Zal fa. Kappert door gemeente worden gekocht? i Trio ziet in jaarvergadering terug op goede samenwerking Eerste steen voor nieuwe is gelegd spaarbank Reactie van B. en W. over het ongevallenvervoer FILMNIEUWS te Dubbelblij nog samen Gouden huwelijksleven echtpaar Hein ging over pad der rozen ujn van het AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. W ier nen preens Aldolem bekijkt dia's van leden Startschot van Nationale Bezinningsweek voor Veilig Verkeer dit jaar in Rijssen Burgerlijke stand Rijssens beroep op ds. Lam Predikbeurten VEEMARKT De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting p Voordracht hoofd van lagere school Niet trouwen Zwarte bladzij Gaostok Start winterseizoen van V.U. Rijssen iLi Stip 11in Uoj. -LJUÖ 51ste jaargang no, 39 VOOR Doar ig fees in 't kleane l«annk,en, ledereene is zo bliej, 't Mooie Rood-Wit-Blauw det wappert, Wiej kreeng dr een prinsje biej. Op de Pos beskuutn met muuskes Vuur de leu ede kiimn betaaln, Joa ook wal vuur al dee aandern Dee dr kümn um geeld te haaln. En wat warn neet alle wichter Met 't Oranjeprinsje bliej, Ook al dachen ze bet meeste An het extra dagje vriej. Vaa en moo van 't kleane prinsje, 'k Zin er ech van ouw.ertuungd Det zik 't hele volk van Hollaand Daankboar ouwer 't weegje buungt. Daankboar is toch ledereene, Want 't gelukkig, bliej gezin, Neamp biej oonze volk toch earlke Ne heel grote plaase in. 'k Filsete.er oe baejn van hatte Met het klean Oranje-wich Det oons, det weet ik wal zeker, Zoo heel noa an 't hatte lig. J. Rozendom, Rijssen. In de vacature ontstaan door het verleende eervol ontslag aan de heer W. J. Kalkman I als hoofd van de openbare lagere school moet worden voorzien. B. en W. bieden de raad de volgende, niet alfabetische, voordracht aan: 1 S Kranenborg te Westernieland, 2J. Annevelink. Alkmaar, 3 G. B. P. Bonder Zeerijp. Dt heer en mevrouw Hem. zoals ze er heden, na vijftig jaar samengaan nog florissant uitzien. Op woensdagavond 2 oktober organiseert de amateurfotografenvereniging Aldolem in ca fé-restaurant „Royal" aan de Haarstraat een eigen-werkavond. Op deze avond zullen va kantie- en andere dia-opnamen vertoond wor den van die leden die de moeite hebben ge nomen hun materiaal mee te brengen. Het be treft dus deze avond alleen dia's. Op een la tere datum zullen eventueel zwart-wit foto's van de Aldolemleden worden vertoond en van commentaar voorzien. Als gewoonlijk wordt om acht uur gestart. RIJSSEN In de gemeenteraadsvergadering van vrijdagmiddag zal naar wij ver nemen een voorstel aan de orde komen tot aankoop van de meubel- en woninginrichting zaak van de firma B. J. Kappert aan de Enterstraat. Zoals bekend is in het bestemmingsplan Oost V K. dat overigens naderhand geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten kreeg, een verbreding van de Enterstraat gepro jecteerd. Dat betekende, dat o.m. de winkel van de firma Kappert zou moeten verdwij nen. Binnenkort krijgt de raad een nieuw bestemmingsplan voor het centrum voorge legd, waarin deze bestemming niet is veranderd. De firma Kappert dateert al uit 1870 en is dus bijna honderd jaar in Rijssen gevestigd geweest. Nog slechts enkele jaren geleden is een deel van het bedrijf gemoderniseerd. De zaak zal voorlopig normaal worden voortgezet, zo deelde ons de heer Kappert mee. Over de toekomst van de zaak zijn nog besprekingen gaande. In de week van 14-19 oktober zal zoals ge woonlijk door het landelijk verbond van Vei lig Verkeer speciale aandacht worden, besteed aan de verkeersveiligheid. In deze speciale bezinningsweek zullen diverse activiteiten wor den ontplooid, die speciaal gericht zijn op