Oud-Rijssenaar Dick Markvoort bezit eigen bedrijf in Canada Met bouw raadhuis wordt markt verplaatst ook Speel tuindag van „Irene Het gung toch aanders Havezate „De Oosterhof" tegen januari geheel gerestaureerd Enige weken op vakantie in Rijssen Opstelling Parkeerverbod in Oranjestraat Cursus kraamverzorging kan beginnen Onzekere toekomst Medische dienst Oefenwedstrijden Sportclub Rijssen Opnieuw waterschade ui de Haarstraat AGENDA Jiag 29 ®UigusttMi 1969 52ste jaargang - no. 35 Da aixMmementsprfjg voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, aoor portabormeei 2.35 per kwartaal Administratie en redactie Enterstraat 10 Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting VOORTMAN N.V. RIJSSEN Op de vooravond van zijn terugkeer naar zijn woonplaats London (Ontario) in Canada ontmoetten wij Dick Markvoort, een aantai jaren geleden een bekende figuur in Rijssen. De heer Markvoort die in 1957 naar Canada eimigreerde en inmiddels met zijn vrouw en kinderen de Canadese nationaliteit heeft aangenomen, bracht een vakantie van enkele weken in Rijssen door. Hoewel hij dit in maart al van plan was geweest moest de trip door ziekte worden uitgesteld maar toen hij de operatie die hij moest ondergaan, goed had doorstaan en het herstel bleef doorzetten kon het er toch van komen. Leuke ervaring Spannend Geluk RIJSSEN De goederenmarkt van 8 september zal nog op het Driehoeksplein kunnen worden gehouden, maar op 22 september zullen de marktkooplieden een andere plaats moeten zoeken. Voor wat betreft de textiel- en aardewerkkramen zal dat de open ruimte tussen Rozengaarde en Hagen zijn. zodat men aansluiting vindt bij de varkensmarkt. De groente- en fruitmarkt zal worden gehouden rondom de schutting, die zal verrijzen om de bouwplaats van het nieuwe gemeentehuis. RIJSSEN Zowel Rijssen als de met liefde met de dissel werken." Het bui tenwerk is praktisch achter de rug, binnen Stichting tot Oprichting en In standhouding van Kraaminternaten van het Oranje-Groene Kruis" krij gen er een pronkjuweel bij. De res tauratie van de havezate „De Oos terhof" komt vermoedelijk in decem ber klaar, zodat in januari met de cursussen voor de opleiding tot kraamverzorgster een begin kan worden gemaakt. De cursus duurt drie maanden; 24 meisjes kunnen straks in „De Oosterhof' onderge bracht worden. Oorspronkelijk had men gedacht de cursussen in september te kunnen beginnen, maar door wat technisch® problemen en door de late verstrek king van vergunningen voor ver schillende bouwwerkzaamheden heeft men de ingebruikneming naar een later tijdstip moeten verplaat sen. ZOLDER KOETSHUIS WEEKBLAD VOOR MISSE N ADVERTENTIE PENSIOEN, STUDIE, SPAARVERZEKERING met fiscale aftrekmogelijkheden ASSURANTIEKANTOOR Oosterhofweg 16, Rijssen tel. 2269, bgg 2892 of 3308 of (05704) 257 Het gezin Markvoort emigreerde in 1957 •n het ging, net als andere emigranten, een onzekere toekomst tegemoet. Als de heer Markvoort achterom kijkt, dan concludeert hij. dat hij niet mag klagen. Hij begon als uitvoerder bij een bouwonderneming en heeft sinds 1965 een eigen bedrijf, waar in terieur-betimmering, in hoofdzaak pre-l'a- bricate kasten worden gemaakt. Zijn broer Hans, die hem naar Canada volgde, is partner in het bedrijf, waar hij zijn Cana dese jaren begon. De kinderen het echtpaar Markvoort heeft er 5 hebben weinig aanpassings moeilijkheden gehad, De oudste zoon (Jan Willem), die 20 jaar is, is medisch student, Gerdien (19 jaar) is eerstejaars student, terwijl Jan en Dick (resp. 16 en 15 jaar) op de High school gaan. terwijl de jongste Janet, die in Canada geboren is nog naar d» lagere school gaat. ,.Het is", vertelt Dick Markvoort, „een leuke ervaring na zoveel jaar Holland weer eens te bezoeken. Je ontmoet je familie, Vrienden en kennissen en ongewild maak j« een vergelijking tussen de toestanden in Holland van