Gereformeerde gemeente nam tweede Godshuis in gebruik Tentoonstelling van aardewerk in De Kroon HET WILD KAN WEL INP AKKEN WANT: „Hazeveutjes" mogen het jachtveld weer in Rijssense jagers kregen akte terug O AD start stadslijn naar Rijssen-Zuid ADVERTEERDERS ATTENTIE AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. VEEL GESCHENKEN BIJ OPENING Van 29 mei tot 12 juni Kerkgebouw bijna bezet Sprekers slaagden Meer gespaard dan terugbetaald Met ingang van 26 mei MEDISCHE DIENST NEN BESSEN VAKMAN BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN Vrydaj 17 mei 1968 51ste jaargang no. 20 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Onder grote belangstelling heeft de gereformeerde gemeente woensdagavond de nieuwe Zuiderkerk in gebruik genomen. Ds. A. Bregman leidde dé dienst. „Wij zijn verblijd met degenen die tot ons zeggen wij zullen in het huis des Heren gaan. De Koning der kerk heeft zijn gemeente beloofd, dat hij met haar zal zijn tot aan de voleinding der wereld". Aldus ds. Bregman tot een bijna vol kerkgebouw. Het was een bijzonder plechtig moment toen de pre dikant de kanselbijbel opende terwijl de aanwezigen psalm 119; 65 zongen. Blijdschap Dankwoorden Gelukwensen mmm Rijkspostspaarbank Rijssense huisvrouwen in de Noord-westhoek Thuisblijven Voorbij Verrast WEEKBIID RUSSEN In verband met het uitvallen van Hemelvaartsdag als productiedag is het noodzakelijk, dat advertenties, die in het Weekblad voor Rijssen van vrijdag 24 mei geplaatst moe ten worden, voor woensdag 22 mei 10 uur In ons bezit zijn. Wij verzoeken onze adverteerders hiermee rekening te houden en indien mogelijk, hun advertenties nog vroeger op te geven. DE ADVERTENTIE-AFDELING. noemde spreker vond het erg jammer, dat een aantal kerkeraadsleden, die reeds zijn overleden, de ingebruikneming niet hebben mogen beleven. Ook zij zijn destijds bezig ge weest om mee te helpen een tweede kerk te bouwen. „We moeten wel bijzonder dankbaar zijn voor de weldaden die God aan ons be wijst", besloot ouderling Haase. Op zijn verzoek zong de gemeente Psalm 48 4, waarna ds Bregman, alvorens hij de bijeenkomst afsloot, allen dankte voor d« be toonde belangstelling. Reeds een half uur voor de opening stroom den de leden van de gereformeerde gemeente onder het klokgelui het kerkgebouw binnen, dat in korte tijd werd gevuld. Onder de aan wezigen bevonden zich onder meer burge meester C. B. J. Landweer met zijn vrouw, de wethouders A. J. Scholman en J. Goossen en de raadsleden Smeijers. Paauwe, Voort- man, Haase. De Lange, Pluimers, Jansen, Seppenwoolde. Borghuis en Rosman. Ook waren diverse vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken aanwezig met als enige pr.edikant ds. W. van Tuyl. Ds. A Verhoef van Barneveld en ds M. Ligtenberg van Genemui den vertegenwoordigden de gereformeerde ge meenten buiten Rijssen. Ds A. Bregman had naar aanleiding van de opening een tekst gekozen uit 2 Kronieken 9 20: Dat Uwe ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt. Uwen naam daar te zetten: om te horen naar het gebed, hetwelk Uwen knecht bidden zal in deze plaats. Zijn uitgangspunten over de wijze van in wijding van het Huis des Heren waren: 1 tot wie Salomo spreekt, 2 de plaats waarvan hij «preekt en 3 de verhoring die hij begeert. ..Ondank* dat wij met bl'jdschap z;jn ver-, vuld over het in gebruik nem^n-.van dit twee de bedehuis zullen wij ons vanavond niet al leen bezighouden met het nieuwe kerkgebouw. Natuurlijk heerst er vreugde en wij zouden kunnen zeggen Eben Haëzer, de Here heeft ons