Gewaardeerde uitvoering van D.O.S. in overvol Parkgebouw Bekende hengsten op grote voorjaarsmarkt Confectiefabriek HEKA dit jaar veertig jaar Postduiven liefhebbers kweekstation „De Witte zagen Molen I wente Zangers vanavond met trio „The Shepherds" Beheerste demonstraties PyfOl Iioticg AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Kievietsajer Prog ramma werd vlot afgewerkt Comité gevormd voor carillon in Schildkerktoren Weth. Scholman sprak voor A.R. over gemeentepolitiek MEDISCHE DIENST Modern winkelpand in de Esstxaat Stokmansveldweg wordt 19 april aanbesteed Huisvuil nu in plasticzakken Geen wijziging in liet bestuur van de oudstrijders Feest achter in het najaar H. j. van Heek was dinsdag 65 jaar Op initiatief van vier winkeliers Bijna 4000 duiven in de volières ZAAL REEDS UITVERKOCHT Meer gespaard dan terugbetaald Eerste optreden belooft succes Vrijdag 5 april 1968 51ste jaargang no, 14 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Noorderkerk beroep l 2e predikant zaterdag VOOR RUSSEN De jongens- en meisjesgroep van de gymnastiekver eniging D.O.S. voert de Driekus- namdans uit. De gymnasten oogst ten hierbij veel De gymnastiekvereniging DOS is nog steeds letterlijk en figuurlijk een levendige vereniging. Dat bleek dinsdagavond op de uit voering gegeven in het Parkgebouw die in alle opzichten een geslaagd evenement is geworden. Het is natuurlijk een hoogtepunt voor de in meerderheid jeugdige leden, die in de zekerheid dat ouders of familieleden in de zaal zitten opvallend goed hun best doen. Die ouders en familieleden waren er dan ook. De Parkgebouwzaal was geheel bezet. Voor een liefhebber van goede gymnastiek is zo'n verenigingsuitvoering natuurlijk ook een gebeurtenis die waard is om naar te kij ker;. De kleintjes naast vader of moeder in de zaal moeten zich noghl eens ver plaatsen. Dat men die onrustige sfeer op de koop toe moet nemen is duidelijk. DOS is nog steeds een bloeiende vereniging. t>e gymnasten staan onder de (goede) leiding van de heren v.d. Goeten en Vah Beek en vayi mej. Veenstra. Er heerst een goede op vatting en discipline in alle groepen en er Om tot realisering van een carillon te kun nen komen in de nieuwe toren van de Schild- kerk, werd dinsdagavond in hotel Weitering een voorlopig comité gevormd. Donderdag 18 april zal dit comité in vergadering bijeenko men in het gemeentehuis. Dan zal worden vast gesteld wat de meest doeltreffende manier is om aan geld te komen voor een klokken spel. Architect Th. G. Verlpan uit Zwolle (de ont werper van de nieuwe toren) woonde de ver gadering bij. Hij gaf een uiteenzetting over de bouw van de toren. Bijna driekwart van de toren, geheel uit (weerbestendig hout), zal gereed komen in de werkplaats. Met behulp van een kraan zal de toren waarschijnlijk be ging '69 op haar plaats worden gezet. Burgemeester C. B. J. Landweer vertelde hierna over een carillon, waarbij de prijs va rieert van f. 50.000 tot f. 60.000. De nieuwe toren wordt gefinancierd uit het Dokter Stokkerfonds, dat alleen mag worden aangesproken voor eventuele stadsverfraaiing. Ook de beide wethouders en een drietal raadsleden waren op de vergadering aanwe zig. werden prachtige staaltjes van gymnastiek en turnen geleverd. Er was kennelijk veel aan gedaarv om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De diverse programma-onderdelen kwamen er uitstekend uit, waarbij de heer G. Kaspersma