Burgemeester Landweer opende R IJ Lil t 5 Al halve ton voor nieuwe N.h.-kerk Borghorst te gast bij schaakclub in Rijssen de Daverend feest in RIJLITO-tent Prachtige courses bij de windhondenrennen EVENEMENTEN IN RUSSEN V oor de laatste maal op Driehoeksplein Ds E. M. Bakker arriveerde ssen ruimte doopdiensten Swiebertje eu Bromsnor oogstten succes AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Burgemeester Landweer opende nieuwe kantine q 111 PREDIKBEURTEN WOERUMME Ds Jongerden bedankte Vrijdag 6 september 1968 31ste jaargang no. 36 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting De oproep die ds. J. de Lange, Ned. herv. predikant te Rijssen onlangs plaatste in ,,Ons Kerkblad", het officieel orgaan van de Ned. herv. kerk, heeft weerklank gevonden. Vorige week bood iemand een lening aan van 10.000,waardoor het totaal thans is gestegen tot 51.000,In totaal is een bedrag nodig van 500.000 gulden, zodat momenteel een tiende deel van het bedrag binnen is. De giften blijven echter binnen komen met be dragen van 10, 25 en 100 gulden. Het ligt in de bedoeling dat nog deze maand een aanvang zal worden gemaakt met de bouw van de nieuwe kerk die zal verrijzen in Plan Zuid. Maandag 9 september wordt in Rijs sen reeds voor de 17e maal de Schapenfokdag van het Texels Schapen stamboek in Overijssel voor Twente in Rijssen gehouden. In Rijssen bestaat ten opzichte van andere fokdagen, zeer grote belangstel ling. Vrijdagavond was het een daverend feest in de Rijlitotent. Voor een talrijk (jeugdig) ■publiek traden op „The First Move" en de bekende ..The Buffoons". Het is voor de teeners een geweldige gebeurtenis gewor den. Vooral The Buffoons, via televisie er, radio en. platen bekend gewor den. werden met gejuich ontvangen. Enthousiast luisterde men naar de welluidende muziek die deze ..Nèderlandse Beatles" zoals ze wel eens ioor den genoemd, maakten. Het jeugdige publiek heeft zich voortreffelijk ge dragen. De organisatoren kunnen met genoegen op de organisatie van dit teenerevenement terugzien. Ds. J. Jongerden van IJsselmuiden die dooi- de Ned. herv. kerkeraad van Rijssen was beroepen in de vacature van ds. Van 't Ende, heeft voor dit beroep bedankt. Weekenddienst WEEKBLAD VOOR RUSSEN m Onder grote belangstelling opende burgemeester C. B. J. Landweer in hotel Weltering officieel de Rijlito 5. Namens de organiserende verenigingen, de mid denstand HABI, de R.-K. Middenstands- vereniging. de VVV en de Horeca sprak de heer A. F. M. Paauvve een welkomst en openingswoord, waarin hij allen die hadden meegewerkt aan het tot stand- komen van de Rijlito. dank bracht. Tien speciaal woerd van dank richtte spr. iavt het gemeentebestuur van Rijssen tol de directeur van gemeentewerken, dc heer Hol lander, tot de directeur van het G.E.B. de heer Capelle en tot allen die op enigerlei wijze hebben medegewerkt aan deze rijlito daarvan wij aldus de heer Paauwe verwach ten dat het een geslaagd gebeuren zal wor den". Spr. releveerde dat een manifestatie als deze niet vanzelf van de grond komt. Er is door de diverse besturen en commissies veel werk verricht en dank zij de samenwerking de Rijlito tot stand gekomen, die met zijn buitenattracties door velen zal worden bewon derd. Rat het Driehoeksplein voor evenementen «Is deze in de naaste toekomst niet meer kan worden gebruikt vinden wij. aldus de heer Paauwe, jammer. Deze zaak is al in een zodanig vergevorderd stadium dat hier wel niets meer aan te doen zal zijn. Burgemeester Landweer begon zijn openings toespraak met te stellen, dat de Rijlito be slist voor de laatste keer op het Driehoeks plein gehouden is. Begin 1969 zal een aan vang worden gemaakt met de bouw van het nieuwe stadhuis. In het verleden hebben duizenden belang stellenden de