nu en van die in vroegere ja ren. Er is op maatschappelijk en econo misch gebied veel veranderd. Wat Dijzon- $er opvallend is, is de toename van het gemotoriseerde verkeer en hinderlijk vindt Dick Markvoort het lawaai dat auto's en (vooral) bromfietsen produceren .In Cana da is. naar hij meent, meer aandacht aan geluiddemping besteed, terwijl ook de nauwe straten misschien oorzaak zijn, dat d« geluidshinder zo irriterend is. Praten met een emigrant, als hij op va kantie is, betekent vaak herinneringen op halen van vroeger. Hoe kan het dan an ders, dat je met Dick Markvoort gaat pra ten over de oorlogstijd, toen hij een moedig Verzetsstrijder was? Door zijn vader, die een belangrijk figuur was in de illegaliteit en die veel contacten had met ds. Slomp (destijds Frits de Zwer ver genoemd), kwam Dick Markvoort gelei delijk aan bij de ondergrondse. Hij nam deel aan overvallen op distributiekantoren, was er bij als in de nabijheid van de Frie- genberg wapens werden gedropt en altijd was hij paraat als het er om ging de ge hate bezetters tegen te werken en te be strijden. Eén van de nachtelijke droppings was Dick Markvoort bijna noodlottig geworden •n het moedige verhaal, dat hieraan ver bonden is, leeft nog bij vele (oudere) Rijs sen aren voort. Het was op 14 oktober 1944 toen Dick Markvoort met zijn verzetscollega Gerrit Jan Haase terugkeerde van het dropping- terrein .Voor het vervoer van de wapens was een paard gecharterd uit een weiland aan de Witmoesdijk. Dat paard moest, na dat het zijn dienst gedaan had, weer terug gebracht worden in het weiland, waar het uit was gehaald. Dat was in de prille ochtend. Toen het paard op de plaats was teruggebracht werd Piek Markvoort op de hoek van de Korte- boslaan en de Witmoesdijk aangehouden en „.gefouilleerd. De Duitsers vonden op hem •en Amerikaanse revolver. De bezetters dachten (terecht) een goede vangst te hebben gedaan en ze gaven Dick het bevel: „Hande hoch .Tot 12 uur moest Markvoort in die houding blijven staan. „Ik had de indruk, dat ik ter plaatse zou wor den doodgeschoten. Eén van de moffen tichtte nu en dan een mitrailleur op mij en ik bereidde v- op het ergste voor. Toen is •F wat door me heen gegaan. Dat wil ik wel eerlijk bekennen. Hoewel door de groep Duitsers steeds overleg werd gepleegd wat ze met me zou den doen, was het alsof ze ergens op wacht ten. Misschien wel op een Befehl. Tot om 18 üur een Hauptmann arriveerde, die mij wilde verhoren. Ik moest, zo beval deze, gebracht worden naar één of ander kwar tier. dat naar later zou blijken de Oranje- school zou zijn. Tussen een Duitser voor en één achter mij. beiden met het geweer in de aanslag, werd ik in de richting van de binnenstad gevoerd. Ik dacht aan ontvluchten .Wat had zo ri- ik te verliezen. Maar het risico was" groot... Maar van de andere kant, welk sico liep ik eigenlijk. Ik was al veroor deeld, dat stond voor mij vast. Ik keek naar de mogelijkheden, die er waren, toen ik in de Enterstraat liep, naar de steegjes, naar de hagen. Te gevaarlijk. Er was een mogelijkheid. Als ik geluk had. Ik hoopte, dat het deurtje van het huis van de familie Meenks open zou staan. Ik was daar goed bekend. Dat zou mijn kans moeten zijn. Ik mat als het ware de sprong die ik moest maken. In één stoot moest ik door de deur, in enkele vliegende stappen moest ik over de deel. Ik besloot het te wagen. Het geluk was met mij. De deur stond op een kier. Ik deed een sprong, los was de deur. Ik vloog de deel over, kwam in de achterkeuken, daarna in de tuin en met een sprong over won ik de heg. Ik was op de Hagen en het was alsof ik vleugels kreeg en stoof de wo ning van de familie Wessels (thans super markt) binnen. Even was ik daar veilig, maar ik durfde er niet te lang te blijven. Via mijn schoon vader (de heer Dommerholt) ging ik naar de familie Sanderman in de Bouwstraat. Daar