Dokter Oosthoek en het conflict met de gemeente Noodgebouw van Raiffeisenbank maandag geopend in plan Zuid AUTOVERZEKERING L. Kunst AFWEZIG Veel belangstelling en prima materiaal op schapenfokdag VOORTMAN N.V. Aldolem opent nieuwe seizoen Geslaagd voor het diploma typen Successen voor k y nologen RE O BENOEMD Print-Tex opende stoffenzaak GR1EPPIEN Nieuws van het beatfront AGENDA BOEIENDE LEZING VOOR HUISVROUWEN WEEKEND DIENSTEN S PORT CLUB-ATLETEN LIEPEN IN MEERDE Vrijdag 13 september 1968 51ste jaargang no. 37 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting WEEKBLAD VOOR RUSSE N RIJLITO TROK MEER DAN 17000 BEZOEKERS ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 0 5704-257 De organisatoren van de Rijlito 5 kun nen met veel voldoening terugzien op 'n evenement dat meer dan 17.000 bezoe kers heeft getrokken. De expositie is én ^oor de organisatie én voor het over grote merendeel van de standhouders 'n geslaagde gebeurtenis geworden. Rijssen heeft zich van de beste zijde laten zien. Vooral de middenstand. Duidelijk is ge worden dat Rijssen een levendige stad is, die bediend wordt door een midden standsapparaat, dat kan wedijveren met de mogelijkheden die belangrijk grote re steden dan Rijssen te bieden hebben. De standhouders hebben eer van hun werk gehad. Men is uitstekend voor de dag gekomen en opvallend was. dat er geen achterblijvers wa ren, die nog wel eens de totaal indruk kunnen drukken. Mede door de grote zorg, die de standhouders aan hun presentatie hebben ge wijd ontstond een fraaie tentoonstelling, die een uitstekende indruk heeft achtergelaten. Enigszins jammer, was. dat niet alle branches van de Rijssense midden stand acte de prèsence gaven. Daardoor gaf de presentatie van de Rijssense middenstand als zodanig een on volledige indruk. Maar dat is uiteraard niet te wijten aan de organisatoren. Re.eds tijdens de openingsavond toen meer dan 2500 bezoe kers waren genoteerd wèfd duidelijk dat ook deze Rijlito een succes zou worden. Die in druk werd op donderdagavond (koopavond) duidelijk bevestigd .en ook de volgende dagen bleef de belangstelling groot. Door de stand houders, die in het algemeen zeer tevreden wa ren over het bezoek en over de resultaten van de Rijlito, werden goede contacten gelegd, die In de naaste of verdere toekomst zeker hun vruchten zullen afwerpen. Het was sympathiek van de organisatoren dat ook een plaats was ingeruimd voor het Kon. Wilhelminafonds en voor het Rode Kruis, die zich hier op goede wijze presenteerden. De miniatuurkermis op de buitenstands heeft evenals de expositie enorme belangstel ling getrokken. Vooral voor kinderen was dit buitengebeuren een sensatie. De mini-scoo ter trok grote belangstelling en de vraag s, wie meer hebben genoten, de ouders of groot ouders, de ooms en de tantes of de kinderen, die een ritje mochten maken op de totaal on gevaarlijke "vêTnkeTtjes5. Iedereen vónd "net ja-mmer, dat het „maar zo.kort duurde". Ook werden er veel vissen gevangen. Altijd prijs Met ballen gegooid en ook al raakten de kin deren gteen bus, ook hier kregen ze altijd een troostprijs. Gretig aftrek vonden de behendig heidsspelen, zoals het muntenspel en het klok kenspel. Vooral het muntenspel was kenne lijk een attractie en de behe.erder maakte goe de zaken. Dan waren er twee oliebollenkra- jnen, die hun produkten bijzonder goed aan de man brachten. Al met al een grote attrac tie voor jong en oud. Door de Rijlito is een ander belangrijk ge beuren enigszins in de verdrukking gekomen. Dat is de Rijssense markt verloting, die op maandag 