. De grote vlucht van de moffen beginto Tientallen auto's trekken voorbij. Vanmorgen hier in de buurt is een 60-tal gevangenen vermoord door de Duit sers. Ze zijn allen door de nek gescho ten. Een staaltje van de SS. Tot vanmiddag moeten de lijken blijven lig gen. De Duitsers vonden in Rijssen nog zes Joden, drie vrouwen, twee kinderen en een man. En dat op het laatste moment van de oorlog. Ze zeggen dat het aange bracht werk is. De VI startbaan is op geblazen. Gweldige ontploffingen. VRIJDAG 30 MAART Vannacht weer een grote vlucht van de Duitsers. Allerlei geruchten Ik reken er op dat het nog wel een weekje zal duren voor we bevrijd zijn. De Tommies zijn zeer actief. Ze vliegen lager dan gewoon lijk. ZATERDAG 31 MAART Nu zijn de Duitsers volledig op de vlucht. Duizenden en duizenden Duitsers zijn hier langs gekomen. Er wordt verteld. dat Aalten en Neede al bevrijd zijn. Maar is dat waar? 's Middags het gerucht dat Goor bevrijd is. Loehem ook. ris dat waar is zijn de be vrijders dicht bij. Veel luchtalarm. Zouden de Tommies zo dicht bij zijn? Het is bijna ongelooflijk. Sommige mensen willen op blijven. De bevrijders kunnen ieder ogen blik komen ZONDAG IE PAASDAG 1 APRIL. We leven nog en zijn nog niet bevrijd. Ik verwacht het pas volgende week. De Tom mies staan langs een heel stuk van het Twenthe-Rijnkanaal vannacht geweldig veel vervoer. Vooral van paarden. Enor me colonnes. Het is echt aprilweer. Regen en wind. De mensen in Rijssen zijn opti mistisch. Ze verwachten de Canadeze ie der moment. Oranjewimpels en vlaggen worden voor de dag gehaald. Ik kan mij nog steed niet indenken dat het nu ieder ogenblik k zijn afgelopen. MAANDAG TWEEDE PAASDAG 1943 9 uur. Nog steeds niet bevrijd. Het is ook geen gunstig weer voor do vliegtuigen. het stormt en het regent al sinds gister middag. 11 uur: Gelukkig, de barometer loopt op. 14 uur' Goede berichten. De radio gaf toe dat Enschede bevrijd was. En dat zijn dan nog vertraagde berichten. 18 uur: Nog meer goed nieuws: De troe pen hebben volgens de radio H gelo be reikt. 21 uur: Vandaag ontzettend veel jongens uit Duitsland doorgekomen. Een pa r uur is het gebulder van de kanonnen weer goed te horen gewest. Vanwaar zou dat zijn? Het is na drie uur tamelijk goed weer geweest. Het weer lijkt voor mor gen ook goed te worden. DINSDAG 3 APRIL. Koude aprilbuien: Geen Tommies meer. Geen nieuws. Troepenverplaatsingen. WOENSDAG 4 APRIL. Veel kanonnen in stelling gezet rond Rijs sen Het kan nog wel erg worden. juier De eerste bevrijders wer den ook in Rijssen harte lijk begroet. Op ondubbel zinnige wijze liet de bevol king blijken hoe welkom de brengers van de vrij heid waren na vier jaren van onderdrukking en ver- zet. Een toneeltje, zoals dat zich ook in Rijssen 25 jaar geleden afspeelde. VRYDAG 6 APRIL Nog geen Torr ies nog steeds bulde ren de kanonnen. Het luchtalarm is niet van de lucht. Je zou cr over 10 jaar nog van dromen. Het weer wordt iets beter. ZATERDAG 7 APRIL Het pantsergeschut is weg. Het artillerie vuur houdt aan. Het houdt je 's nachts uit je slaap. Nu komen de Tommies gauw. ZONDAG 8 APRIL De Duitsers trekken terug in grote groepen. De kanonnen zijn hier weg. Er hangt een indrukwekkende stilte over het land Niet. prettig, er is wat op komst. Dit is de stilte voor de storm. Zou het de laatste dag' van de onderdrukking zijn? Vannacht de granaten horen gieren. Men zegt dat het geschut nu aan de