en zorg op jaarvergadering VVV EEESTAVOND VOOR 50-JARIGE A.N.B. Nederlands elftal met drie debutanten tegen Frankrijk MANNENKOOR GIFT UT RIJSSENS ONTVING HET ANJERFONDS I f DORPMANS UIT ARNHEM ARBITER Caravanterrein en campings VOORTMAN N.V. Eerste duel om Coupe Fernand Chanelle Koor staat hoog aangeschreven R A ADS VERG ADERING PROGRAMMA KONINGINNEDAG APRIL MEDISCHE DIENST Vrijdag 26 april 1968 51ste jaargang no. 17 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting CONCURRENTIE CENTRUMPLAATS VANDALISME JAARVERSLAG PLAATSELIJKE BELANGEN ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERIHG ij GEDEMONSTREERD WEEKBLAD VOOR RUSSE N Eindelijk een positief geluid over de „Stichting de Gaolne Ketne", aldus de voorzitter van de Vereniging Marktwe zen, Plaatselijk Belang en VVV, in zijn rede bedoeld als opening van de jaar vergadering in hotel Weitering. Na een reeks van tegenvallers die het bestuur van de Stichting heeft moeten incasseren schijnt het thans zover te zijn dat binnen niet al te lange tijd een aanvang zal worden gemaakt met de aanleg van een caravanterrein en een tentenkamp in de nabijheid van het zwembad De Koerbelt. Het was alsof de heer Kappert deze uitla ting deed met een gevoel van opluchting omdat hij waarschijnlijk evenals de bestuurs leden van de Gaolne Ketne ,,wel eens heeft getwijfeld of er ooit iets van de grond zou komen". Was deze mededeling een optimistisch ge luid te noemen, de hele rede was niet in op timistische zin opgebouwd. ,,Wij zouden gro tere financiële mogelijkheden moeten hebben, dan zou er veel meer tot stand kunnen worden gebracht", aldus spr. die ook mogelijkheden zag in de werkzaamheid van de leden, die over allerlei plaatselijke belangen die gesti muleerd zouden kunnen worden waarbij spr. hoopte op suggesties en ideeën die eventueel door het bestuur overgenomen zouden kun nen worden. Sprekende over de marktverloting („een belangrijke inkomstenbron van onze vereni ging") ontkende de VVV voorzitter niet dat het de laatste jaren wat meer moeite kost alle loten te plaatsen. De concurrentie van voetbaltoto, Duitse lot to en. staatsloterij is steeds meer voelbaar geworden. Daarom deed spr. een beroep op alle leden en op de bevolking van Rijssen de verloting te blijven steunen. „Het is het dienen van een plaatselijk belang bij uitstek". De heer Kappert wond er geen doekjes om. Sprekende over de toestand van de veemarkt erkende hij dat ,,wij de achteruitgang van de veemarkt helaas niet tegen hebben kunnen houden". Tegen het feit dat in de raad ge suggereerd is de veemarkt in Rijssen op te heffen kwam de heer Kappert in opstand. Op heffen is de weg van de minste weerstand kiezen. De Rijssense markt hoort bij Rijssen en wij moeten alles doen, alles proberen om de markt voor Rijssen te behouden. Spr. zou het een pijnlijke zaak vinden als de raad tot opheffing van de veemarkt besloot. Want eerder past een woord van lof voor de goed functionerende gemeentelijke markt- commissie (voorzitter wethouder Scholman) Alles en alles wordt in het werk gesteld om activiteiten te ontplooien en om reclame te maken voor het behoud van de markt in Rijssen, zo riep spr. uit. De heer Kappert ging verder door te wij zen op de resultaten die in dezen geboekt zijn: de zeer geslaagde ponymarkten. Deze zijn een dermate succes, aldus spr. dat men in de paardenhandel oplettend is en positief staat tegenover het idee de ponymarkt in Rijssen tot een periodiek terugkerende moge lijkheid te maken. De varkensmarkt blijft behoorlijk op peil zo stelde de heer Kappert vast, al dreigt ook hier naar sprekers mening 'n gevaar. Er moe ten niet meer kijkers dan kopers