Excelsior boekte magere successen in nederlaagduels Geslaagden van de chr. huishoudschool kregen het diploma uitgereikt Drie Morsleden in de prijzen Kringzwemkampioenschappen Almelose wandelgroepen verweg superieur in de jaarlijkse districtstocht Riessen vuur zo n zestig zeuwntig joar terugge Ondanks veldoverwicht Winst op ASV, gelijk in Enter Kleine verhoging contributie bij Sportclub Rijssen r Huidverzorging - Zilver en br ons naar Rijssen Nieuw kringreeord voor Tineke Sleking GESLAAGDEN Pijlenplukkers bekorten route t Mooiste bruin Sportclub 1 en 2 promoveren tocli Vrijdag 5 juli 19uo WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 Gelijkspel De start van de 200 m schoolslag voor meisjes onder zestien jaar. beeld Derkje Poortman van De Mors. Onder in Op de Kringzwemkampioenschappen, waarvan een gedeelte woensdagavond was georganiseerd in het zivembad De Koerbelt, behaalde Agnes Kap van de IJssel, een verdienstelijke eerste plaats op de 200 m wisselslag. Op de foto een doodmoede maan ifiiiengeltikkige. Agnes. klimt na haar overwinning uit 't water. Woensdag- was het een blijde dag voor die leerlingen van de Chr. Huis houdschool. 's Middags vond de uitreiking plaats van de getuigschriften aan de leerlingen, die de 2-jarige primaire opleiding hebben gevolgd. De leerlingen werden hartelijk toegesproken door de heer H. Heemse, die ze gelukwenste met het bereikte resultaat. Nadat ze hun getuigschriften hadden ontvangen uit de hand van mevrouw Wessels-Ooms, die de meisjes eveneens gelukwenste en ze wees op het belang van het genoten onderwijs, volgde een toespraak van de directrice. Mej. Aalderink sprak haar blijd schap erover uit, dat steeds meer leerlingen na de primaire opleiding naar de assistentenklas gaan. Dit jaar waren er 52 leerlingen in de assistenten klas, maar het cursusjaar 1968-1969 slaat een record, daar van de meisjes, die thans hun getuigschrift behaalden er 67 verder gaan naar de assisten tenklas. Na de rapportuitreiking ontvingen de leerlingen nog een traktatie. De goede vorm die de zwemmers en zwemsters van de Mors dit jaar in diverse wedstrijden reeds toonden, is op de zwemkampioen- schappen van de kring Twente-IJsselstreek nog weer eens bevestigd. Op de zaterdag te Nijverdal begonnen kampioenschappen legden Truus van de Maat en Tineke Sleking op de 50 meter schoolslag voor meisjes beneden 12 jaar beslag op het zilver en brons. ^a'terdagmiddaf"harnëh"niet minder dan 939 wandelenthousiastei deel aan de districtstocht die de Almelose Wandelkring in samen werking met de wandelafdeling van Sportclub Rijssen organiseerde onder auspiciën van N.U.W. De tocht die was uitgestippeld in de omgeving van Rijssen is dank zij de uitstekende weersomstandig heden volledig geslaagd. De wandelaars(sters) hebben volop kun nen genieten van het prachtig natuurschoon. Dank zij enkele „pij lenplukkers" die de afstand hadden ingekort had de EHBO weinig werk. Blaren en pijnlijke voeten behoefden dan ook bijna niet te worden behandeld. De Almelose groepen waren verweg superieur en kwamen in deze tocht uitstekend voor de dag. beschermt tegen zonnebrand Morsheren versloegen BZPC uit Borculo Geen blaren of pijnlijke voeten In het nederlaag toernooi van A.S.V. in Aadorp behaalde Excelsior geen daverend suc ces tegen de organiserende vereniging. De