Begrafenisonderneming wil aula bouwen bii het kerkhof Schoolsportdag 1 Duiven kwamen goed af ondanks late iossintr Vrachtwagens krijgen verscherpte controle Zondagvliegers „klokten niet r T- - §K'S sis!!iiiiip VOORTMAN N.V. Plannen reeds ontworpen 't Mooiste bruin BURGERLIJKE STAND Gemeenteraad vanavond bijeen PREDIKBEURTEN GESLAAGDEN Enkel gebroken op drie plaatsen bij gordijnen ophangen Geref. gein. gaai student beroepen SNELSTE DOFFER VAJ JOH. SLAGMAN AGENDA MEDISCHE DIENST Ruim vijf mille voor Roode Kruis W ijkverpleegsters helpen de vakantiegangers Te hoge snelheid bromfietsers noodlottig Vrijdag 21 juni 1968 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 51ste jaargang no. 25 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting 1U glgi - I 1 - - v v - iAfcÉI Terrein is nog niet aangekocht li Moeilxj k schilderen aan hotel Spekhorst ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder VOOR beschermt P tegen zonnebrand TubeY 2.95 J <<S 'IS %Y Deze foto toont het interieur van de aula aan de N oord-Esmarker- rondweg te Enschede. De nieuwe aula in onze woonplaats zal hierop sterk gelijken, als de bestaande plannen kunnen worden gerealiseerd. Zoals de plannen momenteel liggen is het niet uitgesloten dat binnen afzien bare tijd een aula zal worden gebouwd in de directe nabijheid van de algemene begraafplaats op het Lentfert. De Alg. Begrafenis Verzekerings Mij uit En schede is n.I. voornemens een mortua rium te realiseren in onze woonplaats. Indien met het gemeentebestuur een over eenstemming wordt bereikt zal deze stichting alles in het werk stellen om een mortuarium te verwezenlijken, zodat van de bestaande aula op het kerkhof geen gebruik meer be hoeft te worden gemaakt, die nu echter zeer sporadisch wordt gebruikt. De oorzaak ligt in het feit dat het gebouw, dat wel een im posante indruk maakt, in feite niet is ge schikt voor het houden van rouwdiensten. De zaal is te klein en bovendien 's winters heel moeilijk te verwarmen. De te bouwen aula zal naar alle waarschijn lijkheid een zaal krijgen met een capaciteit voor ongeveer 200 personen, een koffiezaal en enkele koelkamers. Het gemeentebestuur is wel geporteerd :n een nieuwe en te gebruiken aula. In ver band hiermee heeft zij contact opgenomen met bovengenoemde stichting, die reeds plan nen heeft ontworpen. Het ziet er dan ook naar uit dat 't KVP raadslid Paauwe zijn wens in vervulling ziet gaan. Genoemd raadslid heeft herhaaldelijk aangedrongen op de bouw van een mortuari- GEBOREN. Jan, zv E. Stam en G. Stem, Borkeld 12, 10 jun.; Tiemen Gaatze, zv S. de Jong en T. Koning, Jan Steenstraat 3, 10 jun.; Teunis Remco, zv H. Arends en J. Ligten- berg, Boomkamp 14, 11 jun.; Emile Johannes Maria, zv H. A. de Baas en G. G. M. Sonder, Zuiderstraat 96, 11 jun.; Heinrich, zv G. Timmerman en H. H. Slet- tenhaar, Molendijk 8. 12 jun.; Gerritje, dv J. Poortman en A. Baan, Bouw- straat 35, 12 jun. Janine, dv D. Ligtenberg en A. van Heek, Esstraat 150, 12 jun.; Geri Jolanda, dv G. H. Wessels en J. Nijsink, Esstraat 36. 