RAAD VERGADERDE TRIO-BOERENBOND Tel. 2268 Jaarvergadering &h °/o OPSLAGRUIMTE RUSSEN Uw koopcentrum Rijssen kwam over de brug Predikbeurten Gem. vrachtwagen bij aanrijding totaal verwoest H.D.C. „Riessen had contactavond Fa. W. Koedijk was deze week 40 jaar GAZONZAAD Assurantiekantoor J. A. Voortman N.V. Opel Rekord NIEUWE LEERLINGEN Auto - techniek Metaalbewerken Metselen Schilderen Timmeren middag- en avondcursussen Sanderman's Bakkerij Extra ingelaste touringcarreis Oostenrijk Reisbureau GIJSBERS AGENDA MEDISCHE DIENST Eerste prijs voor PTT in wedstrijd van reddingsdienst B.B. Adverteren is de beste reclame! Maison /Cieoen SMirs SCHOENEN W. ROZENDON W. PAKKERT Alle verzekeringen Garage jSphugpert ,de Dannenberg' Technische School Rijssen DOOR HARRY WONINK Rijssen in de lift Bouwactiviteit Chloorinstallatie Carillon Garagebouw °°HTE\ DAMESSALON DE HAUTE COIFFURE Vereniging van Oud-strijders Rijssen Gemeenten 150-300 m2 Assurantie- en Accountantsbureau SIMCA 1301/1501 Wordt lid van het Ned. Roode Kruis Individueel Technisch Onderwijs (I.T.O.). Leerlingstelsel Timmeren, Metse len, Metaalbewerken en Schilde ren. Gezel- en vakbekwaamheid Schilderen. Iets te koop of te ruilen Plaats een ADVERTENTIE in het Weekblad voor Rijssen Vrijdag 29 maart 1968 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN 2 (Vervolg van pagina 1) De raad legde zich gelaten bij het verlies neer. Alleen bleef men bevreesd voor de ge vaarlijke situatie en alle raadsleden waren het hier over eens: Hoe dan ook, er moet wat ge beuren ten bate van de verkeersveiligheid. Vooral de heer Haase kon zich er niet bij neerleggen dat er niets gebeuren zou. Wan neer denkt u maatregelen (eenrichtingsver keer) te kunnen nemen vroeg hij op de man af. De voorzitter: ,,Wij zijn van de noodzaak dat er iets gebeuren moet, overtuigd en ook rijkswaterstaat streeft naar oplossingen. De heer Haase: ,,Het zal wel weer wor den uitgesteld en dan kan het nog jaren du ren'". De heer Wolterink was in het geheel niet overtuigd dat rijkswaterstaat zich over de hier bestaande situatie zoveel zorgen zou maken. „Waarom brengt men", zo vroeg spr. „geen bromfietsverboden aan?", waarop de voorzit ter antwoordde dat een rijksweg niet door der gelijke borden belemmerd mag worden. De heer Haase voelde er veel voor het voor- ■tel van B. en W. nog wat uit te stellen maar de voorzitter stelde dat dat niet mogelijk was. Weth. Goosen zei, dat gekozen moest worden: of de zaak doorzetten of stopzetten. Als we doorgaan wordt het een kostbare aangelegen heid. De heer Haase: Mensenlevens zijn nog kost baarder. We hebben wel andere minder belang rijke maatregelen genomen die veel kost baarder waren. De heer J. li. Pluimers wilde graag weten of de heer Spekhorst schadevergoeding kon eisen. Dat bleek wel het geval te zijn. Op voorstel van de heer De Lange werd het voorstel tot intrekking aangehouden zodat nog nadere inlichtingen ingewonnen zouden kunnen worden. De bevolking van Rijssen gaat de lift in. Tenminste administratief. Dat zit zo: De Rijs- sense bevolking groeit gestaag aldus B. en W., zodat steeds meer persoonskaarten nodig zijn. De opbergcapaciteit is daarvoor te klein, zelfs zo, dat verschillende kaarten moeten worden opgeborgen in de kluis en in andere ruimten zodat het steeds moeilijker wordt om met de persoonskaarten te werken, aldus B. en W. in een nota aan de raad. Het college van B. en W. is van mening dat daarin verandering moet komen en men stelde de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van f. 10.860, waarvoor drie