Rood-Witten wonnen slechts met 4-5. Het begin was een gelijk opgaande wed strijd met Excelsior iets meer in de aanval wat na en kwartier spelen resulteerde in een doelpunt van Vondel. Gast bracht de partijen weer op gelijke voet. Toch kwam Excelsior voor de rust nog op 2-1. Toen Leusink op een ver vooruit geschoven bal sprintte en doelman Drenthen voor de 2e keer liet visen, terwijl Van Vonden dank bar gebruik makte om via en strafschop de stand op 3-1 te brengen. Tijdens de Algemene ledenvergadering die Sportclub Rijssen hield onder leiding van de heer D. Oosthoek, werd de heer P. de Jong gekozen tot secretaris van het Centraal Bestuur, in de vacature, ontstaan door het bedanken van de heer Eertink om studiere denen en zijn vele werk voor de afdeling tafeltennis. De voorzitter bracht de heer Eertink dank voor het vele werk door deze verricht in het belang van Sportclub en voor de prettige sa menwerking. Een bouwcommissie zal t.z.t. de plannen tot uitbreiding van de kleed-, was- en toiletgelegenheid uitwerken. De contributieverhoging wordt zeer mini maal gehouden. Voorheen was de contributie voor senioren f. 2,50 per maand waar nog 5 gulden bondsgeld per jaar bijkwam. De con tributie zal thans bedragen 3 gulden per maand waarbij het bondsgeld is inbegrepen. In feite betekent dit dus een verhoging van f. 1,- per jaar. Dienstplichtige militairen en het vierde lid van een gezin zullen van contributie vrij zijn gesteld. De verlichting langs het hoofdveld zal wor den verbeterd, terwijl langs de trappen naast het clubgebouw leuningen zullen worden aan gebracht. In verband met de grote bedragen die Sport club omzet zal accountant Pauw de kascon trole verzorgen. In het Centraal Bestuur zal een vertegen woordiger van de supportersvereniging wor den gekozen. Besloten werd de agenda's voor het komende seizoen per afdeling te* bespre ken. Na de hervatting kwam ASV fel opzetten en werd Excelsior in de verdediging gedrongen. Vooreerst wist deze nog stand te houden maar toen Gast de bal achter doelman Kryk.es kopte voerde de thuisclub door toedoen van Bruns- man de stand op tot 4-3 in haar' voordeel. Excelsior kwam echter terug en door een vrije schop van Kappert werd het evenwicht 4-4 weer hersteld, terwijl hij kort voor het einde toch nog voor een zege zorgde door voor de tweede keer de ASV doelman te pas seren. Eindstand dus 5-4 voor Excelsior. Zaterdagavond bracht Excelsior het in de nederlaag wedstrijd in Enter niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ondanks een veldoverwicht wist Excelsior deze meerderheid niet in doel punten uit te drukken. In het begin van de wedstrijd kreeg Enter aanvankelijk de beste kansen wat tot uit drukking kwam door een doelpunt van Henk Kamphuis die voor kort weer meespeelde bij de thuisclub. Excelsior wist bet spel te ver plaatsen echter zonder succes. Kort voor de rust kreeg Van Vondel eon niet te missen kans maar vdór open doel echoot hij hoog over. In de tweede helft een veèl sterker Ex celsior maar ook nu geen doelpunten. Bij een uitval kreeg Enter de kans haar voorsprong te vergroten door Braamhaar maar van Losser in het Excelsior-doel wist het gevaar te ke ren. Pas in de allerlaatste minuut zag Excel sior haar overwicht beloond, toen Leusink van «en misverstand in de Enter achterhoede pro