andelenthousiasten door lopen prachtige omgeving Fa. na Meulenbelt afbranden doet weer zaken van winkelpand Rijssen kreeg een nieuwe foto-amateur Avondvierdaagse gestart AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. AGENDA VADERDAG Medische dienst Velen bewezen laatste eer aan hotelhouder J. G. Koedijk r Meer gespaard dan terugbetaald Bekend ingezetene ging heen In noodgebouw aan Grotestraat Bouw van nieuw winkelpand in augustus Lommerdmarkt in de vakantie Dr. FL. Goedhart niet naar herv. kerk in Rijssen R 4ADSVOORSTELLEN Vrijdag 14 juni 1963 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 51ste jaargang no. 24 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Voortreffelijke organisa tie Clubhuiswerk heeft veel Rijssen in petto WEEKBLAD 1 VOOR RUSSEN Woensdagavond is Sportclub Rijssen weer gestart met haar Avondvierdaagse, die zij organiseerde on der auspiciën van de N.U.W. Ongeveer 100 wandel enthousiasten lopen in deze avondvierdaagse mee, die uitgestippeld is door de prachtige omgeving van onze woonplaats. De eerste wandeltocht verliep voortreffelijk, mede dank zij de uitstekende weersomstandigheden en de goede stemming die heerste onder de vier deelnemende groepen, t.w. twee groepen leerlingen van de Chr. Wilhelminaschool, een groep personeelsleden van het bejaardencentrum Eltheto en een groep individuelen. Ten spijt van veel wandelliefhebbers kon de organiserende vereniging Sportclub Rijssen zelf niet deelnemen aan de wan deltochten. Dit in verband met het feit dat de leden bezig zijn met de voorbereidingen van de trip naar Borghorst, waar za terdag de korfballers dit plaatsje met een bezoek zullen ver eren. De afdeling voetbal van Sportclub heelt donderdagmid dag de Duitse gasten ui tAlt-Morschen ontvangen in het kader van een uitwisselingsprogramma. Zondagmorgen zullen de gasten weer paar Duitsland vertrekken. Niettegenstaande deze feiten en het niet deelnemen van een militaire groep wandelaars, ziet het er naar uit dat de avond vierdaagse volledig zal slagen, mits de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien. Om zeven uur gaf de heer K. Drenth het startsein, waarop de groep wandelaars het sportpark De Koerbelt verliet en de natuur introk. Dwars door de bossen, over prachtige bospaadjes ging de tocht langs de Friezen- berg via de Borkelt weer naar het clubhuis, waar de deelnemers (sters) even konden uit rusten voordat zij naar huis terugkeerden. Uitvallers waren in de eerste tocht niet te betreuren. Blaren werden maar bij enkelen ge constateerd en dadelijk behandeld. Zaterdag middag zullen de deelnemers(sters) hun belo ning ontvangen als zij de finish halen. ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704 - 257 12, 13, 14 en 15 juni Sportclub Rijssen, N.U.W. avondvierdaagse start Clubhuis 's avonds om 7 uur, zaterdags om half 3. 22 juni Beatclub Scrible met Flux ex Scouts uit Beverwijk St. Jozef gebouw, Half 8. 25 juni R.M.C.-rit Veemarkt, half 8. 29 juni Orgelconcert H. van Tuyl Gerei', kerk 8 uur. 29 juni Sportclub Rijssen, Wandeltocht A.W.K Clubhuis half 3. 1 juli Filmclub Rijssen, bespreken opnamen Cantine Omefa 8 uur. 8 juli Beatclub Scrible, Dansavond St. Jozef- gebouw, half 8. 15 juli Pony markt. 22 juli Vakantiegoederenmarkt. 13 augustus R.M.C.-rit Veemarkt, half 8. 17 september R.M.C.-rit Veemarkt, half 8. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 uur. Het bestuur van de stichting Clubhuiswerk Rijssen zal in dit zomerseizoen diverse ac tiviteiten ontplooien. Gisteravond hebben be sprekingen plaats gehad met de kampleiding over de te houden kampen in deze zomer. Nog steeds komen de aanmeldingen binnen van de Rijssense jeugd. Men is er nog niet zeker van of de geplande zes kampen wel doorgang kunnen vinden. Kampen. Foto-puzzeltoeht. Momenteel is de leiding bezig een foto-puz- zeltocht in elkaar te zetten die zal worden gehouden op zaterdag 22 juni. Mocht de eer ste kampweek niet doorgaan, dan wordt de puz- zeltocht gehouden op zaterdag 29 juni, de eerste dag van de schoolvakanties. Zowel jon geren en ouderen kunnen aan deze fiets-foto- puzzeltocht deelnemen. Het is de bedoeling de puzzeltocht dusdanig op te zetten, dat de touristen, die Rijssen bezoeken deze foto-puz- zeltocht toch ook kunnen fietsen. Vandaar dat deze puzzeltocht in gezamelijk overleg met het VVV en plaatselijke belangen wordt opgezet. Zomerwerk. Een aantal clubs zoals tafeltennis, judo, zo- mergroep voor meisjes, zomergroep voor jon gens, handenarbeidgroep, schildersgroep en timmerclubs en handwerkclub zijn weer van start gegaan. Inlichtingen zijn verkrijgbaar op het clubhuis. Tafeltennis. Daar het nog niet mogelijk bleek om in NTTB afd Twente junioren aan de competitie te laten deelnemen werd in overleg met de ta feltennisvereniging Poing uit Diepenheim (ini tiatiefnemer), tafeltennisvereniging ,,De Dui ventil" uit Nijverdal en Rijssen" een jeugd- competitie georgansiseerd. Elke vereniging nam met drie teams deel aan deze compe titie. Afgelopen zaterdag won Rijssen C zijn laatste wedstrijd van de Duiventil en kwam in bezit van de beker. Het team verloor geen enkele wedstrijd. Collecte. Er zal in de week van 23-29 juni een huis aan huis collecte worden gehouden t.b.v. het clubhuiswerk. Ook het bedrijfsleven is aan gezocht om het clubhuiswerk financieel te steu nen. Hiervan zijn de eerste bedragen reeds overgemaakt. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. In de maand mei werd bij de Nutsspaarbank Rijssen ingeelgd een bedrag van f 671.411.68 en terugbetaald f 613.502,61. In deze maand werden 76 nieuwe spaarre keningen geopend. Zuendag hoowe neet as aanders 't Eerst' het berre oet te springn, Zuendagmoarn lat oons de vrouwe Nog een zetje rusteg lingn. 'n Kupken thee met ne beskuute Wordt oons dan op berre brag, Wiej weet allemoa woerumme, Zuendag is 't jums vaderdag. Oonze wichter en de vrouwe Hebt een mooi kadoo ekoch, 'k Wil 't wal weetn, ik zin ech niejnde Wat ze non hebt oet ezoch. En ze zeent beslist neet zueneg, Dach iej det ze zik loat kerm, Doar blif ech niks achterweage Um het kealsvolk te verwenn. Noa het etn, bezuender lekker, Efkes fijn de oongne too, Zuendag hoow' neet of te wasken, Doot de wichter en de moo. Zonnen dag doar knap iej earlke Wier van op, is 't woar of neet, 't Is all een e mear zoo jammer Dat zo'n dag zoo heel rap geet. J. Rozendom, Rijssen. De medische dienst voor het komende weekeinde wordt waargenomen door dokter G. A. Huisman, Boomkamp 23, telef. 2563. De veeartsenijkundige dienst wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Rijssense- straat 48a te Wierden. Telefoon 05496-1298. Onder grote be langstelling vond dinsdagmorgen de begrafenis plaats van de heer J. G. Koedijk, die vrij dag op 67-jarige leeftijd geheel on verwacht overleed Door pastoor drs J. A. Wielens werd de Eucharistievie ring, de absoute en de begrafenis plechtigheid op 't r.-k. kerkhof ge leid. Dat voor deze begrafenis langstelling bestond was de heer Koedijk hebben gekend niet zo onbe grijpelijk. Jans van de Kroone zoals bijna heel Rijs sen hem kende was een bekend ingezetene en genoot veler sympathie en waardering. Ja renlang beheerde hij het vanouds bekende hotel de Kroon in het centrum van Rijssen. Hij was geen breedsprakerig iemand maar genoot door zijn wijze van optreden grote achting. Hij wist voor iedere bezoeker van zijn zaak de juiste toon te treffen en vooral door zijn eenvoud en goedmoedig karakter werd hij door velen op de handen gedragen. Jans Koedijk heeft in zijn zaak hard