Riant winkelcentrum in uitbreidingsplan Zuid Grote belangstelling op jubileumbijeenkomst SGP Riessen vuur zo n zestig zeuwntig jaor terugge BOEKEN NIEUWS Waarschijnlijk nog dit jaar Ook grote parkeerruimte i Beatgroep „Faghm" komt naar Rijssen In trouwzaal Noorderkerk VEEMARKT Filmclfub Rijssen hield feestelijke jaarvergadering Burgerlijke stand Omgekeerde wereld VOORLICHTING OVER VOEDING m ima WEKRtfKAP ytOCm RIJSSEN 8 Naar alle waarschijnlijkheid zal nog dit jaar een aanvang worden gemaakt met de bouw van een modern winkelcentrum in plan Zuid. Dit winkelcentrum zal worden gesitueerd in de driehoek, die omsloten wordt door de Wilhelminastraat, Van de Broekestraat en H. J. van Opstalstraat. Veel belangstelling op voor j aarsmeubelslio w Hok het precies gebeurd is, weet nie mand, maar op een morgen kwam het uit: de vier zeugen van boer Betz uit Fitzen ten zuiden van Hamburg hadden de beer, die in het dorp wordt gehou den, met een wild zwijn uit het nabu rige bos bedrogen. 44 Prachtige bigge tjes, waaronder enige bruin gestreepte, met. de typische kentekenen van jonge wilde zwijnen waren het gevolg. Deze ongewone mïsstap'van de anders zo bra ve zeugen lokte pers-, radio- en televi sieverslaggevers naar het afgelegen dorp. Het grote wilde zwijn, wiens nach telijke strooptochten door de groente tuinen al lang een doorn in het oog van de bewoners van Fitzen was, werd kort na zijn avontuur door een jager neergeschoten. IÉ SR Hie-r woon n vrooger Kalces Graads n' bekèn'n vol'n Riessender. 3 Op een gezamenlijke vergadering van de Rijssense Middenstandsverenigingen gaf de heer Schippers van het architectenbureau Schippers en Bontenbal uit Den Haag een uit eenzetting over de mogelijkheden en gaf tal van bijzonderheden aan, die de indruk wekten dat hier sprake is van een praktisch groots opgezet winkelcentrum, waarmee men in Rijs sen niet te hoog gegrepen heeft en dat zonder twijfel in een grote behoefte zal voorzien. Of en wanneer met de bouw van het zaken centrum in Rijssen zal worden begonnen, hangt uiteraard af van de belangstelling die van de ondernemerszijde bestaat, maar de heer Slot, sprekende namens de institutione le beleggingsmaatschappij, die opdracht tot de bouw zal geven is optimistisch gestemd. In dit stadium van voorbereiding is reeds voor 75 pet van de aanwezige winkelruimte belangstelling, deels van de zijde van Rijssen- Zaterdag start de beatclub ,,Scrible" het nieuwe seizoen. In verband met het feit dat de groep juist 1 jaar bestaat zal de bekende beatgroep ,Faghm" in onze woonplaats op treden in het St. Josephgebouvr aan de Enter straat. Deze zevenmans formatie is een van de beste groepen uit het oosten van ons land. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat met Pasen een disco-bal zal worden georga niseerd. s« winkeliers, deels van ondemsmeti teutten de stad. Door de Kroon-organisatie sija reeda groot aantal zeer gunstig gelegen eenheden ge claimd. terwijl voorts belangstelling' Is onder vonden van de Shell (quick service), van een bank. van een slijterij, van een Juwelier, een zaak in verlichtingsarmaturen een dames- en heren kapper en anderen. Gepland zijn vijf verschillende eenheden, n.l. van een winkeloppervlakte van 5S1 m2 met een bergingsoppervlakte van de-zelfde af metingen (10 stuks), verder drie eenheden met een winkeloppervlakte van 165,8 m2 met een bergingoppervlakte van 102,6 m2, één een heid met een winkeloppervlakte van 184 mfi met een evenzo grote bergingsruimte en 7 su- permarketeenheden met een winkeloppervlak te van 388,7 m2 en een bergingsoppervlakte van 239,4 ml Deze laatste eenheden zijn ge claimd door