fiteerde en de bal achter Kerkhof plaatste. zacht-zuiver-gezond PUROL en PUROL-poeder Op dit nummer «tartten in totaal 30 meisjes met de «rieltte in de laatste «erie. Hierin zwommen naast de Morsmeisje» Truus en Ti neke, twee zwemster» van BZZ. Jeanet Spij kerman en Ingrid Weurman. Ingrid Wigger en Yvonne van Zevenbergen, resp. van ZCE en AZC completeerden de serie. Deze laatsten speelden geen rol van betekenis. De stijd ging voornamelijk tusen de twee Rijssende .en de twee Zwolse meisjes... De Rijssense meisjes waren in het nadeel doordat zij de buitenbaan kregen toegewezen. Jeanet Spijkerman, een zusje van de be kende recordhouder op de schoolslag Hans Spijkerman, werd onbedreigd eerste in 44.1 sec. Truus deed wel enkele vertwijfelde aanvallen, 's Avonds had in een feestelijk samenzijn met de ouders de uitreiking van de diploma's plaats aan de assistenten. De heer J. A. Scholman, voorzitter van de plaatselijke commissie opende deze feestavond In een korte toespraak hij wees de meisjes op het belang van deze dag. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat verschillende meisjes verder gaan. In dit verband wees hij op het belang van de opleiding voor een der verzor gende beroepen. Mevrouw Wessel-Ooms reikte de leerlingen het diploma uit. Ze wees er op, dat de meis jes op deze school niet alleen onderwijs had den ontvangen voor het maatschappelijk le ven, maar dat ze christelijk onderwijs hadden ontvangen. ,,Toon dat je dit diploma waard bent" aldus juffrouw Aalderink, de direc trice van de school. Gedraag als christenen, zoek niet het hoogste loon, maar zoek de plaats waar je je thuis voelt." De leerlingen van de ass. klas H N boden de directrice en het personeel van de school een prachtig schilderij aan van de Schildkerk van de Rijssense schilder Kwintenberg. De heer Gerbrandy voerde het woord na mens de Overijsselse C.B.T.B. Hij feliciteerde de leerlingen en het personeel met het bereik te resultaat. Hij sprak de wens uit dat deze grote school binnen afzienbare tijc? de meis jes voor de vervolgopleidingen nie' meer naar andere plaatsen hoefde te sturen, maar zelf een Inas-opleiding zal krijgen. Namens de ou ders werd door de heer Poorte in een korte, krachtige toespraak directrice en personeel der school dank gezegd. Na de pauze volgde een feestelijk program ma o.l.v. de heer Dekker. Door leerlingen en leerkrachten werden enkele stukje: opgevoerd, die zeer in de smaak vielen. De zang van de leerlingen stond onder leiding van mej. Kas- persma. Er werden enkele vlotte liederen ge zongen bij het nieuwe electronische orgel. Voor de nieuwe assistenopleiding zijn 67 leerlingen ingeschreven. De Inasopleiding ral nu door 9 meisjes gevolgd worden op andere scholen, de V.V.B. door 7 meisjes, de opleiding kinderzorgster door 1 meisje en de opleiding costumiëre door 1 meisje. 2e jaars Primaire opleiding. 2A. Grietje Averink, Hendrika Baan, Jannie Baan, Marietje Baan, Dineke Beunk, Han- neke Brinks, Dineke ter Harmsel, Leidi ter Harmsel,Diny ten Hove, Willy ten Hove, Fen- nie van de Maat, Dinie Nieuwenhuis, Gerrie Nieuwenhuis, Geeske Pas, Janna Pas, Dirk je Seppenwoolde, Ria Seppenwoolde, Dinie Zonnebelt. 