Gemeenteraad benoemde industriecommissie Geen voor dubbel de heer woonhuis Harbers F. Dommer holt „klokte vijf duiven bij de eerste tien vanaf Regensburg AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Dokter Oosthoek VAKANTIE VROEDE VADEREN BIJEEN Doffer van J. Smit was het snelst bij za lerdagvliegers Fa. Groothedde verdwijnt weer uit winkelpand in t Lentfert DOPING.... Geref. gem. beroept kand. A. M. de Boer EEN DUBBEL STROP Vrijdag 28 juni 1964 4^- 51ste jaargang no. 26 Ds abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Anders bedoeld Moeilijk Bouwterrein ililil: Ander standpunt Uitbreiding Duiven kwamen snel naar Rijssen Onteigening WEEKBLAD VOOR jüfr "yff" RIJSSE Gelukkig voor de drie SGP raadsleden Voortman, Haase en Rosman, die vrijdagavond naar een bruiloft moesten was de raadsvergadering betrek kelijk gauw afgelopen al besloten ze toch gedrieën de vergadering voor tijdig te verlaten. Ook een raadslid kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn en dat een bruiloft een gezelliger evenement is dan een raadszitting is niet aan twijfel onderhevig. De vergadering (de openbare zitting althans) duurde slechts één uur. Daaruit de conclusie trekkend dat de vergadering geen belangrijke aan gelegenheid zou zijn geweest is een misvatting, al was het wel verwonder lijk dat over zo n belangrijke materie als de onteigening van een groot aantal grondstukken, woon- en winkelhuizen zo weinig werd gezegd. Het belangrijkste punt was het voorstel van iï. en W. tot het instellen van een industriecommissie. Het was o.a. de heer Paauwe (KVP) die tij dens de begrotingsvergadering op 6 maart j.l. de wens tot het instellen van zo'n commissie naar voren had gebracht. Min of meer be vreemdend, op zijn zachtst gezegd, was het dat de heer Paauwe, die dus o.m. dit idee had gelanceerd en een duidelijke voorstander van het instellen van een industriecommissie was, niet werd gekozen. Maar ja het was een democratische stemming en de meerder heid kan, ais ze dat wil, de minderheid ten allen tijde buitenspel zetten, of beter gezegd, buiten welke commissie dan ook. houden. Wel gekozen werden de beide SGP raadsle den Smeijers en Wolterink, en de heer Brug- gink van de CHU en De Lange van de P.v.d. A. Een groot deel van de raad bleek het niet eens te zijn met het idee, zoals B. en W. zich dat over de samenstelling van de com missie hadden gevormd. Het beste was zo meende het college: een commissie van vier raadsleden met als voorzitter iemand uit het college van B. en W. De raad zag dat an ders, breder en groter van opvatting, al deed wethouder Scholman het in een later stadi um voorkomen alsof ook het collége déze me ning was toegedaan. Maar dat leek een tac tische zet in de discussie. De heer Paauwe voerde als eerste het woord ever deze aangelegenheid. ,,Ik ben blij" al dus spr. dat dit voorstel van B. en W. is ge komen maar het is niet in de geest zoals ik het bedoelde toen ik dit punt in de begrotingsver gadering ter sprake bracht. Het wordt zoals uit de motivering van het voorstel kan wor den gelezen een normale adviescommissie in de trant van andere raadscommissies. Dat is niet mijn bedoeling geweest. Ik vrees dat dit de gemeente alleen maar geld kan kosten, zon der dat er voldoende positiefs tegenover staat. Natuurlijk kunnen naar mijn mening gerust vier raadsleden deel uitmaken van de com missie, maar ik zag ook graag mensen, bui ten de raad zitting nemen in deze commissie. De raad is op dit terrein niet zo deskundig, en wat i9 er tegen niet raadsleden waarvan wij iets kunnen verwachten, aan te