Geref. gem. Zuiderkerk wordt woensdag in gebruik genomen Zo vlogen in het weekeind de duiven Verenigingen Noorderkerk schonken avondmaalsstel aan nieuwe Zuiderkerk L.T.S. nam geweldige Belangrijk element in onderwijswereld laatste jaren vlucht een Kerkgebouw bijna gereed Pred ik beur te n VOORTMAN N.V. h: Zitplaatsen worden zaterdag bezichtigd Doffer van A. Lankamp weer nr. 1 Contactavond goed geslaagd UIT JAARVERSLAG BLIJKT Rijssen herdacht gevallenen Ruim 330 kinderen namen deel aan de practische verkeersproef van f 3.- bij inbraak in de o.l. Schildschool MEDISCHE DIENST Vrijdag 10 mei 1968 Slsfe jaargang no. 19 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en i edactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting §ll»fl HIP §11 i - Kir v>;T Koortshaftig hard wordt er de laatste dagen gewerkt aan de Zuiderkerk van de Ger. Ge meente. Dit is dan ook beslist nodig wil men de kerk op de geplande datum van woensdag 15 mei openen. Eletriciëns zijn druk in de weer om de prachtige kerk van een goede verlichting te voorzien, terwijl schilders de laatste hand leggen aan de banken en deze met een dun laagje vernis bedekken. Vrouwelijke leden van de gemeente, die zich beschikbaar stelden de kerk schoon te maken, lopen met emmers wa ter, zemen de ramen en neme nzo veel moge lijk stof weg, waarbij koster Koster de nodige aanwijzingen geeft. BURGERLIJKE STAND 12 mdj (moederdag) ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING WEEKBLAD VOOR RUSSE i Wanneer de toren, die een tiental meters v&n het kerkgebouw verwijderd staat, 3 keer glaat, is het even pauseren en onder het genot van een kop koffie worden de werkzaamheden verder besproken. Een bezoek van predikant J* van Haaren, die voor enkele jaren Rijssen verliet en naar Amersfoort vertrok, geeft eveneens een korte onderbreking. Vanzelfsprekend maakt men gauw even een kort praatje met de dominee, die alle bewon dering heeft voor het nieuwe gebouw en de preekstoel alvast probeert. „Ik vind deze kerk nog mooier dan de Noor- de-rkerk", is zijn antwoord op de vraag, ho« of hij denkt over het nieuwe gebouw, waarin voorlopig alleen ds. A. Bregman nog de gemeente van Rijssen zal voorgaan. Wanneer wiij al deze werkzaamheden bezich tigen is de mogelijkheid ten volle aanwezig dat de kerk op tijd klaar is, zodat de gemeen teleden volgende week woensdag de eerste kerkdienst zullen kunnen bijwonen. ,,Het zou bijzonder jammer zijn, als dit moest worden uitgesteld, want de invitatie kaarten zijn inmiddels verzonden", vertelt ons een van de kerkeraadsleden, die ook even het kerkgebouw komt bezichtigen. Ook hij is tevreden over het nieuwe gebouw, dat niet luxueus, maar toch aan de eisen des tij ds is aangepast. Een brede stoep leidt naar de ingang van het kerkgebouw, waarna bij het binnentreden onmiddellijk de ruime garderobes opvallen met de staande kapstokken en diverse toilet ten. Aan de rechterkant van de lange gang zijn alle verenigings en catechesatielokalen gereviseerd en links betreedt men de kerk waarin een aantal in felle tinten geschil derde ramen, sterk afsteekt tegen de stenen wand én eveneens een fel contrast vormen tegen het plafond, waarvan de houten betim mering een prachtig geheel weergeeft. Het meest opvallend in de kerk is wel de GEBOREN: Gerrltdina Jansje, dv G. Zwoferink en G. Harmsen, Esstraat 155, 29 april; Tanja, dv H. Vrugteveen en J. Assink, Jan Steenstraat 17, 30 april; Edwin Jan, zv B. J. Mennegat en .G Gerrit sen, Haverstraat 7, 30 april; Marjolein, dv J. W. Smit en W. Ossendorp, Roggestraat 14, 2 mei; René Hendrikus Maria, zvA. G. J. Blokhorst en A. G. Souverijn, Schoolstraat 9, 2 mei; Gerrit Jan, zv G. Harbers en J. Kappert, Geskesdijk 4, 4 mei; Hendriëtte Jolanda, dv G. Wassens en H. G. Poelakker, Meindert Hobbemastraat 1, 27 april te Almelo; Jan, v G. J. Beltman en G. Altink, Keiezrs- dijk 58, 29 april te Almelo. ONDERTROUWD: Jan Getkate, 24 jaar, Wierden, Enter, Rijs- senseweg 14 en Johanna Hendrika Lohuis, 21 jaar, Rijssen, Walstraat 38. 