Lastige vragen in Raad veroorzaakten B en W vaak moeilijke ogenblikken Alsnog uitslagen 14efifty-fifty Schuitemakers 10.000ste meststrooier afgeleverd College wist er niet altijd weg mee LEIDINGEN EN VAN WIG I t'EE It C V. LIGGEN AL KLAAR Autoverzekering <T W eekenddiensten VOORTMAN N.V. Vrijdag 13 december 1968 51ste jaargang no, 50 *1 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor post abonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting De raadsvergadering, die woensdagavond werd gehouden, was in vele opzichten een merkwaardige zitting. De agenda bevatte een aantal belangrijke punten, er werd uitvoerig over gedebatteerd, er werden lastige vragen gesteld, waarmee het college van b. en w. niet altijd raad wist en gehele voorstellen of delen daarvan moesten worden teruggenomen omdat de raad deze niet voor zoete koek wenste te slikken. In een aantal gevallen viel het op, dat de voorzit ter niet erg goed op de hoogte was met hetgeen er aan de orde was, waarbij hij van zijn wethouders onvoldoende medewerking kreeg, waardoor er een aantal moeilijke momenten voor het college van b. en w. waren. Een en ander was was merkwaardig omdat er de laatste vergaderingen vaak sprake was van een gezagsgetrouwe raad die maar al te vaak het beleid van b. en w. ja-knikkend goed keurde. I envijt Financiering gemeentehuis Beleid gevraagd Dit is de serre van hotel Weltering. De heer Weilering heeft 80 cm grond waarop de serre staat, van de gemeente gehuurd. Hij is niet akkoord met het schadevergoe dingsbod van 20.000,— Rechtsgeding Rechterlijke beslissing WETHOUDER SCHOLMAN briljant pleidooi WEEKBLAD H VOOR De vergadering kreeg al een moeilijk be gin voor de voorzitter, omdat deze door de heer Paauwe werd verweten dat hij in een vorige vergadering een onjuist antwoord had gegeven op informaties van de heer Paauwe. Het KVP raadslid had n.l. in een vorige vergadering geïnformeerd naar de opzet van het nieuwe overdekte zwembad met name of in het door B. en W. gevraag de bedrag ook de verwarming van het be staande openluchtbad was begrepen. De burgemeester heeft toen geantwoord dat daartoe plannen bestaan en suggereerde dus dat er in de opzet geen verwarming van het openluchtbad was begrepen. De heer Paauwe: „Dat was een belang rijk facet, anders had ik toen misschien voor het voorstel gestemd. U gaf dus een onjuist antwoord." Voorzitter Landweer dacht dat deze opvatting van de heer Paauwe was af te zwakken met de stelling ,.dat dit eerder een onduidelijk antwoord" was geweest maar de heer Paauwe bleef erbij dat hier duidelijk sprake was van een foutief antwoord. Ook de heer H. W. Jansen (PvdA) had kritiek op deze informatie, U gaf de vorige keer in ieder geval een onvolledige infor matie. Nadat nog meerdere raadsleden blijk hadden gegeven deze onvolledigheid, onduidelijkheid of onjuistheid te betreuren gaf burgemeester Landweer maar ruiter lijk toe: „Jammerlijk zijn we dus niet dui delijk geweest." Maar de heer Borghuis (AR) was met dit oprechte antwoord nog niet geheel te vreden: Het blijkt thans heel anders te zijn dan u in de vorige vergadering stelde. Het is van tweeën één. Of u was de vorige ver gadering niet goed op de hoogte en waarom erkent u dat dan niet of u was wel op de hoogte zodat u een reden moet hebben ge had om dit onjuiste antwoord te geven. De burgemeester die nog steeds in het nauw zat gaf toe „onvolledig" geïnformeerd te hebben. De heer Wolterink (SGP) weet de wat hij Babylonische spraakverwarring noemde aan het feit, dat het voorstel de vorige keer zeer kort in het bezit van de raadsleden