„Rijssen een cultuur apart" een boeiend boek van I). ter Harmsel BULLITT GEEN GEZAMENLIJKE LIJST VOOR CH EN AR IN RIJSSENS GEMEENTERAAD Zendingsmiddag in Noorderkerk Medische dienst Oosterhofruitértjes bleven de baas op eigen erf Predikbeurten van deze week P ropaganda-avoad van „Pro-Rege Mooie Roozen Mening CH Péfpüag T7 oktober 1969 52ste jaargang no. 42 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting „Rijssen een cultuur apart", zo heeft de heer D. ter Harmsel zijn bibliografie getiteld, die hij samenstelde als opdracht voor het directeursexamen van lees bibliotheken, voor welk diploma hij inmiddels is geslaagd. De heer Ter Harmsel, die een grote liefde heeft voor alles wat specifiek Rijssens is, een liefde die hij gemeen heeft met zijn vader, die voorzitter is van de Stichting Oudheidkamer Riessen, heeft een bijzondere prestatie geleverd; de bibliografie munt uit door overzichtelijkheid, getuigt van een grote accutaresse en van attente speurzin. Het is niet goed denkbaar dat er nog litteratuur van enige betekenis ooit is verschenen zonder dat dit door de heer Ter Harmsel is opgemerkt. Uiteraard heeft hij wel steun en hulp gehad van tal van instellingen die litteratuur van Rijssen in bezit hebben, zoals de Provinciale Bibliotheek van Overijssel in Zwolle, van de biblio theken van de Oudheidkamer Twente, van de Ko ninklijke in Den Haag, van de Stads- en Atheneum bibliotheek in Deventer en niet te vergeten van het geen in de Oudheidkamer Riessen is bijeengebracht. Overigens is dit maar een greep van het reservoir waaruit de heer Ter Harmsel zijn gegevens heeft geput. Geschiedenis Stadsbleek Ned.-herv. Gemeente. Grote Kerk: 9.30 uur: ds. G. Willemsen van Doornspijk, 15.00 uur: ds. J. C. de Bie. Westerkerk: 9.00 en 10.45 uur: ds. W. van Tuyl, 19.00 uur: ds. J. de Lange. Eltheto- (zaterdag): 19.00 uur: ds. W. Geref. Kerk Boomkamp: 9.30 en 15.00 uur: ds. H. Brinkman. Geref. Gemeente. Noorderkerk: 9.30 en 15.00 uur: ds. A. Bregman, 19.00 uur: leesdienst. Zuiderkerk: 9.30 en 15.00 uur: lees dienst, 19.00 uur: ds. A. Bregman. Geref. Gemeente in Ned. Eskerk: 9.30, 14.30 en 18.30 uur: ds. J. de Groot. Oud Geref. Gemeente. Bevervoorde: 9.30 uur: ds. H. A. Vosman (Bed. H.A.), 14.30 uur: leesdienst, 19.00 uur: ds. H. A. Vosman (Bed. H.A.). Oud Ger. Gem. in Ned. Oranjekerk: 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur: ds. J. W. Slager. R.K. Kerk: zaterdag 19.00 uur: Avond mis, zondag 8.30 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis. Oorlogen Verantwoording Bronvermelding Ziekenhuiskosten verzekering VOORTMAN N.V. Groep A: dokter Oosthoek, Boom kamp 2, Rijsken, telefoon 2234. Groep Bdokter Bijleveld, Haarstraat 14, Rijssen, telefoon 2603. Tandarts H. F. Steunenberg, Pastor' riestraat 42, Holten, telefoon 1433. Dierenarts: dokter Picard, Eikenlaro. 10, Wierden, telefoon 1298. RIJSSEN Een kwartet Oosterhof ruitertjes wist zaterdag op eigen terrein beslag te leggen op het proviciaal kampioenschap (veelzijdigheidsproeven)Een schitterende prestatie van de Rijssen se ponyruiters temeer omdat men dit seizoen ook kampioen van Overijssel werd in de dressuur- en springproeven. Het is een prach tige hippische dag geworden. Het bestuur van de Oosterhoi'ruiter- tjes had voor een uitstekende organisatie gezorgd. RIJSSEN De Anti-Revolutionairen en de Christelijk-Histori- schen in Rijssen zijn nog niet zover, dat zij het volgend jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen met een gezamenlijke lijst zullen uitkomen. Ondanks het feit dat de hoofdbesturen in groter verband naar gezamenlijke programma's zoeken, zelfs zo dat ook de KVP landelijk gezien als een goede samenwerkingspartner wordt gezien (groep van 18), blijft men in Rijssen met zelfstandige lijsten ver schijnen. Wenselijk De CH. en AR. fracties zitten nu reeds broederlijk naast elkaar in de Rijssense gemeenteraad: v.l.n.r. de heren G. Bruggink en P. T. de Ridder (beiden CH) en G. W. Borghuis (AR). Op de afzonderlijke foto wethouder J. A. Scholman (AR). 