B W tegen aktie bewoners van Keizersdijk om gezin te weren Politie deed goede vangst bijdragen J. A. Pluimers: P.v.d.A. wordt gediscrimineerd K red ietvoor stel voor ambulance J. Bijleveld AFWEZIG Amro bank schonk schilderij van raadhuis voor raadhuis Stadsplannen in raad 29 oktober Autoverzekering VOORTMAN N.V. I W eckenddiensten AGENDA \Tee is de baas? Burgerlijke Stand Predikbeurten Vrijdag 18 oktober lübö 51ste jaargang no. 42 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting I)e Rijssense raadsvergadering, die woensdagavond werd gehou den kreeg een ongewone inleiding naar aanleiding van een schrij ven van bewoners van de Keizersdijk en omgeving, waarin be zwaar werd gemaakt tegen het feit, dat de gemeente een perceel aan die straat heeft verhuurd aan de handelaar in ongeregelde goe deren, de heer J. Bartels. Aanvankelijk bestond de indruk, dat hier van een affaire sprake was zoals die speelt in de buurtschap Hulzen, waar eveneens buurtbewoners hebben geageerd tegen de komst van het gezin Van Engelen. De Rijssense raad liet zich echter overtuigen door de wijze waarop het college van B. en W. deze zaak zullen la ten begeleiden. (1) rommel. BURGEMEESTER LANDWEER: voorgestelde samenwerking (2) ...valt best mee (4) aankoop panden (3) niet sympathiek (5) verkoop erf-stuk (6) ambulance-auto (7) geen gratis vervoer HEER PAAUWE 3 ton per week I 1 K S gÉ SËÊÈÏ WEEKBLAD VOOR RUSSEN Nadat de heer Jac. Voortman als zijn me ning had gegeven, dat in zaken als deze het college van B. en W. competent is, stel de de heer Wolterink, dat deze man niet uit de gemeente geweerd kan worden. Toch zou dit raadslid aan de bewoning van het ge meentelijke perceel door de heer Bartels strenge voorwaarden willen verbinden. Als er dingen gebeuren, die in strijd met deze voorwaarden zijn, grijp dan direct in, zo was het advies van de heer Wolterink. De heer Haase had in die te stellen voor- Waarden niet zoveel vertrouwen. „Op het adres waar hij nu woont, waren ook voor waarden bedongen. Hij heeft alles gene geerd." „Dit is bekend", aldus wethouder Gooosen, „deze man drijft een bepaalde handel. We zijn juist van mening, dat deze woning een prachtige oplossing voor deze man betekent, ook voor zijn gezin. Er zal op toegezien worden dat het geen chaos wordt." De heer Haase: „We wisten destijds ook, dat hij handel dreef. Hij mocht niets in zijn woning opslaan. Bartels heeft daar niets op uit gedaan." Toch was wethouder Goosen van mening, dat dit gezin een kans moet hebben. Er is ook een verbetering tot stand gekomen. Naar aanleiding van een vraag van de heer Paauwe of de bezwaren van de brief schrijvers al of niet zwaar moesten worden gewogen, gaf de voorzitter, burgemeester Landweer, ten antwoord dat het hem voor kwam, dat de bezwaren overdreven waren, en hij hoopte oprecht dat één en ander zou meevallen. De heer Wolterink bleef erbij, dat de vrees van de buren gemotiveerd was. Men verwacht moeilijkheden omdat deze man een handel drijft die rommel met zich mee- meneer gewoond, die toen er moeilijkheden ontstonden zich nergens iets van aantrok. De buren hadden er last van, doch er was niets aan te doen. De voorzitter bleef erbij, dat het best mee kan vallen, mede omdat de maatschappe lijk werkster het gezin begeleidt. Zij zal zich zeker inspannen, om eventuele moeilijkhe den in de kiem te smoren. Het voorstel van B. en W. om het be zwaarschrift van omwonenden voor kennis geving aan te nemen, werd door de raad overgenomen. J. ff. PLUIMERS: discriminatie brengt. Aan de Holterweg heeft ook zo'n de zienswijze va de heer Pluimers „gro tendeels eens vv.,s". Er wordt inderdaad te weinig rekening gehouden met de poli tieke samenstelling van de raad. Het is verstandig daarin wijziging te brengen, deelde hij mee. De burgemeester verklaarde doodnueliter, dat het college „niet doelbewust er opuit was de Partij van de Arbeid te negeren" en deed verder de merkwaardige uitlating: Dat men in de regio het logisch zou vinden dat uit Rijssen afgevaardigden zouden ko men van de politieke samenstelling zoals was voorgesteld... De raad benoemde hierna burgemeester Landweer tot lid. wethouder Scholman tot plaatsvervangend lid en de heer Haase tot lid, met als plaatsvervangend lid de heer Jansen. De heer Jansen kreeg voor zijn plaatsvervangend lidmaatschap 8 stemmen en de heer Bruggink 7. Naar aanleiding van het voorstel van B. en W. tot aankoop van de panden School straat 16, Spuitstraat 26 en Bouwstraat 14, stelde de heer Borghuis (AR) dat hij slechts schoorvoetend meeging, omdat hier sprake is van aankoop van panden die liggen in een gebied waarvan nog geen bestemmings plan is vastgesteld. Wethouder Goosen vond dit echter: „zeer normaal als ons panden tot verkoop worden aangeboden, mede omdat de minister in de ze richting geadviseerd heeft. Als we pan den kunnen aankopen, die waarschijnlijk in de toekomst in de sanering komen te lig gen. dan doen we dat." „En", zo probeerde de heer Borghuis het wethouder Goosen moeilijk te maken, „als het bestemmingsplan niet wordt goedge keurd en later blijkt dat we de aangekochte panden niet nodig hebben, wat dan?" Dat kon wethouder Goosen zich moeilijk voorstellen. Het gebied rond de Wever straat, Spuitstraat, Bloemstraat móét wel haast gesaneerd worden. „Daar komen geen moeilijkheden uit voort", was zijn mening. Het voorstel van B. en W. om de ge raamde bouwkosten voor de bouw van twee vervangende scholen voor de Oranjeschool, die respectievelijk gebouwd worden aan de Parkstraat en aan de Zeven Peggenweg ter Het voorstel van B, en W. om over te gaan tot benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden van de Twenteraad was aanleiding voor de heer J. H. Pluimers te wijzen op een soort discriminatie van de fractie van de PvdA. B. en W. had namelijk voorgesteld om in de eerste vacature te benoemen burgemees ter Landweer en als plaatsvervangend lid wethouder Scholman en in de tweede vaca ture te benoemen de heer Haase, met als plaatsvervangend lid de heer G. Bruggink. Dat is niet sympathiek, vond de heer Pluimers. Het begint erop te lijken dat le den van de fractie van de PvdA overal bui ten worden gehouden. Ik wil u erop wijzen, dat onze fractie op één na de grootste in de raad is en ik meen dat het billijk is, dat ook onze fractie inspraak zal hebben in de Twenteraad. De heer Pluimers stelde voor de heer Jansen van zijn fractie als plaats vervangend lid te benoemen. Het was een zeer positief gebaar van de heer Bruggink (zelf kandidaat plaatsvervan gend lid) door te verklaren dat hij het met RIJSSEN. De Rijssense politie heeft woensdagmiddag twee Algerijnen en een Marokkaan aangehouden, verdacht van diefstallen van herenkostuums in Veenen- daal, Zutphen en Rijssen. Het drietal werd dinsdagmiddag gesigna leerd in de buurt van een bankgebouw in Rijssen. Een Rijssenaar vond dat verdacht en alarmeerde de politie, die kort daarop twee mannen, de 23-jarige Marokkaan O.M. W.A.M. en de 25-jarige Brusselse