15 juni. Fenneken Geralda, dv D. Jansen en G. Tij huis, Holterstraatweg 127, 8 jun. te Almelo.; Hendrik Johan, zv M. H. Burger en W. Klum- pers, Telgendijk 2, 13 jun. te Almelo. ONDERTROUWD: Gerhard Voortman, 26 jaar, Rijssen, de Bleij- destraat 9 en Hermina Gerritdina ter Keurs, 24 jaar, Wierden, Ypeloweg 35, 11 jun.; Johan Bruins, 24 jaar, Rijssen, Bleekstraat 21 en Gerharda Klasina ter Maat, 22 jaar, Rijssen, Oosterhofweg 51a, 13 jun.; Arie Schoonhoven, 27 jaar, Rijssen, Venne- kesgaarden 47 en Hendrina Paalman, 21 jaar, Deventer, Fesevurstraat 9, 13 jun.; Jan Willem Breukink, 28 jr. Wierden, Zuna Molendijk 9 en Geertje Wilhelmina Lankamp 23 jaar, Rijssen, Middelveen 4. 14 jun.; Gerrit Pas, 20 jaar, Rijssen, Tuinstraat 7 en Gerritdina ter Harmsel, 19 jaar, Rijssen, Leijerweerdsdijk 14, 14 jun.; Hendrik Jan Letink, 21 jaar, Markelo, Bor- keldweg 6 en Dina Zandvoort, 19 jaar, Rijs sen, Dannenberg 24a, 14 jun. GETROUWD. Johannes Antonius Dyonisius Jozef Kienhuis, 22 jaar en Hendrika Vreeman, 18 jaar, Rijs sen, A. H. ter Horstlaan 19, 12 jun.; Everhardus Koerts, 48 jaar en Henrika Men- sink 43 jaar, Rijssen, Dokter Stokkersstraat 25, 14 jun.; Arend Jan Tijhuis, 25 jaar en Aaltje Rozen- dom, 20 jaar, Rijssen, Markeloseweg 89. 14 jun. OVERLEDEN. Aaltje Hoogenberg 90 jaar, wv D. Zijlstra, 's-Gravenhage, 10 jun.; Grietje Johanna Hermanse van Heel, 90 jaar, wv W. J. de Bordes, Stokmansveldweg 11, 11 jun.; Reint Harbers, 85 jaar, wv G. Ligtenberg, Haarstraat 161, 17 jun.; Jenneken Voortman, 74 jaar, ongehuwd, Bouw- straat 46, 16 jun. Laurina Johanna Schijvens. 81 jaar, wv H. J. G. Steffens, Rozengaarde 3, 7 jun. te Al melo. Gerritdina Johanna Alberdina Nijenhuis, 65 jaar, ev J. H. Scholten, Witmoesdijk 26, 8 jun. te Almelo; Berendina ten Berge. 78 jaar, wv G. Kreij- kes, Holterstraatweg 46, 10 jun. te Almelo, Een schets van het nieuw te bouwen mortuarium laat zien hoe de jrontgevel er uit zal komen te ten. urn in de binnenstad en getracht in de raads- ycigadenng de u te interesseren in een nieuw mortuarium. Indien het ontwerp wordt goedgekeurd, zullen de plannen verder wor den uitgewerkt. Dat de begrafenisonderneming het nieuwe mortuarium het liefst ziet gerealiseerd in de directe nabijheid van het kerkhof, houdt verband met het feit dat hierdoor geen volg auto's behoeven te worden gebruikt bij een begrafenis. Het is nog niet bekend wanneer met de bouw zal kunnen worden begonnen. Een ter rein is zelfs nog niet aangekocht. Over enke le weken zal de begrafenisonderneming op nieuw besprekingen voeren met het gemeen tebestuur over bestaande plannen. De gemeenteraad komt heden (vrijdag) avond om half acht bijeen. De agenda luidt als volgt: Vaststelling van de notulen van de vergade ring van 28 mei 1968. Ingekomen stukken. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van het electriciteitstarief, tot het beschikbaarstellen van een crediet voor het instellen van een gaslekonderzoek, tot het be schikbaarstellen van een crediet voor aan schaffing van een overdrukbeveiliging voor het aardgasontvangstation, tot voorlopi ge vaststelling van de jaarrekeningen 1963 en 1964 van het bedrijf Bezittingen, tot instelling van een industriecommissie en tot benoeming van 4 leden daarvoor, tot uitgifte in erfpacht van grond aan de Grietje en Jan ter Horst stichting, tot aankoop van de panden Bloem- straat 19 en 21, tot het beschikbaarstellen van een crediet voor een parallel-gasleiding in de Haarstraat. tot afwijzing tfan verzoeken van W. Harbers en D. J. Poortman tot wijziging van de be stemming van terrein aan de Schoolstraat. Tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 L.O.