Ds. Bakker deed intrede bij de Ned. Herv. Gemeente van Rijssen Mejuffrouw J. Taal 25 jr. verbonden aan kleuterschool koopt NU een lot STAMPVOLLE KERKEN AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Bloemententoonstelling BDV had groot aantal inzendingen Firma Wessels heropende zaak I aar ver slag coöperatie „Trio getuigt vian zeer goed jaar Intrede tijdens middagdien st Goede samenwerking LASTIGE MUG'N Tbc-onderzoek komende maand in gemeente Rijssen Vrijdag 20 september 1968 51ste jaargang no. 38 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Aldolem wijkt niet af van de ingeslagen weg Bromfiets reed op onverlichte wagen SCH AAKCOMPETITIE WEEKENDDIENSTEN 45ste marktverloting AGENDA WEEKBLAD VOOR RUSSEN Kondag was het voor de Nederlandse Her vormde gemeente van Rijssen een bijzondere en blijde dag, want in de door het vertrek van ds. J. Vos naar IJsselstein ontstane vacature werd voorzien door de komst van ds. E. M. Bakker van Tholen. Ds. Bakker werd in de morgendienst in de geheel bezette Westerkerk bevestigd als pre dikant van Rijséen door zijn vader ds. J. Bak ker, emeritus predikant, die als tekst voor deze bijzondere ure gekozen had Ezechiël 33, vers 7 waar geschreven staat: ,,Gij nu, o mensenkind. Ik heb u tot een wachter ge steld over het huis Israëls, zo zult gij het uit mijnen mond horen, en hen van Mijnentwe ge waarschuwen". In een ernstige predikatie richtte ds. Bak ker aan de hand van deze tekst zich tot zijn zoon als mede tot de gemeente van Rijssen, waarna hij, na het lezen van het formulier, en een persoonlijk woord tot ds. E. M. Bakker, de gemeente verzocht om staande de nieuwe herder en leraar toe te zingen: psalm 20 vers 1. Met deze zelfde psalm was indertijd ds. Bakker sr. ook in het ambt bevestigd door zijn vader. Tijdens de middagdienst in de oude histo rische Schildkerk die de talrijke belang stellenden, waaronder afgevaardigden van bur gerlijke en kerkelijke instanties, plaatselijke kerkgenootschappen en afgevaardigden van zijn vorige gemeente Tholen, bijna niet bevat ten kon, zelfs de gangen waren vol stoelen ge plaatst deed ds. E. N. Bakker zijn intrede. Na het zingen van psalm 122 vers 2 had ds. Bakker als tekst voor deze bijzondere dienst gekozen Zacharia 4 vers 6b: ,,Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Here der heirscha- ren". Ds. Bakker begon zijn predikatie met het stel len van de vraag of de kerk haar tijd ook O o o De amateurfotografenvereniging Aldolem opende vrijdagavond het nieuwe fotoseizoen met het houden van een algemene leden vergadering in café-restaurant Royal" aan de Haarstraat. Behalve 26 leden gaf ook de oud- voorzitter van Aldolem, de heer Westerik, mo menteel adjunct-directeur bij de Nutsspaar- bank te Almelo en daar woonachtig, acte de prèsence. Voorzitter de Goeyen memoreerde dat het seizoen '67-'68 voor Aldolem het minst pro ductieve jaar was geweest. Van de verplichte onderwerpen die het bestuur had opgegeven aan de leden was weinig of niets terug geko men. Door diverse omstandigheden was de heer de Goeyen in het afgelopen seizoen op verschillende contactavonden niet aanwezig geweest en het was, naar hij de vergadering mededeelde, zelfs zijn plan geweest om af te treden. Op herhaald aandringen van het be stuur had hij echter besloten om aan te blij ven. Aangezien zich deze avond geen nieu we kandidaten meldden, bleef het huidige be stuur in functie. Van de zelfwerkzaamheid van Aldolem is in het afgelopen seizoen weinig terecht ge komen, aldus secretaris G. J. van de Maat, die memoreerde dat het werk wat door enke len was ingeleverd wel van goede kwaliteit was geweest. De penningmeester, de