STRALENDE VOORJAARSMARKT WERD GROOT SUCCES Handel en belangstelling bewijzen nut T oezegging van beroep Indrukwekkend optreden van Twen the Zangers ANB viert gouden jubileum VOORTMAN N.V. Paaszangdienst op zondagavond Jpjjdag 12 april 1968 51ste jaargang no. 15 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, Administratie en redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees ƒ2.35 per kwartaal. Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Ook de jeugd was present BONT ssen gunstig Nutsspaarbank GLAASJE CONCURRENT Zondag (le Paasdag) 's avonds van 7-8 uur wordt een Paaszangdienst ge houden in de Ger. kerk Boomkamp. Medewerking wordt verleend door: de heer C. Lugtigheid. liturgie, het meis jeskoor Blijde Stemmen o.l.v. mevr. Lugtigheid, een blokfluitclub, orgel de heer A. Nawijn. De toegang is vrij. Slagerssucces VREDIG EN ZOET Tijdens een dinsdagavond gehouden kerkeraadsvergadering heeft de her vormde kerkeraad van Rijssen een toe zegging van beroep uitgebracht op ds. Voordijk van Mastenbroek. Ds. Voordijk is 32 jaar oud, gehuwd en heeft twee kinderen. Mastenbroek is zijn eerste ge meente. 7'EKENHUISKOSTENVERZEKERING Tel. 2269 b.g.g. 2892 of 05704-257 Vermeldenswaard HIJ LEEFT „Wat goed is komt snel", heeft eens 'n vooraanstaand sportjour nalist gezegd. Deze uitspraak hebben wij vorige week vrijdag van toepassing gebracht op een klein zangkoor. De Twentezangers. Dat ensemble gaf voor het eerst in zijn bestaan een grote uit voering. Er was flair en durf voor nodig geweest om deze uitvoe ring te geven. Het koor bestaat uit zeventien leden. Zeventien Rijs sense heren. Verschillend van karakter, van instelling en van op vatting. Maar met één ding gemeen. Hun hobby. En dat is koorzang. Onder leiding van Gerrit Hulsink zijn ze begonnen. Ze geven nu en dan wel eens medewerking aan een uitvoering. Medewerking. Een paar nummers zingen. Veel, intensief hebben ze gerepeteerd. Waar schijnlijk aardig werk voor de dirigent. Zulke fraaie stemmen. Zo veel liefhebberij voor de vocale kunst. Het koor kreeg een goede naam. In kleine kring uiteraard. Want optreden in een grote zaal brengt risico's mee. En wie zal de eventuele tekorten dekken U gaat uit met Pasen U gaat foto's maken Goed gemikt Harmonie Indrukwekkend Lied der verdrukten Racefiets van Gerard van de Berg gestolen WEEKBLAD VOOR RUSSEN Voorjaarsmarkt maandag 9 april. In de vrieskille morgen met vage contouren van huizen, kerken en fabrieken rijden forse vee wagens de gemeente binnen. Gedaan met de stilte. Terwijl de nacht haar sluiers wegtrekt van de aarde, worden loopbruggen uitgelegd, klinken stampende hoeven en het eerste kla gelijk geloei van een schichtig rund. Het zijn de eerste tonen van een ouverture, waarmee de voorjaarsmarkt wordt ingeluid^ Het beeld van de stad verandert nu snel. De verstarring van een slapende gemeenschap maakt plaats voor het drukke bewegen van mensen en dieren. Op de veemarkt verschij nen de eerste boeren. Verweerde kortge- bouwde mannen met petten, venijnige pijpjes, stofjassen en gele klompen. In Hotel Gijsbers zijn de lichten al op. Het kleed is van de vloer gerold en naar de gang gedragen. Er pruttelt koffie en torenho ge stapels schotels en kopjes wachten op de eerste consumenten. Op de varkensmarkt krijsen gladde biggen met roze snuiten die zij verontwaardigd om hoog steken. Op het plein De Driehoek rond de massieve Ned. Iierv. kerk komt een ander soort bedrijvigheid op gang. Marktkooplieden met rode slaapogen, leggen zeilen uit op het wegdek en versieren het plein met bergen kleu rige lapjes, borden, potten, bloemenzaden en alles