'r,1 Huisvuil Lezing over Beter Wonen' voor Rijssense huisvrouwen WEEKBLAD VOOR Zijn werkstuk is van grote waarde voor ellen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van Ri.jssen of voor alle his torische, anecdotische curieuze en culture le verschijnselen zoals die zich in de ge schiedenis van het jutestadje in de loop der eeuwen hebben voorgedaan. Dick ter Harm sel, 27 jaar, moet vele dagen bezig zijn ge weest om de bibliotheken af te reizen en met het opsporen van alles wat met zijn ge boorteplaats te maken heeft gehad, wordt Ri.jssen echter geschreven als: Rves-makkelijk kan worden gevonden. Dat is veel Hij begint zijn documentatiewerk met een beknopte geschiedenis van Rijssen te ge ven waarin hij stelt dat het kerspel Rijs sen behoort tot de oudste van Twentiie; het kerspel Rijssen wordt n.l. al in 1188 ver meld. De Rijssense parochie had onder eicht Enter, Enterbroek, de burgerlijke ge meente Wierden en de marke Rijssen, Ei sen en Elsenerbroek. De R.-k. kerk in Rijs sen was de moederkerk van de kerken in Holten en Wierden. De onderhoudskostne van het kerkgebouw op het Schild moesten in bepaalde verhoudingen door de erbij be^ trokken marken worden gedragen. In de twaalfde eeuw bestond er al een kleine kerk die in de veertiende eeuw werd uitgebouwd. De reformatie drong in Rijssen omstreeks «bor waarbij de Schildkerk in protestantse handen overging. In de kerk hadden de ha- vezathen Grimberg, Oosterhof, Eversberg en het huis Bevervoorde, waarvan de henen een belangrijke rol speelden als collatoren (linspraakrecht bij benoeming van predikan ten), hun grafkelders. De kerk van Rijssen is in het bezit geweest van een klok van de beroemde Geert van Wou die echter bij een bezoek van koning Willem III werd gtuk geluid. Ook bezat Rijssen, zo ver meldt de heer Ter Harmsel in zijn werk stuk, al voor het einde der vijftiende eeuw een gasthuis. In 1483 wordt nl. „Het Gast huis van den Heiligen Geest" te Rijssen ge noemd dat werd gesticht ten behoeve van d« „nooddruft, kost, kleding en brand der rechte armen". De stadsbleek „De wiejerd" werd oor spronkelijk gebruikt om het vlas ter rotting te leggen. In 1764 werd bepaald dat nie mand meer dan vier stukken nieuw linnen tegelijk op-de bleek mocht leggen. In 1819 Werd een nachtwacht aangesteld, die gewa pend met een geweer en vergezeld van een hond onregematigheden en diefstal moest voorkomen. Wat de industriële situatie betreft deelt de heer Ter Harmsel mee dat de stad Rijssen (oppervlakte 26 km2) als industrieel een trum niet zonder betekenis genoemd kan worden. Er zijn een twintigtal industriële bedrijven gevestigd, waaronder, steen-me taal- en textielfabrieken. Van de beroepsbe volking is 37 pet buiten de gemeente werk zaam. De stad Rijssen zo stelt de heer Ter Harmsel vervolgens heeft het karakter van een industriële bevolkingsconcentratie zon der een daarmee overeenstemmend indus- trieël aazien te hebben gekregen. Rijssen is door zijn merkwaardig economisch en geografisch verleden een woonstad gewor den in een agrarisch omgeving. In de loop dre tijden heeft Rijssen veel naamsveranderingen ondergaan. Wordt Ri.js sen voor het eerst in 1188 in het goederen- register van de graaf van Dale met de naam Risnen aangegeven, in de loop der tijden van Tuyl (Weeksluiting). sen, Rysem, Rissen, Ryssent, Risne, Rise- ne, Risnen, Rijsten, Rijsnen, Rvsen, Rijsen en sinds 1573 Rijssen. Door haar strategische ligging, bewaak ster van de Regge-overgang, kreeg Rijssen in 1243 stadsrechten van Bisschop Otto III van Utrecht. De strategische ligging heeft ook tot gevolg gehad