de kleuters en de ouden van dagen. In deze ca tegorieën van de weggebruikers vallen nl. he laas veel slachtoffers. In ieder district zal deze nationale bezin ningsweek worden geopend op een speciale wijze. In het district Zuid van de provincie Over ijssel zal het startschot worden gegeven in de gemeente Rijssen. Zeer waarschijlnijk heeft het kringbestuur deze plaats uitgekozen vanwege de vele ac tiviteiten die de plaatselijke afdeling het afge lopen jaar heeft georganiseerd. Voornamelijk de stunt op de Rijssense mid- denstandsbeurs, de Rijlito V., waar iedere bezoeker zijn reactietijd en remweg op een bromfiets kon toetsen heeft veel good-will ge kweekt. Het bestuur van deze afdelning vindt het dan ook een eer dat het startschot voor Over ijssel zal plaats vinden in Rijssen. Men is thans druk bezig, in overleg met de consulente van het Verbond voor Veilig Verkeer mej. J. Wielinga uit Zwolle en het kringbestuur een goed programma in elkaar te zetten.. Het is nog niet geheel rond, maar wel kan vermeld worden dat een groot aantal geno digden op die dag om 10 uur in hotel Weite- ring door het gemeentebestuur van Rijssen welkom zal worden geheten. Voorts zal op die dag een voorlichting worden gegeven aan ouden van dagen- en zal er een fietsencontro-,, Geboren: Geesken Gerri-Anne, dv G. Baan en H. J. van Eijk, Baankamp 17. 16 sep. Charlotte Dorothé Maria, dv H. J. Pierik en B. J. A. Leusink, Stationsdwarsweg 73, 17 sep. Gerritdina, dv A. van der Veen en G. de Vos, Molendijk 36b, 20 sep. Janna Wilhel- mina, dv T. ter Beest en J. A. Fransen, Prins Bernhardstraat 27» 20 sep. Jurriën Hen- drikus, zv R. H. Blik en A. Flim, Haarstraat 41, 20 sep. Janna Hendrika, dv A. Baan en J. Kappert, Wijnand Zeeuwstraat 64. 21 sep. Wendy Euphemia Maria, dv G. J. M. Hulsink en J. W. M. Schintz, Oranjestraat 55, 10 sep. te Deventer. Arwin Marcel, zv J. Ridder en J. P. R. van der Veur, Wijnand Zeeuwstraat 63, 17 sep. te Almelo. Willem, zv A. ter Harmsel en C. H. van Brussel, Arend Baan- straat 34, 19 sep. te Almelo. Ondertrouwd: Attilio Giuseppe Bearzatto, 25 jaar, Rijssen, Markeloseweg 36 en Frederika Schippers, 22 jaar, Rijssen, Vennekesgaarden 27. 18 sep. Hermannes Wolterink, 28 jaar, Rijssen, Tabaksgaarden 42 en Aaltjen Albetha Hakkert, 26 jaar, Wierden. Saamsweg 1, 18 sep. Sijmen Jans Veenstra, 24 jaar, Vrie- zenveen. Westerhaar. Borggrevestraat 6b en Elisabeth Smelt, 21 jaar, Rijssen, Nijverdalse- weg 84, 19 sep. Gerrit Jan Fokkert. 26 jaar, Wierden, Provincialeweg Zuna 8 en Aleida Maria van den Berg, 21 jaar, Rijssen, Graaf Ottostraat 20, 20 sep. Jan Willem Brinks, 23 jaar, Rijssen, Nijverdalseweg 8 en Hermina Nijkamp, 21 jaar, Rijssen, I-Iangerad 23, 20 pep. Mannus Kwintenberg, 23 jaar, Rijssen, Vennekesgaarden 29 en Jenneken Vruggink, 22 Jaar, Rijssen, Molendijk 58, 20 sep. Getrouwd: Willem Roelof van Echten, 25 Jaar en Luiksje Vermaas, 20 jaar, Rijssen, A. H. ter Horstlaan 17, 20 sep. Overleden: Fredrik van Brussel. 6 jaar, zv JD. J. van Brussel en H. Lucas. Karei Door- inanstraat 10, 14 sep. te Wierden. Ie plaats vinden met inschakeling van leer lingen van de Technische School. Bij de stop lichten zullen vlugschriften aan automobilisten worden uitgegeven en de vlag van het Ver bond zal op 14 oktober worden gehesen als teken dat de nationale bezinningsweek is be gonnen. ..In april werden wij onaangenaam getrof fen door een scherpe daling van de melkprijs, een daling (van om de 6 cent per kg gele verde melk), die een grote beroering teweeg bracht by onze boerenstand. In een tijd dat heel wat bevolkingsgroepen ieder jaar een nieuwe loonronde verwachten en men dit als een