SGP wil inspraak bij de benoeming burgemeester Jong en ouasong in kerstdienst Rijssen Subsidieverordening Rijssen is afgestemd PvdA-woordvoerder H. \V. Jansen pleitte voor sportstichting Aantal woningzoekenden toegenomen met 40 procent PvdA bepleit een crèche Medische dienst G. W. Borghuis (AR): PRIORITEIT VOOR SCHOTEN EN GYMNASTIEKLOKALEN EIS VAN DEMOCRATIE Algemene beschouwingen gemeentebegroting 1970 Urgentieschema voor de kapitaalswerken Drie koren in de Schiidkerk TWEE VOORSTELLEN VOOR EEN STERKER FINANCIEEL BELEID Vrijdag 2 januari 1970 ïA - 53ste jaargang no. 1 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent pet mm Bij contract korting Ziekenhuiskosten verzekering VOORTMAN N.V. RIJSSEN De behandeling van de gemeentebegroting 1970 is dinsdag begonnen met de algemene beschouwingen, waarin SGP-fractieleider J. H. Wolterink de spits afbeet. Vooruitkijkende naar 1970 verzocht hij het college een brief te schrijven aan de plaatselijke kerken om het zilveren bevrijdingsfeest in alle kerken te herdenken. Omdat volgend jaar ook burgemeester Landweer met pensioen zal gaan, pleitte de heer Wolterink nu al voor inspraak van de raad bij het benoemen van een nieuwe burgemeester. Verkeer Plompgraven IS GHU-woordvoerder G. Bruggink: RIJSSEN De (nog steeds) heersende woningnood bleek tijdens de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling voor alle raads fracties een heet hangijzer. CHU-woordvoerder G. Bruggink wilde het liefst een commissie ad hoe naar Zwolle sturen om een grotere toewijzing voor woningwetwoningen te bewerkstelligen. „Een infame leugen", noemde hij uitlatingen van politici, die, „waar dit politiek nodig was, verklaarden dat deze plaag binnen afzienbare tijd zou zijn uitgebannen". Hij consta teerde ook, dat het aantal woningzoekenden in een jaar met 40'V is toe genomen tot 395. V0SSEBELD voor al uw verzekeringen - hypotheken - financieringen persoonlijke leningen RIJSSEN „Ik wil het college verzoeken niet al te snel en al te soepel te zijn met voorstellen tot het leggen van zwaardere lasten op de ingezete nen", aldus G. W. Borghuis (AR) tijdens zijn algemene beschouwingen. Hij drong er op aan, niet vooruit te lopen op de verruiming van het gemeen telijk belastinggebied, zoals dat nog bij wet moet worden geregeld. Overi gens wilde hij niet bij voorbaat tegen alle belastingverhogingen stemmen: „Dat zou demagogie zijn". Sporthal RIJSSEN De belangstelling voor de jaarlijkse zangdienst voor Kerstmis in de Schiidkerk was groter dan ooit te voren. In het middelpunt stond uiter aard de verkondiging van het Kerst evangelie door Ds. J. de Lange. Henk Kastenberg verzorgde de Schriftlezing, omlijst met samenzang en koorgedeel ten. Drie gemengde koren verleenden medewerking, het Ned. Herv. Kerkkoor- en het Bejaardenkoor „Eltheto", beide onder leiding van Jan Rozendom, terwijl het kort geleden opgerichte Ned. Herv. Jeugdkoor o.l.v. Albert van Maanen zich voor het eerst liet horen. RIJSSEN Voordat kon worden be gonnen aan de algemene beschouwin gen, werkte de raad nog een aantal agendapunten af onder het toeziend oog van o.a. de Wierdense AR-wethouder H. Bloemendaal. Van de raadsleden ont brak alleen de heer A. H. ter Horst De kostprijsberekening voor plan Zuid 6e fase werd goedgekeurd, evenals een kre diet voor de aanleg van een geluidsin stallatie in de raadszaal. RIJSSEN PvdA-woordvoerder H. W. Jansen heeft in zijn algemene beschouwing tijdens de