dat het stadje enige ma len door oorlogsrampen is geteisterd. De oorlogen van 1666 en 1672-1674 brachten een grote verarming met zich mee, zelfs in die mate dat in 1690 de stedelijke belastin gen niet meer konden worden opgebracht. Tot overmaat van ramp brak er in onge veer 1700 brand uit in het raadhuis, waar door alle daarin bewaarde oorkonden verlo ren gingen. In het napoleontische tijdvak was Rijssen een afzonderlijke mairie in het departement van de IJsselmonden. Over de marke Rijssen, zo stelt de heer Ter Harmsel vast is niet veel bekend. De stad en marke (die in 1450 voor het eerst wordt genoemd) twistten herhaaldelijk over de grenzen van hun gebied. Tegen het einde van de achttiende eeuw werd de marke voor goed ingedeeld bij de stad. In 1351 had Rijssen nog een eigen rich ter; in 1444 en 1453 wordt echter een rich ter van Kedyngerland genoemd, terwijl het richterambt van Goor en Rijssen in 1457 werden gecombineerd. In een verantwoording van zijn werkstuk zegt Dick ter Harmsel dat het besluit om Rijssen als onderwerp voor een bibliografie te kiezen is voortgekomen uit de grote interesse die hij heeft voor het heden en verleden van zijn geboorteplaats. Het con tact met deskundigen heeft zich beperkt tot enkele leden van het bestuur van de Stichting Oudheidkamer Riessen, waaronder mr. K. D. Schönfeld Wichers en verder heeft hij veel medewerking gehad van het perso neel van het stadhuis te Rijssen. Een uit gebreide clolectie regionale litteratuur van de Openbare leeszaal en bibliotheek te En schede heeft een waardevolle basis voor zijn bibliografie gevormd. Diek ter Harmsel heeft een opvallend nauwkeurige gebruiksaanwijzing gegeven voor zijn werkstuk, waarin alles wat met het onderwerp Rijssen te maken heeft ge en het werkstuk zal nu en later duidelijke diensten kunnen bewijzen aan hen die zich evenals Dick ter Harmsel interesseren voor de historie van Rijssen. Er is heel wat over geschreven en alles, wat Ter Harmsel heeft kunnen vinden is op overzichtelijke wijze vermeld. Als een boek of artikel is vermeld, staat tevens aangegeven wie de schrijver is, wan neer het werk of artikel is geschreven en in welke bibliotheek het werk te vinden is. Zo schreef om maar een voorbeeld te noe men dr. J. H. Holwerda in 1924 een boek over „Opgravingen te Rijssen" dat zowel berust in de Stads en Atheneumbibliotheek in Deventer als in de bibliotheek van de Oudheidkamer Twenthe (Rijksmuseum En schede), en in de openbare leeszaal en bi bliotheek in Enschede. Holwerda schreef in 1925 over Germaanse grafplaatsen en tem- pla: het urnenveld bij Rijssen. In 1924-1925 schreef E. A. Rientjes de ge schiedenis van de parochie Rijssen en A. Tel- ting schreef in 1890 over het stadregt van Rijssen. Tientallen werken en schrijvers worden vermeld waarin Rijssen niet de hoofdrol speelt maar in Twents of ander verband toch wordt beschreven. In 1879 schreef R. A. Hattink over Rothgerus Braamcamp pastoor te Rijssen, terwijl J. Hegeman dat doet in 1880. Aangegeven worden een zeer grote reeks van boekenartikelen, rapporten, bladen en kronieken waarin over Rijssen geschreven is gewórden. Al met al een bewonderens waardige prestatie, die nu of later veel nut kan afwerpen, en waarmee Dick ter Harm sel heeft bewezen inderdaad veel belangstel ling te hebben voor alles wat met zijn woonplaats te maken heeft. alles onbeperkt ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16 - Rijssen tel. 2269, b.g.g. 2892 of 3308 of (05704) 257 FILM Johnny Ross wordt gezocht door zijn broer Pete. Johnny heeft een misdadigers- syndicaat voor 2 miljoen dollar bestolen. Hij weet te ontkomen en gaat naar San Francisca waar politiefunctionaris Walter Chalmers hem bescherming belooft als hij bij een belangrijke zaak als kroongetuige wil fungeren. Inspecteur Frank Bullitt krijgt