l). J. Reestkamp:Eigenaar heeft recht van Vele vooroordelen over monumentenwet berusten op onvolledige informatie Dam po i m Predikbeurten V oor lichting V eil ig V er keer in kader van bezinningsweek AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Brondiiletten Anton Kamphuis oppertapper in regio Twente Bosma sprak voor olksuniversiteit Leden van Aldolem toonden goed werk Vette koe van de marktverloting wacht op winnaar W eekenddiensten In plan Zuid komt nieuwe speeltuin AGENDA HELPT GOOD, GEEWT BLOOD V^ydag M oktober 1968 51ste j-asrrgang no. 41 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting „Over de monumentenwet heersen heel wat misverstanden in Rijs- sen. Daarom heeft het bestuur van de Oudheidkamer gemeend dat het goed zou zijn een bij uitstek deskundige als de heer D. J. Reest kamp van de Oversticht-Monumentencommissie naar Rijssen te la ten komen om te trachten voor wat Rijssen betreft die misverstan den uit de wereld te helpen", aldus de heer A. ter Harmsel, voor zitter van de Oudheidkamer Riessen, in zijn openingswoord van de bijeenkomst waarvoor vooral van de zijde van de gemeenteraad op vallend grote belangstelling bestond, hoewel de overgrote meerder heid van de raad enkele weken geleden besloot de minister van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk werk te adviseren niet minder dan 7 gebouwen die op de voorlopige monumentenlijst zijn geplaatst af te voeren. Bezwaren dienen te worden gemotiveerd Ruim helft bouwkosten is subsidiaal CC3 ZUIVERE HUID WEEKB1ID VOOR RUSSEN De heer Reestkamp, een uitstekend ken ner van bouwkundig schoon, gaf een uit voerige uiteenzetting over de totstandko ming van de monumentenwet 1961 en be toogde dat het niet alleen voor het nage slacht uiterst belangrijk is, dat gebouwen uit het verleden, die uit een oogpunt van his torische bouwkunde waardevol zijn, be waard worden. In principe is het mogelijk gebouwen, die tenminste 50 jaar oud zijn tot beschermd monument te verklaren. In Rijssen zijn alleen gebouwen, die uit onge veer 1850 dateren op de monumentenlijst ge plaatst. Volgens deskundigen betreffen dit gebouwen, die uit oogpunt van wetenschap of volkskunde van belang zijn. Een diep ingeworteld misverstand is, dat aan een gebouw dat als beschermd monument is aangewezen niets zou mogen worden ver anderd. De wet laat hiervoor duidelijk ruim te open aldus de heer Reestkamp, echter alleen in overleg met monumentenzorg. Spre kende over de voormalige politiekazerne in de Grotestraat zei de heer Reestkamp dat dit gebouw door zijn typische bouwwijze van geprofileerd natuursteen van monumen tale waarde wordt geacht, zij het dat het gebouw eenvoudig van architectuur moet worden genoemd. In tegenstelling met de monumentenwet 1923, die in hoofdzaak kerken, kastelen en havezaten beschermde legt de monumen tenwet van 1961 meer de nadruk op boerde rijen en op stedelijke en dorpse woningen. Na uitvoerig de procedure volgens wel ke gebouwen op de voorlopige monumenten lijst worden geplaatst te hebben behandeld weidde de heer Reestkamp aandacht aan de bemoeienis, die de gemeenteraad hiermee heeft. Nadat de ontwerplijst is vastgesteld, zoals in Rijssen gebeurd is, kan de gemeen teraad de minister in overweging geven een aantal panden af te voeren of bij te voegen. 12 oktober Beatclub Scrible. The First Move uit Enschede 7.30 uur St. Jozefgebouw. 12 oktober Windhondenrennen om de grote Rijsserbergprijs 12.00 uur De Koerbelt. 14 oktober Start Nationale Verkeersweek, 10.00 uur Weitering. 