Fabrieken in Rijssen kampen met een tekort aan personeel Waterzuivering van Wegge waarschijnlijk in 72- 73 Steenfabriek Struik sluit de poorten Herv. gemeente krijgt in september derde predikant Restauratie van Pelmolen nu in het verschiet Wedvlucht Würzburg werd ramp vlucht f V. -• Bij N.V. Ter Horst en Körbl Medische dienst Het carr Opbrengst collecte Ds. E. M. Bakker van Tholen AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Zondag startte stadsdienst OAD Groo I ponyconco urs op pinkstermaandag Oud papieractie van Sportclub Vrijdag 31 mei 1968 51ste jaargang no. 22 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Gemeenteraad kwam ruim half uur bijeen COMMISSIE „IRENE" GESLAAGD AKKERDIJK VUILNIS Uitknippen en bewaren L. KUNST Uitknippen en bewaren m m m I 1 ZON DAGSVLIEGERS GEDUPEERD A. Lankamp kampioen bij Het Luehtvermaak WEEKBLAD VOOR RUSSEN r~ De raadsvergadering die dinsdag avond werd gehouden, had niet veel 0111 de hakken en het overgrote deel van de agendapunten leverde geen stof tot dis cussie op. Daarentegen werden in de rondvraag enkele belangrijke zaken aangeroerd, waaruit bleek dat het ge meentebestuur voor een aantal moeilij ke vraagstukken, een oplossing zal moe ten zoeken. Kampt men in verschillende delen van het land met een grote werkloos heid, in Rijssen kampt men met een te kort aan personeel, althans bij de N.V. Ter Horst en Co. en ook bij de Leder- warenfabriek van de N.V. Körbl. Het was de heer Borghuis (A.R.) die het feit betreurde dat de NV ter Horst en Co be sloten heeft haar onderneming in België uit te breiden hetgeen hij .moeilijk te verteren" vond. „Is het bij het college van B. en W. bekend of nog meer bedrijven met deze moei lijkheden kampen", zo vroeg hij. De voorzitter (burgemeester C. B. J. Land weer) dacht dat de heer Ter Horst wellicht bereid was, de situatie wat Ter Horst en Co betreft uiteen te zetten. Dat wilde de heer Ter Horst inderdaad. „Plet is misschien wel wen selijk", aldus spr, dat wij dit probleem eens in de raad uitspreken. Er is veel over geschre ven en gezegd en iedereen legt het op zijn eigen manier uit, waarbij misverstanden natuur lijk niet te vermijden zijn. Als men de zaak objectief bekijkt is het besluit dat wij in Bel gië gaan uitbreiden heel gewoon deze: In Bel gië kunnen wij de machines aan het draaien krijgen en in Rijssen niet. Wat moet een onderneming dan besluiten? We worden in de toekomst misschien nog wel gedwongen het Belgische bedrijf verder uit te breiden". De heer Ter Horst herhaalde zijn mening dal het wellicht nuttig zou zijn dat het hele pfobleem in de raad nader uiteen gezet zou \forden. De heer Paauwe informeerde naar het stand punt van B. en W. betreffende het instellen van efen industriecommissie. In een vorige ver gadering heeft het college hier positief op ge reageerd. Het KVP raadslid kreeg als ant woord van B. en W. dat de volgende maand hierover een beslissing (en een be noeming) zou komen. Belangrijk was het antwoord dat de heer Janssen (P.v.d.A.) kreeg op zijn vraag hoe ver het stond met de plannen tot bouw van het nieuwe gemeentehuis. De voorzitter was van mening dat het niet onmogelijk was dat nog dit jaar een aanvang i^et de bouw zou kunnen worden gemaakt. De betrekken en tekeningen zijn gehaal klaar. In ieder geval hebben wij de gedachte dat het volgend jaar zal worden begonnen. De raad nam het besluit tot aankoop van twee percelen aan de Molenstraat die nodig zijn voor de realisering van de bouwplannen van een nieuwe B.L.O.