is geweest toen een belangrijke beslissing' moest worden genomen. Overi gens kwam aan het licht dat men achteraf veel te overhaast gehandeld heeft. Het college van B. en W. betoogde de vo rige vergadering met grote nadruk dat het raadsbesluit voor een bepaalde datum in de cember in Zwolle moest zijn met. het mo tief dat anders minstens 1 jaar verloren zou gaan. Nu stelde de voorzitter: Achteraf hadden we niet zo'n haast hoeven te maken. We staan gewoon op een lijst. Zodat het een kwestie is van afwachten De bouw van het nieuwe gemeentehuis waarover in het openbaar dit. jaar optimis tische uitlatren zijn gedaan, schijnt nog steeds een moeilijke kwestie te zijn. Het schijnt dat het gemeentebestuur van Ged. Staten uit Zwolle de wenk hebben gekregen zelf te zorgen voor een deel van de nood zakelijke financiering door een aantal (on rendabele) gemeentelijke bezittingen te gel de te maken. De raad had een vertrouwelijk stuk toe gezonden gekregen welke bezittingen voor verkoop in aanmerking zouden kunnen ko men. Het stuk, vertrouwelijk zijnde, werd niet verstrekt aan de vertegenwoordigers van de pers. Het moest min of meer bin nenskamers blijven. Een vreemde zaak als blijkt, dat de raad behoefte heeft over dit vertrouwelijke stuk vragen te stellen en daarover zijn zienswijze te willen geven. Daardoor werd het vertrouwelijke stuk een fictie want uit de gestelde vragen en de ge maakte opmerkingen bleek: dat de mogelijk heid in overweging is genomen om de 5 middenstandswoningen aan de Dokter Stok kersstraat, de woning Huttenwal 32, het postkantoor, enkele woningen aan de Kor- teboslaan, de boerderij de Smale, verschil lende percelen grond en 't Stokkers kamp je (een terrein zeer geschikt voor recreatie) te verkopen. De heer Borghuis vond het advies van de provinciale griffie om deels zelf voor de fi nanciering van het gemeentehuis te zorgen rijkelijk laat, gezien de urgentie van het nieuwe stadhuis. Hij kon er geen voorstan der van zijn de woning bewoond door de hr. Hollander, directeur van gemeentewerken te verkopen. Dat zou van weinig smaak ge tuigen. De heer Bruggink had weinig begrip voor het advies van de provinciale griffie. Is dit wel een normale procedure. Wij vragen niets teveel als we het hebben over een niAuw stadhuis. Mijn vraag is of we in de nabije toekomst tot de bouw van het nieuwe stadhuis kunnen komen. En wat het advies tot verkoop van gemeentelijke bezittingen betreft: Wat zou er gebeurd zijn, als we geen bezittingen hadden gehad? Een antwoord of reactie kreeg de heer Bruggink hierop niet De heer Paauwe wilde het Stokkerskamp je wel verkopen. (Het schijnt dat B. en W. hiervoor niet geporteerd waren). Maar de woningen bewoond door gemeenteambtena ren (resp. de heer Hollander en de heer H. ten Berge) moesten maar eigendom van de gemeente blijven om moeilijkheden te voor komen zo was de mening van de heer Paauwe. Ook de heer de Ridder vond het niet erg kies de woning, bewoond door de heer Hol lander, te gaan verkopen. Toen deze hier kwam wonen is hem die woning toegewe zen en er zal ook wel gezegd zijn, dat hij er kon blijven wonen. Gezien het werk, dat hij in het belang van de gemeente verzet men kan het daar ten dele mee eens of niet eens zijn moet deze man niet in moeilijk heden worden gebracht. „Deze woning moet in ieder geval buiten het plan tot verkoop blijven." De voorzitter reageerde hierop met te zeggen: Dat is onze mening ook wel, de lijst van mogelijke verkopen is samenge steld door d» administratie van de gemeen te, rnaar kan natuurlijk gewijzigd worden. De heer Wolterink wilde