W isselvallige wedvluchten voor postduivenhouders Oostindische tortelduif speelkameraad bij fam. Bakker aan Markeloseweg Fa Immink heropende verbouwde winkel Edy Groothuis wordt trainer van Excelsior OPTREDEN VAN SWIEBERTJE, BROMSNOR EN DE BUFFOONS Middenstandstentoonstelling op de Driehoek van 4 t/m 7 se pi VOORTMAN N.V. 4 VEEMARKT AGENDA Voor geen honderd gulden te koop Jongdierendag in Parkgebouw „Goede" (n)dag Vrijdag 5 juli 1968 h i 51ste jaargang no. 27 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Om onze woonplaats als vakantieplaats en als koopcentrum meer betekenis te geven hebben de besturen van een viertal verenigingen een ambitieus programma georganiseerd dat diverse hoogtepunten kent en uiteindelijk uitmondt in een groots evenementde midden standstentoonstelling Rijlito,, waaraan eveneens groots opgezette attracties zijn verbonden. De vier organiserende verenigingen zijnDe Vereniging Markt wezen, Plaatselijk Belang en VVV; de Hoera (bond van hotel, café en restauranthouders); de middenstandsvereniging HABI en de v.m. r.-k. middenstandsvereniging nu N.K.O.V. ATTRACTIES WATERLOOPLEIN Het weekeinde was voor de postduivenliefhebbers in onze woon plaats nogal wisselvallig. De wedvluchten met oude duiven vanaf Frankrijk en Duitsland verliepen uitstekend, in tegenstelling met de africhtingsvlucht voor de jonge duiven vanaf Nijmegen. Vooral voor de liefhebbers van Het Luchtvermaak werd het een wedvlucht met veel verliezen. Bij De Reisduif kwamen de jonge en nog on ervaren vogels terug tot aan Arnhem, waar zij onder goede weers omstandigheden werden gelost. Deze jonge vogels kwamen dan ook goed af. ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING MEDISCHE DIENST Bromfietser liep een schedelbasisfractuur op hij verkeersongeval HET IS NOG NEET VAAKE GOOD Prachtig succes voor H. Nij land Duif vliegt vrij buiten FA. TIJHUIS GAAT 10 JULI HEROPENEN Boerderij verkocht voor f 43.000,- BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN WEEKBLAD VOOR RUSSEN RIJLITO V groots van opzet Er zijn diverse werkcommissies gevormd die allen een deel in het veelomvattende or ganisatorische werk op zich nemen. De or ganisatoren hebben het als een soort ver plichting beschouwd de goede naam die de Rijlito heeft (er zijn er reeds verschillende gehouden) ook nu weer tot een groot suc ces te doen worden en het heeft er de schijn van dat men in de opzet zal slagen. Op het Driehoeksplein zal een enorme tent (1500 m2) verrijzen waar van 4 tot en met 7 september de Rijlito zal worden gehouden. Het zal een manifestatie zijn van de mo gelijkheden die de middenstanders van Rijs- sen te bieden hebben en iedere standhouder rekent het zich uiteraard eveneens als een plicht zo goed mogelijk voor de dag te ko men. Natuurlijk hebben ook diverse fabri kanten vooral in de levensmiddelen-sector standruimte afgehuurd zodat de tentoonstel ling een gevarieerd beeld zal bieden. De voorzitter van de reclamecommissie de heer J. Th. Gijsbers was over de belangstel ling van de zijde van de Rijssense midden standers optimistisch en men heeft goede hoop dat deze Rijlito op bepaalde punten alle voor gaande zal overtreffen. Een bijzonder verschil met de Rijlito die In 1966 werd gehouden is, dat men er in ge slaagd is diverse attracties aan te trekken, die zonder twijfel als magneten zullen wer- kan op het hoogtepunt dat de Rijlito zal gaan worden. Er komt een poffertjes en een