wat tot een plattelandsmarkt behoort. Het wordt een mooie dag vandaag. Een ble ke zon die de laatste schemering wegdrukt achter de horizon krijgt kleur op de wangen en geeft warmte aan de ontwakende wereld. Is het niet een merkwaardige zaak dat de voorjaarsmarkt van Rijssen een kwijnend be staan lijdt? Hoevelen in de grote stad en zelfs uit het buitenland zouden dit bonte tafereel van nabij willen beleven? Is het daarom niet verheugend dat er mensen zijn die deze markt willen houden? De markt komt op gang. De boeren keuren het vee met de bedachtzame blik van de kenner. Wat voelen zij, wanneer zij hun pezi ge duimen in de rug van een rund druk- De dreigende ontslagen in de baksteenin dustrie zulen naar het zich op dit moment laat aanzien niet worden gerealiseerd in de Twentse ondernemingen in deze bedrijfstak. De situatie ziet er in het oosten van het land gunstig uit. Alleen de firma Scholten in Oot- marsum liet ongeveer 14 dagen geleden alle 12 personeelsleden afvloeien in verband met het stopzetten van de produktie. Deze men sen vonden elders meteen werk. Met name de vier fabrieken in Rijssen met een totale personeelsbezetting van honderd mensen draaien goed. En gezien de orderpo sitie voor de toekomst verwacht men geen in krimping van het aantal arbeiders. Men ver vaardigt in totaal zo'n dertig miljoen stenen per jaar; die voor het grootste gedeelte in Twente, maar ook in het aansluitende Duitse grensgebied worden afgezet. De Twentse steenprodukten vinden boven dien gretig aftrek vanwege de kleur en dê kwaliteit. De samenstelling van de grondstof (de klei in de omgeving van Rijssen) vindt men zo niet overal en juist deze bewerkstel ligt de zo gewilde dieprode tint van de stenen. De ontvangsten over de maand maart be droegen aan giro en inleggingen spaarbank op het postkantoor Rijssen een bedrag van f. 2.009.495,55 en de uitgaven f. 480.090,90. Er kon een voordelig saldo worden genoteerd v«i 1 1.529,404,65. ken? In welk opzicht onderscheidt 'zich de ene pony van de andere? Wij vragen het een deskundige. Hij kijkt ons aan en zegt: „Koop toch zo'n ding man. Het is een echte merrie met papieren en een jaar oud". De paarden en paardje» voelen zich nog niet thuis tussen dekhuizen. Schrikachtig luisterden zij naar de gelui den van de eerste claxons. Zij veren niet de achterbenen omhoog en briesen om redenen die wij niet kennen. De runderen met dro merige ogen zijn de vertegenwoordigers ven de domme gelatenheid. Zij loeien om beurten en schuren hun donkere koppen over de stalen hekken. De eerste handen klappen in elkaar. Loven en bieden, aanprijzen en afkeuren in het stug ge Twentse dialect. Runderen en pony's wor den gepresenteerd alsof het Perzische ta pijten zijn. Wat zeggen de kopers en verko- pes tegen elkaar? Dat de dieren goed in hun vlees zitten, dat zij stevig op hun benen staan of praten zij over de gebitten waar zij met vereende krachten hun vingers tussen wrin gen? In Hotel Gijsbers is het startsein al lang gegeven. In hoog tempo worden dampende koffie en kleine glaasjes met sterk vocht aangevoerd. Als stadsmens griezel je van de gedachte om acht uur 's morgens 'n borreltje te nuttigen. Het beeld van de gelagkamer zou elke kunst schilder tot nijvere arbeid bewegen. De ka rakteristieke boeren, stok tussen de knieën, roerend in hun glaasje, druk gebarend met hun sterke handen, smokend uit hun j pijpje. Van verre komen nu de vrouwen. Zij voe ren grote tassen mee voor de lapjesmarkt. Hun ingehouden kooplust ontlaat zich wan neer zij met de bergen slopen en stoffen wor den geconfronteérd. Voor hun netvlies zien zij de