de Kroon-organisatie, die momen teel reeds in een noodgebouw gevestigd is in plan Zuid. Het winkelcentrum is architectonisch gezien modern en vooral praktisch van opzet. Er is gestreefd naar een pleinvorming waardoor het een gezellig centrum kan woi'den, terwijl ook gedacht is aan de vorming van een behoertijk grote parkeerruimte. De winkels kunnen aan de achterzijde wor den bevoorraad en ook wat de boven de za ken te 'bouwen maisonettes (23 stuks) en de (11)woningen voor alleenstaanden betreft is gestreefd naar een zo groot mogelijk comfort. De winkels noch de woningen zijn te koop. De heer J. de Jonge makelaarskantoor te &00- geveen gaf een korte toelichting over de mo gelijkheden tot huur zowel voor wat de win kels als wat de woningen betreft. Als inleiding tot de vergadering hield de di recteur van gemeentewerken de heer H. N. Hollander een uiteenzetting over de beteke nis van plan Zuid en was van mening dat een winkelcentrum hier stedebouwkundig gezien alleszins verantwoord was. In verband met het 50-jarig bestaan van de Staatk. Geref. Partij, was don derdagavond een vergadering belegd van de plaatselijke kiesvereniging, in samenwerking met de studievereniging van de SGP. De belangstelling op deze vergadering was bijzonder groot. Nederland moet terug naar de tijd, waar in de bijbal als het fundament van het rege ren werd beschouwd, en waarop ds. H. Kersten de Staatkundig Gereformeerde Par tij baseerde. Daarbij zullen wij in deze moei lijke tijd, met zeer veel tegenstand, stand vastig moeten blijven aan onze beginselen". Aldus de heer P. van der Meulen, uit IJssel- muiden, lid van de provinciale staten voor de SGP, op de jubileumbijeenkomst in de trouw zaal van de ger. gem. Noorderkerk. Voorzitter J. de Rooy sprak een kort ope ningswoord, waarna de heer Van der Meuien sprak over: „De SGP in opkomst en in de bran ding." De heer Van der Meulen behandelde uitvoerig het tot stand komen van de Staat kundig Gereformeerde Partij, die in 1918 het levenslicht zag. Op 24 april had in Middelburg (de baker mat van de SGP) een bijeenkomst plaats, waarin zeer nadrukkelijk de ontevredenheid van het beleid der AR-partij naar voren kwam. Onder leiding van ds. Van Noort werd in de vergadering (waarin acht kiesverenigingen en enkele kerkeraden van verschillende kerkge nootschappen aanwezig waren) de SGP opge richt. Besloten werd deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Als kandidaten fungeerden toen de heren B. Lemans uit Vrie- zenveen en J. Gijzen uit Rotterdam. Na de stemming bleek dat geen zetel was behaald. Dit werd enkele jaren hierna een feit. Beken de Tweede Kamerleden in de SGP waren on der meer ds. P. Zandt en ds. H. Kersten. Uitvoerig schetste de heer Van der Meulen het verloop van de SGP in de afgelopen vijf tig jaar, waarin genoemde partij is gestuit en nog stuit op veel tegenstand. Na de pauze sprak de heer M. Golver- dinge uit Amersfoort over de kleine partij in moderne tijd. „De SGP mag geen struisvogelpolitiek voe ren. maar moet terdege alle facetten die het regeren met zich meebrengt onder ogen zien. De huidige maatschappij mogen wij niet ver lagen tot de tijd van vijftig jaar terug. Wij zijn betrokken bij een periode, die zich steeds meer onttrekt aan God en Zijn Woord", aldus de heer Golverdinge. Hij stelde als voorbeeld de literatuur, met acteurs als Van 't Re- ve, e.a. ,,De politiek die de SGP moet voeren voor het menselijk welzijn, moet gebaseerd zijn op de Bijbel. Waarbij gesteld kan worden, dat Aangevoerd: Runderen 49, Varkens 664, Totaal 713. Prijzen: 24 melk- en kalfkoeien van f 975.- tot f 1300. per stuk. 16 pinken van f 775.