tot hiertoe geholpen", aldus ds Bregman. Hij wees de gemeenteleden er op, dat God al leen de dank toekwam, Die zorgde voor de verwezenlijking van het nieuwe kerkgebouw. Salomo bouwde de Here een huis, waarin de Ark zou worden geplaatst met het oogmerk God te kunnen dienen. Een tempel die wat schoonheid betreft alle gebouwen in het Oos ten overtrof. Wat is ons oogmerk geweest bij de realisering van dit kerkgebouw? Hebben wij alleen maar .a.an een betere plaatsruimte voor onze leden gedacht, of hebben wij het zelfde oogmerk als Salomo? Het laatste over treft vanzelfsprekend het eerste", sprak ds Bregman in zijn rede. Na de preek sprak hij woorden van dank en waardering namens de kerkeraad aan al len die hadden meegeholpen het kerkgebouw te doen verrijzen. Als eerste dankte hij de leden van de gereformeerde gemeente, die spontaan hun beurzen hadden geopend en geld beschikbaar stelden voor de bouw van de kerk. In zijn dankwoord betrok hij tevens het college van B. en W. dat alle medewerking verleende, belangstelling toonde tijdens de bouw en de nieuwe toren voorzag van een fraaie verlichting, die gefinancierd werd uit de gemeentekas. Ook notari* Van Schooten, de directeur van Gemeentewerken de heer H. N. Hollander, de plaatselijke politie, de architecten C. Groen en G. Scheppink met medewerkers, het aannemersbedrijf Roelofs en Haase, de onderaannemers, directeur van de Middenstandsbank de heer Meijerink, het schildersbedrijf Ten Berge, elektriciteitsbe drijf Dijkink, radio Baan, fa. Emsbroek die d'e centrale verwarming aanbracht, de firma Eijsbout uit Asten, de heer Prins die de tuin aanleg verzorgde, schoonmaaksters, kosters Seppenwoolde en Koster met de hulpkosters, en anderen die in het kerkgebouw aanwezig waren en hadden meegeholpen aan de verwe zenlijking van de kerk. Ook voor de ontvangen geschenken als: doopvont,kerkklok, lichtkettingen, microfoon- Installatie. gedenksteen, stoel in de preek stoel. statenbijbel, tuingereedschap en para- plubak, dankte ds. Bregman de gevers. Burgemeester C. B. J. Landweer bracht vervolgens de gelukwensen over namens het gemeentebestuur. „Wij staan versteld over het prachtige kerkgebouw.Er blijkt wel liefde teschuil en onder uw leden voor een Godshuis. Dit is te waarderen, vooral in deze tijd waar in we leven en duidelijk een verval is waar te nemen. Ook een geestelijk verval. Wij zijn blij dat in Rijssen nog veel belangstelling is voor de godsdienst. Mijn wens is dat in dit kerk gebouw allen mogen worden gesticht en ge troffen door de werking van de Heilige Geest. Wij hopen tevens dat u veel vreugde mag be leven van de verlichting in de toren", aldus de burgemeester, die zijn bewondering voor De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, telef. 2606. De veeartsennijkundige dienst wordt waar genomen door dokter H. W. F. Picard, Eiken laan 10, Wierden, telef. 05496-1298. De dienst ier doktoren voor Hemelvaartsdag is respec. J. Bijleveld. Maarstraat telef. 2603 en dokter f. Siehelink. Rijssensestraa* 4$a, Wierden, te- fef 05496-1298. yót&è Op initiatief van de Oudheidkamer „Ries- $en" wordt van 29 mei tot 11 juni in het voormalige Hotel de Kroon een tentoonstel ling gehouden, die een globaal overzicht geeft van het aardewerk dat sinds de Franken tot het midden van de 19e eeuw in ons land werd vervaardigd of ingevoerd. De reizende expositie onder het motto „Wat potters bak- tep'\ die momenteel in Enschede wordt ge houden is mogelijk door de steun van het ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk en is