Garage Enterstraat bebouwing aan toekomstige kan de schaden Schoolfeest wercl teleurstelling W edvluchten met postduiven afgelopen weekend gestart Rijssen wijze vierde op waardige Koninginnefeest Brand met Pelmolen is opzet gesticht College van B. en IV. meent: COLLEGE IN CONFLICT MET DE GOEDE WONING? C. van Dam weer schutterskoning AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. in Snel verloop in le concours Lampionoptocht viel in t water Achterhuis Molen zelf gespaard brandde uit bleef W:' ■- - Vrijdag 3 mei 1968 51ste jaargang no. 18 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting agenda die de raad vrijdagavond moest .^rijke voorstellen van B. en W. ter be- Het was geen erg belangrijke afhandelen. Er stonden geen b schikking en althans was er geen sprake van beslissingen die men zou moe ten rangschikken in de grote beleidslijn van de gemeente. Er zaten echter voor B. en W. enkele addertjes onder het gras. Nu en dan komt de raad in verzet tégen de visie van B. en W. en dat is natuurlijk in een democra tisch land goed. De moeilijkheid voor de raad is danechter het dagelijks bestuur te laten omzwenken in die richting die de raad bedoelt. Dat is niet vaak een haalbare kaart omdat de raad al te vaak te verdeeld is. Dat zou vooral daar waar geen principiële punten in het geding zijn verbeterd kunnen worden. PAAUWE geen storend element Woonruimte Vreemde zaak Parkeerterrein WOLTERINK weinig bewondering ONS VOLK HERDENK T Gevallenen in de oorlog '40 - 45 worden herdacht Voor de Rijssense schoolkinderen zal het Koninginnefeest 1968 niet lang een herinnering blijven. Althans geen mooie. De ver plaatsing van het schoolspelletjesfeest van de middag aansluitend op de zanghulde op het Schild, naar de ochtend is geen succes ge worden. Reeds eerder is er in deze krant over geschreven en herha ling van de argumenten die ons deden zeggen dat wij het ernstig betreurden dat hierdoor een goede traditie in Rijssen werd afgebro ken heeft geen zin. Een vlucht postduiven vliegt met grote snelheid over de stad. Rakelings gaat het langs televisiedraden, schoorsteenpijpen en kerk torens. Dan volgt het open veld. De vlucht gaat naar beneden en trekt tegen de straffe wind in, over de weilanden, waarin de koeien rustig grazen. Even weer gaat het omhoog, een hoogspanningska bel is het obstakel, waarover de duiven hun weg naar huis moeten vervolgen. De eerstg vogels gaan omhoog en passeren de draden. Enkele laatsten zien de versperring niet op tijd. Een wolk dons en veren vliegt in het rond en een paar duiven storten neer. De rest vervolgt hun weg en vliegt in snel tempo naar huis, waar de baas met ongeduld al op de uitkijk staat. Kerkmeesters benoemd MEDISCHE DIENST J. Brandriet was veertig jaar bij Rijssens Mannenkoor Ds. J. Karens bedankt voor beroep naar gem. Noorderkerk ger. WEEKBLAD VOOR Over een onderdeel van het punt: ingeko men stukken werd vrij lang van gedachten gewisseld. Dat was het voorstel van B. en W. een verzoek van de garagehouder J. J. Collet om een garage te bouwen aan de noord zijde van de Enterstraat af te wijzen. B. en W. motiveerden deze afwijzing met de stelling: ..Dat de aanwezigheid van een gara ge ter plaatse de eventuele toekomstige be bouwing zou kunnen schaden. De heer Paauwe kon maar moeilijk enig begrip opbrengen voor de motievering van B. en W. Een storend element is een garage, waarvan de tekening gereed is in die omge ving zeer zeker niet. Gelet zou ook moeten worden op het feit, dat deze ondernemer ook