de opdracht Rsos te bewaken. Bullitt verdeelt de wacht in drieën. Als eerste zal inspecteur Stan ton de wacht houden op de kleine kamer, welke Chalmers voor Ross gehuurd heeft. Tijdens de wacht van Stanton weten twee mannen de kamer van Ross binnen te drin gen en zij schieten de beide mannen neer. Bullitt vindt de twee, badend in hun bloed. Ross is er het ergste aan toe en wordt on middellijk naar een ziekenhuis vervoerd waar hij een zware operatie ondergaat. Het gehele ziekenhuis is zwaar bewaakt. Toch weet een van de moordenaars op de kamer van Ross binnen te dringen. Hij sluit de bloedcirculatiemachine, welke aan Ross ver bonden is, af en Ross sterft. Ondanks een felle achtervolging door het ziekenhuis weet de moordenaar te ontkomen. Teneinde de bende in het ongewisse te laten fo Ross werkelijk dood is, laat Billitt het lijk uit het ziekenhuis weghalen. Wanneer Chal mers zijn kroongetuige wii opzoeken, en er achter komt dat én Ross, én diens medi sche kaart weg zijn, belt hij Bullitt. Deze hangt echter zonder meer de hoorn op de haak. Bullitt ontdekt dat Ross ene paar uur voor zijn dood gebeld heeft met een vrouw in San Mateo. Ondertussen doen de moordenaars nu ook een aanslag op Bullitt. Na een enerverende auto-jacht door de straten van Frisco moe ten zij echter het onderspit delven. Zij ver branden levend. Bullitt gaat naar San Mateo en vindt daar de vrouw... vermoord! In haar koffer vindt hij een enorm bedrag aan geld en cheques op naam van een zekere Renick. Hij laat Ross' vingerafdrukken nemen en het blijkt dat Ross en Renick dezelfde zijn. Dan ver telt Bullitt aan Chalmers dat zij de verkeer de man bewaakt hebben en dat Renick een vlucht naar Rome heeft geboekt. Hij bevindt zich echter niet onder de passagiers naar Rome, maar onder die voor Londen. Na een bloedstollende achtervolging over het vliegveld weet Bullitt eindelijk Ross alias Renick te pakken te nemen. In overleg en met goedkeuring van de zendingsdeputaties zal op zaterdag 25 ok tober een zendingsavond worden gehouden in de Geref. Gemeente Noorderkerk. De dienst die om half drie zal beginnen, wordt geopend door ds. H. Rijksen. Deze zal zijn gehoor tevens iets vertellen van de zendings- velden. Ds. van Ravenswaay spreekt over het onderwerp'. „Christus verbreekt de werken van Satan". Ds. P. Blok zal een nog niet bekend on derwerp bespreken Ds. Van Kooten spreekt over: „En het zwaard des Geestes, het welk is Gods Woord". De plaatselijke predikant, ds. A. Breg man zal deze kerkdienst besluiten. Vrijdag 17 oktober a.s. zal er in het ge bouw „Irene" te Notter 'n propaganda-avond worden gehouden. Deze avond, die onder leiding staat van ds. E. M. Bakker, wordt gehouden om nader bekend gemaakt te wor den met het werk onder onze jongens in militaire dienst. Ds. van Rhenen, legerpre- dikant in vaste dienst, komt spreken over de geestelijke verzorging van onze militai ren en over het werk van „Pro Rege", „de vereniging tot instandhouding van de pro testants militiare tehuizen". Verder werkt aan deze avond mede het „Noordermannenkoor", o.l.v. de heer Slet- tenhaar. De toegang is vrij. Er wordt ge collecteerd voor het werk van „Pro Rege". Aanvang 8 uur. Iedereen wordt verwacht en niet alleen Notter en Zuna maar ook be langstellenden uit Rijssen. ïï4"ï'ïï4:*f"f4-ï'f'4'4'ï;ï"f'ï'tï'ï;i-m;r:f'ïE4'ï4' Heendrek Jan den wol noar Menske Den in "t zeeknhoes lear en dach, 'k Goa non ook mear eawn noar Jannüekn, 't Sloa dan twee vleeng in één slag. Mear hee har vergetn vuur Jannüekn 'n Buske bloomn of zo te koopn, En um non met luege haane Zo biej Jannüekn binn te loopm, Nee det leek um toch neet good too, Woch eens eawn, wat zaghe e doar, Doar stun roozen op ne vaase, 'k Zin, dach hee, dr al met kloar. Ees eawn kiekng, vuur nog zo vuile Wol hee neet det ze um roo;jn, Niks te zeen, hee dee ne gréppe, 't Was gelukt, 't warn heele moojn. Jannüekn zat op 't gat in berre, Kiek eens, doar hej Heendrek Jan, Keal wet zeent det mooie roozen, Heendrek Jan det steet miej a.n Och ik dach zo biej miejzelven. 