- tot f 900.- per stuk. 9 graskalveren van f 475.- tot f 675.- per stuk. 14 drachtige zeugen van f 350.- tot f 425.- per stuk. 650 biggen van f 67.- tot f 76.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel redelijk vlot, prijzen stevig aan de prijs. Zeugen: Handel traag, prijzen staande. Biggen: Handel vlot, prijzen nog op hetzelfde "jveau- het zorgen voor het menselijk welzijn is ver eist, maar dat het zorgen voor het geestelijk welzijn van de mens belangrijker is. Ons moet geen verwijt kunnen worden gemaakt dat de SGP-ers wel ernstig kunnen praten, maar weinig aan maatschappelijke belangen van de mens doen. De politieke arbeid vraagt veel steun en veel hulp in de vorm van ge bed", besloot de heer Golverdinge. Hij was van mening dat God in vroegere dagen de klei ne groeperingen als instrumenten gebruikte voor veranderingen in de maatschappij. Roewei Rijssen in het streekplan Twenthe i« aangewezen als secondaire kern zal het zijn verzorgingsfunctie als centrumplaats zonder twijfel behouden, zo was de mening van de heer Hollander. De verwachting is dat Rijs sen in 1985, 22.000 k 23.000 inwoners zal heb ben. Met de ontwikkeling van het inwoneraan tal i?al het winkelapparaat gelijke tred moeten honden aldus de heer Hollander. De F». Kappert hield in hotel Gijsbers ge- durede drie dagen een grote voorjaarsmeubel- show. Het was de eerste keer dat deze firma een dergelijke show organiseerde en men heeft zeker niet over belangstelling te klagen ge had. Naast een uitgebreide collectie bank stellen, eethoeteen, en wandmeubelen, was op deze wchow ook een aantal originele Perzi sche tapijten te bewonderen. Heel mooi was een wit slaapkamerameuble ment met een bijbehorende kast, waarin men de kleding die men al naar gelang het seizoen nodig heeft, op kan hangen, terwijl de kle dingstukken, die in die tijd niet gebruikt wor den, in een zeer ruim gedeelte bovenin de kast neergelegd kunnen worden. In glasgordijnen was een ruime keus, ter wijl ook de ophangmogelijkheden van over gordijnen gedemonstreerd werden. Da Fa. Kappert verkoopt alles wat maar enigszins met woninginrichting te maken heeft en voor alle woonstijlen kan men er te recht, van klassiek tot ultra-modern. Wel heeft deze zaak zich gespecialiseerd in klas sieke en semieklassieke meubelen, de stijl die het de laatste tijd toch wel wint van de hy permoderne inrichting. Maandagavond hield de FILMCLUB RIJS SEN een bijeenkomst in de kantine van de OMEFA. waaraan in verband met het feit dat dit dt eerste verjaardag van de club was, een feestelijk tintje werd gegeven. In het jaarverslag werd melding gemaakt van de verschillende activiteiten van de Rijs sense amateurfilmers in het afgelopen jaar, terwijl men werd opgewekt om (nog) meer te filmen en te verbeteren aan de filmtechniek. Ook Werd opgemerkt dat het met het leden tal de goede kant uitgaat; de laatste tijd heb ben zich weer verschillende nieuwe leden ook van buiten Rijssen aangemeld. Voor een volle zaal werd het Unic-VIl pro gramma vertoond. dat door de NOVA voor deze gelegenheid ter beschikking was ge steld. De bekroonde films, gemaakt door smal filmamateurs uit verschillende delen van Eu ropa, oogstten enorme bijval De filmclub kan terugzien op een bijzonder geslaagde avond, welke niet weinig zal bij dragen tot de sympathieke naam dia Film club RijSsen" in het afgelopen jaar reeds bij velen heeft verworven. Op 22 april zal men weer bijeenkomen in dt kantine van de OMEFA. om daar de door de leden gemaakte films met onderwerp f,De Fiets" te vertonen en te bespreken. Geboren: Hendrika Hermina dv G. J. Oos- terbroek en H. Jansen, Zuideratraat ff, 18 mrt. Berendina dv J. Lohuis en J. A-gtereseh, Tuin straat 7, 19 mrt.; Marjan, dv. G. H. Baan en F. •etorpper*, Boekweitstraat 6. 