-wet ten behoeve van uitbreiding van de R.K.-U.L.O.-school tot het voeren van een rechtsgeding ten behoeye van de onteigening Grote Driehoek. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Eerw. hr. W. Mulder van Amersfoort 15.00 uur Ds. T. Stehouwer van Nijverdal WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. J. de Lange 19.00 uur Ds. C. C. Addink van Holten ELTHETO 9.00 uur Eerw. heer Spanjer ELSEN 10.00 uur leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 19.00 uur Ds. H. Brinkman GEREF. GEMEENTE NOORDERKERK 9.30 uur en 15.00 uur Ds. A. Bregman 19.00 uur leesdienst ZUIDERKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst 19.00 uur Ds. A. Bregman GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds. H. A. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur Ds. J. W. Slager ZUID-OOST MOLUKSE PROTEST. KERK 10.00 uur Ds. D. Talubun. IBBSffl .fiii i Aan de l.t.s. slaagden onderstaande leerlin gen voor het toelatingsexamen. Middelbaar Technische School: H. J. Alte- na, Rijssen, J. H. Berkel, Wierden, A. Goos- sen Rijssen, G. J. Harbers, Rijssen, G. Kreijkes, Rijssen, J. H. Lohuis, Rijssen, A. Spenkelink, Rijssen, G. Bonestroo, Rijssen, J. H. Borkent Wierden, B. A. M. Geerdink, Rijs sen, H. Keizer, Rijssen, E. J. Bolink, Rijs sen, B. A. F. Tijhuis, Rijssen, J. H. Kollen- staart, nijverdal. Middelbaar autotechnische School Apel doorn: J. G. Stam, Holten, W. Tuitert, Holten, O. Voortman Rijssen. Nationale Schildersschool te Zwolle: G. B. M. ten Berge, Wierden, W. Jansen, Holten, M. J. Ebrecht, Wierden, J. Smelt, Wierden, J. A. Rietman, Holten. Voor het diploma autogeen lassen voor be ginners slaagden: H. F. J. Rutgers, Wierden, E. Ravenhorst, Nijverrdal, Th. A. ten Hove, Nijverdal, H. G. M. Schwarte, Nijverdal, H. J. Slooijer, Wierden, W. Kieftenbelt, Rijssen, T. Schutten, Rijssen, H. Zonnebelt, Rijssen, A. D. Lukas, Nijverdal, A. J. Nijkamp, Rijs sen, J. Ligtenberg, Rijssen, W. H. J. Voort man, Rijssen, A. J. Gerritsen Mulkes, Rijs sen, D. J. ten Hove, Rijssen, H. Nijhof, Nij verdal, en H. J. Bosch, Nijverdal. Voor het autogeen lassen voor gevorderden slaagden: G. H. A. Scholman, Rijssen, A. W. Weideman, Ommen, H. Marsman, Nijverdal, C. J. Patiasina, Nijverdal, G. J. Brinks, Rijssen, H. Veneklaas, Rijssen, W. Seppen- woolde, Rijssen, J. Vincent, Holten, J. Flim j Rijssen en H. J. Stam, Holten. Het schiiderwerijk aan hotel Spekhorst had deze week heel wat voeten in de aarde. Met een speciale vergunning van rijkswaterstaat mochten alleen 's morgens van 5 tot 8 uur de schilderladders in de Grotestraat staan. Hiervoor moest deze straat over een kort ge deelte half worden afgesloten. De gebr. Kien huis, die het schilderwerk op zich namen, hadden in verband hiermee de hulp inge roepen van de fa. Bökkerink. In verband met de winkelsluiting van dins dagmiddag mocht aan het hotel worden ge schilderd van 13.00 tot 17.00 uur. Tegelijker tijd konden reparaties worden verricht aan Ten Brinke en Bakker. Tijdens het ophangen van gordijnen in de woonkamer, kwam mevr. Pluimers aan de Lentfertsweg dusdanig te vallen dat zij het enkel op drie plaatsen