komen. Daar voor moet gewaakt worden. De z.g. contract- mesters onder de boeren zetten de gemeste varkens af met passering van de markt. Spr. sprak de hoop uit, dat de varkensmesters in de omgeving dit gevaar in zouden zien en dat zij er aan mee zouden willen werken de markt die voor de hele omgeving belangrijk is te blijven steunen. Dat Rijssen is aangewezen als centrum plaats in het vakantieplan Twenthe achtte spr. in de VVV-sector ,,niet onbelangrijk". De gasten die inschrijven voor dit plan worden vanuit het Westen naar Rijssen ge bracht, logeren hier in Rijssense hotels van waaruit diverse uitstapjes mogelijk zijn. We heb en er goede vrwachtingen van, aldus spr. Blij was de heer Kappert melding te kunnen maken van het feit, dat Rijssen thans twee campings rjik is. De heer Kappert meende dat dit jaar voor Rijssen een belangrijk jaar zou worden. Hij doelde op de lustrum-Rijlito. Deze gebeurtenis deze Rijlito 5 die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden wordt georganiseerd door de beide Rijssense middenstandsverenigingen door de VVV en door de Horeca. Dit is een kans voor Rijssen, die niet ongebruikt mag worden ge laten. We moeten ons presenteren en naar bui ten laten zien welke mogelijkheden in positie ve zin Rijssen te bieden heeft. Tot een heel ander onderwerp overgaand kwam de heer Kappert zoals hij zei, bij een verschrikkelijke ervaring, het vandalisme. De VVV heeft veel geld gespendeerd aan een oriënteertafel. Wie daar nu gaat kijken kan het niet geloven, aldus spr. De omheining is zwaar geschonden, de beplanting vernield en het marmeren blad is gewoon kapot geslagen. Als bewijs had de heer Kappert een stuk af geslagen marmer meegebracht. „Een overtui gend bewijs van vernielingsdrift". De gemeente, die hierop geattendeerd is heeft toegezegd dat een en ander zal worden her steld. Maar hoe is het toch mogelijk, aldus spr. Dan vond de heer Kappert de vuilnisbelt die zo dicht gelegen is bij de bebouwde kom een schoonheidsfout van Rijssen. De bewoners van enkele nieuwe straten hebben er echt last van. Het rookt er en het stinkt er. Bij winderig weer waaien plastic en grotere en kleinere papieren op huizen en in tuinen. Wij weten dat de gemeente bezig is een oplos sing té zoeken. Het is dan ook de hoogste tijd. Ik hoop aldus de heer Kappert, dat de gemeen te er snel in slaagt die oplossing te vinden. Spr. achtte het van groot belang dat er in Rijssen een Oudheidkamer zou komen. Er is een Stichting in Rijssen die miljonair is gewor- door een legaat van mevr. van Heel-WillemS. Een rijke kunstcollectie van zeer hoge waar de is Rijssens bezit maar men heeft alles af moeten staan (in bruikleen) aan 't Rijksmu seum Twenthe. Dat is aldus de heer Kap pert niet de bedoeling geweest van de erf laters. Dat is uitgesloten. Daarom moet ge tracht worden door particulieren en instan- ties deze kunstcollectie terug te voeren waar ze hoort: In Rijssen. Spr. besefte dat dat moeilijk zou zijn, maar de belangrijke inzet, is waard om er veel moeite voor te doen. Rijs sen is arm aan cultureel bezit, maar plot seling kunnen we rijk zijn. Spr. was van mening dat hier een taak lag voor de gemeente, voor het college van B. en W. en van de gemeenteraad en voor de culturele raad en aldus spr. „als op onze ver eniging 'n beroep zou worden gedaan mo gen we niet aan de kant blijven staan, om het bestuur van de Stichting Oudheidkamer Ries- sen te helpen tot de gewenste resultaten te komen". Het is een cultureel belang en bovendien zou het een toeristische attractie betekenen waaraan wij zo arm zijn in Rijssen. „Laten allen die iets kunnen doen in deze de hand aan de ploeg slaan". Tot