19 mrt.; Gerrit Jan, zv. H. J. Baan en G. Rakfcs», Haarstraat 163, 22 mrt.; Jan, zv. A. J. Lubbers en H. J. Scholten, Rau- lus Potterstraat 36, 15 mrt. te Almelo. Ondertrouwd: Geert van BruSntl, 20 jaar, Rijssen, Haarstraat 146 en WiTlemin* Zand bergen, 17 jaar, Rijssen, MolenstalWeg 8, 29 mrt.; Gerrit Hans Davelschot, li jaar, Hengelo (O) Celebesstraat 49 en Johanna Gerda Nieirwen- huis, 21 jaar, Rijssen, Holtentorensweg 22, 22 maart. Getrouwd: Dirk van de Kamp. 98 jaar en Tjeerda Teetske Nauta, 25 jaar, Rijssen, Dan- nenberg 50a. 22 maart; Eric Hendriks, 23 jaar en Gerritdkia Langen- hof, 23 jaar, Bussum, Koekoeklaan 83, 23 maart. Overleden: Cornells Pouw, 70 jaar, ev. H. J. Schreurs, Enterstraat 33a, 19 maart.; Arendina Janhanna Altena. 9 maand, dv. J. H. Altena en G. Teela, Enterstraat Iff, 13 maart te Enschede.; Dirk Gerhard Goosen, 41 jaar, ongehuwd, Wijnand Zeeuwstraat 39, 14 maart te Alme lo.; Hendrik Jan Jassen, 62 jaar, ev. M. A. ven Brussel, Enterstraat 70, 19 mrt. tt Almelo. Een toilet met een afvoer naar boven - hoe vreemd het ook mag kinken - is in de Verenigde Staten op de markt ge bracht. Een ingenieuze constructie zorgt ervoor dat de afvalstoffen naar «en bo ven het toilet gelegen riool of speciale septic-tank worden afgevoerd. Het toilet is speciaal ontwikkeld om te worden ge plaatst in bijvoorbeeld laaggelegen ge deelten van woningen of gebouwen. Door een toilet met een afvoer naar boven te gebruiken kunnen omvangrijke sloop werkzaamheden nu achterwege blijven. Eindelijk een toilet voor bijzondere ge vallen. Hebt u er kaas van gegeten? Hebt u wel eens een Zuidhollandse et Alk- maarse kaasmarkt bezocht, waar de kazen op handslag worden verkocht? Iedere buiten landse toerist geniet van deze taferelen en van de heerlijke kazen die ons land terecht een goede plaats bezorgen als kaasproducent en -exporteur. Voordat de kazen op de markt komen is er echter al veel werk verricht. In de eerste fase van de bereiding wordt de melk, zoals u weet de grondstof voor de kaas. voorver warmd en in plm. 30 minuten gestremd door de inwerking van het leb, een enzym uit kal- vermagen verkregen. De hierbij gevormde vlokkige massa wordt „gesneden" waardoor sens groot -deel -wan het vocht ,,de w*v\ Vlch afscheidt. Dit'wórilt verwijderd. D. tra#te dfeel- tjes, de wrongel worden eventueel vermengd met kruiden en zout in vormen van o.a. het bekende platte en bolronde model geperst. Na drie tot vijf uur is de kaas stevig ge noeg om gehanteerd te worden. Nu wordt hij gedurende enkele dagen in een pekelbad gelegd en daarna opgeslagen. Door de inwer king van het zout en door veranderingen die door bacteriën teweeg gebracht worden in de kaasmassa, verkrijgt deze geleidelijk aan de typische smaak, geur en kleur. Men noemt dit het rijpen van de kaas. Oude kaas, een jaar en ouder, is dan ook pittiger en droger dan jonge. Daar het bewaren van de kazen in pakhuizen of voorraadkamers veel zorg en ruimte vergt, is de prijs van oude kaas ho ger dan die van jonge en belegen kaas, die slechts enkele maanden oud zijn. In het buitenland laat men sommige kaas soorten jarenlang rijpen. De Parmezaanse kaas b.v. kan wel twintig jaar oud zijn en is dan zeer pittig en zo hard, dat hij vrijwel uitsluitend geraspt verwerkt kan worden. In theorie lijkt het kaas maken een eenvoudige zaak, in de praktijk is het dat zeker niet. Dat eenzelfde werkwijze toch een ander produkt op kan leveren ligt niet alleen aan de gevolg de methode, maar ook aan