graag weten waarom B. en W. van mening waren dat het postkantoor niet verkocht moest wor den, waarop de wethouder Goosen antwoord de, dat (gezien de huur) niet gesproken kan worden van een onrendabele bezitting en de voorzitter dacht te weten: dat er in Rijssen bij lange na nog niet een nieuw postkan toor zou worden gebouwd. De heer Wolterink informeerde naar de verkoop van de boerderij de Smale, waartoe de raad besloten heeft, maar welke verkoop nog steeds zijn beslag niet heeft gekregen. Wethouder Goosen antwoordde, dat de ver koop nog geen doorgang heeft gevonden in verband met een kwestie tussen de beide pachters. Juist vandaag aldus spreker, is er een brief uitgegaan met de mededeling dat voor 1 januari een beslissing moet zijn ge nomen. Anders wordt door de gemeente de wettelijke weg gevolgd. Op een gemaakte opmerking dat het wen selijk zou zijn dat een deel van de Akkers beter in het bezit van de gemeente zou kunnen blijven ter reservering voor even tuele grondruilingen reageerde wethouder Goosen met de stelling, dat de laatste tijd gebleken is. dat landbouwers in bet alge meen liever de schadeloosstelling touche ren dan grondruiling te accepteren. Overigens was wethouder Goosen van me ning dat de verkoop van gemeentelijke bc- zittiengen met beleid door B. en W. zouden worden behandeld, de raad zou zich daar het. hoofd niet over hoeven te breken. De bedoeling van de provinciale griffie is weest te onderzoeken welke financiële bron nen de gemeente Rijssen zeif kan aanbo ren om tot, een snellere realisatie van het stadhuisplan te kunnen komen. Wethouder Scholman stelde voor te be sluiten in principe bereid te zijn tot, diverse verkopen en dit aan Zwolle te berichten. We kunnen dan altijd bezien welke objecten wij wensen te behouden. Overigens deelde wet' houder Scholman mee, dat hij persoonlijk het Stokkerekampje wel wenste te verkopen, maar dat de beide andere leden van het college van B. en W, het daarmee niet eens waren. De heer Borghuis wilde de vaagheid die kan schuilen in de term „met beleid laten uitvoeren" concretiseren door te besluiten dat de woning van de heer Hollander uit de lijst moest worden gelicht. Maar de heer Maase wilde aan de discussie 'n einde ma ken en dat gelukte hem met de (toch vage) opmerking: Laten B. en W. een en ander met beleid en menselijkheid behandelen. Met volle tevredenheid kunnen de beide Rijssense Middenstands verenigingen, die dit jaar voor de 14e keer de Fifty-Fifty Sint Nico- laasactie organiseerden, terugzien op het verloop van de actie 1968. Hoewel men hier en daar aanvankelijk de indrluk had, dat de omzetten dit jaar lager zouden zijn, dan die van het vorig jaar, blijkt nu men de balans op heeft gemaakt, dat de omzet groter is geweest dan ooit tevoren. Ook de kopers hebben gretig, aan de actie, die de mogelijkheid bood de helft van het bestede bedrag terugbetaald te krijgen meegedaan. Velen hebben hierdoor een bijzonder prettige Sint Nicolaasactie ge had. Het terugbetaalde beliep bij de ene slechts 1 of meer guldens maar er zijn verschillende kopers geweest, ook van buiten Rijssen, die belangrijke bedragen terugbetaald kregen in het kader van de Fifty-Fifty-actie. Op veler verzoek vermelden wij de volledige lijst van „uitgetrokken" winkeliers met vermelding van de „fifty-fifty-datum". Zaterdag 23 november: Schoenenmagazijn Freeke; Ijzerhandel Vos; Koedijk's Lin nenhuis (Haarstraat). Maandag 25 november: Magazijn 't Centrum; Koedijk's Linnenhuis; G. J. Dijkink (Haarstraat). Dinsdag 26 november: Fa. Dollekamp; Foto Zandvoort; G. J. Dijkink (Haarstraat). Woensdag 