'k Mur eens zeen woer 't Jannüekn geet, En wat kun iej non ne vrouwe Better metbrengn, woar of neet. Mear 'k wil ook nog eawn noar Menske, Den lig ook al dree wekk' hier, 'n Hallef uur is zo wier umme, Dus ik goa dan non mear wier. Zeg bedaank iej ook de vrouwe Vuur de roozen Heendrek Jan, Joa det doo 'k. dach bie zikzelven: 't Meanske weet dr jums niks van. J. ROZENDOM RIJSSEN ♦H 4i •H 41 ♦H 4< 41 41 41 41 4+ 41 41 41 41 41 44 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4< 41 41 41 41 41 41 4< 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 -Ras- Er was een goede belangstelling voor de veelzijdige wedstrijden, waaraan' werd deel genomen door 88 deelnemers uit 22 groe pen. Er werd nidividueel en in ploegverband Vooral voor de anti-revolutionairen moet dat een beetje bitter zijn, omdat van die zijde aan het bestuur van de CH-kiesver- eniging verzocht was een voorbereidend ge sprek over deze aangelegenheid te voeren. Een aantal jaren geleden is men met een gezamenlijke kandidatenlijst verschenen en toen schijnt de CHU in Rijssen de indruk te hebban gekregen, dat er geen sprake is van (totale) stemmenwinst. Ook schijnt één van de motieven van afwijzing van de AR als verkiezingspartner te zijn geweest, dat de samenwerking in de raadsfracties niet opti maal genoemd kan worden. In de vergadering van de anti-revolutio naire kiesvereniging Nederland en Oranje, die vrijdagavond in Jeruël werd gehouden, werd onder meer het antwoord van de CH- kiesvereniging besproken. „Evenals in 1965 wijst ook thans het be stuur van de CH-kiesvereniging een gesprek (om tot een eventueel gemeenschappelijk programma voor de gemeenteraadsverkie zingen te komen) van de hand. Het CH-be- stuur is van mening, dat, hoewel idealis tisch gezien, samenwerking wenselijk zou zijn, in dit geval hiervan geen enkele geza menlijk voordeel te verwachten is. De AR- leden nemen met leedwezen kennis van de ze CH-mededeling, daar de CHU zelfs een oriënterend gsprek niet wenst te voeren." Aldus een mededeling van het bestuur van de AR-kiesvereniging. Op de vergadering traden als bestuursle den af de heren D. Banga en A. J. Kolhoop, hiervoor in de plaats werden gekozen mej. D. Molenmaker en de heer A. Altena. Door de heer H. N. Hollander (voorzitter) werd een korte beschouwing gehouden over het ontwerp-program 1970-1974, teneinde de leden te oriënteren, zodat zij op- en aan merkingen konden maken, alvorens het program in de algemene provinciale verga dering van de AR vast te stellen. In verband met de Statenverkiezing zul len door de AR-kiesvereniging Rijssen een tiental personen bij het provinciale comité worden voorgedragen, waarbij in hét bij zonder twee AR-leden uit Rijssen zullen worden aanbevolen. Besloten wordt de vol gende ledenvergadering te houden op 4 no vember. De CH-kiesvereniging Rijssen hield vrij dagavond eveneens een ledenvergadering in Jeruël onder voorzitterschap van de heer G. Strijker. Nadat de samenwerking met andere partijen op landelijk en centraal niveau was besproken, kwam de samenwer king met de plaatselijke AR-kiesvereniging aan de orde. Zolang er geen goede samen werking kan worden gevonden tussen de beide raadsfracties wordt geen voldoende grond gezien om tot samenwerking voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen. Er zal geen verder initiatief van de CH uitgaan, mocht de AR alsnog behoefte heb ben aan initiatieven, dan kunnen deze altijd nog worden bestudeerd, aldus het stand punt van het CH-bestuur. Er volgde een open gesprek met de CH- raadsleden Bruggink en De Ridder over tal van