mini-lif ten kunnen worden aangeschaft. De raad was het met het voorstel van B. en W. geheel eens. Men blijft actief in Rijssen. De financiering is bijna rond voor de volgende objecten: Verharding buitenwegen Middelveen, verbe tering en verharding van de Akkerdijk, een aanleg stamriool Eschstraat. Als deze objec ten klaar zijn, zullen er velen hoera roepen. Nu de verbetering van een aantal buitenwegen binnen afzienbare tijd een feit wordt rijst de vraag wat de afgevaardigde van de Boeren partij in de Rijssense raad nog te berde zal brengen. De raad ging met het voorstel akkoord. De zwem- en polovereniging heeft als (lie ve) wens de bestaande chloorinstallatie van het zwembad „De Koerbelt" te vervangen. Dat. heeft heeft natuurlijk een oorzaak. Bij de verversing van het water wordt thans (bedoeld Een vrachtwagen van de gemeente werd vrijdagmiddag bij een aanrijding in de Else- nerstraat volkomen verwoest. Het ongeval had plaats toen de bestuurder J. W. H. uit Dinxperlo van een truck met oplegger, die richting Rijssen reed, ter hoogte van het loodgietersbedrijf Van Dam, plotseling moest afremmen, op het natte wegdek slipte, en te gen de gemeentewagen botste. De vrachtwa gen van de gemeente werd bestuurd door on ze plaatsgenoot G. J. S. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. wordt de vorige zomer) gebruik gemaakt van chlooorgas. En dat is de moeilijkheid. Ook voor het college van B. en W. In een nota aan de raad zegt het college: In verband met het verouderen van de instal latie en 't weigeren van expediteurs om chloor- gasgas te vervoeren wegens ontploffingsge vaar kunnen wij de mening van het bestuur van de zwem- en polovereniging onderschrij- een om over t» gaan tot het gebruik van chloorbleekloog. Dat is kennelijk wat anders. En daar schij nen nog voordelen aan te zitten ook. B. en W. schrijven: Een voordeel van het gebruik van chloorbleekloog is nog dat na het wijzigen der installatie voor de zuivering gewoon grint kan worden gebruikt dat niet vermindert en derhalve geruime tijd bruikbaar blijft. Gewoon grint dat niet vermindert En het gevolg, aldus B. en W. is, dat de ex ploitative goedkoper kan worden. De kosten, gemoeid met de wijziging der chloorinstallatie en het aanbrengen van grint, worden geraamd op f. 6.000,-, welke bestreden kunnen worden uit het onderhoudsfonds voor het bad. B. en W. stellen de raad voor de zwem- en polovereniging De Koerbelt machtiging te ver lenen tot het doen van deze uitgave. De raad gaf aan het voorstel zijn fiat. De toren van de Schildkerk moet worden gerestaureerd. De raad heeft zich hierover „in principe" uitgesproken. Thans stellen B. en W. voor een bedrag van f. 150.000,- voor deze res tauratie beschikbaar te stellen. En misschien komt in de mooie gerestaureer de toren bovendien nog een carillon. De raad stemde er mee in. Wie de beiaardier wordt is niet bekend. Het gemeentebestuur heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van het winkelpand Walstraat 87 eigendom van de Coöperatieve Winkelvereniging Rijssen. Binnen niet al te lan ge tijd zal het pand bij oudere Rijssenaren bekend als ,,'n Weenkel" worden gesloopt. De Coöperatie zal van de gemeente een z.g. ver vangend bouwterrein aankopen eveneens gele gen aan de Haarstraat. De transactie is in de vorm van een ruil gegoten. Met het voorstel ging de raad akkoord. De heer G. A. Molendijk huurder van de gemeentewoning A. H. ter Horstlaan 21 (Schwarzwald) heeft het gemeentebestuur ver zocht een garage bij zijn woning te doen bouwen. Kosten geraamd door de direc