27 november: G. J. ter Harmsel. Haarstraat 33; G. van Dam, Elzenerstraat; G. H. Haarman, Wierdensestraat; Jan Müller. Haarstraat. Donderdag 28 november: Fa. G. Wessels, Elzenerstraat 10; Magazijn 't Centrum; Voortman's Kleding (Haarstraat). Vrijdag 29 november: Fa. Velner; Voortman's Kleding; Fa. Th. Koedijk (JanHeedt) Zaterdag 30 november: Schoenhandel Jansen; Fa. Willem Koedijk; Ijzerhandel De Beek. Maandag 2 december: Fa. Freeke, Grotestraat; Gez. Klensman; Drogisterij Ten Berge (Eschstraat)W. Rozendom (schoenen), Elzenerstraat Dinsdag 3 december: Horlogerie Veen. Haarstraat; Fa. Velner; Fa. Haarman, Hor. logerie Bökkerink. Woensdag 4 december: Fa. Klein Rouweler, Oosterhofweg 3; Fa. Klein Rouweler, Oosterhofweg 21; G. Wessels, Elzenerstraat 10; G. J. A. Tij huis, Grotestraat 35. Donderdag 5 december: Fa. Kienhuis, Enterstraat; Phildar, Elzenerstraat; Fa. Velner Erven Gerritsen, Grotestraat; Fa. G. Klein Rouweler, Oos terhofweg 3; Fons Tusveld, Rozengaarde. Een groot deel van de (langdurige 1 ver gadering werd gewijd aan het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een rechts geding omtrent de serre van Hotel Wetering. Eerst de situatie. Een deel van de serre van Hotel Wetering staat op gemeentegrond. In 1927 heeft de vader van de huidige eige naar van Hotel Wetering een stuk grond voor de tijd van 12 jaar gehuur van de ge meente. Deze huur is stilzwijgend verlengd tot de gemeente de huur (in een brief is sprake van in 1966 en in een andere van in 1967) beeft opgezegd. Er zijn onderhandelin gen gevoerd voor een eventuele scha devergoeding door de gemeente aan de heer Weitering te geven, maar deze hebben niet tot overeenstemming kunnen leiden. Naar de smaak van de gemeente vraagt de heer Weitering een dermate hoog bedrag dat het college van B. en W. daarop niet wenst in te gaan. Nu werd door B. en W. voorgesteld te besluiten tot het aangaan van een rechtsgeding. Het werd een langdurige discussie, die ge opend werd door de heer Wolterink: die het advies van de rechtskundige (mr. Kranen burg Almelo) zo pessimistisch vond. dat hij er voor de gemeente niet veel winst inzag. Bovendien vroeg hij zich af of de gemeen te dit punt nu wel zo hard nodig had, dat er zoveel kosten voor gemaakt moesten wor den. De heer de Lange geloofde in de eer ste plaats niet zo erg aan de noodzakelijk heid dit geringe stukje grond te moeten be zitten. terwijl hij het zeer vreemd vond dat het college van B. en W. niet zo ver met de onderhandelingen waren gegaan zoals in de raad was afgesproken. We zijn het in de raad eens geworden over f 25.000.- en nu blijkt dat het college niet verder is gegaan dan f 20.000.-. Daar uit blijkt dat niet alles in het werk is ge steld om tot een oplossing te komen. De heer Paauwe was niet voor het voor stel om te gaan prodeceren. U wint nooit meende hij en als we winnen zijn we niet eens blij. Dit is een strijd van een indivi- due tegen de gemeenschap. Als de gemeen te wint zijn de kosten misschien nog hoger dan de f 25.000.- het bod waarover de raad het eens is geworden. Het bevreemdde spreker ten zeerste dat het college niet tot het uiterste was gegaan. De heer Haase liet een heel. ander ge luid horen. We moeten niet schrikken voor de huurbescherming. Spreker kon zich moei lijk voorstellen dat de rechter een beslis sing zou nemen, die in strijd was met het algemeen belang. We hebben A gezegd, we moeten ook B zeggen, een mening waarbij de heer Jac Voortman zich aansloot. Wethouder Goosen die in een lang betoog alle raadsleden die hun mening hadden ge geven over de serre-kwestie