nogatkraam, er zal een schietstand komen met medewer king van de schietvereniging Tubantia en hoe wel er geen sprake is van een kermis, zullen er toch kermisachtige attracties komen als behendigheidsspelen (als vliegtuibommenwer- pers etc.). Als daverende ouverture heeft het organi- satiecommité de vermaarde show-dans- en beat- groep The Buffoons (Enschede) bekend van radio en televisie gecontracteerd voor een optreden op 30 augustus. Op 31 augustus is het feest voor de kinderen als Joop Dode- rer, Rien van Nunen, Lou Geels en Riek Scha- gen in hun creaties van Swiebertje, de burge meester, Bromsnor en Saartje in de grote tent op het Driehoeksplein zulten optreden. Hier voor evenmin als voor The Buffoons is iede re aanbeveling overbodig. Veel verwacht men ook van het avond vullende optreden op 31 augustus van de boe- rendansgroep 't Overschotje en de boerenka- pel de Hooiplukkers uit Lochem met als conferencier de in de Achterhoek zeer be faamde Jan van Hendrik. Behalve de Rijlito die van 4 tot en met 7 september op de Driehoek wordt gehouden hebben de organisatoren een zeer gevarieerd vakantieprogramma gepland dat wordt ge opend met een pony-paarden, vee en goede renmarkt. Van 15 tot 20 juli wordt de jeugd- wielerronde van Rijssen verreden in een par cours in plan Zuid en op 16 juli zullen de Rijs sense jeugd en de kinderen van de toeristen kunnen genieten van een kindervoorstelling van Dikkie Dapper door het Stichts jeugdto neel. Interessant voor de vakantiegangers is zonder twijfel de wild-speurtocht in de nabij heid van de Friezenberg en de Hoch door de bekende Rijssenaar Dieks Nieuwenhuis (Dieks van 'n Kloomp) (op 16 juli en 24 juli). Op 18 juli wordt een foto fietspuzzeltocht gehouden waarvan de start plaats heeft bij de VVV en op 20 juli zal men kunnen deelnemen aan een Veilig Verkeersrit voor auto's motoren en bromfietsen. Van de vakantie-goederenmarkt die op 22 juli plaats vindt wordt een z.g. Lommert- markt verbonden. Op deze Lommertmarkt zullen huisdieren als honden, katten, konij nen, kanaries, parkieten enz. aan de man ge bracht worden. Iedereen die iets aan te bieden heeft kan hier terecht, het moet een soort Wa- terloopleinmarkt worden, waarvan men grote verwachtingen heeft temeer omdat verschil lende antiekhandelaren acte de presence zul ten geven. Op 27 juli komt Swiebertje en Bromsnor in het Volkspark. Aantrekkelijk voor de kinderen is zeer zeker de demonstratie die op 10 augustus door de ponyclub de Oosterhofruitertjes wordt ver zorgd waarbij vooraf gelegenheid is tot het gratis maken van een rit op een pony. Naast een puzzelrit van de Rijssense Mo torclub op 13 augustus staat op 17 augustus de Ronde van Rijssen voor amateurs op stapel. In plan Zuid zullen zeer gerenommeerde ren ners aan de start verschijnen. Op 24 augus tus wordt in het zwembad de Koerbelt een zwemvijfkamp gehouden en dan is het even stil tot 30 augustus, maar dan komen de Buffoons de stilte op welluidende wijze ver breken die dan tegelijkertijd de openingsmars blazen voor de Rijlito die Rijssen in het licht van de schijnwerpers zal plaatsen. ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter G. A. Huisman, Boomkamp 23 telef. 2563. De veeartsenijkundige dienst wordt waar genomen door dokter H. Picard, Eikenlaan 10, Wierden telef. 05496-1298. De dienst der tandartsen wordt waargeno men door dokter H. F. Steunenberg Pastorie- straat 42 Holten, telef. 