werkgelegenheid kan bieden. Deze man staat voor een bijzonder grote moeilijkheid, omdat hij het gebouw waarin hij thans zijn bedrijf uitoefent moet verlaten. Ik begijp niet dat hiertegen bezwaren worden ingebracht. Kijk eens naar Enter en tal van andere plaatsen waar de bouw van garages langs toe- en aan- voerwegen door de plaatselijke overheid ge stimuleerd wordt. Daarom vroeg de heer Paauwe aan het col lege van B. en W in een volgende vergadering te komen met een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan. De heer Borghuis stond duidelijk achter het standpunt van B. en W. Inderdaad aldus spr. eventuele bebouwingen kan in de toekomst worden geschaad. Misschien is het bezwaar minder als in de richting Enter nabij de steenfabrie ken een garage zou kunnen worden gevestigd. Ook de heer Jansen was niet zo'n groot voor stander op deze plaats een garage te laten bou- ven, hetgeen niet wegneemt dat, deze man ge holpen moet worden, zonder direct als enige mogelijkheid het klein industrieterrein tb zien. De heer Paauwe kon maar niet inzien dat tegen de plaats (de heer Collet heeft de grond al gekocht) zo'n groot bezwaar bestaat. Wat maakt het uit of daar een garage staat of wat verderop naar de richting van de steenfabrieken. Nadat nog enkele raadsleden hierover kort hadden gesproken zei de voorzitter (burge meester Landweer) dat de raad geen voorstan der was van garagebouw op de door de heer Collet bedoelde plaats en dat B. en W. zouden trachten een oplossing te zoeken voor de heer Collet waardoor deze zijn bedrijf zal kun nen voortzetten. Er staat al vele weken een huis leeg in Rijssen. (Van Speijkstraat)Het heeft vele Bijssenaren (reeds lang) bevreemd dat deze woning (eigendom van de Chr. Woningbouw vereniging De Goede Woning) nog steeds niet is bewoond. Dat heeft naturlijk een orzaak en die oor zaak werd vrijdagavond min of meer open baar toen het voorstel van B. en W. aan de orde kwam om een „adviescommissie inzake de vordering van woonruimte" te benoemen. Nadat een dergelijke commissie het laatst in 1965 is benoemd heeft men nooit gebruik behoeven te maken van de diensten van de commissieleden. De woningnood is ook niet zo schreeuwend meer dat woningen van de eigenaren moeten worden gevorderd. In 1966 en in 1967 heeft zich geen enkel vorderingsge- val voorgedaan en in de hele naoorlogse pe riode is het slechts sporadisch voorgekomen dat B. en W. van de in de wet gegeven mo gelijkheid, het vorderen van woonruimte- ge bruik hebben gemaakt. Dat hier iets bijzonders aan de hand was werd duidelijk uit enkele opmerkingen van de heer Wolterink, die op de eerste plaats de vraag stelde: Zulk een commissie moet vol gens de wet ieder jaar worden benoemd. Is het college van B. en W. voor wat dit betreft in 1966 en in 1967 in gebreke gebleven? De voorzitter: Ja. Is er dan nu ineens werk aan de winkel vroeg de heer Woltering verder De voorzitter: Er moet een commissie zijn.... Deze zaak lag kennelijk bij de heer Wolte rink niet goed. Hij vond het niet juist dat een tweetal personen, door B. en W. voorgedra gen, in dienstbetrekking bij de gemeente wa ren. Dat acht ik een gevaar voor de onpartij digheid van de commissie. De voorzitter: de raad is vrij om andere personen in de commissie te benoemen. De heer Wolterink kon weinig bewondering opbrengen voor de gang van zaken in deze. Er is een conflict tussen B. en W. en de Chr. Woningbouwvereniging De Goede Woning. Dit had anders gekund naar spr's mening. De voorzitter: Dat staat hier