9 APRIL: ging be vrij dings ver jaar dag ongemerkt voorbij FILMNIEUWS Riessen vuur zo n zestig zeuwntig terugge 1 BEATN1EUWS m Vrijdag 12 april 1968 WEEKBLAD- VOOR RIJSSEN Pagina 2 Eindelijk Traag en nerveus Eén familie Feest Op Koninginnedag Kinderspelen in de morgenuren Succes voor L.T.S. Pols gebroken tijdens werkzaamheden Uitbreiding Wellehof Zaterdag Rauwe Nacht in Jericho 2e paasdag 's middags In de penairie Nadelig saldo bij speel tui hum-. Margriet Boottocht Ned. Roode Kruis PREDIKBEURTEN Ra i ffeisenbank naar Plan Zuid De danseres zonder benen AGENDA NOTTER 1) n b] >a n ni ngsavon den PJGO 'n Smid'n eane op nen moarkdag net toen 'n stoom oetgung. 2e paasdag 's avonds Het vuurdraak mysterie Woensdag De adelaar van het eskade Iets te koop of te ruilen 7 Plaats een ADVERTENTIE in het Weekblad voor Rijssen Dinsdag 9 april. Zonder twijfel zullen ve le Rijssenaren met hun gedachten terug zijn gegaan naar diezelfde datum in 1945. Drie ëntwintig jaar geleden. Het was dinsdag n.l. een verjaardag. Een Rijssense verjaardag. Van het meest vreugdevolle historische feit sinds haar 725 jarig bestaan. Op 9 april 1945 werd Rijssen n.l. bevrijd. De oudere Rijssenaren zullen nooit de vreug de, de uitbundige blijdschap en de dankbaar heid vergeten, die toen in gemeenschappelij ke beleving gemanifesteerd werd. Nadat in de ochtenduren de Rijssense il legale strijders (de ondergrondse) in overall en met een armband met NBS ONederland- se Binnenlandse Strijdkrachten) waren uitge rukt om paraat te zijn bleef er geen Rijsse- naar meer thuis. Dolzinnig van vreugde vlo gen de mensen elkaar om de hals. Nu is het zover. Eindelijk. We zijn beyrijd. Hier en daar werd een vlag uitgehangen. Geleidelijk kwa: men er meer. Alleen al die vlaggen.. Vijf jaar had men die moeten missen. En het klinkt nu misschien wat sentimenteel. Maar die Ne derlandse driekleur, die nu open en bloot ge tuigde van de bevrijding van het goede „aole Riessen", dat was om te huilen van vreugde. Het uitrukken van de ondergrondse strijders was voor Rijssen een bewijs, dat het uur van de bevrijding was geslagen. Maar eigenlijk was dat voorbarig. Hadden enkele Rijssena ren een week geleden ook al niet de vlag uit gehangen? Was er toen ook al geen reden ge weest tot het uitvoeren van een vreugdedans. Maar toén was het niet waar. Toen kwamen nog groepen sterk bewapende Duitsers plotse ling via Enter door Rijssen. En gelukkig had den de mensen die waren gewaarschuwd (ge lukkig. gelukkig) zij het met onnoemelijke spijt in hun hart de vlag weer binnen moeten halen. En nu opw de 9e april was iedereen plotse ling overtuigd van de waarheid van de be vrijding. Nee, niet iedereen. Er bleven twij felaars. We moeten de Canadezen zien. We moeten ze aan kunnen raken. We moeten ze toe kunnen schreeuwen, dat ze bedankt wor den. Traag en nerveus kropen de ochtenduren voorbij. Zoals al sinds eeuwen de traditie moet zijn geweest, schoolden honderden Rijs senaren samen op het historische Schild. Als er ergens een teken van bevrijding moest ko men dan was het hier vanaf het stadhuis. De mensen die hun positie op het Schild hadden gekozen, bleken het goed gezien te hebben. Want als een vliegend vuurtje werd aange kondigd. dat de Canadezen .op de Markelose weg waren. Toen zag Rijssen dat het waar was. Slechts een Canadese carrier kwam uit de Elsenerstraat naar het Schild. En al had de bemanning verder gewild, of had men ver der gemoeten, hier op het Schild in Rijssen moest halt worden gehouden. De menigte, dol van vreugde bestormde de eenzame bevrijder en iedereen wilde hem een hand geven. De Canadees liet de feestvie rende menigte begaan. En zijn gezicht gete kend door de vermoeidheid en de geleverde gevaarlijke strijd, liet