Wat gebeurt er in Lw fototoestel? Volksuniversiteit sloot maandagavond seizoen al Gemeenteraad vergadert woensdagavond in stadhuis Oranjevereniging wil taptoe organiseren op het Driehoeksplein Rui Brummelhuis verzamelde namen AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. KIJKEN MET HET HART Komt carillon in nieuwe toren van Schil dkerk In kantine van de l.t.s. H. N. Hollander over structuurplannen Roode Kruis hield jaarvergadering Zuiderkerk op 15 mei in gebruik GESLAAGD Schoolkinderen legden een verkeersproef af OP TIED Op koninginnefeest Zij kent nu alle klanten TTtynncvictt'ó Filmclub houdt jaarvergadering Vrijdag 22 maart 1968 51ste jaargang no. 12 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Geluk is geen schande Geduld is schone zaak ܧx-| Meer dan één opname MEDISCHE DIENST Resumé De Lage Es Met Wilhelmina, Apollo Goor, Rijssens Mannenkoor HOOFDPIJN POEDERS KIESPIJN POEDERS HOEST poeders werken GRIEP poeders verrassend Welstands-college Voorschotten Onbewoonbaar Lening Recreatie VOOR We kunnen de fotografie altijd van twee kanten benaderen. Van de tech nische zijde. Dat is voor een heleboel mensen al een dankbare kluif. Ze kun-, nen spelen met lenzen en lampen9 ze kunnen experimenteren met filters en voorzetlenzen. Deze technische mensen maken vaak foto's die uitblinken door een verzorgde techniekhaarscherp briljant vergroot. Er is een totaal andere groep. Deze mensen fotograferen met gevoel. Hun techniek is soms matig, de scherpte zo-zo en toch gaat er iets van hun foto's uit. Hun foto's hebben, altijd een boodschap. U proeft wel wat er nu gebeu ren moet. Als u echt een technicus bent, pro beer dan wat meer met uw hart te fotogra feren. Als u een gevoelsmens bent, tracht u uw techniek wat op te vijzelen. Onthoud echter dat bij wedstrijden en tentoonstellingen de men sen die met hun hart fotograferen, steeds de beste kansen maken. De boodschap in de foto prevaleert bij elke jury en bij elk publiek. Het is nuttig om fototentoonstellingen te bezoeken. Daaruit leert u nl. hoe anderen trachten de wereld door hun lens te laten zien. Het is een fabeltje dat een foto onpersoonlijk is. Als je een tiental jaren meedraait in een goede fo toclub en veel hebt gejureerd, ontdek je dat het mogelijk is de persoon achter een foto te zien. De maker verraadt zich door een be paalde visie, een bepaalde stijl. Elke keer wordt er rond de World Press tentoonstelling, annes wedstrijd 'n enorme rel ontketend. Een bepaalde foto, opvallend door zijn aktualiteit of aangrijpende nieuwswaar de", wordt bekroond. Dan is er meteen een koor van stemmen dat zegt ,,puur geluk, die man was er toevallig". Nauwelijks hoort men zeggen, ,,die man had wellicht 'n fijne neus", of ,,die man had de tegenwoordigheid van geest om niet alleen te beseffen, hier gaat iets gebeuren, maar hij was onmiddellijk paraat, stelde zijn camera blindelings in en schoot zijn plaatjes. Misschien waren er vele foto grafen, maar hij maakte de plaat van zijn leven". Daar zit een les voor ons amateurs in. Moeders die een camera bezitten, doen er goed aan deze altijd bij de hand te hebben. Maar ook een doosje flitslampen, een flitser en een film in het toestel. U kunt zomaar in eens een grappige situatie beleven die de moeite van een foto waard is. Trekt baby een rare snoet, omdat de pap niet bevalt? Knip! Komt kleine Jan met een snoet vol vuile ve gen thuis? Niet Wassen, maar fotograferen. Heus, geluk in de fotografie is meestal meer een zaak van ,,door hebben, hier zit een foto in". De moderne, handige damescamera met een «nellaadsysteem maakt het al heel simpel. Nogmaals, geluk is iets dat u gerust 'n hand je mag helpen. Naast het razend snel reageren en fotogra feren is er een totaal andere mogelijkheid. Iemand die urenlang in een schuiltent'je zit vóór een vogelnest om te trachten een zeld zame vogel te fotograferen, begint niets zon der geduld. Dat geldt ook voor de amateur die, gewapend met een camera met telelens, op de loer ligt voor het verschijnen van een roedel herten. In wat eenvoudiger opzet gaat het om een grappige