buiten. Aan de orde is benoeming van een commissie door de raad. Welke personen men wil kiezen, daarin is men vrij. De heer Paauwe vond het ook al een vreem de zaak. De commissie komt praktisch nooit bij elkaar. Het was toch gemakkelijk ge weest de commissie van 1965 te doen herbe noemen. De heer G. Pluinr"»vs was evenals de heer Wolterink van mening, dat personen die in dienst bij de gemeente zijn in een commis sie als deze „niet thuishoren" Spr. betreurt zeer dat deze affaire zulk een wending heeft genomen en dat nu deze commissie de oplos sing moet brengen. De raad wenste van gedachten te wisselen over andere personen daar diegenen die door B. en W. waren voorgedragen niet voldoende onpartijdig zouden zijn naar de mening van de raad. Het college van B. en W. trok zich te rug, de deuren werden voor het publiek geslo ten en na heropening van de vergadering werd gestemd. Gekozen werden: de heren J. Leusink, G. J. Bredenoord, G. J. Smeijers, A. van Geenen en A. M. Geuzendam. De raad ging akkoord met het voorstel van B. en W. tot het beschikbaar stellen van f 15.870.- voor de aanleg van een parkeerter rein nabij het station. De heer G. Pluimers informeerde of aan het ongedisciplineerde stallen van fietsen na bij het station niets te doen was. De voorzit ter vond dit ook een „ergerlijke zaak". De heer De Ridder vond een „vergadering als deze" eigenlijk minder geschikt om plan nen „als deze" te beoordelen. En dacht dat het wenselijker was deze plannen in de com- missie openbare werken en in de verkeers- commissie te bespreken. De verkoop van de effecten uit het dokter Stokkersfonds zoals B. en W. hadden voor gesteld teneinde de beschikking te krijgen over financieringsmiddelen voor de vernieu wing van de Schildkerktoren, werd door de heer G. Bruggink met vergaande ingreep op het dokter Stokkersfonds gevonden. Aan de verkoop van de obligaties wil -k aldus *jv\ ondanks dat we in een tijd van uitverkopen leven, „niet meewerken". De heer Ter Horst vond het niet gewenst het Dokter Stokkers fonds af te breken. Dat is ook niet in de geest van degene die ons dit achter gelaten heeft. De voorzitter maakte duidelijk dat het fonds op zich niet werd aangetast. Bovendien vindt de provinciale overheid het niet gewenst dat gemeentebesturen beschikken over aandelen. De raad keurde het voorstel tot aankoop van enkele panden in het saneringsplan goed, evenals het voorstel van B. en W. tot beschik baar stelling van een krediet voor verbouwing van schuren tot garages achter de wonin gen dokter Stokkersstraat 27 en 29. Goedgekeurd werden eveneens de voorstel len tot verkoop van industrie- resp. bouwter rein aan A. ten Berge, A. J. ter Steege en W. Schooten. Daar rusten zij, de grote helden Die in die bange, wrede strijd Hun eigen leven minder telden Dan Neerlands onafhankelijkheid. Zij wilden zich niet laten knechten, Ook door geen grote overmacht, Zij wilden voor hun vrijheid vechten, Het grootste offer werd gebracht. Zij wilden vrij zijn, Neerlands zonen Zij duldden hier geen dwingeland, Zij wilden hier in vrijheid wonen, Zij streden voor hun Vaderland. Zij gaven wat zij konden geven Voor 't Vaderland in grote nood, Zij gaven alles, zelfs hun leven, Zij bleven trouw tot in de dood. Voor 't Vaderland zijn zij gevallen, Hun heldenmoed wordt weer herdacht, Neen niet door velen, maar door allen Wordt hen een stille groet gebracht. Eerbiedig toeven de gedachten Met diepe weemoed overmand, Bij hen, die 't hoogste offer brachten Voor heel het volk van Nederland. Mocht