2B Hannie ter Avest, Annie van de Berg, Ine ke ten Brinke, Jolanda Gierveld, Dinie ter Haar, Ria Harbers, Jenny Hegeman, Joke Hendertink, Jannie Holstege, Jannie Huisken, Willy Koster, Ria Leusink, Gerrie van Losser, Ria Marko, Gerry Nijmeijer, Jenny ten Pe- ze, Johanna Rotman, Gerrie Tijhof, Ria Vel- ten, Jenny Wassink, Herma Wessels, Jennie van de Willege, Hanneke Zandvoort. 2C. Joke Altena, Willie Beltmn, Ria Ben- nink, Hendrika ten Bolscher, Ria Bosch, Truus- je Bosch, Ria Bremmer, Alie Buitenweg, Lei- die Jansen, Ina van de Kolk, Saraja Krijnsen, Janneke Langenhof, ÏDinie Leideman, Hennie Van Pijkeren, Ria Scholten, Willie Scholten, Trienke Stapersma, Jesien Tijhoff, Rita de man, Wilma Maasen van de Brink. 2D. Johanna Borkent, Herma Ezendam, Geesje ter Harmsel, Herma ter Keurs, Diny tér Keurst, Johanna Mensink, Rika Mulder, Jan nie Nijkamp, Gerdien Nijsink, Dirkje Pas, Dirkje Poortman, Hendrik Pijffers, Marja Rozendom, Dinie van de Stouw, Octafi- na Ubjaan, Harmien Vincent, Dineke Voort man, Gerda Wanders, Dinie Zwiers. 2E. Janneke Agteresch, Hermien Baan, Bet sy Bargboer, Gerry Beldman, Willemien Brinks, Diny van Dijk, Mieke Grooten, Jan na ten Hove, Janneke Ligtenberg, Joke Maatman, Joke Noltes, Dinie Nijland, Ger da Nijland, Janna Nijzink, Ans Pool. Assistenten opleiding. Assistente in de huishouding A. Al. Truusje Aanstoot, Karelien Arends. An- ny Bannink, Addy ten Bol cher, Toos Brun- nenkreef, Hennie Ezendam, Willie Hosmar, Herma Jansen, Dinie Koordes, Herman Lan genhof, Anneke Mensink, Gerry Paalman, Ine ke van de Riet, Willemien Schippers, Diny Schuitemaker, Mineke Wessels, Gerrie Wol- ters, Riekie Wijnen, Wiesje Schuppert. All. Janneke ten Bolscher, Joke de Groot, Niesje van Lindenberg, Herma ter Maat, Gerda van de Maat, Ans Meeuse, Loes Meeu- se, Jenny Nijkamp, Hermien van Putten, Wil lie Ringringulu, Geke Webbink. w 4»81 doch meer dan een tweede plaats zat er voor haar niet in (46.6 sec.) De strijd om de derde plaats tussen Tineke Sleking en Ingrid Weur man werd pas in de laatste meters beslist in het voordeel van Tineke. Hun tijden waren resp. 47.3 en 47.4 Jannie van Brussel die acht ste werd leverde op dit nummer 'n goede pres tatie. Haar tijd was 49.4 sec. Gerda Baan maakte 50.8 en Hermannie ter Harmsel 52.8 sec. Herman Landeweerd die meedeed aan de strijd op de 100 m. schoolslag voor jongens be neden 16 jaar, zag zijn intensieve training be loond met een bronzen plak. Zijn tijd was 1.30. 7 Hiermee bleef hij slechts 0.2 sec. voor op nr. 4 en 0-4 sec. op nr 5. Wel een bewijs hoe span nend de strijd was. Dank zij zijn goede con ditie kon Landweerd echter zijn ideaal verwe zenlijken. Kringkampioen op dit nummer werd René Abeléven uit Apeldoorn in 1.25.3 Tweede werd Peter Nijhuis van ZCE in 1.27.3 sec. Om het succes van de Mors volledig te ma ken vestigde Tineke Sleking op de 100 me ter schoolslag voor meisjes een nieuw kring record. Met een tijd van 1.42.6 bleef zij even onder de limiet voor de nationale kampioen schappen die op zaterdag 27 juli te Zwijndrecht worden gehouden. Gradus van de Noord werd op de 200 m. rugslag voor jongens beneden 16 jaar vijfde en verbeterde met zijn tijd van 3.19.9 zijn eigen clubrecord. Ook Dirkje Poortman kwam goed voor de dag. Zij verbeterde twee clubrecords bij de meisjes beneden 14 jaar. De 100 m. vrije slag legde zij af in 1.26.0 sec. en bleef daar mee 4 sec. onder haar eigen record. Voor de 200 m. schoolslag had zij 3.47.5 nodig. Op de 50 m vrije slag voor meisjes beneden 12 jaar werd Truus van de" Maat vijfde en evenaarde met haar tijd van 39.5 haar eigen clubrecord. Hermannie ter Harmsel werd op dit nummer tiende in 43.1 sec. Truus van de Maat werd op de 50 m. rugslag zevende in 49.6 en bleef daarmee slechts 0.1 sec. boven haar eigen clubrecord. Zaterdag worden' de kringkampioenschappen voortgezet in Deventer. 