trachtte te be antwoorden stelde eerstens, dat het hem min of meer bevreemd had dat verschillen de raadsleden een weifelende houding wens ten in te nemen. Er is in verschillende ver gaderingen reeds over gesproken, waarbij de raad van mening was. dat een deel van de serre moest verdwijnen. De raad heeft besloten tot het aangaan van een rechtsge ding maar ons gevraagd alsnog tot 'n over eenkomst te komen. Dat is niet gelukt. We hadden het gevoel, dat we ook als we het uiterste bod gedaan hadden niet verder zou den komen. De zaak moet een keer een ein de nemen. De heer de Lange kon niet begrijpen waar om B. en W. niet het uiterste bod hadden gedaan. Wethouder Goosen: De heer Weitering kan nu via perspublicaties gewaar worden hoever B. en W, willen gaan. Hangende het geding kan er nog van alles gebeuren. Als de raad ons niet volledig steunt wordt onze onderhandelingspositie verzwakt. De heer G. Pluimers (SGP): De rechter zal geen rare dingen doen. Die is toch be ëdigd. De uitspraak van de rechter is bin dend. Dat, zal wel recht zijn. Uiteindelijk stelde de heer Smeijers (SGP) e gaan stemmen, over het voorstel door B. en W. f 25.000 te laten bieden en anders te gaan procederen. Dat voorstel vond 9 f Zeent de wichter non toch earlke Slachter dan ze vrooger warn, Is 't non ech zoo det de. oolders Vrooger bettre wichter ham? Warre wiej dan zukke bessen, Deere wiej non nooit eens wat Wat neet good was, leupe wiejleu Aaltied op het rechte pad? Nee, wiej ham toen nog gin büere, Ook neet van det lange hoar, Zoo te zeen warre wiej netter, Zoo te zeen, joa det is woar. Zoo op 't ooge wam de wichter Toch van een heel aander slag, Joa. op 't ooge heel wat aanders Dan dee van vandaagan 'n dag. Ik geleuwe det de wichter Ech mekoar neet vuile dool, Goonnen slimm dee hej vandaage, Mear haj vrooger net zoo good. J. Rozendom, Rijssen. RIJSSEN. Hoewel de gemeenteraad liet woensdagavond helemaal niet eens was met een voorstel om de centrale verwar ming in het gymnastieklokaal van de chris telijke MAVO om te bouwen van olie op aardgasstook, blijken toch de meters ai ge plaatst en de leidingen al gelegd te zijn. Het wachten is nog slechts op de ombouw van de branders, zo vernemen wij. Het bestuur van de vereniging tot stich ting en instandhouding van een christelijke school voor MAVO had een verzoek om me dewerking aan de ombouw te verlenen aan de raad gericht. B. en W. adviseerden die medewerking te verlenen op basis van arti kel 72 van de Lager Onderwijswet. Het SGP-raadslid Wolterink vond dit al niet juist. Volgens de jurisprudentie die hij had nagevorst zou dit alleen op grond van arti kel 101 van de L.O.-wet mogelijk zijn. Jansen (PvdA) was het er niet mee eens, dat er een nieuwe ketel zou moeten komen voor zesduizend gulden. Hij dacht, dat de bestaande ketel wel kon worden omge bouwd, maar in dat geval achtte hij om bouw toch niet noodzakelijk omdat dan de hele zaak wel gerepareerd zou kunnen wor den tegen nog minder kosten. De raad was L. Kunst, Wierdensestraat 77e, Rijssen, (tel. 2204). TANDARTS. R. Brouwer, Boomkamp 10a. Rijssen. (tel. 3194). Praktijkadres: Enterstraat 18, Rijssen. DIERENARTS J. Siebelink, Rijssensestraat 48a, Wier den. (tel. 1298). ADVERTENTIE i milium ui:; i immiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimmiiininiiiiHluiMiiitiitiiii geen eigen risico ASSURANTIEKANTOOR TELEFOON 2269 iaiiMiiiiiiiiiiiiiiiifiMiiiiiiiiriiiaiiiiii!iaiiii!iiiiiii(iiiiimni:iiiiiiia;iiiiiiit]ia er echter niet van op de hoogte, dat de lei dingen en de meters al geplaatst waren. Jansen toonde zich daarover gisteren