begrotingsvergadering gepleit voor de instelling van een sportraad of sportstichting, teneinde „de verenigingen meer in spraak te geven". Uit deze raad of stichting zou. zo suggereerde Jansen, ook kunnen worden gewerkt aan een stichting die zich met de exploitatie van de toekomstige sporthal en de sportvelden kan bezig houden. Hij acht te het in dit opzicht een eis van democratie, om het individu de gelegenheid te geven mee te denken in zaken de hem direkt aangaan. Comm issie vergadering in het openbaar Tabaksgaarden Zirem had SGP Geen verkoop voorbehoedmiddelen WEEKBLAD VOOR RUSSEN alles onbeperkt ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 - Rijssen tel. 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257 Da SGP-woordvoerder constateerde aanslui tend een onvoldoende inspraak van de raad bij het tot stand komen van de diverse be stemmingsplannen. Hij constateerde tevens, dat van afspraken, dat enkele plannen in ju li 1968 al ter inzage moesten hebben gele gen, niets is terecht gekomen. Hij vroeg ook aandacht voor de openbaar heid van het besturen „Een eerste ver eiste" en bepleitte regelmatige perscon ferenties en voorlichtingsbijeenkomsten „mits men niet uit is op sensatie-bijeen komsten". Zich afvragende of de zwaardere lasten wel op de bevolking moeten worden afgewenteld vroeg hij aan welke kapitaalswerken deze lasten verzwaring te danken is. Zo dit in de sport- en culturele sector mocht liggen, stel de hij enige besnoeiingen voor. Ook bleek hij er weinig voor te voelen door allerlei ge meenschapsvoorzieningen de inwoners fi nancieel te zwaar te belasten. Da verkeersveiligheid lag de SGP-fractie na aan het hart. Wolterink bepleitte diverse maatregelen „Parkeermogelijkheden, één richtingsverkeer, financiële steun aan de Ver. Veilig Verkeer, een verkeerstuin in het plan Plompgraven" en later zou ook zijn farctiegenoot J. Voortman hier nog op aan dringen. De post van f 1000,- voor industriebevor dering werd te laag bevonden. „Een aan vraag voor f 500 m2 industrieterrein is be langrijker dan voor 30.000 m2 bouterrein" vond Wolterink. Hij bepleitte nog onderwijs vernieuwing en wilde dat 't college het ho ger onderwijs zou helpen bevorderen. De heer Wolterink sloot zijn algemene be schouwing af met een aantal vragen, o.a. naar hetgeen de Twenteraad al heeft be reikt, naar de plannen om tot een gezamen lijke administrateur bij de woningbouwvere nigingen te komen. J. Voortman nam vervolgens namens de SGP-fractie de diverse begrotingen onder de loep. Hij vond dat de vele investeringen die Rijssen heeft gedaan tevens aantonen dat hier het meest voor de inwoners is gedaan. Hij drong wijzende op voortdurende klach ten over te weinig bouwrijpe terreinen aan op een beleid, waarbij zoveel mogelijk op meerdere plaatsen bouwterreinen beschik baar zijn. Ook vroeg hij aandacht voor een goedgerichte reclame voor de industrie vestiging. De heer Voortman vroeg een soepele behan deling voor hen, die bouwplannen hebben in over het plan Plompgraven. ..Aanpakken of de binnenstad. Ook eiste hij een beslissing afvoeren", zei hij. Sprekende over het dokter Stokkersfonds, kwam hij uiteraard weer terecht bij zijn Stokpaardje; een hertenkamp voor Rijssen „Het kost niet meer dan het beplanten en maaien van plantsoenen". Verdere suggesties waren een snelle restau ratie van de Schildkerktoren, bloembakken op markante punten en premies voor de mooiste voortuinen. Voortman kon weinig begrip