trekken. Zo'n samengestelde commiss:- van raadsle den en buitenstaanders moeten dan bovendien aantrekkelijke mandaten hebben waarmee men iets kan doen. Men moet over voldoende financiële midde len beschikken. Anders heeft instelling van een industriecommissie geen zin", aldus Paauwe voorzitter. Zo dat waren denkbeelden die niet mis waren en Landweer haastte zich te zeg gen dat hij het met de heer Paauwe eens was, dat deze commissie de beschikking moest heb ben over de nodige middelen om aan .de ver wachtingen te kunnen beantwoorden. De gemeente zal echt niet krenterig zijn, hoe wel de burgemeester waarschuwde voor al te optmistische visies. .,Men moet natuurlijk niet in het wilde weg de wereld intrekken. Dat lijkt me niet verstandig. Men moet welover wogen handelen.... En bovendien, aldus de heer Landweer, moet men niet uit het oog verliezen dat Rijs- sen een z.g. B-kern is, dat inhoudt dat men niet al teveel op overheidssteun kan rekenen. Maar dat men tracht bestaande industrieën te doen uitbreiden resp. nieuwe industrieën aan te trekken vond spr. een belangrijk stre ven. De heer Paauwe herinnerde er aan dat er „in dertijd ook een industriecommissie is geweest. Op een bepaald moment hoorden we er niets meer van." De heer Jansen van de P.v.d.A. dacht dat het moeilijk werken zo zou worden voor de commissie mede omdat het er de schijn van heeft dat de Stedenband in Twenthe gezamen lijk optrekt voor het scheppen van een indus triepark. Dat Rijssen aangewezen is als z.g. B-kern maakt een en ander ook al niet een voudiger. De heer Jansen was het met de heer Paau we eens wat betreft de samenstelling van de commissie. Ook hij achtte het van belang dat van deze commissie ook niet-raadsleden deel zouden uitmaken. ,,Ik bedoel dan", aldus spr. ,,met niet raadsleden figuren, die weten wat industrie is en we moeten mensen zoeken met relaties, die invloerijk zijn, de weg weten, durf en visie hebben en iets kunnen bereiken. Ik ben voor het instellen van een industrie commissie, maar dan een die zinvol is en waarvan we iets kunnen verwachten, temeer omdat het aantrekken van nieuwe industrieën geen gemakkelijke zaak is. Als we ons beper ken tot het instellen van een sport raadscom missie dan acht ik dat niet de juiste weg, aldus de heer Jansen. De heer De Ridder herinnerde eraan dat êe CHU-fractie ook tijdens de begrotingsver gadering voor een industriecommissie had - bepleit. Maar we moeten geen commissie heb ben die zijn werk beperkt tot het plaatsen van advertenties. Als we een commissie in stellen moet er aldus spr. een andere werk wijze worden gevolgd dan vroeger. We moe ten mensen hebben, die goed geïnformeerd zijn, die weten wat er leeft en wat er et koop is in de wereld van de industrie. Spr. hoop te dat er mensen gevonden konden worden die besluit kan komen dat de commissi^ met, niet raadsleden zou kunnen worden uitg breid, legde ook de heer Jansen zich bij deze zienswijze neer. Er kon gestemd worden. Gekozen werden: de heer De Lange met 1-3 stemmen, de heer Wolterink met 12 stemmen de heer Bruggink met 11 stemmen en de heer Smeijers met 10 stemmen. De heer De Ridder kreeg evenals de heer Paauwe 3 stemmen, en de heren Rosman, Jansen, Haase en Borghuis kregen ieder stem. Een ander punt over het wel of niet toestaan tot het bouwen van een dubbel woonhui» op een terrein aan de Schoolstraat werd uit voerig bediscussieerd. De heer Harbers had verzocht op een hem in eigendom beho rend terrein een dubbele woning te mogen bouwen. Dit terrein is echter bestemd voor groenvoorziening, hoewel zoals in het voorstel