noordelijke kant van Rijssen is geplaatst, en wel zo, dat Rijssen net onder de vuurlinie komt. te lig gen. Verder geen nieuws. verstaan. Toen er een Tommie uit de tank kwam, heb ik hem onder de arm gepakt en meegenomen naar het stadhuis. Ik ben met die Tommie op de foto gekomen. Er speelde zich zo veel af dat het niet alle maal is op te schrijven. Wel even dit: Honderden tanks zijn door Rijssen geko men. Geweldig. De mensen zijn uitgela ten, bijna dol van vreugde. Die eerste Ca nadezen hebben wel een fantatische ont vangst gekregen. DINSDAG 10 APRIL. Weer feest maar wegens het drukke mili taire verkeer bijna onmogelijk, geweldig wat een auto's. Men kan de straat hi.jna niet oversteken. De N.S.B.-ers zijn alle maal opgehaald door de BS. De mensen hebben hen uitgejoeld, dat het een lieve lust was. Ze zijn opgesloten in de melk fabriek van Eerdmans. Ook zijn er nog Duitsers gevangen genomen. weer is slecht. Geweldige ha DONDERDAG 5 APRIL Nog geen Tommies. Het geschut is van nacht begonnen. Het doet met tussenpozen. Troepenverplaatsingen. Regenachtig weer. tegen de avond iets opgeklaard. 9 APRIL 1945. Een datum voor iedere Rijs senaar om nooit te vergeten. Een naam ook die nooit vergeten mag worden. Een naam die tot in lengte van jaren, zoals dat zo mooi gezegd kan worden met gou den letters in de geschiedenisboeken van Rijssen zal moeten worden genoteerd. Toen werd Rijssen n.l. bevrijd. Een dag waar naar bijna vijf jaar was uitgezien, een dag waarvan het vaak is geweest alsof hij nooit zou komen werd plotseling reali teit. Vandaag tien april 1970 mogen wij terugdenken aan de eerste volledige be vrijdingsdag die vijfentwintig jaar geleden werkelijkheid werd. Geruchten van bevrij de plaatsen in de huurt en in de Gelderse Achterhoek hadden al dagenlang in de lucht gehangen. Maar nog steeds wist en zag men Duitsers in de nabijheid. Nog steeds was er liet dreigende gevaar. Nog steeds kon men door een opmerking door een beweging of zo maar zonder meer worden neergeknald. Met de bevrij ding in zicht was men graag voorzichtig, men durfde niets te doen wat de gehate be zettingsmacht zou ergeren. Daarom was de bevrijding een werkelijke bevrijding. En wat die betekende manifesteerde zich nog weken en maanden. Men mocht weer vrij op straat verkeren. Men mocht weer in vrijheid praten en schrijven, de vrijheid was het hoogste en duursthetaalde goed. Op zich was de bevrijding van Rijssen geen spectaculair gebeuren. Door allerlei ge beurtenissen en berichten wist men dat het niet meer lang kon duren voor Engelse of Canadese bevrijders zich naar Rijssen zou den begeven om te bewijzen dat de Duit sers voorgoed waren verjaagd. Maar toch had het al een week geduurd, dat ondraag lijke wachten. Het eerste teken van de vrijheid was op 9 april de verschijning in de Rij sense stra ten van de leden van de ..ondergrondse", doorgewone Rijssense jongens gekleed in een blauwe overall, met een armband \PRI1 waar0P stond ..NBS" (Nederlandse Bin nenlandse Strijdkrachten"). In de vroege ochtenduren had het Rijssen se korps van de plaatselijke commandant Henk Eshuis (thans wonende in Utrecht! bevel gekregen paraat te zijn. Zijn inlich tingen dat vandaag de komst van de Ca nadese bevrijders kon worden verwacht bleken later juist te zijn. De Rijssense on dergrondse had tot, taak te zorgen dat er geen chaos zou ontstaan, dat geen onge wenste maatregelen zouden worden geno men tegen