de kwaliteit van de melk, de samenstelling en aan de bacteriën die in de kaasmassa hun werk doen. Natuurlijk is het de bedoeling dat er alleen bacteriën in voorkomen, die een gord en smakelijk prodükt geven, maar hêt kdmt ook wel voor dat er enkele aanwezig zijn, die de structuur van de kaas, het zuivel, bederven. Men krijgt dan b.v. kazen met scheuren of met een groot aantal zeer kleine speldeprik- gaatjes, met onregelmatig hooggerekte ope ningen of met grote ronde gaten. Dergelijke kazen kunnen een smaak hebben, die afwijkt van de echt Nederlandse kazen. Gelukkig zijn er mensen die deze smaak juist waarderen. Onder hen vindt u b.v. de liefhebbers van kaas die vaak als „Hollandse Gruyère" wordt verkocht. Kaas is een vm onze meest waardevolle voedingsmiddelen. De verschillende soorten vertonen echter onderling wat afwijkingen wat De vuurige keer hw 'ter oawer e'had. det 't doar in n' Es zo veraanderd i«, en det kj 't gewoon neet wier ken'n. Joa det «j gewoon 's mangs neet meer weet't, woer aj zeent, en lelk an 't dweln kont kom. Meer neet alleene doar, ook miln in Riessen is als veraanderd. Doar is nen hoop niej's e'bouwd, verbouwd en ook nen -hoop of e'brök'n, woer aj biej oew zelf var) denkt, wder is det non vuur neudig det ze det ofbrekt. 't Is mangs zuene en jam mer, want dat zeent nog zukke goo huuze, det ze der nog joam harn kon'n etoan. Meer vooruit, iej mun'n meer zo rek'n de hoge eums dee doar oawer goat hebt meer ve- staand dan de gewone man, en doarumme, zaand ter oawer. 4 At aans oarns veraanderd is dan 't ook wa op de Hoar. Wee kent den non nog wier van zo'n zestig joar terugge? Gin eene. De mooje eek'ne bueme zeent vot, de plagn en meshuepe zeej neet meer, dee at vrooger pik biej groat vuur de huuze leag'n, en de huu ze zelf stoat allemoa aanders umme. Ees grote delnduurn noa de stroatkaante. en non 't is een en al raam. Biej'n een ist nog grüter as biej n a ander, en doar tusken duur mooje grote weenkels van woer ziej miej. At ze de leu van um neeg'nteenhonderd ham ezeg det ter zestig joar later zo eet zei zeen op de Hoar, met djree «troat'n en grote bloom'nperken der tusken dan harn ze oew oet e'lachet en vuur gek verkloard. En toch zeew non alle daage det zo is, de tied steed neet stille, en dan muuj van oarmood met en oew anpassen, of iej weet of nin. Neet alleene de Hoar, meer ook n' Hoaraene ken iej neet wier. Vrooger woon'n doar ook nog wa enkelen dee at boer'n, zoas de Klitsen, de Seij'n, de Plet'n, en neet te veget'n de Manzes, meer dee zeent ook alle moa der met oet e'skaejd, of zeent oarns aanders be- gun'n. 't Leste hef ter 't Manzeshoes nog e'stoane, meer op 't lessen mos det ook vot, wat alle- daage nog jammer is, want det wes non net zo'n mooi oold Riessens hoes e'wes umvuur 't noa geslachte bewoard te bliewn. Meer zo ak toen net a hebbe e'zeg, de hooge eums hebt aanders beschikt, de doarumme. stille wean. Ees woon'n der ook nog wa stoomgaste en leu dee at noa tichelwoark gong in n' Hoar aene meer dee zeej der ook a neet meer, want 't zeent non een en al weenkels en heern- huuze. Vanal de gennege dee atter vrooger woon'n, zoej der hoaste gin eene meer op kon'n neum'n. Het zelfde ie in de Grotestroate en Smedn- eane het. geval. Ook doar, aj 't noa goat, dee at doar non wont, en dan dee van vuur n' zes tig joar terugge, dan zeent ter meer n' poar. En wuke huuze zol'n der nog zo stoan zo as toen? Ik zol hoaste zeg'n gin eene. Aw ees begint op n' Skeeld biej meneer, en dan of zak'n noa n' Smid'neane, dan.moark iej pas 't veskil. Meneer of Weitering wes voor- gei' Koenderink of Schutjen zoas ze aalt zean'n. 