REL IN RUSSEN Beroep op A. Hoogerland Doorgereden na botsing Rijssenaar in Goor omgekomen m Zang lust AGENDA Rijke collectie tegels in huize Smeijers m l AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Cabine brandde geheel uit 1 Marktbericht frouwleu I. Predikbeurten Burgerlijke stand Aldolem bezocht foto-expositie Aldolem in Royal li} WEEKENDDIENSTEN Vtydag 8 november 1968 51ste jaargang no, 48 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1,75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Kost lx ui Eeuwenoud HM Overal vandaan WEEKBLAD VOOR RUSSEN RADDRAAIERS ZIJN NOG ONBEKEND Er heeft zaterdagavond in het St. Jo- zefgebouw de hele avond een gespannen sfeer geheerst. Een Limburgse beatband produceerde luide muziek. Er heerste onenigheid tussen enkelingen, die zich scheen toe te spitsen. De stemming werd er niet beter op. Tot plotseling om 10 uur een handgemeen ontstond, dat als een felle steekvlam als het ware de hele zaal aantastte. Er ontstond een hels tu mult. Een ooggetuige verslag: Bierglazen rinke len, er wordt geslagen met stoelen, ruiten worden in diggelen gegooid, meisjes slaken angstige kreten en hier en daar vloeit bloed, een onvoorstelbare scène. De beheerder van het gebouw, de heer P. Kiestra, die bij de eerste tekenen van dui delijke onrust de gemoederen tot bedaren wil brengen, wordt geslagen en krijgt een hoofdwond, die zich ernstig laat aanzien. Hij en een jonge bezoeker van het etablis sement moeten zich onder doktersbehande ling stellen. Het is een onvoorstelbare chaos. De conflicten trekken grote belang stelling van buitenstaanders en ook op de Enterstraat heerst grote onrust. De gealarmeerde politie laat de zaal ont ruimen. De zaal biedt een aanblik als heeft er een ware veldslag geheerst. Wat is er precies aan de hand geweest? Wij vroegen dit aan adjudant v.d. Weerd, groepscommandant van de rijkspolitie, die de leiding heeft van het onderzoek, dat naar deze onverkwikkelijke affaire wordt in gesteld. Hij is van mening, dat de vorige week zaterdag de kiem is gelegd voor de massale vechtpartij, waarbij als het ware iedereen elkaar heeft geslagen. Moeilijkhe den tussen een groep jongens uit Rijssen en omgeving met enkele Ambonnezen. Wie er precies de oorzaak is geweest en wat er precies is geschied, is nog niet te overzien. Wel is de adjudant tot de conclusie geko men, dat een uitbarsting, zoals die zater dagavond tot ontwikkeling is gekomen, hoofdzakelijk zijn oorzaak vindt in de zwak ke en onvoldoende leiding. Kwamen in het verleden beatbands in Rijssen spelen, dan gebeurde dat op initiatief van de leiders van een club, de z.g. Beatclub Scrible. Za terdagavond was de Maastrichtse band op eigen initiatief naar Rijssen gekomen. Er was geen andere leiding dan die van de conciërge, de heer Kiestra, die de zaak niet in de hand heeft kunnen houden. De heer Kiestra, die geslagen is door een zekere K. heeft klappen opgelopen, die niet voor hem bedoeld waren. Burgemeester Landweer, zo vertelt adju dant Van Weerd, had voor zaterdag met enige reserve een dansvergunning afgege ven. Nu dit tumult plaats heeft gevonden zal een dergelijke vergunning voorlopig vrij zeker niet meer worden verstrekt. De politie tracht de raddraaiers op te sporen, maar dat zal geen geemakkelijke taak blijken