BESLOTEN ZITTING OVER BESTEMMINGSPLANNEN Gemeenteraad liep vlot door ruim twintig punten tellende agenda Oranjevereniging krijgt f 800.- voor oranjefeest Fa. Meulenbelt nu voor nood in hotel De Kroon? Laaiende vuurzee verwoest winkelpand van Meulenbelt werden prooi van vlammen VOORTMAN N.V. Rijkswaterstaai niet, maar; Twee families gedupeerd Twee predikanten bedankten voor beroep naar Rijssen Bromfietser botst op stilstaande auto Inventaris en privébezit 29 maart 1968 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting llAii Overtrokken Verplicht of niet Recreatieschap Oranje boven ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING Küm iej ook ouwer de brugge Spraakonderwijs Eenrichtingsverkeer Verwondingen Hachelijk mMÊÈrn Oorzaak m WEEKBLAD VOOR RUSSEN 51ste jaargang no. 13 Hoewel de agenda van de Rijsssense raadsvergadering, die woensdagavond werd gehouden een aantal interessante punten vermeldde, zat er niet veel leven in de brouwerij. Ofschoon een enkele keer een kritisch geluid werd ge hoord, was men het in het algemeen met de voorstellen van het college van B. en W. eens, zodat de vergadering een vlot verloop had. Misschien was de reden van het vlotte verloop wel de tijdnood waarin men geraakt zou kunnen zijn als men uitputtend op verschillende agendapunten Was ingegaan, omdat men na afloop van de raadsvergadering in geheime zit ting overging, waarin werd gesproken met de stedebouwkundige ir. Leupen uit Arnhem en de directeur van gemeentewerken de heer H. N. Hollander «ver dé ontwerp-bestemmingsplannen Zuidrand en Braakmanslanden. - Hoewel het bezwaar van mevr. Schuiterd- Nieuwenhuis tegen het verlenen van een bouw vergunning voor een garage berging terzijde van de woning Markeloseweg 81 geen belang rijk punt scheen en het college van B. en W. de raad dan ook voorstelde dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, bleek toch dat ver schillende raadsleden tegen de afwijking van de bouwverordening op praktische gronden bezwaren maakten. De heer Borghuis vond het onjuist dat de verleende bouwvergunning gekoppeld was aan een transactie met de gemeente en be treurde het dat van de bouwverordening was afgeweken. Wethouder Goosen bestreed deze visie met te stellen dat men de transactie niet als een koppeling moest zien. De heer Jansen dacht dat er sprake was van een belangrijke afwijking van de bouw verordening waarmee hij sprekende namens de gehele fractie van de Partij v.d. Arbeid niet akkoord kon gaan. In dezelfde geest sprak de heer Wolterink. De klaagster voelt zich gegriefd en is van mening dat haar onrecht is aangedaan. Spr. dacht in de richting van een compromis. Wethouder Goosen vond dat de heer Jansen deze zaak had overtroken. Wat gebeurt er als we de bouwverordening strak handhaven? Juist in de raad is vaak gepleit voor soe pelheid in deze en nu daarvan sprake is komt er kritiek. Tegen een compromis had weth. Goosen geen bezwaar. De heer Jac. Voort- man nam het duidelijk op voor wethouder Goosen. Altijd is van deze tafel gepleit voor een soepele hantering van de bouwverordening en nu dat gebeurt is valt men aan", aldus spreker. Dat kon de heer Jansen weer niet over zich heen laten gaan. „Even duidelijk stellen", aldus spr. ,dat wij het beleid van B. en W. in zijn geheel niet aanvallen. Wij heb ben het alleen over dit incidentele geval waarin sprake is van een belangrijke afwij king die wij niet kunnen plaatsen. Als men in het begin naar andere wegen had gezocht was er zeker een andere oplossing mogelijk geweest". De discussie werd besloten door de heer Wolterink die op zijn verzoek te zoeken naar een tussenoplossing de toezegging daartoe kreeg van de voorzitter. Op grond van een bepaald artikel in de nieuwe woningwet is een gemeenteraad ver plicht een z.g. deskundig college aan te