1 l:br V: De Morsheren die donderdagavond voor de zomercompetitie van de KNZB in het water kwamen tegen de heren van BZPC uit Bor culo, speelden in de eerste drie periodes van 4 minuten een matige wedstrijd. Ondanks een overwicht van de Rijssense poloërs waren het de gasten die in de eerste speelperiode de score openden door Tonnie van de Lee. (0-1). In de tweede periode lanceerde Wessels zijn midvoor Schreuder die hard inschoot. Keeper Onis keerde in eerste instantie het schot, doch tegen de tweede worp, van de gebrilde Schreuder was hij machteloos (1-1). Aan de andere kant stopte keeper Waan- ders een hard schot van Blöming. Buiten bereik van Waanders knalde Van de Lee in de derde periode hard tegen de lat. Direct hierop liet Meindert Schreuder doelman Onis voor de tweede keer vissen. Een oppermach tig de Mors had in de aanvang van de vierde speelperiode veel pech met zijn schoten. Uit een vrije worp van aanvoerder Ligtenberg ver richtte Meindert Schreuder de hattrick. (3-1). Een goede inzet van Wessels vond keeper Onis op zijn weg, doch het terugspringende leer bereikte Schreuder en deze maakte ook nu geen fout. (4-1). Een pass van Schreuder naar Wessels werd door laatstgenoemde irret een drukkertje in een doelpunt omgezet. (5-1). De strafworp die de Mors hierna kreeg toe gewezen leverde door Wessels het halve do zijn op. (6-1.) Vijf seconden voor arbiter Rensink voor het einde floot, bracht Van de Lee de eindstand op 6-2. Het tweede team van de Morsheren speel de uit tegen het Ravijn 2 te Nijverdal en behaalde zijn eerste overwinning in dit sei zoen. Het Ravijn opende de score door Hues- ken (1-0). Een fel aanvallend De Mors had succes toen uit een vrije worp de bal bij Klein Horsman belandde die doelman Stut- terheim geen kans gaf. (1-1). Gert Schreuder bracht nog voor rust de op 2-1 en 3-1. Na rust werd Eshuis vervangen door G. ten Brinke hetgeen noch een verzwak king noch een versterking betekende. Hues- ken verkleinde de achterstand tot 3-2. Wat het Ravijn hierna ook probeerde, keeper Van de Kamp was hierna niet meer te passeren. De Mors liep zelfs nog verder uit tot 4-2 door een doelpunt van Gradus van de Noort. (2-4 De meisjes A speelden hierna tegen het Ravijn A en overklasten hun tegenstanders in twee maal vier minuten netto speeltijd volkomen. De rust ging in met een 4-1 voorsprong voor De Mors door doelpunten van Eva de Lange (3x) en Ria Kleinlegtenberg (lx). Na rust liepen de Morsmeisjes verder weg van de Nijverdalse polosters door Eva de Lange (5x) en Ria Kleinlegtenberg (2x) en brachten de eindstand op 11-1. Sportclub Rijssen 1 en 2 die in het afgelo pen voetbalseizoen fceiden een tweede plsAs bereikten, resp. in de tweede en derde klas, zullen alsnog promoveren. Zaterdag ontving het bestuur van Sportclub Rijssen van de Twentse voetbalbond het bericht dat voor het seizoen 1968-1969 een klasse van standaard teams gevormd zou