-school op de Weijerd. Prijzen van de panden werden officieel niet genoemd. Het is min of meer alsof dit soort aankopen niet openbaar mogen worden. De eigenaren van de percelen zo vermeldde het voorstel zijn bereid gevonden hun perce len aan de gemeente te verkopen tegen de door de taxatiecommissie geadviseerde prij zen. Daar moesten wij (en u) het maar mee doen. De heer Jac Voortman (SCP) informeerde naar de stand van zaken met betrekking tot de overige percelen die om dezelfde reden als de zojuist genoemde in bezit van de gemeen te moeten zijn. Wethouder Goosen gaf ten antwoord dat alle eigenaren bericht hebben gekregen op 1 na. Wij overwegen n.l. dit ge val buiten deze zaak te houden in verband met de grote investering die daarmee gemoeid is. Voor de speeltuinvereniging „Irene" is op de begroting 1968 een subsidie uitgetrokken van f 1500.- B. en W. hadden als voorwaar de gesteld dat het clubgebouw niet gebruikt mocht worden voor bruiloften feestjes enz. Daarmee was het de raad niet helemaal eens en besloten werd een en ander met het be stuur van de vereniging te bespreken. Die be spreking is er geweest en B. en W. hadden me degedeeld van mening te zijn dat het stellen van deze voorwaarden thans (nog) niet nodig is. Het college stelde voor de speeltuinvereni ging Irene een subsidie toe te kennen van f 1500.- per jaar zouden bovenbedoelde voo- waarde en aan de vereniging bovendien een bedrag van f 500.- per jaar toe te kennen voor de dienstdoende oppasser van de tuin. De heer Janssen (P.v.d.A.) vond het jam mer dat het standpunt dat hij tijdens de be grotingsvergadering heeft ingenomep over „de voorwaarde" aanleidng is geweest tot misvatting. Spr. stelde het op prijs duidelijk te stellen dat het hem en zijn fractiegenoten niet begonnen was om de vereniging tegen te werken, het tegendeel is juist het geval. Het was onze bedoeling het de vereniging gemak kelijk te maken. Voorts informeerde de heer Janssen naar de mogelijkheid de oppasser die ai een jaar dienst heeft gedaan alsnog een tegemoetkoming te geven. Bovendien vond spr. een bedrag van f 10.- in de week wel erg wei nig. Wethouder Scholman vond dat „het enigs zins" sliders was als de heer Janssen stelde. Die f 500.- is niet bedoeld als loon voor de oppasser. Het is een tegemoetkoming aan de j speeltuinvereniging die eertijds een oppasser had uit de GSW regeling. De nieuwe oppasser j verlangt geen vergoeding. Natuurlijk wil het bestuur van de vereniging deze man een blijk van waardering geven en aangezien de ver eniging dat zou moeten betalen uit eigen mid delen zou dit een verzwaring betekenen ten opzichte van een andere vereniging. Het be drag van f 500.- is dus bedoeld als een tege moetkoming. Ons commentaar: Wij vinden het een onbegrijpelijke zaak dat iemand die een belangrijke funktie als oppas ser van een speeltuin vervult zo weinig waar dering (betaling) krijgt. Al is deze man dan zoals in de raad gesteld werd, met niets tevreden. Wij vinden het geen Jk if De heer G. J. Rozendom, Koninginneweg 15 te Rijssen slaagde te Hilversum voor de leergang methodische instructie, voor rijschool houders. Deze leergang is een vervolg exa men op het Vamor diploma. De heer Rozen- domis de le ter plaatse die in het bezit is van i dit diploma. De voorzitter die het wel met de heer Plui- mers eens was