Algerijn E.H.D, aanhield. Het duo was in het bezit van 'n weekendtas met dertien splinternieu we herenkostuums uit zaken in Veenendaal en Zutphen. De derde, de 26-jarige Antwer- pense Algerijn M.S., was in een auto weg gereden. maar werd later, toen hij terugkeer de om zijn vrienden weer op te zoeken, ook ingerekend. De mogelijkheid bestaat, dat dit drietal deel uitmaakt van een nog grotere groep. grootte van f 917.550,in een begrotings wijziging te verwerken, leverde geen moei lijkheden op. De heer Borghuis informeerde waar de uitgang van de school aan de Parkstraat, hoek Enterstraat is gepland. Hij kreeg van wethouder Goosen ten antwoord, dat deze zal komen aan de Parkstraat, waarbij de heer Haase nog aanvulde: „Dat dit ter elf der ure was gewijzigd." De raad besloot aan te kopen tegen dé door de taxatiecommissie vastgestelde prijs een perceel van mej. H. Timpers (Haar- straat), welk perceel nodig is voor de bouw van een nieuwe BLO-school op de Weijerd. De heer Jac. Voortman wilde graag we ten hoe ver de plannen tot de bouw gevor derd waren, waarop de voorzitter antwoord de, dat de plannen „in een voorbereidend stadium" waren. Wethouder Scholman was wat positiever. „Gehoopt wordt dat de plan nen het volgende jaar rond zullen komen." Op de agenda stond een voorstel van B. en W. vermeld tot verkoop van de boerderij De Smale in Eisen, welke boerderij de ge meente destijds heeft geërfd van wijlen dok ter Stokkers. In het raadsstuk stond vermeld dat de pachter verklaard had, dat hij genegen was de boerderij over te nemen tegen de ge taxeerde waarde. Ter vergadering deelde de voorzitter mee, dat dit punt zou worden aangehouden. Bij informatie naar de reden waarom, is gebleken, dat er enige moeilijkhedeen zijn ontstaan met een zogenaamde onderpach ter. Deze dienen eerst te worden opgelost voor de boerderij kan worden verkocht. De getaxeerde waarde bedroeg f 157.000, Wellicht dat in een volgende vergadering dit punt weer aan de orde zal komen. HEER WOLTERINK vrees gemotiveerd Aan het voorstel tot verkoop van bouwter rein aan de heren A. J. ter Steege en W. Schooten kleefde een vreemd facet. De raad had reeds eerder besloten aan deze gegadigden een bouwterrein te verko pen, gelegen in de 3e fase van plan Zuid. Door Gedeputeerde Staten van Overijssel is dit raadsbesluit niet goedgekeurd, omdat voor plan Zuid 3e fase geen kostprijsbere kening was ingezonden. De heer Borghuis vroeg of die kostprijs berekening nu dan wel was ingezonden. Dat bleek nog steeds niet het geval te zijn. Het is nog in bewerking, aldus wethouder Goo sen, en hij hoopte dat deze berekening op tijd naar Zwolle kon worden gezonden... Na overleg met vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen van de EHBO en het Rode Kruis is het college van B. en W. tot de overtuiging gekomen met inschake ling van vrijwilligers te komen tot een plaatselijke ongevallenhulpdienst. In verband hiermee acht B. en W. het noodzakelijk op zo kort mogelijke termijn een goede ambulance-auto aan te schaffen. B. en W. vroeg hiervoor van de raad een krediet van f 24.000, De heer Paauwe dacht, dat het effectie ver zou zijn een goed uitgeruste ongevallen wagen aan te schaffen, mede omdat de af stand RijssenAlmelo groot is, als het gaat om het redden van een mensenleven. Wethouder Scholman stelde dat als een duurdere auto wordt aangeschaft, het moei lijker zou zijn goedkeuring hiervoor te ver krijgen. De heer Bruggink was verheugd, dat B. en W. in dezen zulk een