worden, die zal uitkomen in de eerste klasse A. Dit eerste jaar zal gel den als proef jar. Behalve Sportclub Rijsen 1 zijn in deze klasse ingedeeld: Blauw Wit (Markelo), Boswinkel (Enschede), Daarler- veen, Drienerlo, Eversberg (Nijverdal), PSV (Almelo), Sp. club Daarle, Sp. cl. Denekamp, Sp. cl. Lemele, SV en Vesos. Het tweede elftal van Sportclub Rijssen zal uitkomen in de tweede klas A en neemt hiermee de plaat» in van het eerste elftal. Als start en fkiish was 't sportpark De Koerbelt aangewezen, waar de leden van Sportclub Rijssen voor de benodigde aanwij zingen zorgden. Ondanks het feit dat de AWK deze tooht organiseerde op de zelfde dag, ais de Enschedese competitietochten, is men bijzonder tevreden over de deelname aan de tocht in Rij en, waaronder (tot aller vér- bazing) zich ook een groep van de Ensche- dese politie bevond. De meeste prijzen gingen zaterdag naar de Almelose groepen die uitstekend voor de dag kwamen. Opvallend was dat de Pius X groep niet haar normale niveau wist te be reiken en genoegen moe*t nemen met een derde plaat». Onvoldoende routine i» waar schijnlijk de oorzaal* hierv; Goossenmaat en Het Noorden (Zwolle) profiteerden hier van. Bij de senioren won Ons Genoegen uit \\- melo de eerste prijs voor Het Noorden (Zwolle) en de Trèkkers uit Holten. De volledige uitslagen waren: SENIOREN: Eerste klas: 1 Ons Genoegen, Almelo 168 pnt, 2 Noorden, Zwolle, 168 pnt, 3 Trekkers, Holten, 167 pnt. Tweede klas: 1 Wandelvriend, Aalten, 167,5 pnt, 2 Ruutvoorn, Genemuiden, 168,5 pt. Derde klas: 1 Derofa, Den Hulst, 168.5 pt, 2 Holtenbroek, Zwolle 163 pnt. Vierde klas: 1 Orion, Almelo 164,5 pnt. Niet-aangesloten: Politie Enschede 167,5 pnt JUNIOREN: Eerste klas: 1 Goossenmaat:, Almelo, 170.5 pnt, 2 Het Noorden, Zwolle, 170 pnt, 3 Pius X Almelo, 167 pnt. Tweede klas: 1 Tukkert, Almelo 160 pnt, 2 Zwolse Tippelaar» 159.5 pnt, 3 Holterbroek, Zwolle 158.5 pnt. Derde klas: 1 Merels, Almelo 157.5 pnt, 1 Centrum Almelo 157.5 pnt. Vierde klas: 1 De Jeugd Hengelo (Ov.) 149 pnt. ASPIRANTEN: Eerste klas: 1 Kerkelanden, Almelo 161,5 pnt, 1 Wandelvriend Aalten, 161.5 pnt, 3 Zwol se Tippelaars 160.5 pnt. Tweede klas: 1 Centrum, Almelo, 159 pnt, 2 Merels. Almelo 155.5 pnt. 3 Ossenkoppeler- hoek, Almelo. 155 pnt. Niet-aangesloten: School met de Bijbel, En ter, 150 pnt. Assistente in de huishouding H. Lena Batlajery, Fennie Fokkert, Ria Jansen, Jannie Ooms, Dinie Schreurs, Jannie ^mith, Johanna Veldhuis, Hannie Voortman. Assistente in de huishouding N. Truus Aanstoot, Jannie Agteresch. Willie Baan, Dirkje van Ginkel, Annie Hegeman, Jannie Lensink. Rina Nijland, Diny Poorte, Dine Schreurs, Madda Talubun. Mina Titiroloby, Janna Vosman, Julia Risketta. Aj kuijerd oawer leefebrieje dan gelöw ik dej der in Riessen neet vuile zuelt veenn dee at neet o^rns leefebrieje vuur hebt. Det is neet wat 'van vandaage an n'dag, mear det hef aalt a zoo e'was. Zoej wa oarns ne plaat se veen in n' heeln umtrek woer aj zoovulle hoone zeet as in Riessen? Ook henn en kniene, joa, neum mear op, vueglen en neet te vegetn doewn, iej veent ze hier pik biej groat. Rechtevoort hej oaweral verenegen van, en goat ze der met nao tentoonstellingen en zoo, mear doar huern iej vrooger nog neet van. Non hooit ze heele wedvluchen met de doewn, ot zelfs achter in Fraankriek en Duutslaand too, en hebt ze der hukke vuur e'bouwd woer j awa in wonn konn as 't mot, mear vrooger toen harn ze de doewn in n' bünne an de sküppe of an thoes zitn. En dan warnt gin posdoewn zoo at ze non zo wat allemoalle hebt, o nee. 