wijzen voor het uitbrengen van adviezen bij de toe passing van de voorschriften omtrent de wel stand. Men kan zich afvragen: welke welstand bedoelt men eigenlijk. De raadsleden hadden daar kennelijk naar geïnformeerd, deze onge lukkige formulering van het werk van de ook zó genoemde schoonheidscommissie leverde kennelijk geen moeilijkheden op. B. en W. van Bijssen hebben reeds jaren samengewerkt met de welstandscommissie van het Over- Bticht" die voor alle nieuwbouwplannen en voor de bouwplannen welke een ingrijpende verbouwing of gevelwijziging inhouden, advi een heeft uitgebracht. Het college van B. en W. verklaarde, dat het met deze commissie goede ervaringen heeft opgedaan en achtte het wense^jjk dat deze commissie werd aangewezen als deskundig college zoals dat in de nieuwe woningwet werd bedoeld. Op een -raag van de heer Smeijers gaf de voorzitter ten antwoord dat de adviezen van de welstandscommissie niet bindend waren, maar dat men verplicht was aan een deskundig col lege adviezen te vragen hetgeen bevreemding wekte bij de heer Paauwe die niet begrijpend met zijn hoofd schudde: Wat een toestand in Nederland, we zijn wel verplicht adviezen te vragen maar niet ver plicht Jie adviezen op te volgen. Het gemeentebestuur heeft een bespreking gehad met de voorzitter van het bestuur van fiet recreatieschap Twenthe, waarbij gebleken Is zo gaven B. en W. te kennen in een nota ean de raad, „dat duidelijk gebleken was dat er geen principiële bezwaren tot toetreding be stonden". Aangezien B. en W. het van belang achten dat Rijssen deelneemt in het recreatie schap stelde het college voor tot toetreding over te gaan en een subsidie van 6 cent per inwoner beschikbaar te stellen. De heer Wolterink was niet gelukkig met het voorstel van B. en W. Hij zag donkere wol ken opdoemen inzake de zondagsrust en vrees de voor gevaren op het principiële vlak. ,,De vorige keer is het voorstel aangehou den in verband met vrees hiervoor. Het col lege heeft wel een onderhoud gehad met de voorzitter van het schap, maar dat zegt mij niets", aldus de heer Wolterink. Men kan van alles wel zeggen, aldus spr. maar hij had weinig vertrouwen. ,,Als men eenmaal in de boot zit is men DE LANGE oranjefeest er nog niet weer uit", stelde spr. vast. De voorzitter stelde dat men wat vertrou wen diende te hebben. Mocht onverhoopt blij ken dat men op het principiële vlak gevaar loopt kan men altijd nog uittreden en in onze gemeente zal zeker niets veranderen, aldus de voorzitter. Op een vraag van de heer Paauwe antwoord de de voorzitter dat over concrete plannen nog niets bekend was, „maar", aldus spr. „men moet een keer beginnen" en gaan onderzoe ken welke mogelijkheden er zijn om in Twen te iets van de grond te doen komen. De heer Ter Horst wilde liever eerst een jaar op proef gaan deelnemenmaar dat was naar de mening van de voorzitter niet mo gelijk. Overigens", aldus de burgemeester, ,zijn wij de laatste gemeente die tot het recrea tieschap toetreedt. De laatste De heer Haase wilde op verschillende onder delen zekerheden hebben maar die kon het college van B. en W. niet geven. Ook wethou der Scholman niet, die overigens een groot voorstander van het streekplan en van het re creatieschap bleek te zijn. „Recreatie", aldus weth. Scholman", is een onderdeel van het streekplan Twente. Een steeds groter deel van het Nederlandse volk heeft behoefte aan recreatie. In het streek plan is een verantwoorde mogelijkheid tot sa menwerking tussen verschillende gemeenten. Niet iedere gemeente kan uitsluitend plan nen voor zich ontwerpen. Er komt iets tot stand voor de gehele Twentse gemeenschap en als wij lid zijn kunnen wij meepraten. Ze kerheid bestaat hierover: .Er zal op ons eigen grondgebied niets gebeuren als dat niet de instemming* heeft van het gemeentebe