verborg ik mij in het hooi. Later ging ik naar de familie Meijer in de Elsener- straat. Vaak heb ik gedacht, hoe heb ik het gedurfd, en hoe heb ik het gered. Ze hebben me namelijk nooit meer te pakken gekregen." Dat is het verhaal van de spannendste dag uit de verzetsjaren van Dick Mark voort. Is het een wonder als hij, in Holland met vakantie, daarover praat? .v S De resterende huizen tussen Tusveld en Kerkstraat zullen ook nog worden afgebro ken, zodat hier enige ruimte ontstaat. De zer dagen hebben B. en W. van Rijssen een gesprek hierover met OAD-directeur A. J. Hodes gehad. De OAD-directie zal zich j beraden over de plaats van haar keuze daaromtrent voorstellen doen aan het meentebestuur. Overigens acht men bij de OAD de mo gelijkheid wel aanwezig, dat na voltooiing van het raadhuis de bushaltes weer op het Driehoeksplein kunnen worden gevestigd. nu en ge- Zaterdag jl. hield de speeltuinvereniging „Irene" een Speeltuindag voor de jeugd. Om 2 uur was er al een drukte van belang 250 kinderen waren hier om mee te doen aan de diverse spelen die het bestuur ge organiseerd had. Ook waren er wat ouders om te zien hoe of hun kinderen hier die middag vierden. Onder de aanwezigen was ook het gedelegeerde lid van het gemeente bestuur de heer Bosman. In het gesprek dat wij even met hem had den, memoreerde hij dat hij het prettig vindt dat er dit is voor de jeugd en om eerlijk te zijn, deze speeltuin mag er zijn. Alles is keurig en er zijn weer belangrijke vorderingen gemaakt, o.a. aanschaffing grasmaaier, een overkapping van de zand bak, al met al ziet het er goed uit bij Irene. Voor dat de spelletjes begonnen, werd er een ballonwedstrijd gehouden. 250 bal lonnen vertrokken in de richting Duitsland. Het was een leuk schouwspel. Er werd de kinderen een ijsje aangeboden, een fris drankje en een zakje snoep. Tegen SOS 1 verschijnt Sportclub Rijsser zaterdagmiddag om kwart over vier in de volgende formatie. Doel: A .Smit, achter: M. Pijffers ,A. J. Ruiterkamp, A. Ligtenberg en M .Rutter- kamp, Midden: L. Westerhof en J. Vincent, voor: J .Nijkamp, M. Lozeman, A .Potgie ter en M. Alkema. Wiej kriengt zo as het lik Getjan Dr ginnen klaenn' mear biej, Wiej kuent non 't beste alns verkoopn, 't Is nog zo good as niej. Wiej kuent er non nog wat vuur buurn, Blif 't stoan, dan wordt 't antiek, En dan kom iej dr neet mear of, Meriej, iej hebt geliek. Ik deank ook neet det 'n ooievaar Oons nog wier zal bezeukng, Wiej stoat non zes joar ongevear Al neet mear in zin beukn. De weege, waage en zo mear, Würn biej mekoar ezoch, Het spulke wür, 't vül eur neet teeng, Vuur honderd gueln verkoch. Meriej haaln van dee honderd gueln 'n Mooi kleedje en Getjan Den kreeg, want 't geeld det mos jums op, 'n Poar nieje zükn dr van. De vuurge wekke zag 'k Getjan Al vroo met 'n rapkloomp loopm, Van oarmood zuet dee baajde non Alsn wal wier niej munn koopm. Mear ook al harn ze 't oole spil Neet van de haane doan. Dan warn ze non net zo good Vuur 't zelfde komm te stoan. Want 'n ooievaar den al dee tied Neet an eur har edach. Den hêf dr eur um 't good te maakng, Twee tegelieke brag. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Dokter: dr .Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, Rijssen, telefoon 2606. Dierenarts: I .P. van Nouhuys, Dr. Stok- kerstraat 37, Rijssen, telefon 2487. Tandarts: A. E. Witkop .Wierdensestraat 118, Rr—»n, telefoon 2260, Zaterdagmiddag spelen de seniorenelftal len van Sportclub diverse oefenwedstrijden; Woensdagavond 3 september speelt Sport club Rijssen 1 bovendien nog een lichtwed- ptrijd op de Koerbelt tegen het eerste elf tal van Holten. Deze wedstrijd begint om baU acht. Annex met de verplaatsing van de markt zijn een aantal tijdelijke verkeersmaatre gelen getroffen. Tijdelijk, omdat B. en W. de mogelijkheid willen houden na de eerste markt op de