grote voortvarend heid had betracht, waarbij de heer Jansen zich aansloot. De heer Haase, die wat meer wilde weten over het meldingssysteem, kreeg als antwoord, dat dit zo ongecompli ceerd mogelijk geregeld dient te worden. Ietwat buiten de agenda ging de heer A. H. ter Horst, toen hij zijns inziens wees op een onbegrijpelijke gang van zaken met betrekking tot het aanbod van het Rode Kruis mensen, die daaraan behoefte hadden gratis te vervoeren ten behoeve van het be volkingsonderzoek naar het daarvoor aange wezen lokaal. Dit aanbod werd door een ambtenaar van het gemeentehuis afgewezen met de mede deling, dat dit aanbod niet nodig was. Door een zuster van het r.-k. bejaardentehuis aan de Rozengaarde zou gevraagd zijn of van gemeentewege gezorgd kon worden voor vervoer, waarop geantwoord zou zijn. dat de gemeente geen wagen ter beschikking had. Burgemeester Landweer verklaarde dat hem hiervan niets bekend was. „Dan moet er „ergens" een fout gemaakt zijn. Wij zul len hiernaar een onderzoek instellen", aldus de burgemeester. De heer Paauwe. die lange tijd geleden geattendeerd had op ongewenste toestanden tengevolge van het ontbreken van riolering aan de Molendijk, informeerde of hieraan reeds iets gedaan was. Er heersen mens onterende toestanden. Kan daarvoor geen oplossing worden gevonden? Die mensen moeten drie keer per week een ton leeg ma ken. Een bevredigend antwoord kreeg de heer Paauwe niet. Gehoopt werd, dat hiervoor in de toe komst een oplossing zou kunnen worden ge vonden... Tandarts: E. A. Witkop, Wierdensestr. 118, Rijssen. tel. 2260. Huisarts: L. Kunst, Wierdensestraat 77c, Rijssen tel. 2204. Dierenarts: J. Siebelink, Rijssensestraat 48a, Wierden tel. 1298. ARTS VAN 19 TOT 28 OKTOBER Waarnemend: Dokter Huisman A t.m. F Dokter Kunst G t.m. L Doktoren Oosthoek en de Jong M t.m. Z 18 oktober Lezing met dia's Aquariumver eniging Rasbora, Hotel Tijhuis. 19 oktober, Ledenvergadering ERKV 6 uur café Ter Harmsel, Boomkamp. 22 oktober Ouderavond. Stichting Vorming Bedrijfsjeugd. 24 oktober, A.F.V. Aldoleum, Zwart-wit foto's eigen werk, 8 uur café Royal. 25 oktober. E.R.K.V. Voorlichtingsavond. Deze avond wordt verzorgd door „De Witte Molen". Vrije toegang 7.30 uur café Ter Harmsel, Boomkamp. 25 oktober. Spelregelavond Sportclub Rijs sen, 7.30 uur clubhuis, Sportclub Rijssen. 26 oktober. Beatclub Scrible. Sensationele Groep uit Nijmegen „The Gang" 7.30 uur St. Jozefgebouw. 28 okt. Volksuniversiteit. Filmavond over Zuid-Amerika, 8 uur aula LTS. 28 oktober. Filmclub Rijssen. Vertonen en bespreken div. bijzondere films. 8 uur kantine Omefa. 11 november, Aldolem Bondscollectie, 8 uur café Royal. 18 november. Ver. v. Huisvrouwen. Lezing met kleurenfilms over wildpai'ken in Afri ka, 8 uur Parkgebouw. 22 november. Lezing met dia's Aquarium vereniging Rasbora Hotel Tijhuis. 25 november. Filmclub Rijssen. Lezing en namen, 8 uur kantine Omefa. instructie over het maken van binnenop- 25 november, Volksuniversiteit, Kaarsen - van ambacht tot industrie, 8 uur aula LTS. 29-30 november. Vogelshow Zanglust, Café ter Harmsel, Boomkamp. 5, 6, 7 december Tentoonstelling Eerste Rijssense Kanarievereniging, idem. 13 december. Concert C.O.V. Hosanna m. m.v. O.Ph.O. en solisten. Weihnachtsora- torium J. S. Bach, o.l.v. dirigent W. Mes dag. 8 uur Parkgebouw. 17 december, Ned. ver. v. Huisvrouwen, kerstavond m.m.v. Mevr. Aaf v. Gestel 8 uur Parkgebouw. 