opbrengen voor de houding van het recreatieschap. PvdA-woordvoerder H. W. Jansen constateer de dat in 1965 nog 115 w.w. woningen zijn ge bouwd in '66 was dat 125, in '67 waren 't er Ook bracht hij de verkeersveiligheid ter spra ke. De flessenhals in de Wierdensestraat, de Arend Baanstraat nomde hij gevaarlijke situaties voor de verbetering waarvan de SGP graag wil meewerken. Hij suggereerde om van plantsoenstroken parkeerstroken te maken: „Een smalle weg is een gevaar voor de kinderen". Voor de kapitaalswerken had hij een urgen tieschema opgesteld, waarin het bouwrijp maken van bouwterreinen, verbetering van verkeerssituaties en scholenbouw de eerste drie plaatsen innamen. nog maar 67. vorig jaar kwam men niet hoger dan 58 en dit jaar is men blijven steken bij 32. „Een bedroevende zaak", vond hij. Ook hij drong' aan op een grotere toe wijzing en informeerde voorts naar de door- stromingscijfers. Wijzende op de mogelijk heid tot het. verkrijgen van een extra-contin gent woningen wanneer men met experi mentele bouwvormen gaat werken, infor meerde hij of deze mogelijkheid bekend c.q. onderzocht is. Doorstroming vond hij overi gens een onsociale gedachte: ..Waarom moe ten mensen met, i °ii .smalle beurs genoegen nemen met 'n tweedehands woning. Hebben zij geen recht op een nieuwe woning?" Hij was dan ook voorstander van individuele huursubsidies. „Men schijnt in Zwolle wel eens uit het oog te verliezen dat honderden w erknemers van de Stedenbandgemeenten hun woonplaats hebben in de omringende kleine re gemeenten", toornde G. W. Borghuis (AR) Hij vond het tjjd worden, dat deze kleine re gemeenten de handen infeen slaan om tot een gemeenschappelijk woningbouwbeleid te komen. Hij informeerde voorts naar de be hoefte aan bejaardenwoningen. KVP-er A. F. M. Paauwe hekelde het ont breken van differentiatie in het Rijssense wo ning bestand Hij vond bovendien ruimere voorlichting over de faciliteiten bij krotop ruiming op zijn plaats en drong nogmaals aan te komen tot „bouwrijpe grond tussen RIJSSEN Een crèche voor de kin deren van werkende moeders, bepleitte de socialistische fractievoorzitter H. W. Jansen tijdens de algemene beschouwin gen. „Landelijk is de tendens waarneem baar dat de vrouw aan het produktiepro- ces en of in de dienstverlenende sector zal willen deelnemen. Het ontbreken van een crèche is daartoe vaak een belem mering. Ook voor andere groeperingen vrouwen, die om financiële redenen bui tenshuis moeten werken, zal een crèche een uitkomst zijn," aldus Jansen. Hij zou de industriecommissie een onderzoek naar de behoefte willen laten instellen, waaruit .misschien zou blijken dat dil een belangrijk punt is voor de gevestigde industrie en eventuele nieuwe industriën" Oosterhofweg en Enterstraat". Zelfs stelde hij voor, ook aan de Oranjestraat particulie re woningbouw mogelijk te maken. „Hier- RIJSSEN. Dokter: Groep A: Dr. Huls- HOF, Welleweg 82, Rijssen. tel.: 2129. Groep B: Dr. Huisman, Boomkamp 23, Rijssen. tel: 2563. Tandarts: Dr. Hoekstra. Scherpenzeelse- weg 8, Goor. tel: 3.355. Dierenarts: Dr. Nouhuys, Dr. Stokkerstr. 