nieuwe plaats nog meer wijzi gingen aan te brengen zo de praktijk dit noodzakelijk maakt. Die maatregelen betreffen in de eerste plaats de geslotenverklaring van de Rozen- gaarde van de Elzenerstraat tot de Emma- straat. Zij, die via Wierdensestraat of Ju- lianastraat nog in de Rozengaarde verzeild zouden raken, kunnen dan via de Emma- straat naar de Oranjestraat uitwijken. In de Oranjestraat zal tijdens marktdagen een parkeerverbod aan beide zijden van de weg van kracht zijn. Geruchten, dat tijdens de bouw van het gemeentehuis de Rozengaarde geheel zou worden afgesloten voor het verkeer, zijn be slist onjuist. Dan zou namelijk ook de ge deeltelijke afsluiting tijdens de markt geen zin hebben. Deze maatregelen, door B. en W. geno men na overleg met de markteommissie, Bewoners van de Haarstraat, speciaal zij die in de nbaijheid van de Holterstraatweg wonen zien tegen iedere regenbui op. Ver oorzaakte een wolkbreuk enkele weken ge leden ernstige schade, een week later wer den moeilijkheden en waterschade veroor zaakt door een harde onweersbui en vorige week vrijdag was het weer zover dat door een regenbui van omtrent 10 minuten het water weer aan de rempel van de huizen bleef staan. De brandweer trachtte het over tollige water weg te pompen maar lang zamerhand vraagt men zich af of het niet de hoogste tijd wordt dat het gem- mtebe- stuur van Rijssen op zeer korte termijn maatregelen neemt om de riolering zoda nig te verbeteren dat niet met angst naar iedere regenbui moet worden uitgezien. Bakker Immink die met vakantie is, had weldoordacht voor zijn vertrek de ingang van zijn zaak met houten schotten gebarri cadeerd. Of er desondanks nog schade is ontstaan zal hij pas kunnen constateren als hij van vakantie terug zal zijn, Op deze plaats, tussen Rozengaarde en Hagen zal tijdens de bouiv van het nieuwe gemeentehuis de markt worden gehouden. betekenen, dat de bouw van het gemeente huis waarschijnlijk tussen 8 en 22 septem ber zal beginnen. Architect en aannemer Ter Steege zijn nu nog bezig een werk-plan- ning te maken, een soort tijdtabel. Geheel eigen problemen krijgen de Over ijsselse Autobus Diensten NV te verwerken. De abri s die nu op het Driehoekspiein staan, komen binnen de werkschutting. Ze zullen dus moeten verdwijnen. Voor de duur van de bouw, zal men ook naar een ande re halteplaats moeten omzien. In principe komen twee, hooguit drie plaatsen daar voor in aanmerking: het Stationsplein, de Walstraat (waar vroeger bakkerij Kraa was gevestigd) of het terrein tussen Rozen gaarde en Hagen waar ook de markt zal worden gehouden. Dit terrein zal worden verhard, al ge beurt dit waarschijnlijk eerst wanneer de bouw van het gemeentehuis al is begonnen. De restauratie is bijna klaar. De bestrating en de tuin moeten nog aangelegd worden. Net rechts van het hoofdgebouw is nog het tuinhuisje te zien; daarnaast de tuinmuur. 16 september 1969. Auariumveremging „Rasbora". Ledenvergadering. 8 uur ho tel Tijhuis, Boomkamp: 23 september 1969. Ned. Ver .v. Huis vrouwen. Lezing Fed. Goud en Zilver. On derwerp: „Glans en gloed uit donkerP diepte", 8 uur Parkgebouw; 7 oktober 1969. Aquariumvereniging „Rasbora" .Lezing met dia's door de heer Ulfman uit Enschede. 8 uur Hotel Tijhuis: 14 oktober 1969. Ned. Ver. v. Huisvrou wen. Lezing met dia's Stiehting Wonen te Amsterdam, 8 uur Parkgebouw; 18 november 1969. Aquariumvereniging „Rasbora". Lezing met dia's door de hr Hogedoorn uit Amsterdam, 8 uur hotel Tijhuis; 25 november 1969. Ned. Ver. v. Huis vrouwen. Lezing door mevr. v.d. Boogert te Middelburg. Onderwerp: „ERvaringen in het land van Farah Dibah". 8 uur Park gebouw. 16 december 1969. Ned. Ver. v. Huis vrouwen. Kerstavond. 13 jan. 1970. Aquariumvereniging „Ras bora". Jaarvergadering, 8 uur hotel Tij huis: 11 februari 1970. Aquarium vereniging ..Rasbora". Lezing met dia's door de heer Leenen uif Arnhem. 