't Warn mees krüppers, meew- kes en van dee moanduufkes, dee aj n' heeln dag um 't hoes hen leutn vleegn. Vueglen harn ze ook vuile mear det warn der zoowat allemoalle wat dee at ze zelf harn e'vüngn, n' sieske, nen putter, nen geete- link, ne gooldveenke, en neet te vegetn de gewone veenke. De meeste vueglen worn e'vüng met n' treknet, of met garn dee at ze met liem harn bestrek'n, en dee ze liemgarn neum. Dee worn 4 oarns too zat met nen lokker der biej woer at de veuglen op of kwamn. Ook deen ze ze stipn. Ze harn dan ne liemgarre an nen langn boonnstok of zoo, en dan prebeern ze dee liemgarre 't sieske of wat ze vang woln op de vluegel te legn, zoo dat ze ne in de haane konn kriegn. Vrooger wor doar neet zoo vuile van e'zeg, want van vueglen wetn har der nog nooit gin eene huert. Later wor det aans en asse toen zaggen en zo is 't non nog zee, dej an 't vueglen vangn warn, dan war iej vies nat. Doar hef hier ees nen bosjager e'was den atter froai achter an zat, mear 't doern neet lange of hee har n' naam van Liempütjen. Den liem kokn ze zelf, mear det was lange ieders woark nin. Wat warn der good met op de heugte, en konn 't oet de kiek. Koej der zelf neet met geworn, dan haj aalt wa nen kunnegen den atter oew n' buske wol anstriekn woer aj um dan ne klaeneghaejd van deenn. Duurdet zelf vangn, zag iej in Riessen hoaste gin hoes woer at gin kouwken an 't raam, de muure of in de kuekne hueng, met n' sieske, nen putter of ne veenke der in. Yuurad op veenkn doar warn ze hier dol op, en dan gungn ter umme wee at ne bessen har met nen goon slag. Het vul neet met um nen vogel te kriegen woer at neet wat an mankeern. Den dee 't laank neet good, den mankeern wa an 't lich, en wier nen aan- dern dee der aalt zon törken acher an. Dee veenkn keals harn der heel wat vuur oawer um nen goon te kriegn want doar leutn ze de jongn van leem, dee at ze oet harn e'haald en zelf op harn e'voord. n' Heeln umtrek streupn ze of um veenkn nuesjes te zuukn. Monn ze nen goon hemn um te leern, dan leupn ze der vuur noa Vree- zenvenne, Zeanderen, Boorne, joa ik hebbe wals e'heurd det ze der wa vuur noa Hokse- boargen warn e'lop op apatte daage, want fietsen warn der toen nog nin en als mos te voote goan, um te heurn of doer nog ne veenke te koop was met nen goon slag. Meender mooi was, detter wat de veenkn ook wa ees bleend maakn, met ne gleujnege braejnoale, zoo det ze gin oflaejding harn as ze sleun, en neet skrikkereg worn atter wat apats vuur de kouwe kwam. Gelukkeg is on dee beulderieje n' eane komn, en worn de- gennege dee um det flikken strafboar, wa ook good was. As ze veenkn weelt hooln, good det mut n' ieder zelf weetn, want leefebrieje mut n' meanske hemn, mear dan zoo, det ter 't deer neet oonder lid, want dee hebt ook rech op ne goo behaandelge en ook geveul. Aj n' poar veenkn keals biej mekoar harn op nen kuijeroawnd, dan haj 't eane nog neet e'zeene want dan koej der vaste van op an det n' heeln oawnd oawer de veenkn gong en koej oew zelf wa stille hooln, want zee harnt an 't woord. Vuur ne keer was det wa mooi, mear at det non aalt vedan gong en at ze noarns aans oawer kuijern konn, dan veveelnd ook nog wa ne keer. Grappege verhaaln koej aans smangs heurn. Zoo harder ne keer eene was, den at ne veenke har e'had, den at merakels har wiln sloan, mear allee- ne at zin moo in de kuekne was. Gong den vot dan was de veenke stille goan zitn. Det kwam duurdet zin moo nen op har e'voord en um nog aalt verzorgen met water en voor. Det stuen um natuurlijk neet an, en doarum- me de veenke mos vot. 