3 mei; Willem Overmars, 23 jaar, Rotterdam, Hoog vliet, Haifaweg 63c en Johanna Nijland. 18 jaar, Rijssen, Haarstraat 80, 3 mei. GETROUWD: Jan Willem van Losser. 21 jaar en Margare- tha Nijland, 20 jaar, Wierden, Enter, Juliana- straat 29, 3 mei; Gerhard Baan, 57 jaar en Germa Arends, 37 jaar, Rijssen, Teunis Lodderstraat 34, 3 mei; Jan Ligtenberg, 25 jaar en Johanna Kwinten- berg, 21 jaar, Ri ssen, Weverstraat 6, 3mei. OVERLEDEN: Lamberta Pas, 86 jaar, wv A. ten Berge, Nij- verdalseweg 9, 3 mei; Antonius Jozef Hodes, 69 jaar, ev A. Velnaar, s Naiaaustraat 15, 28 april te Almelo. preekstoel, uitgevoerd in pallisanderhout die uitstekend domineert tegen de marmeren wand. De lege ruimte boven het klankbord verraadt dat hier het orgel met de speeltafel zal wor den geplaatst. De glazen wand in gevel scheidt het schip van de trouwzaal, waarin zoals de naam reeds zegt de trouwlustige paartjes in het hu welijk worden bevestigd. Tevens dient de zaal voor rouwdiensten en verenigingsbijeenkoms ten. Niet alleen in het gebouw, maar ook rond de nieuwe kerk wordt hard gewerkt. Tuinlie den zijn bezig struiken en heesters te planten om aan de omgeving rond 't kerkgebouw een juiste sfeer te geven. De bedoeling is, de tuin nog voor zaterdag gereed te zien, want dan komen de leden die in de toekomst naar de Zuiderkerk gaan, hun plaatsen bekijken. Dan weten zij waar ze die volgende zondag moeten gaan zitten, zonder de kans te lopen te moeten zoeken. Woensdagavond zijn de plaatsen echter nog vrij, maar of alle leden van de geref gemeen te in Rijssen een plaats zullen krijgen bij de in gebruikneming, is een vraag. Ife't kerkge bouw telt 1200 vaste zitplaatsen, waarbij nog ongeveer 800 personen in de gangen en trouw zaal plaats kunnen nemen. Maar het aantal le den van de geref. Noorderkerk telt, met de doopleden mee, meer dan 5000 leden. Vanzelfsprekend zal wel een oplossing wor den gevonden, maar hoe, is de vraag, en daar zijn we toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Ds. A. Bregman zal woensdagavond voor gaan in de dienst. 'n Zuendag wordt, doar kuej op rekng, 't. Vrouwleuvolk verweand, Op den dag dan kiekt de keals Ech neet op 'n poar seant. Dieks den gef ne parapluu, Want al ieder bod Harre zeen, den ooln den was Hier en doar kapot. Graads wol Jannoa, he'k ehuerd, Een poar skoone koopm, In de ooln har zee nog nooit Mak'lek in kunn loopm. Dika hoof vuur 't nieje kleed Non neet mear te spoarn, Det hef Mans vuur eur ekoch, Krig zee 'n zuendagmoarn. En zoo hebt de meeste keals Wier wat moois ekoch, Ook al wur dr daage sr.angs Noar 'n kadoo ezoch. Mear det vuenn de keals neet slim, Det was gin bezwaar, Vaalt op 'n zesteen juni neet Vaderdag dit joar? J. Rozendom, Rijssen. De wedvluchten met postduiven zijn weer in volle hevigheid ontbrand. Had het concours vorige week zaterdag een snel verloop, afge lopen zaterdagmiddag ging het nog sneller. De duiven maakten een snelheid van meer dan 110 km per uur. De snelle klepper van A. Lan kamp, die vorige week als eerste in Rijssen arriveerde, was ook zaterdag van Roosendaal de snelste, van