moeten J. G. KOEDIJK zo'n grote be- voor diegenen die Van de toegezegde bijdragen over 1963 bij de Ned. Herv. gemeente was op 31 mei j.l. afgedragen f. 48.833,25. De stand van het Or gelfonds was op die datum f. 11.736,50. Het houten noodgebouw aan de Grotestraat- Watermolen, dat het voorlopige winkelpand waarmee in augustus 'n begin wordt gemaakt, tijdelijk vervangt. De jeugdige F. Zonneheld, Nijverdalseweg 14a te Rijssen is winnaar geworden van een fotowedstrijd en heeft daarmee een fraai fototoestel gewonnen. Fotograaf Brouwer had namelijk aan de lagere scholen enveloppes uitgedeeld, waarin een foto zat. Die foto's waren alle verschillend. Wie dezelfde foto bezat als in de etalage van de Rijssense foto graaf ten toon was gesteld, zou winnaar worden. En dat is de oorzaak, dat Rijssen er in de persoon van F. Zonneheld een foto-amateur bij heeft gekregen. Onmiddellijk na schooltijd, dromde de jeugd voor de etalage van foto Brouwer, om te kijken wie de ge lukkige was. mm* »-«. In een houten noodgebouwtje dat staat op een parkeerterrein aan de Gro testraat-Watermolen doet de 27-jarige Leonard Meulenbelt weer zaken. Een groot contrast is deze noodwinkel, met de fraaie zaak aan de Grotestraat, die in de nacht van 22 op 23 maart in korte tijd door een vernietigende brand verlo ren ging. De mooie zaak waarin de fa. Meulenbelt alles „voor vader en zoon" voorradig had kwam door een ingrijpende verbouwing van het oude pand eind 1961 gereed. De zaak draaide goed en Leonard Meulenbelt kon goed zijn brood verdienen. Natuurlijk liep hij met allerlei plannetjes rond om zijn omzet nog te vergroten, een instelling die een goed zaken man eigen moet zijn. Vrijdag 22 maart was voor Leonard en zijn jonge vrouw een gewone dag geweest. De volgende dag zou het hopenlijk een drukke dag worden in de zaak. Zo filosofeerden ze sa men voor ze gingen slapen. Hoe anders zou die zaterdag worden. Hoe gauw kan een plan in duigen vallen, en welk een ramp als je door brand wordt getroffen. Leonard Meulenbelt die de eerste weken echt wel wat anders aan zijn hoofd heeft gehad om het verhaal van die verschrikkelijke nacht te vertellen en daartoe ook niet te bewegen was, wil nu wel even terugblikken. Nu pas, nu hij weer, zoals hij zegt vertrouwen in de toekomst heeft. Nu de verwikkelingen met de verzekeringen ach ter de rug zijn, een ontwerp voor een nieuwe grotere zaak gereed is, en nu hij voor lopig in zijn noodwinkel weer wat omhanden heeft. We schrokken 's nachts om ongeveer vijf voor één wakker van lawaai in de winkel. Het was al te laat. Een enorme rookontwikkeling liet geen vraag meer over. Brand. Wat je in zo'n ogenblik doet, of waar je aan denkt? In eerste instantie denk je nergens aan. Je vlucht impulsief. Per geluk een goede of een ver keerde kant uit. Mijn vrouw vluchtte voor de winkel uit, ik ontkwam naar de achter kant. Het ergste was, dat we elkaar eigenlijk kwijt raakten. Verschrikkelijk. De brandweer was - zoals dat heet - spoedig ter plaatse. De mannen hebben hun uiterste best.gedaan. Op dat moment besefte ik dat niet. Alles wat we bezaten was onze nachtkleding. Alles waar aan je gehecht was. Ik had een paar mooie antieke dingen. En spulletjes waaraan we bei den zeer gehecht waren. En dan mijn mooie hond. Een Amerikaanse cocker-spaniel. Hij moet in de vlammen zijn omgekomen. We voelden ons totaal verslagen. Ik dacht de volgende dag: Ik had de hele winkel vol met kleren. Tientallen costuums, een grote voorraad pantalons, overhemden, noem maar op. En nu was ons hele bezit: onze nachtkleding. Als ik er nog aan denk Ik kan het soms nog niet begrijpen. Dat je in zo'n korte tijd zoveel kwijt kunt ra ken. Met waardering vertelt Leonard Meulenbelt van de sympathieke reacties van de collega's die zijn