37, Rijssen. tel: 487. Opbroekweg 61 - Rijssen - telefoon 3373 door zouden wij ook eens kunnen beginnen met het opvullen van de vele gaten in de straatwanden van ons centrum", aldus Paau we. Ook SGP-woordvoerder J. Voortman zag het einde van de woningnood nog niet in zicht. Als het zo doorgaat", meende hij, „wordt men haast genoodzaakt bij de geboorte van een kind ook al een aanvraag voor een wo ning in te dienen". Hij achtte het discrimi nerend en ongehoord, dat er voor alleenstaan den nog zo weinig woonruim* is en dat zij zich ook niet als woningzoekenden kunnen la ten inschrijven. „Aan deze toestand moet een eind komen", zo besloot hij. Voor de financiering van diverse objecten wees hij op de mogelijkheden, die burger - zinleningen bieden. Voor de kapitaalswer ken die nog moeten worden uitgevoerd ken de hij aan de bouw van scholen en gymnas tieklokalen een hoge prioriteit toe. Ook de reconstructie van diverse straten in Rijssen achtte hij zeer urgent. Hij drong aan op voortvarendheid t.a.v. de restauratie van de Schildkerktoren en wenste nadere uiteenzetting over de nog te verwachten gemeenschappelijke regelingen, waarbij hij de gemeentelijke zelfstandigheid niet uit het oog wilde verliezen. Hij attendeerde voorts op de mogelijkheid een sporthal als gymnastiekzaal voor het onderwijs te benutten, mits de afstand tot de betrokken basisschool (scholen) niet gro ter is dan ongeveer 800 meter. In dit ver band roerde hij de mogelijkheid aan, een sporthal te realiseren door twee gymnas tieklokalen aaneen te bouwen. De heer Borghuis toonde zich een voorstan der van subsidiëring voor sportverenigingen en wees op de noodzaak van speelterreinen. „In nieuwe plannen dienen meerdere terrei nen te worden gereserveerd", zo stipuleer de hij. Ten aanzien van de subsidie voor gezins zorg en bejaardenhulp wenste hij verhoging van het subsidiepercentage. De AR-woordvoerder toonde zich van zorg vervuld ten aanzien van de sanering, omdat de herbouw „nog steeds geen gelijke tred houdt met de afbraak." Hij sprak de verwachting uit, dat wanneer het Kernplan en het plan Kcrnrand zullen worden aangeboden, ook de bevolking dui- Kalter sr. en jr. speelden fragmenten op hun trompetten, het geheel aan het orgel begeleid door mej. Ter Harmsel. Het groot aantal medewerkers wettigt de hoop, dat ook de koorzang meer spontaniteit en ni veau zal gaan vertonen, be mogelijkheden daartoe zijn ruimschoots aanwezig. Rit misch werden tekortkomingen geconsta teerd, die bij een juiste aanpak kunnen worden voorkomen. De nummers 11 „Welk een macht" en 17 „Heerlijk klonk het lied der Eng'len" in 3 4 maat hadden te lange rustpunten bij de oneven regels, terwijl duidelijk bij het slot van de even regels de lange noot verschijnt, nodig voor de juiste ademtechniek. In het „Nu zijt wellekome" werd het Latijnse Kyrie eleis (Ontferm U Heer) vermeden, terwijl het jeugdkoor het bekende Gloria in excelsis Deo handhaaf de. De tenoren zongen Psalm 25 ritmisch met korte en lange noten, waarbij de overige stemmen de harmonisatie zongen. „In de hemel noch op aard" kreeg een duidelijke uitspraak en goede voordracht. „Wees mijn Leidsman" was aanmerkelijk levendi ger, alhoewel ook hier de rustpunten ver keerd vielen. Het instrumentale stuk voor twee trompetten en orgel „Herders, hoe ontwaakt gij niet?" was zeer boeiend en zuiver van toonvorming in de tweestemmig heid. De bewerking van het Jeugdkoor uit ,.A Toi la gloire" derailleerde door onjuis te inzetten, evenwel zongen de jeugdige sopranen en alten met spontaniteit. Kalter jr. voerde met moderne speelmanieren het „Stille Nacht" uit met gebruik van dem per (gestopte trompet). Het bejaardenkoor zong tweestemmig in samenwerking met het grote koor, ontroe rend van eenvoud. Ds. J. C. de Bie sprak een kort woord tot alle