24 januari. Volksuniversiteit „Vietnam en Korea", door majoor W. v.d. Meer, 8 uur aula LTS. 14 februari, Volksuniversiteit Liesbeth Veen- dorp vertelt volksverhalen, 8 uur aula LTS. 7 maart, Johan van Dijck uit Antwerpen met „Noorwegen, het land der fjor den". 8 uur aula LTS. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling algemene zaken, kamer 7 boven, vóór des maandagsmiddags 5 uur. WÊÊ I H tJk - - i *M RIJSSEN. De gemeente Rijssen is een schilderij rijker. Het is een doek, vervaar digd door G. Kwintenberg te Rijssen en laat het raadhuis op het Schild zien. Burge meester C. B. J. Landweer ontving het van middag uit handen van H. I. Iordens, dis- tricts-diresteur Enschede van de Amro- bank. De overhandiging geschiedde na de officiële opening van de nieuwe vestiging van deze bank in Rijssen (een bijkantoor van de bank in Almelo), een handeling die door burgemeester Landweer werd verricht. Het doek is, aldus de heer Iordens, be stemd voor het nieuwe stadhuis. De nieuwe vestiging is een toevoeging, die het aantal kantoren van de Amrobank in ons land over de 550 brengt. Zoals wij reeds hebben bericht, werd het bijkantoor gevestigd in het geheel verbouw de café Hegeman aan het Schild, waarbij de mogelijkheid blijft tot verdere uitbrei ding. De verbouwing werd ontworpen door de gebouwendienst van de Amrobank. Gestreefd is naar een compromis tussen modern en confessioneel, met de nadruk op openheid en gezelligheid. Daarin is men uitstekend geslaagd. Het is nu eenmaal het moderne streven van elk bank-concern, de drempelvrees te overwinnen, die velen nog hebben. Daarnaast is het een steeds groter diensten-pakket, dat de bank als het ware nader brengt tot vrij wel alle bevolkingsgroepen. De toeneming van het aantal Rijssense relaties wettigde de vestiging van dit bij kantoor te Rijssen, zodat de relaties niet steeds naar Almelo behoeven te gaan. Tralies ontbreken, evenals opvallende be- schermings-installaties. Er staan twee mach tige brandkasten, waarvan één met aparte safeloketten, die gehuurd kunnen worden. Verder is er een speciale nachtsafe, waar relaties cassettes met geld in kwijt kunnen. Een speciale veiligheid is, dat er in de ne venvestiging nooit veel geld aanwezig zal zijn. Dat is een maatregel, die voor heel ons land wordt toegepast, waardoor een overval nauwelijks meer de moeite waard wordt. „Weinig geld voorhanden", aldus een woordvoerder van de Bank, „maakt een eventuele overval bijzonder oninteressant, gezien de toch al grote risicos', die er voor de overvallers aan een bankkraak vast zit ten." De verbouwing die zeer geslaagd mag worden genoemd werd uitgevoerd door Roelofs en Haase N.V. te Rijssen. Voorlopig zal het bijkantoor worden bezet door twee personeelsleden. Dinsdag 29 oktober zal de gemeenteraad een bespreking met ir. Leupen, de planoloog en stedebouwkundige van Rijssen, hebben over nieuwe bestemmingsplannen. J. Smeij- ers (SGP) sprak de hoop uit, dat dan ook een voorlopige exploitatie-opzet aanwezig zou zijn. Raadsvoorzitter C. B. J. Landweer deel de mee, dat ir. Leupen dan waarschijnlijk wel zo ver zou zijn. Doar wordt vuur esteeld de vrouwleu Met de keals geliek te steln, Dus dan krig de man en vrouwe Krèk eawn vuile te verteln. Dus de man hèf 't dan neet lenger Heel alleene nog te zeg'n, Hee mut dan ees alle dinge Met de vrouwe ouwerleg'n. Kan hee non nog zelf beslissen, Dan is det er neet mear biej, As het duurgeet mut hee netjes 't Vrüwken vroang: en wat zeg iej? Zol dr earlke wat veraandern As det plan wordt good ekuurd, Zol het dan zoo vuile aanders Goan as det het non gebuurd. 