heer J. van de Maat meldde een batig saldo van f 331,54. Enkele Aldolem leden wensten een andere opbouw en doelstelling van de fotoclub en wil den meer de artistieke kant op. Het meren deel toonde zich echter conservatief en prefe reerde de gezelligheid op de contactavonden. Duidelijk kwam dit steeds naar voren bij de grote opkomst der leden bij „eigen-werkavon- den". Besloten werd dan ook op de ingeslagen weg voort te gaan. Zo zullen er in het ko mende seizoen weer enkele sprekers worden uitgenodigd, zullen er excursies gemaakt wor den en zal men af en toe een bondscollectie aanvragen. Voorts zal er aan bondswedstrij den worden meegedaan, mits er meer foto's worden ingezonden dan het afgelopen jaar. Het voorlopig programma ziet er als volgt uit; Op 27 september zal een bezoek worden gebracht aan de World Colour tenstoonstelling in de hal van het stadhuis te Hengelo. In principe gaven zich hiervoor 15 leden op. Op 28 sept. gaan di verse Aldolemleden naar de Fotokina te Keu len.Op 2 okt. houdt men een dia-avond van eigen werk. Ook op 23 oktober wordt een avond eigen werk georganiseerd. Deze avond zal men zijn zwart-wit opnamen kunnen tonen. Een bondscollectie krijgt men te zien op 11 novem ber. Op 18 november wordt er een Rayonavond gehouden te Hengelo. Hier zal een bekend spre ker komen die door de gezamenlijke fotover enigingen bekostigd zal worden. In de week van 16 tot 20 dec. krijgt Aldolem een spreker met dia's over Oosteuropa en Moskou. Op 20 januari is er opnieuw een Rayonavond in Hen gelo, evenals op 17 maart en 28 april. Er tus sendoor houdt Aldolem op 10 februari nog een contactavond waarop een bondscollectie zal worden besproken. Voor het nieuwe seizoen werden de volgende opdrachten aan de Al dolemleden verstrekt. Natuurverontreiniging, Spoorwegen, nachtopnamen het dier, humor en portretten. Omdat dit laatste een nogal moeilijk onderwerp is, zal getracht worden hiervoor nog een spreker aan te trekken. Het formaat voor de in te leveren foto's is ge heel vrij doch het bestuur verwacht dat men in ieder geval niet kleiner zal gaan dan 24 30. In zijn slotwoord wekte voorzitter de Goeyen de aanwezigen op om er een produk- Bef jaar van te maken, zowel in „Negatieve" •is „positieve" zin. heeft gehad daar voor vèel mensen God een vraagteken is geworden. „Gezien de volle ker ken hier in Rijssen is dit in deze plaats nog niet het geval, maar toch moeten wij waak zaam zijn en blijven want ook hier zijn de satanische machten aan het werk. Staan wij nog wel open met ons hart voor Jezus Chris tus? Denk er om gemeente de satan werkt aan ons aller hart om ons van Zijn dienst en Zijn Woord af te houden. Ook wij als predi kanten vragen ons wel eens af, zijn we nog wel in staat dienaar van Jezus Christus te zijn? Maar dan komt het nachtgezicht van Zacharia bij de wederopbouw van de tempel tot ons. Het nachtgezicht dat een bemoedigend woord van den Heere voor Zacharia bevat maar ook voor ons, een woord niet alleen voor de kerk maar ook voor de dienaars. Het werk van de Heer moet en zal doorgaan. Ver wacht het dus niet van mij maar van mijn Zender, die met de olie des Geestes, dode mensen kan levend maken. In een ogenblik van moedeloosheid kunnen wij ons wel eens afvragen, hebben wij nog wel iets te verwach ten? Maar dan mogen we zeggen: „De Heere laat het werk zijner handen niet varen. Hij wil zondige mensen gebruiken om Zijn grote daden te doen. Waar de Geest woont, daar werkt de Geest met macht". Ds. Bakker besloot zijn predikatie met de woorden „Genade, genade zij deze gemeente van Rijssen. Werken hieraan predikant en gemeente samen naar de eer van Zijn naam. Na het zingen