voor een verantwoorde pianobe geleiding zorgde. Bewonderenswaardig is steeds hoe de lei ders (en leidster) steeds weer weten te ko men tot een levendige presentatie van een voudige tot wat moeilijkere gymnastiek. Het werk van de dames en heren op de lan ge mat oogstte veel bijval. Ook de jongens oefening ,,laag rek" werd fraai uitgevoerd. Evenals in het verleden beschikt DOS in de ,,Het verwezenlijken van de plannen in een gemeente hangt af van de financiering die het Centraal Financieringsfonds verstrekt", aldus wethouder J. A. Scholman op de ledenverga dering van de A.R.-partij .Nederland en Oran je" in gebouw Jeruël. De wethouder sprak voor een matig aan tal belangstellenden over gemeentepolitiek. Hij achtte samenwerking tussen de gemeen ten onderling van groot belang. Als voorbeeld stelde hij: het storten van huisvuil en het woonwagenprobleem. Aan de hand van dit onderwerp werden een aantal vragen ge steld. Bij de bestuursverkiezing werd voorzitter H. N. Hóllander herkozen voor de tijd van vier jaar. Tijdens de vergadering werd de algeme ne beschouwing die het A.R.-raadslid Borg huis hield, op de pasgehouden begrotingsver gadering voorgelezen. In verband met het feit dat ds. C. van de Poel van lerseke bedankte voor het beroep naar de geref. gemeente Noorderkerk, heeft de kerkeraad van genoemde gemeente een tweetal samengesteld. Zaterdagavond zal in een ledenvergadering één van de twee predi kanten t.w. G. Zijderveld van Middelburg en J. Karens van Nieuwkerk, worden beroepen. De directeur van gemeentewerken, de heer H. N. Hollander is voor de komende examens aan de UTS te Hengelo, aangewezen als rijks gecommitteerde. De examens beginnen de volgende maand. Uit de diverse aanvragen om inlichtingen en standplaatsen op de grote voorjaarsmarkt kan geconcludeerd worden dat deze markt erg in trek is en zo het nu lijkt zullen er veel runderen, varkens, maar vooral paarden en pony's worden aangevoerd. Vorig jaar was de rharktcommissie al te vreden, toen er 300 koeien en 350 paarden werden aangevoerd maar de indruk is nu dat deze aantallen dit jaar veel hoger zullen lig gen. Ook de aantrekkelijkheid van de markt zal verhoogd worden door een hengstenshow, waar vele zeer goede hengsten te zien zullen zijn. Het feit dat uit Blodel, Assen, Apeldoorn, Elburg en vele andere plaatsen uit de om trek inlichtingen zijn gevraagd bewijst wel dat deze markt in heel het land bekend is. De gevoerde reclame-actie zal daar wel niet vreemd aan zijn, maar meer nog de goodwill die vorig jaar is gekweekt, werpt nu zijn vruchten af. Nog steeds komen er berichten van dekstations binnen of zij hun hengsten ook mogen showen. Zo komt de heer Jansen uit Ambt Delden met twee gepremieerde hengsten en wel een Welsh hengst, oud 5 jaar met stokmaa-t van 1.40 m. Deze bruine bles heeft witte achterbenen en behaalde op de Centrale keuring in Utrecht een le pre mie. Hij staat ingeschreven onder de naam Arnout van Thamen. Verder komt Wiegbold Hfk 18 van hetzelfde dekstation. Deze Haflinger is, 4 jaar <md, vos- bles met witte staart en manen en wme ach terbenen is zeer geschikt zowel voor het rij- als landbouwtype. Van het dekstation Rottink te Borne komt de Welsh-stamboek- en A. premie-hengst ,,Revelney". Deze hengst is van Engelse bloe de, is bruin met zwarte staart en manen met een kol en witte achterbenen. Verder komt van dit dekstation de Shet- land-premie-hengst ,,Ysbrand" van de Zwa luwstraat, die in 's-Hertogenbosch gepre mieerd werd. Van de Welsh ponyfokkerij Wagemans te Albergen komt de Welsh pony hengst Sectie B. Weston Sandpiper 5249" een vosbles met witte staart en manen en de hengst Sectie A. TIJ Ucha Dee 242 een elegante schimmel. De markt vangt aan om 7 uur, om kwart voor 9 zal de markt officieel worden geopend. Om 9.30 uur wordt er gekeurd naar de leef tijdsklasse en om 11 uur begint de hengsten show. getrainde groepen over enkele turners prestaties weten te leveren die ver boven de middelmaat zijn gelegen. Daardoor wordt een uitvoering als deze een bijzondere gebeurtenis, waarvan met volle teugen kan worden genoten. DOS kan op een goed verzorgde en op behoorlijk peil staande uitvoering terug zien. De medische dienst voor het komende week einde zal worden waargenomen door dokter G. A. Huisman, Boomkamp 23, telefoon 2563. De veeartsenijkundige dienst wordt waargeno men door dokter H. Picard, Eikenlaan 14, Wierden, telefoon 05496-1298. ADVERTENTIE 1 smetteloos zu huid zuiver Op de hoek Esstraat-Noachstraat zal bin nenkort een nieuw, modern winkelpand ver rijzen van schoenhandel J. Schooten. Het be staande woonhuis met werkplaats zal worden afgebroken. Het nieuwe pand is geheel aan gepast aan de zaken die hier in de toekomst zullen worden gebouwd. De ring Esstraat - Walstraat ligt in de sa nering van de binnenstad. Een aantal woningen aan genoemde straten zijn door het gemeentebestiVr reeds aange kocht. Het nieuwe pand van de heer Schooten, krijgt een winkelruimte van ongeveer 45 m2. Op de benedenverdieping is tevens een werk plaats, groot 18 m2 en een woonkeuken, gesi tueerd. Een leufel boven de etalages, be schermt de koop- eh kijklustigen tegen regen. Het plan werd ontworpen door architect H. Voortman uit Rijssen. De schoonheidscommis sie heeft haar goedkeuring inmiddels verleend. Verwacht wordt, dat de goedkeuring bin nenkort zal afkomen. Vrijdag 19 april, zal op bureau 'gemeente werken de aanbesteding plaats hebben van de verharding van de Stokmansveldweg. Ook zal binnenkort de aanbesteding plaats en die weggedeelten in het Middelveen. Mo- hebben van de verharding van de Akkerdijk menteel wordt de verzwaring van de riole ring in de bebouwde kom aanbestedingsklaar gemaakt. De Wattstraat in het industrieter rein zal binnenkort over 60 meter worden verhard. Het gemeentepersoneel, de raadsleden en de politie, hebben bij wijze van proef, twintig plasticzakken gekregen waarin het huisvuil kan worden verzameld. Bij het verstrekken van deze (140) plasticzakken werd tevens een instructiekaart uitgedeeld. De proef gaat over een tijd van drie maand. Het ligt in de be- peling, wanneer dit systeem goed bevalt, de ^ilnisemmers te vervangen door zakken. Plasticzakken, goed dichtgebonden, zijn ge makkelijker te hanteren meent men. Op een geleide-formulier moeten de ervaringen of be vindingen worden bijgehouden. De Bond van oudstrijders zal evenals voor gaande jaren, de oorlogsslachtoffers weer her denken op 4 mei. Op de graven zullen kran sen worden gelegd. Dit werd woensdagavond besloten in de jaarvergadering van de vereni ging, die werd gehouden in café Struik, onder voorzitterschap van de heer J. Rozendom. Als afgevaardigen naar de herdenking op de Grebbeberg, werden de heren G. J. Ligten- berg en H. Dangremond aangewezen. Uit het jaarverslag van secretaris J. Bran- driet, bleek dat de vereniging