Rijlito's bezocht, en spr. twij felde er niet aan of ook voor deze lustrum Rijlito zal een beduidende interesse be staan". Het is algemeen bekend aldus de bur gemeester dat de organisatie in goede han den is. De totale expositieruimte is groter dan ooit tevoren. Ook het ontspanningselement van de Rijlito Is van belang. De afgelopen dagen zijn voor stellingen gegeven voor jong en oud. De or ganisatie van een gebeuren als de Rijlito is alleen mogelijk als de organiserende vereni gingen een hechte samenwerking hebben ge vonden. Dat is hier gebeurd en het heeft ge leid tot een goed resultaat. Daarvoor wil ik aldus burgemeester Landweer gaarne mijn grote waardering uitspreken. Natuurlijk ligt het accent van deze Rijlito bij de middenstand. Een goede middenstand is voor een stad en dorp van grote waarde. Wij mogen ons ge lukkig prijzen aldus B. en W. dat de Rijs- sense middenstand met haar tijd meegaat. Hoe wel in Rijssen Oost en Rijssen Zuid plaats is voor buurtverzorgende zaken zal toch ..drie kwart or. -inkeibestr.nd zijn plaats in bet centrum blijven zoeken. Woensdag nam de door de Ned herv. ge meente van Rijssen beroepen predikant, ds. E. M. Bakker zijn intrek in de geheel van binnen en buiten opgeknapte pastorie aan de Wierdensestraat. Ds. Bakker die zondag af scheid nam van Tholen hoopt op zondag 15 september zijn intrede te doen in een dienst in de Schildkerk. Daarmee is in het kernplan rekening ge houden. De sanering brengt ook voor een aantal middenstanders grote moeilijkheden mee. maar getracht wordt deze op te lossen mede door het werk van de gemeentelijke mid denstandscommissie. Als het volgend jaar zal worden begonnen met de bouw van het nieu we stadhuis wordt het parkeren van auto's in de binnenstad moeilijker dan thans. In het ontwerp kernplan zijn nieuwe moge lijkheden tot parkeren geschapen. Het bank wezen heeft begrepen dat Rijssen een groeien de gemeente is, en het feit dat verschillen de bestaande industrieën overwegen tot uit breiding over te gaan is eveneens een teken dat men de economische situatie van Rijssen met optimisme tegemoet kan zien. Tot slot sprak burgemeester Landweer zi.in waardering uit aan het adres van de organi satoren over het feit, dat men het Rode Kruis en het Kon. Wilhelminafonds (Kankerfonds) standruimte heeft verschaft. Met de wens dat de Rijlito 5 een groot succes zou mogen worden verklaarde burgemeester Landweer de expositie voor geopend en begaf hij zich met de beide wethouders en de gemeentese cretaris, begeleid door enkele leden van het organisatiebestuur naar de grote expositieruim te. waar kennis werd genomen ,.wat Riessen in 'n skoeterd hef". En dat. is heel wat. De afbeelding van de Rijssense vrouw bij de entree van de ten toonstellingstent zal wel niet voor niets zo groot en zo lang zijn. Want ,.hoe grötter de vrouwe, hoe grötter 'n skoeterd". Op de dinsdagavond gehouden ledenverga dering van de Schaakclub Rijssen werd een zeer geanimeerde bespreking gehouden onder voorzitterschap van de heer Fidder, die mede deelde dat op zaterdag 14 september de schaakclub uit Borghorst een bezoek aan Rijs sen brengt. Deze club zal een wedstrijd spelen tegen Rijssen waar zich staande de verga dering 18 leden voor aanmeldden. De Duitse gasten zullen hier om ongeveer B uur 's middags worden ontvangen. Na eerst een rijtoer door Rijssen te hebben gemaakt zal om half zeven worden begonnen met de wedstrijd. De wedstrijdleider zette de onderlinge com petitie uiteen. Gespeeld zal worden-volgens het kiezerssysteem. Aan het einde van het seizoen zal er een bekercompetitie worden gehouden, waaraan elke schaakliefh.ebber uit Rijssen of omgeving kan deelnemen. Medegedeeld werd voorts dat er een tien tal is samengesteld voor de competitie in de Twentse