even zien hoe goed hij de uitgelatenheid van deze voor hem vreemde mensen kon begrijpen. „Congratulations to all of you" riep hij de mensen toe. Hij feliciteert ons, zo werd snel vertaald en dat was weer reden om te zeggen: Dank U, Dank U. En de mensen die (een beetje) En gels konden vertaalden dat weer op hun beurt, welke dank de Canadees lachend in ontvangst nam. Niet lang kon dit vreugdevertoon duren. De Canadese soldaat werd op het stadhuis ont vangen door de commandant van de Binnen landse Strijdkrachten (groep Rijssen) de heer Henk Eshuis, die na een lange reeks van doorstane spanningen op die dag de verant woording had om de nieuwe situatie in de hand te houden en al die maatregelen te ne men, die in de nieuwe omstandigheden gebo den waren. 's Avonds was het feest in Rijssen. De hele dag was al feest gevierd. Maar 's avonds moest zich de vreugde ontladen. Die sfeer die er toen heerste zal nooit terug komen. Het was of één grote familie feest vier de. Rangen of standen waren in de oorlog ver vaagd. Het was geen tijd voor het uitvechten van futiliteiten. Geen tijd voor meningsver schillen van ondergeschikt belang. Er was geen ander ideaal dan de bevrijding te mo gen beleven. En die dag kwam op 9 april 1945. Uit volle borst kon in vrijheid op het Schild door heel Rijssen het Wilhelmus worden ge zongen. De oudere Rijssenaren die toen meezongen zullen erkennen, dat dit de groot ste belevenis in hun leven is geweest. Uit eerbied voor de Engelsen. Amerikanen en Canadezen werden ook hun volksliederen ge zongen. Al konden hier natuurlijk slechts wei nig Rijssenaren aan meedoen. Maar de eer bied waarmee dit gebeurde bewees, dat men graag hulde wilde brengen, aan al die jonge en wat oudere strijders, die zich geheel had den ingezet om dat grote goed de bevrijding van het Duitse juk te bereiken. Het was j.l. dinsdag 23 jaar geleden. Vele Rijssenaren zullen aan hun bevrijdingsver jaardag hebben gedacht. Velen ook niet. Want een mens vergeet zo snel. Te snel. Ik had verwacht dat ik hier en daar toch nog een vlag zou zien. De verjaardagsvlag. Maar ik vergiste mij. Ik miste het dundoek zelfs van af het stadhuis. In de organisatie van de kinderspelen op Koninginnedag is enige verandering gekomen. Werden in de afgelopen jaren de kinderspe len na de zanghulde gehouden, nu beginnen de spelen om 9.45 uur, zoals gewoonlijk op de zon neweide. Voor de kleuters verandert er niets. Deze gaan na het zingen per bus een rond rit maken in de omgeving. De activiteiten zijn de volgende: In de vroegere morgenuren puzzelritten voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs, waarna vanaf 8.30 uur voetbal- en handbal wedstrijden op drie velden van de „Koer- belt".. 9.45 uur Kinderspelen op de zonnewei de. 14.00 uur Zanghulde op het Schild, waar na de kleuters een bustochtje gaan maken. De Lagere Technische School Rijssen meer speciaal de metselafdeling boekte op de nationale beroepenmanifestatie te Utrecht een fraai succes. De leerling van de 3e klas J.W.W. Kettela- rij te Holten behaalde n.l. de 2e prijs (22 deelnemers) Deze leerling had zich in de regionale wedstrijd te Zutphen als eerste geplaatst en het resultaat dat hij op de landelijke mani festatie in Utrecht behaalde was bijzonder fraai. De 51-jarige A. B. brak woensdagmiddag tijdens werkzaamheden met een dragline op de steenfabriek' van Baan en Ten Hove zijn rechterpols. Het ongeluk gebeurde toen B. de motor van de dragline op gang wilde bren gen. Hierbij sloeg de handle terug. B. werd naar een ziekenhuis in Almelo vervoerd waar dr. Sybrandy eerste hulp verleende. Behoudens rijksgoedkeuring is aan de fa. Roelofs en Haase te Rijssen een belangrijke uitbreiding gegund van het bejaardencen trum de Wellehof. Bij