zaken, die in de gemeenteraad aan de orde komen, zoals uitgifte van gronden en problemen die hiermee gepaard gaan. Ge sproken werd vervolgens over onteigenings zaken, over het saneringsplan en allerlei vraagstukken, die hiermee verband houden. Ook werd uiteengezet de moeilijke weg, die moet worden bewandeld voor een be stemmingsplan geheel rond is. Gesteld werd, dat zo'n plan eigenlijk tot stand komt met weinig inspraak van de zijde van de raadsleden. De raad moet het formeel wel vaststellen, er kunnen op onderdelen ook wel wijzigingen in aangebracht worden, maar in hoofdzaak is de visie van de ste- debouwkundige bepalend voor de totstand koming van een bestemmingsplan. Ook de verkeersproblematiek in Rijssen en de nieuwe regeling van de huisvuil ophaaldienst kwamen ter sprake. Men was het er over eens, dat de nu in gebruik zijnde plastic zakken niet voldoen, zodat ge streefd dient te worden naar ander mate riaal. Mocht blijlrm, dat hierdoor een billij ke verhoging van het ophaaltarief zal ont staan, dan had men daarvoor begrip. Ge dacht werd aan het aanbrengen van een zekere progressiviteit; de minst draag- krachtigen dienen zo weinig mogelijk belast te worden, maar duidelijk werd, dat hier voor niet zo gemakkelijk een oplossing kan worden gevonden. Al met al bestond de indruk, dat de leden van de kiesvereniging, ook de jongeren, zich konden verenigen met het beleid van de beide raadsleden. prachtige prestaties geleverd, zodat er voor het publiek veel te genieten viel. De veelzijdigheidsproeven bestonden uit individueel springen-cross-country en dres suur. De spanning bleef er de hele dag in en toen de heer Morsink uit Almelo in hotel Gijsbers bekend kon makne dat de groep van de Oosterhofruitertjes provinciaal kam pioen was geworden ging er een daverend gejuich op. Een fraai succes vooral ook voor de instructeur de heer H. Beltman. Reserve kampioen werd de groep uit Markelo en de 3e plaats was voor Borne. Het succesvolle Rijssense team bestond uit Henk Bakker, Herman Rutterkamp, Jan Nij- huis en Ben Langenhof. Deze groep zal op 1 november mogen deelnemen aan de lan delijke kampioenschappen die in Amersfoort worden gehouden. Ook het team uit Mar kelo zal hieraan mogen deelnemen. De jury bestaande uit de heren Lommers en Gertemaker uit Staphorst, van de Wold uit Hengelo en Kleinen Traast uit Bath- men was zeer tevreden over de prestaties van de Overijsselse ruitertjes. Een duidelij ke vooruitgang is geconstateerd tussen het huidige peil en dat van een aantal jaren geleden. Een deel van de uitslag: 1. Oosterhof ruitertjes, Rijssen 924 3 4 punten, 2. Marke lo, 909 punten, 3. Borne 886 3/4 punten, 4. Del denerbroek 868% punten, 5 Deltaruiters Kampen, 376 punten, 6 Loloeeruitertje3 Almelo 857 3 4 punten. Voor de afd. Rijssen v.d. Ned. Ver. Huis- vrouwensprak j.l. dinsdagavond dhr. Elylen- berg uit Amsterdam. Deze lezing, die ge houden werd in 't Parkgebouw, ging uit van de Stichting „Beter Wonen". Dhr. Uylenberg betreurde het te grote as sortiment en de te grote commercie in wo ningtextiel en meubelen, waardoor het de consument extra moeilijk gemaakt wordt zijn keuze te maken. Woningen, waarin kinderen moeten op groeien. stellen speciale eisen, het meubi lair moet aangepast zijn en er is speelruim te nodig. Jammer is 't dat zoveel ouders de woning boven de kinderen stellen. Als men een nieuwe woning gaat inrich ten, moet men eerst in de kamer, de plaats zoeken, waar men 't liefst zou zitten en daaromheen verder gaan. Na de pauze toonde spreker aan de hand van dia's hoe .men ook van kamers met een „vreemde maat" leefbare ruimten kan maken. Na t beantwoorden van enige vragen dankte mevr. Witkop, namens de vele aan wezigen, voor de leerzame uiteenzettingen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1969 | | pagina 1