OSKAR SCHINDLER 'REDDE LEVEN VAN 1200 JODEN achterlicht ziet u wel! Voordelige korrelvoeding voor mest varkens mogelijk FILMNIEUWS De nieuwe aanpak van de aardappelmoeheid FOTOLESSEN IN PRAKTIJK NIEUWE AANWINSTEN Erepensioen voor ingenieur Israëli noemen hemVader Courage' V oorlichting bij voeding Uitgebreide mogelijkheden Autoreis naar of door O.-Duitsland Vrijdag 2 augustus 1968 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 ■f .1 HET MOTIEF KUNSTLICHT BELICHTEN TIPS - TIPS - TIPS ONTWIKKELEN VERGROTEN DONKERE KAMER Een onbureaucratische beslissing moet de nood van een man verzachten, die tijdens de tweede wereldoorlog 1200 Jo den het leven redde. Oskar Schindler, van beroep ingenieur en sinds jaren ziek en werkeloos, krijgt thans van de deel staat Hessen een erepensioen van 500 mark en van de stad Frankfurt een ho norarium van 140 mark. De Israëli's hebben Schindler na de oorlog vele ma len gehuldigd. In Londen ontving hij in 1967 de Martin-Buber-prijs. Geldaanbie- dingen heeft de ingenieur, die de Joden gewoon „Vader Courage" noemen, altijd afgewezen. Plantaardige margarine en vermageren Wanneer op uw pakje margarine het woord plantaardig vermeld staat, betekent dat, dat deze margarine bereid is van plantaardige oliën en/of vetten. Het betekent in tegen stelling tot wat velen denken niet, dat zij minder vetrijk zou zijn dan de andere mar garinesoorten of roomboter. Het vetgehalte van alle margarinesoorten is op grond van het margarinebesluit ten minste 80 procent. Om gewicht te verliezen behoeft men dus geen plantaardige margarine te gebruiken. Ook de zogenaamde dieetmargarine, die wat het vetgehalte betreft aan dezelfde eisen moet voldoen, is geen speciaal hulpmiddel voor vermageringsdieet. Allen beperking van vet in de voeding kan er toe bijdragen, dat men slanker wordt. Knackebrot Knackebrot, in het Hollands knasperbrood genaamd, werd oorspronkelijk in Skandinavië uit roggemeel bereid. Nu kent men opk soor ten, die met tarwebloem of een mengsel van rogge- en tarwebloem worden bereid. In de praktijk komt het hierop neer dat 1 plakje knackebrot een half sneetje brood kan vervangen. De calorische waarde van een plakje knackebrot is evenals dat van een half snee tje brood ongeveer 33 kcal. Frisdranken op melkwei-basis Er zijn frisdranken, waarvan de melkwei, een vloeistof die bij de kaasbereiding over blijft, het hoofdbestanddeel is. Aangezien de belangrijkste voedingsstoffen uit de melk te vinden zijn in de wrongel, het beginstadium van kaas, komen er in deze frisdranken slechts heel kleine hoeveelheden eiwit, voedingszouten en .vitamines voor. Ter vergelijking volgt hier de samenstelling van 100 g (1 dl) melk en 100 g (1 dl) van zo'n frisdrank. 100 g gestandaardiseerde melk: eiwit 3,3 g; vet 3,2 g; koolhydraten 4,6 g; kalk (Ca) 120 mg; vit. B2 0,17 mg. 100 g frisdrank op melkwei-basis: eiwit 0,1 g; vet melksuiker 1,4 g; kalk (Ca) 10 mg; vit. B2 0,03 mg; suiker 7,6 g. Deze dranken zijn dus met betrekking tot de voedingswaarde in geen enkel opzicht met melk te vergelijken. De dranken zonder sui ker" zijn gezoet met cyclamaat, een zoetstof die geen calorische waarde heeft. Vitamine C-tabletjes Het vitamine C in de tabletjes verschilt niet van het vitamine C uit groente, fruit en aardappelen. Deze drie groepen produkten zijn in de Nederlandse voeding de belangrijk ste vitamine C leveranciers. Daarnaast zijn ze echter leveranciers van nog andere vitamines en belangrijke voe dingszouten, die in de vitamine C-tabletjes ontbreken. Bovendien is het gebruik van vitamine C- rijke voedingsmiddelen te verkiezen boven de tabletjes, omdat zij het gebit aan het werk zetten. Oskar Schindler was voor 1939 in de Duit se geheime dienst onder admiraal Canaris werkzaam. Later werd hij naar Polen over geplaatst, om bij Krakau een