8 uur hotel Tijhuis: 3 maart 1970. Aquariumvereniging ..Ras bora". Film en lezing. 8 uur hotel Tij huis: 7 april 1970. Aquariumvereniging „Ras bora". Ledenvergadering, 8 uur hotel Tij huis. „Bij een restauratie weet je nooit hoe het allemaal loopt. Vaak doen zich onverwacht se technische problemen voor. Daarom kun je nooit precies zeggen, wanneer het klaar is", vertelde ons uitvoerder J. G Post (30 jaar) van Leussink's Bouwbedrijf, die bij voorkeur restauratiewerkzaamheden ver richt. ..Het is prachtig werk. Niet alleen omdat je een dergelijk mooi gebouw in zijn oude luister mag herstellen, maar ook omdat je WM&i met gespsorahaeame vaklui, dia nog is praktiscn achter de rug, is men hard aan het werk. De hoofdingang krijgt een zware eikehou ten dubbele deur, die in Zwolle gemaakt wordt. In de hal staat een luisterrijke schouw van Bentheimer zandsteen. Alle schouwen worden zo gemaakt, dat ze ook gebruikt kunnen worden. In het hoofdgebouw komen beneden de recreatiezaal, van waaruit de meisjes straks over de gracht en het terras heen een blik over de tuinen kunnen werpen; de eetzaal met ruimte voor een kamerbuffet en de keuken, waar de meisjes zelf „hun potje" kunnen koken. De buizen voor zeven geisers liggen er al. Een „luie trap" voert naar de eerste ver dieping. Deze trap heeft lage treden. Oor spronkelijk met de bedoeling om het de vrouwen met de hoepelrokken een beetje gemakkelijker te maken. Bij te hoge treden moest de rok te ver opgetrokken worden, wat in die tijd onfatsoenlijk heette. Het plafond in de trappenhal is even fraai geornamenteerd als in de recreatie zaal. Op deze verdieping is de kamer voor de administratie, het hart van „de Ooster hof", de kraamkamer en het leslokaal. Alle ruimtes op deze verdieping hebben houten plafonds (beneden worden ze ge pleisterd) met een bewerkte lijst er tegen- aangedrukt. Verder is er een handenarbeid- lokaal met een historisch „pleetje". Dit brokje sanitair is helemaal volgens de toen heersende normen in ere hersteld en prijkt straks als curiositeit in het handenarbeid- lokaal. Over de hele „Oosterhof" heen is een enorme zolder. Deze is nog geen functie één van de hanebalken, toebedacht, Aan vlakbij een dakkapel, hangt een oud hijs- wiel, dat een nieuw touw krijgt. Het hoogste puntje is de achthoekige dak koepel, waarop een windveer staat met de tekenen van het Oranje-Groene Kruis. In één van de houten wandjes hebben de tim merlui hun namen gekrast: F. Boerrigter en G. Dannenberg, MCMLXIII. Op de zol. der is vroeger waarschijnlijk een rookka mer geweest, want één van de balken zwart geblakerd. Het koetshuis gaat als onderdak voor de cursisten fungeren. Boven tellen we drie kamers, met. op elke kamer twee dubbele kasten en beneden zes kamers met elk drie dubbele kasten. Bovendien is er gedacht aan extra opbergruimte voor koffers, etc. Er is een docentenkamer met slaapgele genheid. (De vaste staf bestaat straks uit drie mensen, namelijk een directrice, een vormingsleidster en een huishoudkundige). Het koetshuis heeft overigens ruimte ge noeg: totaal zeven douches, een batterij toiletten, een linnenkamer en er is een knus ziekenkamertje, waar twee bedden kunnen staan. Tegenover het koetshuis staat een rijwiel en autostalling, in dezelfde stijl opgetrok ken als de overige gebouwen. Het is het ontwerp van architect Th. Verlaan uit Zwol le zelf. Het geheel wordt straks omringd met een fraaie tuin, waar een rosarium is gepland. Dit alles wordt afgewisseld met een bestra ting van Friese klinkertjes, een ruwe, gele steen. Trouwens, het materiaal wordt van heinde en verre bij elkaar gescharreld om zoveel mogelijk het gebouw zijn oude ca chet terug te geven. „Tja, in januari open, nou ja. we zijn nog niet klaar", besluit Post cryptisch,.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1969 | | pagina 1