te zijn. Vast is echter komen te staan, dat het toezicht en de leiding ver beterd dienen te worden. Op de zaterdagavond gehouden ledenver gadering van de gereformeerde gemeente Noorder- en Zuiderkerk werd een beroep uitgebracht op ds. A. Hoogerland van Wer kendam. Hij stond op tweetal met ds. Hak kenberg van Dordrecht. Als ouderling in de Noorderkerk werden herkozen de heren: J. Roosink jr., A. Knol, J .Knol en H. J. Ag- teresch en voor de Zuiderkerk de heren: J. C. Meeuwse en D. v. Dijk. Allen aan vaardden de benoeming. GEBOREN: Johanna Josephina Maria dv. J. Hazewin- kel en G. H. van Lith, Enterstr»»t 44, 29 okt. Dirk Jan Willem zv. J. W. Gerritsen »n M. G. Smeijers, Arend Baanstraat. 26b, 29 okt. Dirk Jan zv. H. J. Abbink en J. B. Dijkink Ligtenbergerweg 2a. 30 okt.; Berend zv. J. W. Averesch en G. J. Baan, de Bleijdestraat 2, 31 okt. Grietje Hendrika, dv. A. J. Nijsink en B. G. Wieringa. Meindert Hobbemgstrjal 7, 1 nov. Walter Coenraad, zv. C. Ehrenhard en G. Ligtenberg', Nassaustraat 65. 3 nov. Dina Gerda, dv. J. Smalbrugge en G. Fon- gers, Molenstalweg 11, 3 nov. Johanna Berendina, dv. J. Wolthuis en J. W. Elbersen, Borkeld 2, 2 nov. Herma, dv. D. J. Sprakel en J. Seppenwool- de, Holterstraatweg 47, 3 nov. ONDERTROUWD: Johannes Voortman, 33 jaar. Rijssen Haar- straat 128 en Berendina Averesch, 24 jaar, Rijssen, Welleweg 7. 29 okt. Arend Jan ten Brinke, 21 jaar. Rijssen Markeloseweg 19 en Jenneken Dannenberg 18 jaar, Rijssen, Weth.H.H.Korteboslaan 79 29 okt. Hendrikus Albertus Bargboer. 21 jaar, Wierden, Zuna, Smeijersdijk 5 en Arentje Sok, 20 jaar. Rijssen, Graaf Ottostraat 16. 30 okt. Elbertus van Bekkum 31 jaar, Amersfoort Hooglandsedijk 8 en Gezina ten Hove 36 jaar Rijssen, Esstraat 119, 30 okt. Albert Jan Nijland, 20 jaar. Rijssen. Ko ninginneweg 53 en Fenneken Timmerman, 17 jaar, Rijssen. Wilhelminastraat 48, 31 okt. Jan Willem Vos, 23 jaar. Denekamp. Johan- ninksweg 53 en Hendrika Seppenwoolde, 20 jaar. Rijssen, Tabaksgaarden 34, 31 okt. Jan Willem Veneman 23 jaar. Wierden Wes- terveenweg 3 en Derke ter Harmsel 22 jaar Rijssen, Leijerweerdsdijk 14, 1 nov. GETROUWD: Hermannes Woltering. 28 jaar en Aaltje Al- bertha Hakkert. 26 jaar, Rijssen, Markelo seweg 71. 31 okt. Gerrit Jansen, 25 jaar en Maria Willemi- na Troost, 21 jaar Rijssen, Lentfersweg 81, 1 nov. Gerrit Jan Dannenberg. 23 .iaar en Janna Ooms, 24 jaar, Rijssen, Wilhelminastraat 10, 1 nov. Arie Dinant Nijkamp, 23 jaar en Maria Poortman, 22 jaar, Rijssen, Hangerad 33, 1 nov. Emil Oscar Leendert Peeters. 22 jaar en Gerritje Geertje Leeftink, 20 jaar, Alme lo, Lieven de Keystraat 51, 1 nov. OVERLEDEN: Vrendina Ter Harmsel 81 jaar, wv. H. Har- ers, Dannenberg 39. 3 nov. Jhannes Gerhardus Gijsbers 88 jaar ev. H. iorman, Enterstraat 176 b, 2 nov. ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269.