vrouw en hem de volgende dag in de kleren staken". De heer en mevrouw Meulenbelt hebben vooral de eerste dagen tekenen ontdekt, dat vele Rijssenaren begrip hadden voor hun moeilijke situatie, en zij zijn niet bèvreesd dat hun vaste klantenkring verloren is ge gaan. Na zich de eerste dagen door de verschrik kelijke teleurstelling te hebben heengeworsteld gingen de Meulenbelts letterlijk en figuurlijk niet bij de pakken neerzitten". Aan de toe komst moest worden gedacht. Een moeilijke tijd brak aan. Besprekingen met verzekerings maatschappijen, trachtten een overzicht te geven van wat verloren is gegaan. Hoewel Leonard Meulenbelt geen ernstige klachten over de verzekeringsmaatschappijen heeft ofschoon de ene wel soepeler was dan de andere blijkt het toch zo te zijn, dat hij moest trachten zo nauwkeurig mo gelijk een opgave van de schade in te dienen. En dat is geen sinecure. Vooral als de winkeladministratie totaal verloren is. Goed, als dat heel langzaam geregeld schijnt te zijn komt de vraag aan de orde: Wat nu? Een nieuw pand bouwen. De architect opdracht geven, die het ontworpen plan goedgekeurd moet krijgen. Als alles goed gaat denken de heer en mevrouw Meulenbelt in het voorjaar van 1969 weer opnieuw te kunnen beginnen. En in die tussentijd moet het behelpen worden in een noodgebouw. Ook dat is nog even moeilijk geweest. Er schenen aanvankelijk drie mo gelijkheden te zijn. Het voormalige Hotel de Kroon, een noodgebouw op de Driehoek of op het pleintje Grotestraat-Water molen. De ge meente kon hieraan niet zomaar haar fiat ge ven en achtte een plaats op de veemarkt een mogelijkheid. Daarvoor voelde de heerM eu- lenbelt niets. Zodat het uiteindelijk is gelukt. Toen men met de opbouw bezig was scheen er een kink in de kabel te komen. Een ge meente-ambtenaar kwam ,,in opdracht van B. en W." vertellen, dat de plaats waar het gebouwtje werd opgetrokken niet kon worden goedgekeurd. Het gebouwtje moest „achter uit". Maar de heer Meulenbelt had vergun ning van de directeur van gemeentewerken. En hij hield voet bij stuk. Ter elfder ure hebben burgemeester en wethouders zich schijnbaar bij de situatie neergelegd. Dat had er ook nog bij moeten komen. Zo kwam er weer werk aan de (nood)win kel. Er moest weer worden ingekocht, ge ïnstalleerd en geëtaleerd. De heer Meulen belt vindt deze noodwinkel van belang, omdat hij dan nog contact met zijn klanten kan onderhouden. Hij kan hij zegt het met spijt in zijn stem maai een beperkte collectie voeren. Wel heeft hij de medeweraking van fabrikanten en grossiers, die begrip hebben voor zijn moeilijke situatie. Zo moeten de heer en mevrouw Meulen belt geleidelijk de ramp die hen heeft ge troffen proberen te vergeten. Men hoopt met de bouw van het nieuwe pand begin augustus te beginnen. En dat men in het begin van het volgend jaar een streep kan zetten door deze veelbe wogen periode, die ze geen van beiden graag nog eens zouden willen doormaken. werken. Het hotelvak is niet gemakkelijk en al werd het 's avonds voor hij de deuren van zijn hotel kon sluiten nog zo laat, het was maar zeldzaam dat hij niet vroeg uit de ve ren moest om één of meer gasten die vroeg wenste (n) af te reizen te wekken. De laatste jaren viel hem dat min of meer zwaar en de velen die hem en zijn zaak ken den konden best begrijpen dat hij de jaren die hem en zijn vrouw nog restten wat kal mer aan wilde doen. Al werd dat door velen betreurd. Op 31 januari 1962 ging het hotel de Kroon voorgoed dicht. Een goed bekend staand hotel, een belangrijk onderdeel in een dorps- of stadsleven ging voor Rijssen verlo ren. De heer Koedijk en zijn echtgenote gingen stil leven en betrokken het naast hun hotel gelegen herenhuis, dat wijlen dokter Stokkers vele jaren heeft bewoond. Nadat Jans