slot bracht de heer Kappert dank aan het gemeentebestuur en die ambtenaren die (vaak in vrije tijd) het VVV werk steeds weer steunen. Door de administrateur van de vereniging Marktwezen en Plaatselijke Belangen de heer J. Th. Gijsbers werd op de jaarvergadering het jaarverslag uitbracht. Hieruit blijkt dat het aantal leden eind december 1967 be droeg: 269. Van de gemeente werd subsidie ontvangen tot een bedrag van f. 2400,-. De opbrengst van de ledencontributie was in 1967 ruim 60 pet. hoger dan in 1966; deze steeg nl. van f. 1445,- tot f. 2368,-. In 1967 bedroegen de aanvoeren op de run deren- en varkensmarkten: Runderen 1116 (1045 in 1965 in 1954 nog 10083). Varkens: 9739. In 1968 was dit aantal 11253. De heer Gijsbers stelde dat diverse factoren de aanvoer op de varkensmarkt doen teruglopen waaraan vooral aan de contractmesters wordt gedacht., die bij de afzet van de gemeste varkens de markt passeren. Op 3 markten werden pony's en paarden aangevoerd n.l. op de grote voorjaarsmarkt, de vakantiemarkt en de grote najaars- markt. Aangevoerd werden resp. 321, 95 en 125 paarden en pony's (totaal 541). Aan de jaarlijkse fokveedag van het Texels Scha penstamboek voor Overijssel werd door Marktwezen Rijssen medewerking verleend. Aangevoerd werden 443 schapen. In de fabrieksvakantie werd een extra goe derenmarkt georganiseerd, waarvoor grote belangstelling bestond. Aan de grote najaarsmarkt waaraan de trek king van de marktverloting plaats had was als attractie een weegwedstrijd verbonden. De publieke belangstelling voor deze grote najaarsmarkt was groter dan voorgaande ja ren. Aan reclame en advertentiekosten voor de markt werd een bedrag besteed van f. 2529,93. In 1967 werd voor de 16e keer de Ronde van Overijssel verreden. Dat deze Ronde zich een plaats heeft veroverd in Nederland blijkt wel uit de krantenverslagen waarbij de Ronde van Overijssel gezien zijn organisatie als voor beeld wordt gesteld. Ook bij de 4e Ronde van Rijssen werd me dewerking verleend. In samenwerking met de plaatselijke Middenstandsverenigingen werd de Rondgang van St. Nicolaas georganiseerd. Op een verzoek van de vereniging werd door de PTT op het Driehoeksplein een openbare telefooncel geplaatst. Het blijkt dat deze tele fooncel in een behoefte voorziet. Met de Ned. Spoorwegen werd gecorrespondeerd over de zomerdienstregeling 1968. Hoewel het aantal sneltreinen dat in Rijssen zal stoppen wel zal verminderen, blijkt toch dat een goede ver binding zowel met het Oosten als Westen ge waarborgd blijft. Het reservefonds uitkijkto ren dat besteed zou worden voor de eerste financieringskosten van de Stichting de Gool- ne Ketne is nog steeds niet gebruikt. (Vervolg op pag. 3) Heden (vrijdag)avond komt de Hij'ssen in openbare zitting bijeen. De agenda luidt als volgt: raad 1 Vaststelling van de notulen van de ver gadering d.d. 27 maart 1968. Ingekomen stukken. Voorstel van burgemeester en wethouders tot nadere vaststelling van het voorschot als bedoeld in artikel 75, 4e lid van de Kleuteronderwijswet over 1968. Alsvoren tot benoeming van de leden van de adviescommissie inzake de vordering van woonruimte. Alsvoren tot vaststelling van de 33e en 34e wijziging der gemeentebegroting 1968 (stencilmachine Chr. U.L.O.-school) Alsvoren tot aankoop van enkele panden in het kader van de sanering. Alsvoren tot afrekening van de vergoe dingen ex artikel 75 der kleuteronderwijs wet over de jaren 1957 t.m. 1964. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor verbouwing van de schuren achter de woningen dokter Stokkersstraat 27 en 29 tot garage-berging. Alsvoren tot het bescihikbaarstellen van een crediet voor aanleg van een parkeer gelegenheid nabij het station N.S. Alsvoren tot verkoop van effecten van het dokter Stokkersfonds. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor aanschaffing van een vracht wagen. 12 Alsvoren tot het garanderen van een geld lening van de Grietje en Jan ter Horst stichting. 13 Alvoren tot wijziging van de „Uitkerings- en pensioenverordening wethouders". 14 Alsvoren tot wijziging van de Aanpassings verordeningen 1964 I en II. 15 Alsvoren tot wijziging van de I.Z.A.-rege ling. 16 Alsvoren tot verkoop van industrieterrein van A. ten Berge. i? Alsvoren tot verkoop van bouwterrein aan A. J. ter Steege en aan W. Schooten. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor aanleg van een gedeelte par keerterrein aan de H. J. van Opstall- straat. Alsvoren tot intrekking van een crediet voor aanschaffing van een machine voor het vervaardigen van electronische sten cils. ','0 Alsvoren tot hernieuwde aankoop van grond van de erven G. A. J. Bökkerink. i. 16 li 18 19 V Programma 7.00-8.30 uur, Reveille, me dewerking van R.M.C. en Padvinders drumband uit Almelo. 8.45 uur, Vlaghijsen door de Padvinde rij uit Rijssen met muzikale begeleiding van de Padvinders-drumband uit Alme lo. 14.30 uur, vertrek schutterskoning van af het Gemeentehuis. Terrein Kamgaren- fabriek-Vogelschieten en Kaartschieten. Na afloop huldiging schutterskoning in café A. Kamphuis (markt). 19.00-19.15 uur, Opstellen lampionoptocht plein Schildschool. 19.15-19.30 uur, Jurering en prijsuitrei king.* 1945 uur, Strijken van de vlag, daar na vertrek lampionoptocht. route: Schildschool, Haarstraat, Huttenwal, Boomkamp, Grotestraat, Enterstraat, Oranjestraat, Kerkstraat. Eindpunt op tocht „De Hagen", Eindpunt muziek- ver. Kerkplein. 21.00-22.30 uur Taptoe Apollo Goor, Wil- helmina Rijssen, Rijssens Mannenkoor. ADVERTENTIE ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 2269 b.g-g. 2892 of 05704-257 Doar wordt ezeg: de moand april Den dut non krék wat of hee wil, Op disse moand, 't is vaak' eblekn, Doar kuej neet heel good pael op trekng. Vandaage zommert het al wat, Moarn sniejt het wier en is het glad, Vandaage zoonder jas noar boetn, Moarn zit de bloomn wier vuur de roeti» Vandaage hej al ech munn zweetn En dacht iej, joa, iej kuent al weetn Det 't vuurjoar is; neet d'eerste keer Det oons april trakteert op snee. Ook non hewwe nen dag of wat Bezuender mooi,' woarm wear ehad, Te mooi, want met de kloompe an Koej veuln, det geet zoo neet vedan. Mear al is 't wear wier ummesloan, Het héf oons almoa good edoan, Het was gewoon al zommerwear, En miskien héf april nog mear. In elk geval loat non april Mear net met 't wear doon wat hee wil, April den héf dr zin karwaj Non heel gaauw opzitn, dan is 't maj. J. Rozendom, Rijssen. De medische dienst zal dit weekeinde wor den waargenomen door dokter D. Oosthoek. Stationsdwarsweg 63, Rijssen, telef. 2606 en door dierenarts J. Siebelink, Rijssensestraat 48a, Wierden, telef. 05496-1298. Het gouden jubileum van de Algeme ne Bouwvakarbeidersbond, afdeling Rijssen was voor het bestuur van de af deling reden om de 240 leden en hun echtgenotes (verloofdes) een gezellige feestavond aan te bieden. De heer J. Dannenberg voorzitter van de jubilerende afdeling sprak een openingswoord Tijdens een korte plechtigheid werd in de raadszaal door burgemeester C. B. J. Landweer aan het bestuur van het Rijssens Mannenkoor een gift uit het provinciaal Anjerfonds uitgereikt. De burgemeester zei verblijd te eyn dat aan dit koor een gift was toegekend. Het koor staat hoog aangeschreven en de prestaties zijn zelfs op de plaat te beluisternen. In het cul turele leven van