van psalm 119 vers 3 en dank zegging richtte ds. Bakker zich tot de afge- vaardigen van burgerlijke en kerkelijke over heid alsook tot de vrienden en kennissen uit zijn vorige gemeente die de verre reis van Tholen gemaakt hadden om zijn bevestiging en intrede mee te maken, waarin hij een bewijs zag dat de banden nog niet geheel verbro ken waren. Hij hoopte op g'oeae contacten met de bur gerlijke gemeente en hoopte op een prettige samenwerking indien zij elkaar eens nodig had den. Ook met de collega's uit de ring Rijssen en de classis Deventer die nu nog voor hem onbekend waren, hoopte hij nauwer contact te maken en op een goede samenwerking. Tot de verschillende afgevaardigden van de andere kerkgenootschappen in Rijssen zei ds. Bakker dat hij hoopte dat de kerkelijke scheidingsmuren niet te hoog zijn opgetrokken, want het gaat toch in iedere kerk om onze eeuwige toekomst en dan vallen alle kerkmu ren weg. Tot slot richtte de nieuwe predikant zich tot zijn nieuwe gemeente. Hij had gemeend toen hij de toezegging van beroep van Rijs sen ontvangen had te moeten bedanken om dat hij dacht dat er voor hem in Tholen nog veel werk te verrichten was en daar nog niet gemist kon worden. Maar de Heere had het anders beschikt, zodat hij het vol gende beroep had moeten aannemen. Hij dank te de kerkvoogdij voor het in orde maken van de pastorie en ook allen in het bijzonder de dames en de koster die hieraan hadden mee gewerkt en ook hadden geholpen bij het ver huizen. Hij en zijn vrouw waren verbaasd ge weest over de huiselijke ontvangst bij hun komst in Rijssen. Ds. De Lange bracht hij dank als consulent van zijn wijk. Hij hoopte op een goede en vruchtbare samenwerking met de kerkeraad en de predikanten van Tuyl en de Lange. Woorden van dank richtte ds. Bakker ook tot zijn vader die op hoge leeftijd de kracht nog ontvangen had om hem deze morgen in zijn ambt te bevestigen in zijn nieuwe gemeen te Rijssen. Namens de talrijke aanwezige collega's, richtte ds. Stoutjesdijk van Hellendoorn zich tot de nieuwe predikant. Ds. Stoutjesdijk, die sprak namens de ring Rijssen, de classis De venter en het provinciale kerkbestuur, heet te ds. Bakker welkom in hun midden. Hij hoopte dat hij in zijn nieuwe gemeente een dienaar van God mocht zijn, die het woord van Zijn genade mocht verkondigen en dat God hem bekwaam mocht maken werkzaam te zijn in Zijn wijngaarde. Ds. De Lange sprak een welkomstwoord namens de gemeente, kerkeraad en kerkvoog dij. Wij zijn dankbaar en blij, aldus ds. De Lange dat in een van de vacature's weer is voorzien. Hij heette ds. Bakker en zijn gezin hartelijk welkom in Rijssen en wenste hem alle goeds toe in zijn nieuwe werkring. „Rijs sen is een goede gemeente", aldus ds. De Lange, „maar geen volmaakte gemeente, en wij allen hebben de hulp van God nodig. Moge Hij ons de kracht schenken in deze ge meente werkzaam te zijn". Ds. De Lange verzocht de gemeente de nieu we herder en leraar staande toe te zingen de bekende zegenbede uit psalm 134. Na een dankwoord van ds. Bakker werd deze plechtige dienst besloten met het zingen van psalm 45 vers 2. In de leerkamer achter de kerk was er na de dienst voor de talrijke afgevaardigden ge legenheid om kennis te maken met ds. en mevrouw Bakker, terwijl zijn vrienden uit Tholen afscheid konden nemen. O wat warn dee mug'n metwilleg, Jan den jükng de hele hoed, Dan ees wier lear hee in berre, Efkes later wier dr oet. Hè, wat maak iej toch een drokte, Lig'nt non toch ees stille Jan, Hooit oe rusteg, zoo as ikke, Dan hej 't minste las dr van. Jannoa, iej hebt maklek kuiern, Pats, det 's raak, dood as ne pier, Non wat helpt oes det, vuur eene Komt er zoo wal tiene wier. Mear of Jannoa ook al mostern, Jan prebeern ze dood te maakng, Ook al vul 't neet met in 'n duuster Um de mug'n aajt good te raakng. Huer, door bromm dr ooit wier eene, Pats, Jan huw, zee zat op 't gat, d'Haane vuur het leenker ooge, Doar har zee den klap ehad. Jannoa, det kon ik neet helpen, Vrouwe, dut 't oe heel slim zear, Jannoa, troann in baejde oongne, Non, miej duch, van zonnen plear. 