samengesteld door de in Den Haag. De expositie toont zowel het Frankische en het middeleeuwse aardewerk als het gres; voorts aardewerk bedekt met loodglazuur, de vroege majolica en het Delfts aardewerk. Aan de hand van diapositieven in kleuren en van foto's wordt een overzicht gegeven van de verglaasde ceramiek afkomstig uit het Over de maand april bedroegen de ontvang sten aan giro en inleggelden bij de rijkspost spaarbank in Rijssen f. 2.183.615,89 terwijl te rug betaald werd f. 669.100,25. vóór-Christelijk Egypte i Mesopotamia, uit de landen van de Islam en uit het 14e en 15e eeuwse Spanje en Italië. Een indruk kan worden gevormd hoe tinglazuur in de 15e en 16e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden in zwang raakte. Op de expositie zijn prachtige exemplaren van zeer zeldzaam aardewerk te zien en er zijn goede redenen om aan te nemen dat de tentoonstelling veel belangstelling zal trekken. De heren H. Visscher, J. Jansen, A. Dan- nenberg en J. Rozendom (Nassaustraat) slaag den voor het examen „Welsprekendheid". In de maand april werd bij de Nutsspaar- bank Rijssen ingelegd een bedrag van f 572.079,27 en terugbetaald f 551.788,72. In deze maand werden 93 nieuwe spaarreke ningen geopend. Jannoa iej zeent toch wal wiezer, Doar nen skilder biej te haaln, Meanske rekngt eens oet woervuile Of iej doar vuur munn betaaln. Ik heb nog wal snipperdaage Dus ik vroage nen dag vriej, In nen dag kan ik det voarven, Doar kuemp ginnen skilder biej. Jan um zes uur 's moarns oet bêrr», Voarve en nen heeln grootn kwas, Aj neet better wussen, zear iej Det hee ech nen skilder was. Um good tien uur har Jan 'n zooider Hoaste in de voarve zitn, Doar was niks op an te moarken, Niks, non ja, iej mon» neet vitn. Non Jannoa wordt het neet netjes, Het is mooi Jan, earlke woar, 't Was er toch wal heel hard nuereg, Dreenkt ees koffie, 't heb ze kloar. 'n Heel klean stukn nog, dan kan 'k 't trfcp« ken Weg zetn, he'k 't neet nuereg mear, Jannoa zat de küpkes trechte, Huern opees nen heeln hardn plear. Jan wat is dr an de haane, Jannoa det is rap ezeg, Toen ik 't leste stukn wol voarven Glee opees de trappe weg. Jan was rap wier in de beene, Mear wat zag den keal dr oet, Hee har ech gin steakn mear skonne, Voarve ouwer d'heele hoed. Doar zat ginnen druppel voarve Mear in 'n pot, 't, is nogal glad, Wonear Jan het of wol skildern, Mos dus Jannoa ees op 'n trad. Jan was kloar um 'n uur of zesse, Netjes mut hee 't hemm edoan, Jannoa zeg: doar is nen skilder An min Jan verluern egoan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. de architectonische keuze van de bouwers niet onder stoelen of banken stak. Ds A. Verhoef uit Barneveld sprak namens de particuliere synode Oost en de classis Kampen. „Voor velen is de verhuizing van de Noorderkerk misschien nogal pijnlijk, temeer daar er voor sommigen tere herinneringen liggen in de Noorderkerk. Maar God wil ook zijn in de Zuiderkerk en daarom hoop ik dat uw arbeid in dit gebouw niet tevergeefs zal mogen zijn", besloot deze predikant. Ook ds. W. van Tuyl, die namens de plaatse lijke kerken sprak en ds H. Brinkman gere formeerd predikant, verontschuldigde, bracht zijn gelukwensen over. Als laatste sprak ouderling H. Haase. die meer dan veertig jaar ouderling is in de ge reformeerde gemeente van Rijssen. Laatstge- ADVERTENTTF ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g 2892 of 05704 257 De Ned. Ver. van Huisvrouwen, maakte dinsdag een uitstapje naar de Noord-westhoek van Overijssel, wat bij de 22 dames en de twee heren, die het