toekomstige jurkjes en bloesjes die uit de lapjes zullen ontstaan. Intussen zijn ook de kelen van de standwer kers op temperatuur gekomen. „Hier staat", zo schreeuwt er één, „hier staat de concurrent van V. en D." Zijn buurman zet flesjes met een donkere vloeistof voor zich neer. Hij kijkt omhoog naar een straaljager en roept: „daar gaat er weer een met vredes- bommen. De donkere flesjes schijnen een re medie tegen rheuma en andere kwalen te zijn. Hij prijst zijn waar aan met zwier en snuift minachtend over de kwaliteiten van de medische stand. Een vrouw aarzelt bij een servies dat uit gespreid op straat ligt. „Koop het maar", zegt de koopman, „als je bij de kruidenier komt moet je eerst een boekje invullen". Er verschijnt een muzikant op de markt. Een beetje achteroverhellend sloft hij met zijn accordeon langs de kramen en trekt on bestemde melodieën uit zijn instrument. Elke melodie draagt het kenmerk van de ,,un- vollendete", want de muzikant is ook een za kenman. Marktmeester Stevens heeft een tevreden uitdrukking op zijn gezicht. De voorjaarsmarkt beleeft een ongekende drukte. Alle straten in de binnenstad staan volgepropt met auto's. Steeds meer boeren schuiven met kromme tred langs elkaar heen. Zij tikken met hun stokjes op de ruggen van de beesten, krab ben onder hun pet en vragen zich kennelijk peinzend af of zij zullen kopen of niet. Voor Ter gelegenheid van de opening van een nieuw slachthuis in Zwolle was een slagers- vakwedstrijd uitgeschreven waaraan door twee Rijssense slagers werd deelgenomen. De fa. Huiskes behaalde met een inzending rookworst de ereprijs, evenals met leverkaas en boterhamworst. Slager Baan (v.h. Lohuis) behaalde met zijn inzending grove rookworst eerr le prijs en met boterhamworst een eervolle vermelding. hotel Gijsbers staan de glanzend rode trek kers als een peloton soldaten op linie. Op de varkensmarkt liggen de biggen lijf aan lijf te soezen in de zon. Het tafereel is vredig en zoet. Marktmeester Stevens zegt dat er levendige handel is, maar cijfers over de aanvoer heeft hij nog niet. „Jongens en meisjes uit Rijssen en wijde omgeving hebben alleen belangstelling voor de pony's, die elkaar met heftig tempera ment belagen. Rijssen ademt nu een sfeer van gezelligheid. Op de lappenmarkt worden fa miliedrama's uit de doeken gedaan, op de vee markt is er slechts één gesprek: de handel. De rijkspolitie is nu zover dat zij het toene mend aantal auto's naar de trottoirs dirigeert. Het nut van de Rijssense voorjaarsmarkt is overduidelijk bewezen. Op het moment dat wij dit schrijven is de markt nog steeds in be weging. In onze oren klinken nog na het geloei van de koeien, het gehinnik van de paarden, de schorre stem van de standwerker en de slor dige deuntjes van de accordeonist. Door de microfoon een stem die roept: „wil meneer Stevens naar de Waag komen?" Zou hij de cijfers van de aanvoer hebben? Een mild voorjaarszonnetje bescheen de Rijs sense huisvrouwen die de „lapjesmarkt" op het Driehoeksplein bezochten. De handel was geanimeerd, al lijkt het deze pony's betrekkelijk koud te laten. ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Het centraal bestuur van de sportvereniging Sportclub Rijssen ontving een brief van een niéuw op te richten gymnastiekvereniging uit Poortugaal. Deze wilden tevens een volley- bal- en andere afdelingen oprichten. De oprichters vroegen om een afschrift van Statuten en Huishoudelijk Reglement van Sportclub Rijssen. Een en ander op advies van de Nederlandse Sportfederatie (N.S.F.) Daar hangt Hij nu, Gods eigen zoon, Aan 't ruwe kruis, een doornenkroon Bedekt Zijn hoofd, het volk dat spot: Kom af van 't kruis, Gij zoon van God. Gij Jezus, toon ook nu Uw macht, Uit Jezus' mond klinkt 't: 't is volbracht. Zijn vrienden nemen 't lichaam af En leggen het in Jozefs graf. De vijand ademt opgelucht, Gevaar wordt nu niet meer geducht, Nu zijn ze de verrader kwijt Die 't volk van Isr'el heeft misleid. Soldaten staan bij 't gaf op wacht. Stel dat Zijn vrienden in de nacht Zijn lichaam stelen, dat men aan Het volk vertelt: Hij 's opgestaan. Wie zoekt Gij vrouwen, Jezus?, ziet Zijn ledig graf, Hij is hier niet, Aanschouw het wonder, Jezus leeft, Zie hoe Hij overwonnen heeft. Hij heeft de dood teniet gedaan, Heeft voor Zijn volk de schuld voldaan, Hij, Jezus, zo bespot, veracht, Stond op uit 't graf door eigen kracht. Ja, Jezus overwon de dood, Een wonder zo oneindig groot, Maar 't grootste wonder is als Gij Het weten mag, 't was ook voor mij. J. Rozendom, Bijssen. Tóch bleef men zich bezinnen op een vraag. Zullen we geen grote stap durven wagen. Wikken en wegen. Voor en tegen. Tot de knoop werd doorgehakt. Het bestuur van het ADVERTENTIE CONTROLEERT U CAMERA GRATIS De afd. Rijssen van de Algemene Neder landse Bouwbedrijfsbond (A.N.B.) aangeslo- bij het N.V.V. viert a.s. zaterdag haar gou den jubileum. In hotel Gijsbers zal een re ceptie worden gehouden en voor de leden is een feestavond gepland die op 19 april zal plaatsvinden in het Parkgebouw te Rijssen. De afd. Rijssen van de A.N.B. die vooral na de oorlog een grote activiteit heeft ont plooid heeft, zo weten de huidige jonge be stuursleden uit overlevering, een geschiede nis met ups en downs achter de rug. Veel of ficieels ligt er uit de voorloorlogse jaren niet vast omdat het archief in de oorlog verloren is gegaan. Daarom zijn vele interessante we tenswaardigheden nauwelijks te controleren maar niettemin zijn de huidige bestuursleden unaniem van mening dat de afdeling in het verleden belangrijk werk ten bate van de bouw vakarbeiders in Rijssen heeft verricht. Ve len komen met hun problemen op het spreek uur dat iedere maandag en vrijdag in het (eigen) gebouwtje aan de Arend Baanstraat wordt gehouden. Met dankbaarheid wordt door het bestuur terug gezien op het vele werk dat wijlen de heer H. Brugge voor de afdeling Rijssen heeft verricht. Dat het bestuursgebouw (verenigingsge bouw) achter zijn woning aan de Arend- Baanstraat is gebouwd is geen toevalligheid. Wijlen de heer Brugge is vele jaren plaat selijk vertegenwoordiger geweest, een func tie. die en veel werk en veel verantwoorde lijkheid met zich meebracht. Hij en de heer J. Dannenberg nog steeds voorzitter van de A.N.B. Rijssen hebben na de oorlog een groot aandeel gehad in de le denwerving. Aanvankelijk had men slechts een 30 tal leden, maar geleidelijk kon dit worden opgevoerd tot tegen de 200. Thans heeft de afdeling 240 leden een aantal waar op het huidige bestuur wel enigszins trots is. Tijdens de z.g. bestedingsbeperking in 1954- 1955 daalde het ledental met 30 pet, waarna het bestuur besloot het belang van het geor ganiseerd zijn opnieuw onder de aandacht te brengen. Na 1 jaar waren praktisch alle le den die hadden bedankt weer in de ledenad ministratie opgenomen. Het huidige bestuur bestaat uit de heren: J. Dannenberg, voorzitter, S. Baan secretaris, J. Janssen penningmeester, H. Nijland 2e penningmeester, H. J. Ditsel 2e voorzitter, H. Agteresch (leider jeugdwerk), H. J. Nijland en W. Ligtenberg. koor(tje) besloot contact op te nemen met The Shepherds. Een bekend trio. Helen Schaap met twee broers. Zo'n bekend trio is duur. De Twentezangers hadden geluk. Reeds in de voorverkoop bleek dat