's Aandersmoarns toen har eur ooge Alle muegeleke kluurn, Mear det vuen ze neet het slimste, Vuile slimmer warn de buurn. Jannoa, wat hej 'n dik. blauw ooge, Meanske woer kom iej doar an, Noar 't verhaal ech son gezichte: Non, wiej deankt er 't oonze van. J. Rozendom, Rijssen. o NOTTER Vrijdagavond reed de 20-jarige J. N. uit Rijssen met zijn bromfiets, waarop ook zijn verloofde gezeten was, tegen een onverlichte wagen met hout, die geparkeerd stond op de Klokkendijk bij de timmer werk plaats van de heer Mensink. De bestuurder had juist de tractor afgekoppeld om de wa gen met hout op de juiste plaats te zetten. N. werd van zijn bromfiets geslingerd en moest met een erstige kaakfractuur naar het Prinses Irene ziekenhuis te Almelo wor den overgebracht, waar direct operatief moest worden ingegrepen. Ook zijn verloofde, hoe wel minder ernstig gewond, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De onderlinge schaakcompetitie ging weer van start in café Royal. Vier nieuwe leden namen voor het eerst aan de wedstrijden deel, terwijl een groepje oudere leden helaas verstek moest laten gaan, zodat er aan ze ven borden gespeeld werd onder leiding van de heer Jans. De borduitslagen luidden als volgt. Koster-Van Pijkeren 1-0, W. ter Harmsel- Jansen 1-0, Pauw-J. Pijffers '/«-'/i, J, Dan- nenberg-K. Prins 0-1; Braamhaar-Hegman 1-0; Jansen-Wolterink 1-0; J. Harber-F. H. Krom mendijk 0-1. ASSURAN riEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 0 5704 - 257 NOTTER De afdeling Notter-Zuna-Rijs- sen van de B.D.V. hield weer haar jaarlijk se tentoonstelling van bloemen in het kantoor van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Trio" aan de Rijssensestraat. Op deze expositie waren ingezonden de zelf opgekweekte planten die de afdeling in het voorjaar aan haar leden had uitgereikt. Verder was er gelegenheid gegeven om bak jes en drijfschalen met bloemen, boeketten van één kleur en gemengde boeketten in te zenden. Dat hiervoor bij de leden veel animo bestond, bleek wel uit het totaal aantal inzen dingen van 62. De expositie ruimte was in een ware bloe mentuin herschapen en de juryleden, be staande uit de heren v.d. Westeringh en de Vries uit Wierden, hadden dan ook geen ge makkelijke taak op zich genomen om de juiste volgorde bij het vaststellen der prijzen te be palen. De voornaamste prijzen werden aan de vol gende dames met hun inzendingen toegekend. Begonia's: 1 mevr. S. Pijffers-ter Brake, 2 mevr. A. Lohuis-Assink, 3mevr. S. ter Bra- ke-Kieftenbelt. Geraniums: 1 mej. M. Nijzink, 2 mevr. A. Lohuis, Assink, 3 mevr. S. Pijffers-ter Brake. Pijpje Lak: 1 mevr. S. ter Brake-Kieften- belt, 2 mej. M. Nijzink. Drijfschalen: I mej. M. Nijzink, 2 mevr. R. Slagman-Mensink. Bakjes groep A: 1 mevr. A. Lohuis-Assink, 2 dezelfde, 3 Mevr. S. Pijffers-ter Brake. Bakjes groep B: 1 mevr. A. Lohuis-Assink, 2, Mevr D. Woudenberg-ter Keurs, 3 mevr. A. Lohuis-Assink. Bakjes groep C: 1 mevr. W. Boode-Baan, 2 mevr. Woudenberg-ter Keurs, 3 mevr. D. v. Pijkeren-Mensink. Dahlia's: lmevr. Lohuis-Assink, 2 mevr. Assink. Rozen: Eervolle vermelding mej. H. ter Keurs. Boeketten: lmevr. A. Lohuis-Assink, 2 mevr. D. Woudenberg-Ter Keurs. In een feestelijke bijeenkomst 's