7 oktober plaats vindt. Niet dat de bestuursleden van de vereniging Marktwezen en Plaatselijke Belangen in zak en as zitten, maar het is nu eenmaal een feit, dat door de Rijlito een zekere depressie is waar te nemen, die hopelijk van korte duur is. Men kan zijn geld natuurlijk maar een keer uitgeven. Toch zal ook de Grote Marktverloting 1968 moeten slagen, immers deze verloting is min of meer de kurk waarop de vereniging Marktwezen, Plaatselijke Belangen en VVV drijft. Het is een belangrijke inkomstenbron, waarmee men al- Lerlei werkzaamheden em activiteiten, die lig gen op het terrein waarop de vereniging werk zaam is, financiert. Dat is op de eerste plaats de bevordering van het vreemdelingenver keer en het steunen van alles wat kan worden samengevat onder de noemen „plaatselijke be langen". En dat is heel wat. De verloting wordt dit jaar voor de 45ste keer gehouden, met als hoofdprijs: een koe. Vreemdelingen, die voor de 1ste keer van de Rijssense markt verloting .en van de hoofdprijs horen, zijn al tijd geneigd te glimlachen. „Vreemd, je kan in deze loterij een koe winnen." Onmiddellijk vraagt men zich af wat men dan met het dier aan moet maar al gauw komt men tot de ont dekking (ja, natuurlijk) dat het beest verkocht kan worden aan d.e eerste de beste slager. En dat je dan om en nabij de duizend gulden kan vangen. Dan is plotseling die hoofdprijs niet zo vreemd meer en eigenlijk is alleen al de mogelijkheid een koe als hoofdprijs te win- n plotseling een attractie. Een attractie is ds marktverloting altijd geweest. Opmerkelijk is het feit, dat de vereniging in staat is ge weest de verloting te handhaven. Bij de con currentie van de voetbaltoto, van de Duitse lotto, van grote landelijke loterijen, met hoofd prijzen als huizen en wat niet ai is de Rijssen se marktverloting blijven bestaan. Vaak is de vraag gesteld hoe het mogelijk is, dat de ver eniging in betrekkelijk korte tijd de presta tie weet te leveren 15.000 loten te verkopen. Het antwoord op die vraag is niet zo heel moeilijk. Een zeer groot deel van de Rijssen se bevolking wil bij wijze van traditie in het bezit zijn van een .marktlot. Hoewel de grote markt niet meer zo n belangrijke dag is, als voor 50 jaar geleden, is er toch iets van die sfeer uit vroegere dagen blijven hangen. Men hoorde d.e verhalen en men luisterde naar de anekdotes die rond de marktverloting zijn ont staan. En op de avond van de trekkingsdag gaat men naar het trekkingslokaal om een trekkingslijst te kopen. Dan ziet men blijde en teleurgestelde gezichten. Teleurgestelde? Nee, eigenlijk niet. Je doet mee, je wil mee doen, en dit jaar geen prijs, misschien het vol gend jaar de koe, zo troost men zich al gauw. Zo trekken de komende weken de verkopers van de loten door stad en land. En ze zullen zonder twijfel ook dit jaar de 15.000 loten aan de man brengen. Dat is geen vraag. Wel een vraag is: „Wie wint dit jaar de koe?" ARTS VAN U t.e.m. 24 SEPTEMBER D« collega s nemen als volgt waar: A t.e.m. D dokter J. Bijleveld E t.e.m. K dokter G. A. Huisman L. t.e.m. L doktoren J. de Jong en D. Oosthoek De amateurfotografenvqreniging Aldolem opent vandaag (vrijdag 13 sept) het nieuwe jvinterseizoen met een algemene ledenverga dering die zal worden gehouden om acht uur in café Royal aan de Haarstraat. De agenda bevat de normale punten als notulen, jaarver slagen etc. Er zl geen nieuw bestuur worden gekozen deze avond, tenzij .een aantal leden hier anders over denkt. Namen van eventue le kandidaten kunnen tot acht uur worden in gediend bij het zittende bestuur. Na