't Sprek vanzelf neet an nen Riessender want dan kreege der klier- derieje met, dette de leu bedrüeng har. Dus hee mos zeen det ne an nen vrümden ver- patsn. Net of 't zoo spruek ne wekke of wat later warn der in Riessen n' poar e'kumn van n' aander weggens um n' goo veenke te koopn. Weg en wier harn ze al roond e'heurd en e'was, mear gin eene har der wat te mis sen wat heur anstuen. Op 't lessen warn ze ook biej Mans e'komn en joa doar warn ze an 't rechte kantoor hee har der eene, en nen bessen. ,,Is ze neet skrikkeg of bange?" har een van de keals e'vroagn. ,,Det za'k oew loatn zeen" har Mans e'zeg, en meteen was hee noa de kaste goan. har der n' kaapje, n' jak en nen skülk van zin moo oet e'kreegn, en det an e'trükn en op e'zat en toen was hee vuur de kouwe goan. Net har der vuur e'was, of n' vogel was beginn te sloan det 't knapn. Woer dichter of der vuur was e'komn woer drokker of de veenke was e'worn. ,,Non", har Mans e'zeg, „Wat zeg iej der van, is ze skrikkeg of ban ge?" De keals harn eerlke mun too geewn det n' vogel zi'k noarns wat van antruek en warn mear as te vreane was. Noa n' zetjen haandein harn ze dan ook akoord e'kreegn en ham ze de veenke met e'nomn. Mans har bliej e'was detter der of was, en de biej, ook nog vuur ne goo pries. Woer at ter dee keals veerder met was e'goan det heb ik nooit e'heurd. 't Volgende mut ook woar gebuurt wean. Doar was ter eene was den at gaow joarig was en de wichter harn neet e'weetn woer ze eur va non met vereern konn op n' ve- joardag. Op 't lessen was ter een op de ge dachte komn um ne goo veenke te zeen kriegn, want doar was eur va nen grootn leefhebber van en den harre nin. Zoo gezeg zoo gedoan. De jongs warn op n' trad e'goane met nen veenknkeal den ter good vestaand van har, en ze harn ook nen bessen e'kreegn. Wa deur, mear ja non heur va wor ook mear één keer viewnzesteg joar. 's Oawns vuur n' vejoardag harn num an 't raam e'huengn vuur boetn, zoo dichte mueglek biej de berre- stea, woer at te slüp. n' Volgenden moarn was 't good en wa lech of de veenke leut zi'k a heurn nog vuur de vaa good en wa wakker was. Hee lustern ewn, mear toen konne 't in berre neet mear harn, en det noa boetn zoo in de oonderbok- se woer atte de veenke zag hang en huern sloan. Ook zagge 't breefke op de veanster- baanke woer at op stuen det de veenke vuur um was op n' vejoardag. Net harre det good en wa e'leazen of hee vleug zoo in de oonderbokse de stroate dwas oawer noa zinn buurman, ook nen veen- ken leefhebber um den oet 't berre te houwn. En den was zoo good nin toen te huern watter an de haand was, of hee mos met um met mekoar noa de veenke te lusteren. Latter hef fe teeg'n de wichter e'zeg: ,,Det was n' mooisen vejoardag in al minne viewnzestig joar". Tooknwekke veerder Getjan. t

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 3