groepen of personen die in de oorlogstijd aan de „verkeerde kant" hadden gestaan. Het gezag moest gehandhaafd worden en daarvoor was Henk Eshuis met zijn corps ..burgersoldaten" verantwoordelijk. Over maandag 9 april schrijft hij: 's Morgens half 8 hebben de Duitsers de Veerbrug laten springen. De Duits trek ken zich lerug achter Rijssen, beh, 've een wachtpost die zijn plaats blijft innemen. De bevrijding moet nu werkelijkheid wor den. Het is onrustbarend stil. 8.30 ('s mor gens) De Duitsers die bij de vernielde brug op post stonden zijn nu vertrokken. Hoera, Ik ga naar de brug kijken. 9,30 hoewel de brug vernield is. kan hij door voetgangers nog wel worden gebruikt. Ik ben er zelf over geweest. Geen Duitser meer te zien. De B.S. is opgeroepen, maar vrij zijn we no" niet. We liggen nu in het „niemandsland". 11.30 Ik ben naar Enter gewees' Daar hangen de vlaggen al uit. De B.S.-ers heb- i Het ben de toegangswegen tot het dorp bezet. 11.45 Van het stadhuis wappert de vlag. Nu doen wij het ook. We zijn de eerste in onze straat en zeker bij de eersten in Rijssen. Het wemelt in Rijssen van de B.S.-ers. De laatste Duitsers zijn hier doorgekomen met hun ransels op krui- en kinderwagens. 12.15 uur Twee pantserauto's zijn op het Schild gearriveerd. De eerste van vele duizenden die nog zullen volgen. Het pu bliek was geweldig opgewonden en uitge laten. Het „Oranje boven" is niet van de lucht. Sommige twijfelaars die hun vlag nog niet hadden uitgestoken doen het nu. De buurman die il toeschreeuwde „we zijn bevrijd" geloofde het niet. „Ik moet ze eerst zien", zei hij. Maar ik heb ze gezien. Ze zijn op bet Schild. Ik ben naar huis ge hold om mijn fotottoestel tp halen Ik heb Ak)NDKRD \G 12 APRIL de Tommies een hand gegeven, maar ik kon niet veel met hen praten. Je weet wel ves en no maar meer niet. Wel heb ik fo to's gemaakt. Ik heb in de verkeerspaal op het Schild gezeten. Na le pantserwa gens kwamen de tanks, van de richting Haarstraat. Ik heb de eerste tank gefoto grafeerd. De Tommie deed het luikje open en ik gaf hem een hand. Ik kon hem niet WOENSDAG 11 APRIL Nog is er de feeststemming nier uit. In tegendeel, na vijf jaar onderdrukking kan het ook niet anders. De straten zijn zwart van de mensen. Het is of men nu pas begint te beseffen, dat ze vrij zijn. Vrij. Het is een heel groot feest, muziek en lachende mensen, feestgeroes en juichkre- t De mensen zijn direct beginnen met een ruilhandel met de bevrijders. Ei ren, sigaretten, zeep en chocolade. De eerste Engelse woorden die men leert zijn: yes en no, smoke, soap. eggs en tjoklat Het verkeer wordt nu minder. In Rijssen zijn enkele dumps ingericht. In de avond wordt het verkeer zo druk als het nog nooit geweest is. Onafzienba re lange colonnes trekken door de stad. De bevolking staat nog altijd te wuiven en te zwaaien. Er is hier een heel corps poli tieagenten om het verkeer te regelen. Ook de B.S. help1 met man en macht. 