14 oktober Ouderavond. Stichting Vorming Bedrijfsjeugd. 15 oktober Ledenvergadering Veilig Verkeer Café Spekhorst. 18 oktober Lezing met dia's Aquariumver eniging Rasbora Hotel Tijhuis. 21 oktober Filmclub Rijssen. Vertonen en bespreken div. bijzondere films. 8.00 u kantine Omefa. 22 oktober. Ouderavond. Stichting vorming Bedrijfsjeugd. 24 oktober. A.F.V. Aldolem Zwart-wit foto's eigen werk 8.00 uur Café Royal. 25 oktober. E.R.K.V. Voorlichtingsavond Deze avond wordt verzorgd door „De Wit te Molen". Vrije toegang. 7.30 uur Café ter Harmsel, Boomkamp. 26 oktober Beatclub Scrible. Sensationele Groep uit Nijmegen 7.3Ó uur St. Jozefge bouw. 28 oktober. Volksuniversiteit. Filmavond over Zuid-Amerika 8.00 uur aula LTS. 11 november Aldolem Bondscollectie 8.00 u café Royal. 18 november. Ver. v. Huisvrouwen. Lezing met kleurenfilms over wildparken in Afrika 8.00 uur Parkgebouw. 22 november. Lezing met dia's Aquarium vereniging Rasbora Hotel Tijhuis. 25 november Volksuniversiteit Kaarsen, van ambacht tot industrie. 20.00 uur aula LTS 25 november. Filmclub Rijssen. Lezing en instructie over het maken van binnen opnamen. 8.00 uur kantine Omefa. 29, 30 november Vogelshow Zanglust Café ter Harmsel Boomkamp. 5, 6, 7 december Tentoonstelling Eerste Rijs- sense Kanarievereniging idem. 13 december. Concert C.O.V. Hosanna m.m. v. O. Ph.O. en solisten Weihnachtsora- torium J.S. Bach o.l.v. dirigent W. Mes dag 8.00 uur Parkgebouw. 17 dec. Ned. ver. v. Huisvrouwen, Kerst avond m.m.v. Mevr. Aaf v. Gestel 8.00 uur Parkgebouw. 24 januari Volksuniversiteit „Vietnam en Korea" door majoor W. van der Meer. 20.00 uur aula LTS, 14 februari Volksuniversiteit. Liesbeth Veen- dorp vertelt volksverhalen. 20.00 uur aula LTS. 1 maart Johan van Dijck uit Antwerpen met „Noorwegen, het land der fjorden" 20.00 uur aula LTS. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge- lihieden op het gemeentehuis, afdeling al gemene zaken, kamer 7 boven, vóór 5 uur 6 middags. De Rijssense raad heeft van deze laatste mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Wel heeft dit college geadviseerd van de 12 mo numenten die op de lijst zijn geplaatst er niet minder dan 7 af te voeren. Dit advies wordt in de monumentenraad behandeld en pas als een gebouw officieel tot beschermd monument is verklaard, kan de eigenaar bin nen 2 maanden na de desbetreffende bericht geving in beroep gaan. Belangrijk daar bij is aldus de heer Reestkamp, dat even tuele bezwaren gemotiveerd worden, Dat beslissingen over dit beroep vrij lange tijd in beslag nemen (1% tot 2 jaar) is een wei nig bevredigende zaak. Als een gebouw tot beschermd monu ment is verklaard worden een aantal beper kende bepalingen opgelegd, maar zo zei de heer Reestkamp, d eigenaren mogen er een groot aantal veranderingen in aan brengen, zij het in overleg met het rijk. Als een eigenaar van een monument aan toonbare schade lijdt bestaat de mogelijk heid tot schadeloosstelling, maar dit komt volgens de heer Reestkamp niet zo vaak voor, juist omdat in het algemeen even tuele verlangens van de eigenaar via over leg worden opgelost. De ejpert stelde duidelijk vast, dat de ambtenaren die met de uitvoering van de wet zijn belast ervan uitgaan, dat een wo ning bewoonbaar moet zijn en blijven, en dat moderne voorzieningen niet worden te gengehouden. In verbeteringen en verbouwingen kan de eigenaar een overheidssubsidie ontvangen, die variabel is, maar In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat van de totale sub sidiabele bouwkosten ongeveer 66 pet. door de overheid wordt vergoed. Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen of h'et geven van commentaar werd een druk gebruik gemaakt. De oud-gemeen tesecretaris de heer Lugtigheid zag in de monumentenwet een onbillijke strekking. Eigenaren van gebouwen, die op de monu mentenlijst zijn geplaatst lijden vaak grote schade en als de overheid belang heeft bij zulk een gebouw laat de overheid het dan kopen. Nu wordt vaak een last gelegd op de schouders van eigenaren en het eigendoms recht wordt aangetast, een aantal factoren, die de monumentenwet in een onsympathiek daglicht plaatst. De heer Reestkamp achtte deze zienswij ze van de heer Lugtigheid niet helemaal juist. Bescherming van een monument be tekent niet dat het moet blijven zoals het is. Het mag verbouwd worden en het is goed mogelijk dat onder historische gevels moder ne winkels worden ingericht, waarvan vaak een zeer bijzondere sfeer uitgaat. Er be staan vastgeroeste vooroordelen over de monumentenwet, die vaak berusten op slech te informatie, waarbij standpunten vaak in het emotionele vlak worden getrokken. De heer Lankamp eigenaar van een tot voorlopig monument verklaarde woning, was van mening dat het eigendomsrecht wordt aangetast, en dat het een grote last is, als je eigenaar van een z.g. monument bent. Moderne voorzieningen kunnen niet of moei lijk worden aangebracht en van overleg met uitvoerders van de wet verwachtte hij weinig. De heer Reestkamp bestreed een deel van de opvattingen van de heer Lankamp. Via overleg kan er veel worden bereikt en hij verklaarde zich bereid de lieer Lan kamp te adviseren Hij legde er de nadruk op dat de wet op democratische wijze to' stand is gekomen en dat een loyaal staats-' burger zich bij de uitvoering van de wet dient neer te leggen. Prof. dr. Ketelaar informeerde of men ook in beroep kan gaan tegen het niet aan wijzen van een gebouw tot monument en of ook dorpsgezichten beschermd kunnen worden al is het ook dat in een bepaalde straat eigenlijk geen gebouw op zich als mo nument kan worden erkend. De heer Reest kamp antwoordde bevestigend op de beide vragen al was hij van mening dat het in Rijssen niet waarschijnlijk zou zijn dat een een pittoresk boer derijtje, beivoond door de familie Lan kamp. Ook een niet te verliezen object. NED. HERV. GEMEENTE. Grote kerk: 9.30 uur ds. Israël van Holten; 15.00 uur ds. E. M. Bakker (Bed. H. D.). Westerkerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. J. de Lange; 19.00 tiur ds. E. M. Bakker. Eltheto: zaterdag. Weeksluiting: ds. J. de Lange. GEREF. GEMEENTE Noorderkerk: 9.30 uur ds. G. J. van de Noort van Capelle a.d. IJssel; 15.00 uur leesdienst; 19.00 uur de heer Mijnders van De Meern. Zuiderkerk: 9.30 uur leesdienst; 15.00 uur en 19.00 uur ds. G. J. van de Noort. GEREF. GEM. IN NEDERLAND. Eskerk: 9.30 uur en 18.30 uur ds. J. de Groot; 14.30 uur leesdienst. GEREF. KERK Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Bos van Borne. OUD GER. GEM. Bevervoorde: 9.30 uur ds. H. A. Vosman (Bed. H. A.); 14.30 uur leesdienst; 19.00 uur ds. H. A. Vosman (Nabetr.). OUD GER. GEM. IN NED. Oranjekerk: 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager. NED. PROT. BOND 10.45 uur ds. J. H. Bokhove van Neede. R.-K. KERK Zaterdag: 19.00 uur Avondmis. Zondag: 8.30 uur H. Mis; 10.30 uur Hoog mis. Vrijdagavond hield de V.U. afdeling Rijs sen in de kantine van de lagere technische school aan de Wierdensestraat haar eerste bijeenkomst in dit seizoen. Het V.U.