emaille-fabriek op te bouwen, die in plaats van pannen al gauw niets anders dan munitie produceerde. Nadat hij met eigen ogen gezien had, hoe onmenselijk de Joden in Polen behandeld wer den, vroeg hij voor zijn „voor de oorlog ?.o belangrijke" bedrijf 1200 Joodse arbeidskrach ten, hoewel hij er maar 600 kon plaatsen. Hij richtte voor hen een werkkamp in met een dokter, kapper, schoenmaker en kleer maker. Driemaal werd Schindler door de Ges tapo gearresteerd, omdat hij de Joden ,,te goed" behandelde. Zijn oude chef Canaris zorgde er steeds weer voor, dat hij in vrij heid gesteld werd. In de herfst van 1944 werd de munitiefa briek naar Bohemen overgeplaatst. De Jood se vrouwen en mannen, die onder Schindler gewerkt hadden, werden naar een concentra tiekamp afgevoerd. Daar hij langs bureau cratische weg daartegen niets kon onderne men, verkocht hij de restanten van zijn email- lepannen op de zwarte markt, ging met de opbrengst naar Grosz-Rosen en Auschwitz en kocht de leiding van de beide kampen om. Schindler mocht de 1200 Joden weer meene men en ze in zijn nieuwe fabriek te werk stellen. Dat is het enige geval, dat een heel transport mensen uit een concentratiekamp gered werd. Begin 1945 slaagde Schindler er nogmaals in, 10 Joodse kinderen te redden, die door Bohemen getransporteerd werden. Niemand wilde de hongerende kinderen heb ben. Toen vroeg Schindler om 120 arbeids krachten die hem prompt werden toegewe zen. Na de oorlog had Schindler weinig geluk. Hij vestigde zich eerst zonder succes als far mer in Argentinië. Daarna bouwde hij een metaalwarenfabriek bij Frankfurt aan de Main op en ging failliet. Een langdurige ziekte verhinderde tenslotte, dat hij weer grond onder zijn voeten kreeg. Toen de be slissing over het honorarium genomen werd, verbleef Schindler juist in Israël, om bij vrienden van zijn ziekte te genezen. De Israëlische regering nam hem intussen op in de lijst van de mannen uit de hele wereld, die de Straat der oprechte andersgelovigen" in Jeruzalem haar naam gaven. Deze prachtige natuuropname toont hoe jotogeniek de Over ijsselse heuvelrug zich hier en daar voor kan doen. Het ver klaart ook waarom deze streek jaarlijks zoveel duizenden toe risten weet te trekken. Winden waaien om de rotsen De oude Dag is naar zijn laatste rustplaats gebracht. De jonge Dag, zijn zoon, is nu heer en meester op Björndal geworden en hij zal nu moeten bewijzen wat hij waard is, daarbij geholpen door zijn jonge vrouw Adelheid. Dag koestert veel wrok tegen baron Von Gall, de heer van Borgland, daar diens doch ter zijn broer Tore in de dood heeft gejaagd. De dominee wijst hem .erop, dat zij met haar dood hiervoor heeft geboet en dat ook de oude Dag Von Gall had vergeven. Dan ver andert Dag zijn houding jegens Von Gall. Hij laat de baron met zijn geesteszieke zoon Lo- renz op Borgland blijven wonen en helpt hem met de opbouw van zijn verbrande huis. Ver der zorgt hij ervoor dat de bankier Holder hem weer onbeperkt krediet geeft en hij in troduceert Adelheids tante Elo op Borgland, die daar voortaan met vaste hand zal rege ren. Adelheids vader, majoor Barre, komt voor goed op Björndal wonen. Hij voelt zich erg •aangetrokken tot de mooie Gunvor, een onbe kende vrouw die Dag uit medelijden heeft op genomen. Als Dag merkt dat zij een kind verwacht, brengt hij haar meteen terug naar de stad. Om de majoor te sparen, zegt Dag hiervan niets aan Adelheid, die echter terdege Vanaf de eerste vondst van aardappel moeheid in ons land in 1941 zijn maat regelen getroffen om uitbreiding van deze plaag te voorkomen, aldus ir. M. J. Hijink van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, onlangs voor de microfoon. Enerzijds om de aardappel teelt te beschermen, anderzijds om ex portbelangen veilig te stellen. Verschillende landen hadden immers reeds