avonds waar ook de juryleden bij aanwezig waren, die onder de titel „Onze Duinen" een lezing met prachtige dia's hielden reikte de presi dente van de afdeling mevr. J. Ooms-Kool de prijzen aan de dames uit, waarbij zij te vens dank bracht aan de heren v.d. Weste ringh en De Vries voor hun moeilijke taak en aan elk een klein cadeautje als herinne ring aanbood. Aan het slot van de avond werd nog beslo ten om gezamelijk een bezoek te brengen aan de bloemisterij van de heer Kruger in Nijverdal, die dan een demonstratie zal ge ven in bloemenschikken en wat hiermede in verband staat zoals welk materiaal er voor gebruikt moet worden. HUISARTS; J. Bijleveld, Haarstraat, tel. 2603, Tandarts: L. J. Lenstra, Karei Doorman straat 28, Wierden, tel. 1765. DIERENARTS: H. W. F. Picard, Eikenlaan 10, Wierden, tel. 1298. Donderdagmiddag heropende het achtjarige dochtertje van de heer en mevrouw Wessels de nieuwe zaak van haar vader en moeder aan de Eschstraat. Diegenen die de zaak be zochten stonden perplex hoe geslaagd de modernisering van „Wessels Stoffenhuis" is geworden. Hoewel men dinsdag, toen wij een kijkje kwamen nemen, nog volop bezig was met de inrichting van de zaak werd toch al duide lijk dat hier sprake is van een groots aange pakte uitbreiding en modernisering. Men heeft kosten noch moeite gespaard om deze zaak in de Eschstraat tot een ware aan winst voor deze straat, die als winkelstraat steeds meer in betekenis toeneemt, te doen zijn. Opvallend is het exterieur; een ruime lui fel, voorzien van een aantrekkelijke houtsoort, overkapt twee ruime etalages, die een in druk geven van wat Wessels Stoffenhuis nu en in de toekomst te bieden heeft. De moderne stalen pui geeft aan de zaak een zeer moderne indruk en mede door de uitgekiende verlichtingsmogelijkiheden zullen deze etalages met recht het visitekaartje van de zaak zijn. Het interieur biedt een gezellige en verzorg de indruk. De uitbreiding houdt niet alleen een vergroting van de winkelruimte in, ook heeft men het verkooppakket uitgebreid. Werden tot nu toe uitsluitend stoffen verkocht thans is een deel van de zaak geheel inge- Op 1 oktober a.s. zal, naar wij hopen, het feest zijn in de Chr. Kleuterschool „Marijke" aan de Vennekesgaarden, omdat dan op deze dag onze sympathieke hoofdleidster, mej. J. Taal, het feit mag herdenken dat zij 25 jaar geleden werd benoemd als leidster aan de „Margriet" kleuterschool aan de Oranjestraat, destijds nog onder leiding van mej. Boon. Als evacuée kwam zij in de oorlogsjaren met haar ouders voor enige jaren in Rijssen doorbrengen, waarna mej. Taal, in Schevenin- gen teruggekeerd, zes weken werkzaam was in een kindertehuis in Noordwijk. Haar afwe zigheid in Rijssen bleek slechts maar tijdelijk te zijn, omdat op 1 oktober 1943 haar benoe ming volgde als leidster aan de ..Margriet- school". In 1962 werd zij hoofdleidster aan de school aan de Vennekesgaarden (voorafgegaan in de Westerkerk) Naast haar werk bij het kleuteronderwijs heeft de jubilaresse nog verscheidene neven functies bekleed, o.a. leidster van de meisjes verenigingen te Rijssen en Eisen. Verder was zij bestuurslid van P.C.O.V., sectie kleuteron derwijs. Voor het inwerking treden van de kleuteron derwijswet in 1956, heeft zij met haar staf, en dat geldt eveneens voor de andere kleuter school, zeer veel werk verzet tot het organi seren van bazaars, ten doel hebbende gelden bijeen te brengen voor het zo goed mogelijk functioneren van het onderwijs. Haar enthousiasme is in die 25 jaar niet ver flauwd, integendeel. Haar gedegen kennis en grote ervaring maken het de jonge leidsters en kwekelingen mogelijk uit te groeien tot be kwame