05483-1433. De 34-jarige H. ter K. uit Rijssen werd donderdagmorgen ernstig aan het hoofd ge wond toen hij op de Wierdenseweg ter hoogte van de Klokkendijk werd geschept door een auto bestuurd door de heer H. uit Hengelo. Het ongeval had 's morgens vroeg plaats. Ter K., die per bromfiets op weg was naar het werk, werd geschept door de auto, waar van de bestuurder de bromfietser waarschijn lijk door de regen niet heeft opgemerkt. Ter K. reed op de pas aangelegde Parallelweg. Met bloedende hoofdwonden werd Ter K., na behandeld te zijn door dokter J. Bijleveld, overgebracht naar het ziekenhuis, waar een schedelbasisfractuur werd geconstateerd. Zo wel auto als bromfiets werden licht bescha digd. Wonear het reangnt, dan is 't al gaauw: De groond wordt vüls te nat, Mear as de zunne 'n zetje skient, Dan druengnt het wier te had. Wonear het koold is zegge wiej: Wat vaalt het wear oons teeng, Heww' wal ees ooit precies det wear, Vuur almoa good, ekreeng? Nen boer an 't huejn, wil 't druege hemm En hopt det 't neet geet reang, Want det kuemp um toch biej det woark Heel earlke ongeleang. Getjan den pas wat héf epot, Hopt det 't ook op zal goan, Mear joa dan mut, aans geet det neet, Het wear rap ummesloan. Wiej weet toch allemoa zoo good, Det deanke wiej. wonear 't Mut reangn of druengn, 't is good dar wiej Gin baas zeent ouwer 't wear. En is 't neet aajt nog good ekümn, Zoo lange as 't oons huengnt, Het wear is good zoo awwe 't kriengnt, Of 't nat is of det 't druengnt. J. ROZENDOM, RIJSSEN, De jonge duiven van Het Luchtvermaak wer den echter wel gelost in Nijmegen, even na het lossen der Sallandse jonge duiven die met grote containers naar Nijmegen waren gezonden. De jonge duiven zijn naar alle waarschijnlijkheid in zeer slecht duivenweer terecht gekomen, zodat het verloop van aan komst zeer traag was. Liefhebbers met klinkende namen, die meer dan dertig jonge vogels hadden meegegeven hadden om 14.00 uur maar enkele vogels op de hokken terug. De wedvluchten met oude vogels verliep, zoals reeds gezegd,naar wens. Vooral voor H. Nijland van de Zwaluw. Deze liefhebber maakte een uitstekende uitslag door de eerste vijf aankomende duiven vanaf Würzburg (een afstand van ongeveer 365 km) te constateren. Een prachtige prestatie. De wedvlucht vanaf St. Denis voor de za terdagvliegers verliep naar wens. De duiven werden onder goede weersomstandigheden ge lost en kwamen dan ook goed af. De uitslag bij De Zwaluw vanaf Würzburg was; I, 2, 3, 4 en 5. H. Nijland, 6. J. J. Pijffers, 7. J. Ebbing, 8. H. Haeke, 9. H. A. Struik en 10 F. Dommerholt. De uitslag bij De Reisduif vanaf St. Denis was: 1. Joh. Nijkamp, 2 en 10 J. Aalderink, 3. W. G. Kempe, 4. J. W. Schipper, 5. J. W. Koster, 6. H. J. Kienhuis, 7. G. Poortman, 8. H. Bo- link en 9. J. W. Baan. De volgorde van aankomst van de eerste tien bij het Luchtvermaak was: 1. H. Nieuwenhuis, 2. A. J. Harbers, 3. J. W. van Brussel, 4. G. Waggenveld. 5. W. Sikkel- bein, 6. J. Goossen, 7. Joh. ter Harmsel, 8. A. J. Dannenberg, 9. Joh. Slagman en 10. E. J. A. Jansen. Wie bij de fam. Bakker aan de Markeloseweg in Rijssen op bezoek komt, wordt behalve door een groet van de bewoners ook met luid gekoer begroet door een witte Oostindische tortelduif, die vrij in de keuken rondvliegt. De witte duif tracht op allerlei manieren de aandacht te trekken en schrikt er niet voor terug klapwiekend op het hoofd van de bezoeker neer te strijken en met zijn snavel in diens