■p Tribune van Excelsior officieel geopend door burgemeester Landweer Gouden echtpaar Noorder- en Z aider kerk treden zelfstandig op RUSSEN 725 JAAR S TAD Gratis naar Swiebertje ACTIE VOOR BIAFRA Vanavond zijn postkantoor en het gemeentehuis open m Zondagelftal overklaste zaterdagvoetballers (6-1) Nog 430 woningzoekenden AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Nationale windhonden- wedstrijden Handbalafdeling bij Sportclub Ne volle flaske Om beroep ings werk te vergemakkelijken Gratis ponyrijden Excelsior met negen senioren-elftallen in de competitie tlfc''r 'V "stik ->■% augtastias 1963 Siste jaargang no. 32 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, *oor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting B. en IV.: Geen beswaar tegen vrije huren 'lÉÉfe -i - tür Gjm !iPÉSliii m tkt «e Ai - A t i Middemtandsactie WEEKBLAD VOOR RUSSEN Duizenden kinderen in de vluchtelingenkampen van Biafra wor den met de hongerdood bedreigd. Wanneer niet snel hulp geboden wordt, zal het te laat zijn Jfoals bekend zal hedenavond een groot scheepse financiële inzamelingsactie worden gehouden voor de duizenden slachtoffers van 't Biafra-conflict. Dui zenden mensen vonden door honger of gebrek aan medische hulp de dood en iedere dag wordt de nood van onvoor stelbaar velen groter. De hulpverlening is in handen van internationale organi saties die deze moeilijk te verlenen hulp niet kunnen organiseren zonder de no dige financiële middelen. In Nederland heeft zich een stichting gevormd die wil trachten og korte ter mijn voor de vele slachtoffers de nood te lenigen. Vrijdagavond wordt via de tele visie een beroep gedaan op het hele Ne derlandse volk een bijdrage te geven om de hulpverlening mogelijk te maken. Aangezien er vanavond velen zullen zijn, die niet naar de televisie kijken is het misschien goed te vermelden dat bij dragen kunnen worden afgegeven aan het gemeentehuis en op het postkantoor, die voor deze gelegenheid vanavond ge opend zullen zijn van 20.45 uur (kwart voor 9) tot 22.00 uur (10 uur). Hopenlijk laa'. Riissen zich vanavond van de goede kant zien. De Nederlandse arts dr. Herman Middelkoop in één van de Biafraanse vluchtelingenkampen. „Als er niet vlug iets gebeurd, valt er niets meer te helpen," schreef hij. De actie NATIONAAL APPEL" is een antwoord op de noodkreet van dr. Middelkoop en de anderen die, aan beide zijden van de frontlijn, alles in het werk stellen om de nood (met vaak gebrekkige middelen) te lenigen. Blijkens een advertentie in dit nummer zal hij de sportvereniging Sportclub Rijssen ge start worden met een handbalafdeling. Voorwaarde is echter dat hier animo voor bestaat. De aanmelding van jongens loopt uit stekend. De meisjes schitteren echter door af wezigheid. De handbalafdeling heeft met spoed tien meisjÉs nodig in de leeftijd van 12 - 16 jaar. Zij; kunnen zich aanmelden op de volgen de adressen: Zuiderstraat 54 en Piet Hein- 33. Hoewel honderden voetbalenthousias telingen reeds maandenlang de verrich tingen van hun club vanaf de prachtige tribune op het sportpark de Koerhelt hadden kunnen gadeslaan, werd deze eerst vorige week zaterdag officieel in gebruik genomen. Dit geschiedde door burgemeester C. B. J. Landweer, die nadat hij van de voorzitter der supportersvereniging, de heer Geerling de schaar in ontvangst had genomen, het rood-witte lint door knipte. Burgemeester Landweer had veel lof voor de wijze waarop de tribune tot stand was gekomen. Alle hulde aan de leden en in het bijzonder aan de leden der supportersvereniging voor deze grote activiteit. Moge het een bewijs zijn voor grote groei en bloei, aldus Rijssens bur gemeester Landweer. „Wij zijn trots op ons sportpark. U mag trots zijn op uw prachtige tribune". Voor burgemeester Landweer de gelegen heid kreeg het lint door te knippen, heette Excelsior voorzitter J. Smeijers alle aanwe zigen hartelijk welkom en bracht dank aan de supportersvereniging. De heer Smeijers durf de geen namen te noemen, uit angst er een te zullen vergeten. Na de „plechtigheid'' konden de talrijke toeschouwers getuige zijn van een voetbal wedstrijd tussen de KNVB elftallen van de za terdag-amateurs uit Twenthe en de zondag- amateurs uit Oost-Overijssel. De zondagvoetballers namen al spoedig een licht veldoverwicht, doch niet eerder dan na dat Van de Broeke van SVZW doelman Ten Tusscher van Almelo even flink op de proef had gesteld. Aman van Deto kreeg hierna handen vol werk