dit herdenken nooit vervagen ln verre toekomst die ons beidt, Het is zo weinig wat zij vragen, Een stille stonde, hen gewijd. J. Rozendom, Rijssen. Zaterdagavond zullen de gevallenen in de oorlog 1940-'45 worden herdacht. Nadat men gezamenlijk bijeen komt op het plein van de Oranjeschool, zal de stoet om 7.30 uur vertrek ken naar het kerkhof, waar bij het monument en op de graven bloemenkransen zullen wor den gelegd. Het is alleen duidelijk geworden, dat het .schoolfeestcomité dat jarenlang het kinder feest zo prachtig organiseerde, dit jaar een foutieve beslissing heeft genomen. Natuurlijk kan gezegd worden dat dit comité werkt op vrijwillige basis, zodat men kan wijzigen wat men wil en dat men zelfs kan ophouden met de bemoeienissen van dit feest. Natuurlijk kan dat. Maar wij durven stellen dat een schooMeest comité, bestaande uit de hoofden van de aan het schoolfeest deelnemende scholen en anderen, volgens onze mening een morele plicht heeft om dit feest, dat tot een grote traditie is uitgegroeid, te bewaren en te bewaken. Vele ouders en anderen die 's ochtends op de Koerbelt een kijkje kwamen nemen kwamen te laat. In minder dan 1 uur was het feest be keken en zat een deel van het onderwijzend personeel bij de koffie naar de televisie te kijken. Allerwegen werd geklaagd over deze gang van zaken. Men stelde vast dat ergens onvol doende het belang van het kind in het oog is gehouden. De jongens en meisjes moesten (een enkele school uitgezonderd) maar zien hoe ze op het zwembad kwamen. Zonder enig verband. Geen rekening is gehouden met kin deren die ver van school wonen. (Boerenkin deren b.v.) 's Morgens naar de Koerbeld. Na afloop (1 uurtje) weer naar huis. Zanghuid» op het Schild (1 kwartiertje) en weer naar huis. In plaats van dat het schoolfeestcomi té of de onderwijzers, hebben gepoogd het schoolfeest als zodanig in stand te hou den of te verbeteren, heeft men de weg van de minste weerstand gekozen. Gezegd wordt dat het onderwijzend perso neel ook graag een vrije dag heeft. Dat men daar recht op heeft. Niemand zal dat kunnen of willen betwisten. Maar dat men die ene dag niet zou willen afstaan, niet met liefde over zou hebben voor de schooljeugd, dat wil er bij ons niet in. Het zou anders een droe vige zaak zijn, althans vinden wij, en een wel zeer bedenkelijke houding. En als men het echt niet meer wil zoal» het sinds vele jaren (zo moof) was, laat dan het schoolfeestcomité zich terugtrekken, en dat op tijd bekend maken. Misschien dat er met de goedwillende onderwijzers en onder wijzeressen in samenwerking met verenigings mensen een oplossing wordt gevonden. Wij willen daarvoor pleiten en wij willen graag d» Koninginnedag voor de schooljeugd gehand haafd zien op een wijze zoals we die vele ja ren in Rijssen hebben gekend. Goed, ieder maakt wel eens een fout zal iedere onderwijzer weten. Laten we het er op houden dat op dit punt dit jaar een fout '\9 gemaakt. Zo was het ook afgelopen zaterdag en zon dag, toen voor het eerst in het komende sei zoen, weer werd geklokt met de „renpaarden van het luchtruim", zoals de postduiven veelal worden genoemd. De postduivenvereni gingen „Het Luchtvermaak" en „De Reis duif", namen deel aan een wedvlucht vanaf Venlo. De duiven werden gelost om 40.00 uur onder uitstekende weersomstandigheden. De generaal kampioen van Het Luchtver maak van het vorig jaar, A. Lankamp, won deze wedvlucht en constateerde zijn duif om 11.19.33 uur. De verdere uitslag bij deze vere niging was als volgt; 2. A. D. Ligtenberg, 3. en 5 G. J. van de Maat, 4. J. Nijland, 6. J. Seppenwoolde. 