haardos te woelen. Niet alleen binnen, maar ook buiten vliegt de tam me duif los. Hij denkt er niet aan huize Bakker te verlaten, ondanks het lokkend gekir van de talrijke Turkse tortelduiven die de tuin van.de familie Bak ker bevolken en soms een ware plaag zijn voor het gazon. De Oostindische tortelduif behoort eigenlijk aan zoon Jan, die de duif meebracht uit Nijverdal. ,,Als piepjonge vogel vloog hij tegen de ramen bij mijn meisje. Ik heb hem toen meegenomen naar huis en in een kooi gestopt. Bij het schoonmaken van de kooi vloog de duif vrij rond in de garage, maar ik moest hem altijd pakken als hij weer in de kooi moest. Totdat mijn vader voor een paar weken zei: ,,laat de duif toch los vliegen. Het beest zit de hele dag in de kooi". Dat hebben wij toen gedaan en tot onze verwondering bleef de duif rustig in de buurt en dacht er niet aan te vertrekken. Toen ik bij de kooi stond vloog hij via mijn arm zo weer naar binnen", vertelt ons Jan, die om een plaatje te maken even met zijn duif de tuin ingaat. Bakker sr., die de tuin in komt stappen, zegt: ,,Wij willen de duif voor geen honderd gulden meer kwijt. Wij zijn er aan gehecht geraakt". De duif vindt het prachtig in de tuin en stapt lustig over het gazon, zo nu en dan een stukje gras of een worm naar bin nen werken. Maar als Jan naar de kooi gaat, komt hij onmiddellijk op de eerste roep en zet zich via de arm van Jan op het stokje in de kooi. Het donzig kopje verbergt hij achter de vleugels. En zonder zich verder iets van de omgeving aan te trekken slaapt de duif rustig op zijn stokje, ondanks geschetter van de mussen die elkaar bevechten om 'n stukje brood. De nieuwbouw van de fa. Tijhuis (Ijzer handel de Beek) in de Grotestraat is zodanig gevorderd dat reeds een openingsdatum kon worden vastgesteld. Op 10 juli zulten de glazen deuren van de hypermoderne zaak, die in ijltempo onder architectuur van de heer H. Voortman, door de fa. Wevers uit de grond is gestampt, worden geopend. Natuurlijk moet aan de afwerking, de in stallatie en de opstelling van het verkoopas sortiment, nog de nodige aandacht worden besteed, maar nu reeds kan worden vastge steld, dat hier een zaak tot stand is gebracht die qua grootte en architectuur opmerkelijk moet worden genoemd. De fa. Tijhuis krijgt de beschikking over niet minder dan 500 m2 winkelruimte. De win kel is 48 m. lang en de breedte tussen de 6 en de 7 meter. Onder de zaak is een grote kelder beschikbaar die kan worden benut voor magazijn en het uitvoeren van repara ties. Er zijn voorzieningen aangebracht waar door het mogelijk is van b.v. wasappara- ten ter plaatse demonstraties te verzorgen. Aangevoerd: 6 melk- en kalfkoeien van f. 950,- tot f. 1300,- per stuk, 2 pinken van f. 800,- tot f. 950,- per stuk, 7 drachtige zeu gen van f. 350,- tot f. 450 per stuk, 518 biggen, van f. 62,- tot f. 75,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen goed aan de prijs. Zeugen: Handel kalm, prijzen staande. Biggen; Handel lui, prijzen staande. De Rijssense pluimvee-, sierduiven- en ko nijnenfokkersvereniging De Eendracht zal op 24 augustus een provinciale jongdierendag organiseren in het Parkgebouw. Dit werd dinsdagavond besloten op de ledenvergade ring van De Eendracht, die werd gehouden in café Struik. Voorzitter J. Tijhof sprak in het openingswoord zijn blijdschap uit over de goede opkomst van de leden, ondanks de drukkende warmte. Het bestuur van de vereniging