jaren geleden de eis gesteld, dat bepaald plantaardig importmateriaal (o.a. bloembol len, boomkwekerijgewassen, vaste planten), waarmee aardappelmoeheid zou kunnen wor den verspreid, vrij van het aardappelcyste- naaltje moet zijn. In 1949 werden daarom wettelijke voor schriften van kracht, o.a. inhoudende dat slechts eenmaal in de drie jaar aardappelen op dezelfde grond mochten worden geteeld. Sindsdien heeft het onderzoek op het terrein van de aardappelmoeheid evenwel niet stilge staan. Daaruit zijn de laatste jaren nieuwe mogelijkheden binnen bereik van de praktijk gekomen, waardoor betere bestrijding plaats kan vinden, zonder de aardappelteelt verder te beperken. In de eerste plaats zijn er bijna tien jaar geleden de eerste resistente aardappelrassen merkt dat er iets geheimzinnigs gaande is. Zij denkt dat haar man tedere gevoelens koestert voor Gunvor, hetgeen zij hem zeer kwalijk neemt. Als majoor Barre merkt dat er door zijn schuld zo'n verwijdering is ont staan tussen zijn dochter en haar man, schaamt hij zich zo diep dat hij niet verder kan leven. Na de dood van haar zoontje Tore moet Adelheid nu weer dit verlies verwerken, maar thans heeft zij haar man naast zich, die haar kan steunen en helpen. Een jaar later wordt de kleine Dag gebo ren en dan is er jarenlang niets dat hun geluk kan verstoren. Maar als de kleine Dag 12 jaar is, verongelukt zijn vader bij een poging om Barbara (de pleegdochter van tante Elo) en Lorenz (de achterlijke zoon van Von Gall) uit een draaikolk te redden. Voortaan moet Adelheid alleen het grote landgoed beheren... Als Dag 18 jaar is, neemt hij het beheer over en hij gaat zich met Barbara verloven. Alleen tante Elo weet hoeveel moeite het Adelheid kost om dit meisje voor wie haar man zijn leven heeft geofferd als toekom stige meesteres in haar huis op te nemen. gekweekt. Het aardappelcystenaaltje kan hierop niet leven, waardoor de besmetting van de grond snel daalt. Daarnaast is ont smetting van de grond tot de praktische mo gelijkheden gaan behoren. Door van resistente rassen en grondontsmetting in een bepaald patroon gebruik te maken is zoals be kend vanaf dit teeltjaar toegestaan eens in de twee jaar aardappelen op dezelfde grond te telen. Dit geldt evenwel slechts voor land- en tuinbouwgrond; in tuinen blijft de bestaande regeling de komende jaren van kracht, te weten dat hoogstens eenmaal in de drie jaar aardappelen op dezelfde grond mogen worden geteeld en wel op ten hoogste 1/3 deel van de. tuin. Naast deze nieuwe mogelijkheid blijft zoals eveneens bekend de 1 op 3 rege ling met vatbare rassen voorlopig bestaan. In principe kan iedere land- en tuinbouwer dus van de nieuwe 1 op 2 mogelijkheid ge bruik maken. In de resistente rassen is even wel nog niet zoveel keuze, dat alle behoeften daarmee worden gedekt. De meeste rassen zijn fabrieksaardappelrassen. In de consump tierassen is de keuze nog zeer beperkt. Daar om zal niet overal in gelijke mate van resis tente rassen gebruik kunnen worden gemaakt. Aan de grondontsmetting zijn ook beperkin gen verbonden. Zo kunnen zware gronden dik wijls moeilijk worden ontsmet. Voor het ver krijgen van een goede ontsmetting moet de grond namelijk normaal vochtig en fijn zijn, derhalve zonder grove kluiten. Dit is niet al tijd even gemakkelijk te bereiken. Verder zijn de kosten van ontsmetting van landbouwgrond vrij hoog, te weten 400 a 500 gulden per ha. De economie gaat bij vergelij king met deze nieuwe mogelijkheid met de 1 op 3 regeling een belangrijke rol spelen. Binnenkort zullen er publikaties van de Plantenziektenkundige Dienst verschijnen, waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle bij zonderheden van de nieuwe 1 op 2 mogelijk heid (zowel op vrije als besmette grond). An dere onderdelen van de nieuwe aanpak van de