7. H. J. Nieuwenhuis, 8. W. van Brussel, 9. J. Harmsen en 10. D. J. Ave- resch. De uitslag bij De Reisduif was: 1. H. Kosterbok, 2. H. Brinkman, 3. J. Scherphof, 4. J. H. Nieuwenhuis, 5. A. ten Hove, 6. H. van Brussel, 7. H. Pieffers, 8 en 10 J. Scho- neveld, 9 A. ter Harmsel. De postduivenvereniging De Zwaluw nam zondag deel aan de wedvlucht vanaf Maas tricht. De weersomstandigheden waren van dien aard, dat de duiven niet eerder dan 's-middags konden worden gelost. Ondanks dit, had het concours een zeer snel verloop. De heren A. v.d. Burgt en M. G. A. Elzin- ga zijn benoemd tot kerkmeesters van de r.k. parochie te Rijssen. A. H. Struik, werd winnaar en constateer de zijn duif om 15.15.41 uur. De verdere uitslag was; 2, 6 en 8 F. Dom- merholt, 3. Otten, 4. H. Ligtenberg, 5. H. Nij land 7. J. Pijffers, 9. G. Poortman, en 10. A. A. Koedijk. Rijssen heeft op waardige wijze koninginne dag gevierd. Nadat in de ochtend een reveille was gehouden en door de Rijssense padvin- dersjeugd de vlag was gehesen op het Schild begon om ruim 9 uur op de zonneweide van het zwembad de Koerbelt het schoolfeest. On geveer 1 uur konden de kinderen hier bezig worden gehouden. Daarna was er niets voor hen te doen. De zanghulde op het Schild bracht nog even wat afwisseling, maar toen dat afgelopen was, moest de jeugd maar zien. Op het voetbalterrein bij de kamgarenfa- briek werd door de Oranjevereniging het schuttersfeest georganiseerd. Enkele hon derden schoten werden op de taaie vogel ge lost. Het successchot werd gelost door de heer G. van Dam, die zijn koningsmantel die hij ook vorig jaar wist te veroveren voor een jaar mocht blijven dragen. In triomf werd de schutterskoning behan gen met de tekenen van zijn waardigheid m een open sportauto naar café Kamphuis ge bracht, waar hij op spontane wijze werd ge huldigd. Het was een bijzonder grote teleurstelling voor honderden kinderen, zeker ook voor het bestuur van de Oranjevereniging en voor de duizenden Rijssenaren die zich allen hadden verheugd op de lampionoptocht, toen het vlak voor het sein van de start zou worden gegeven begon te stortregenen. Tijdens de opstelling op het plein van de Schildschool bestond al de grote vrees, dat de regen spelbreker zou wor- ADVERTENTIE ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269. b.g.g. 2892 of 05704 - 257 Rijssens oudste molen (Pelmolen) heeft tij dens Koninginnefeest in brand gestaan. Dank zij de brandweer, die in zeer korte tijd arriveerde op de plaats van de brand, werd de molen behouden. Een gedeelte van het achterhuis brandde geheel uit. De brand die naar alle waarschijnlijkheid met opzet is ge sticht, werd om ongeveer half een ontdekt. Het vuur ontstond in een gedeelte tussen de maalderij en de pellerij. De vlammen vonden een gretig voedsel in h't jaren oude en kerkdroge hout. Bij aan komst van de brandweer sloegen de vlammen al tot aan het dak. Snel blussen voorkwam er ger..., zodat de molen met zijn vermolmde wieken bleef behouden en nog gerestaureerd kan worden, (wwar de molen al jaren lang op wat). De heer H. ter Horst die eigenaar is van de molen, was bijzonder verheugd dat deze ge spaard is gebleven bij de brand. „Wanneer de molen was afgebrand, zou dit den. Maar de hoop dat het zou ophouden bleef bestaan. De aardigheid was er eigenlijk al af. Er wa ren al lampions verregend en verschillende kinderen in papieren kleertjes begonnen al al le kleuren van de regenboog