Schaakbond. Op de vergadering van deze bond, die binnenkort in Hengelo zal wor den gehouden zullen enkele afgevaardigden van de Schaakclub Rijssen aanwezig zijn. De Twentse kampioen schaken zal waarschijn lijk op 10 september in Rijssen simultaan spe len. Hieraan kan worden deelgenomen door al le schaakliefhebbers dus ook door niet-leden. Verheugend was dat verschillende nieuwe leden op deze eerste vergadering van het sei- toen acte de prèsence gaven. Na de Vergade ring, die een vlot verloop had werd een snel schaakwedstrijd gehouden, die zeer in de smaak viel. De prijzen werden gewonnen door het volgend viertal: 1. F. Krommendijk, 2. Braamhaar, 3. Stegeman, 4. Fidder. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds. J. de Lange (bed. H.A.) 19.00 uur Ds. J. de Lange (nab. H.A.) 9.30 uur Ds. W. van Tuyl (Bed. H.A.) 15.00 uur Ds. W. van Tuyl (nab. H.A.) GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK 9.30 uur Ds. A. Bregman 15.00 uur Ds. A. Bregman (Bed. H.A.) 19.00 uur leesdienst ZU1DERKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst 19.00 uur Ds. A. Bregman (Bed. H.A.) GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds. H. Brinkman (Bed. H.A.) 19.00 uur Ds. H. Brinkman (Bed. H.A. en dankz.) GEREF. GEM. IN NED ESKERK 9.30 uur en 18.30 uur Ds. J. de Groot 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds. H. A. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur Ds. J. W. Slager R.K KERK Zaterdag: 19.00 uur Avondmis Zondag 8.30 uur H. Mis; 10.30 uur Hoogmis Op verzoek van de Centrale Kerkeraad heeft de Ned. herv. kerkvoogdij besloten dat voor taan bij doopdiensten in de Grote kerk de eerste rij stoelen en in de Westerkerk de erste bank van het middenblok bestemd zijn voor doopouders. Hierdoor zal men meer ruimte hebben voor de doopsbediening. De laatste jaren bedroeg het aantal inzen dingen ongeveer 300 stuks, nu zijn er 400 die ren ingeschreven voor de fokdag. Ook op de schapenmarkt wordt grote aanvoer verwacht. Bij de inzendingen is een scherpe selectie toe gepast. Ongeveer 70 leden van het stamboek zorgen voor de 400 inzendingen, die zijn inge deeld in 25 rubrieken. 10 juryleden zullen de dieren beoordelen. Als arbiter treedt op ir. van Rossum, Rijksveeteelt consulent te Zwolle. Df schapenfokkerij in Twente heeft een hoog peil bereikt, gezien het feit dat verschil lende rammen het hoogste predikaat-,.prefe rent" hebben behaald. Een groot aantal aangevoerde dieren zijn afstammelingen van de preferente rammen. Deze fokdag is een uitstekende gelegenheid voor aankoop van fokmateriaal. Zoo vaake deanke wiej woerumme, Woerumme toch det groot verdreet, Woerumme mos det zoo, woerumme? Wiej zeukt en vroangnt, wiej weet het neef* Woerumme mut hee alle daage Oonder zon kruus gebukt bli.ewn goan, Woerumme mos den keal de vrouwe, Woerumme zee eur 'n man of stoan? Woerumme toch wordt mennegeene Zoo vuile lassen op eleg, Woerumme toch veendt menneg meansk® Zoo vuile teengstaand op zin weg? Woerumme toch zo vuile müejte, Woerumme toch zoo vuile leed, Woerumme toch dee slimme zeekte Waer ginnen dokter road vuur weet? Mear ook al blif vuur oons verbürgen Woerumme of het zoo mut goan, Al blif dr achter elk woerumme Vuur oons ook aajt een vroagteekn stoan, Toch is ook achter elk woerumme Woer wiej gin antwoord op kuent geewn, Duur Ene, met heel dikke letters, Een kloar doarumme op eskreewn. In de grote Rijlito tent was het zaterdag feest, 's Morgens en 's middags bewonderden enkele duizenden kinderen Swiebertje Brom snor Saartje en de burgemeester. De artisten hadden weinig moeite om de kin deren op hun hand te krijgen. Het was een daverend feest en dc kinderen reageerden zeer enthousiast. De lachsalvo's waren niet van de lucht en de Rijssense jeugd leefde volop mee met de vreemde avonturen en capriolen die Swiebertje ,.Op 1 april" weer uithaalde, 's Avonds trad op de boerenkapel de Hooi- plukkers uit Lochcm geassisteerd door de folkloristische dansgroep Het Overschotje. De belangstelling viel f J. ROZENDOM. RIJSSEN. ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 0 5704 -237 maar later op de avond viel het toch nog mee en genoten enkele honderden jeugdige en ou dere Rijssenaren van de muziek maar vooral van de boerendansen. De conferencier Hen nik slaagde erin bijna alle aanwezigen mee t« aanvankelijk wat tegen krijgen op de dansvloer. Het was zaterdag een bijzondere dag voor de Nederlandse windhondenrensport. De fraaie en goed gcoutileerde renbaan op de Koerbelt, algemeen erkend als een der mooi ste renbanen van Europa is verrijkt met een kantine, die door burgemeester Landweer ge opend werd. Deze kantine betekent een gro te aanwinst voor de renbaan en tevens een unicum in de Nederlandse rensport. Bij geen enkele baan in Nederland is een kantine aan wezig, die goede diensten bewijst niet alleen bij de prijsuitreiking, maar ook kan dienen als vergaderlokaliteit en als centrum voor al lerlei activiteiten. Burgemeester Landweer sprak de hoop uit dat deze kantine zal voldoen aan verwach tingen, die de windhondenrenvereniging er aan stelt, en dat deze kantine die de outillage van de renbaan sterk verbetert de belangstelling voor de windhondenrensport in Noord-Oost- Nederland nog zou stimuleren. Nadat de voorzitter van de windhondenren vereniging Rijssen een dankwoord had ge sproken namen de rennen een aanvang. Zoals zo vaak in het verleden werd het een prachtige middag voor de liefhebbers, die in groten getale van heinde en ver naar Rijssen waren gekomen. Er ontwikkelden zich uiterst spannende courses en vooral in de fi nales kon worden genoten van het geringe krachtsverschil van de vechtlust en van de uit gekiende techniek die de honden was bijge bracht. Prachtige coursis o.a. in de rennen voor de Afghanen. Deze exotische honden zijn niet zo snel als de greyhounds (windhonden) maar hun statige verschijningen hebben toch een grote aantrekkingskracht. In deze klasse was de le prijs ('n fraaie beker) voor mevr. Hoek- stein-PoI uit Delden met haar „Maimana". Tweede werd Dana van de Oranje Manege van mej. Pauptit uit Epe, 3e Sheik Shiraz van de heer Geurten uit Heerlen en 4e Cornersto ne's Durga van mevr. Hoekstein Pol uit Del" den. Dat er een duidelijk verschil bestaat in de snelheid van hondeni die ingede.eld zijn in de A klasse ten opzichte van de dieren in de B- klasse kwam ook duidelijk tot uiting bij de Afghanen. De fraaie hond van mej. Pauptit uit Epe genaamd Tappir werd hier duide lijk winnaar in de fraaie tijd van 28,1 se conden (Tijd van de winnaar in de B klas se 31,3 sec). Tweede werd in de A klasse Kiloka Abu Abar van de heer Geurten uit Heerlen, 3e Rosita van de Oranje Manege van mej. Pauptit uit Epe, en 4e Cornerstone's Donavas van mevr. Hoekstein uit Delden. In de Whippets B-klasse werd op fraaie wij- Zeg mij wat er in uw stad te doen is, en ik zal zeggen in wat voor stad u leeft. Deze uit lating zou je met een variant op een soortgelijke uitspraak op goede gronden kunnen doen, in welke uitspraak dan zeker een kern van waarheid zou zit ten. Als dat op Rijssen zou worden toegepast zou moeten worden gezegd, dat Rijssen voor wat het vakantieseizoen 1V68 betreft geen gek figuur zou slaan. Er is de afgelopen maanden door de VVV, de beide midden standsverenigingen en door de Horeca-afdeling een veelheid van evenementen georgani seerd waardoor de indruk is ontstaan dat Rijssen een leven dig stadje is, met een aantrek kelijk leefklimaat. Het is een grote verdienste van de bestu ren van deze verenigingen, dat men dit jaar zo