- b.g.g. 2892 of 0 5704 - 257 Door nog onbekende oorzaak brandde de cabine van een vrachtwagencombinatie van de firma W. uit Nijverdal uit. De Nijverdal- se chauffeur J. G. (30) bleef ongedeerd. Hij reed met zijn combinatie op de Nijver- dalseweg in Rijssen toen plotseling de brand uitbrak. De brandweer kon niet voorkomen dat de cabine uitbrandde. Een groot aantal leden van de A.F.V. Al dolem maakte maandagavond een uitstapje naar Enschede. In de Twentse Schouwburg hield de bekende Duitse vakfotograaf Wal ter Benser, die met zijn camera de hele wereld heeft afgereisd, een lezing met dia's Dank zij de sympathieke geste van de heer Brouwer kregen ruim twintig Aldolemleden de gelegenheid deze diashow te bezoeken. Weer andere leden stelden hun auto welwil lend beschikbaar, zodat ook het vervoer naar Enschede geen problemen opleverde. Na een korte inleiding vertelde de heer Benser de bomvolle zaal in gebroken Ne derlands dat fotograferen meer kan zijn dan alleen maar op een knopje drukken. Hij toonde dit door een groot aantal voorbeel den met bewijzen aan door multipro.ject.ie van twee dia's tegelijk. Aan het slot van de avond vertoonde de heer Benser nog een aantal 6x12 dia's op een scherm van 4x8 meter. Huisarts: D. Oosthoek, Haarstraat 28, tele foon 2603, Rijssen. Tandarts: J. v.d. Enk, Burg. v.d. Berg- plein 33, telefoon 1634, Wierden. Dierenarts: J. Siebelink, Rijssensestr. 48; tel. 1298, Wierden. Een harde klap schrikte zaterdagavond de buurtbewoners van de Zuiderstraat, hoek Wijnand Zeeuwstraat in Rijssen op. De klap was veroorzaakt door een Mercedes die, komende vanaf de Van Opstalstraat tegen een in de Zuiderstraat geparkeerde auto botste. Deze wagen werd aan de voorkant ernstig beschadigd. Of de Mercedes even eens schade heeft opgelopen, is niet bekend, daar de bestuurder hiervan na de botsing snel doorreed en via de Wijnand Zeeuw straat en Wilhelminastraat naar Rijssen terugreed. Eén der wieldoppen bleef echter als cor pus delicti op de plaats van de botsing ach ter. Een passerende wandelaar, die alles zag gebeuren, kreeg geen gelegenheid het nummer van de auto op te nemen. Aange zien aan de beschadigde VW echter blauwe verf was achtergebleven, weet men, dat de Mercedes van deze kleur moet zijn. De amateurfotografenvereniging Aldolem organiseert maandag een contactavond in café-restaurant Royal aan de Haarstraat. Voor deze avond heeft het Aldolembestuur een bondscollectie aangetrokken. Eén en ander „tot leringhe ende vermaeck." Voorts zal de Photokina 1968 ter sprake komen. Enkele leden die deze Photokina bezocht hebben, zullen trachten in woord en beeld hun mening hierover te geven. Op vrijdag 22 november bestaat voor de Aldolemleden gelegenheid een bezoek te brengen aan Hengelo, waar een rayonavond wordt gehouden. Aangevoerd: Runderen 23, Varkens 513, Totaal 536. Prijzen: 10 melk- en kalfkoeien van f 925.- tot f 1.125 per stuk. 11 pinken van f 750.- tot. f 900.- per stuk. 2 graskalveren van f 500.- tot f 65Ö.- per st. 11 drachtige zeugen van f350.- tot f 450.- per stuk. 502 biggen van f 72.- tot f 85.- per stuk. Overzicht handel: Runderen: Handel traag, prijzen staande tot iets lager. Zeugen: Handel redelijk vlot, prijzen staan de. Biggen: Handel kalm. prijzen staande. De 40-jarige G. J. Brinks uit de Zuider straat kwam dinsdagmorgen op het terrein van de firma Jannink in Goor om het le ven. B. wilde een aanhanger aan een vrachtwagen vastkoppelen, toen de vracht wagen bestuurd door de 20-jarige J. W. uit Goor langzaam achteruit reed. De heer B. raakte tussen de twee gevaarten klem en kwam daarbij om het leven. VAN DER STOUW voor FOTOALBUMS De kanarievereniging Zanglust zal op 29 en 30 november een tentoonstelling organi seren in café Jan