gezelschap uitmaakten, voortreffelijk in de smaak is gevallen. Via Steenwijk en Staphorst ging de reis naar het noorden. In de Blauwe Hand werd gepauzeerd, voor een korte koffiepauze, waarna het gezelschap op een zolderschuit de tocht voortzette over sloten en plassen naar het moerasgebied, be horend aan de vereniging tot het behoud van natuurmonumenten. Gewapend met laarzen, en onder uitstekende leiding van de gids, de heer W. Klasen, trok men het reservaat in, waarin de talrijke watervogels hun broed plaatsen hebben. Het gezelschap bezichtigde met grote voor zichtigheid de nesten van reigers, aalschol vers, en andere watervogels die hier onge stoord hun domein hebben. Ook de eendekooi werd met een bezoek vereerd. In de regen, die echter de goede sfeer onder het gezelschap geen moment kon verstoren, werd de terug tocht aanvaard, naar het hotel, waar de lunchpauze werd gehouden. Vervolgens werd de reis voortgezet naar het natuurhistorisch museum „Schonewelle" in Zwartsluis, waar door middel van een aan tal dia's, het ontstaan van de veenplassen, flora en fauna werd vertoond. In Vollenhove werd het oude raadhuis bezichtigd, en via Zwartsluis en Zwolle arriveerde het gezel schap in uitstekende stemming weer in Rijs sen. De route was. uitgestippeld door mevr. Vlaardingerbroek die deze reis voortreffelijk had gepland. GEBOREN: Berendina Hendrika, dv. A van den Btrg E Dannenberg, Hagweg 7. 7 mei; Teunie dv G A Polhoud en B Nijland, Elsentr- straat 55, 8 mei; Gezina Elisabeth dv H Dannenberg en J Har- bers, Walstraat 71, 8 mei; Maria Frederika Berendina dv B G Mark slag en W G M te Plate, Zuiderstr. 49, 9 mei, Elisabeth Magdalena Anne Jet dv A J Mid dendorp en A M Muller, Esstr. 194, 11 mei; Berend Willem Johannes, zv R Dreef en G Korte, Prinsenstraat 3, 11 mei; Hendrik zv J W Heuvelman en B J Scheperf Bouwstraat 14, 12 mei; Hendrika Christina dv J Harbers en G Bak ker, Johannes Vermeerstr. 15, 12 mei. Ondertrouwd: Derk Smit 23 j Rijffen, Hol- tentorensweg 30 en Elsken Vros 22 j Rijsjep Banisweg 25 7 mei; Willem Sanderman 22 j Rijssen, Holterftrggt- weg 99a en Geertruid Aaltjen Wolthuis 21 j Markelo, Seinenweg 2, 8 mei. GETROUWD: Johannes Franciscus Dionysius Meinderf 20 jr en Maria Antonia Gerharda HesselmiW 20 jr, Rijssen, Enterstraat 66, 9 mei; Gerrit Jan Harbers 26 jr en Grada Janna Kreijkes 23 jr Wierden, Wilgenlaan 39 10 mei. Gradus Temmink 30 jr en Willy Hendrika Vreeman 23 jr Rijssen, Holtentorensweg 11» 10 mei. OVERLEDEN: Aaltjen Stam 74 jr ev J Karkdijk, Tabak*- gaarden. 38, 10 mei; Johannes Knol 73 jr ev J Westerneng Nai- saustraat 58. 5 mei te Almelo. |Cen zaak, die vooral in Rijssense ja gerskringen veel beroering heeft ver oorzaakt, is thans tot tevredenheid op gelost. Twee bekende Rijssense jagers, Willem en Johan Kreijkes, die een tijd achter de rug hebben, die niet geen pen is te beschrijven, zoals een kennis van hen vertelde, halen weer opgelucht tdem en wat van meer betekenis is, ze gunnen weer hun jagerslatijn spreken, ffn taal die de beide broers goed ken nen. De gebroeders Kreijkes, die jaren lang hun jachtterrein met veel kennis van zaken heb ben bejaagd konden hun ogen niet geloven toen het vorig jaar hun jachtakte werd inge trokken. En dat is gebeurd. De „Hazenveu- tjes" zoals de jagers in Rijssen bekend staan waren er kapot van, ondanks het feit, dat ze wisten dat de zaak wat hun jachtterein be trof volgens de Jachtwet niet helemaal in or de was. Toen ze hiervan op de hoogte werden gesteld dachten Willem en Johan, dat het zo'n vaart wel niet