medewerksters in het raam van het kleuteronderwijs. Het zal juffrouw Taal op deze dag zeker niet aan belangstelling ontbreken, als we bedenken dat vele oud-leerlingen thans getrouwd zijnde, ook al weer kleuters op haar school geplaatst hebben. Voor de mogelijkheid tot gelukwen sen verwijst het bestuur naar de mededeling in dit blad. richt voor de verkoop van gebreide dames kleding als pakjes, japonnen, truitjes enz. De ze artikelen zijn smaakvol gepresenteerd en het geeft deze nieuwe zaak een zeer bij zonder karakter, mede omdat de gehele aan kleding van de zaak met uiterste zorg is sa mengesteld. In de stoffenafdeling is de vloer van fraaie natuursteen, terwijl in de kledingafdeling een warme vloerbedekking is aangebracht. Op dc verdieping is een exclusieve bruicls- afde.jng ingericht. Ter gelegenheid van de heropening van de- zaak geeft de firma Wessels 10 procent kor ting op de gehele collectie, ook op bruids toiletten. De volgende firma's brachten de verbou wing van Wessels Stoffenhuis tot stand: Lood gieters en electriciëns Fa. Pluimers en Voort man, Staalconstructie fa. H. Voortman en Co, Schilderwerk, Fa. G. Wessels (Vlog), Centra le Verwarming. Fa. Rhee (Enschede), Hoofd aannemer, Bouwbedrijf Wessels. Ook dit jaar zal in Rijssen weer een massaal bevolkingsonderzoek op tuberculose worden gehouden en wel in de periode van 26 sep tember tot 7 oktober, in het catechisatielo kaal achter de Schildkerk. Ieder bevolkingsonderzoek wijst steeds weer uit dat er actieve t.b.c. gevallen zijn, waar van de lijders het zelf niet weten en daardoor een gevaar voor de omgeving vormen. Daarom is het van uitermate groot belang, dat men aan de oproep, die binnenkort iedere Rijssenaar boven de 15 jaar zal worden ge zonden, gehoor zal geven. Bij het onderzoek in de maanden juni en juli van 1966 gehouden, waaraan 5426 per sonen deelnamen werden 7 nieuwe gevallen van actieve tbc. gevonden, hetgeen door me dici een zeer hoog cijfer werd genoemd. In 14 andere tb gevallen was geen behan deling nodig, wel een voortgezette controle. Ruim 9 pet. (504 personen) bleken dragers te zijn van inactieve tuberculoseresten. Kinderen beneden 15 jaar worden buiten het onderzoek gehouden omdat zij ieder jaar op de scholen op tb worden gecontroleerd. Iedere inwoner van Rijssen van 15 jaar en ouder zal een oproep ontvangen om aan dit onderzoek deel te nemen. De kostenbe- dragen f. 2,50 per persoon en wordt op vrij willige basis geheven. Op iedereen die een oproep voor dit bevol kingsonderzoek ontvangt wordt een beroep ge daan hieraangevolg te geven. Maandag over 14 dagen reeds trekking van de en U steunt: de V.VV. Marktwezen Plaatselijke Belangen 20 september. Vergadering Aquariumvereni ging Rasbora. Hotel Tijhuis. 23 september. Filmclub Rijssen, bespre ken vakantiefilms. Kantine OMEFA 8 uur. 28 september. Ledenvergadering E.R..KV,, Café Struik 6 uur. 18 oktober. Lezing met dia's Aquariumvereni ging Rasbora. Hotel Tijhuis. 21 oktober. Filmclub Rijssen. Vertonen en be spreken div. bijzondere films. Kantine OMEFA, 8 uur. 25 oktober. E.R.K.V. Voorlichtingsavond. De ze avond wordt verzorgd door „de Witte Molen". Vrije toegang. Café ter Harmsel, Boomkamp, half acht. 11 november. Aldolem Bondscollectie. Café Royal 8 uur. 22 november. Lezing met dia's Aquariumvere niging Rasbora. Hotel Tijhuis. 25 november. Filmclub Rijssen. Lezing en in structie over het maken van binnen-opna- men. Kantine OMEFA. 8 uur. 29-30 november. Vogelshow Zanglust. Café zer Harmsel. Boomkamp. 5, 6, 7 december. Tentoonstelling Eerste Rijs- sense Kanarievereniging. Café ter Harmsel Boomkamp. 