Kuper. Dit werd zater dagmiddag besloten tijdens de ledenverga dering in café Jan Kuper. Voor deze vergadering, die wegens ziekte van voorzitter G. J. van Putten, werd ge leid door tweede voorzitter M. Kreijenzang, was matige belangstelling. Niettemin stem den de aanwezige leden volledig in met het voorstel van het bestuur om tijdens de ten toonstelling een verloting te houden, waar van de opbrengst is bestemd voor de kas van Zanglust. De expositie zal bestaan uit kleur- en zangkanaries, parkieten en tropische vogels. Voor het eerst in de geschiedenis van Zanglust zullen ook een dertigtal zeer kost bare, grote parkieten op de tentoonstelling worden gekeurd. Als keurmeesters voor de kleurkanaries zullen de heren R. Lensink uit Deventer en P. van Doorn uit Rosmalen fungeren, terwijl voor de waterslagers als keurmeester is benaderd de heer G. Haver kamp uit Nunspeet. De tropische vogels zullen worden ge keurd door mevrouw D. Dekker de Boer uit Rotterdam. De parkieten worden zeer waar schijnlijk gekeurd door de heer J. J. Hordijk uit Zwijndrecht. Ziezoo Getjan, wiej zeent er wier, Non rap oonder de dekn, Ik zear 't wal, van Meriej noar hiér, Doar muj 'n half uur op rekng. Joa Jannoa, 'n half uur hew' eiop, Det har ik neet edach, Doot gaauw de duure lus, wiej kuent 't Wal wier of lig'ng vannach. Getjan woer zol ik 'n slüttel hemn, Zol ik den hemn vergetn, Wat zeg iej, heb iej 'n slüttel neet, Hej ooit zoo zoolt egetn. Weendt oe non mear neet op Getjan, Det helpt oe jums gin zier, Springt gaauw op 'n brommer en iej reent Met 'n good keteer dr wier. Getjan, de googaejd zelf, den deer Wat Jannoa har ezeg, Kreeg 'n brommer oet de skuure en Ree zoonder teengsprekng we. wier, Al binn 't keteer was hee dr Det 's rap zear Jannoa bliej, Mear zoonder slüttel zear Getjan, Den was neet biej Meriej. Det mut Getjan, hej good ekekn, Getjan dach, loa 'k mear zwieng, Miskien da'k 'n raemken lus kan 'k Zal eawn de ledder krieng. doon, Hee har geluk, hee klum noar binn, Maakng rap de duure lus, Allo Jannoa, de kleare oet Dan kroepe wiej in 't nus. Mear Jannoa sputtern nog wat noa, Hee mut doar wean Getjan, Non dan muj moarnvroo zelf goan kiekng, Maakt non mear 'n betjen an. Jannoa goojn 'n maantel ouwer 'n stool, Doar roln wat op de groond, Nen slüttel; Jannoa vül doar wat? Jannoa zear niks, hüel 'n moond. J. Rozendom, Rijssen. VAN DER STOUW voor KALENDERS Bsrtje de papegaai is waarschijnlijk de enige in huize Smeijers die niét van sier- tegels houdt. Hij heeft nimmer blijk van het tegendeel gegeven. Dat kun je haast van een vogel verwachten die zozeer zijn mondje roert. Hij weet over alles en nog wat mee te praten (ook in het Riessensi). Er ontgaat hem niet veel. De nieuwgeko- men bezoeker wordt met enig binnensmonds gemompel begroet en daarna volkomen ver geten. s»V- Sfrij „Mijn man brengt de dag tussen de ste nen door. Ik tussen de tegels. Hij maakt deel uit van het bestuur van de Oudheid kamer „Riessen", zo vertelt mevr. G. D. Smei.jers-Ten Bolscher ons. Het één zowel als het ander is tastbaar en uit het zo grondig verbouwde en fraai ingerichte pand boven het accountantskantoor Ten Boscher en Berkhoff aan de Haarstraat zeer duide lijk af te lezen. De unieke tegelverzameling, enkele stukken antiek, maar vooral de zij wand van de woonkamer