zou lopen. Iedereen in Rijssen die een beetje verstand van de jacht heeft, koh, dachten zij toch wel nagaan, dat zij bei den, die jaren hartstochtelijke jagers zijn ge- we»st, de jachtakte toch niet konden missen. Zg wilden er niet aan. Bangmakerij zei Wil lem tegen Johan. Het zal zo'n vaart wel niet Iepen zei Johan tegen Willem. En toch... ging het fout. Wgnt zehadden gelijk, als ze zeiden dat iedereenin Rijssen die een tikkeltje verstand vjri de jacht heeft, toch wel kon nagaan dat De OAD heeft gisteren overeenstemming bereikt met het gemeentebestuur Tgn Rijf- sen om met ingang van 26 mei een ttads- lijntje te starten naar Rijssens plan-Zuid. De plannen hiertoe bestonden al enige tijd. Verschillende inwoners uit plan-Zuid voor al ook veel bejaarden die er woonachtig fijn hebben al vaak aangedrongen op instel lingen van deze lijn. Om acht minuten over ieder uur zal de bus die een minuut tevoren uit richting Almelo op het Driehoeksplein is aangekomen zijn rit vervolgen naar het plan-Zuid. De route die gevolgd wordt is als volgt: Driehoeksplein, Elsenerstr Markelos«w«g Wijnand Zeeuwstraat Pr. Hendrikstraat Beatrixstraat Willem d* Zwijgevstraat Banisweg Holterweg Haarstraat Driehoeksplein. Da chauffeurs zullen deze rout< die bijna vj*r' kilometer lang is, volgens de dienstre geling in goed zeven minuten kunnen afleggen. Halteplaatsen zijn: Driehoeksplein, Garage Valk, hoek Wijnand Zeeuwstraat-Wilhelmina- straat (tegenover de nieuwe Zuiderkerk), Wel- lehof. Groene Kruisgebouw, hoek Banisweg- Willem de Zwijgerstraat, waarna via de be staande haltes Holterweg, De Haar men weer op het Driehoeksplein aankomt. De bus die na zijn rit door Zuid op het Driehoeksplein arriveert zal, zoals het nu ook i», om 18 minuten over het hele uur zijn rei» voortzetten naar Wierden-Almelo. uitgerekend zij beiden de jachtacte toch niet konden missen. Het is onze enige liefhebberij, we kunnen niet zonder de jacht zeiden de „Van Reeskes, zoals ze ook bekend staan beurtelings. Maar de wet is hard. En in Den Haag op het ministerie kenden de hoge ambtenaren de Hazeveutjes niet. En daar om ging het mis. De gebroeders Kreijkes had den een mooi flink jachtterrein gehuurd. Maar hun jachtveld was niet een aaneenge sloten geheel van 40 bunder. Het was jaren goed gegaan. Tot vorig jaar. Toen constateerde de Algemene Inspectie dienst en de Rijssense politie onregelma tigheid. Het jachtterrein van de Van Reeskes voldeed niet aan de eisen. De jachtakte werd ingetrokken. En toen alle Rijssense jagers bij de opening van het jachtseizoen vol goede moed het jachtveld introkken bleven Johan EN Willem thuis. Bitter en treurig gestemd. Met niets dan onbegrip voor de Jachtwet. Dat onbegrip hadden de „Van Reeskes" niet alleen. De ve le collega's in de fabriek van Ter Horst en Co, hun vele kennissen en hun vele collega- jagers hadden al evenmin begrip voor de star re wet, die deze, juist deze jagers hun groot ste genoegen ontzegde. Willem en Johan Kreijkes zochten steun, en begrip. Dat be grip voor hun tegenvaller bestond duidelijk. Maar steun? Wie zou het hen kunnen geven? Zij gingen naar het oud-raadslid Jan Averesch De Vrije boer. Die trok zich het lot van de ge dupeerde jagers aan. Hij schreef een inge zonden stuk in het Weekblad voor Rijssen, waarin hij ongeveer stelde dat met gelijke maten gemeten moest worden. Hij sugge reerde dat de Rijssense Jagersvereniging de zaak ook niet geheel voor elkaar had. Hij wil de een actie ontketenen. En maakte bodjes: Verboden toegang, ver boden jachtterrein. De Hazenveutjes