'k Deank det vuur de meeste vrouwleu Niks veraandert as dee wet An enumn wordt, want de meessen Sprekt ook non eur wuerdjen met. Miskien det ik ouwerdriewe, Zee ik het verkeerd as man, Mear ook non, duch miej, hebt heel wat Vrouwleu al de bokse an. J. Rozendom, Rijssen. ADVERTENTIE 5 geen eigen risico l - ASSURANTIEKANTOOR TELEFOON 2269 5 ll.il ,i i. i. mi: i:ilt!li!l!ilill!iliiaii|!iiui::iman,üiininiiii^iniiii GEBOREN: Gery Marianne dv J H Langkamp en H J Stam, Kattenhaarsweg 11, 7 okt.: Alberdina dv J Beltman en J Dennekamp, Nijverdalseweg 97, 10 okt.; Margriet dv M Brinks en J Baan, Holter- straatweg 106, 12 okt.; Dineke dv H Ligtenberg en J Immink, Hen drik Jan van Opstallstr. 51, 12 okt.; Johan Samuel zv J van den Brink en G van de Braak, Graaf Ottostraat 88, 25 sep. te Deventer; Jan Johannes Antonius, zv J A Derksen en J Poortman, Walstraat 73, 6 okt. te Al melo Gerritdina dv J ten Hove en G Brinks van den Broekestraat 3, 7 okt. te Almelo; ONDERTROUWD Gerhardus Frederikus Antonius Wiggers 30 jr, Borne. Tichelweg 19 en Euphemia Ma ria Kamphuis 33 jr Rijssen, Wierdensestraat 48, 11 okt.; Jacobus Pieter Koster 25 jr, Rijssen, Graaf Willem Lodewijkstraat 5 en Aaltje Johan na Fransen, 23 jr Rijssen, Zuiderstraat 8, 11 okt.: Hendrikus Tijhuis, 22 jr, Rijssen, Holter- straatweg 144a en Hendrina van Heek, 22 jaar, Rijssen, Baankamp la, 11 okt. GETROUWD: Willem Nieuwenhuis, 22 jaar en Jenneken Ooink op den Dijk 19 jaar, Rijssen, J. ter Horst JHznstraat 28, 11 okt.; Robert Aart Peeters 22 jr en Berendina Meijerink 19 jr. Rijssen, Rijssenseveld 6, 11 okt. Overleden: Pieter Stam, 84 jaar, ev. M. Mantel, Enter straat 126, 13 okt.; Geertruida Brinks, 75 jr. wv. H Teela, Enter- straat 56, 13 okt. Op het Kerkelijk Bureau der Ned. herv, kerk in Rijssen was op 30 september, j.l. via afdrachten van collectanten en per giro van de toegezegde bijdragen voor 1968 bin nengekomen een bedrag van f 76.234,75. Op 30 september van het vorige jaar was dit bedrag bijna f7000,— hoger, n.l. f83.114,—. De stand van het Orgelfonds was op 30 september gestegen tot f 16.911,50. Deze stij ging is door verschillende giften bereikt en mede doordat de kerkvoogdij een bedrag van f 5000,- uit de gewone collecte heeft toe gewezen aan het orgelfonds. Voor de zending kwam in totaal binnen een bedrag van f 1606,72. De zendingsmid dag leverde een nettobedrag op van f 901,68, de Willem Alexanderschool schudde f 170,- gulden uit de zendingsbusjes, de Bijbeel- kring gaf f 70,- en aan vrdere giften kwam nog binnen f 433,77. NED. HERV. GEMEENTE. GROTE KERK 9.30 u. Eerw. Heer Hage- doorn van Apeldoorn, 15.00 u. ds. J. de Lange. WESTERKERK: 9.00 u en 10.45 u. ds. E. M. Bakker. 19.00 u. ds. W. van Tuyl. ELTHETO: 9.00 u ds. J. de Lange. ELSEN: 10.15 u ds. J. de Lange. GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK: 9.30 u en 15.00 u. lees- dienst. 19.00 u ds. A. Bregman. ZUIDERKERK: 9.30 u. en 15.00 u. ds. A. Bregman, 19.00 u. leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP: 9.30 u en 15.00 u. ds. H. Brinkman. GEREF GEM. IN NED. ESKERK: 9.30 u. en 18.30 u. ds. J. de Groot 14.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK: 9.30 u„ 15.00 u en 19.00 u. ds. J. W. Slager. OUD GER. GEMEENTE BEVERVOORDE: 9.30 u. en 19.00 u. ds. H. A. Vosman. 14.30 u. leesdienst. R.K. KERK zaterdag: 19.00 u. Avondmis, Zondag: 8.30 u. H. Mis, 10.30 u. Hoogmis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1