werd omschreven in de toekomst bijzonder bebouwing zou kunnen worden toegestaan. Bo vendien was, zo stond in het voorstel het ge brek aan bouwterrein niet zo groot dat op grond daarvan van een vastgestelde bestemming moest worden afgeweken. De heer Jansen (P.v.d.A.) die zich met zijn fractiegenoten ter plaatse op de hoogte w mi vV- «Mi De raad koos de raadsleden Smeijers, WolterinkBruggink en De Lange in de industriecommissie. op daadwerkelijke wijze andere bronnen zou den kunnen aanboren. Wethouder Scholman deelde mee, dat hij de gedachten van de raadsleden die aan het woord waren geweest wel kon volgen. Maar spr. vond dat men eigenlijk al een stap verder had gezet dan de bedoeling is. Het college van B. en W. is van mening dat een industrie Commissie nuttig werk kan doen. Door het uitbrengen van adviezen. Denkbaar is ook dat de commissie uit de raad advi seert de commissie uit te breiden met niet raadsleden. De commissie die wij aan het denken willen hebben over het gehele probleem willen wij om te beginnen bewust graag zou klein mogelijk houden. Een mogelijkheid tot uitbreiding is er altijd. Deze stellingname overtuigde naar later bleek de raad en in deze geest ging men ook tot benoeming over. Opvallend was dat de voorzitter (burgemees ter Landweer) een ander standpunt verkon digde dan wethouder Scholman. Op een vraag van de heer Jac Voortman op welke wijze in dustriecommissies in andere plaatsen waren samengesteld gaf de voorzitter ten antwoord dat dit „verschillend" was. Het meest rationeel (weldoordacht. Red) is al dus de burgemeester een commissie van vier raadsleden.... De heer Jansen (PvdA) was van deze stel ling niet overtuigd. Het probleem, het aantrek ken van meer industrieën is een vraag stuk van de gehele gemeente. Als het werk van de commissie succesvol is profiteert daar dus de gehele gemeente van. Daarom bleef spr. het nuttig achten deskundigen op dit ge bied buiten de raad aan te trekken. Nadat weth. Scholman nogmaals had be toogd, dat de commissie uit de raad na het gehele probleem te hebben bekeken tot het had gesteld was van mening, dat de plant soenbestemming van dit terrein „niet meer past." Immers het bejaardencentrum Eltheto heeft hier het gehele gebied doorbroken en op de duur zal het tot een bepaalde bebouwing moe ten komen. De heer Jansen zag graag dat de heer Harbers, die bovendien in het sanerings plan valt (Oranjestraat 2) zou worden ge holpen. Spr. vroeg of het niet mogelijk was met Ter afsluiting van liet kleuteronderwijs voor de kleuters van de hoogste klas van „De Zonnehoek" die na de vakantie straks de „grote schoolgaan bezoeken, maakte bovengenoemde klas maandag middag een rondgang door onze woonplaats. Zo wel de leidsters als de kleuters hadden zich ver kleed. Complete cowboys, verpleegsters, boertjes uit de oude tijd enz. liepen in een lange rij door de straten. Bij ijssalon Voortman werd even ge stopt. Hier werden de kinderen getrakteerd op een ijsje. Via, de Grotestraat, Schild en Enter straat ging de tocht weer terug naar de kleuter school in de Tab aks gaar den. de heer Harbers tot. overeenstemming te ko men mede omdat zijn eigendom in het ont eigeningsplan valt. De heer Haase (SGP) was het met deze zienswijze niet eens en zou dit verzoek niet toe willen staan, ook niet nu we van deze eigenaar een pand nodig hebben. Als de stedebouwkun- dige van mening is, dat hier een openbaar ge bouw moet komen, dan zou ik daar niet in wil len wijzigen aldus de heer Haase., De heer Paauwe kon zich het verzoek van de heer Harbers „best begrijpen." Iedereen wil graag