het hoofdgebouw zal een vleugel aange bouwd worden terwijl er 26 nieuwe woningen bijgebouwd zullen worden. Hierdoor zal de Wellehof een fraai com plex worden omdat het dan als een op zich zélf staand centrum kan worden gezien, dat wordt omsloten door de van Opstallstraat. de Kattenhaarsweg, de W. Zeeuwstraat en de Welle weg. Het stadje Jericho, is praktisch in handen van Alex Flood, die niet alleen veel vee en graan bezit, maar ook het hotel ,,Ace Deuce" met bijbehorende speelzaal en een deel van een mijn. Dank zij een aantal goed betaalde handlangers, die niet bang zijn voor terrreur bezit Flood in feite alle macht en dank zij z'n principe om in alles waarin hij deelneemt 51 percent te bezitten is hij inderdaad een mach tig man. Het is hem echter nooit gelukt de postkoets-dienst van Molly Lang in handen te krijgen. Molly en hij zijn een poosje erg be vriend geweest, maar toen zij Food's ware aard doorzag trok zij zich terug. Met het ge volg dat Flood haar het leven moeilijk maakt en zij heeft daarom de hulp ingeroepen van haar onbekende vennoot Ben Hickman, een ex-sheriff, die in de koets naar Jericho komt, vergezeld door zijn vroegere assistent Dolan. die thans als beroepsspeler staande tracht te blijven. Flood hiervan op de hoogte, pleegt een heimelijke aanslag op de koets, waardoor Hickman gewond wordt. Terwijl de oudere man in bed moet liggen om te genezen, ver kent Dolan de situatie in Jericho. Al spoedig staat voor hem vast, dat Flood een uiterst gevaarlijke en machtige tegenstander is met wie het kwaad kersen eten is. En verder, dat Molly een bijzonder aantrekkelijke en pitti ge vrouw is. Dit laatste belet echter niet dat Dolan toch aan Hickman voorstelt om Jeri cho zo snel mogelijk te verlaten want tegen Flood en zijn mannen zullen zij nooit op kun nen. Hickman wil echter nog niet beslissen. Flood stuurt twee van zijn mannen, Yarbo- rough, zijn beste vechter en Simms naar Mol ly om de. bij de overval beschadigde post koets in beslag" te nemen. Dolan wijst op het onwettige daarvan en het komt na vele spannende momenten tot een formidabele strijd tussen Dolan en zijn beide mannen, waarbij Yarborough zijn zweep gebruikt. Do lan wint echter tenslotte de strijd. Yarborough* dodelijk gewond, sterft. Dolan brengt Flood het lijk en deze stelt de zaken scherp. Als Dolan de volgende ochtend om 9 uur Jericho niet verlaten heeft, zal Flood zorgen, dat hij opgehangen wordt. Flood doet nog een poging om Molly te heroveren, maar dat mislukt volkomen. Stan en Ollie vergasten ons in deze film weer op een paar dolkomische avonturen. Eerst zien we hen in een politie-auto als agen- Onder voorzitterschap van de heer J. Dan- nenberg hj.eld de speeltuinvereniging Margriet haar algemene ledenvergadering in het club gebouw aan de Lentfersweg. Hiervoor bestond een overweldigende belangstelling. De pen ningmeester deelde mee dat het boekjaar 1967 was afgesloten met een klein nadelig saldo. In het bestuur werden herkozen de heren J. Dannenberg (voorzitter) G. J. Ehrenhard en mevrouw D. Meier. Aan het bestuur werden voorts toegevoegd de heren A. Draayer en D. v.d. Noort. Uit de vergadering kwamen enkele zeer goede suggesties naar voren om in 1968 de activiteiten voor de kinderen op te voeren. De voorzitter dankte de scheidende penning meester, de heer R. Smelt, voor het vele goede werk dat deze in het belang van de speeltuinvereniging had verricht. Door de Medische Dienst van het Ned. Roo- de Kruis zijn voor de boottocht van 29-4 tot 4-5 als gasten aangewezen: de hr. J. Dasse- laar Holterstraatweg en de dames: D.. Geer- man Nijverdalscheweg, J. Smit Wellehof. G. Baas-Hoppen, D. Lichtenberg-Getkate, J. Nieu- wenhuis Markeloscheweg. De boot vaart van af Zwolle. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u Ds. De Bie van Wierden 15.00 u Ds. W. C. Jacobs van Enter. WESTERKÈRK. 9.00 u en 10.45 u Ds. W. van Tuyl. 19.00 u Ds. De Bie van Wierden. GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 u en 19.00 u Ds. A. Bregm™. 15.00 u leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 u Ds. Brinkman 15.00 u Ds. R. Oosterhof van Hotten. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 u, 14.30 u en 18.30 u. leesdienst. OUD. GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u en 19.00 u. Ds. H. A. Vosman 14.30 u leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 u. 15.00 u en 19.00 u. Ds. J. W. Slager NED. PROTESTANTENBOND 10.45 u Dr. J. W. Samberg van Delden. MAANDAG 15 APRIL TWEEDE PAASDAG. Grote kerk 9.30 u Ds. W. van Tuyl. Koorderkerk 9.00 _u. Ds. A. Bregman (bev. lidmaten) Bevervoorde 9.30 u Ds. H. A. Vosman (bev. lidmaten). Oranjekerk 9,30 Ds. J. W, Slager. Eskerk 9.30 u. leesdienst. De Coöperatieve Raiffeisenbank te Rijssen heeft onder architectuur van de heer G. Scheppink een plan in voorbereiding tot de bouw van een noodgebouw in plan Zuid. Voor de afd. Rijssen van de Ned. Veren.- v. Huisvrouwen heeft mevr. Storm uit Deven ter dinsdagavond j.l. in het Parkgebouw ge sproken over het boek ,,De danseres zonder benen" van Clara Asscher-Pinkhof. Bijzonder boeiend werd dit boek waar in de schrijfster haar eigen levensgeschiede nis heeft beschreven besproken. Tot slot van haar lezing las mevr. Storm een kort fragment uit genoemd boek voor. 15 april (2e Paasdag) Sportclub Rijssen, vier landenvoetbaltoernooi De Koerbelt, 13 uur Deelnemers: Engeland, Zweden, Duitsland en Nederland. Ook gekostumeerde voetbal en korfbal. 15 april (2e Paasdag) Internationale wind- hondenrennen De Koerbelt, 11 uur. 22 april Filmclub Rijssen, vertonen en bespre ken van door de leden gemaakt films met onderwerp .,De Fiets" Kantine Omefa. 8 u. 23 april Ledenvergadering E.R.K.V. Café Jan Kuper, 7.30 uur. 20 mei Filmclub Rijssen, lezing over het fil men door drs. J. W. A. Schuurman, Kantine Omefa, 8 uur. 8 juni Buiten-excursie met filminstructie. Filmclub Rijssen. 1 juli Filmclub Rijssen, bespreken opnamen van 8 juni Kantine Omefa, 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 uur. De ontspanningsavonden van de afdeling Notter-Zuna-Rijssen van de PJGO die eerst in maart zouden orden gehouden en toen door bijzondere omstandigheden moesten wor den uitgesteld, worden nu gehouden vrijdag 19 en zaterdag 20 april om 8 uur des avonds in het gebouw Irene te Notter. De toneelgroep van de afdeling zal voor het voetlicht brengen het blijspel in 3 bedrijven van Joh. Zonruiter „Romance rond artikel 17". De regie is in handen van de heer P. de Jong uit Nijverdal. Elke avond zal weer de gebruikelijke ver loting worden gehouden tot dekking van de onkosten. Aw veerder goat met 't bekiek'n van n' Smidneane dan zee'w, noadet aw de vuurige wekke biej Spekhos zeent e'bleew'n, det an dé aandere kaante van Rozenguerne, net op n' hook, non den weenkel van de Bico steet. Vrooger wnön'n der Slaghekke den at de rriüll^f har an Mülndiek'en ook wa wat öet 't hoes verkochen. Dan kreeg iej Oabrams Jan met zinne drogistzaak, n' enigsen in Riessen. Der achter woon'n Diene van Mossink ne mussen maakster. Doar kon'n de Riessende wiewe trechte asse ne nieje mussen mon'n hem'n of ter eene woln loat'n oetwasken. Toen Oa brams Jan dood wes hef zinne dochter nog n zetjen den weenkel voort e'zat meer latei is ter den kleerweenkel in e'kom'n noadet hele- moa vebrok'n wes van Meulenbelt en vuur veerteen daage is 't hele spil of e'braand. Doar woer at non Dolkaamp zin'n weenkel hef wn'n vrooger Grobben, nen skoolmaester en doar- vuur mutter ook a nen Ley'ndekker