Rijssen vervult dit koor een zeer bijzondere plaats. De heer Pastoor, uit Meppel, promotor van het Anjerfonds Overijssel wees er op dat de ze giften mogelijk worden gemaakt door de bestaande collecten en uit bijdragen van het landelijk Prins Bernhardfonds. De collecté wordt altijd gehouden om en nabij de verjaar dag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. De voorzitter van het Rijssens Mannen koor, de heer G. J. Rozendom die vergezeld was van de secretaris de heer B. J. Sander- man, dankte uit naam van de gehele vereni ging het provinciaal Anjerfondsbestuur voor deze gift. Een dergelijke ruggesteun kan de vereni ging zeer goed gebruiken ook al in verband met plannen voor het volgend jaar. Niet minder dan drie spelers zullen morgen (zaterdag) middag hun debuut maken in het Nederlands zaterdagmid dagvoetbalelftal, dat om drie uur op De Koerbelt aantreedt tegen Frankrijk. Het zijn doelman Wim Vlaanderen van Zuid vogels, achterspeler Jan Gouman van Heerjansdam en aanvalsspits Lodix Kal den van PPSC. Bondscoach Evert Sterk heeft daarmee en kele nieuwe gezichten gebracht in de ploeg die in voorgaande jaren zoveel roem vergaar de in de wedstrijden om de Coupe Fernand Chanelle. En bekend gezicht, dat niet ieder een verwacht zal hebben, is dat van achter speler Bab Kralt uit Rijnsburg. Hij heeft dit seizoen lange tijd last gehad van een enkelblessure en heeft nog slechts een centrale training meegemaakt. Deson danks heeft Sterk kennelijk voldoende ver trouwen in de Rijnsburger, om hem op te stel len. Deze zaterdagmiddag interland betekent te vens de officiële ingebruikneming van de tri bune, die al geruime tijd op de Koerbelt pronkt. Enkele honderden bezoekers zullen daar hoog en droog de wedstrijden kunnen overzien. In het Nederlands zaterdagelftal zijn twee oostelijke spelers opgesteld: achterspeler Ge rard Schinkel en middenveldspeler Henk Kiel van Go Ahead Kampen. De overige spelers komen allen van westelijke clubs, waarmee eigenlijk wel aangetoond wordt, dat in Oost- Nederland nog heel wat aan het spelpeil en daarmee aan de trainingen en trainingsinstel lingen zal moeten veranderen. Want dat er in oost-Nederland geen talent op de zaterdag- middagvelden rondloopt, wagen wij te be twijfelen. KEES STERK trainer van het Ned. zaterdagelftal De opstelling van het Nederlands elftal luids: doel: Wim Vlaanderen (Zuidvogels); achter: Jan Gouman (Heerjansdam), Arie v.d. Giesen (Zwart Wit), Gerard Schinkel (Go Ahead) en Bab Kralt (Rijnsb. Boys); midden; Jan den Rooyen (SSC) en Hen Kiel (Go Ahead); voor: Nico Diepeveen (DOVO). Leo Pluimgraaf (Quick Boys), Lodi Kalden (PPSC) en Gerrit Slagboom (De Zwerver). Reserves zijn Beukers (Spakenburg), Kok (IJsselmeervogels), Van Effrink (Zuidvogels) en Gritter (ACV). In afwijking van reeds eerder ver melde berichten als zou de heer Aal- brecht uit Hoek van Holland de inter land Nederland-Frankrijk zaterdag op het Excelsiorterrein op het sportpark „De Koerbelt" leiden, heeft het bestuur van Excelsior nu bericht ontvangen dat als arbiter voor deze ontmoeting door de KNVB is aangewezen, de heer Dorpmans uit Arnhem. Deze zal wor den bijgestaan door de scheidsrechters R. Karei uit Dalfsen en H. v.d. Weerd uit Wijhe als grensrechters. waarin hij verheugd was over de grote be langstelling die voor de feestavond aan de dag werd gelegd. Spr. concludeerde hieruit dat de belangstelling voor de vakbeweging nog steeds goed is, hoewel spr. betreurde dat er eigenlijk te weinig contact bestond tussen het bestuur en de leden. Wij zien elkaar slechts bij drie gelegenheden, aldus de voorzitter, n.l. bij het verzilveren van de vakantiebonnen, bij klach