de jaarvergadering zal Aldolem een dia- avond van eigen werk verzorgen. Voorts is er op 11 november een bondscollectie, eveneens in café-restaurant Royal. Het Aldolembestuur heeft gemeend het bescheiden bibliotheekje, bestaande uit fotoboeken, te moeten ophef- aen wegens gebrek aan belangstelling. Tot nog toe kon iedereen gratis ov.er deze boeken, die de Aldolemvoorzitter in beheer had, beschik ken. Eigenaardig genoeg, aldus het Aldolem bestuur, heeft nooit iemand van dit aanbod ge bruik gemaakt. Voor de op 10 sept. j.l. gehouden bijeen komst van de afd. Rijssen v.d. Ned. Ver. v. Huisvrouwen bestond een goede belangstelling Deze eerste avond in het nieuwe seizoen werd verzorgd door mevr. Koese-Tammeling uit Ensched.e met een lezing over Bretagne. Op boeiende wijze vertelde zij over dit deel van Frankrijk, waarvan de bevolking van Kel tische oorsprong is en ook nog Bretons spreekt. Daarna vertoonde zij mooie dia's. Hierdoor kregen de aanwezigen niet alleen ten goed beeld van de schoonheid van dit schiereiland met zijn steile granietkust, eilandjes en klippen, maar ook van zijn bevolking en cul tuur. De pres. Mevr. Witkop dankte tot slot r-. Jfetese hartelijk voor de?.e mooie avond. De volgende cursisten van het „Instituut Riessen" behaalden onlangs het diploma ty pen. H. M. Ali'erink, A. Baan, G. Bakker, G. Bloe- mendaal, J. H. Boeve* J. Brinks, B. Dannen- berg, Ohr. Draayer. G. Hofman, H. J. Jansen H. Klein Legtenberg, A. Klein Spenkelink, H. A. Kornegoor, M. Loman, J. ter Maat, I. G. Markvoort, J. Peddemors, E. Rosman, J. San- derman, G. J. Vasters-Hobbelink, G. Zandvoort, J. Zandvoort, Fl. S. Zoomer, J. W. Baan Weerheim. J. Ave-esch, G. Beltman, H. J. Bieieman, L. Dekkers, J. H. Dekkers, H- Haase, G. J. Pluimers. S. P. Rahajaan, J. Rutterkamp, J. Tij hof. Deze cursisten kregen hun opleiding van mej. Ras en de heren Kraa, Ligterink van der Stouw en Walinga. Op d,e internationale Kampioenstentoonstel ling te Barneveld behaalden een tiental leden van de kynologenclub REO opmerkelijke suc cessen. Het meeste succes behaalde B. van Heek met zijn Groenendaler (Belgische her der) die het predikaat lu en het kampioen schap in de wacht sleepte. Verdere resultaten waren St. Bernard, J. v.d. Belt 2 u en reserve kampioen. Whippets. J. ten Brinke, Enter, 5 u. Bouviers. G. Klein Nagelvoort 3 zg. Riessen Schnauzers, J. Hanstede lzg. Jeugd- klasse. Dalmatische honden, M. Boerman, 2u. Cocker Spaniel, J. v.d. Belt 2u, H. van Es Nijverdal 3u. Amerikaanse Spaniels. B. Kamphuis, 2u en reserve kampioen. Draadharige Duitse Staander A. Bloemen de-al 1 zg. Jeugdklasse. Bemer Senner. B. van Heek lu, reserve kampioen. Een interessant experiment volvoerden plaatselijke bouwvakarbeiders in de kleine plaats Mürsbach in het Zuiden van de Duitse Bondsrepubliek. Voorzich tig braken zij een bouwvallig huis af, lieten echter het oude vakwerk slaan, want de eigenaareen winkelier, wil koste wat het kost de mooie gevel in stand, houden, die thans, door zware balken gestut, vrij in de ruimte staat. Na. bewerking van het houten vakwerk met conserveringsmiddelen wordt het nieuwe huis eraan vastgebouwd. Aan wat hij „het grote conflect met het ge meentebestuur" noemt wijdt dokter D. Oost hoek. voorzitter van Sportclub Rijssen zijn hoofdartikel in het september-nummer van het cluborgaan „De Koerbelt". Het conflict komt hierop neer zegt de sportieve arts, dat er tus sen Sportclub Rijssen en de gemeente een con tract bestaat, waarin is overeengekomen dat geen gebruik van de velden mag worden ge maakt in de periode van 15 mei