0O0000O00O00000O000O00000000O© Vief en twenteg joar elene Kluenk het hier: wiej zeent wier vriej, Was heel Riessen in de BEENE En was iedereene bliej. Vief joar laank was oons de vriejhaejd Duur de viejaans of enumm. En non was tot ieders bliejhaejd Doar een eane an ekumn. Het Wilhelmus van Nassauwe Wur ezung duur klean en groot, Oonze mooie rood-wit-blauwe Vlagge wappern oopn en bloot. Leu dee vief joar mossen vluchen Vuur het wreede, Duuts gezag. Harn gin kwoad non mear te duchen. Kumn wier allemoa vuur 'n dag. Wat een leed is er elene In dee bange oorlogsjoarn Woeran nog zoo mennegeene Groote droofhaejd blif bewoarn. Vuile woonn zeent nooit geneazen. Dee zuet aaltied zear bliewn doon, En dee zuet miskien biej 't leazen Hiervan nog wier slimmer bloon. Mear nues 't leed det wur elene Zeent er nog zo vuile rean, Ook al wordt 't aajt neet ezeene. Woer we daankboar vuur munn wean. Vier en twnteg joar elene Ziew' bevriejd, zo wiej det ooit Kunn vegetn. nee. iedereene Zeg op disse vroage, NOOIT. Nog steeds 'n enorm verkeer. Ik tel nog nooit zoveel auto's gezien en nog minder gedroomd dat er zoveel waren. VRIJDAG 13 APRIL Nog steeds is het één lange colonne. De Canadezen (ze willen niets van de naam Tommie's weten) worden nu bij veel mensen hartelijk onthaald. Ook bij ons komt een Canadees over de vloer. De dagboekschrijver slaat dan een stuk over. Ook hij zal wel hebben deelgenomen aan het feest waarin heel Rijssen zich stortte. Maar op zaterdag 21 april 1945 schrijft hij weer: Na een week waarin duizenden en nog eens duizenden auto's door Rijssen zijn ge komen is het vannacht gewoonweg een de monstratie. Het zijn vandaag zware tanks die hier doorkomen. De grote tanks rij den de straten stuk. Op de straathoeken worden spoorbiels gelegd, omdat de rio- O RIJSSEN. In 1970 zullen door de Chr. Woningbouwvereniging „De Goede Woning" 105 woningwetwoningen worden gebouwd. Dat deelde de voorzitter van deze vereni ging de heer A. Draayer mee in zijn ope ningswoord van de ledenvergadering, die in de kantine van de Chr. Mavo-school werd gehouden. De woningen zullen worden gebouwd aan de Joost van den Vondelstraat, de Con- stantijn Huijgenstraat en de Rembrandt van Rijnstraat. Ook heeft het bestuur plannen tot het bou wen van premiewoningen en keuzewonin gen aan de zuidrand van Rijssen, naast de sportvelden (tegenover het zwembad de Koerbelt). Goedkeuriig hiervoor is ech ter nog niet afgekomen. Het bestuur van de Goede Woning is bij zonder enthousiast over dit plan. De bewo ners zullen een mooi uitzicht hebben op het zwembad tn d sportvelden. De wonin gen zullen worden gebouwd in drie woon lagen met daaronder garages ein bergin gen. Het voornemen bestaat in alle wonin gen centrale verwarming aan te brengen. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat de Goede Woning momenteel 353 leden heeft. Het bezit bedraagt thans 293 woningen en 22 autoboxen. In de af gelopen tijd werden achttien woningen ver kocht aan huurders. Het voorstel van de voorzitter van de raad van commissa rissen om aan de bestuursleden die belast zijn met tijdrovende werkzaamheden een vergoeding toe te kennen, werd door de vergadering geaccepteerd. Besloten werd RIJSSEN. Binnen afzienbare tijd zal een hertenkamp gerealiseerd worde-1 in plan Zuid op een terrein tussen de Zuider- kerk en Sion. Dit hertenkamp zal worden aangelegd door werknemers in Sowecoverband. Het gemeentebestuur van Rijssen ontving hierover bericht, van de Soweco. Wanner met de aanleg zal worden begonnen, is nog niet precies bekend. liggen. De sterkste straat is ook niet stand tegen zulk vervoer. be- ZONDAG 22 APRIL: Nog steeds tanks: er staan nog altijd veel mensen naar te kijken, maar het wordt toch rustiger. Het vervoer zal wel zo doorgaan tot de oorlog ten einde is. Ik ga nu ook eindigen met dit lange verhaal. Dat is nu niet van zoveel belang. Maar la ter misschien interessant om