situatie die zich gaat ontwikkelen. Stel dat u een jonge poes hebt. U wilt die fotograferen. U legt een balletje midden in de kamer en wacht tot de poes het beslopen heeft. Meestal volgt dan een rare sprong en poesje duikt boven op het balletje. Op dat moment knipt u. Heel vaak is wachten een manier om tot het beste effect te komen. Stel dat u in 'n polder wandelt. U ziet 'n mooie boerderij. U kijkt en dan is er een wolk voor de zon gekomen, het wit van de oude muren is grauw. Dat betekent wachten, soms een vol kwartier. Brengt u het geduld op om te wach ten tot de zon de oude muren weer helder wit verft, dan is de kans op een geslaagde foto aanwezig. Lang niet altijd is snelheid de korte weg naar een geslaagde kiek. Elke situatie heeft tijd nodig om tot het toppunt te geraken. Op het strand komt een golf aanrollen. Marietje ligt op het strand, u wacht tot de golf haar bijna helemaal overspoelt. Een waterskiër glijdt van u af, niet knippen, wachten! Pas als de skiër weer op u toekomt, richt u de camera en pas als de figuur redelijk groot in uw beeld is, drukt u af. Heel vaak staan be- d WÊsm ::-A 'ddyd wegende figuren te klein op het negatief om een knappe prent op te leveren. Ook dia's va ren wèl bij duidelijkheid. Zien en vooruit zien Wanneer we spreken over situaties die tot een hoogtepunt zullen komen, doen we in fei te aan een soort toekomstvoorspelling. Welis waar een voorspelling op korte termijn, maar toch iets dat komen gaat. Het is immers geen kunst? Als u een jongen op een fiets hard rechtuit ziet rijden in de richting van 'n sloot kunt u vrij aardig berekenen wanneer hij er in zal plpmpen. Hier is voor de fotograaf geen hulpmiddel voor het maken van een aardige compositie. Hij kan alleen ruwweg berekenen wanneer het meest geschikte ogenblik voor de foto zal komen. Iemand die een kind bezig ziet met een bord je chocoladevla. weet dat daarin een foto kans zit. Vooral als het kind niet veel ouder is dan één jaar. Het moment waarop de snoet van de baby of kleuter vol vla komt te zitten is onvermijdelijk. Wie hierop gaat zitten wach ten met z'n camera, kan een hele foto- of dia serie maken. De moderne camera met snel- transport is nu in het voordeel. Na elke op- Wordt de nieuwe toren op de Ned. hervorm de Schildkerk, straks voorzien van een caril lon? Deze vraag houdt veel plaatsgenoten be zig, dit mede in verband met de opmerking van het SGP raadslid Voortman in een raads vergadering, die hiervoor strek geporteerd is. Dinsdagavond 2 april zal in hotel Weitering een bespreking plaats hebben over de moge lijkheid hiervan. Tevens zal een comité wor den opgericht, dat zal trachten de Rijssena- ren te interesseren in een klokkenspel. Op de avond zal ook het financiële probleem wor den besproken om tot verwezenlijking te kun nen komen van een. carillon, dat uitstekend zal passen in onze sfeervolle woonplaats. Maandagavond heeft de Volksuniver siteit afd. Rijssen, de laatste ontspan ningsavond van het seizoen gehouden in de kantine van de l.t.s. aaa de Wier- densestraat. Voor een groot aantal be langstellenden sprak de heer H. N. Hol lander, directeur van gemeentewerken, over het tot stand komen van structuur, en bestemmingsplannen, voordat deze door het college van burgemeester en wethouders aan de raad worden voor gesteld. De voorzitter J. J. Capelle deelde in zijn openingswoord mee, dat het volgende seizoen een vervolgcursus zal worden gegeven in het boetseren, onder leiding van de heer Alting uit Holten. De eerste cursus is bijzonder geslaagd. Verder resumeerde de voorzitter de activitei ten van het afgelopen seizoen dat naar zijn mening geslaagd kan worden genoemd. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat ook een schilderijententoonstelling zal worden ge houden van schilderstukken van de plaatselij ke amateurschilders. Vervolgens gaf de heer H. N. Hollander een uiteenzetting over het tot stand komen van de bestemmings- en structuurplannen. De heer Hollander zag niet dat binnen 5 a 6 jaar de woningnood was opgelost. Bij het ter sprake komen van de ontsiering van het landschap, merkte de heer Hollander nog op dat per jaar een enorme hoeveelheid huisvuil moet worden weggewerkt. De beste oplossing van alle mo gelijke uitvindingen voor het opruimen van het huisvuil was naar de mening van de heer Hol lander het verbrandingssysteem. Aan de hand van een aantal dia's verduidelijkte de spreker zijn gewaardeerd onderwerp. Heel vaak slaagt een amateurfotograaf er in, een grappige situatie volledig uit te buiten. Bijgaande afbeelding toont, hoe de amateur de schaduw van een Het Roode Kruis, afd. Rijssen, hield maan dagavond in hotel Gijsbers de jaarvergade ring onder voorzitterschap van dokter E. A. Witkop. Uit het jaarverslag van mevr. Ter Horst bleek dat de collecte van het afgelopen jaar f 4.508.- had opgebracht. Vijf plaatsgeno ten namen deel aan de boottocht met de Hen ri Dunant. Mede dank zij diverse kerken zijn de bloedplasma-avonden een succes gewor den. Ook werd de Landsteinerpenning uitge reikt. Uit het jaarverslag van de heer H. Dannerberg bleek dat de colonne, ondanks het vertrek van dokter A. C. Kousemaker, onder leiding van dokter J. Bijleveld veel activiteiten had ontplooid. Penningmeester D. Oldekamp kon een batig saldo van f 940.- laten horen. De contributieopbrengst was f 1700.- terwijl de postzegelactie ruim f 500.- opbracht. Ondanks een financieel probleem, zal de tocht voor de gehandicapten doorgaan. Getracht zal worden een oplossing te vinden voor dit financiële probleem. Bij de be stuursverkiezing werden mevr. Ter Horst en dokter Witkop herkozen. ADVERTENTIE ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704 - 257 Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe Zuiderkerk van de geref. gemeente, in plan Zuid, op 15 mei in gebruik worden genomen, althans deze streefdatum wordt voorlopig aangehouden. De mogelijkheid is niet uitge sloten dat de in gebruikneming nog na 15 mei plaats zal hebben. Momenteel worden de banken geplaatst en is men met de af werking van het gebouw bezig. De medische dienst, voor het komende week- wordt waargenomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, telef. 2204. De vee- lantaarn gebruikte voor het makéYij&cifli artsenijkundige dienst wordt waargenomen eert humoristische opname. name een zwenk aan het transport en we kun nen weer fotograferen. Uit een bepaalde reeks foto's kunnen we dan de leukste opname la ten vergroten. De moderne persfotograaf doet dat in feite ook. Hij schiet als een razende, een film vol. Thuis bepaalt hij welke opna me „naar de krant" gaat. Hebt u een automa tische camera, dan zijn er buiten geen be- lichtingsproblemen. Binnen moet u flitsen en dat betekent dat de camera op flits moet wor den ingesteld. Dan dient u wel degelijk zelf in stel in op bijv. 2-2'/s meter bij f:11 en neem te stellen. Maak er geen levenskwestie van, een sluitertijd van bijv. 1'25 of 1/30 seconde, bij een film van bijv. 21 DIN. U zult merken dat het meestal raak is. Niet-automatische ca mera's buiten instellen op f:11 met 1/100 se conde bij een film van 21 DIN. Stel de af stand in op ca. 3 meter voor onderwerpen dichtbij, op 15 meter voor vèrweg. Men noemt dit een snapshot-instelling; het maakt snel en blindelings werken mogelijk. Fotograferen is .kijken met uw hart". Vluchtige momenten kunt u pakken met een snapshotinstelling ensoms véél geduld. Zorg dat uw camera steeds schotklaar if! Leer zien en vooral „vooruit" zien! Onze plaatsgenoot de heer L. Heuvelman, slaagde te Utrecht voor het diploma, vakbe kwaamheid poelier. door dokter J. Sicbelink, Rijssensestraat 48a te Wierden. telef. 05496-1298. Dinsdagmorgen hebben 338 kinderen van de hoogste klassen van alle lagere scholen en van de chr. b.l.o. een verkeersproef, het vroe gere schoolverkeersexamen, afgelegd. Daartoe verleende de rijkspolitie haar me dewerking en kon het examen in alle klassen worden afgenomen onder het toeziend oog van een politieman. 