13 december. Concert C.O.V. Hosanna m.m.v. O.Ph.O. en solisten Weihnachtsoratorium J. S. Bac'h o.l.v. dirigent W Mesdag. Parkge bouw, 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling algemene za ken. kamer 7, boven, vóór 5 uur 's maan dags. Uit het jaarverslag van de Coöperatieve aan- en Verkoopvereniging „Trio", met be drijven te Holten, Rijssen en Wierden, blijkt dat het jaar 1967 qua omzet een goed jaar is geweest. Nadat reeds een samenwerking was ge vormd tussen de verenigingen „Reutum- Ypelo" en „Notter-Zuna-Rijssen" werd op 1 januari 1967 de Coöperatieve Aan- en verkoop vereniging „Holten" ook in het samenwer kingsverband opgenomen. Ook het financiële resultaat stemt tot te vredenheid, zo vermeldt de voorzitter van „Trio" de heer Ooms in het jaarverslag. In de loop van dit jaar werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden welke nodig waren voor de verbouwing te Holten. Het bestuur van „Trio"- is als volgt samen gesteld: A. Ooms, Wierden, voorzitter, J. H. ter Keurs, Ypelo, secretaris, G. J. Rietberg, Holterbroek. A. J. Mensink, Zuna, J. A. Hei- merink, Wierden, D. J. Bronsvoort, Dijker- hoek, W. Boode, Notter, J. Kippers, Wierden en J. W. Hulsman, Beuseberg (Holten). De directie wordt gevoerd door de heren M. Bouwhuis, Holten, B. H. Kwast, Wierden en H. H. Müller, Rijssen. Aan veevoeders werd in 1967 verkocht 721.242 kg. Van de mengvoeders werd aan varkensvoeders geleverd: 9.850.000 kg. Aan de contractmesterij varkens (welke re geling een aflopend karakter heeft) werd in 1967 3.144.000 kg. varkensvoeder geleverd of bijna 32 pet. van de totale varkensvoeder- omzet. Ook de biggenfokkerij werd zowel in aantal als in kwaliteit door deze mesterij- regeling bevorderd. De bezetting van de legpluimveehouderij is in de kring Holten groter dan in Rijssen- Wierden, terwijl in dit laatste gebied van „Trio" wat meer aan opfok- en mes te rij voor de slachtsector wordt gedaan. Binnen de vereniging werden in 1967 bij be nadering een 500.000 stuks slachtkuikens af- gemest en binnen de integratieregeling van „Wezep" N.V. aan deze slachterij geleverd. Het daarvoor benodigde opfok- en aanhou den van slachtkuikenmoederdieren, welke door het C.P.I. worden geleverd, heeft tevens binnen de vereniging plaats. Door de samenwerking van de 3 oude ver enigingen in Trio-verband werd het mogelijk het persen van mengvoeders zelf ter hand te nemen. Het blijkt dat het koek en meel voeren met name in de rundveesector afneemt ten gunste van het voeren in brok en korrel vorm. In het bedrijf te Holten werd een per- serij gebouwd welke ruim een maand in be drijf is. Na enige aanloopmoeilijkheden ver trouwt het bestuur en directie erop dat thans een goed persprodukt aan leden en afne mers kan worden geleverd. De bulk- en kwan tumkorting aan leden bedroeg in 1967 f. 79.800,-. De bulkleveringen bedroegen het afgelopen jaar aan leden ca. 6.735.000 kg. of wel 35.7 pet. van de totale mengvoederomzet. Op 42 bedrijven in Wierden, 27 in Holten en 27 bedrijven in Rijssen wordt momenteel los in bunker ontvangen. Gezien vooral de ar beidsbesparing wordt een verdere toename van deze leveringsvorm verwacht. De omzet van „Trio" in 1967 bedroeg bijna 10 miljoen gulden. De vereniging Trio houdt zich bezig met de aan- en verkoop, zonodig de be- en verwer king van benodigdheden voor het landbouw bedrijf in de meest uitgebreide zin, daaron der ook brandstoffen begrepen. Verder ex ploiteert de vereniging als onderdeel van haar bedrijf één of meer winkels, waarin verbruiks- artikelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht. Het aantal leden bedroeg op 31 december 1967: 463.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1