teur van gemeentewerken: f. 3100,-. De jaar- lijkste kosten van de investering (30 jarige annuiteit van 6Vt pet.) bedragen f. 280,- per jaar of f. 23.50 per maand welk bedrag de heer Molendijk per maand moet betalen. Een mooie stimulering van de werkgelegen heid in de bouwsector dachten wij toen wij het voorstel lazen. Als alle bewoners van gemeen tewoningen eens een garage bij hun woning lieten bouwen De heer Paauwe kon zich dit voorstel niet be grijpen. In de begroting is n.l. het standpunt naar voren gekomen dat de gemeente onren dabele zaken zou moeten afstoten. Natuurlijk kan de gemeente deze woning ook wel ver kopen met garage. Maar vreemd is dat de garage al bijna klaar is, voordat de raad zich met de bouw en het verlenen van een krediet akkoord heeft verklaard. De heer Goosen dacht gehandeld te hel>> ben in de geest van de raad. We hebben meer»., dere malen gehoord dat de raad niet tegen dit soort zaken is. En daarop had de raad geen commentaar 55 De hondendresseerclub Riessen, hield een contactavond voor de leden in café Struik aan de Enterstraat. Er was een matige belang stelling voor de vergadering. Niettemin heb ben de aanwezigen een interessante avond gehad, waarin de heer G. Bongers uit En schede, een bekende hondendeskundige, sprak over de juiste manier van het africh ten van een hond. Aan de hand van dia's ver duidelijkte de heer Bongers zijn causerie, waarbij de toehoorders een indruk kregen, dat het niet zo erg gemakkelijk is een hond goed af te richten tot politiehond. Tijdens de vergadering werd bekend ge maakt dat H.D.C. een bondswedstrijd mag organiseren. Er zullen drie clubwedstrijden worden gehouden. Het komende weekeinde zal worden deelgenomen aan wedstrijden voor jonge honden in Hengelo. Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van de heer A. de Groot, de heer H. M. Geer- dink tot secretaris gekozen. De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter P. Oost hoek, Stationsdwarsweg 63, telef. 2606. De vee- artsenijkundige dienst wordt waargenomen door dokter J. P. van Nouhuys, Dokter Stok- kerstraat 37, telef. 2487. De actie „Kom over de brug", is in onze woonplaats bijzonder goed geslaagd. Het to taal bedrag dat tot nu toe is binnengekomen bedraagt f. 40.000,-. Gisteren herdacht de fa. W. Koedijk aan de Wierdesestraat het feit dat haar herenmode zaak veertig jaar bestond. Ter gelegenheid hiervan werd een receptie gehouden in de zaak, waarvan velen gebruik maakten om de fam. Koedijk de gelukwensen aan te bieden. De zaak werd in 1928 begonnen door de heer W. Kqedijk, die in twee kamers van het leegstaande hotel De Kroon overhemden en petten verkocht. Enkele weken hierna nam de heer Koedijk in het pand aan de Wierden- sestraat zijn intrek en breidde de zaak gesta dig uit, tot een prachtige zaak, die tot ver in de omgeving uitstekend bekend staat. Drie keer werd het winkelpand met de fraaie gevel verbouwd. Vijftien jaar geleden werd de gevel in antieke stijl gerestaureerd. De heer J. W. Koedijk, de huidige eigenaar, zoon van de enkele jaren geleden overleden Willem Koedijk, hertelde ons dat mej. F. Hanstede gisteren twintig jaar werkzaam was als winkelbediende in de zaak. De reddingsdienst van de PTT, een groep bestaande uit drie man, t.w. de heren J. Hof stede, J. W. Nijmeljer, en G. J. Wansink (lei der), heeft zaterdag in B.B. districtswedstrij den, die werden gehouden in het nieuwe postkantoor te Almelo, de eerste prijs be haald. Met vier punten verschil werd de naaste concurrent (Vriezenveen) geklopt. Rijssen en Vriezenveen