stuur". Het voorstel tot toetreding, werd in stem ming gebracht, waarbij zich alleen de heer G. Pluimers (SGP), Wolterink, Rosman en Sep- penwoolde tegen verklaarden. Er is in de Rijssense raad iets veran derd. Er is niet zo lang geleden een tijd geweest dat het als het ging om een voorstel tot subsidieverlening aan de Oranjevereniging altijd een aantal raadsleden min of meer felle tegenstanders waren. In deze vergade ring kreeg de heer De Lange echter de gehe le raad achter ich toen hij voorstelde de gevraagde garantie door de Oranje vereni ging van f. 500,- te verhogen tot f. 800,-. Het motief van de heer De Lange was in de perste plaats dat door het bestuur een zeer ver antwoord programma was ontworpen, waar voor geen entree wordt geheven en de heer Ds. C. Vos, Ned. herv. predikant te Gouda bedankte voor het door de herv. kerkeraad van Rijssen op hem uitgebrachte beroep. Ook ds. C. van de Poel uit Ierseke, waarop de ger. gemeente Noorderkerk een beroep uitbracht, heeft de afgelopen week voor dit beroep bedankt. ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 2269 b.gg. 2892 of 05704-257 Door een nog onbekende oorzaak, is onze plaatsgenoot J. M., vrijdagavond met zijn bromfiets op de geparkeerde auto van archi tect TI. Jorissen, op de bedieningsweg aan de Wierdensestraat gebotst. Met ernstige been verwondingen werd hij, op advies van een plaatselijke arts naar het ziekenhuis in Alme lo vervoerd. Zowel bromfiets als auto kregen flinke averij. Wat was oons kleane laand wier groot, Het stun wier kloar vuur leu in nood, Wat wür dr wier nen heeln hoop geeld De vuurge wekke too eteeld. En vuile hueger wür 't bedrag Dan wee det ook mear har edach, Oons volk det nooit van veartn bleef srtoan, Hef non ook wier eur plich edoan. Alleene jammer det ook non Dee aktie neet eendrachtig kon, Dan was, det mag worn an enümn, Nog vuile mear toch binn ekümn. Woerumm' gin met mekaander woarkn Van alle leu, van alle koarkn, Want het vuurnaamste is toch neet Noar wonne koark' een meanske geet. Wonear oarns nood is deank' wiej dan Dr in de eerste plaasse an Vuur dawwe helpt, te vroang: zin iej Wal van dezelfde kluur as wiej. Det mag toch neet, zoo zol ik zeg'n, Gewechte in de skoale leg'n, Wee leefde vuur zin nuessen héf, Den vrüg doar jums neet noa, den géf. J. Rozendom, RIJSSEN. Pauwe was bevreesd dat het bestuur met een tekort zou komen te zitten als de raad zoals B. en W. hadden voorgesteld slechts f. 500,- beschikbaar zou stellen. Na een kort beraad van het college van B. en W. zei de voorzitter dat men bereid was de garantie op te trekken tot een bedrag van f. 800,- waarmee de gehele raad akkoord ging. De raad had het misschien zelf niet door maar wij vonden het een historisch moment... Pachtprijs verhoging De gemeentelijke boerderij ,,De Verdeling" aan de Holterstraatweg zal op voorstel van B. en W. aan de raad voor twaalf jaar wor den verpacht aan de huidige pachter de heer R. van Lindenberg. De pachtprijs is ver hoogd van f. 4.145,- per jaar tot f. 7.200,-. Dit bedrag is door B. en W. bepaald in overleg met een terzake deskundige. De heer van Lin denberg is zoals in de nota van B. en W. aan de raad bleek „met enige reserve" met de ze rigoureuze verhoging akkoord gegaan. Dat de heer van Lindenberg tegengesputterd heeft lijkt ons niet zo bevreemdend. De verhoging is niet zo erg gek ver van de 100 pet. af. De raad vond het kennelijk niet zo onbegrij pelijk, met uitzondering van de heer Haase, die niet kon begrijpen dat ineens zulk een drastische verhoging mogelijk was. Wethouder Goosen maakte duidelijk, dat dit inderdaad volgens de nieuwe pachtwet mo gelijk is. We hebben de zaak opnieuw laten taxeren. Vandaar. De verordening inzake verhaal van het spraak onderwijs, brengt naar de mening van B. en W. veel administratieve