momenteel 150 leden telt. Penningmeester B. J. Brinke had een batig saldo overgehouden in het afge lopen jaar. In het bestuur kwam geen wijzi ging. De aftredende heren J. Rozendom en W. Rozendom werden bij acclamatie herko zen. De heer Slettennaar werd in de kascom- missie gekozen in de plaats voor de heer J. Rosman. ADVERTENTIE ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 ol 05704 257 Tien kievietsjer har Getjan, En det noar twee uur zeukng, Hee knupn z' in zakdook, 't minste kaans Det um de jer breukn. Getjan den har nen bessen dag, Al was 't nen hoo^ geluk, Hee buurn, hee zol 't neet hooge rekng, Toch vaste twee gueln 't stuk. i En vuur det geeld kon hee dan wier Vuur poasken ajer haaln, En loa' k, zoo dach hee, non 's vuur 'n Twee dupjes munn betaaln. Hee fietsen op de kükngne an, Det har hee rap verdeend, Vanmoarn har Jenne nog ezeg: 'k Wed daj gin jer veendt. Getjan den deer de duure lus, Non Jenne, kiek eens an, Tien kievietsajer, astoebieef, Iej leengt het toch Getjan. Getjan den 'n zakdook lus wol knupn, Um Jenne te loatn zeen Det hee dr tiene har, den bleef Oams achter zitn met 't been. Dóar learn de jer op de matn, Nee, 't war gin ajer mear, De kievietsjer dee warn non Alleene nen gein plear. Dee twenteg gueln dee gung Getjan Zin nueze snue verbiej, Getjan den is met poasken niks Goodkooper oet dan wiej. J. Rozendom, RIJSSEN. Achter in dit jaar viert het confectie fabriek HEKA het veertigjarig bestaan. Het jubileum zal niet ongemerkt voor bijgaan. In welke vorm dat het feest wordt gevierd is nog niet bekend. MSfn Een groep post- duivenhouders, kijkt met belang stelling naar de talrijke duiven in de volières, die wel gewend zijn aan bezoek. In dit gedeelte van het kweekstation zit ten de ,Tourniers'. Op de achtergrond is de „Witte Mo len" nog net zicht baar. Zaterdag hebben een aantal leden van de postduivenvereniging „Het Lucht- vermaak" met enkele leden van „De Reisduif" en „De Zwaluw", een bezoek gebracht aan het kweek- en voerstation De Witte Molen in Meeuwen (N.-B.). öm zeven uur vertrok het gezelschap met volle bus vanaf het clublokaal aan de Marij- kestraat. In uitstekende stemming ging de tocht naar het Zuiden. Na één keerde hebben gepauzeerd, werd de reis voortgezet tot aan Meeuwen. Hier werd het gezelschap opge wacht door de heer Vos, één van de directeu ren van het kweekstation. Vervolgens bezich tigde men de kweekhokken met volières, waarin ongeveer 4.000 postduiven, verschil lend van ras zaten opgesloten. De duivenhouders konden hier hun hart op halen. De heer Vos gaf tekst en uitleg over het koppelen van de duiven. Vervolgens be zichtigde men de fabriek. Een broodmaaltijd, aangeboden door de di rectie van de Witte Molen, besloot de excur- Twee jonge duiven, die gratis werden ver loot, kwamen in het bezit van de gebr. Spra- kel. Het gezelschap aanvaardde in de middag onder prachtige weersomstandigheden de thuisreis. In 's-Hertogenbosch werden de dui- venliefhebbers weer „gelost". Velen maakten van de gelegenheid gebruik de prachtige Sint Janskerk te bezichtigen. In Klarenbeek werd de dorst nog een keer gelest. Om tien uur arriveerden de postdui- venhouders 's avonds weer in Rijssen. Het uitstapje werd georganiseerd door de winkeliers A. J. van de Willege. F. Tusveld, mevrouw Broekhaar en G. J. Ligtenberg uit Rijssen. „Ik kan U nog niet vertellen op wel ke manier het feest zal worden gehou den. Natuurlijk