medewerkenden en sloot met dankgebed. Een imponerend be sluit vormde het staande zingen van „Ere zij God." KASPERSMA. RIJSSEN. De CH-fractie heeft bij monde van woordvoerder G. Bruggink tijdens de algemene beschouwingen twee voorstellen ingediend om tot een financieel sterker be leid te kunnen komen. delijke voorlichting zal worden verschaft. Hierbij drong hij ook aan op het voeren van een duidelijk en open beleid, wijzende op het beleid, dat tot nu toe „niet altijd even gelukkig is geweest." PvdA-fractieleider H. W. Jansen zei de brief van Oosterhoff-architect Verlaan te hebben gelezen en tevredengesteld te zijn. Van geldverspilling is geen sprake geweest, zo zei hij. De subsidieverordening kreeg geen steun van de SGP („Subsidiëring is geen recht, maar een gunst") en de PvdA. De socia listische fractie had bezwaar tegen artikel waarin wordt bepaald dat de verenigin gen die sport bedrijven op zondag geen sub sidie kunnen krijgen. „Dat is discrimina tie", vond J. H. Pluimers. SGP-er Wolte rink (de geestelijke vader van dit artikel) vond het geen discriminatie, maar een plicht van het gemeentebestuur. Wethouder J. A. Scholman verklaarde dat de meerderheid van de Sport- en Cul turele Commissie wel degelijk behoefte had aan een verordening. De meerderheid van het college toonde zich tegen een verordening en wild! haar stand punt in stemming brengen. De PvdA en de CH hadden bezwaren, omdat men wel „een" verordening wenste, maar niet deze De raadsleden G. Borghuis (AR) Paauw (KVP), Bruggink en De Ridder (beide: CH) stemden tegen dit voorstel, zodat er dus geen subsidieverordening komt. W. Haase (SGP) wijzigde zijn voorstel om f 25.- per lid van het gemeenteperso- neel voor reisjes ter beschikking te stellen in f 20.-. mede omdat dit een zaak is van het georganiseerd overleg. Het kreeg steun van de meerderheid van de raad. O O Uit ongeveer dezelfde overwegingen, vroeg hij ook, de commissie-vergaderingen open baar te maken. Vooral bij de behandeling van bestemmingsplannen, nu nog hoofdza kelijk een commissie (en dus besloten) aangelegenheid achtte hij meer openheid gewenst. Hij stelde verder voor een „open bare rondvraag" in te stellen, zodat de raad „vanuit de bevolking wordt geïnfor meerd, wat kan meewerken aan een posi- ieve besluitvorming." De heer Jansen was zijn beschouwing be gonnen met een felle aanval op het kabi net De Jong, dat „weigert de gemeenten fi nancieel in staat te stellen de taken uit te voeren, waarvoor ze gesteld zijn." Hij vond dat de uitkeringen uit het gemeente fonds dienen te worden verhoogd en ver klaarde zich tegenstander van het afwente len van hogere lasten op de mensen met een smalle beurs, door middel van belas tingverhogingen. Hij kondigde dan ook aan. dat de PvdA niet bereid zal zijn aan welke belastingverzwaring dan ook mee te wer ken. Uitvoering van diverse kapitaalswerken achtte hij op korte termijn geboden. Maar gezien de schaarsheid van leningen uit de centrale financieringspot was hij niet erg optimistisch. Sprekende over de diverse bestemmings plannen, vroeg hij het college, waarom de verkleining van de bungalowkavels in plan- Oost is uitgedraaid op een herverkaveling waarbij de bebouwing werd veranderd in dubbele woningen. Hij drong aan op spoe dige behandeling van het plan „Kern en kernrand." In verband met de plannen van de stich ting Clubhuiswerk Rijssen informeerde de heer Jansen, of de grond in de Tabaks- gaarden, waarop een nieuw