aardappelmoeheidbestrijding, waaronder 1 op 4 inplaats van 1 op 3 met vatbare rassen, die hoogstwaarschijnlijk 1 januari 1973 zullen ingaan, worden naar verwacht in de loop van deze zomer bekendgemaakt, opdat de praktijk zich hierop tijdig kan instellen. Tevens zal worden vermeld, waar men zonodig nog uit voeriger inlichtingen kan verkrijgen. Ook de aardappelmoeheidsmaatregelen in verband met de teelt van voortplantingsmateriaal van bloembollen, boomkwekerijgewassen, vaste planten, e.a., komen dan aan bod. Mengvoeders vinden algemeen ingang bij de voedering van biggen. Ook voor het voeren van fokzeugen wordt er pro paganda gemaakt. In de praktijk hoort men verschillende pro's en contra's te gen het verstrekken van korrels aan mestvarkens. Echter, een grote rem op het invoeren van korrelvoedering aan mestvarkens is de hogere prijs. Per 100 kg voer kunnen prijsverschillen van 30 tot 150 cent voorkomen. Moet men één gulden meer betalen voor het mengvoer in korrelvorm per 100 kg, dan zijn de voordelen voor een groot gedeelte ver dwenen, aldus ir. W. Davids van het Rijksveeteeltconsulentschap voor de veevoeding, onlangs voor de radio. Het Centraal Veevoederbureau, dat een 700 mestvarkens op 13 praktijkbedrijven met kor rels en meel heeft gemest, kreeg daarentegen een besparing met korrelvoedering van circa f 3,50 per mestvarken. Hierbij zijn alle gege vens, de slechte en de zeer goede resultaten, op de praktijkbedrijven meeberekend. Als vaststaande prijzen bij deze berekening is aangenomen, dat het verschil in prijs tus sen korrels en meel f 0,50 per 100 kg meng voer bedroeg. Gaat men uit van 275 kg voer voor het mesten van één mestvarken, dan blijft bij een hogere prijs van f 1,50 voor ge- De eerste Duitse astronauten zullen hoogstens tien gram we gen en drie tot vijftien centi meter lang zijn: vier verzadigde bloedzuigers. Gedurende bijna een jaar worden zij voor hun taak tijdens een twaalf maan den durende proefvlucht gege vens verstrekken over de le vensvoorwaarden bij een langer verblijf in de wereldruimte in het Zoölogisch Instituut van de Universiteit in Frankfurt aan de Main opgeleid. Volgens hun verzorger, de privaat-docent Ro bert Lotz, zijn bloedzuigers bij zonder geschikt voor dergelijke proeven, daar zij bij geen voed- selopname tot anderhalf jaar toe levensvatbaar blijven. Boven dien geven hun reacties, o.a. wijzigingen in de stofwisseling en kalkverlies, belangrijke aan wijzingen inzake de eisen die bij aanhoudende gewichtloosheid aan menselijke astronauten ge steld worden. In de voor de ruimtevaart geconstrueerde sa telliet is plaats voor vier bloed zuigers (zie foto). Einddoel van Lotz is een meerdere jaren du rende ruimtevaart van bloedzui gers, die onderweg met steriel bloed gevoed worden. korreld mengvoer geen besparing meer over. Alleen bedrijven, die zeer gunstige resultaten kunnen bereiken, zouden nog voordeel met hét verstrekken van korrels kunnen verkrijgen. Uit de proeven van het Centraal Veevoedesr- bureau kwam duidelijk naar voren, dat waar goed gevoerd werd, goede resultaten waren te bereiken, zoals op de selectiemesterij ie DrachteA en de proef boer der ij Pe - C.amps- plaats te Horst. Minder gunstige» <v resultaten werden bereikt op praktijkbedrijven, waar niet juist werd gevoederd. Bij korrelvoedering is goede rantsoenering van het voer belangrijk. Op de 10 praktijkbe drijven in Overijssel werden goede resultaten bereikt bij een voedertoediening van ongeveer 2 kg per varken per dag gedurende de gehele mestperiode. Ook op De Campsplaats en de selectiemesterij te Drachten bedroeg de voe deropname per varken per dag deze hoeveel heid. Een andere factor bij korrelvoedering aan mestvarkens is goede watervoorziening. De varkens dienen over voldoende water te be schikken. De opname aan korrels wordt, daar deze toch al