vanzelfsprekende zaak beschouwt, doet een zo scherpe daling van de melkprys onaan genaam aan." Aldus de heer A. Ooms. voor zitter van de Coöperatieve Aan- en Vtrkoap- vereniging „TRIO", een samenwerkings orgaan van de z.g. boerenbonden uit "Sfotter- Zuna Rijssen, Rectum-Ypelo en Holten, in zijn openingswoord van de jaarvergadering, die in hotel Gijsbers onder behoorlijke belang stelling werd gehouden. ..De daling heeft ons in de grootste produk- tietijd getroffen, hoewel de laatste maanden van een zeker herstel sprake is." Met jarige een zilveren troffel metselde de 12- Birgit Roeterdink maandag de eerste steen in van de nieuwe Nutsspaarbank aan de Haarstraat. Birgit Roeterdink deed dat ge stoken in Rijssense klederdracht, waardoor ze in het gezelschap van heren, die bij de plechtigheid aanwezig waren, een opvallend figuurtje was. Zij kreeg van het bestuur van de Nutsspaarbank als herinnering aan deze ook voor haar bijzondere gebeurtenis de zilveren troffel aangeboden, waarmee zij ken nelijk blij verrast was. Nadat mr. Y. W. Kranenburg aan de werk lieden een cadeau onder couvert had over handigd, begaf het gezelschap, waaronder de beide wethouders van Rijssen. de directeur van gemeentewerken de heer Hollander, de heer H. Jordaan, de architect en bestuursle den van de Nutsspaarbank zich naar hotel Weitering, waar mr. Kranenburg een over zicht gaf van de noodzaak tot de bouw van het nieuwe Nutsspaarbankgebouw in Rijssen. Met het bijkantoor Rijssen zijn we begonnen, aldus mr. Kranenburg, in 1947 in een pand aan de Wierdensestraat en in 1955 kwam hier in een belangrijke verbetering, toen het hui dige pand aan de Boomkamp werd betrok ken. De Nutsspaarbank heeft in Rijssen een goede naam. Het inleggerskapitaal bedraagt momenteel ruim 10,5 miljoen gulden. ADVERTENTIE ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 0 5704 - 257 Dinsdagavond, tijdens een vergadering van de Ned. herv. kerkeraad werd een beroep uit gebracht op ds. C. P. J. Lam van Putten. Ds. Lam is 40 jaar oud, gehuwd en heeft 4 kinde ren. Hij is sedert 6 september 1964 verbon den aan de hervormde gemeente van Putten en stond voordien in Poortvliet en Lunteren. Voorts vertoefde ds. Lam gedurende twee jaar in buitenland en was daar werkzaam voor de zending. Ds. Lam die werd beroepen in de vacature van ds. J. van 't Ende, ont ving inmiddels reeds een beroep van de her vormde gemeente van Kampen. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK: 9.00 en 10.45 uur ds v$n Tuyl; 19.00 uur ds E. M. Bakker. WESTERKERK: 9.30 uur ds E. M. Bakker en 15.00 uur ds W. van Tuyl. ELTHETO: Zaterdagavond Weeksiuiting d* Bakker GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK: 9.30 uur ds Chr. van de Poel van Ierseke (Bed. H.A.); 15.00 uur Iets- dienst en 19.00 uuV ds Chr. van de Poel (Na- betr.). ZUIDERKERK: 9.30 uur ds A. Bregma** (Bed. H.A.); 15.00 uur ds A. Bregman en 19.00 uur ds A. Bregman (Nabetr.). GEREF. KERK, BOOMKAMP: 9.30 en 19.00 uur ds A. J. Vogelaar van Almelo. GEREF. KERK IN NED., ESKERK: 9.30 en 18.30 uur ds J. de Groot en 14.30 uur leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE: 9.30 en 19.00 uur ds H. A. Vosman en 14.30 uur lees dienst. OUD GER. GEM. IN NED., ORANJEKERK: 9.30, 15.00 en 19.00 uur ds J. W. Slager. NED. PROT. BOND: 10.45 uur ds F. Hart man van Sappemeer. R.