actief is ge weest, een activiteit die zonder twijfel stimulerend heeft ge werkt op het bezoek aan Rijs sen. Men heeft geen moeite nagelaten om de schijnwerper op Rijssen te doen schijnen en men heeft daarmee een goed succes geboekt. Het is onnodig de evenementen die men in de afgelopen maanden heeft geor ganiseerd te releveren. Vast staat, dat men z'n uiterste best heeft gedaan Rijssen in de be langstelling te plaatsen. Dat is goed werk geweest waarvoor de organisatiecommissie(s) veel waardering toekomt. Hel is een goede gedachte geweest het vakantieprogramma, met Lommerdmarkt, met wild- speurtochten, met georgani seerde wandelingen door de omgeving van Rijssen, met een belangrijke wielerronde, met een ponyconcours en wat niet al te laten uitmonden in een hoogtepunt, dat men heeft ge vonden in de organisatie van de Rijlito 5. die woensdagmid dag werd geopend. In de grote tent op de grote Driehoek, die wellicht over niet al te lange tijd wordt opge offerd voor de bouw van het nieuwe stadhuis is een fraaie tentoonstelling opgebouwd, waarvoor grote belangstelling bestaat. Goed gezien was het ook die grote tent te benutten voor 'n soort voorprogramma. Dat gebeurde vrijdag met een optreden van de nogal lawaai erige ,,The First Move" en de harmonieus zingende en spe lende The Buffoons. De Rijlito is aantrekkelijk ge worden, door de attracties in de buitenstands, die vooral 's avonds veel jonge lui (zul len) aantrekken. Al met al heeft Rijssen dit jaar laten zien. dat door onderlinge sa menwerking veel kan worden bereikt. Dat komt de midden stand ter plaatse zeker ten goe de en ook Rijssen in het alge meen. Het is misschien goed daar voor waardering uit te spreken aan het adres van de organisa toren, die belangeloos veel werk hebben verzet. Als men in de toekomst een soortgelijke acti viteit kan blijven opbrengen dan zal daar zeker een gun stige invloed van uitgaan. ze winnaar Typhoon van de heer Godlieb uli Groningen, 2e Sylvia van de heer De Noord uit Garnwerd 3e Marausehka van de heer Pot uit Leek en 4e Regina van mevr. Langenberg uit Scheveningen. Een enerverende strijd ontwikkelde zich in de finale van de whippets in de A-klasse waarin de zege werd behaald door de Neder landse kampioen. Carnet v.d. Schicht van d® heer Smith uit Zutphen. 2e werd Oscar van mevr. Zuidema uit Peize, 3 Tommy van Ons Behoud van de heer De Noord uit Garnwerd. Een bijzonder spannende strijd ontstond bij de greyhounds in de B klasse. Het werd wel haast 'n nek aan nek race waarbij Diana van de heer Been uit Groningen een fractie van een seconde eerder over de finish ging dan Fanny van de heer Aarts uit Son. 3e werd Natascha van de heer Roerade uit Den Haag en 4e Shoot of Eldorada van de heer Schokkenbroek uit Paterswolde. Ook het sluitstuk van deze fraaie sportmid- dag werd een bijzonder spannende aangele genheid. Als schichten schoten de 4 finale-hon den in de greyhounds A-klasse uit de starthok- ken en ook hier was 't dat de winnaar slechts met een uitermate kleine voorsprong over de finish fLitste. Opvallend was dat de tijd in de B-klasse (22,6) beter was dan die in de Aklasse (22,8). Maar de honden hadden in de diverse courses reeds veel afgezien. Winnaar in de greyhounds A-klasse werd Bi- cilla van de hr. Aarts uit Son. 2 Runnings Ho me Barney van mevr. Ebbink uit Oss, 3e Brin- ne van de heer Roerade uit Den Haag en 4« Bonanza van de heer Bol uit Langerak. De prijsuitreiking vond plaats in de kanti ne door de heer G. Werkman uit Sappermeer. DIERENARTS: J. Siebelink, Rijssensestraat 48a, Wierden. tel. 05496-1298. TANDARTS: A. G. Hoekstra, Scherpenzeelse- weg 8. Goor. tel. 05470-3355. HUISARTS: L. Kunst, Wierdensestraat 77«, Rijssen, tel. 05480-2204.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1