't Is hela moa veraanderd, hoog op e'trök'n en met ne grote vranda der vuur, alleene 't is wa m de familie e'bleew'n want non wéont er nen klaen zünne op. Dan kriej den weenkel van den jonge van n' Toet, en de at doar ook zinne kleermakerrieje hef. Vuur um har Leijndekker zinne schoomakerieje doar en doarvuur woon'n der Sanders. Den boem. en har de beeste stoan woer at 't leste Griep ink zat in 't Doodsstruetjen. Ook hef Van de Berg ter al e'woont, en Gaijt van Ruum. Den Sanders verhuurn ook rietuuge, aj op nen apat'n dag ees oet woln, of atter ees wat biej- zuunders wes dan koej doar terechte. An de aandere kaante van 't Doodstruet- jen stuun det grote hoes van dokter Meijer». Later hef ter Spanjer zin tabaksfabriek in e'had, en non is 't nen weenkel van de Coöpe ratie. Vuur det hoes haj op n' hook van de Grotestroate en n'skeeld nog zo'n klaen hof- ken, en doar stun in 't vuurjoar aalt zon nen mooj'n boom te blüej'n, det de leu op de stroa- te bleewn stoan um der noa te kiek'n. Nües dokter Meijers woon'n Trosbenaats, la ter Nieuwenhuis en non hef ter d« jonge van Derk van Oabram nen bookweeenkel. Ook dit hoes is helemoa veraanderd en is vuur non an baejde kaant'n van de duure, weenkel. Het meeste veraanderd is wa, woer den weenkel steet van Sniederbeerntjen of zo ze ok wa zengt Klitsen Uele. Ees woon der n' Leijendek- ker, toen west een oold boern hoes met ne grote delnduure, en twee kaemerkes der nues. Ook wes ter nog n' groot askegat vuur de duure, met n' groot hüeltn loek der op: An de aandere kaante van det gengske, wat van vrooger nog nen ool'n koarkpad is, woont non nen zünne va Beitske va Vedroa. Det hoes is alleene van oondren froaj eraanderd. Det Betske mut knech hem'n e'wes biej van Der Oa det nen bakker wes en de bakkerieje har woer at non de vrouwleu wont van Koridon. Achter biej Bètske, dus in det gengske woon'n n' heel bekent Riessens tiepe, Kakeas Graads den aj vaake op ne anzegkaate zaggen stoan. Nües Bètske woon'n Van de Berg, den har nen kleerweenkel. Dit hoes is net zo e'bleew'n en huem ook al an Jan Sok den at in meubels en zuk spil dee. Later kwam der Smits in met zinne sportartikelen. Ook hef ter Jaap Smeer a n' zetje in n' gedeelte er van ne slagerieje had. Dit wes ne jürre en kon kuijern as Brug man. Zo harre ne keer, teeg'n n' poar Ries- senders dee at 's oawns gedurig biej um vuur 't raam harn e'stoan um te kiek'n wat of de lue kochen, e'zeg: ,,Hier keerls, hej te man n' stukke leawerwos, dan mej non hier vot goan en biej n' Dik'n," det wes ook nen sla ger, ,,vuur 't glas goan stoan dan kriej doar miskien ook wa wat". De keerls harn ne kop e'kreeg'n as vuer, en e'maakt det ze vot kwam'n. Woer at dee zelfbediening steet van Beernd van Trös wes vrooger de slagerieje van Hey- mari» ook ne jürre, ook hef ter nen zünne van Sam n' zetje e'slachet en vlaejs vekoch. In het volgende hoes woon'n Bokkerink nen skil- der den at meteen n' klaen weenkelsken har. Ook dit hoes is helemoa verbrok'n want non zitter Cjamin in en Tubantia. Ook de meubel- zaake van Verdroa's Pille is vot. Den maak'n de meeste meubels zelf. Ook dreejne drieftol'n dee aj vuur twee cent kon'n koop'n. Ne pille zaej teeg'n zon'n drieftol. Het geheel is non ne bloom'nweenkel a gelow'k wa det ter nog ne dochter van Vedroa's Pille in n' gedeelte woont. Ook hef in det hoes, Dijkink en Stroek de radiodistributie al e'had. Det spil van Klens- man det hef a lange in de zelfde haanè wes, want vrooger harn dee doar ook a 't zelfde at wat ter non is. Woer at non de slagerieje is van Lukassen wes vrooger nen peerestal en den heum an Van der Oa nen bakker, den atter nues woon'n. De vrowleu van Koridon hebter nonnen te goan weenkelen ne drogisterieje ook hef ter n' Dik'n a e'woont en n' een eane met ne vlaejsweenkel. Dan kriej Spekhos, meer ik weet neet aans of det hef aalt zo e'wes. tenminste zoveer as ik miej kan herrinneren. Took'n wekke veerder Getjan. de voedingswaarde betreft. U kunt dat zien in de volgende vergelijking van de meest gebruik te- soorten.. Uitgegaan is van een plak kaas van ongeveer 15 gram, voldoende voor een boterhambelegging. 