antwoordde dat deze mogelijk heid er voor de OAD niet inzat. Wij zijn als college blij met het besluit van de OAD tot uit breiding van de lijdienst naar plan Zuid, maar een verdere uitbreiding zat er aldus de voor zitter „echt niet in". De heer Wolterijk vond het wenselijk in de Van Opstallstraat een parkeerverbod voor een zijde in te stellen. Vooral zaterdags staan hier zeer veel auto's geparkeerd aldus spr. De voorzitter antwoordde: Er gaat een tijd komen dat voor alle straten in Rijssen een parkeerverbod voor één zijde zal moeten wor den ingesteld. De heer Ter Horst vroeg aandacht voor de waterzuivering in de Regge. Kan niet eens een poging worden ondernomen dit te bespoe digen. In het Noorden heerst grote werk loosheid. Zouden de werkloze arbeiders uit het Noorden bij dit enorme project niet ingescha keld kunnen worden? Weth. Goosen dacht dat Rijssen ongeveer in 1972-1973 aan de beurt zou zijn, „als het al thans financieël haalbaar is" aldus spr. stijl dat niet gezocht Is naar mogelijkheden eventueel uit de gemeentekas, deze man, die uitermate geschikt voor deze funktie is, een financiële waardering te geven die passend is in deze tijd. Noch het bestuur van de speel tuinvereniging noch het gemeentebestuur kan volstaan met een onmogelijk klein be drag te geven aan iemand die veel vrije uren geeft ten bate van de gemeenschap. De Akkerdijk zal worden verbeterd. Er was idoor de raad reeds een bedrag van.f 229.400. voor beschikbaar gesteld, waarbij rekening 1 gehouden was met een rijkssubsidie van f 30.000.-. Door de Cultuurtechnische dienst is medege- j deeld dat een subsidie van f 110.090.- is toe- 1 gekend, zodat de gemeente dit object voor de helft van de prijs (ongeveer) klaar krijgt. De heer G. Pluimers (SGP) was naar hij !zei: „blij dat eindelijk eens aandacht aan de buitenwegen wordt geschonken. Het heeft wel 1 lang geduurd aldus spr. die hoopte dat ook i aandacht zou worden geschonken aan andere I buitenwegen zoals de Middeldijk b.v. De heer Pluimers stond in zijn blijdschap niet alleen. Er waren meerdere raadsleden die „van hun blijdschap te kennen gaven." In de rondvraag vestigde de heer Janssen j de aandacht op het gevaar dat de kinderen be dreigt die de nieuwe openbare lagere school in Het Lentfert gaan bezoeken. Hij vond het van belang dat hier een oversteekplaats zou worden aangelegd. Ook bij de Lagere Tech- nische school heerst een gevaarlijke situatie. Als er maar vast een bord „50 km" geplaatst zou worden. De voorzitter antwoordde dat dit I geprobeerd maar niet gelukt was. De heer Janssen: Er moeten zeker eerst ongelukken gebeuren of er moet net ,als in Holten, door de ouders worden opgetréden. De burgemeester herhaalde dat dit en an dere zaken duidelijk met vertegenwoordigers i van de rijkswaterstaat waren doorgesproken maar dat men niets kan bereiken omdat men op het standpunt staat geen „stoornissen op de rijkswegen te wensen.' De heer De Lange roerde een heel ander vraagstuk aan. De vuilnisstortplaats, waarvan 1 het aldus spr. niet lang meer zou duren voor j deze tot aan het randje vol zou zitten. Wet houder Goossen was met deze situatie bekend. „Wij wachten op antwoord van de minister" „En als dat antwoord te lang uitblijft" hield de heer De Lange aan. Weth. Goosen: Dan moeten we een noodmaatregel treffen. De heer Voortman wees op de gevaarlijke verkeerssituatie in het kruispunt Enterstraat Wierdensestraat-Watermolen en