ten en op een feestavond zoals deze. Wij schieten als leden dan echter tekort en spr. wees m dit verband op de ontwikkelingscur sussen die van uitermate groot belang geacht moeten worden. Spr. wekte de leden op hier voor in de toekomst nog meer belangstelling te tonen. Vervolgens gaf spr. het woord aan de districtsbestuurder de heer Andries van Dijk. De heer Van Dijk zei van mening te zijn dat een 50-jarig bestaan inderdaad voldoende aanleiding was om feest te vieren en ook vol doende aanleiding om even stil te staan bij de betekenis van de moderne vakbeweging. Wat geweest is is geschiedenis, aldus spr. Ook in Rijssen is men gedurende die 50 jaar van niets tot iets geworden. Er is veel veranderd. Wij zien het aldus spr. aan het straatbeeld. Een halve eeuw geleden kon men aan de kle ding, aan de manieren, aan de wijze van op treden van de mensen op straat vaak zien tot welke klasse, tot welke stand zij behoorden. Dat is thans voorbij, ook een arbeider kan goed gekleed gaan, en zich uiterst behoorlijk gedragen. Nu is wel eens de moeilijkheid zo zei spreker schertsend, dat men de manne tjes en de vrouwtjes moeilijk uit elkaar kan houden. Er is veel bereikt aldus de heer Van Dijk. Maar wij moeten oppassen. Het huis van de sociale zekerheid is nog niet helemaal voltooid. Het huis is misschien wel onder de kap, maar hier en daar moet nog zeer nood zakelijk wat bijgespijkers worden en we moe ten enkele verfraaiingen aanbrengen om zo doende dit kostbare gebouw te bewaren voor de toekomst. Is er dan al veel veranderd, economisch gezien zijn we weinig verder ge komen dan 50 jaar geleden. We worden als vakbeweging erkend, we mogen meepraten. Maar soms wordt het plotseling duidelijk. Wanneer de vakbeweging bepaalde rechten opeist, dan kan dat geweldige weerstanden oproepen. Dan moet de rode vlag weer gehe sen worden en moeten we blijven strijden tegen diegenen die tegen ons zijn. Nog onlangs hebben we gedemonstreerd te gen het beleid van deze regering en ik kan me voorstellen dat vele leden van de ANB hebben gevraagd:waar is de bond. Wat doet de bond nu. Maaraldus de heer Van Dijk. De bond is geen automaat waar je na je contributie betaald te hebben zonder meer bepaalde voordelen uit kunt halen. De bond moet nog steeds Vechten en heeft nog steeds te kampen met een moeilijke tegenpartij. We zijn als bond alleen een groep van 86000 leden, en samen moeten we de kastanjes uit het vuur halen. Er valt de laatste dagen nog wel eens het woord staking. We moeten daar voorzichtig mee zijn aldus spr. Zeker als het moetdan moet het. Maar een dag staking door de helft van onze leden betekent een uit kering van IV2 miljoen gulden. We hebben zo ging de heer Van Dijk voort diep betreurd dat de collega's van de N.C.B. niet thuis ga ven en spreker had, geen enkel goed woord over de behandeling van de bouwvakbelangen in het parlement. De heer Van Dijk riep op tot trouw aan de vakbeweging. Niet alleen trouw, niet alleen lid zijn is voldoende. De moderne vakbewe ging vraagt steeds meer wetenschappelijke begeleiding. Vooral de jongere leden riep spr. op de mogelijkheden tot opleiding en tot studie uit te buiten. Wij moeten ondanks alles trots zijn op alles wat de vakbeweging in de afgelopen jaren heeft weten te bereiken en wij moeten dankbaar zijn voor alles wat die genen die voor ons werkten uit de grond heb ben weten te stampen. Hierna werd er feest gevierd. De zaal van het Parkgebouw was gezellig ingericht. Een cabaretgezelschap „De Carellashow" zorgde voor de nodige afwisseling en er heerste voor al later op de avond een feestelijke stem ming.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1