rompslomp mee en is niet navenant aan de opbrengst (f. 1500,- p jaar). Het geven van spraaklessen moet naar de mening van B. en W. als een vorm van onderwijs worden gezien, een argument dat gebruikt werd om voor te stellen de ver ordening op te heffen, zodat het spraakonder wijs in de toekomst kosteloos zal worden ver strekt. De raad kon zich hiermee verenigen. Café Spekhorst aan de Grotestraat, dat al en kele jaren met gedeeltelijke onteigening werd bedreigd en figuurlijk gesproken stond te wan kelen op zijn grondvesten zal, althans voor lopig, blijven bestaan zoals het is. Het vanouds bekende café, centrum van fees telijkheden, bruiloften, partijen en verkopin gen van onroerend goed (naast het glaasje bier en het borreltje) is de laatste tijd door zijn vooruitgeschoven ligging naar de Grote straat een sta in de weg voor de verkeersvei ligheid. Uit dit oogpunt besloot de raad reeds in 1965 een deel van het pand te onteigenen. In augustus 1966 besloot de raad echter na dat 't onteigeningsbesluit Koninklijk was goed- Éiü H. J. WOLTERINK niet in de boot gekeurd een rechtsgeding te gaan voeren om dat geen minnelijke schikking met de eigenaar van het pand mogelijk bleek. Het gemeentebestuur van Rijssen heeft dit proces verloren en zal voor de kosten van dit ongetwijfeld dure proces moeten opdraaien. Welke raadsman de gemeente heeft gehad, is ons niet bekend, maar de raadsman van de heer Spekhorst maakte graag van de gelegen heid gebruik om zijn cliënt te gerieven door de rechtbank te wijzen op artikel 38 van de onteigeningswet, dat inhoudt dat een gebouw in zijn geheel moet worden onteigend en niet slechts gedeeltelijk. Het raadsbesluit van 1965 hield slechts een onteigening in van 68 m2 (lig gende aan de Grotestraat) van het pand. Nu de zaak voor de gemeente verloren is gaf het college van B. en W. de raad een troost rijke gedachte mee; De coöperatie aan de Wolstraat, die bin nenkort met de grond zal worden gelijk gemaakt. Nu momenteel de gedachten gaan in de rich ting van eenrichtingsverkeer menen wij aldus B. en W. dat thans de noodzaak niet meer zo danig urgent is dat deze grote investering (onteigening gehele pand. Red.) nu reeds ver antwoord zou zijn. Wij stellen u daarom voor het raadsbesluit tot het voeren van een rechts geding in te trekken. Jammer voor de heer Spekhorst dat de ge dachten van het eenrichtingsverkeer bij het 'Li' c.Te van B. en W. pas opkwam toen het rechtsgeding voor de gemeente verloren was. (Vervolg op pagina 2) De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de door de brand van zaterdagnacht gedupeerde fa. Meulenbelt, tijdelijk wordt ondergebracht in het leegstaande voormalige hotel De Kroon. Besprekingen tussen het gemeentebe stuur en de heer L. Meulenbelt, hebben de af gelopen week hierover plaats gehad. Rijkswaterstaat zal in elk geval van het leegstaande pand op het Schild, geen ge bruik maken, zodat voor de fa. Meulenbelt dit gebouw voorlopig een prachtige oplossing zou zijn. De plaatselijke middenstanders als be drijfspand zijn bijzonder collegiaal. Hiervan gaven zij zaterdagmorgen weer blijk, toen kleding, schoeisel, verbruiksartikelen e.d. werden bezorgd bij familieleden van het echt paar Meulenbelt, dat hier tijdelijk een onder komen vond. Vanzelfsprekend werd deze ges te van de collega's, bijzonder op prijs gesteld, Tot heden is de oorzaak van de brand nog niet ontdekt. Ook de schade is nog niet vast gesteld. De heer Meulenbelt is wel van plan, het afgebrande pand ten spoedigste weer op te trekken. In zeer korte tijd is het heren-jongen smodcmagazjjn Meulenbelt, in de nacht van vrijdag op zaterdag, volledig door brand verwoest. Ook het gedeelte, waarin de fam. Ter Harmsel woonde brandde uit. Vier kale muren, zwart geblakerd door vuur en rook, bleven overeind en steken nu