hebben wij plannen gemaakt, maar die moeten allemaal nog uitgewerkt en nader worden bezien", vertelt ons de direc teur van de confectiefabrieken Van Heek en van de Zeeuwse confectie-industrie, de heer H. J. van Heek, die afgelopen dinsdag 65 jaar is geworden. Ofschoon hiermee dus de pensioengerechtig de leeftijd werd bereikt, zal de sympathieke en bijna witgekuifde directeur nog geen punt achter zijn werk zetten. ,,Ik blijf rustig doorwerken. Het intensieve werk heb ik echter doelbewust overgedragen. Ik voel mij nog wel erg vitaal, maar je moet het werk op 'n bepaalde leeftijd natuurlijk minder maken", vertelt ons de heer Van Heek, die een prachtige carrière maakte en van kleermaker uitgroeide tot directeur van een gezond bedrijf. Wilskracht, gepaard gaande met een ge zond verstand en hard werken, waren de fun damenten waarop de heer Van Heek zijn dy namisch bedrijf bouwde. Tientallen modinet- les uit Rijssen en omgeving werken met ple zier in het moderne atelier. ,,Ik heb veel moeten dirigeren om succes te kunnen boeken. Het is me gelukt", zegt de directeur, die het erg jammer vindt, dat zijn beide zoons nog geen interesse tonen in de textiel, zodat hij geen opvolger heeft, althans voorlopig niet. „Ik heb mij er al bij neergelegd, maar het is wel jammer. Ze hebben beiden de kans, maar zoals het zich nu laat aanzien, geloof ik niet dat ze het van mij zullen overnemen", vertelt ons de heer Van Heek, die samen met zijn vrouw in Almelo woont. Drie dochters en een zoon zijn getrouwd. Eén zoon woont in Amerika en bouwt daar aan een toekomst. Naast zijn dagelijkse werktaak, vervult de heer Van Heek nog talrijke andere functies, o.a. als lid van de provinciale staten voor de AR, bestuurslid van de soc. werkgeversbond voor de confectie-industrie, bestuurslid van de prot. chr. werkgevers enz. „Functies, die zo veel werk met zich meebrengen dat mijn hob by's (wandelen en lezen) er vaak bij inschie ten.' In 1928 begon de hèer Van Heek zijn bedrijf in Almelo en kwam in 1946 naar Rijssen, waar de zaak uitgroeide tot een flinke fabriek, die voor enkele jaren opnieuw werd uitgebreid. Behalve in Rijssen heeft de heer Van Heek ook fabrieken in Deventer, Goor en Hooge- veen. ln de maand maart werd bij de Nutsspaar- bank Rijssen ingelegd een bedrag van f 575.270.42 en terugbetaald f 518.966.45. In de ze maand werden 84 nieuwe spaarrekeningen geopend. Vanavond zullen de Twente Zangers in samenwerking met The Shepherds, een concert verzorgen in het Parkge bouw. Enkele zangminnenden hebben tijdens de generale repetitie van maan dagavond, hiervan al een voorproefje gehad. Herhaaldelijk werden de wekenlang inge- .«Auriegrri» summers gerepeteerd. Een slechte generale, een goede uitvoering is het algeme ne gezegde. Dit gaat bij de Twente Zangers niet helemaal op. Want de generale repetitie was geenszins slecht. Als het koor zingt zoals maandagavond zullen de zangliefhebbers vol komen aan hun trekken komen. Behalve de Twente Zangers, zal ook het be kende trio The Shepherds optreden, zodat het geheel een bijzonder tintje krijgt. De heer J. Bril uit Delfzijl zal de leiding hebben tijdens de zang. Dit laatste in vejpband met ziekte van de vaste dirigent, de lieer G. Hulsink uit Rijssen. Dat het concert in Rijssen bijzonder op prijs wordt gesteld, blijkt wel, omdat bijna alle plaatsbewijzen zijn verkocht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1