tot 15 augus tus. Daar dit jaar de velden in een zeer goede conditie zijn. vroeg de voetbalvereniging Ex celsior aan de gemeente verlof om eerder te mogen trainen. Dit werd geweigerd en omdat er geen weg te vinden was, om een gesprek hierover op gang te krijgen heeft het bestuur van Sportclub besloten toch te gaan trainen" waarop de heer Richardson (beheerder van net sportpark, Red) en de burgemeester in iet geweer kwamen, aldus de heer Oosthoek. „Ons optreden Ls nimmer tegen dé héér Ri chardson persoonlijk bedoeld geweest", zegt de Sportclub voorzitter en zo gaat hij verder: „Het spijt mij als voorzitter iedere keer weer dat de heer Richardson dit zo aan schijnt te voelen. Dat enkele leden die bewuste avond blijkbaar onwelvoegelijk tegen de beheerder van het. Sportpark zijn opgetreden spijt mij zeer. Als bestuur bieden wij hiervoor onze excuses aan." De achtergrond van dit conflict is verder o. a dat de heer Richardson beweert dat op één vreid maximaal 3 wedstrijden per week ge voetbald mogen worden. Dit konden wij ons wel voorstellen van de Heidemij en vhn de gemeente aldus dokter Oosthoek maar wij als voetbalvereniging moeten spelen en wij pre fereren een iets minder goede grasmat en meer wedstrijden, boven eem biljartlaken. Dit standpunt heeft het bestuur van Sport club te berde gebracht in een onderhoud met het college van B. en W. en dokter Ooathoek is van mening dat daar begrip is gevonden voor het standpunt van zijn bestuur, in zover re dat het volgend jaar over deze materie een bespreking zal plaatsvinden tussen de gemeen te en de voetbalverenigingen. De Sportclub-voorzitter heeft zich hierna in verbinding gesteld met de grondtechnische dienst van de KNVB. In plaats van daar begrip te vinden voor zijn standpunt moest hij „tot zijn verbazing" constateren dat door de KNVB aan de gemeentes is geadviseerd de sportpar ken te sluiten van 15 mei, of zoveel later als de competitie is beëindigd tot 15' augustus. Vol gens die ervaring van de bond is dit n.l. de eni ge manier om de velden voor de toekomst zo goed mogelijk te sparen. In zeer incidente le gevallen zou de gemeente na strenge keu ring een uitzondering kunnen maken. Ook werd door de grondtechnische dienst De opening van het noodgebouw van de Coöperatieve Raiffeisenbank Notter-Rijssen in plan Zuid. ging maandag niet met veel offi cieel vertoon gepaard. Niettemin moet dit feit een belangrijke gebeurtenis voor de directeur en het bestuur van de bank worden genoemd. De Coöperatieve Raiffeisenbank heeft goed geboerd in Rijssen. Het is een wijsf bestuurs besluit geweest om de bank, die oorspronke lijk als bijbaantje door de vader van de huidige directeur werd geleid „over te plaat sen" naar Rijssen. Dat gebeurde aanvankelijk in de vorm van z.g. zittingsdagen maar in 1958 werd het hoofdkantoor van de bank aan de Huttenwal geopend en sindsdien heeft de Raiffeisenbank een belangrijke plaats in genomen in de financiële wereld van Rijssen en omgeving. Vooral als spaarbank neemt de ze bank een grote plaats in, terwijl ook op alle andere terreinen van het bankwezen de Raiffeisenbank een goede naam heeft weten HUISARTS: Dokter Bijleveld, Haarstraat, Rijssen, tel. 05480-2603. TANDARTS: L. J. Lenstra, Karei Doorman straat 28, Wierden, tel. 05496-1765. DIERENARTS: J. van Nouhuys, Dr. Stok- kerstraat 37. Rijssen, tel. 05480-2487. Mej. T. A. M. Kaspersma te Rijssen werd uit 135 sollicitanten benoemd tot kleuterleid ster te Aalsmeer. te verwerven. De spaartegoeden groeien jaar lijks aan met meer dan 1 miljoen gulden, een feit waarover de directeur