zowel Het Luchtvermaak, als van De Reisduif. Bij laatstgenoemde vereniging won H. J. Kien'huis de eerste prijs, terwijl H. Pieffers het presteerde om drie duiven bij de eerste tien te constateren. De uitslag bij Het Luchtvermaak was: 1 en 4 A. Lankamp, 2 W. Scherphof, 3 T. Geerling, 5 J. Harmsen, 6 en 9 G. Wessels, 7 W. Nijsink, 8 G. D. Slagman en 10 H. Harbers. De uitslag bij De Reisduif was: 1 H. J. Kienhuis, 2 en 8 W. Nieuwenhuis (JH), 3, 4 en 5 H. Pieffers, 6 J. van de Maat, 7 A. ten Hove, 9 J. Zonneveld en 10 A. ten Hove. Er waren in totaal 1328 duiven in concours. De afstand be droeg 165 km. De postduivenvereniging De Zwaluw nam deel aan een wedvlucht vanaf Limburg a.d. Lahn over een afstand van 239 km. In concours waren 215 duiven. G. Haeke con stateerde als eerste zijn duif. De uitslag bij deze vereniging was: 1 G. Haeke, 2 H. A. Struik, 3 Ligtenberg, 4 H. Nijland, 5 en 10 F. Dommerholt, 6 G. Slagers, 7 H. A. Struik, 8 M. Geuzendam en 9 G. Poortman. ADVERTENTIE l)e contactavond die de verenigingen van de geref. gemeente Noorderkerk dinsdagavond hielden, ter afsluiting van het -winterseizoen, kan volledig geslaagd worden genoemd. Er was een behoorlij ke belangstelling, er werd goed gezon gen door de koren en de declamaties kwamen uitstekend uit de verf, door de uitstekend gekozen onderwerpen en ge dichten. Tijdens de bijeenkomst, werd aan de kerkeraad het avondmaalstel, als geschenk voor de volgende week in ge- Im k te nemen Zuiderkerk, aangebo- «ffRijer», dvoltallige kerkeraad was hierbij aanwezig en stelde het cadeau bijzonder op prijs. Na een kort openingswoord van ds. A. Breg man, beet het meisjeskoor als eerste de spits af en zong enkele geestelijke liederen en een lied uit Valerius Gedenkklank. Hoog en ijl klonken de zuivere kinderstemmen door het goedgevulde kerkgebouw. Mej. A. Geluk van de studiever. Sola Scriptura hield vervolgens een korte inleiding over ,,De kerk in de ver drukking achter het IJzeren gordijn". Het on- De Lagere Technische School in Rijssen is een belangrijk element in de onderwijsmoge lijkheden zowel voor leerlingen uit Rijssen als voor die uit de omgeving. Deze school heeft in de loop van haar be staan een geweldige vlucht genomen en het imposante schoolgebouw aan de Wierdense- straat is daarvan een duidelijk bewijs. Aan de school zijn (niet minder dan) 48 personeelsle den verbonden. Dit ontlenen wij aan het zo juist verschenen jaarverslag 1967. De outillage van de afdeling autotechniek werd uitgebreid met o.a. een uitlaatgastester, een heathkit oscilograaf, enkele lasappara ten, en bandenmonteerapparaat, een stroom- verdeeltester, een wiel balanceermachine en een dynamoregulateur-startertestbank. In de schildersafdeling zo vermeldt het jaar verslag werd het aantal schildersezels met 6 vermeerderd, terwijl voor lessen in lichame lijke oefening, waarvoor het gymnastieklo kaal in gebouw Jeruël werd gehuurd diverse toestellen tot een totaalbedrag van f 6000.- werden aangeschaft. In de metselafdeling werd een trilzeef geplaatst. Naast de algemene vorming, weiden hand- Zaterdagavond heeft Rijssen zijn gevallenen in de oorlog 1940-45 herdacht. Een groot aan tal belangstellenden was hiervan getuige. Ter wijl de klokken over de stad beierden, trok een lange stoet van familieleden, oudstrijders e.a. naar het kerkhof, waar een aantal kran sen werden gelegd op de graven van de oor logsslachtoffers. Aan de voet van het monu ment, bij de ingang van het kerkhof, werden eveneens een viertal kransen gelegd. Tevens werd hier een minuut stilte