brak. Zij kon na be handeld te zijn in het P.I. ziekenhuis weer naar huis worden vervoerd. Onze plaatsgenoot de heer J. J. ter Horst behaalde op het springconcours te Borghorst met het paard Sonja een vijfde prijs. Zaterdagavond zal in een ledenvergadering de geref. gemeente Noorder- en Zuiderkerk, een beroep worden uitgebracht op een van de drie studenten die dc maand afgestu deerd zijn als predikant. De kandidaten zijn: de heren A. Snoep, J. de Boer en J. Baayens. Ook zal tijdens de vergadering 'n ouderling en diaken worden gestemd ter uitbreiding van de kerkeraad in de Zuiderkerk. Kandi daat voor ouderling zijn H. J. Nieuwenhuis en H. Jansen. Voor diaken zijn kandidaat get steld de heren J. R. van de Noort en .f; Dinsdag werd op een terrein aan de School straat de jaarlijkse sportdag gehouden voor de leerlingen van de hoogste klas sen van de lagere scholen. Uitgezonderd de scholen van de geref. gem. namen scholen deel. De kin deren konden naar gelang hun prestaties o.a. in hardlopen hoog- en verspringen 'n vaardigheidsdiplo ma behalen t.w. in de groep A. B. C. D. of E. De leiding berust te bij de gymnastiek leraren Ten Dolle en Reitsema, die werden bijgestaan door een aantal onderwijzers van de lagere scholen. T Al heel vroo gung hee op weg, Het was nog mear nüwkes lech. Hee wol 'n müelken viske vangn, 'n Stok harr' op de rugge hangn. Hee wus non een heel mooi gat, Doar vung hee heel vaste wat. Hee har het wal good bekekn, Binn 't keteer kon hee al trekng. Efkes laater wier nen ruk, Zoo het leek har hee geluk. 'k Goa vandaage, dach Getjan, Met 'n fleenk moal op 't hoes wier an. Mear woer of 't an was te wietn, Nommer dree den wol neet bietn. 't Was ineens met 't vangn edoaiU Hee bleef op dee tweeje stoan, Twee dee krék de moate harn, As det non nog kanjers warn. Mear toch stun hee neet te truurn, Kon jums nog van alns gebuurn. Zee wal, hee har gin rean Um mismuedeg al te wean. Efkes wochen, dach Getjan, Eawn nog loatn geworn en dan Woer of 't küm, Getjan glee oet, Alns det plakng um op de hoed. En de vis, zoowat evung, Har 't verloop wier oet ehung. Met twee viskes gung Getjan Duurnat op de keukngne an. Jannuekn hef ze skoone maakt, 'k Weet neet of ze hebt esmaakt. J. Rozendom, Rijssen. ADVERTENTIE Het ziet er naar uit dat de zoidagsvliegers elke zondag moeten worden geconfronteerd met onginstige weersomstandigheden, zo dat de wedvluchten of rampvluhten worden of moeten worden afgelast. Ook afgelopen zondag ''as dit weer het geval. De duiven die zondagmorgen zouden wordn gelost in Duitsland, werden weer teruggezonden tot aan (roenlo, waar zij maandagmiddag werden gelost, zodat het concous niet doorging. Jammer voor de postduivenliefhebbers dj week op week teleurstelling boeken in h; uitoefenen van deze sport, waar zij de geh- le winter naar hebben uit gezien. Ook de zaterdagvliegers verging het afg- lopen zaterdag niet naar wens. Dit ook in verband met de ongunstige weersomstandi heden in Frankrijk waar de duiven in Crt pas om 9.30 uur werden gelost zodat inplaa van vroeg draaien de eerste duiven pas an veerden om ongeveer half vijf. Ondanks de; late lossing kwamen de vogels in een goec regelmaat naar huis, integenstelling tot 196 toen van deze plaats slechts een duif van de 800 ingekorfde vogels in