doch de zondagsspelers had den er een strafschop voor nodig om de lei ding te kunnen nemen. Schildwacht van -de v.v. Wierden was de maker er van. (1-0). Van de Broeke verprutste een goede kans, waarna de zondagsspelers, dit keer door Ta- kens op 2-0 kwamen. Een combinatie tussen Eertink (E.V.) en Bloemsma (Eversberg) I Jans was kloar, stapn in de waage, Non mear rap op 't hoes wier an, Hé,ne flaske jongn janeawer (jenever) Woer küm den opeens van an. Det was Jans non ech een roadsel, Doar kon hee met 'n kop neet biej, Mear in elk geval dee flaske, Zoo dach Jans, is neet vuur miej. Was 't mear woar, want 'n lekker boltj# Was hee ginnen viejaand van, En met zonnen volle flaske Kon hee efkes wier vedan. In de stroate woer zinn* auto Eawn alleene har estoan. Wür duur Jans noar disse flaske Hier en doar noavroag edoan. Zoo wür um tenminste zeg, Mear het bleek dat er gineene Har ezeen wee of dee flaske In zinn auto har eleg. 't Is duur earlke wal begrieplek Toen hee zoo neet vearder küm, Det hee toen vuur alle muejte 'n Slukske oet dee flaske nüm. Duur den slok oet disse flaske Wus hee ook ineens beskeed. Wat hee preuwn dut. neet ter zaake, Mear janeawer was het neet. Toen keek Jannoa um de duure, Reup: zeg Jans lus iej nog 'n spier, Jans zear dit toen mear alleene: Jannoa ik krieg oe wal wier. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Burgemeester Landweer feliciteert de voorzitter der supportersverenigingde heer Geerling met de prachtige tribune die een aanwinst voor het sportpark ge noemd mag worden. Excelsior-voorzitter Smeijers kijkt lachend toe. bracht het leer bij Van Vondel (Excelsior) die goed inschoot en hiermee de achterstand verkleinde tot 2-1. Een afstandsschot van Men- sink (DES) na de pauze vond Kerkhof (Enter) op zijn plaats. Padberg van Avanti profiteer de hierna van een blunder in de zaterdag verdediging en scoorde 3-1. Een goede pass jvan Schildwacht naar Padberg betekende 4-1. c-ii toen Takens vijf minuten later door de onthutste zaterdagachterhoede gleed en 5-1 scoorde, geloofde de zondagvoetballers het wel. Keer op keer kregen de zaterdagspe lers goede schietkansen doch niet een werd er van benut. In de 75e minuut bepaalde Schildwacht de eindstand op 6-1. Op 1 juli van dit jaar bestond er in Rijssen behoefte aan 430 woongelegen- heden. Van de gehuwde woningzoeken den wonen er 170 in Rijssen en 68 bui ten Rijssen. Eveneens in Rijssen wonen 134 ongehuwde woningzoekenden en buiten Rijssen 65 ongehuwde. Aldus een mededeling van B. en W. van Rijssen aan de raad. B. en W. delen de raad tevens mede geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen huurliberalisatie die voor Twenthe op 1 september 1969 za! moeten in gaan. Het college stelt de raad in de gelegenheid om in de eerstvolgende raadsvergadering haar standpunt te bepalen. Het college komt tot de slotsom dat dit jaar ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 0 5704 - 257 in Rijssen 150 woningen gereed zullen komen. Aangezien mede rekening gehouden moet wor den met de zogenaamde opschuiving, meent het college dat tegen huur-liberalisatie geen bezwaar behoeft te bestaan. Bij de genoem de 430 woningzoekenden zijn namelijk inbe grepen 170 Rijssense gezinnen die bij het ver krijgen van een Woning, andere woonruim te vrijmaken. K,. um&k - #1 Vorige week vierde het echtpaar H. Goor- man-A. Scheppink aan de Nijverdalseweg zijn 50-jarig huwelijksjubileum. Ondanks hun hoge leeftijd genieten de heer en mevrouw Goor- man nog een uitstekende gezondheid. Morgen (zaterdag) avond zal in een ledenvergadering van de Gereformeer de Gemeente beslist worden over een splitsing van de Noorderkerk en Zuider ker k. Een en ander geschiedt i.v.m. de moeilijk heden die worden ondervonden bij het beroe pen van een tweede predikant. Indien beide kerken zelfstandig gaan optreden, hoopt en verwacht men dat er spoedig in de vacature, ontstaan bij het vertrek van ds. Van Haaren voorzien zal worden. Kandidaten voor de twee de predikantsplaats zijn ds. A. Hoogeland van Werkendam en ds. S. Harinck van Utrecht. De kerkeraden van beide kerken zullen als gevolg van de splitsing worden uitgebreid met ieder één ouderling. Kandidaten voor de Zui- derkerk zijn A. Haase en H. J. Jansen. Voor de Noorderkerk zijn dit de heren A. J. Ave rink en J. Ligtenberg. Vooral voor de kinderen is het ponycon cours, dat zaterdag nabij het landgoed de Oos terhof (Oosterhofweg) wordt georganiseerd door de ..Oosterhofruitertjes" een groots eve nement. Dit concours is een aantrekkelijk on derdeel van het Rijssense vakantieprogram ma, dat zoals nu reeds geconcludeerd kan worden uitstekend is geslaagd en in alle opzichten aan de verwachtingen heeft voldaan. Sympathiek is de attractie die aan dit po- nyfeest door de organisatoren is verbonden. Voorafgaande aan het concours dat om half 4 begint zullen de kinderen tot 12 jaar gra tis in de gelegenheid worden gesteld een rit je op een (Oosterhof)-pony te maken. Ap 31 juli van het jaar 1243 schonk Bis schop Otto de Derde van Utrecht aan het toenmalige dorpje Risne stadsrech ten. Een klein rekensommetje leert ons dat ons stadje thans dus 725 jaar be staat. Twintig jaar geleden, en de wat ouderen onder ons zullen zich dit nog als de dag van gisteren herinneren, vier den alle Rijssenaren uitbundig feest toen het 700-jarig bestaan van Rijssen werd herdacht. Men was toen wel vijf jaar over tijd, doch in 1943 dacht men uiteraard niet aan feest vieren. De bezetters zouden het trouwens ook niet hebben toegestaan. Dit jaar zal er even min feest gevierd worden omdat 725 jaar nu eenmaal geen mijlpaal is om lang bij stil te staan. Wij hebben het alleen maar even willen memoreren. Hieronder plaatsen wij een foto van het document waarbij Bisschop Otto de Derde aan Rijssen het stadsrecht toeken de. De tekst van het document luidt: „Otto de Derde van Godes Gnade Gecozen Bisschop der hillige kereke toe Utrect Sa- lut ende Meente van Onse Fleck van Riesne ons gebeden hebben veur hun ende hunn Na- colmelingen enwelic een Stadrecht in onsen lande van Sallant gelik an dat van onze siede toe Deventer Soo is dat Wi Otto veurmeldt Onse Flecke van Rie&ne ende goede Borghe- t' t A.. .AL- v.lv 4 y :.x G Wff sr. V u vff 'S' /A ren verleenen alsulcke vrije stadrechte als Wi an Deventer geschonken hebben Wi bidden Onse Stede toe Godes Heilige Hulpe, Vrijheid, Vroomheid, Vrede, Voorspoed, Eer en Eens- gesintheit tot in hun Verre Nageslacht Gege ven ende Geseegelt alsoo in het Jaer des Heils twael Hondert Drie ende Veertig op den lesten dag van Hoymaand". De windhondenrenvereniging Rijssen organiseert op 31 augustus op de ren baan „De Koerbelt" een grote nationale windhondenren voor Greij-hounds, Whippets. Afghanen, Barsois en Salukis. Reeds staat vast, dat voor deze wedstrij den in het hele land grote belangstelling bestaat. De renbaan De Koerbelt heeft een uitstekende naam en de windhon denliefhebbers komen graag naar Rijs sen. Tevens zal bij gelegenheid van de ze grote wedstrijden de nieuwe kantine worden geopend. De heer Goorman werd deze week 33 jaar en werkt nog dagelijks in zijn tuin. Dit i« zijn liefste bezigheid. Van wandelen houdt hij niet erg. De zeer vitale mevrouw Goorman verricht nog talrijke huishoudelijke karweit jes. Het gouden paar werd gezegend met acht kinderen waarvan er nog zeven in leven zijn. Voorts hebben zij 22 kleinkinderen. Op de re ceptie heeft het hun aan belangstelling niet ontbroken. Bij de vele felicitaties voegen wij gaarne de onze. De Rijssense Middenstandscentrale organiseert een aantrekkelijke actie in verband met de op handen zijnde Rij- lito, welk evenement zoals men zal we ten zal worden gehouden van 4 tot en met 7 september. Het optreden van Swiebertje en Brom snor, waarnaar honderden kinderen al weer reikhalzend uitzien, behoeft geen dure aangelegenheid te worden. Door de aan de actie deelnemende winke liers woi-den in de actie-periode bij iedere aankoop van f 1,bonnen uitgegeven. Als voor f 50,bonnen bij elkaar zijn gespaard, kunnen deze 's avonds van 7 tot 9 uur worden ingeleverd bij het kantoor van de Algemene Bank Nederland aan de Haarstraat en wel op 7, 14 en 19 augustus. De actie die al van start is gegaan, blijkt goed aan te slaan. Vooral de kinderen, die weten dat ze gratis naar Swiebertje en Bromsnor mogen, vinden dit een attractie op zichzelf. Een goed initiatief van de beide midden standsverenigingen. De deelnemers aan deze actie zijn duidelijk kenbaar aan het affiche voor de etalage of de entreedeur. Had het bestuur van Excelsior eerst 8 se nioren elftallen ingeschreven voor de nieuwe competitie, dooi de grote toeloop van wer kende leden, zag men zich genoodzaakt nog een negende elftal in te schrijven, waarvoor inmiddels toestemming is verkregen van het TVB bestuur. Excelsior heeft nu in totaal 24 elftallen n.l. 9 senioren, 9 junioren en 6" pu pillen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1