getuigen ervan. Over de rood-blauwe stenen ligt een war me gloed. Zij stralen als het ware de hitte uit van het vuur. Het zijn produkten die voor hun levensduur het spreekwoord: „Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best" zichtbaar in en met zich dragen. De meeste van deze stenen trekken in de oven krom vanwege de enorme hitte-ontwik- keling. Steen voor steen, die goed was ge bleven. heeft fabrikant Smeijers zijn vurige klantjes bewaard tot hij er genoeg had om een gehele muur van te laten bouwen. De tegelverzameling is echter voornameluk de hobby van mevrouw. boerderijtje, waarin nog een schouw metinet bijbelse voorstellingen. Zelfs taferelen tegels aanwezig was, en dat zou worden af-uit de apocriefen (uit het boek Judith bij- gebroken. dan was mevrouw Smeijers ei voorbeeld) zijn er bij. Simpele voorstellin- als de kippen bij om te redden wat er tegen met een enkel streekje weergegeven, redden viel. „Natuurlijk heb ik ook veel te-maar van een eenvoudige. indringende gels gekocht bij antiquairs", geeft ze graag schoonheid. Zestien tegels vormen in een toe. „Maar de laatste tijd is er geen aardig-tableau het bovenblad van een bijzettafeltje >p smeedijzeren poten. Een landelijk tafe- heid meer aan met die gekke prijzen. Dan is het geen hobby meer." •eel. Een paar vissers in gesprek met een /rouw. Een grotere tafel is ingelegd met egels van huizen en schepen. Zij omzomen èen tableau van een groots prieel of klein Aan de zo fraai gebouwde schouw zijn buitenhuisje, zoals men die in de Gouden 127 tegels verwerkt. De bekende blauweEeuw aantrof aan de Vecht met een kostbaar kleedje gedekt. Als we zeggen dat jammer te vinden, antwoordt mevrouw Smeijers, dat je met het zicht el ke dag op zoveel tegels ook een soort tegel complex kunt krijgen. We geloven haar wel, maar we denken dat het kleedje tevens „het tegelblad" dekt om beschadigingen te voorkomen. 8 Aan Dit tafeltje „Hoe ik er toe gekomen ben? Ik werd enthousiast door een lezing met dia's, hier eens gehouden kort na de oorlog. Een le raar uit Hengelo, een meneer Zegerdy. Toen hij naar Rotterdam vertrok, deed hij ons voor een gering bedrag tegels over, die hij niet alle mee kon nemen. Dat was de grondslag voor de verzameling." Overal in de streek, maar ook elders in het land, zowel in Friesland als in Zeeland, waar mevrouw Smeijers er maar lucht van kreeg dat er mooie tegels te koop waren, is zij er heen getrokken om haar hobby te kunnen uitleven. Als ze hoorde van een oud één der wanden trekt een schilderij de aandacht. Eén van de meest ontroe rendste verhalen uit de bijbel, het offer van Abraham, de zo zwaar op de proef gestelde geloofsheld, is hier in tegels vast gelegd. Twintig tegels vormen dit uit Goes afkom stige tableau. Langs de trapopgang naar de bergzolder, waar zich de grote verzameling bevindt, kwinkeleren de vogels en geuren de gra naatappels. Althans voor wie met enige fantasie is begiftigd en die dan bovendien met ongevoelig is voor de tegelkunst. In grote wandrekken staan de driehon derd tegels tegen één der wanden van de zolder. De Pompadours, de kwadraten, de granaatappels, een gezichtstegel, „deze van dat zeilschip met die oranje wimpel is een heel zeldzame", de spinnetjes en de z.g. springertjes (met. hazen en konijntjes), on ze