Rijssen de weg naar huis kon vinden. Zaterdag staat opnieuw een midfondvlucht op het programma een wedvlucht vanaf Noyon. Tevens worden de jonge duiven voor het eerst ingekorfd voor een opleervlucht vanaf Zutphen. De uitslag van de wedvlucht Creil was in het Luchtvermaak als volgt: 1 Joh. Slagman, 2 C. Boerman, 3 en 5 G. D. Slagman, 4 A. Lankamp, 6 Joh. Seppenwoolde, 7 G. J. Har bers, 8 en 9 T. Geerling en 10 A. M. Otto. De uitslag van de eerste tien aankomende duiven bij de Reisduif was: 1 J. W. Baan, 2 G. Bargboer, 3 en 5 A. ten Hove, 4 en 10 H. Pieffers, 6 A. Kosterbok, 7 E. Lohuis, 8 J. Schoneveld en 9 Joh. Nijkamp. De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter J. M. de Jong, De Ruyterstraat 19 tel, 3000. De veeartsennijkundige dienst wordt waar genomen door dokter H. VV. F. Picard. Eiken laan 10, Wierden, telef. 05496-1298. De dienst der tandartsen wordt waargenomen door dok ter R. Brouwer, Enterstraat 118 tel. 2468. De gehouden collecte voor het Ned. Roode Kruis over 1968 heeft in Rijssen f 3.746,87 op bracht, terwijl aan bijdragen f. 1.470.- binnen kwam. ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Telefoon 2269 b.g.g. 2892 of 05704-257 Vakantiegangers, die in hun woonplaats re gelmatig hulp ontvangen van een kruisvere niging, kunnen deze verpleeghulp in over leg met huisarts en wijkverpleegster en in overeenstemming met plaatselijke regelin gen ook verkrijgen op het vakantie-adres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het geven van injecties. De behandelend arts dient de vakantieganger dan een briefje met enkele gegevens mee te geven bestemd voor de wijkverpleegster in de vakantieplaats. Wanneer iemand, die met vakantie is, ziek wordt en er een arts bijroept, kan, indien nodig, op vertoon van de lidmaatschapskaart van een kruisvereniging, ook de hulp van een wijkverpleegster ter plaatse worden ver kregen. Als de betrokkene nog niet lid is van een kruisvereniging, zal een zogenaamd noodlid- maatschap moeten worden aangegaan. Buitenlanders, die in ons land hun vakantia doorbrengen, kunnen bij ziekte eveneens hulp van een wijkverpleegster verkrijgen. Deze pa tiënte* dienen eerst een arts ter plaatse te consulteren. Hij kan hen zo nodig naar een wijkverpleegster van een der kruisvereni gingen verwijzen. Jo Het met veel te hoge snelheid rijden op een bromfiets werd de 17-jarige B. H. D. V. en zijn twintigjarige duopassagier A. M. J. S. (beiden uit Wierden) zondagmiddag noodlot tig op de kruising Korteboschlaan-Leyeweerds- 17 september R.M.C.-rit, Veemarkt, half 8. dijk. In volle vaart vloog het du0 tegen gen 5, 6, en 7 dec. Tentoonstelling Eerste Rijsboom en kwam vervolgens tot stilstand in sense Kanarievereniging, Café ter Harmsel een sloot. Zwaar gewond werden zij beiden Boomkamp. opgenomen in het P.I. ziekenhuis in Almelo Opgaven voor deze rubriek kunnen geschic y. is naar aUe waarschijnlijkheid de macht den op het gemeentehuis, afdeling Algememover het stuur kwijt geraakt. De bromfiets Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 uuiwerd totaal vernield. 22 juni, Beatclub Scrible met Flux ex Scout uit Beverwijk, St. Jozefgebouw, half 8. 25 juni, R.M.C.-rit, Veemarkt, half 8. 