Koe dijk een zestal jaren van zijn welverdiende rust heeft genoten, na weinig ziek te zijn ge weest, overviel hem de dood geheel plotse ling waardoor zijn vrouw, afkomstig uit hek Duitse Kevelaer, geheel alleen achterblijft. Het medeleven met haar -~ zo bleek tijdens de vele condoleantiebezoeken was groot en gemeend en dat Jans Koedijk door velen ge waardeerd werd kon worden geconcludeerd uit de grote belangstelling die voor de begra fenisplechtigheid bestond. Werd Jans van de Kroone geacht door de wijze waarop hij zijn zaak beheerd heeft, geen onderscheid makende in rang of stand met voor iedereen een vriendelijk woord, daarnaast heeft hij zich verdienstelijk ge maakt door zijn jarenlang lidmaatschap van de vereniging Marktwezen en Plaatselijke Belangen. Met Jans Koedijk is een Rijssenaar heen gegaan die bij velen in waarderende herin nering zal blijven. deze week een schrijven ontvangen van de marktcommissie om de leden te at tenderen op de z.g. „Lommerdmarkt" die op 22 juli, tijdens de vakantie zal worden gehouden. Het ligt in de bedoeling van de markt commissie om op deze vakantiemarkt de vogel-, duiven- en dierenliefhebbers in de gelegenheid te stellen te verkopen wat zij kwijt willen, dit naar aanleiding van een gesprek tussen de marktcom missie en enkele vogel- en duivenliefheb- bers. Tijdens de vakantiegoederenmarkt zal op de veemarkt niets te koop of ten verkoop worden aangeboden. Vandaar dat de marktcommissie de verenigingen vraagt of er belangstelling zal bestaan voor een Lommerdmarkt. Daar deze markt geldt als proef, zal er geen marktgeld worden geheven. Het hoofdbuizennet (gasleiding), dat uit gietijzer bestaat zal worden vervangen door plastic leidingen om daardoor de gaslekver- liezen zoveel mogelijk te beperken Dat zal geleidelijk gebeuren; om te kun nen bepalen op welke plaatsen vervanging het meest noodzakelijk is moet eerst een gas- Iekonderzoek van het buizennet worden inge steld. Het is moeilijk te schatten hoeveel dit on derzoek zal kosten. Dat hangt nl. af van het aantal lekken dat gevonden wordt. Misschien kan worden volstaan met een bedrag van f 10.000,(voor dit onderzoek dus). B. en W. stellen de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen. In het gasontvangstation van het gemeen telijk energiebedrijf bevindt zich een 5-tal re gulateurs voor de regeling van de gasdruk. Deze regulateurs zijn elk voorzien van één overdrukbeveiliging welke toen het ontvang station in werking trad, voldeed aan de door de Hinderwet gestelde eisen. Momenteel wordt echter geëist, dat elke regulateur met een bepaalde overdruk voor zien moet zijn van een tweede beveiliging. De kosten van deze voorziening worden ge raamd op f 4.900,B. en W. stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen. In tarief D van de elektriciteitstarieven wordt bepaald, dat het door de verbruiker te betalen bedrag voor de maximale belasting wordt berekend naar de hoogste belasting, die in het betreffende jaar is opgetreden. Het kan een enkele keer voorkomen dat de hoogste belasting van een verbruiker in de zomermaanden valt. Omdat de hoogste belasting, waarnaar het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de IJssel- centrale moet betalen, in de wintermaanden valt, stellen B. en W. de raad voor dit tarief ten gunste van de verbruikers te wijzigen. Het te betalen bedrag voor de maximale be lasting wordt dan berekend naar de hoogste belasting opgetreden in de maanden januari, februari, maart, oktober, november en de cember van het desbetreffende kalenderjaar. Dr. H. Goedhart, predikant der Ned. herv. gemeente te Rotterdam-Delfshaven, bedankte voor het door de hervormde kerkeraad van Rijssen op hem uitgebrachte beroep.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1