het nog eens door te lezen. Veel heb ik natuurlijk vergeten o.a. de eerste voeding van de Canadezen. Dat was chocolade en droge lering en de waterleiding bloot komen te biscuits. O O verder aan de verkoop van de woningen beperkende bepalingen te stellen in die zin dat een woning niet eerd' gekocht kan worden, dan nadat men 5 ja„r lid van de verenigingen geweest en tenmin ste drie jaar bewoner. Uiteraard bestaat de mogelijkheid alleen voor hen wier in komen beneden de welstandsgrens ligt. De aftredende bestuursleden de heren Ros- man, Rohaan, Vosman, en Averesch wer den bij acclamatie herkozen. Op verzoek van enkele leden werd er nogmaals op gewe zen dat. men voor klachten aan de wonin gen zich voor advies dient te wen den tot de contactpersonen t.w. de heren A Rooiman, Trompstraat 3, J. Drijer, Nas- saustraat 23, G. J. Vosman, Karei Door- manstraat 24 en A. J. ter SUege, Prins Mauritsstraat 12. o RIJSSEN. De me,dische dienst zal op zaterdag en zondag li en 12 april worden Waargenomen voor groep A door dokter D. Oosthoek jr. prakl ijkadres Boomkamp 2, telef. 2234, woonhuis Stationsdwarsweg 63, telef. 2606. Voor groep B door dokter J. Bijleveld, Haarstraat 14 telef. 2603. RIJSSEN. De tandartsendienst voor Rijs sen. Wierden, Holten, Goor en Enter wordt in het komende weekeinde waargenomen door tandarts J. van den Enk, Burg. J. C. van de Bergplein 33 te Wierden. telef. 1634. Spreekuur voor spoedgevallen op zaterdag en zondag van zes tot zeven uur 's avonds. RIJSSEN. In wijk 3 (west) van de Ned. Herv. gebeente van Rijssen wordt p woen- dag 15 april een wijkavond gehouden voor doop- en belijdende leden van deze wijk. De wijkavond is hl het Herv. centru. Sion en zal staan onder leiding van ds. J. de Lange. Besproken zal worden Romeinen 10. RIJSSEN. Ter afsluiting van het win terwerk houden de gezamenlijke hervorm de jeugdverenigingen van Rijssen op za terdag 18 april hun slotavond in t' der zalen van Sion. Deze avond zal groten deels staan in het teken van het thema „Natuur"? onze natuur. In een samenspraak die door enkele jon geren wordt gespeeld zal men kunnen zien hoe dit thema door hen is verwerkt. Vervolgens wordt een klankbeeld ge bracht waarin de relatie tussen mens en natuur duidelijk naar voren komt. Het doel van dit klankbeeld is om door middel van dia's, gesproken tekst, gedichten, zang en muziek het publiek meer inzicht te geven in de problemen die er rondom ons in de natuur heersen. Met dit klankbeeld wordt getracht een antwoord te geven op de vragen; „In hoe verre draagt ieder mens persoonlijk verant woordelijkheid voor de natuur?" en „Re geert God nog steeds de natuur d.m.v. de mensen of denkt de mens het zelf te kunnen?" Medewerking aan deze avond wordt ver leend door het hervormd jeugdko r. RIJSSEN. gaf haar - De gymnastiekvereniging I)OS jaarlijkse winteruit voeringen waarvoor ook nu grote belangstelling be stond. DOS maakt een onstuimige groei door. In enkele jaren tijd is het ledental verdubbeld en men is de 400 leden momen teel ruimschoots gepasseerd. Daarom was het nodig de jaarlijkse uitvoering te sprei den over twee avonden. Is de kwantiteit vooruitgegaan ook de kwaliteit van de ge presenteerde oefeningen vertoonde een duidelijk stijgende lijn, hetgeen niet in het minst te danken is aan het voortreffelijke corps leiders en leidsters waarover DOS beschikt. veteranen, beweest dat men serieus traint en alles doet om tot goede