en het be stuur van de bank zich zeer verheugen. Toen de heer G. Schuitemaker het kantoor van de bank in 1958 betrok had hij assisten tie van 1 bediende, terwijl hij thans 6 perso neelsleden tot zijn beschikking heeft. Door meer service aan het publiek te verlenen be sloot het bestuur een noodgebouw te plaat sen in plan Zuid en na veel voorbereidend werk kon het gebouw maandag worden ge opend. Bij de opening waren naast de heer G. Sch,uitemaker aanwezig zijn vader (oud-kas sier) en de heer A. Ooms voorzitter en J. Mensink. bestuurslid. De Raiffeisenbank zorgde op de Rijlito voor Waar slager Lucassen niet zo lang geléden in de Grotestraat zijn zaken deed is thans een winkel uit een geheel andere branche ge vestigd n.l. de \.V. Print-Tex. een stoffen zaak die woensdag haar deuren opende. Reeds de eerste dag bestond er veel belang stelling voor de nieuweling in het Rijs sense zakenleven. De zaak is overzichtelijk en smaakvol in gericht. Stoffen van uiteenlopende kwaliteiten, kleuren en tinten zijn hier ruimschoots voor radig. De winkel doet gezellig aan en het heeft er de schijn van dat deze zaak wel in de belangstelling van de Rijssense dames zal komen te staaA. een aardige attractie. In haar stand was een elektrische trein opgesteld waarvan de wa- gonnetjes gevuld waren met dubbeltjes. De Rijlito-bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om het aantal dubbeltjes te raden, waarvoor als prijs de fraaie trein was uit geloofd. Duizenden hebben een gooi naar het succes gedaan, maar er kon natuurlijk maar één winnaar uit de bus komen. Het juiste aantal was: 170. Dit aantal werd drie keer nauwkeurig ge raden. Na loting werd als winnares aangewe zen mej. Beverdam uit Rijssen. Een troost prijs van f. 25,- werd gewonnen door mevr. Verschoor-Nauta en door de heer J. Bruins, Witmoesdijk 8. Zaterdag organiseerde de atletiekvereniging de Gemzen in Heerde een 20 km. wegwed strijd waaraan ook 5 sportclubatieten deel namen. Om half drie gingen de ruim veertig deelnemers van start in een hoog tempo en het duurde niet lang of er vormde zich reeds een kopgroep. Na 1 uur en 07 minuten finishte De Uyter als eerste. Van de Sportclub-atleten wist H. J. Wolterink zich als eerste te plaat sen in een tijd van 1.19.37. Tweede werd H. Wolterink in 1.27.58 en derde J. Voortman in een tijd van 1.31.0. De twee overige atleten Zandbergen en Velterop moesten na een in zinking de strijd staken. Gezien de resulta ten van het vorig seizo,en zijn de tijden van df Sportclub-atleten besiiet beter geworden. van de KNVB medegedeeld dat op één veld liever niet meer dan drie wedstrijden per week zouden moeten worden gespeeld en dat de ge meente per veld niet meer dan 5 senioren elf tallen zou kunnen accepteren. Kennelijk heeft dokter Oosthoek dit stand punt van de KNVB niet verwacht eni hij be kent eerlijk dat deze stellingsname van de bond een „grandioze overwinning" voor de be heerder van het sportpark, de heer Richard son betekent. Sportief geeft de Sportclub-voorzitter de heer Richardson een compliment voor het feit, dat hij deze getallen en cijfers wist, terwijl hij pas vrij korte tijd in deze materie zit. Daarmee is deze zaak afgedaan. Dokter Oosl- ho.ek spreekt tót slot van zijn hoofdartikel de hoop uit, dat Sportclub dit jaar op deze ma nier niet weer in contact komt met de plaat selijke autoriteiten. Ik heb het in de hoed Meriej, De butte doot miej zear, Woer hej dee grieppiln too ezat, Of zeent er ginne mear. Joa. 