kreeg een kleine wijziging, daar de heer Ter Harmsel om drukke werkzaamheden zich niet beschik baar stelde. In zijn plaats werd de heer G. Pijffers gekozen. Op de eerstvolgende vergadering zal de ten toonstellingsagenda worden besproken. In hotel Spekhorst vond dinsdagavond ten overstaan van notaris Van Schooten de inzet plaats van: een boerderijtje met tuin, wei land, en bos in het Huurnerveld te Wierden groot ongeveer 1.15.10 ha. voor de heer Maas- sen v.d. Brink. Het geheel werd ingezet door de heer Van Rooijen te Almelo op f. 12.000,-. Voor mej. G. J. Aalderink werd ingezet een winkel-woonhuis aan de Enterstraat no. 16 te Rijssen groot 1.87 are. Dit werd ingezet door de heer Bulthuis te Oldenzaal op f. 18.000,-. Het boerderijtje van mevr. Paalman-Greb be, Enterbroekweg 9 te Elzen met weide bos en boomgaard, ingezet door de heer Nijkamp te Rijssen op f. 43.000,- werd niet verhoogd. Het geheel werd aan de heer Nijkamp ge gund. Met de woorden ,,Ik zeg dag.... edel achtbare heren" maakte de 59-jarige A.J.M. uit Rijssen donderdagmiddag zijn glorieuze entrée in de Almelose rechtzaal. Verdacht van het rijden op een bromfiets onder invloed van alco hol, moest M. terecht staan voor de Almelose politierechter. In de nachtna zijn verjaardag had M., met een goed stuk in zijn kraag, over de Wierdensestraat gereden. „Achvijf of zes pilsjes maar vond verdachte. De bloedproef loog er echter niet om 2.15 promille en ook de arts die deze proef had afge nomen sprak van sterk onder in vloed". Glimlachend incasseerde M. deze .papieren tegenslagen", die uit het dossier naar voren kwamen, wat de politierechter de vraag ontlokte, of verdachte soms op weg naar de recht zaal nog even langs een café was ge gaan. „Er langs gegaan welerin ge weest nietkaatste M. triomfan telijk terug. Conform de eis van de officier van justitie veroordeelde de politierechter M. tot een geldboete van 75 gulden en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar. Met de woorden..... ..Dag.... heren..." verliet M. de rechtzaal. Het .edelacht bare" liet hij dit keer weg. Donderdagmorgen heeft de fa. J. W. Immink aan de Ilaarstraat de geheel verbouwde winkel geopend. Mej. D. Immink verrichtte de officiële opening, waarbij de hele familie aanwezig was. Een aantal vertegenwoordigers dat al geruime tijd stond te wachten om hun felicitaties te kunnen aanbieden, was even daarvoor binnen gelaten door opa lm- mink. De nieuwe zaak, die als zelfbedieningswinkel is gestart, valt onmiddelijk in het oog door prachtige \ambrizering die boven de ingang en etalages van de winkel is aan gebracht. Ook het interieur in de ruime winkel met een oppervlakte van 50 m2 kreeg een gehele vernieuwing. Opvallend is de ruime vitrine met de diverse soorten gebak die in de hoek van de winkel is geplaatst, evenals de gondola die in het midden van de zaak is geplaatst. Een compliment voor de Fa's Ligtenberg en Smeijers is zeker op zijn plaats. In zeer korte tijd ongeveer drie weken) herbouwden zij de zaak. Tijdens de opening werden diverse bloemstukken en andere geschenken aangeboden, naast de tal rijke felicitaties. GEBOREN: Gerrit Jan zv J Smalbrugge en H Voort man, Kattenhaarsweg 93, 25 juni; Johanna dv A J ter Steege en D Tulier, El- senerstraat 27, 25 juni; Johanna Jozefina dv J A D J Kienhuis en H Vreeman, A H ter Horstlaan 19, 25 juni; Gerrit Jan zv G J Vinkers en J G Mensink Kattenhaarsweg 13, 25 juni; Albert zv J