prestaties te komen. Ook de damesgroep bewees over uitstekend materiaal te beschikken en liet zien dat men na goed lange en serieuze training bij DOS uitstekende turnprestaties kan leveren. De keurgroep gedirigeerd door de heer v.d. Coeten. leverde prachtig werk. richtingen gepresenteerd. Door de verschil- Lenig en sierlijk werden zeer goede ver lende jongens en meisjesgroepen werden al leuke prestaties geleverd. Al met al een J. goede presentatie van een bloeiende ver- ROZENDOM. Vooral de herengroep waaronder 'n aantal eniging. RIJSSEN Oplettende bezoekers van het Volkspark hebben kunnen constate ren dat er enkele veranderingen zijn aangebracht die ten doel hebben de aan trekkelijkheid van 't fraaie wandelpark, de trots van Rijssen, te verhogen. Zo is er enkele weken geleden een groot aantal nestkastjes opgehangen, dat voor al graag zal worden benut door allerlei mezensoorten om er nesten in te bon- wen, zodat het te verwachten is, dat deze bezige vogeltjes het Volkspark goed zullen verlevendigen. In de vjjver is een 5-tal eendenntan- den aangebracht met de bedoeling de eenden een ongestoorde broedplaats te bezorgen. Dat dit noodzakelijk is, is onlangs nog eens weer bewezen, toen de Rijssenaar de heer S. door de parkbaas. de heer J C. Nollen, werd betrapt bij het weghalen van eendeëieren waarbij de heer S geassis teerd werd door een hond. De heer Nol len (onbezoldigd rijksveldwachter) heeft een proces verbaal opgemaakt. De vijver van het Volkspark wordt momen teel ook „bevolkt" door een aantal water hoentjes dat hier blijkbaar hun vaste do mein heeft gevonden. Onlangs is een paar Egyptische nijlganzén aangeschaft, welke exotische watervogels zich al aardig op de vijver van het Volks park thuisvoelen. Er zal tegen gewaakt worden, dat in de vijver wordt gehengeld, hetgeen in het verleden nog al eens is ge beurd. Thans is goed zichtbaar de aandui ding aangebracht, dat de vijver verboden viswater is, zodat niemand er onderuit kan met te zeggen dat hij niet op de hoogte was. De fa. ter Horst en Co doet er alles aan het fraaie Volkspark in goede en aantrek kelijke staat te houden. RIJSSEN. I.i verband met de viering van het Heilig Avondmaal is de morgen dienst in het Ned. Herv. centrum Sion zon dag a.s. gewijzigd. Deze dienst waarin ds. E. M. Bakker zal voorgaan begint om tien uur inplaats van kwart voor elf. De dienst in Eisen is hierdoor komen te ver vallen. RUSSIN. De vogelvereniging Zanglust organiseert op dinsdag 14 april een film avond in café Ter Harmsel aan de Boom kamp die voor alle vogelliefhebbers toe gankelijk is. De aanvang is gesteld op 8 uur. RIJSSEN. Het Schriftgegeven aangaan de de schepping is tegenwoordig een zeer aangevochten zaak tot zelfs op het erf der kerk toe. Vele jongeren en ook ouderen liggen over hoop met het geloof in de schepping, nu de natuurwetenschappen m nen voldoende gegevens te hebben om het Schriftgeloof over het onstaan van allerlei dingen als een verouderde en niet houdbare opvat ting over boord te mogen zetten. Over het onderwerp „Schepping of Evolu tie zal ir. J. A. van Ghesel Grothe uit Delft vrijdagavond spreken in een der za len van het hervormd centrum „Sion". De heer Van Ghesel Grothe komt op uitno diging van de mannenvereniging „Bewaar het Pand" doch ook belangstellenden van andere kerken zijn vrijdagavond om half acht van harte welkom in Sion.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1