in acht genomen, ter nagedachtenis van de gevallenen die hun leven gaven voor het onze. Vier man van de nationale reserve vormden de wacht. vaardigheidslessen aan de leerlingen gege ven, waarbij het de bedoeling was, dat deze met zoveel mogelijk verschillende materialen kennis maakten en deze leerden verwerken. Na het eerste leerjaar werd door de leerlingen in samenwerking met leraren en ouders een keuze gemaakt uit de volgende vakrichtingen: houtbewerken, metaalbewerken, metselen, schilderen. Van de 124 leerlingen kozen er 67 de metaal bewerking, 38 leerlingen kozen voor timmeren, 8 voor metselen en 11 voor schilderen. Op 31 december bedroeg het aantal leerlin gen voor het algemeen vormend leerjaar: 110, in de afdeling timmeren: 101, in de afdeling metaalbewerken: 139, in de afdeling autotech niek: 43, in de afdeling metselen: 43 en in de afdeling schilderen: 28. In totaal: 464. Het aantal nieuwe leerlingen voor de cur sus 1967-1963 bedroeg: 132. Van deze nieuwe leerlingen kwamen er 71 uit Rijssen, 13 uit Hellendoorn, 13 uit Wierden, 12 uit Holten, 16 uit Enter, 1 uit Markelo en 1 uit Goor. In het jaarverslag wordt gesteld dat de I.TO.-afdeling waarmee men in 1966 is ge start ,,in een behoefte voorziet." Door goede voorlichting wordt getracht meer bekendheid te geven aan en vertrouwen te wekken in de afdeling. Met voldoening wordt vastgesteld dat uit alle omliggende plaatsen een aantal leerlingen de ITO-klassen bevolken. Een gunstige omstandigheid wordt genoemd dat na het eerste leerjaar, of tijdens dit leer jaar, een goede leerlingen overgeplaatst kan worden naar de Lagere Technische School, hetgeen „reeds enkele malen is voorgeko men." Ook het overplaatsen in omgekeerde richting is mogelijk. Het totaal aantal ITO-leerlingen bedroeg op 31 december 1967: 84. Als nieuwe leerlin gen werden 54 jongens ingeschreven. De I.T.O. leerlingen uit de le klas van de cur sus 1966-1967 werden geplaatst in de volgende vakrichtingen: afdeling timmeren: 14, me taalbewerken 8, afdeling metselen, 4, afdeling schilderen 4, er vertrokken van school 4 leer lingen en er werd er 1 overgeplaatst naar de L.T.S. Aan de daarvoor in aanmerking komende 'eerlingen werd in 1967 een studietoelage uit gekeerd tot een bedrag van f 3.948.-. Er wer den door de leerlingen van de diverse afdelin gen verschillende excursies gehouden. De in oktober opgerichte schoolbasketbal- vereniging, die momenteel 25 leden telt speelt mee in de basketbalcompetitie van H.B.B. (Almelo). Het gewestelijk arbeidsbureau te Almelo ir. het bijzonder het bijkantoor te Nijverdal heeft evenals voorgaande jaren bemiddeling verleend bij het vinden van een passende werk kring voor de vertrekkende jongens, voor zo ver deze er nog niet in geslaagd waren zelf werk te vinden. In het jaarverslag wordt ge steld dat „hier zeker van een prettige en vruchtbare samenwerking mag worden ge sproken." derwerp handelde over de verdrukte christe nen in Roemenië. Hierna zong het mannenkoor enkele ver zen van psalm 68, en het lied De Nacht, van Schubert. De donkere en sonore stem men vormden een fel contrast, tegen de ijle klanken van het kinderkoor, die nog vers in hef gehoor lagen. Twee jongens van de knapenvereniging Sa muel, Wim Harbers en Bert Ligtenberg vorm den met twee meisjes van het meisjeskoor, Ineke Mekenkamp en Leidy Siemerink, het kwartet dat de kerkeraad het prachtige avondmaalstel aanbood. Mevr. D. Krayenzang bood de bijbehorende lakens aan. Bijna de gehelt kerker a a.d was hierbij vertegenwoor digd én toonde zich bijzonder verrast met