Zwoferink en A Netters Hogepad 15, 28 juni; Maria Catharina Elisabeth dv B A G Men sink en C A M Holtkamp, Esstraat 166, 28 juni; Jan zv D van Brussel en G Meijerink, Hag- weg 22, 1 juli; Gezina Frieda dv J F Smit en W Zandvoort, Paulus Potterstraat 2, 29 juni; GETROUWD: Gerhard Voortman 26 jaar en Hermina Ger- ritdina ter Keurs, 24 jaar, Rijssen, Prins Bern- hardstraat 86, 25 juni; Hendrik Johannes Wolthuis, 23 jr en Johan na Frederika Theresia Banis 24 jr Weert, He renstraat 204, 25 juni; Hermannus Ligtenberg, 25 jaar en Gerrigje Arends, 20 jaar, Rijssen, de Kaempe 33, 27 juni; Johan Bruins, 24 jaar en Gerharda Klasina ter Maat, 22 jaar Rijssen, Enterstraat 128 28 juni; Hendrik Jan Letink 21 jaar en Dina Zand voort, 20 jaar, Rijssen, Dannenberg 24a, 28 juni; Jan Willem Breukink, 28 jaar en Geertje Wil- helmina Lankamp 23 jaar, Rijssen, Nassau- straat 90, 28 juni; Gerrit Pas, 21 jr en Gerridina ter Harmsel 19 jaar Rijssen, Tuinstraat 7 28 juni; Excelsior heelt weer een trainer. Edy Groot huis uit Enschede is met ingang van I augus tus benoemd als trainer bij de Rood Witte formatie, die sinds het vertrek van trainer Eilippo. zonder coach, de groene weide moest betreden. De nieuwe trainer Edy Groothuis is dan tien jaar voetbalde hij In Sportclub En schede en Ensehedese Boys.' Telefonisch heeft hij zaterdagavond voorzitter J. Smeijers doen weten dat hij het trainerschap aanvaardt. De heer Fiiippo gaat de plaats innemen van Edy Groothuis bij Sportclub Enschede en zal een bekend voetbalfiguur in Twente. Meer deze club onder zijn hoede nemen. OVERLEDEN: Gerrit Jan Slagman 73 jaar ev. G. Eshuis, Leijerweerdsdijk 4, 24 juni; Hendrikus Smit 79 jr wv H Brandriet, Wa termolen 21, 28 juni; Willem Lensink, 77 jaar wv M Rosman, Lig- tenbergerdijk 29, 21 juni te Almelo; Diena Ruiterkamp, 60 jaar wv J W ten Brinke Piet Heinstraat 31, 20 juni te Almelo; Gerrit Jan Dokters 44 jaar ev. H G Beltman Nassaustraat 48, 25 juni te Almelo; Hendrik Jan Harbers, 89 jaar wv M Meulen- kolk, Holterstraatweg 24, 24 juni te Almelo. 6 juli: Beatclub Scrible, Dansavond, St. Jo zefgebouw, half acht. 15 juli: Ponymarkt. 15-20 juli: Jeugdwielerronde. 22 juli: Vakantie-goederenmarkt. 4-7 september: Rijlito, Driehoeksplein. 17 september: RMC-rit, Veemarkt, half acht. 13 augustus: RMC-rit, Veemarkt, half acht. 5, 6 en 7 december: Tentoonstelling Eerste Rijssense Kanarievereniging, Café Ter Harmsel, Boomkamp. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 boven, vóór maandag 5 uur. Ds. E. F. Vergunst NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. W. van Tuyl 19.00 uur Ds. E. F. Vergunst WESTERKERK 9.30 uur Ds. P. Datema van Nijverdal 15.00 uur Ds. Boogert van Hellendoorn ELTHETO 9.00 uur Ds. E. F. Vergunst ELSEN 10.15 uur GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK 9.30 uur Ds. A. Bregman 15.00 uur Ds. A. Bregman (Bed. H.D.) 19.00 uur leesdienst ZUIDERKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst 19.00 uur Ds. A. Bregman (Bed. H.D.) GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 19.00 uur Ds. H. Brinkman GEREF. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur leesdienst OUD GER. GEMEENTE BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur. Ds. H. A. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15,00 uur en 19.00 uur Ds. J. W. Slag«r Z.O MOLUKSE PROT. KERK 10.00 uur Ds. Talubun

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1