zullen straks mogen deelnemen aan de landelijke demifinale die in Zwolle wordt gehouden. Een vaste datum is nog niet vastgesteld. Elf ploegen uit omliggende plaatsen namen aan de wedstrijd deel, die onder leiding stond van de heer F. van Ommen, districtsvellig- heidsambtenaar, van het ditrict Zwolle. De leiding van de jury (drie man) berustte bij de heer J. de Boer uit Leeuwarden. De totale uitslag is als volgt; 1. Rijssen 178 ptn, 2. Vriezenveen 174 ptn, 3. Ommen 173'/. ptn, 4. Raalte (telefooncen trale) 168Vs ptn, 5. Wierden 159 ptn, 6. Borne 156'/. ptn, 7. Nijverdal 156 ptn, 8. Harden- berg 151'/s ptn, 9. Raalte PTT 143 ptn, 10. Comb. Delden-Haaksbergen 137 ptn, 11. Goor 134Vs ptn. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u. ds. J. de Lange (bev. nwe. lidm.) 19:00 u. ds. Van Donkersgoed van Wierden WESTERKERK 9.30 u. ds. Boogert van Hellendoorn 15.00 u. ds. C. C. Addink van Holten ELTHETO 9.00 u. de heer Spanjer ELSEN 10 00 u. leesdienst GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 u. en 19.00 u. ds. A. Bregman 15.00 u. leesdienst GEREF. KERK BOOMAKMP 9.30 u. ds. J. Kroeze van Sibculo 15.00 u. ds. G. J. v.d. Maaien van Den Ham GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 u„ 14.30 u. en 19.30 u. leesdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u. en 19.00 u. ds. H. A. Vosman 14.30 u. leesdienst OUD GER,, GEM. IN NED, ORANJEKERK 9.30 u„ 15.00 u. en 19.00 u. ds. J. W. Slager NED. PROTESTANTENBOND 10.45 u. ds. P. J. Th. Tammes van Almelo OAAS -fr GECREOSOTEERDE PALEN TUINGEREEDSCHAPPEN -&• GRASMACHINES (merk Brill) HARKEN SCHOFFELS BATSEN -$■ GRASHARKEN enz. enz. PARFUMERIE COSMETICA f HAARSTRAAT 8 TELEFOON 2286 SCHOONHEIDSSALON PEDICURESALON op woensdag 3 april a.s. In café J. Struik, Enterstraat 5, Rijssen. Aanvang 8 uur. HET BESTUUR ALLE VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN OOSTERHOFWEG 16 Telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704-257 J. W. Jansen, Piet Heinstr. 8, Rijssen Geopend: dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur donderdags tot 's avonds 9.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. mm Neem Bouwfonds coupon- SCHULDBRIEVEN (stukken van nom. f.1000.-) Een veilige, winstgevende belegging? Vraagt prospectus of louMDMto RUSSEN J. ten Hova Holt»rs(raatw«g 79 TE HUUR Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. DAMES, moeheid, dikke, doorge zakte en knokvoeten probeer en u zult tevreden zijn. Grote keuze dames-, heren-, jongens- en kinderschoenen. Onze sortering wordt steeds groter. Schoenhandel, reparatie- en pedicure-inrichting. ELSENERSTRAAT 32. Te koop g.o.h. 1961, bleu. K. Doormanstraat 86 (tussen 18.30 - 19.30 uur) telefoon 2778 Dannenberg 38e, Rijssen Telefoon 2645 Wij hebben een speciale lage premie voor uw auto. Tevens verzorgen wijvoor u het invullen van belasting biljetten enz. Nieuwe verzekeringen en schaden kunt U ook op geven aan A. GREVELING Gr. Adolfstraat 4 - Rijssen Maak aan proafrit b)e Oranjestraat 28 30 HOLTEN telefoon 05483 1363 VOOR UW TUIN: Coniferen - Sierheesters - Berberis - Heide enz., enz. Dannenberg 29 - Rijssen Inschrijving van voor het ALGEMEEN le LEERJAAR (Brugjaar) Alleen zij, die reeds één of meer jaren vervolg onderwijs hebben genoten kunnen, in overleg met de toelatingscommissie, direct in één der volgende afdelingen worden geplaatst: De leerlingen moeten 6 klassen van de lagere school hebben doorlopen. Jongens met leermoeilijkheden kunnen worden ingeschreven voor de afdeling Plaatsing hiervoor, in afwijking van de andere