hem'n e'woond. As buurman harn dee Truu Gaeje dee ook ne vegunnege harn. Toen dee dei- met oetschaej'n, 't lesste zat'n der nog n' poar vrowleu op, heb ze 't hoes vekoch an de Coöperatie, dee ter nen kleerweenkel en ne kruidenierszaake op zat'n. Het volgende hoes ken iej ook neet wier van vrooger, ik bedoele det spil van Oabrams Dika. Atter wat veraanderd en verbouwd is, dan is 't del wa. Ik zeet nog zo, detter aalt en vuural in n' Hoarfs nen hoop maan'n vuur de duure stuen, en lange rieste kloompe. Een zeet non ees eene van de grütste weenkels oet Ries sen, met de huuze van n' Boomleuper, Bol- jantjen en van de Gaeje van Hugo woer at vrooger Smids Toone woon'n, der biej an. Toch mut Oabrams Dika doar aalt neet e'woond hem'n, want doarvuur mutter Mulder- ke, den at later an de oawerkaante ne ween kel en ne vegunnege har, ook a e'weenkeld hem'n. Op n' hook van de Eanterstroate wat non Kaamphoes is, doar zeare wiej vrooger Vliege Jannoa teeg'n, wat toen ook a ne hoarboarge wes. Doar nües haj Mulders Toone ook a ne vegunnege. Den naam Mulders Toone zol wa hear kom'n umdette woarken op de mülle biej Slaghekke. Non is dee vegunneg vot en hef- ter zin'n skoonzünne Haarman ne skoonween- kel. Dan kriege wiej thoes van Schutn Eawt- jan. Det is nog aalt zo e'bleew'n, alleene de groote delnduure is vot. Het hoes woer at ees Beak'n Dike den at nues Schutn Eawtjan woon'n is ook froai veraanderd. zeent at e' heurd hef an Wilm van Kaamphoes en woert at non zin'n zünne Antoon de vegunnege hef. Iej züelt zeg'n wat n' hoarboargen haj doar in den eane? Det kwam ook a duur de beeste moark den doar wor e'heul'n, en iej weet wa biej haandel kwam vaake nen borrel biej te passe. An de zelfde kaante haj nog een cafe, det van Beeldbakkers Bats en Dientje. Dee boern der ook nog n' betje biej. 't Is non nog wa ne vegunnege meer n' groot stukke van 't hoes wordt non ook in e'nom'n duur ne laamp'n weenkel. Wer at non vuuran op de beeste moark is, woon'n vrooger in n' dubbeld hoes Sikkelbein en de Skeeper. Toen de moark veplaatst is, noar woer atte non wordt e'heuln, wor det hoes of' e'brokn. Biej de Scheeper heulnn ze ook nen bok woer at de leu terechte kon'n met n' sik atte bokken. Ook haj der nog 't oole Dolvershoes stoan. Dit is ook vot e'brok'n en dar is wa niej vuur in de plaatse kom'n, woer at lange ne dochter der van hef e'woond. Tot zo veer dan dee kaante van de Groote stroate en n' Smid'n eane. Vuur ak veerder goa met de aandere kaante. wil ik oew ees ne mooie grappe veteln, den ak les heurn. en miej wier te bin'n skeut toen ak zea det ze biej de Skeeper nen bok har e'heuln woer at de ley met n' sik hen gong. Vuur dee tied ko n ze doar in Riessen noarns met terechte en mon ze der met noa Piet Graads half weg Wiern. In Doodnstrüetjen woon'n Pauw'n Slot met zin zuster. Det wes nen skoomaker, en ze heuln der ook nen sik op noa vuur n' betje melk in de koffie. Non gebuurnt op ne goo keer det n' sik bokken, dus Slot mos ter met gangs. Det keek urn nog wa an, want 't wes nen heel'n eane doar noa Piet Graads, meer 't mos ge- buurn, en hee besluet dan ook um dei' 's oawnsmet gangs te goan. Oawerdag kwam der dissen of genegen nog wa is eawn kuijern of n' poar skoone breng'n dee e'maakt mos sen worn. Zoo ook dissen dag en onder dee leu wes ook Jchems Jürre, den atter vlak biej won'n. Noa eawn e'kuijerd te hem'n oawer 't weer en aandere dinge, zeg de Jür re: ..Miej duch at den sik van oew 't ook angeet, ik kan ne hier heurn bleern". ..Gin woonder". kreege tot bescheet, „Den bokket, en doar mur ik van oawnd nog met gangs noa Piet Graads. Det kik miej nog wa an, want 't is nog wa nen heeln eane, en dan mut den bram ook nog neet loop'n wil'n, want 't zeent nog wa eeg'n