'k heb dr nog een stuk of wat, Mear is 't wal griep, Getjan, Stél det het non wat aanders is, Goat eawn biej 'n dokter an. As ik noar 'n dokter goa dan zin 'k Toch vaste 'n dik uur kwiet, En dan krieg 'k nog dezelfde piln, 't Is zuene van de tied. Meriej drung mear neet 'vearder an, Det har jums toch gin zin, Met 'n betje water num Getjan Dr dree teglieke in. Getjan mear good en wal op 't woarh, Kreeg kraampn, kon neet mear stoan, Hee mos zoo rap as hee mear kon Noar zeekre plaasse goan. Mear 't bleef neet biej dee eene keer, Hee har dezelfde weg Toen hee um tien uur skoffen kon, Verskaejn keer of eleg. Umdet hee zoo neet woarken kon, Vreug hee zin baas verlof, Mos oonderweg nog 'n moal of dree Eawn van de fietse of. In 't hoes was 't eerste wat hee vreug: Woer zeent dee piln ebleewn, Hee keek op 't flaske en hee zag Wat doar stun op eskreewn. Onee, dee piln warn neet vuur griep, Of har iej 't ook al duur, Joa juustemeant, heel good eroan, Doar warn dee pilkes vuur. J. ROZENDOM. RIJSSEN. V Zaterdag a.s. organiseert Beatclub Scrible een hippe avond m.m.v. de Blues Corpora tion uit Nijmegen. Verder wordt 't net zo ge weldig als afgelopen zaterdagavond, toen wa ren er de Rhy Be Blues Group, 't Was een knal avond. Waarschijnlijk is er op donder dagavond 19 september discobal. Verder pre senteert Scrible binnenkort de First Move, Flux en ook hoogst waarschijnlijk The Gong uit Nijmegen. Voor de schapenfokkers uit Oost Overijs sel was de 17e schapenfokdag, die maandag op het veemarktterrein in Rijssen werd ge houden een belangrijk gebeuren. Er was gro te belangstelling en ook nu weer werd dui delijk dat de schapenfokkerij een steeds gro tere plaats in Oost Overijssel gaat innemen. Naar het oordeel van de jury werd er uit stekend materiaal aangevoerd. Ook in de kwa liteit is e.en stijgende lijm merkbaar en het heeft er de schijn van dat de belangstelling jaarlijks groter wordt. Het moet voor de heer en mevr. Jansen uit Rijssen een grote voldoening zijn deze vooruitgang zowel in kwaliteit als in kwanti teit te constateren. Het is immers voor een belangrijk deel aan dit echtpaar te danken dat de belangstelling voor de schapenfokkerij de laatste jaren zo duidelijk merkbaar vooruit is gegaan. De heer en mevr. Jansen kochten een aantal jaren geleden een kampioensram, Ramses 941, di.e min of meer de stamva der is geworden van het goede Texelse schaap in Oost Overijssel. De schapenfokdag 1968 is voortreffelijk ge organiseerd. De jury, die bestond uit de he ren A. Bekedam Zwolle, Dr. J. Grashuis. Ha- mersv.eld, J. v.d. Horst, Genemuiden, J. Huis man, Marknesse, P. Kistemaker, Abbekerk, J. Knol, Zwolle, A. Kok, Mastenbroek, H. J. Oortgiesen, Arnhem, H. W. Remmelink, Warnsveld en K. Reyne Barsingerhorn, was evenals de arbiter Ir. C. P. van Rossum vol lof zowel over de organisatie als over d.e kwaliteit van de aangevoerde dieren. Mem kan zich hier in Oost Overijssel qua kwali teit meten met de bakermat van het Texelse schaap op het eiland Texel. Uit het feit, dat er ook een levendige han del werd gedreven en dat ook verschillende nieuwelingen, een of meer schapen aankoch ten kan de conclusie worden getrokken, dat de belangstelling voor de schapenfokkerij nog steeds vooruit gaat. Uitslagen: Kampioen bij de rammen werd Arend van G. J. Wilmink Rijssen. Reserve kampioen bij de rammen werd Theo van J. H. A. Naafs, Ambt Delden. Bij de ooien was de kampioen van O. Zwols- man uit Enter en r.eserve kampioen werd Thea 43 van J. A. Wilmink, Rijssen. De overige uitslagen luiden: Rammen van 3 jaar en ouder: la Arend, eig. G. J. Wilmink, Rijssen. Rammen van 2 jaar en ouder: la Kolonel, eig. J. Westendorp, Enschede. Éénjarige