afdelingen, in overleg met de Directeur. Tevens inschrijving voor de gesubsidieerde Aanmelden tot 11 april a.s. tijdens de school uren in het schoolgebouw, Wierdensestraat 126 OPENBARE LES: WOENSDAG 10 APRIL a.s. van 19-21 uur. Nieuw Nederlands Witbrood DWARSGEBAKKEN NATUURWIT roomwit - botermals van natuurzuivere tarwe elke dag vers en geurig op ontbijt- en koffietafel zelfs op maandag I Een goede pakkerlevert BUMS. Gesneden én uitsluitend in originele verpakking. Wordt gebakken In Verkrijgbaar bij de volgende bakkers J. Boksem. Erven H. Gerritsen, Wed. de Goeijen» G. H. Harbers. J. W. Immink. H H. Mensink, Coöp Enter, J. W Njjsink, J. Render Standplaats: Sankt Johann in Pongau. Vertrek maandag 15 juli, terug dinsdag 23 juli. Reissom f 230.per persoon. Trips o.a. naar Eisriesenwelt - Liechten- steinklamm - Berchtesgaden - Grosz Glockner - Kaprun. Aanmelding zo spoedig mogelijk bij TELEFOON 2303 RIJSSEN FLUP het wilde konijn Zo hoorde Flup van Kortoor, dat zijn moe der slachtoffer was geworden van de steen marter. Lang treurde hij niet. Het dierenle ven is te kort, om er te lange tijd van te besteden met terugzien. Daarbij zo vol geva ren dat ieder, konijn er al lang mee ver trouwd mee geraakt was, dat de familie-le den, de vriendenschaar steeds uitgedund werd door toedoen van de talrijke vijanden. Flup kreeg van Kortoor toestemming in het hol te komen wonen. Kortoor erkende het niet meteen, maar hij vond het wel fijn, dat hij weer gezelschap had. „Het is hier eenzaam" zei hij. „Ik heb hier nog geen andere konijnen gezien. Doch we zijn hier in elk geval veilig voor de steenmarter. Die komt alleen, waar veel konijnen bij elkaar leven en waar hij dus gemakkelijk zijn slag kan slaan. Je zult hem hier, op de houtwal, dus niet gauw zien verschijnen. Wel zijn er andere gevaren. Er leven hier nogal wat bunzings. Maar die zijn gelukkig niet zo snel als de marter. Die kan je voorblijven, wanneer je het op een lopen zet. Maar het betekent natuurlijk wel, dat je altijd op je hoede moet zijn. Enfin, la ten we eerst maar eens een paar uurtjes gaan slapen. Wanneer het avond wordt, zullen we eens zien, dat we wat te eten krijgen". Zo gingen Flup en Kortoor in de ketel, om de paar uur, die hen nog restten van de dag, te verslapen. Toen Flup weer wakker werd, was de avond nog niet gekomen. Dat hoorde hij aan de geluiden, die door de opening van het hol binnenkwamen. De vogels riepen elkaar nog. Mezen lokten, kraaien krasten. Zolang die be zig waren en voedsel zochten, was het nog dag. Want in de nacht hoor je die kleine vogels niet. Dan schreeuwde alleen de uil nu en dan en kwaakten in de vijver de eenden. Want die platsntvels slapen ook overdag en gaan des avonds op voedsel uit. Opeens hoorde Flup een heel fijn stemme tje, vlak bij zijn oren. Hij schrok er even van, maar was meteen weer gerustsgesteld, toen hij de kleine vlinder zag, die met toegevou wen vleugeltjes tegen de wand van de konij nenkamer zat. „Wat doe jij hier nu", vroeg Flup verbaasd. „Ik dacht dat alle vlinders dood waren. Wan neer kou en nattigheid de zomer verdrijven, dan is er toch geen plaats meer voor de vlin ders in de natuur. Waar moeten ze van le ven? Er zijn geen bloemen meer, waar ze nectar uit kunnen zuigen". „Noem je dit dan leven?" vroeg de vlinder. ,Dit is toch geen leven. Hier maanden- en maandenlang te slagen in een muf konijnen hol. Werkelijk, soms denk je wat heeft het le ven voor nut, waar wacht je eigenlijk op". „Kom, kom", zei Flup, „niet zo somber. Weet je dan echt niet, waar je op wacht? Heus, het