wiezen. Eegenlijk muj wa met oew baej'n wen, den kan ne eene andriwn" „Och", leut de Jürre zich heurn, „Ak oew doar n' plezeer met kann doo, dan wil ik van- oawnd wal eaw'n met, meer dan leews neet zoo vroo, want ik heb nen hekel um met den sik té trek'n at nog zo lech is". „Aj det woln", zeg Slot, den at al lange bliej wes det te allee ne neet op stap hoow'n, „dan wes det mooi vuur mekoar". Der worden of e'sprok'n det in n' twee doonker met n' sik op stap zoln goan. Zo gezegd, zo gedoan. Toen at de zunne vot wes, stap'n Pauw'n Slot met n' sik an tow, en Jochems Jürre met ne gene in de haand, der achter an op Piet Graads an. 't 't Vol met. n' sik har nog neet zoo veulle kuurn en leup bes, zodet de Jürre nog neet zoo vaake te hulpe hoow'n te kom'n met de gerre. Toen at ze biej Graads ankwam'n. wes Slot, den at det loop'n neet e'wend wes, duur dette n' heeln dag zat, bek of. Piet Graads norken det ze doar zoo laate nog an kwam'n zet'n, want 't wes zowat berregoans tied en non mosse nog knooin met den bok. ..Keerl", zeg de Jürre „Wiej kon'n neet eerder, want van oawnd har re wiej 't pas in de gaate. Norkent meer nin ik zal ow wa biej lüchen". En tot Pauwn Slot; Goa iej meer zo lange noa de kökne, en goat doar zit'n, want aans heb ik voort nog meer las met oew aw wierume goat as met n' sik. Det leut Slot zi'k gin twéé keer zegn, oonderwiel at de Jürre met Piet Graads noa de delle gong'n leut hee zik biej de toafel op nen stool zakken en kreeg nog ne kom me koffie op de koop too. Op de delle harn n' sik en n' bok mekoar nog a gaaw e'veun'n en noa deé tied bleef Jürre nog eawn noa smoezen met Piet Graads. Den har der ees gin zin in wat den um vuursteéln. meer toch kuijern hoe zoo lange, en kuijern konne, det Graads op lessen too gaf. Alleene mosse blauwn det als wat ter van kwam vuur um was. Det wo de Jürre natuur lijk wa en zoo kont gebuurn det n' sik in n' stal gong en n' bok tow an n' haals kreeg. Piet Graats gong noa de kökne, en zae det 't vuur mekoar wes en det Jochems Jürre a boetn woggen. Pauwn Slot betaaln, bedaank'n vuur de koffie en gong noa boet'n um 't tow van de Jürre oawer te nem'n, zoonder non eegenlijk te moarken wat ter an zat en woer te met noa thoe.s hen gong. Zoonder biej zundere weet.'nswo rdigheden kwam ze wier in Doodnstrüetjen an. Slot dee watte dan meaa'o det n' sik wes ia stal, mm dueheitt» Jürre gong vuste noa de kökne woer Slot zin zuster de smorre met koffie kloar har stoan. Eawn doarnoa kwam hee ook de kökne in met de weurre: Geet meer in want n' poar kom'n koffie hew wa vedeend noa zonne Ioppe". Zin zuster geut de koffie in, dee der nog wa n' ekstra kleuntje biej, en moarken toen, det ze gin melk genog har. Gin nood, eawn met pieppütjen noa n' sikTistal, noadet ze ees nog har e'vroag'n, of det wa good wes umdet den sik pas biej n' bok harre wes. „Det heenderd niks", zeg de Jürre, .,Aj det non doot of moarn vroo det maakt niks oet". Oonder wiel stik'ne zo wat van 't lachen. Het doern eaw'n, en toen kwam Slot zin zuster de kökne wier in vleeg'n en ^kreew'n: „Suffers dej zeent, iej hebt baejde ees op 't Veer an e'wes en oew dikke zuep'n vuur aj noa Piet Graads gong'n iej hebt n' bok met e'brach in plaatsen van n' sik". Det besteet nin", zeg zin bruer, „Wiej hebt oonder weg ginnen drüppel draank e'had, en wiej weet wa wa'w met hebt e'brach". „Goat dan hen kiekn" kreege tot bescheet. „Suf fers dej zeent, dan zoj 't zelf zeen". De Jürre zae niks, en woarn zi'k wa um met te goan, meer maak'n gaauw dette vot kwam, toen Slot met zin zuster noa n' siknstal gong'n. Toen Pauw'n Slot in n' stal biej e'locht duur zin zuster, good keek, kreege gaaw in de gaate det Jochems Jürre n' sik en um baej de biej'n bok harre doan. „Zonne smeerge