15 gram 1 boterhambelegging U Gouds model volvet (v.v.) oud 55 volvet (v.v.) jong 52 Edammer model en broodkaas 51 46 40+ oud 40+ jong Fabrieks Leidse kaas 20+ oud 20+ jong Korstloze kaas •volvet fcv.v-) 40-t ...c 20 Smeerkaas volvet (v.v.) 40 20;+ 35 33 50 44 33 40 38 29 4 3 4 4 5 5 3 3 5 2 3 4 90 84 113 101 165 158 90 92 158 68 75 101 Het is gewenst iedere dag tenminste één bo- terham met kaas te nemen. Uit de vergelij king blijkt, dat de vetarme kaassoorten meer eiwit en kalk leveren per boterhambelegsei. En dat is erg prettig als men bedenkt, dat hun prijs nog lager ligt bovendien. Voor diegenen die iedere dag veel kaas eten is het misschien wel een punt van overweging een gedeelte hiervan in de vorm van vetarme kaas te gebruiken. Wanneer men echter geen rekening behoeft te houden met een te veel aan vetten in de voeding, kan men natuurlijk genieten van iedere kaassoort uit binnen- en buitenland. FAULÜSGESELLSCHAFT. Het Faulusgeselschaft is een groep acade mici die in eerste instantie in een exclusie ve vriendenkring van gedachten wisselen over de breuk in Europa: Oost en West, of zo men wil christelijk en marxistisch. Dit ge sprak kreeg een meer formeel karakter in 1965 toen in Salzburg een forum werd gehou den onder het motto: 'Cjiristendom en Mar xisme In 1966 kwam een nieuw overleg, nu in Praag over 'Creativiteit en vrijheid in een humane maatschappij'. De eerste publicatie van het Paulus-gesell- schalt is een verslagboek over de eerste of ficiële débatten. Het geldt ais ouverture voor een leeks publicaties over het hedendaagse Europa. Alle aspekten zuilen steeds polair be licht worden omdat de werken steeds uit een team van schrijvers ontstaan. Uitgeverij Ambo n.v. Utrecht. MANIFESTENREEKS. Najaar 1967 is uitgeverij L.J.C. Boucher te 's-Gravenhage, aangevangen met een nieuwe reeks uitgaven, die onder de verzameltitel 'Manifestenreeks' open staat voor publicaties die getuigen van sociaal en revolutionair engagement, tegen conformistisch denken. Een uitgangspunt dat door de titel reeds wordt aangeduid. Een manifest immers is een publicatie die de mens wakker wil schud den. Zoals het Communistisch Manifest van Marx en Engels, dat zowel een aanklacht als een belofte inhield. In deze reeks in plaats voor Sartre, Rosa Luxemberg, Mirabeau, Mao Tse Toeng, com munisten, anarchisten en provo's. Dat aan Marx een belangrijke plaats is toe gedacht spreekt voor zich. In december 1967 verscheen 'Marx visie op de mens' van Erich Fromm. In april verschijnt.de uitgave 'Klas sieke geschriften' van Marx en verder is in voorbereiding een bloemlezing onder de ti tel 'De Parijse manuscripten en andere filo sofische geschriften'. Ook Agatha Ohristie heeft haar autobiogra fie samengesteld Deze mag echter pas na haar dood gepubliceerd worden. In samenwerking met de Golden Books brengt Uitgeverij Cantecleer te De Bilt deze zomer vier tassenboekjes voor jonge kinde ren uit. Kleurige leesboekjes, die ze op reis over hun schouder kunnen hangen. Er zul len verschijnen: Mijn schooltas boek, mijn trommel boek, mijn picknick boek en mijn dokterstas boek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 3