hij dacht dat het aanbrengen van spiegels al een verbete ring zou kunnen zijn. De voorzitter antwoordde: „Ziet men wel ver- keersspiegels in het buitenland in Nederland i is men ertegen. De heer G. Pluimers SGP vroeg of het niet mogelijk was geweest dat de OAD die onlangs een uitbreiding van plan Zuid heeft doorge voerd ook het Station aan te doen, hetgeen zijns inziens een grote verbetering voor de rei zigers zou betekenen. De medische dienst voor zaterdag en zon dag wordt waargenomen door dokter J. Bijle- veld, Haarstraat Rijssen telef. 2603. Pinkster maandag heeft dokter L. Kunst Wierdensestr. 77 c. telef. 2204 dienst. De veeartsennijkun- dige dienst wordt waargenomen door doleer J. P. van Nouhuys, dokter Stokkerstraat 47 telef. 2487. Woer zol 't goan met 't carillon, Zol 't er kom-m of neet, Het zal miej dan eens beniejn Woer of 't er met geet. 'n Eenn den zeg: weat wiezer leu, Want wat hej dr an, 'n Heeln dag duur hetzelfde leed, Doar woj nuestreg van. 'n Carillon verveelt oe gaauw, Of 't is zoo, wonear Aj mear aajt hetzelfde huert, Luster iej neet mear. As iej alle daage wier Broene boonn met spek Vuur ezat kriengnt, heb iej wal 's In wat aanders trek. 'k Gleuw' aj vaake 't zelfde huert, Det 't oe niks mear dut, Mear ik vroag miej of of det non persee ook mut. 't Kan toch ook det 't carillon Oons zoo non en dan Eens een aander leed lüt huern. En det is toch 't plan. Doarumme kan ik van hartn Met dee leu instemm, Dee hier o zoo gearne wal 'n Carillon weelt hemm. 'k Hopp' det 't comité het geeld Wat het nuereg héf Kriengn zal, det het carillon Oons vuil' wille géf. Naar wij vernemen zal de steenfa- De Nederlandse Baksteenindustrie. Zij fcrtj- briek van de Gebr. Struik aan de En- fen nefn ™«joen gulden die op tafel dienen te worden gelegd door de m bedrijf blijvende terweg worden gesloten. Het stopzetten fabrieken. De moeilijkheden in de bedrijfstak dateren Rijssen, J. Rozendom. van de produktie valt in het kader van de sanering van de Nederlandse Bak steenindustrie, die zoals bekend in een benepen positie verkeert. In deze totale bedrijfstak zullen ongeveer j 600 a 700 werknemers moeten afvloeien. De onderneming van de gebr. Struik heeft negen man in dienst. Wanneer deze hun werkzaam heden moeten staken is niet bekend, aange zien nog enige orders in behandeling zijn. De verkoop van de stenen van Struik is in han den van de steenhndel Oost-Nederland NV te Almelo. Gisteren kreeg de directie van Struik te horen dat het bedrijf onder de sanerings maatregelen zal vallen. hierover geweest. Overigens geldt de ver- i plichting tot stopzetten tien jaar. Als de posi- tie van de baksteenindustrie na deze periode verbeterd is, zal men weer mogen doorgaan j met de vervaardiging van stenen. In totaal vallen ongeveer veertig fabrieken onder het saneringsplan van de Vereniging al van vier jaar geleden. Sinds die tijd ont stond er een overproduktie. De collecte voor de sanatoria Sonnevanck en Zonnegloren heeft in onze woonplaats f 1917,30 opgebracht. VAKANTIE VAN 4 TOT EN MET 23 JUNI De praktijk wordt waargenomen volgens onderstaande verdeling: A t.m. D: dokter J. Bijleveld E t.m. K: dokter G. A. Huisman L t.m. Z: doktoren J. de Jong en D. Oosthoek. Ds. E. M. Bakker van Tholen, die een week geleden voor tie tweede maai werd be roepen naar de hervormde gemeente, heeft i dinsdag het beroep naar Rijssen aangenomen. Nar r alle waarschijnlijkheid zal