iets lager is dan bij brijvoede- ring, nog een 3,5 procent lager. De voordelen van korrelvoedering zijn voor al gelegen in het 3,5 procent gunstiger voe- derverbruik, een 1,7 procent geringer slacht- verlies en een 1 procent geringere uitval. Een nadeel van de korrelvoedering is de iets dikkere speklaag. Een groot verschil in uitbetalingsprijs was echter niet aanwezig. Een ander voordeel, dat niet onderzocht is, is de vereenvoudiging van de voederverstrek king. Korrels stuiven minder en zijn beter hanteerbaar d3n meel; ook ontmenging treedt niet op. De korrels kunnen als volgt worden ver strekt: water geven voor het voeren en daarna korrels in de trog en 's middags nog iets water verstrekken; korrels en water op dezelfde wijze als brij verstrekken; korrels droog in de trog en automatische drinkbakjes in het hok. Voorzover het Centraal Veevoederbureau tot nu toe heeft kunnen nagaan, is tussen deze drie verschillende methoden geen verschil in het uiteindelijke mestresultaat te vinden. Korrels geven bij goed voeren goede resul taten, mits geen groot prijsverschil aanwezig is met varkensrrieel. We weten nu al aardig wat van foto graferen af. Een camera is een instru ment om het spel van licht en schaduw mee te vangen. De lens is het kostbaar ste deel van de camera. De sluiter is een klepje, het diagrafma een kraan voor het licht. Films- atefpiarden, da'.habt: snelle gevoelige renpaarden voor bijzonder werk. Er zijn ook trage, maar veilige en kalme „belgen" en met dat laatste bedoelen we de gewone huis-tuin-en-keukenfilncan bijv. 17 DIN. Films zijn er voor elk doel, maar we moeten geen renpaarden voor de ploeg span nen of belgen in een race plaatsen. Ver taald in onze termen, geen Super films van 27 DIN voor strandkiekjes en geen doorsnee films van 17 DIN in het circus kiezen. Fil ters verbeteren uw zwartwitfoto s. Wel ver lengen ze de belichtingstijd, behalve het kleur loze U.V. filter. Een filter maakt zijn eigen kleur lichter op uw foto. Een geelfilter maakt het gele bloesje van Mientje dus lichter grijs dan zonder filter. De „tegenovergestelde kleur" wordt donkerder. Zo ook oranje en rood. De blauwe lucht en alle andere blauwige tinten worden op uw foto donkerder naarmate u een potiger filter gebruikt. Kleurenfilms vragen een zeer voor zichtig gebruik van filters. Voorlopig houden we ons maar bij het U.V. filter. Soms kan een Hazefilter wat meer diepte in uw foto maken. Een omberfilter ontneemt de ietwat purperen schaduw zijn somberheid. Dit is het belangrijkste in de fotografie. De keuze van uw motief. De juiste opbouw van lijnen en vlakken en de juiste afsnijding bij het opnemen en vergroten. Links opgaan de lijnen, voerend naar rechts en naar een duidelijk element in de foto, voldoen het meest. De horizon bij voorkeur niet in het midden. Bij kleuren gebruik maken van de dieptewer king van de tinten. Rood komt naar ons toe, blauw wijkt van ons af. Bij het kiezen van het motief goed kijken, daarna kijken en nog eens kijken! Geluk speelt een rol, maar het is geen schande. Geduld is ook in de fotografie een schone zaak. Wacht tot er zich een goed Streuvels De teleurgang van den Water hoek; streekroman. Toy Liefde met voorbedachten rade; de tectiveroman. Tolkien De hobbit; voorloper van het epos „In de ban van de ring". Vestdijk De leeuw en zijn huid; zedenschil dering van het 18e eeuwse Venetië. Zijlstra Een leeuw op de weg; boeiende ro man uit het oude Israël. STUDIEBOEKEN. Hibscher Twaalf filosofen; van Hegel tot Heidegger. Traas Maatschappelijk wei'k in deze tijd. Sigauw Geschiedenis van het toerisme. Ploeg Kinderbescherming. Accoce De oorlog werd gewonnen in Zwit serland; spionage-activiteiten. Whyte Braaf en stout, opvoedkundige ad viezen. Rümke Het nerveuze kind. Faber De praktijk van de welsprekendheid. Crowburst Basis