Jürre", skreewne, en vleug noa de kökne, meer zoo ak a zae, de Jürre wes um e'smeerd. Wat non? „Ik wi den smeergen bok neet in 't hoes hem'n", bekken zin zuster. „Iej brengt ne direk wier vot, moarn steenk ter als noa". Pauw'n Slot klaag'n dette zoo meu wes, meer 't hulp um niks hee mos wa wier op n' trad met n' bok, en non alleene. Woer te Jochems Jürre oonderweg wa neet in zi'k zelf, vuur oet hef e'shüel'n mag joos weet'n, meer 't hulp um niks hee zat met de gebakne peern. Toen te biej Piet Graads wier an kwam lea den natuurlijk a in 't berre, meer hee wes neet zoo good of hee mos ter oet kom'n, want Slot how der de roet'n hoaste oet zo ra- meatn deere op de veansters. Graads zea na tuurlijk dette noarns of wus, en ook neet e'moarket har. ..De Jürre", zegge, „heft um vaste lapt toen ik noa de kökne gong um oew te zeg'n det vuur mekoar wes. Hee mut ne toen um hem'n e'ruild en derre met noa wean e'goan." „Woer atte 't um e'flikket hef weet 'k nin". zeg Slot. „meer wier krieg'n doo 'k um wa". Ze ruil'n n' bok wier umme met n' sik en Pauw'n Slot sjokken wier op 't hoes an, woer atte veer noa middernach ankwam. 's Aan- derdaagns lachen de heele buurte zi'k krom um de potse dee Jochems Jürre Pauw'n Slot e'bakt har, en det dee baej'n mekoar in nen bessen zet neet too spreuk'n koj wa begriep'n. Took'n wekke veerder Oetjan. ten. die per radio de opdracht krijgen een in breker op heterdaad te betrappen. Onderweg naar het opgegeven adres raken zij het huisnummer kwijt en bellen het hoofd-, bureau op om nog eens te informeren. Door een toeval komen- zij terecht in een juweliers zaak, waar de inbraak gepleegd wordt. Stan ziet de inbreker aan voor de eigenaar van de zaak, vraagt of hij even mag telefoneren, in» formeert belangstelling naar de moeilijkhe den, die de vermeende eigenaar met de brand kast heeft. Weer buiten gekomen kunnen ze hun wagen niet op gang krijgen. De inbreker komt erbij om een handje te helpen, maar doet tege lijk pogingen om er met de wagen vandoor te gaan. De beide politiehelden bekeuren hem en. gooien het met hem op een accoordje wanneer het hem schikt om zich voor zijn daad voor de politierechter te verantwoorden. Volkomen tevreden gaan zij verder op zoek naar het opgegeven adres. Zij zien een man, die pogingen doet om een huis binnen te ko men, doch die zijn sleutel kwijt is. Het blijkt de butler te zijn, die zonder medeweten van zijn werkgever een wandeling gemaakt had. De twee behulpzame vrienden zullen hem wel even helpen, nemen na verscheidene vruch teloze pogingen een bank als stormram, de deur vliegt open en zij vallen met de deur in huis vande Hoofdcommissaris van poli tie, die aan de carrière van de nieuwbakken speurders een plotseling einde maakt. Vervolgens komen Stan en Ollie, die hun brood verdienen met het schoonmaken van vis op de markt. In contact met een zeekapi tein, die niet genoeg matrozen voor zijn schip kan krijgen, omdat dit schip de naam heeft dat het er spookt. Hij belooft hun een flinke som geld als zij zijn bemanning voltal lig maken, brengt hen naar binnen en gaat aan een tafel zitten bij een stelletje zeelui. Hij neemt een ei en gaat een weddenschap aan met een der mannen, dat hij het ei niet in z'n mond kan steken zonder het te breken. De man probeert het kunstje. Stan geeft hem een klap onder zijn kin en gaat er hard van door, achterna gezeten door de woedende zee lui, die buiten prompt worden opgevangen door mannen van het schip en zo met geweld bij de bemanning worden ingelijfd. Ollie wil even slim zijn als zijn koppelgenoot. maar komt van een koude kermis thuis. In de ver warring van een gevecht komen Stan en Ollie met de geronselde zeelui aan boord van het schip. De kapitein heeft verboden, dat aan boord over