wordt op den duur wel weer beter buiten. De zon wordt warmer, de planten zullen hun bloemknoppen openen. Het komt allemaal weer in orde". „Is dat echt waar?" vroeg de vlinder, „is dit het einde dan niet? Is er nog een nieuw leven?" „Ja", zei Flup. „Eerst zal het erger wor den, heeft Kortoor me verteld. Eerst zal het nog kouder zijn buiten en er zullen koude, witte vlokken uit de hemel komen en op aar de neervallen en alles bedekken. En het wa ter in de sloten en kanalen en plassen zal in ijs veranderen. Weet je wat dat is, ijs? Dat is een mooie gladde vloer, waar je over heen kunt lopen. Stel je voor, dan kun je over het water wandelen. Maar daarna komt de zon terug, die zal je deze dag weer langer regeren en dan is het ook voor een vlinder aangenaam om buiten te zijn". ,Het lijkt haast onmogelijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat geluk nog eens zal beleven. Onbezorgd boven de aarde rond vliegen, bloemen bezoeken, genieten van de zonnewarmte, met andere vlinders spelen. Het lijkt onwaarschijnlijk. Weet je het zeker? Hoe weet Kortoor dat allemaal?" „Omdat Kortoor ouder is dan wij, sufferd", viel Flup kwaad uit, omdat die eigenwijze vlinder hem niet wilde geloven. „Je moet goed begrijpen", zei de vlinder, „wij horen nooit eens wat van onze voorva deren. Wij hebben geen geschiedenis. Tenmin ste, ik ken hem niet. Geen enkele vlinder kent hen. Wat ik weet, dat weet ik van mijzelf, van mijn eigen leven. Ik kan me herinne ren, dat ik in mei uit een klein eitje kroop, die mijn moeder op een braridnetelplant ge legd had. Met tientallen kleine rupsjes, schar relden we rond op die plant en vraten van het groen. Daarna gingen we ons verpoppen. We kropen naar een struik in de buurt en gingen daar aanhangen. Toen viel onze huid af en hadden we een mooie cocon om ons heen. Weken hingen we zo aan de takken. Op een dag brak de cocon open en kropen we tevoor schijn. Overal om mij heen zag ik mijn broer tjes en zusjes. Ze lieten zich drogen door de zon, pompten de vleugels vol lucht en bloed en trokken de wijde wereld in. Maar toen wij dus Volwassen waren, bleken de oude vlinders alle al gestorven te zijn. Heel veel vlinders vie len ten offer aan de gulzigheid van de vo gels. Want er was niemand die ons waarschuw de, die ons op de gevaren van het leven gewe zen had". ,Mijn moeder is ook dood", zei Flup. „Maar ze heeft goed voor mij kunnen zorgen. Ze was altijd bij me, toen ik klein was en beschermde me. En Kortoor is ook goed voor mij. Die zorgt er ook voor, dat me niets overkomt. Hij is heel slim". „En ik heb niemand", zei de vlinder treu rig", die op mij past. Ik heb nooit iemand gehad, die er om zou treuren, wanneer een vogel mij opvrat". „Ja", zei Flup, „je moet je soms wel eenzaam voelen. Ik begrijp dat best. Hier, in het hol, heb je in elk geval een vei lige slaapplaats. Hier kun je wachten, tot het lente wordt". Kortoor was ook wakker geworden. „Kom Flup", zei hij, „ik hoor de vogels niet meer. En net piepte er bij de ingang van het hol een muisje. Allemaal tekenen dat de dag ten einde is. Het is weer tijd, om op voedsel uit te gaan. Blijf bij mij in de buurt. Dwaal niet te ver weg, blijf ver van het hout en van donkere schuilplaatsen, want daar loeren we zel, hermelijn en bunzing op ons. En het is ook mogelijk, dat de verwilderde kater hier in de buurt op jacht is. Maar allen bij elkaar, ontmoet ik ze liever dan de steenmarter. Wan neer je die tegen het lijf loopt, dan weet je zeker, dat je je testament wel kunt maken." Dagen en weken gingen voorbij. Sneeuw