kregen hoop. Had Averesch niet gezegd dat hij zich kans zag, dat de jagers voor de opening van het jachtseizoen met het geweer op hun schouders het jachtveld in konden trekken' Maar de hoop bleef voor Willem en Johan ijdel. Zij verkenden regelmatig hun jachtter rein. En met tranen in de ogen zag Willem op 1 dag misschien wel 10 hazen dartelen in zijn jachtterrein. En Johan zag fazanten vluchten, die hij geen veer kon krenken. WTant van een kattepult trekt noch haas, noch ko nijn noch fazant zich ook maai iets aan. De winter ging voorbij en de tableau's, die gerangschikte stillevens van 't geschoten wild, bleven alleen maar herinneringen. Pijnlijke herinneringen aan de goede tijd van weleer. De van Reeskes zagen er geen gat meer in. En nu is het leed voorbij. Dank zij de be moeienissen van de Rijssense Jagersvereni- ging, die bergen werk heeft verzet is de zaak weer rond. Met name het populaire raadslid Jac V? ortman, raadslid en voorzitter van de Fijssense Jagersvereniging, heeft zich met andere bestuursleden van zijn vereniging al les gedaan wat in hen vermogen lag om te zorgen dat de Gebr. Kreijkes hun akte terug kregen. Dat verdient veel waardering. Want Willem en Johan Kreijkes zijn natuurlijk geen lid van deze vereniging. Ze zijn vrije ja gers. Dat zijn ze al jaren geweest en dat zul len ze ook willen blijven. Jac Voortman la blij dat de Gebr. Kreijkes weer kunnen jagen. Volgens een ingewikkelde procedure is men er ir. geslaagd een contract te doen ontwer pen tengevolge waarvan het jachtterrein van de Van Reeskes aan de eisen van de Jacht- wel voldoet In ieder geval voor 6 jaar. Het is veel werk geweest, door verschuivingen van secties en kadastrale gedeelten is het ge lukt. En het was een groots moment toen Willem en Johan Kreijkes en de gemachtig den van de Jagersvereniging hun handtekening onder het pachtcontract konden plaatsen. Toen de zaak rond was belde Jac Voortman Willem Kreijkes op. Jullie krijger de jacht akte terug, het is gelukt kon hij berichten. Bewogen heeft Willem deze mededeling aan gehoord. En Johan kon zijn emoties al even min bedwingen. En was het wonder, dat vele Rijssenaren verrast opkeken, toen de Van Reekes nog diezelfde avond in compleet jachttenue de wei de velden (HO HA jachtgronden) introkken? Al kan men voorlopig alleen maar op schade lijk wild vuren. Maar voor het komende jachtseizoen zijn ze opt'mistisch: Heeft een van de Van Reeskes niet als zijr. overtuiging uitgesproken: Dat ze dit najaar minstens een wagen vol hazen zouden schieten? En zo heeft een min of meer pijnlijke zaak een groots happy-end gekregen. Ned. Herv. Gemeente Grote Kerk 9.30 u ds. J. de Lange, 15 u ds. W. van Tuyl Westerkerk 9 u ds. Israel van Holten, 10.43 u ds. Van der Graaf (em.pred.) .19 u ds. J. de Lange Eltheto 9 u ds. W. van Tuyl. Eisen 10.15 uur ds. W. van Tuyl Ger. Gemeente Noorderkerk 9.30 en 15 uur leesdienst, 19 u ds. A. Bregman Zuiderkerk 9.30 en 15 u ds. A. Bregman, 19 u leesdienst Ger. Kerk Boomkamp 9.30 en 15 u ds. H. Brinkman Ger. Gem. in Nederland Eskerk 9.30e 14.30 en 18.30 u leesdienst Oud Ger. Gem. Bevervoorde 9.30 en 19 u ds. H. A. Vosman, 14.30 u leesdienst Oud Ger. Gem. in Ned. Oranjekerk 9.30, 15 en 19 u ds. J. W. Slager Donderdag 23 mei Hemelvaartsdag Grote Kerk 9.30 u ds. W. van Tuj'l Noorderkerk 9 uur ds. A. Bregman Zuiderkerk 11 u ds. A. Bregman Eskerk 9.30 u leesdienst Boomkamp 9.30 u ds. H. Brinkman Bevervoorde 9.30 u ds. H. A. Vosman Oranjekerk 9.30 u ds. J. W. Slager

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1