ver ontwaardigd. Hij vond het een tekortkoming van het college. Wethouder Scholman zei desgevraagd, dat het hem wel bekend was dat er „voorberei dende werkzaamheden" waren gepleegd. „Dat gebeurt wel vaker", aldus de wethou der. De N'.V. Schuitemaker Machines be reikte vrijdag een mijlpaal, waaraan op bijzondere wijze aandacht werd be steed. Van een van de belangrijkste pro- dlikten van dit Rijssense bedrijf de meststrooier, die zijn weg vindt naar geheel West-Europa en een deel van Oost-Europa en zelfs naar Japan werd vrijdag het 10.000ste exemplaar ver. kocht. De koper was de heer Kuipers uit La ren (Gld.), die met zijn echtgenote naar Rijssen was gekomen om deel te nemen aan de feestvreugde, die bij de direetie en het personeel van Schuitemaker heerste. Het 10.000ste exemplaar kwam laat in de voorstemmers zodat het werd aangenomen. Tegen stemden de (7) heren: Bruggink (CHU), Seppenwoolde (Binding Rechts), Rosman (SGP), Wolterink (SGP), Jansen (PvdA), de Lange (PvdA) en J. H. Plui mers (PvdA). Het voorstel om de huur van gasgey- sers te verhogen vond geen goedkeuring bij de leden van de fractie van de Partij v.d. Arbeid. Overigens was de hele raad ervoor. De raad besloot o.a. toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werk voorzieningsschap Centraal Overijssel, tot toekenning van een schadeloosstelling aan de heer W. Bentert.tot beschikbaarstelling van een crediet voor verlichtingskosten van het uurwerk van de Zuiderkerk, tot verkoop van grond aan de Prot. Chr. Vereniging van Ouders en Vrienden van het afwijken de kind, Philadelphia, tot uitgifte van grond aan de Herv. Bejaardenstichting „Eltheto" en tot verkoop van bouwterrein aan de Al gemene Woningbouw-vereniging Rijssen. namiddag voorrijden met een zeer bijzonde re „vracht". Onder luid gejuich van het personeel stapte Sinterklaas van het ver sierde voertuig af en hield een humoristi sche toespraak, waarin hij zijn waardering uitsprak voor al hetgeen in het bedrijf is ge presteerd. Hij wenste de directie van Schui temaker geluk met de behaalde mijlpaal. Mevrouw Kuipers ontving uit handen van de verkoopleider, de heer Landeweerd, bloemen en de heer Kuipers ontving een feestelijke attentie. De bereikte mijlpaal, de verkoop van de 10.000ste meststrooier, is waard om bijzon dere aandacht aan te besteden. Ongeveer 50 jaar geleden begon de thans 80-jarige heer Johan Schuitemaker samen met zijn broer Hendrikus (inmiddels overleden) een wagenmakerij, waarmee de grondslag werd gelegd van het belangrijke bedrijf dat de fa. Schuitemaker genoemd moet worden. In 1956 werd de eerste mestverspreider, die een groot succes bleek te zijn op het oude bedrijf aan 't Veer gebouwd. Al spoe dig bleek, dat aan zulk een landbouwwerk tuig grote behoefte bestond en de directie besloot een nieuw bedrijf te bouwen aan de Mors, dat in 1962 werd betrokken. Thans worden in het bedrijf waar 70 man personeel werk vindt, twaalf meststrooiers per dag vervaardigd. Deze worden geëxpor- Japan heeft men belangstelling voor het teerd naar vele landen in Europa en ook in Rijssense produkt. Bovendien is in het be drijf een loonwalserij ondergebracht, die tot de grootste in Nederland kan worden gere kend. Van recente datum is de contractuele sa menwerking met het wereldbedrijf Sperrij Rand en voor de toekomst heeft de directie nog grootse plannen wat uitbreiding betreft. Hopenlijk kunnen deze plannen gerealiseerd worden in Rijssen, waarover binnenkort be-> sprekingen zullen worden gevoerd met d« gemeentelijke autoriteiten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1