onderkomen zou worden gebouwd, al in het bezit van de gemeente is. Verder vroeg hij naar de stand van zaken in de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de overname van de rijkswegen binnen de gemeente door de gemeente. Wijzende op de ingebruikneming van het overdekte instructiebad De Koerbelt, de camping De Goolne-Ketne en de benijdens waardige sportaccommodatie in Rijssen, vond hij dit een zaak die ook wel eens ge zegd mocht worden. Hij betreurde het na melijk, dat Rijssen door de landelijke pers wel eens in diskrediet wordt gebracht door het „aandikken van onbelangrijke gebeur tenissen." De heer Jansen leek het verstandig, een „bezetting van het zwembad" door protes terende jongeren (zoals in Vriezenveen is gebeurd) te voorkomen, door te besluiten het zwembad ook zondags gedurende enke le uren open te stellen. Hij wees er op, dat Rijssen een van de zeer weinige gemeenten is, waar het zwembad op zondag nog ge sloten is. „Men praat in de raad over in dustrievestiging. men ziet graag uitbreiding van onze industrie, we zijn aangewezen als woongemeente, laten we dan ook het kli maat scheppen voor dit alles', zo betoog de hij in een gefundeerd pleidooi. „Want het zwembad is één van de 'factoren, die hat woonklimaat bepalen." Na een uitvoerige en deskundige beschou wing over de centrale financiering, waarbij hij de noodzaak van een meerjarig investe ringsplan al aanstipte en voorts wees op de behoefte die de gemeenteraad heeft om de budgettaire gevolgen van bepaalde investe ringen te kunnen overzien, bracht Bruggink een motie in stemming, waarin B. en W. worden uitgenodigd een meerjarig investe ringsplan voor de jaren 1970 tot en met 1974 op te stellen. In dit plan zouden moe ten worden opgenomen: a) de investeringen die naar het oordeel van de raad tot stand moeten komen: b) een financieringsplan ter dekking van de uitgaven van deze investeringen en c) de budgettaire gevolgen die deze inves teringen veroorzaken. BEJAARDEN De tweede motie had betrekking op de sterk gestegen kosten van de begrotings post „maatschappelijke steun en voorzorg", tot stand gekomen doordat de verpleegprij- zen voor bejaarden in bejaardencentra steeds hoger worden. Bruggink inform erds naar de mogelijkheid van het instellen van vaste opname-indicaties, waardoor het ge meentebestuur een deel van haar verant woordelijkheid zou kunnen hebben. Opvoe ring van de dienstverlening aan bejaarden in hun eigen huis achtte hij in dit verband ook noodzakelijk, omdat hierdoor minder bejaarden naar de (dure) centra zouden gaan. De CH bleek voorstander van het verstrek ken van een kostendekkende subsidie aan de interkerkelijke instelling voor gezinsver- Zorging en maatschappelijk werk voor dat deel van de kosten dat drukt op de bejaar denhulp. In de motie werd tot uitdrukking gebracht, dat het wenselijk is naar middelen te zoe ken om de kosten, verbonden aan de opna me van bejaarden in bejaardencentra te verlagen. Als één der aangewezen midde len wordt dan gewezen op het verlenen van adequate hulp aan de bejaarde in zijn eigen omgeving. RIJSSEN. SGP-fractieleider vroeg dins dag tijdens de algemene beschouwingen maatregelen van de zijde van B. en W. om de verkoop of verstrekking van voorbe hoedsmiddelen buiten besloten ruimten te verbieden. „De huidige gang van zaken op dit gebied gaat lijnrecht in tegen God« woord", zo meende hij.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1970 | | pagina 1