wiskunde 3 dln. Vries De mens in het uitdijende heelal 2 dln. Staatsnatuurreservaten. De groei; Parool/Life wetenschapserie. Dane Geschiedenis van de ziekenverpleging. Nuninga Samenspel; adviezen voor voetbal lers. Smit Het landbouwhuishoudonderwijs in Nederland; ontstaan, ontwikkeling en bete kenis, 1908-1965. Stam Streekrecepten. Blad Het chassis. Schouten Plastics; hoofdlijnen van de hui dige kennis en toepassing van de synthe tische macromoleculaire materialen. Wie is die...; auteurs van Singel 262 fotogra fisch, biografisch en bibliografisch. Lampo De draad van .Ariadne, autobiogra fie. Vries Het uurwerk van de eenzaamheid; twee vertellingen. Carmiggelt Een Hollander in Parijs. Freezer Graag goed zijn; verhaal van een scheiding. Gils Meesters der Nederlandse vertelkunst na 1945. Middeldorp Het dantemeisje, verhalen. Wertheim Izzudaar; en andere verhalen. Villiers de l'Isle Adam Foltering door hoop; en andere griezelverhalen. Philipe Ontmoetingen op de heuvel; aan- passingsstrijd van een jonge weduwe. Sartre Tussen de raderen; filmisch ver haal over het probleem van het geweld en de minderheid. Borges De aleph; en andere verhalen. Klatser Meesters dar Mexicaanse vertel kunst. Praag S. S. San Juan de dios; verhalen uit Latijns-Amerika. Boo Heraldiek. Steiner Treblinka; de opstand van een vernietingskamp. Churchill De elfde plaag; zes dagen oorlog in het Midden-Oosten. moment voordoet. Wacht ook tot een situatie zich voldoende heeft ontwikkeld. Gebruik kunstlicht als het nodig is; dus niet gokken in schemertoestanden. Breng het licht •wa-ar het hportj in de schaduwen. Ook bij zonlicht kan een extra flitsje nuttig zijn en de foto verbeteren. Flitslicht werkt vaak mooier als we het binnenshuis via het witte plafond* laten reflecteren. Vermijd spiegels! Kinderen zijn ideale fotomodellen. Maar laat ze in hun spel als ze klein zijn. Oudere kin deren kunnen we wat gemakkelijker regisse ren. In kleuren is de wereld mooier, maar het is niet nodig om alle bontheid in een Aan Nederlanders die per motor rijtuig naar of door Oost-Duitsland reizen, moet dringend worden aan geraden, zich er van tevoren grondig van te overtuigen, dat zij een sluiten de w.a.-verzekering hebben. Met het oog op de in Oost-Duits land bestaande regelingen op het ge bied van de wettelijke aansprakelijk heid in het verkeer, is het noodzake lijk, voor reizen per motorrijtuig naar of door Oost-Duitsland (bijvoorbeeld naar West-Berlijn), bij de verzeke ringsadviseur of de verzekeraar in Nederland nadrukkelijk uitbreiding van de wettelijke aansprakelijkheids verzekering tot dit gebied aan te vragen. Wordt de gevraagde uitbreiding verleend, dan wordt het betrokken motorrijtuig door de Oostduitse auto riteiten toch niet zonder meer tot het Verkeer toegelaten. Dit geschiedt slechts dan wanneer aan de grens met Oost-Duitsland 'n door de Oost duitse verzekeringsinstelling afgege ven (tijdelijke) grensverzekering wordt afgesloten. Hiervoor moet aan genoemde verzekeringsinstelling pre mie worden betaald. Met nadruk moet er op worden gewezen, dat de verzekering van het wettelijke aansprakelijkheidsrisico voor het verkeer in Oost-Duitsland door de assuradeur in Nederland naast de aan de grens gesloten tijde lijke verzekering, noodzakelijk is om tot een afgeronde verzekeringsdek king te komen. In tegenstelling tot hetgeen zou worden verondersteld, dekt de door de Oostduitse autoriteiten geëiste grensverzekering namelijk uitsluitend de wettelijke aansprakelijkheid je gens ingezetenen van Oost-Duitsland. De aansprakelijkheid tegenover West duitsers en burgers van andere bui tenlandse nationaliteit die in Oost- Duitsland vertoeven, wordt door deze grensverzekering niet gedekt. Met name in de corridor tussen de grens van Oost-Duitsland en West-Berlijn is de kans op een verkeersongeval waarbij als derde een niet-ingezetene van Oost-Duitsland is betrokken, be slist niet denkbeeldig. Voor dit risi co is de in Nederland verleende w.a.