zo dicht mogelijk bij het centrum wonen. Wat bedoelt zo vroeg spr. verder ,,Ir Leupen eigenlijk met bijzondere bebouwing'" De heer G. Pluimers sloot zich aan bij het standpunt van B. en W. Dit terrein is geschikt voor de uitbreiding eventueel van Eltheto. Hoewel spr. zei niet te houden van gazons en groenstroken, toch was hij er ook niet voor een verzoek als dit te koppelen aan de onteigening van het pand aan de Oranjestraat. We moeten het verzoek afwijzen meende spr. Wethouder Goossen stelde dat waar in de mgitivering va'n dit. voorstel is gesproken over bijzondere bebouwing bedoeld is de moge lijke uitbreiding van Etheto in de toekomst. Voorlopig is het terrein van de heer Harbers bestemd voor groenvoorziening. Later kan er een bijzondere bebouwing worden toegepast De kans is niet uitgesloten dat we voor de hetr Harbers in dezelfde buurt wel 'n bouw terrein ter beschikking hebben. Als we tot een totale oplossing kunnen komen. Op de vraag van de heer Wolterink of er nu wel of geen gebrek aan bouwterrein was kon de wet houder niet zo'n erg rooskleurig antwoord ge ven: We hebben niet veel bouwterreinen meer. In het plan Welle nog 36. Maar we hopen spoe dig te kunnen beginnen met de aanbesteding van de 3e fase van plan Zuid. Dan is het ge brek aan bouwterrein van de baan. De heer Wolterink informeerde of er met de heer Harbers gesproken was. Deze man ligt in het onteigeningsplan. We mogen van B. en W. verwachten dat het college alles doet om ook met deze ingezetene tot een op lossing te komen. Wethouder Goosen zei geen behoefte te hebben de hele geschiedenis op te rakelen. Al» we het besluit tot onteigening genomen hebben sluit dat niet uit dat wij blijven trach ten tot overeenstemming te komen. In dit g^val is het bovendien zo aldus de heer Goo sen dat een bejaardencentrum moet prevale ren boven een individueel belang. De heer Smeijers zag naar hij zei geen kans de heer Harbers op korte termijn te helpen. Wijziging van het uitbreidingsplan vergt een hele tijd. De heer Smeijers roerde nog een geheel an der punt aan. Hij meende n.l. dat er een ver ordening op stapel stond, waarin de materie geregeld werd bij het tengevolge van ge meentelijke maatregelen in waarde gestegen gronden dat de eigenaren van deze gronden volledig in deze stijging moeten bijdragen. ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704 257 van I tot en met 14 juli. Patiënten die op hun ziekenfonds- briefje dokter Oosthoek hebben staan worden verzocht de volgende artsen te raadplegen. A t.m. E: dokter Bijleveld F t.m. L: dokter Huisman M t.m. P: dokter de Jong R t.m. Z dokter Kunst. De fondvlucht vanaf Regensburg, waaraan de Zwaluw deelnam, is voor de duivenliefhebbers in onze woon plaats een goed geslaagde wedvlucht geworden. Vooral voor onze plaatsge noot F. Dommerholt, die een prachtige uitslag maakte door niet minder dan vijf duiven bij de eerste tien te „klok ken". Ondanks het feit, dat het geen gemakke lijke wedvlucht was vanuit Duitsland, over een afstand van 540 km., kwamen de duiven goed naar huis, zodat weinig verliezen wer den geleden. Gelukkig maar voor deze dui venliefhebbers die elke zondag met „slecht duivenweer" werden geconfronteerd en zwa re verliezen leden in dit seizoen. Ook voor de zaterdagvliegers die deelna men met 907 duiven aan de wedvlucht van af Noyon (Fr.), over een afstand van onge veer 390 km. verliep het concours naar wens. De vroege lossing (5.30 uur) was hier aan waarschijnlijk debet. Ook de weersom standigheden werkten goed mee. Er werden ook bij deze verenigingen zeer weinig ver liezen