ze goed gemikt had den. Dagen voor de uitvoering waren de kaatjes uitverkocht. Een groot geluk, bij de onverwachte pech. Want dat was het toch wel toen bekend werd dat Gerrit Hulsink aiek was. Zorgen voor het bestuur. Zorgen voor de Twenthezangers. De dirigent de heer J. Bril bleek de reddende engel te willen zijn. Hij wilde het Rijssense koor dirigeren. Slechts enkele repetities waren mogelijk. Het moest. Het kan zei de heer Bril. En toen was het dan zover. Een volle zaal. The Shepherds keken verwonderd toen ze de zaal van het Parkgebouw binnenkwa men. Het zijn artisten die overal in het land optreden. In mooie zalen. Maar ook in café zalen en in aftandse gebouwen zonder enige accoustiek. Enthousiast bereidde het trio zich voor. Het Rijssense koor concentreerde zich scherp. Nerveus? Ja, kan het anders. Dan die ene stem uit het koor, die zegt: Jongens, we geven alles wat we hebben. Dan dat mooie Kaljinka en die prachtige Oud-Hollandse liedjes. Wat een prachtig en semble. Wat een harmonie. Zangers van an dere koren (van grote koren) kijken elkaar aan. Hoe is 't mogelijk. Wat een „sound". Dan The Shepherds. Geroutineerd. Prachtig op elkaar afgestemd. Uitgekiende begeleiding. Mooie nummers. Denk aan „Over de horizon" en „Michael row the boat ashore". In de pauze tevreden mensen. Mensen die met bewondering over The Shepherds en over de Twentezangers spreken. In Rijssen is toch wat te bereiken. In Rijssen zijn toch nog mo gelijkheden op cultureel gebied. Rijssen bi plotseling een koor rijk, dat nog veel van zich zal doen horen. Natuurlijk, ze moeten be kendheid krijgen. Ze moeten gecoached wor den. Maar die jongens kunnen meer bereiken. Kunnen ze een grammofoonplaat maken? Kunnen ze (om te beginnen) voor de Rono optreden? Vragen. Inderdaad Maar een be wijs dat hun optreden is ingeslagen. Dan is het kopje koffie op. Het glas leeg. De gong. Het tweede deel van de avond begint. Weer maken de Twentezangers een uitste kende indruk. Evenals de Shepherds. Die zin gen „We shall overcome". „We walk hand in hand some day". Eens gaan we hand in hand. I do believe we walk hand in hand some day. Indrukwekkend. Juist nu. Toevallig nu. Men denkt aan die grote onvergetelijke leider van de zwarte Amerikanen. Aan ds. Martin Luther King. De zaal zingt mee. De negro spirituals sluiten mooi aan bij het lied der verdrukten. De mensen voelen dat aan. Maar men blijft met bewondering luis teren naar die Rijssense jongens, die plotse ling als een ster flikkeren aan het donkere culturele firmament van Rijssen. Vertegenwoordigers van de culturele raad zullen dat ook hebben ervaren. Het college van burgemeester en wethouders, niet. Geen van deze autoriteiten heeft aan de uitnodiging van de Twentezangers gehoor gegeven* Jamer. Want als deze Twentezangers eens subsidie aanvragen, dan weet het college niet, wie de Twentezangers zijn. De volle zaal weet het wel De Rijssense wielrenner Gerard v.d. Berg, die deel uitmaakt van de wielerploeg van het Dagblad van het Oosten/Sinalco is, nu het wie- Ierseizoen in volle hevigheid ontbrandt, in ern stige mate gedupeerd. Na afloop van een wedstrijd in Essen in Duitsland, in het afgelopen weekeinde is zijn racefiets gestolen. Gerard v.d. Berg had na de wedstrijd zijn fiets bij een schoolgebouw neergezet. Toen hij, na zich gedoeched te heb ben, terugkwam, bleek het vederlichte karre tje te zijn verdwenen. De Rijssense coureur had de fiets (waarde zevenhonderd gulden) nog maar een seizoen in zijn bezit. De politie in Essen heeft van de daders nog geen spoor kunnen ontdekkeau

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1