rammen: la Ramses 54, eig. VL Jansen, Rijs&en. Ramlammeren geb voor 25-2-'68: 1 Tarzan, eig. T. Wevers, Markelo. Ramlammeren geb. tussen 25-2-'67 en l-2-'68 la no. 9738. eig. J. E. Poppe, Almelo. Ramlammeren gb. tussen l-3-*68 en 7-3-'68: la Koning, M. Jansen. Rijssen. Ramlammeren geb. tussen 7-3-'68 en 11-3- '68: la Koning 9, M. Jansen, Rijssen. Ramlammeren geb. tussen 11-3-*68 en 20-3- ?68: la Koning 12, M. Jansen, Rijssen. Ramlammeren geb. na 20-3-'68: la Ramses J. A. Wilmink, Rijssen. Ooi met ram en ooilam: la Keria, J. Wes tendorp, Enschede. Ooi met 2 ooilammeren: la 28882, eig. A. Kamphuis, Wierden. 1 Va-jarige ooi met één ooilam: la 7425, eig. eig. T. Wevers, Markelo. 3-tal ooilammeren van één eigenaar: la G. Westendorp, Enschede. Ooilammeren geb. voor 25-2-'68: la 8880, eig. T. Wever-6, Markelo. Ooilammeren, geb. tussen 25-2-68 en 2-3-'68f la 8881, T. Wevers, Markelo. Ooilammeren geb. tussen 2-S- 68 en 8-3-'6$:i la 9703, eig. J. Schottink, Diepnheim. Ooilammeren g,eb. tussen 14-3-'68 en 24-3-'68: la Grolli, eig. J. Westendorp, Enschede. Ooilammeren geb. na 24-3-'68: 9820 eig. H. Heyink, Hengelo. Ooien van 5 jaar en ouder: la 6373 eig. W. G. ten Pierik, Diepenheim. Ooien van 4 jaar: la Thea, M. Jansen, Rijssen. Ooien van 3 jaar welke in totaal vier ot pieer lammeren hebben geworpen: la 6655 eig. T. Wevers, Markelo. Ooien van 3 jaar, welke in totaal minder dan vier lammeren hebben geworpen: la 6804 .eig. O. Zwolsman, Enter. Ooien van 2 jaar welke één keer hebben geworpen: la Thea M. Jansen, Rijssen. Ooien van 2 jaar welke één keer hebben ge worpen: la Thea J. Wilmink, Rijssen. Ooien van twee jaar welke twee keer heb ben geworpen: la 7025 eig. H. M. Kamp, Almelo. 1'/2-jarige ooien, welke gezoogd hebben: la 7426 eig. J. Assink, Hengevelde. l' ï-jarige ooien geb. voor 8-3-'67: la Grolli, J. Westendorp, Enschede. 1'2-jarige ooi.en geb. na 8-3-'67: la 52044 eig. O. Zwolsman, Enter. Minstens vijf afstammelingen van een ramt la Diamant. J. Westendorp, Enschede. Minstens vijf afstammelingen van een ramt la Kolonel J. Westendorp Enschede. Groep van drie ooien van bedrijven met ten hoogste zev.en ooien van een jaar en ouder la J. Wilmink, Rijssen. Groepen van vier ooien van bedrijven met: acht of meer ooien van een jaar en ouder: la T. Wevers, Markelo. 13 september, Jaarvergadering fotoclub Al dolem, Café Royal, 8 uur. 14 september, Populair tuinconcert doot mu- ziekver. Wilheimina, Volkspark, 8 uur. 14 september, Scrible.- Blues Corporation, Pa rochiehuis, 8 uur. 17 september RMC-rit, Veemarkt, half acht. 17 september, Begin schaakseizoen1, café Royal 8 uur. 20 september, Vergadering Aquariumvereni ging Rasbora. Hotel Tijhuis. 28 september, Ledenvergadering ERKV, Café Struik, 6 uur. 25 oktober, ERKV. Voorlichtingsavond. Deze avond wordt verzorgd door ,,De Witte Mo len", Vrije toegang. Café ter Harmsel, Boomkamp, half acht. 18 oktober, Lezing met dia's, Aquariumver eniging Rasbora, Hotel Tijhuis. 11 november, Aldolem Bondscollectie Café Royal, 8 uur. 22 november, Lezing met dia's, Aquarium vereniging Rasbora, Hotel Tijhuis. 29-30 november. Vogelshow Zanglust, Café ter Harmsel, Boomkamp. 5, 6. 7 december, Tentoonstelling Eerste Rijs sense Kanarievereniging, Café ter Harmsel, Boomkamp. 13 december. Concert COV Hosanna m.m.v, O.Ph.O. en solisten Weihnachtsoratorium J, S. Bach. O.I.V. dirigent W. Mesdag, Park gebouw, 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemen» Zaken, kamer 7 boven, vóór 5 uur 's maan dags.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1