geleden. De doffer van J. Smit was de snelste in Rijssen. De volledige uitslag bij Het Luchtvermaak was: 1 J. Smit, 2 O. Voortman, 3 A. Pijf- fers, 4 en 7 A. Lankamp, 5 J. W. Vros, 6 Schuttevaer-Pape, 8 en 10 J. Harmsen en 9 G. D. Slagman. De uitslag bij de Reisduif was: 1 en 8 A. Kosterbok, 2 H. Bolink, 3 A. ten Hove, 4 Joh. Nijkamp, S en 10 G. Bargboer, 6 L. J. Brinks, 7 H, Pieffers en 9 Joh. Ligtenberg. De uitslag bij de Zwaluw (van Regensburg) was 1, 2, 7, 9 en 10 F. Dommerholt, 3 en 8 G. Slagers, 4 M. Geuzendam, 5 M. Dommer holt en 6 J. Pijffer». Het is ook niet juist dat enkelingen op kosten van de gemeente aan goedkope bouwterreinen komen meende spr. Weth. Goossen antwoordde dat aan deze verordening „hard werd gewerkt." De heer Jansen deelde nog mee dat het niet zijn bedoeling was geweest te betogen, dat voor een persoon het plan zou moeten worden gewijzigd, spr. had het gehele gebied bedoeld. Ook hij was van mening dat een uitbrei ding van Eltheto voor moest gaan op het belang van een particulier. Een andere vraag vond spr. of het voor Eltheto niet beter zou zijn in de andere richting uit te breiden. De voorzitter zei tot slot van deze discussie dat B. en W. volledig bereid bleven de heer Harbers te „helpen." Het agendapunt met de grootste conse- quenties leverde niet veel stof tot discussie (meer) op. Het besluit tot onteigening is in het verleden reeds genomen. Nu besloot de raad tot het voeren van een rechtsgeding. De heer Haase was van mening dat de raad ondanks alles voor „onze plaatsgenoten moet opkomen". Al worden de eigendommen onteigend dat betekent nog niet dat de eige naren schade hoeven te lijden. De heer Paauwe wenste nadere uitleg van het besluit tot het voeren van de voorlopige in- bezitname. Als dit betekent dat de eigendom men juridisch eigendom van de gemeente worden kunt u de mensen dus zonder meer op straat zetten? De voorzitter: Formaal, ja. In deze wijk wonen verschillende zakenmen sen. waarvoor onteigening 'n moeilijke zaak is. Met verschillenden zult u wellicht niet tot overeenstemming komen. Dan aldus de voor zitter beslist de rechter. Het ligt mij maar zwaar op de maag hield de heer Paauwe aan Als de rechter dus toestemming geeft kunt u doen wat u wilt. De voorzitter: U hoeft echt niets te vrezen dat wij geen begrip voor de moeilijkheden van de mensen hebben. Wethouder Goosen: Zaken lieden worden voor 100 pet. schadeloos gesteld en juist over gevallen van mensen waarmee wij niet tot overeenstemming kunnen komen beslist de rechter. „Ik zag graag dat u eerst met de raad ging praten alvorens u tot het nemen van maatre gelen overgaat", aldus de heer Paauwe. ,Dat willen we wel toezeggen", aldus weth. Scholman. Zonder discussie besloot de raad tot het be schikbaarstellen van een krediet van f 24.000. voor het aanleggen van een nieuwe gaslei ding in het smalle gedeelte van de Haarstraat tot het verlenen van medewerking voor de uitbreiding van de RK ULO school met 2 les lokalen en 1 vaklokaal, tot aankoop van de panden Bloemstraat 19 en 21 en tot het be schikbaarstellen van een krediet voor het in stellen van een gaslekonderzoek. Handelsonderneming Eiektro, of wel de fa. H. A. Groothedde, die voor enkele weken een zaak en discotheek opende in een van de zes winkels aan de Graaf Ottostraat gaat de zaak weer sluiten in 't Lentfert. Oorzaak: de verkoop haalt het niveau niet wat werd verwacht. De heer Groothedde heeft de zaak in Coe- vorden weer geopend en zal binnenkort naar Almelo gaan wonen. Het veel besproken winkelpand, waarin al leen de groentezaak nu nog is gehuisvest