- dekking derhalve onmisbaar. Rupert Gevangene van Stalin Suggs Culturen van Polynesië Smedts Zuid-Italië Scbulte Nordholt Pools dagboek. Pörzgen Russisch mozaïek; indrukken van een Ruslandkenner. Dominicus Portret van Majorca. Bruin Duizend en een dag; de Libanon, kruispunt van het Midden-Oosten. plaatje te laten zien. Gebruik ook eens wat kalmere tinten. Landschappen vragen ook bij kleur een duidelijke voorgrond. Dat dan een ietwat felle tint als geel of rood het meestal fijn doet, laat zich begrijpen. Gooi nooit het papiertje weg dat bij uw film verpakt was. Valt uw meter uit, dan is dit een noodhulp die het goed doet. Gebruik uw belichtingsmeter met verstand. Handig hulpje voor zuivere metingen bij kleur: richt de meter op uw hand... op 15 cm. afstand. Houd die hand op de belangrijkste plaats van het onderwerp. Belicht dia's altijd op de hel dere delen van het object, een negatieffilm op de donkere delen. Hulpmiddelen als voor- zetlenzen zijn uiterst nuttig om „meer uit uw camera te halen". rl Verandering van smaak doet eten. Fotogra feer eens 's avonds buiten, in het theater, of neem de TV. Snelle onderwerpen nemen we met korte sluitertijden als bijv. 1/1000 cf 1/500 sekonde. Meetrekken ic een handigheid die u moet leren. U kunt dan met bijv. 1/100 sekonde een scherpe foto -an een raceauto maken. Plak een zonnekar, als die niet van een schroefdraad of bajonetsluiting is voorzien, even met plakband vast. Ook uw filter gaat langer mee als hij vastzit. Vooral aan het water willen die dingen nogal eens "allen. Schrijf in het begin veelvuldig op wat u doet en hoe u het doet. U leert er van. Verzeker kostbare camera's tegen schade of diefstal. Een flitslamp kan op korte afstand wel eens iets te sterk zijn. Draai er dan een sigarette- vloeitje om heen. Valt uw camera ooit in het water, dompel het ding dan helemaal in schoon kraanwater en breng de emmer met water naar de fotohandelaar of de imp teur. Er treedt dan nauwelijks roestvormmg op. Uw ca mera kan gerepareerd worden. Maak in de afloopstrook van belichte klein- beeldfilms een paar forse zig-zagknikken. Dan weet u „Die is belicht". Twee keer door de camera is weliswaar zuinig, maar de foto's worden niet je dat. Rolfilms nooit in het volle zonlicht inzetten of uit de camera halen. Altijd in de schaduw! Zwartwitfilms zelf ontwikkelen, afdrukken of vergroten is een boeiend spel voor grotere mensen. De kosten zijn gering en het be spaart u "eH. U kunt er avonden mee zoet zijn en u leert beter fotograferen, u ziet im mers wat u doet? Een simpele ontwikkeltank, kosten ca. f. 20- a f. 30,-, Thermometertje, kosten ca. f. 3,50, Ontwikkelaar, kant en klaar of oplosbaar vol gens voorschrift ca. f. 2,50. Fixeer, oplosbaar in kraanwater, per busje ca. f. 0,80. Een fles je wetting agent, kosten f. 1,50. Afdrukraampje, koste. ca. f. 3,50, of een spe ciaal afdrukkastje kosten ca. f. 30,-. Een drietal ontwikkelbakjes van plastic, ca. f. 10,- samen. Papie ontwikk 'aar en fixeer, kosten zie bo- f. 2,50 per stuk. Vergroter, waarvan de prijzen st^~' uit eenlopen van bijv. f. 145.- tot f 250,-. Drie bakken formaat 18 - 24 cm. kosten f. 20,- sa- irun. Ontwikkeltangen, fixeer m ontwikkelaar, kosten als boven. Donkere kamerlamp, oran je of lichtgroen, kosten f. 3,50. Als u een badkamer he' of keuken die redelijk is te verduisteren, kunt u daar alle werkzaamheden verrichten. Het zou ons in het kader van deze cui s te ver voeren, een complete handleiding voor het zelf afwer ken van foto's te geven. Wij willen volstaan met te verwijzen naar een vervolgcursus zelf afwerken van films en foto's. I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 3