hartelijke gastvrouw weet ze op haar duimpje te vinden. „Kijk deze paarsrode vond je hier vroeger ook wel veel in Rijs sen en omgeving. En de dikte bepaalt de ouderdom vertelt ze ons, één van haar schatten met veel zorg ter hand nemend. De oudste die ik heb? Die moet uit plm. zestienhonderd zijn. Glimlachend laat ze ons een stuk oud vensterglad zien, waarin Lammert van de Riet in 1832 zijn naam met een spijker heeft vereeuwigd. Rijssen weet nu eenmaal dat in huize Smeijers-Ten Bolscher de liefde voor het verleden bloei ende is. Vandaar dat men dan wel eens wat •Kilter de deur geschoven krijgt. november Dropping B en C junioren Ex celsior 7 uur. 11 november Aldolem Bondgcoilectie 8 uur café Royal. 15 november Dropping senioren en A junio ren Excelsior 7.30 uur. 16 november E.R.K.V. Ledenvergadering 6 uur café Struik. 18 november Ver. v. Huisvrouwen. Lezing met kleurenfilm over wildparken in Afri ka 8 uur Parkgebouw. 18 november Lezing met dia's Aquariumver eniging Rasbora hotel Tijhuis. 25 november Volksuniversiteit. Kaarsen, van ambacht tot industrie 8 uur aula L.T.S. 25 november Filmclub Rijssen. Lezing en instructie over het maken van binnenop namen 8 uur kantine Omefa. 29 november Ontspanningsavond pupillen Excelsior. 29-30 november Vogelshow Zanglust café ter Harmsel. Boomkamp. 5, 6, 7 december Tentoonstelling Eerste Rije- sense Kanariever. idem. 13 december Concert C.O.V. Hosanna m.m. v. O.Pb.O. en solisten Weihnachtsoratori- um J. S. Bach o.l.v. dirigent W. Mesdag. 8.00 uur Parkgebouw. 14 december Cross athletiek Sportclub Rijs sen 1.30 uur. 7 januari Aquariumver. Rasbora-Jaarver gadering 8 uur Hotel Tijhuis. 24 januari Volksuniversiteit „Vietnam en Korea" door majoor W. van der Meer 8 uur aula L.T.S. februari Concert Twentezangers 8 u. Park gebouw. februari E.R.K.V. voorlichtingsavond P. Sluis 8 uur café Struik. 14 februari Volksuniversiteit. Liesbeth Veen- dorp vertelt volksverhalen, 8 uur, aula L.T.S. 18 februari Aquariumver. Rasbora. Lezing met dia s door de heer Leenen uit Arn- hem 8 uur Hotel Tijhuis, i maart Johan van Dijck uit Antwerpen met „Noorwegen, het land der fjorden" 8 uur aula L.T.S. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling algemene zaken, kamer 7 boven, vóór maandagsmid dags 5 uur. NED. HERV. GEMEENTE. GROTE KERK. 9.30 uur ds. E. M. Bakker. 15.00 uur ds. E. M. Bakker. WESTERKERK. 9.00 uur, 10.45 uur ds. J. de Lange. 19.00 uur ds. Jacobs van Enter. ELTHETO. Weeksluiting ds. E. M. Bakker. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 uur en 15.00 uur. ds. De Hoogh van Dalfsen. GEREF. GEMEENTE. NOORDERKERK. 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst ZUIDERKERK. 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst GEREF. GEM. IN NED. ESKERK. 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur ds. J. de Groot. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE. 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15.00 uu en 19.00 uur ds. J. W. Slager. NED. PROTESTANTENBOND. 10.45 uur ds. F. Hartman van Sappemeer, Woensdag 13 nov. Westerkerk 19.30 uur ds. J. de Lange (bij bellezing). Bevervoorde 19.30 uur ds. H. A. Vosman. Eskerk 19.30 uur ds. J. de Groot. Oranjekerk 19.30 uur ds. J. W. Slager.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1