bedekte de aarde, toen het nieuwe jaar het oude vervig. Vele nachten schitterden de ster ren en was het zo koud buiten, dat de ko nijnen slechts met tegenzin het hol verlie ten. Maar ze moesten wel. Er moest vele uren hard gewerkt worden, óm wat voedzaams bij elkaar te scharrelen. Kortoor en Flup gingen naar de greppelwallen, waar de hazen met hun sterke klauwen de sneeuw hadden weg- gekrabd en probeerden wat groenvoer te be machtigen. Ze gingen ook naar het bos en schilden de schors van de jonge lijsterbes sen en vogelkersen. Ook de bosbestwijfjes, die nog juist boven de sneeuw uitstaken, smaak ten wel, als men honger had en brem was zelfs lekker. Eens, tegen de morgen, naderden de ko nijnen hun hol en ontdekten op tijd, dat er onraad was. Voor de ingang stond een groot dier en stak zijn kop naar binnen. Snel doken Flup en Kortoor achter een sneeuwheuveltje. ,Ons hol is ontdekt", zei Kortoor. „Het is de edelmarter. Hij kan rurken, dat ons hol be woond is. Hij zal steeds terugkomen, net zo lang, tot hij ons een keer thuistr.eft. Hij zal onze paden opzoeken en daar zal hij zich ach ter een boom verschuilen, - en tevoorschijn- springen, zodra wij passeren. We zijn niet lan ger veilig hier, Flup". De steenmarter tuurde over de weide. Maar hij zag hen niet en kreeg ook geen lucht van de beide dieren, want de wind kwam uit de verkeerde hoek. „We gaan niet meer terug naar het hol", zei Kortoor. „Vele konijnen zijn zorgeloos en doen het toch. Maar ik weet, dat hij terug zal komen om ons te vermoorden. En ik wil zo graag deze winter overleven. Graag wil ik nog een keer de vreugden van het voorjaar en de zo mer beleven". „O Kortoor," zei Flup, „er zullen nog veel mooie zomers en lentes voor je komen". Kortoor lachte. „Nee, beste jongen," zei hij, „een konijn leeft niet eeuwig. Eens zal het einde komen. Ik weet dat ik nog niet eens weer een winter kan meemaken. Nu valt het me al veel zwaarder, dan vorige winter. Die kou, die sneeuw, dat slechtverteerbare voed sel. Je blijft er mee in leven, maar daar houdt alles dan ook mee op. Nee Flup als de roof dieren me niet te pakken krijgen, dan heb ik misschien nog één zonneperiode tegoed. Een paar maanden van heerlijk leven tussen het nieuwe groen. Maar een volgende winter maak ik niet meer mee!" (wordt vervolgd) 27 maart, Kon. Ned. Plantkundemaatschap- pij, afd. Rijssen, Bloemschikdemonstratie Gymnastieklokaal Graaf Adolfstraat, 8 uur. 30 maart, Beatclub Scrible, St. Jozefgebouw, half 8. 1 april, Aldolem, bespreking circusfoto's door Ross van Heijst te Hengelo, 8 uur. 2 april, Uitvoering D.O.S., Parkgebouw, 7.30 uur. 3 april, Jaarvergadering Oudstrijders, Café Struik, 8 ur. 5 april, Twente Zangers met The Shepherds, Parkgebouw, 8 uur. 8 april, Speeltuinvereniging Margriet, Leden vergadering, Speeltuingebouw, Lentferts- weg. 8 april, Grote voorjaarsmarkt. 9 april, Ned. Ver. van Huisvrouwen, lezing door mevr. ^torm uit Deventer over het boek: ,De danseres zonder benen", Park gebouw, 8 uur. 15 april (2e Paasdag) Internationale windhon- denrennen, De Koerbelt, 11 uur. 22 april, Filmclub Rijssen; vertonen en be spreken van door de leden gemaakte films met onderwerp „De Fiets". Kantine Ox- fa, 8 uur. 23 april, Ledenvergadering E.R.K.V., Café Jan Kuper, 7.30 uur. 20 mei, Filmclub Rijssen, lezing over het filmen door drs. J. W. A. Schuurman, Kan tine Omefa, 8 uur. 8 juni, Buiten-excursie met filminstructie, Filmclub Rijssen. 1 juli, Filmclub Rijssen, bespreken opnamen van 8 juni, Kantine Omefa, 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 2