-bestuur had voor deze avond de heer en mevrouw Bosma uit Rijssen uitgenodigd om het één en ander te komen vertellen over hun reis naar Nieuw-Zeeland die het echtpaar vorig jaar maakte. Deze reis duurde een half jaar en dat de heer. Bosma zijn ogen niet in zijn zak had, moge blijken uit de vele dia's die hij deze avond de V.U.-leden toon de. Na een inleidend woord van de voorzitter der V.U., de heer J. J. Capelle, begon de heer Bosma aan de hand van landkaarten met een beschrijving van de heenreis, o.a. over het leven aan boord van een schip. Door zijn levendige wijze van vertellen had spreker al spoedig de goed gevulde zaal aan zijn lippen hangen. Na de pauze vertoonde het echtpaar Bos ma vele kleurendia's over een door het prachtige landschap van Nieuw-Zeeland ge maakte vijfdaagse tocht per auto, aange vuld met verschillende humoristische voor vallen. Een dankbaar publiek beloonde de heer en mevrouw Bosma met een hartelijk ap plaus. Onder het aanbieden van enige ge schenken, dankte de heer Capelle voor deze alleszins geslaagde eerste avond van de V.U. Helaas bleek er voor de aangekondigde cursussen boetseren en Duits voor begin ners weinig belangstelling te bestaan. 't Voormalige politiebureau aan de Gro testraat, met fraaie trapgevel, dat aan monumentenzorg is toevertrouwd. of meerdere straten als zodanig beschermd zouden worden. Samenvattend betoogde de heer Reestkamp dat de monumentenwet zijns inziens van groot belang is. Eigenlijk een aaneenscha keling van belangen, op historisch, cultureel wetenschappelijk en ook op recreatief ter rein. De vele buitenlanders, die naar Nederland komen, doen dat niet om moderne zaken- panden te bekijken, nog minder voor de uitbreidingsplannen van de gemeentes. Ieder jaar worden er 120.000 woningen ge bouwd. Monumenten komen er niet bij. Het argument van raadsleden, dat de ontwikke ling van dorp of stad door de aanwijzing van monumenten wordt tegengehouden wees de heer Reestkamp resoluut van de hand. Wat Nederland aan monumenten bezit be draagt slechts 0,7 pet. van het totale ge- bouwenbezit. Velen zijn van mening dat de nieuwe mo numentenwet te laat is aangenomen, ande ren, die geloven in de bull-dozer stellen dat deze wet te vroeg is. Dat gaat vaak zo. al dus de heer Reestkamp, wat de een ver heugt, verdriet een ander. Maandagavond hield de AFV Aldolem in de zaal van Royal aan de Haarstraat haar eerste contactavond in het nieuwe seizoen. De eerste avond stond in het teken van „eigen werk". Veel leden gaven deze avond acte de presence, waaronder een flink aan tal jongeren. Voorzitter De Goeyen sprak in zijn ope ningswoord zijn waardering hierover uit en hoopte dat men veel dia's zou kunnen laten zien. Hierin werd hij niet teleurgesteld. De leden kwamen met veel en goed materiaal, waaronder vakantie-dia's en andere onder werpen. Uit dit alles bleek dat er door Al dolem in de afgelopen zomermaanden hard was gewerkt om de impasse van het vorige seizoen te boven te komen. Deze eigen werk-avond mag dan ook als zeer geslaagd worden beschouwd en voor zitter De Goeyen hoopte dat er op de eerst volgende contactavond, op 24 oktober, wan neer de Aldolem-leden hun zwart-wit foto's kunnen tonen, evenveel animo en belangstel ling zal zijn. De Veilig Verkeer-bezinningsweek zal voor wat Rijssen betreft maandag 14 oktober ge opend worden in hotel Weitering, waarna verschillende activiteiten georganiseerd door de afd. Rijssen van het Verbond voor Vei lig Verkeer zullen worden afgewerkt. De voorzitter van het district Overijs sel Zuid, mr. Th. de Meester, burgemees ter van Markelo, zal een openingswoord