ds. Bakker zi i; intrede doen in september. Bakker werd geboren op 28 november 11937 te Veenendaal maar verhuisde al be- 11rekkelijk gauw naar Hardinxveld. In Dor- Fr duayt redding voor de Rijssense ..Pelmolen". De vereniging ..De Hollandsche Molen" heeft de oude molen die nu praktisch in alge- iele staat van verval verkeert op de urgentielijst voor restauratie neplaatst. Voor elke provincie heeft deze vereniging een molen gekozen die zeer spoedig gerestaureerd moet worden. De ervaring leert dat de projecten die de vereniging op die urgen tielijst zet, op korte termijn ook gerestaureerd worden. Op de leden vergadering van de Stichting Musea in Oost-Nederland waar het nieuws over deze restauratie werd meegedeeld, was men algemeen de mening toegedaan dat de Rijssense molen een prachtig exemplaar is (of althans is geweest) en de restauratie meer dan waard. Behalve de molen zou dan ook het molenhuis een opknapbeurt on dergaan. Eén van de mogelijkheden om beide gebouwen een zinvolle bestemming te geven is om er de Oudheidkamer „Riessen" in te ves tigen, die zoals bekend al jaren met een gebrek aan ruimte zit. drecht liep ds. Bakker het lyceum af en kwam in 1958 op de rijksuniversiteit te Utrecht waar hij theologie studeerde. In mei 1964, een jaar nadat ds. Bakker zijn studie had afgemaakt, deed de predikant zijn intrede te Tholen waar hij tot zijn komst j naar Rijssen de hervormde gemeente diende, j Ds. Bakker is gehuwd en heeft twee kinde- j ren (een jongen en meisje) van respectieve lijk drie en twee jaar. De predikant die door de kerkeraad van Rijssen is beroepen in de vacature van ds. J. Vos, zal worden benoemd als voorzitter van het bejaardencentrum Eltheto. Hij zal geen activiteiten ontplooien in het jeugdwerk. Dit zal de predikant doen, die in de vaca ture van ds. J. van 't Ende naar Rijssen zal komen. Hervormd Rijssen hoopt, dat dat dr. H. Goedhart zal worden. ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704 257 Zondagmiddag is de OAD gestart met een stadsdienst naar Plan Zuid, Weinig passagiers maakten echter op deze dag gebruik van de bus, ondanks de minder goede weersomstan digheden. Niettemin verwacht de OAD dat op door-de-weekse dagen wel veel gebruik zal worden gemaakt van de stadsdienst, die voor al door oudere mensen erg wordt gewaar deerd. Pinkstermaandag vindt er in Rijssen een belangrijk en interessant evenement plaats. Op die dag organiseert de ponyclub „De Oosterhofruitertjes" een groots opgezet streek- concours, waar meer dan 350 paarden wor den verwacht. Voor zover nu al bekend komen er clubs uit Markelo, VVierden, Almelo, Delden, Lo'chem, Laren, Heeten, Haaksbergen en Kampen. Op Zaterdag 1 juni vinden er reeds voor selectiewedstrijden plaats. Het concours wordt gehouden op een ter rein aan de Oosterhofweg in de buurt van de liavezathe de Oosterhof, op een weide daartoe beschikbaar gesteld door de heer J. Schouten, j De Oosterhofweg zal gedeeltelijk worden afgesloten teneinde het verkeer in goede ba- I nen te leiden. Het belooft een grootse manifestatie te wor den en het organiserend bestuur verwacht bij goed weer duizenden toeschouwers van heinde en ver. Dergelijke streekconcoursen worden over het algemeen zeer druk bezocht en vooral nu deze op 2e Pinksterdag wordt gehouden zul- I len velen een kijkje willen nemen om de ver richtingen zowel bij de dressuur als bij het j springen te willen zien. Om half 3 's mid- j