-K. KERK: zaterdag 19.00 uur Avondmis; zondag 8.30 uur H, Mi* tn 10.30 uur Koogmi». Over de varkenshouderij was de heer Ooms optimistischer. ..Tegen de verwachting in heeft de prijs zich gunstig ontwikkeld, wat te danken is aan de grote vraag in het buiten land. Het uitblijven van de gevreesde mond en klauwzeer-zfekte is eveneens voor de var kenshouderij in het oosten van het land een gunstige factor geweest en het is te hopen, ••rat in .EEG-verband de maatregelen ter voor- :,<?ming van deze ziekte nu en in de toekomst Eensgezind zullen worden genomen aldus de V/elbëspraakte ..TRIO"-voorzitter, die hierna êy-ïn overzicht gaf van de stand van zaken over het eerste jaar van het samengaan van de drie verenigingen. Het eerste jaar is een goed jaar geweest. Na voldoende afschrijvingen bleef er een be drag van ruim f 147.000.over voor bijschrij ving op de ledenrekeningen. De aanlooppe riode heeft mee- maar ook tegenvallers met zich meegebracht. Eén gan de grootste pro blemen voor ,.TRIO" is de verbouwing van het bedrijf in Holten geweest, aldus de heer Ooms. De verbouwing ging samen met de plaatsing van de mengvoederinstallatie, brok en korrelpers. Dit heeft het bestuur en de di- rtctie veel zorgen gegeven. De installatie is ongeveer een jaar later in gebruik genomen, da n oorspronkelijk gepland was. maar thans beschikt „TRIO" over een installatie, die vol doende in staat is om aan de vraag van onze leden naar mengvoeders brok en korrels te voldoen. De grote investering, die kennelijk noodzakelijk is geweest, was alleen mogelijk door samenwerking tussen de drie bestaande verenigingen. In het voorjaar is door het bestuur besloten de contractmesterij op te heffen. Voor diege nen onder de contractmesters waar de finan ciering een probleem mocht blijken om zelf te beginnen, zijn er mogelijkheden bij onze banken, waarover men duidelijk is voorge licht. Nadat de secretaris van „TRIO", de heer J. H. ter Keurs, de notulen van de vorige vergadering had voorgelezen, werd een be stuursverkiezing gehouden. De aftredende be stuursleden, de heren W. Boode uit Notter, D. J. Bronsvoort uit Holten en J. A. Heime- rink uit Wierden, werden herkozen. In het nieuwe college van commissarissen werden gekozen de heren: J. W. Wesseldijk Lichtenberg. J. Lubbersen Heihuizen, G. J. Barvelink Neerdorp, G. Smeijers Zuna. G. J. Slagman Notter, J. Egberts Wierden en G. ter Keurs Ypelo. Zaterdag 28 september hoopt het echtpaar Hein-Bouwhuis de dag te herdenken, waarop het 50 jaar geleden is, dat zy in Deventer in het huwelijk traden. Een dag, die de heer en mevrouw Hein in dankbaarheid zullen her denken en ter gelegenheid waarvan in hotel Weitering van 16.00 tot 17.30 uur een receptie zal worden gehouden. De dankbaarheid is des te groter, omdat de a.s. gouden bruidegom en bruid veel hebben meegemaakt en desondanks nog steeds samen zijn. Het gouden echtpaar geniet een grote be kendheid in Rjjssen. Woonden zy tot voor kort in het centrum van Rjjssen, de laatste twee jaar wonen zij in de Trompstraat omdat de woning in de Kerkstraat ten offer viel aan de sanering. Vooral de heer Hein was in het Rijssen van voor de oorlog een bekend, gevreesd (kwa jongens) en gewaardeerd figuur. Hij kwam op 1 januari 1920 als gemeente-veldwachter naar Rijssen en ging met zijn vrouw wonen in een gemeentewoning aan de Dannenberg. welk complex destijds werd beschouwd sis geriefe lijke middenstandswoningen. Daarvoor was Herman Hein na zijn dienst tijd (vrijwillig voor zes jaar) opgenomen bij het korps marechaussees. Als marechaussee heeft de heer Hein verschillende standplaat sen gehad (Zwolle, Goor, Deventer, Zutphen en Doetinchem). In Deventer maakte hij ken nis met een meisje waarmee hij in 1918 trouwde, en dat a.s. zaterdag zijn gouden bruid zal zijn. Eén van de in deze tijd onbegrijpelijke voorwaarden die destijds in acht moesten worden genomen om marechaussee te worden was het tekenen van het contract, dat