spreken waarin hij een uiteenzetting zal geven over de betekenis van de bezinnings week. Hierna zal majoor Zijp van de Rijkspolitie een uiteenzetting geven over het hedendaagse verkeer en aan de vraag stukken daaraan verbonden. Maandagmorgen wordt een fietsenkeuring gehouden, die zal bestaan uit het contro leren op technische eisen van de fietsen van leerlingen van de lagere scholen. De De keuring zal worden verricht door een groep leerlingen van de lagere Technische School. Aan een van de leerlingen, die zijn rijwiel goed in orde heeft zal een attentie worden aangeboden. De fietsen die „geparkeerd" staan op het Schild zullen alle worden gekeurd waarna het keuringsrapport aan de fiets zal wor den bevestigd. In het bejaardencentrum Eltheto zal een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden welke ook toegankelijk is voor de bewoners van de Wellehof en van het R.K. bejaar dencentrum. Deze laatsten zullen in de ge legenheid worden gesteld per bus naar El theto te worden vervoerd op kosten van de afd. Rijssen van het Verbond voor Veilig Verkeer. Een aantal jongeren zal het pu bliek folders geven waarin aandacht voor de bezinningsweek wordt gevraagd. Dinsdag 15 oktober wordt een ledenverga dering gehouden, terwijl woensdag de fiet- sencentrale wordt voortgezet. Van maandag' tot en met vrijdag zullen autobezitters (gratis) in de gelegenheid wor den gesteld hun auto te laten keuren op ver- lichtingseisen en toestand van de banden. Hieraan wordt door de volgende garage houders medewerking verleend. Maandagavond van 19 tot 21 uur: garage Valk, dinsdag en woensdag (zelfde tijd) ga rage Roba, donderdag zelfde tijd garage Bakker, (Stationsdwarsweg) en vrijdag zelf de tijd garage van 't Oever en Markvoort. ADVERTENTIE BIJ VERKOUDHEDEN ASSURANTIEKANTOOR teJefoon 2269, b.g.g. 2892 of 0 5704 - 257 Nee leu, maakt oe mear neet bange Det 't um oewe knippe geet, Least dus rusteg dit gedichje, 't Kost gin g'eeld, nee earlke neet. Disse keer geet 't um wat aanders, Disse keer geet 't um oons blood, 'k Nemme an det iedereene Weet wat of ze doar met doot. Het Roo-Kruus hopt det er vuile Wier de noodzaak züet verstoan En det er zoo waejneg mueglek Disse keer verstek loat goan. Mear ik mos miej stoark vergissen Of het geet heel zeker good, Krig 't Roo-Kruus toch van de meessen Wal nen halven liter blood. 't Kan toch ook gebuurn det eene Den oe leef is, blood mut hemm, Aj 't neet mag'nt van 'n dokter zal het Oe gin menske kwoalek nemn. Mear wonear aj good gezoond zeent Is 't oew plich doar hen te goan, Is 't oew plich nen halven liter Blood vuur 't Roo-Kruus of te stoan. J. Rozendom, Rijssen. P.S. Iej kuent oew blood kwiet op moandag 14 en 21 oktober, 's oawnds van 7 tot 10 uur in het Parkgebouw. De grote vraag na de trekking van de Grote Marktverloting, wie de hoofdprijs de vette koe heeft gewonnen, is nog steeds niet beantwoord. De winnaar heeft zijn prijs nog steeds niet in ontvangst genomen en de hoofdprijs die zich daarom niet bekom mert loopt rustig te grazen in het weinig aantrekkelijke najaarsweer. Bestuursleden van de vereniging Markt wezen wachten met spanning of wie en wanneer de winnaar zich meldt. Wel is de winnaar van de 2e prijs (bromfiets) bekend. De heer M. Vossebeld meldde zich maan dagavond reeds met het winnende lot, waarmee hij bijzonder verheugd naar huis kon rijden. De 4e prijs (een koelkast) werd gewonnen door de Rijssense drogist Frans van Garrat en de 5e prijs een cassette bandrecorder door de heer Nijhof uit Enter- broek. Nu de verloting achter