troosteloos af te gen de heldere lucht. Beide families hebben niets kunnen redden. Zelfs een klein kostbaar jong hondje (CBcker Spaniel) is naar alle waarschijnlijkheid een prooi der vlammen geworden. Dankzij kordaat optreden van de brandweer, die in recordtijd aanwezig was, werd voorkomen dat aangrenzende percelen eveneens een prooi van de laai ende vuurzee werden. veerd was de brand zo goed als bedwon gen. Voor uitbreiding behoefde toen niet Om ongeveer één uur is de brand uitgebro ken Mevrouw Meulenbelt meende in eerste instantie dat er inbrekers waren. Toen zij met haar man de deur van de slaapkamer opende, keken zij tot hun grote verbijstering in een grote vuurzee. Gekleed in pyjama, vluchtten zij de straat op, waar inmiddels de heer W. Spekhorst, die de felle vlammen in de winkel zag, de fam. Dollekamp waarschuwde. Onmiddellijk hier na alarmeerde hij de brandweer en politie. ,,De hitte was afschuwelijk. De etalagepop pen zag ik in een ogenblik wegsmelten. Het was één laaiende vuurzee, waaruit geen mens iets kon redden. Verscheidene ruiten zijn ge sneuveld en bij bakker Meinders smolt de chocolade in de etalage", vertelde ons de heer Spekhorst, die ook de hulp van de brand weer uit Wierden inriep. Bij de brand liep de heer H. Voortman uit de Bleekstraat, verwondingen op aan beide handen door glassplinters. Verdere persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Eén van de brandweerlieden, de heer J. Leusink, bluste de brand vanuit de badkamer bij de fam. Dollekamp met de handsproeier en be dwong de vlammen, die een gretige prooi vonden in de dakgoot. Intussen was de brand aangepakt met ne gen stralen. Daarbij kwamen twee nevelspui ten, die een plaatsje kregen in de nauwe gan gen tussen het brandende pand en de aan grenzende bebouwing. Dankzij het snel plaat sen van de spuiten en het fors aanpakken van de enorme vuurhaard kon uitbreiding van de brand worden voorkomen. De dodelijk verschrikte bewoners van het door het vuur geteisterde huis, werden onder gebracht in hotel Spekhorst. Volkomen ver bijsterd staarden zij naar de vuurzee, waar uit niets viel te redden. Omstreeks kwart voor twee de belang stelling was inmiddels vrij groot geworden en ook burgemeester Landweer was gearri- meer te worden gevreesd. Wel stond het toen vast, dat het nablussen nog vele uren zou vergen. Telkens weer laai den de vlammen op. „Toen wij aankwamen, leek het een hache- Dat was een voorzorgsmaatregel, omdat o,. het eerste moment niet was te overzien hoe die brand zich zou kunnen ontwikkelen. Ge lukkig heeft de Wierdense brandweer geen daadwerkelijke assistentie behoeven te verle nen." De rookontwikkeling bij de brand was zeer sterk. Dat bemoeilijkte aanvankelijk het blus- singswerk. De politie moest het schaarse ver keer op dat late uur omleiden via de Water molen, niet alleen door de vele brandweer slangen, die de rijweg versperden, maar vooral ook door de aanvankelijk rondstuiven de vonken. De schade staat nog niet vast, maar wordt voorlopig geraamd op enkele tonnen. Gebouw en inboedel gingen volledig verloren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vast staat dat het vuur in de winkel is ontstaan en zich bijzonder snel uitbreidde. De winkelpanden van Dollekamp en de Bi- co van de heer Roosink, die aan het pand van Meulenbelt grenzen, liepen eveneens schade op dóór het vele bluswater, waarmee de mu ren werden natgehouden. De heer Meulenbelt was verzekerd. i lijke zaak", vertelde brandweercommandant J. Wolters. „Het zag er uit als een grote brand,die moeilijk zou zijn te stuiten. Van daar dat wij assistentie vroegen aan Wierden. Deze ruïne bleef over nadat, de brand zijn vernietigend werk had verricht. Het winkelpand werd totaal door de enorme vuurzee verwoest.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1