inhield dat men gedurende zes jaar onder geen en kele omstandigheid in het huwelijk mocht tre den. Maar die voorwaarde was geen beletsel en de belangstelling voor het keurkorps in die dagen groot te doen zijn. In een gesprek met de a.s. gouden bruide gom blijkt, dat hij altijd met veel plezier in Rijssen heeft gewerkt. De heer Hein, die door velen „Piet Hein" werd genoemd, was in Rijssen een veldwachter die de naam had vasthoudend en voor geen kleintje vervaard te zijn. Hij had voor het opsporen van dief stallen en onregelmatigheden als het ware een zesde zintuig en al was het in zijn vrije tijd, als hij ergens zijn neus in stak, dan bracht hij veelal de zaak die hij onder handen had tot klaarheid. Hij zorgde voor orde en de straatvoetballers onder de Rijssense jeugd hadden veel respect voor hem. Als op plei nen, in straten en vooral op de veemarkt ge voetbald werd ,en de veldwachter verscheen met zijn trouwe hond, dan ging het voetbal spel als een nachtkaars uit en gingen de voet ballers maar al te graag op de loop, terwijl de bal vaak een prooi was voor de hond van de veldwachter. Dat zijn vrouw vaak de buitgemaakte bal- len weer terug gaf aan de Rijssense jongens was „Piet Hein" terdege bekend, maar hij deed dan alsof zijn neus bloedde. Hij werd gestuurd, maar in zijn hart kon hij de drang van de Rijssense voetballertjes goed begrij pen. De moeilijkste periode uit het leven van de heer Hein is zonder enige twijfel de oorlogs tijd 1940-1945 geweest. In 1943 werden de ge- meentepolitie-ambtenaren opgenomen in het korps rijkspolitie, waarbij onder bijzonder moeilijke omstandigheden moest worden ge werkt. Verschillende keren, als hij wist dat er razzia zou worden gehouden door de Grüne Polizei, fietste hij door Rijssen en gaf op ver schillende punten tips door, waardoor zich ve len uit de voeten konden maken. Ook gebeur de het, dat arrestanten op het gemeentehuis binnen werden gebracht, waarbij de heer Hein verschillenden meer dan eens een kans gaf om via de zijdeur te ontglippen. Zoals bekend heeft de fractie van de Partij v.d. Arbeid in de Rijssense gemeenteraad aan het college van B. en W. verzocht contacten op te nemen met omliggende gemeenten om trent het ontwerpen van een effectieve rege ling voor hulp bij verkeersongevallen. Ter oriëntatie deelt het college de raad mee, dat in mei 1967 het rapport „vervoer van on gevalsslachtoffers" uitgaande van de provin ciale raad voor de Volksgezondheid in de provincie Overijssel is verschenen, waarin wordt voorgesteld de provincie te verdelen in districten. Onder het district Almelo zou den dan vallen de gemeenten Almelo, Den Ham, Hellendoorn, Rijssen, Tubbergen, Vrie- zenveen en Wierden. Dit rapport is besproken (op 3 januari 1968) met de geneeskundig in specteur van de Volksgezondheid en de plaat selijke artsen. Daarnaast hebben het Roode Kruis afd. Al melo en het Algemeen Ziekenfonds Almelo •n omstreken een rayonregeling, uitgaande van de bestaande vervoersdiensten opgezet. Gevraagd werd aan deze bestaande dienst het ongevallenvervoer over te laten en ver zocht werd om via financiële bijdragen deze dienst op te voeren tot een peil dat aan de hoogste eisen voldoet. Het college van B. en W. heeft daarop ge vraagd welke financiële consequenties deze regeling voor d* gemeente meebracht, waar op als antwoord werd ontvangen dat dit f. ï,- per inwoner zal vergen. Daarna heeft het college op 28 juni 1968 de plaatselijke artsen om advies gevraagd. Zo wel de vereniging Het Groene Kruis als de artsen adviseerden het college met deze re geling akkoord te gaan. „Wij hebben" zo deelt het college van B. en W. tot slot van