het prachtige geschenk. Ds. Bregman sprak namens de kerkeraad een dankwoord. Het programma werd verder afgewerkt met een gedicht van mevr. B. Kos ter van de vrouwenver. Dorcas: „De nieu we kerk". Het gemengde koor zong hierna 't lied Ruwe stormen mogen woeden en enke le verzen van psalm 84. Bert Ligtenberg bracht vervolgens een kort verslag uit over het afgelopen jaar van de knapenvereniging Samuël. Als laatste sloot Hendrikus Ten Hove de rij met een opstel over de dood van Prins Willem van Oranje. GROTE KERK 9.30 uur Ds. Van Donkersgoed van Wierden 15.00 uur Ds. W. van Tuyl (bed. H. D.) WESTERKERK 9.30 uur en 10.45 uur Ds. W. van Tuyl 19.00 uur Ds. Datema van Nijverdal GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur Ds. A. Bregman (Bed. H.A.) 15.00 uur leesdienst 19.00 uur Ds. A. Bregman (Nabetr.) GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds. Krijger van Wierden 15.00 uur Ds. H. Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds. H. A. Vosman 15.00 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur Ds. J. W. Slager NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds. M. Blom van Hengelo Door te hoge snelheid vloog de wagen, be stuurd door de 18-jarige J. H. Th. S. uit Rijs sen, op de Enterstraat uit de bocht, ramde een verkeerspaal, daarna een in de berm staande boom en kwam tot stilstand tegen een hek. Een inzittende van de wagen, de 16-jarige J. H. G. uit Rijssen, kreeg hierbij verwondin gen aan het hoofd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto was na het ongeluk totaal-loss. ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 2269 b.g.g. 2892 of 05704-257 Niet minder dan 335 kinderen van de vijfdt en zesde klas der lagere en BLO-school, heb ben deze week praktisch verkeersproef afge legd. Reeds eerder dit jaar werd een schrifte lijk examen afgenomen. In totaal moesten 19 kinderen worden afgewezen. De kinderen die foutloos door het examen kwamen zijn Jan Berkhof, Hendrika Dekkers, Gijsbert Schuur man, Wim ter Maat, Hendrikus Bouwhuis, Geertrui van de Maat en Gradus Zonnebelt. De route die de kinderen op de fiets moesten afleggen, was uitgezet door de rijkspolitie. Er zaten nogal wat fijne kneepjes in. Een aantal kandidaten wist de betekenis van het bord „Autoweg" niet, terwijl ook het bord voorsorteren moeilijkheden veroorzaakte. Nog een moeilijke opgave was de op de varkens- markt gestationeerde politie-agent. Op het po litiebureau werden na afloop van het examen de fouten besproken. De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter J. M. de Jong, De Ruyterstraat 19, telefoon 3000. De veeartsenijkundige dienst wordt waarge nomen door dokter J. P. van Nouhuys, Dr. Stokkerstraat 37, telefoon 2487, Afgelopen maandag is er ingebroken in de Schildschool, waar 'n bedrag werd ontvreemd van f 3,— uit de lade van een kastje in het lo kaal van één der onderwijzers. Diverse sleu tels van het wandrek werden door de onge wenste bezoeker(s) in een droge put gedepo neerd. Op welke wijze de bezoeker(s) is (zijn) binnengekomen, kon tot heden niet worden vastgesteld. De politie sluit de gedachte niet uit, dat de inbraak is gepleegd door enkele jongens, te meer daar over het schoolplein overal snoep lag verspreid, dat werd meegenomen uit de school. In de lokalen was veel ravage aange richt. Alle kastjes waren geleegd op de vloer, zodat boeken en schriften overal in het lokaal lagen verspreid. De politie heeft tot heden nog geen spoor gevonden van de eventuele da- der(s).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1