zal éu» weer t« huur worden aangeboden, zodat Dieks har in 'n auto van zin baas Nen bessen duk ejag, Hee har de waage dus mear gaauw Noar de garage brag. Ze zoln, zoo harn ze um belouwd In Elk geval prebeern, De waage nog denzelven dag Vuur um te repareern. De keals hüeln woord, toen Dieks 's oawnds kum, Stun 'n auto kaant en kloar, De voarve was nog n' betje nat, Mear det was gin bezwoar. Dee wür wal druege oonder 't jaang, Dan drueng het jums nog ear, Dieks achter 't stuer, in 'n achteroet, Ne stroale gas, nen plear. Ik hoof oe earlke neet te zeg'n Woer of hier Dieks van skruk, De skaa, op krek dezelfde stea Den nog mos drueng, nen duk. Dieks, glad en al veraldereerd, Wawwe oons vuurkuent steln, Héf de garage-keals evroangn Het noarns an te verteln. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Om tot goede prestaties te kunnen ko men in de sport, wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van een stimulerend middel, ondanks het gevaar dat dit eigen leven kan kosten. Ook in de duivensport schijnt men een middel te hebben gevon den dat postduiven dwingt tot hoge snel heden, mits hei nieuwe middel op de juiste wijze wordt gebruikt. Dat hierin dikwijls wordt getaald, bewees een post.- duivenhouder het afgelopen weekeinde nog eens. Al lang klaagde hij tegen zijn vrouw over twee feiten. Ten eerste over rugklachten en ten tweede over de slechte prestaties van zijn postduiven. Daar zou en moest verandering in ko- men. Op aanraden van zijn vrouw bracht hij eerste een bezoek aan de huisarts die hem een vloeibaar recept voor schreef. Daarna kreeg de vearts een be doek en verstrekte de man eveneens een vloeibaar recept maar voor zijn postdui ven. Diep in de kast, buiten bereik van de kinderen, kregen beide flesjes een plaats je. Even voor het naar bed gaan, nam de postduivenliefhebber een duik in de kast, pakte een flesj en „klokte" een flinke teug naar binnen. In korte tijd droomde hij van zijn „kampioenen" die in snel tempo alle concurrenten ver sloegen. Vroeg in de morgen wipte hij tot verbazing van zijn vrouw in en vit bed als een goedgetrainde atleet en mompelde: ,,Ik ben in vorm. Een blik op de flesjes was genoeg voor de echtgenote. Het flesje tegen rugklachten bleek onaangeroerd. Hoe de duiven vlo gen is niet bekend. In een ledenvergadering van de geref. ge meente Noorder- en Zuiderkerk is zaterdag avond een beroep uitgebracht op kandidaat A. M. de Boer. De heer De Boer die deze maand is afgestudeerd als predikant bij de geref. gemeente woont tijdelijk in Ridderkerk maar is afkomstig uit Amerika. Tijdens de vergadering werd ter uitbreiding van de ker- keraad in de Zuiderkerk de heer H. J. Nieu- wenhuis als ouderling gekozen, terwijl de heer J. R. van de Noort werd gekozen als diaken. opnieuw vijf winkels leeg staan van de winkelgalerij. Dat de meeste winkels nog steeds niet aan de man zijn gebracht ligt waarschijnlijk aan de hoge huur (f. 165,-) per week. „Wij moesten er elke week geld bij leggen inplaats van te verdienen. En dat is de be doeling niet geweest toen wij het winkelpand betrokken. De verkoop valt hier erg tegen", vertelt ons mevr. Groothedde die het niet zó erg vindt dat ze binnenkort weer gaat verhui zen. Het merendeel van de artikelen is reeds uit de winkel gehaald. Enkele schemerlampen staan nog wat verdwaald in de grote ruimte en wachten op het moment dat ook zij zullen verhuizen. De leegstaande winkels zijn door de aan nemingsmaatschappij Smit uit Naarden gera- aliseerd en kwamen ruim een jiaar geladen gereed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1