deze reactie aan de raad f. 17.000 zal gaan kosten nog in onderzoek, mede omdat ook van Rijkswege binnenkort initiatieven te verwachten zijn en de mogelijk heden tot een eigen dienst te komen nog bezien worden". Naar verwachting zal het college de raad binnenkort kunnen inlichten. Overigens zegt B. en W. van mening te zijn, dat omtrent het in de brief van de fractie van de partij v.d. Arbeid genoemde geval bij de meest geperfectionneerde regeling misverstanden mo gelijk kunnen blijven. AANGEVOERD: Runderen 21; Varkens 628. Totaal 649. PRIJZEN; 13 melk- en kalfkoelen van f 950,- tot f 1.350.- per stuk; 8 pinken van f 775,- tot f 975,- pei' stuk; 618 drachtige zeugen van f 350,- tot f 400,- per stuk; 10 biggen van f 73,- tot f 85,- per stuk. In de nacht van 25 op 26 maart 1945, in het zicht van'de bevrijding, werd een bladzij- opengeslagen uit het leven van het gezin de Hein, die naar later zou blijken de zwartste uit hun leven zou zijn. Het was toen, dat een VI neerstortte op de Huttenwal, tengevolge waarvan verschillende Rijssenaren dodelijk werden gewond. Midden in de hulpverlening werden bommen geworpen, waarbij ook de heer Hein zwaar werd gewond. Nadat hem eerste hulp was verleend in het noodziekenhuis werd hij des nachts naar het ziekenhuis te Almelo overge bracht. Tot overmaat van ramp werd de vol gende nacht het Almelose ziekenhuis gebom bardeerd. Tot de bevrijding konden zijn vrouw en zijn 11-jarige dochter geen bezoek aan hem bren gen, terwijl ook geen enkel bericht over zijn toestand doorkwam, waardoor zij in angstige spanning over zijn lot verkeerden. Direct na de bevrijding werd een auto gecharterd, zo dat men althans op de hoogte kwam van de toestand van echtgenoot en vader. Enkele maanden verbleef de heer Hein in Almelo en zijn toestand was niet rooskleurig, ook niet toen hij achter in juli naar huis mocht. Het heeft verschillende jaren geduurd voor een einde kwam aan alle complicaties, die de scherven, die in zijn hele linkerbeen waren gedrongen, veroorzaakt hadden. Maar goed, de laatste jaren heeft de heer Hein zich zij het met behulp van „een gaostok" kunnen verplaatsen en hij heeft zich met de situatie verzoend. Hij heeft het samen met zijn vrouw en het gezin waar hij bij inwoont, gezellig en zonder twijfel zal het zaterdag een gezellige dag wor den als familie, vrienden en kennissen het gouden jubileum van dit bekende Rijssense echtpaar mee gaan vieren. De Volksuniversiteit afd. Rijssen start op vrijdagavond 4 oktober weer met haar win terseizoen. Op veler verzoek zal de heer R. Bosma uit Rijssen in de kantine van de Lagere Technische School aan de Wier 1 msestraat een lezing met dia's verzorgen over Australië. In de loop van de volgende week zal de V.U. het programma voor de komende winter aan haar leden doen toekomen. Wij hopen dit in ons nummer van vrijdag 4 oktober te publiceren. Vrijdag en zaterdag zal de film „Samen uit samen thuis" worden vertoond. Het is een komische lachfilm, met sterren als Bour- vii en Louis de Punès, die reeds in fheerde- re Franse lachfilms hun slap-stick talenten hebben ten toon gespreid. Woensdag de film „Raspoetin, de waanzin nige monnink". Het doek zal de wonderlij ke levensloop van deze even wonderlijke historische figuur reflecteren. Raspoetin, de ruwe, onbehouwen levens kunstenaar, die het vrijwel tot Tsaar van Rusland heeft gebracht, vindt in de film niet het einde zoals hij die in werkelijkheid heeft gevonden. Dit ietwat geromantiseerde aspect doet echter geen afbreuk aan de indruk die de monnik van het witte doek op de kijker zal achterlaten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1