dags volgt er een officiële parade waar alle ruiters aan deelnemen. Dat de Oosterhofruitertjes meetellen blijkt J wel, want streekconcoursen worden meestal I toegewezen aan die verenigingen die zowel or- j ganisatorisch als Wat de prestaties betreft, blijk hebbep gegeven dit aan te kunnen. Het mag dan ook als een eer beschouwd wor- j den dat dit grote streekconcours in Rijssen wordt gehouden. Het gemeentebestuur heeft zijn volle medewerking reeds toegezegd en een ereprijs beschikbaar gesteld. Blijkens een advertentie in dit nummer houdt de supportersvereniging van Sportclub Rijssen op de zaterdagen 1, 8 en 15 juni een grote j oudpapier-actie. Op deze dagen zal de Sport- I clubjeugd bij ieder huis aanbellen om de Rijs- senaren van hun oude rommel, waaronder ook wordt verstaan oud ijzer en lompen, af te hel pen. Het bestuur van de supportersvereniging verzoekt de inwoners van Rijssen de Sport» clubjeugd niet met lege handen weer weg t« sturen. Zondag werden de postduivenliefheb- bers in Rijssen opnieuw geconfronteerd met een zeer zware wedvlucht, wat voor velen een rampvlucht werd. Oorzaak was, de bijzondere slechte weersom standigheden voor de duiven, die op weg naar huis, werden overvallen door hevige regenbuien. Een loodgrijze lucht J waaruit de regen gestaag neersijpelde, was een barricade voor de duiven, die maar door enkele kon worden overwon nen. Veel postduivenhouders zijn dan ook zon- j dag voor verdere deelname aan wedvluchten met oude duiven volledig uitgeschakeld in het nog zo prille seizoen. Dat is bijzonder jam mer, temeer daar de mooiste wedvluchten (midfond en fond) nog moeten komen. Het was zondag voor de derde achtereen- i volgende keer dat de postduivenliefhebbers j een zware wedvlucht hadden. Zondagmorgen werd via de radio meegedeeld dat de vogels om 8.30 uur te Wurzburg (Did) onder goede I i weersomstandigheden waren gelbst Toen om I drie uur nog geen duif was gearriveerd in i Rijssen, begon het er bedenkelijk uit te zien. I De lucht zette zich potdicht en de gezichten j van de postduivenliefhebbers spraken boek delen. Niettemin kwamen van de 160 inge- korfde duiven, elf vogels vermoeid op de hok ken terug. De uitslag bij de Zwaluw was als volgt: 1 IJ. Haeke, 2 en 10 F. Dommerholt, 3 en 8 H. A. Koedijk, 4 en 5 H. Nieuwenhuis, 6 J. Pijffers, 7 H. A. Struik en 9 H. Nijland. De postduivenvereniging Het Luehtvermaak, had afgelopen zaterdag een prachtig con cours van Neufvilles, die alles voor de lief hebbers bood. Met tegenwind werden de dui ven 2^aterdagmorgen om tien minuten voor half negen gelost, onder een strakke blauwe hemel, waaruit de zon haar warme stralen naar de aarde zond, die hierop al geruime tijd had gewacht. In snelle vaart stoven de duiven dan ook huiswaarts, maar de meer zwakkere vogels moesten al spoedig lossen tegen het geweld van de sterken, die met snelle wiekslag de weg naar huis vervolgden. De nog weinig geziene weduwnaar van A. Lankamp toonde zich de sterkste en arriveer de het eerst in de vereniging. Voor de derde keer op de korte vitessevluchten kon genoem de liefhebber de eerste prijs in ontvangst ne men. Met glans werd hij dan ook kampioen op deze afstanden. De uitslag was als volgt: X A. Lankamp, 2 G. Tijhuis, 3 en 6 O. Voort man, 4 W. Scherphof, 5 Schuttevaer-Pape, 7 J. W. van Brussel, 8 T. Geerling, 9 A. J, Harbers en 10 J. W. Voortman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1