te vertonen. Wat erger was de kleren begonnen te scheuren. Het was een trieste aanblik. Anders was deze optocht ook dit jaar een bijzonder mooi onder deel van het koninginnefeest geworden. Dit jaar met de roemruchte medewerking van het Goorse Apollo, met- tal van deelnemers die in het algemeen prachtig gekostumeerd of uitge dost waren. Met schitterende groepen en pa ren. Het zou een grandioos feest geworden zijn. Jammer, jammer, jammer: dat was de uit lating, die honderden Rijssenaren rond 8 uur dinsdagavond bijna tegelijkertijd uitbrachten. Teleurgesteld moesten de tientallen deelne- mertjes voortijdig naar huis zien te komen. Dat de prijsuitreiking nog doorgang heeft kun nen vinden, was nog wel een (schrale) troost, maar natuurlijk alleen maar voor hen die in derdaad in de prijzen waren gevallen. TAPTOE Gelukkig dat er slechts sprake was van een korte zij het hevige regenbui. De taptoe, waarvoor vele voorbereidingen waren getrof fen, kon doorgang vinden. Enkele duizenden Rijssenaren hebben kunnen genieten van een schitterend evenement. Het muziekkorps Apol lo uit Goor heeft een geweldige indruk achter gelaten. Ook de muziekvereniging Wilhelmina die aan deze grootse taptoe medewerking ver leende, heeft een grote bijdrage aan het wel slagen van dit hoogtepunt van de dag gele verd. Het werd een spectaculaire show van disci pline, van virtuositeit en vooral van prachtige muzikale prestaties. Tot in de perfectie was een verlies zijn geweest voor geheel Neder land, temeer daar de oude pelmolen een van de uniekste molens is in ons land", vertelde hij ons. De politie die een onderzoek in stelde naar de brand, is van mening, dat er opzet in het spel is. Een sterke petroleumlucht in het ge deelte dat is uitgebrand, gaf hiertoe aanlei ding. Ook wordt een petroleumkan vermist, die in de schuur heeft gedaan en niet werd teruggevonden. De heer Ter Horst deelde ons verder mee dat de molen niet tegen brand schade is verzekerd. de regie verzorgd. Vooral de timing van d« belichting was opvallend. De Rijssenaren, waarvan er waarschijnlijk velen aanwezig waren die nooit zulk een grootse taptoe heb ben gezien, stonden met stille bewondering naar dit fantastische gebeuren te kijken. Plotseling werd de Driehoek een feesthoek, waar de prachtige nummers door de beide muziekkorpsen gespeeld op bijzondere wijze tot hun recht kwamen. Veel bewondering oogstte ook het dames trompettenkorps. De medewerking van het Rijssens Mannen koor (Domine Salvum fac en Wilhelmus) vormde een fraai sluitstuk van een zeer bij zondere avond. Voor de organisatie, waarvoor het bestuur van de Oranjevereniging tekende, past slechts een woord van lof. Uitsluitend daardoor is de viering van koninginnedag op bijzondere wijze in Rijssen gevierd. De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter G. A. Huisman, Boomkamp 23, telef. 2563. De vee- artsennijkundige dienst wordt waargenomen door dokter J. Siebelink, Rijssensestraafc 48a Wierden. telef. 05496-1298. Het Rijssens Mannenkoor heeft zaterdag avond tijdens de repetitie de zanger J. Brand riet gehuldigd die veertig jaar onafgebroken lid was van het befaamde koor. Voorzitter J. Rozendom overhandigde hem de oorkonde en speldde hem vervolgens het bondsspeldje op. Mevr. Brandriet die eveneens aanwezig was, kreeg bloemen aangeboden. Ds. J. Karens, van Nieuwkerk, die een bt- roep ontving van de geref. gemeente Noorder kerk, heeft de afgelopen week voor dit be roep bedankt. t

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1