de rug is, dienen allerlei zaken die met afwikkeling van deze loterij te maken hebben, afgewerkt te wor den, waarna voor de VVV een rustige tijd aanbreekt, hoewel in verschillende winter vergaderingen over het seizoen 1969 zal wor den gesproken. Overigens is de marktverloting ook dit jaar weer geslaagd. Immers alle 15.000 lo ten waren tegen de middag verkocht, zodat notaris Van Schooten in ijssalon Voortman om 2 uur een aanvang kon maken met de trekking. Hoewel de aanvoer van koeien, paarden en pony's op de markt, bevredigend werd genoemd, viel de publieke belangstelling enigszins tegen, gezien althans tegen de achtergrond van de reputatie van de Grote Rijssense Najaarsmarkt. Het schijnt dat o.a. het slechte najaarsweer van de laatste weken daaraan debet is geweest. Toen het maandag namelijk redelijk weer was, wil den vele boeren deze dag niet als uitgaans dag bestemmen, maar gebruiken voor die werkzaamheden, die door de weersomstan digheden achterop zijn geraakt. ADVERTENTIE PUROL in PUROL poeder TANDARTS: R. Brouwer, Boomkamp 10a Rijssen, tel. 3194. Praktijkadres: Enter straat 118, Rijssen. HUISARTS: D. Oosthoek, Boomkamp 2, Rijs sen tel. 2234, tel. woonhuis: 2606. DIERENARTS :H. W. F. Picard, Almelose- straat 66, tel. praktijk: 05496-1298. ADVERTENTIE Hoestdrank in tabletvorm 95ct Binnen afzienbare tijd zullen de bewoners van plan-Zuid waarschijnlijk een door velen sinds lang gekoesterde wens in ver vulling zien gaan. Een aantal van hen heeft n.l. het initiatief genomen tot de oprichting van een speeltuinvereniging. De oprichters hopen bij de realisering van hun plannen medewerking te krijgen van het gemeente bestuur. Het voorlopig comité bestaat uit de volgende heren: G. J. Koster, A. H.van Netten, H. Meijerink. D. C. d Ruyter, J. W. Smit en N. van Vliet. De eerste daad van het comité zal zijn het toesturen van een gestencild schrijven aan de bewoners van plan zuid. Uit het antwoord zal moeten blijken of de belangstelling en medewerking groot genoeg is om tot offi cie'c stappen te kunnen overgaan. Blijkt er inderdaad voldoende belangstelling te be staan dan zai in een te beleggen vergadering tot oprichting van een vereniging worden overgegaan. Dat het op de juiste wijze tappen van een glaasje bier een hele kunst is, zal niet iedereen bekend zijn. Toch is dat zo en jaarlijks organiseert de Horeca landelijke biertapwedstrijden, die voorafgegaan wor den aan regionale „krachtmetingen". In Enschede werden de Twentse café- en hotelhouders op de proef gesteld waarbij bleek dat niet iedere kastelein even goed zijn biertapkunst verstond. De wedstrijd in de afdeling éénmanszaken werd een groot succes voor de Rijssense caféhouder Antoon Kamphuis (café aan de Veemarkt). Hij tap te het gerstenat zo keurig en bekwaam dat andere deelnemers als het ware het water in de mond kwam te staan. Kamphuis werd uitgeroepen tot kampioen van Twente en kreeg van de (bekwame) jury 387 punten toegewezen, waarbij hij zijn collega uit Hengelo, die tweede werd in dit toernooi, ver achter zich liet. Kamphuis mag nu deelnemen aan de lan delijke biertapwedstrijd die op 9 januari van het volgende jaar wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. Hij gaat zich daarvoor degelijk prepareren, omdat hij weet dat hij zal moeten tappen tegen de beste tappers van Nederland. Zijn klanten wachten met spanning de uitslag in Amsterdam af en ze hopen dat caféhouder Kamphuis in de RAI uit hetzelfde vaatje zal tappen als hjj ia Enschede deed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1