29 juni, Concert Henk van Tuyl (orgel) me medewerking van Henk Horstman (trompet Geref. Kerk, 7.30 uur. 29 juni, Sportclub Rijssen, Wandeltocht A.W.! Clubhuis, half 3. 1 juli, Filmclub Rijssen, bespreken opnamen Kantine Omefa, 8 uur. 6 juli, Beatclub Scrible, Dansavond, St zefgebouw, half 8. 15 juli, Ponymarkt. 15-20 juli Jeugdwielerronde. 22 juli, Vakantiegoederenmarkt. 13 augustus, R.M.C.-rit, Veemarkt, half 8. 4-7 spt. Rijlito, Driehoeksplein. Zoals na elke periode van voorlichting en propaganda in het kader van de kernthema acties van het Verbond voor Veilig Verkeer, wordt ook ditmaal de lopende kwartaal-actie De vrachtwagen in het verkeer" gevolgd door een periode van repressief optreden door rijks- en gemeentepolitie. Dit optreden is in het bijzonder gericht op onjuist weggedrag van vrachtwagenbestuur ders en fietsers alsmede op de technische toe stand van de door hen bestuurde voertuigen. Een gioot aantal Nederlandse vrachtauto- chauffeurs staat bekend als bekwame en cor recte weggebruikers, die met een groot ver antwoordelijkheidsgevoel aan het verkeer deel nemen. Onder hen schuilen echter ook perso nen die het met de gedragregels niet te nauw nemen en daardoor veiligheid en leven van an dere weggebruikers in gevaar brengen. Tegen deze laatste categorie zal het politie-optreden gerecht zijn. Met name zal gelet worden op het plotseling en zonder duidelijk teken van richting of rijstrook veranderen; - het zonder de nodige voorzichtigheid op rijden van kruispunten; het na een inhaalmanoeuvre snijden van de ingehaalde; het niet betrachten van de nodige voor zichtigheid bij het afbuigen naar rechts zodat andere weggebruikers (met name fietsers) worden klemgereden. Wat de technische staat van het voertuig betreft zal in het bijzonder aandacht worden 'geschonken aam: stuurinrichting, remmen, veren koppelingen voor aanhangwagens, ver lichting, stoplichten, richtingaanwijzers, leng tedriehoeken, banden, wielen, spiegels, rui tenwissers belading, overbelading etc. Tegelijkertijd zal de controle zich richten op de vereiste papieren en de naleving van de be palingen van de Rijtijdenwet (o.a. werkboek je). Botsingen tussen fietsers en vrachtauto's hebben vaak voor de fietsers fatale gevolgen. Voorzover daarvan de oorzaken bij de fiet sers liggen zijn deze vaak te vinden in: het onvoldoende rechts houden do0r de fietsers; het met te veel fietsers naast elkaar rij den of inhalen; het onbesuisd rijden of stoeien op de fiets (vooral door de jeugd); het linksafslaan op de fiets zonder eerst om te kijken en richting aan te geven. Dit laatste komt vooral voor bij jeugdige peisonen en bejaarden. Het zijn in het bij- zonder deze punten, waarop het politiële op treden met betrekking tot de fietsers gericht zijn. Daarnaast moeten de fietsers vooral oog hebben voor de problemen van de naar rechts afbuigende vrachtwagenbestuurder, die rechts naast zijn voertuig alleen dat deel van de weg kan overzien, dat door zijn spiegel bestreken wordt. De fietsers dienen er voor al rekening mee te houden dat bij het nemen van een bocht de voorwielen van een vracht auto (en dit geldt ook voor andere voertuigen) een grotere boog beschrijven dan de achter wielen, waardoor de fietsers tussen de ach terkant van het voertuig en de trottoirband be klemd kunnen raken. 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1