spoken wordt gesproken en heeft gedreigd, dat hij de eerste die dit verbod schendt, de nek omdraait. De ronselaars ont dekken het tweetal aan bood en willen zich op hen wreken, er komt een vrouw aan te pas en het eind van dit liedje is, dat Stan en Ollie weer eens in de penarie zijn. Fanthom Harvill maakt een tournee door Spanje met een groep parachutisten, die de monstraties geven. Ze wordt op een beleefde manier ontvoerd door Kolonel Douglas Camp bell en Timothy Webb, die beweren spionnen te zijn voor de Geallieerde Strijdkrachten. Zij zijn op zoek naar de Vuurdraak, een appara tuur die verloren is gegaan boven zee en waarmee men via een electronische impuls' een waterstofbom tot ontploffing kan bren gen. Zij halen Fathom over hen te helpen en op zoek naar de Vuurdraak springt Fathom per parachute uit een vliegtuig boven de villa van Peter Merriweather, sticht brand in het jacht, van de gladde Sergei Serapkin, maakt een adembenemende tocht in een raceboot,' wordt aangevallen door een woedende stier, en uiteindelijk gered door Merriweather. Merriweather doet haar een verrassend re-" laas: de Vuurdraak is geen gevaarlijk wapen, maar een met juwelen bezet beeldje, een van de nationale schatten van Communistisch China. Campbell heeft het gestolen en Merri weather is een detective die door de Chinezen is aangenomen om de Vuurdraak op te spo ren. Campbell is het inmiddels ook kwijtge raakt. Fathom, die niet weet wie ze moet gelo ven, gaat nu zelf op zoek naar de Vuurdraak. Het spoor leidt naar Mike, de hoteleigenaar, die de Vuurdraak in zijn bezit heeft gekregen en voor geen moord terugdeinst om hem te behouden. Maar Mike wordt op geheimzinni ge wijze vermoord en Fathom komt in het bezit van het beeldje. Bruno Stachel, een jong luitenant van de Duitse Luchtmacht in de le wereldoorlog, is er van overtuigd dat er roem voor hem is weggelegd. Stachel wil ten koste van alles de hoogste keizerlijke onderscheiding krijgen: „De Blauwe Max". Meedogenloos vernietigt hij zijn vijand, maar door zijn enorme am bitie maakt hij zich gehaat bij zijn collega's. Generaal Graaf Von Klugermann komt de Blauwe Max uitreiken aan zijn neef Willi, de beste piloot uit Stachel's groep. Tegelijker tijd betuigt hij zijn instemming met de me thodes van Stachel. In het gezelschap van de Graaf is ook zijn knappe jonge vrouw Kaeti. Stachel dingt naar haar gunsten, wordt eerst afgewezen, maar weet haar later te boeien. Een bittere rivaliteit ontstaat tussen Willi, Von Klugermann en Stachel. Na een ldchtge- vecht met de vijand manoeuvreert Stachel zo, dat het vliegtuig van zijn rivaal veron gelukt. en bovendien strijkt hij de eer op voor twee neergeschoten vijanden, waardoor hij de twintig volmaakt, die nodig zijn om de Blau we Max te krijgen. Beatclub Scrible had zaterdag het Henge lose „Faghm" op bezoek. Faghm kwam met, een geweldige show. Het is een feit en bekend dat deze heren eerst „Warm moeten lopen". Dit gebeurde zaterdag ook in Rijssen, 't Was er oorzaak van dat het jeugdige publiek in het begin van de avond, na een kijkje in de zaal de terugtocht naar de deur aanvaardde. Tegen half tien had Faghm de smaak ech ter te bakken. Ze brachten een goede im provisatie van „soul". De „Soul" is een nieuw soort muziek die niet erg populair is in Rijs sen en omstreken. Daar Faghm niet com mercieel wil spelen maar alleen eigen impo- visatie wenst te spelen kon het publiek dit niet waarderen. Het was dan ook geen won der dat de zaal omstreeks tien uur leeg begon te stromen. Maandag (tweede Paasdag) komt de groep „The Counts" uit Nijmegen. Deze groep speelt wèl commercieel, te vergelij ken met de Scouts" uit Beverwijk aanvang; 2.30 uur. 0

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 2