's-Avonds werd ten gemeentehuize het werk nagezien, door alle betrokken onderwijzers. In totaal konden er 40 punten worden be haald, zij die minder dan 30 punten kregen toegewezen, waren gezakt. Dat het examen niet zo gemakkelijk was bewees wel de uit slag, 23 kinderen konden de eindstreep niet halen. Er waren slechts 17 kinderen, die het ma ximum aantal punten konden behalen. Zij heb ben bewezen dat zij alle borden, geboden en verboden van het reglement verkeerstekens en verkeersregels zeer goed kenden. Dit waren de navolgende kinderen. Geertje Reterink, Hendrikus Bouwhuis, Wil lem ter Harmsel, Hendrikus ten Hove, Ger- rit Ligtenberg, Janna van de Maat, Geertrui van de Maat, Gradus Zonnebelt, Adriaan van Heek, Wim ter Maat, Jan Timmerman, Al- bert Baan. Jan Berkhoff, Hendrika Dekkers, Hendrika Mensink, Gijsbert Schuurman en Bennie Tijhof. Vrouwleu doar muj aajt op wochen, Dee zeent nooit op tied non 's kloar, Dan nog efkes 'n nueze poeiern, Dan nog eawn met 'n kam duur 't hoar. Kiekt eens efkes op de klokke, Too Merieje maakt non an, Aans verlaate wiej de busse, Skaejt toch oet te dramm Getjan. Joa, den gaskraan zit wal dichte, Joa, 'k heb 'n kachel vol edoan, Joa, het slot zit op de skuure, Loawe astoebleef non goan. Joa Marieje, 'k heb vuur 'n bakker Wal een breefken kloar-eleg, Joa op de gewone plaase, Det he'k oe toch net ezeg. Joa en nog eens joa Merieje, Ik heb earlke niks vergetn, Joa Merieje ook de kniene. Joa ook 'n hoond hef 'n bak vol vret'n. Op nen draf gung 't noar de busse, Baejde haggen as een peard, Toen ze zatn zear hee: ik hoppe Dar iej doar van hebt eleard. 'k Was vanmoarn toch op zin minst» 7n Half uur earder kloar as iej, En 'k heb alle woark edoane, Woerumm' lach iej non Meriej? Non zeg op. wat hej te lachen, Skreewt toch neet zoo hard Getjan, Woerumme heb iej gin skoone Mear dee oole sloffen an? J. Rozendom, Rijssen. Woensdagavond zal de gemeenteraad bijeen komen ter behandeling van de agenda, in de raadzaal van het stad huis. De vergadering begint om 7.30 uur. Enkele voorstellen van het college van burgemeester en wethouders zyn: Een schrijven van mevr. Schuiterd-Nieu— wenhuis, waarin bezwaar wordt gemaakt te gen het verlenen van een bouwvergunning van een garage nabij de woning Markeloseweg 81, voor kennisgeving aan te nemen. De verleen de vergunning voor de bouw is niet in strijd met de voorschriften, omdat het college be voegd is toe te staan dat garages terzijde van de woningen worden gebouwd. De commissie openbare werken die de zaak -besprak, niet tot een sluitend advies komen. kon De Oranjevereniging heeft grote plannen op touw gezet om het koninginnefeest zo goed mo gelijk te doen slagen. Zo zal, indien de finan ciën dit toe laten, als slotstuk van het feest een taptoe plaatshebben op het Driehoeksplein waaraan het Rijssens Mannenkoor, en de mu ziekverenigingen Wilhelmina en Apollo uit Goor hun medewerking zullen verlenen. Ook de ma jorettes van Apollo zullen de taptoe met hun show opluisteren. y Een handicap is echter dat de Oranjever eniging kampt met financiële moeilijkheden, vandaar dat het gemeentebestuur is benaderd Het winkelmeisje van mevrouw Broekhaar in de Wier densestraat heeft een unieke hobby, die beslist weinig voorkomt. Ria Brummelhuis uit Geesteren, een char mant donkerblond meisje, met een paar heldere don kere ogen, die sterk de neiging hebben de hele dag te lachen, verzamelt namen van klanten, die regelmatig de winkel bezoeken. Een jaar lang heeft z« de klanten nauwkeurig geobserveerd hoe ze er uitzagen. Een snelle aantekening op een stukje papier, werd 's avonds weer voor de dag-gehaald en samen met mevrouw Broekhaar zat ze gebogen over deze aantekening, waarop stond: mevrouw met een donkerbruin hoedje, blond haar en een korte bontjas. Mevr. Broekhaar stelde dan wel vast wie deze klant was en de volgende keer werd een ver baasde dame door het winkelmeisje met de naam aan gesproken. Bijna alle namen van de klanten bent ze nu in een jaar tijds. ,,Het was een hobby van mij, wat ik een jaar heb volgehouden en ik heb er inderdaad succes mee gehad. Maar ik wilde ook graag alle namen van de klanten weten en dankzij mevrouw Broekhaar weet ik ze nu. Ik heb er bijzonder veel plezier in gehad. Hoeveel het er zijn weet ik echt niet", vertelt ons het vlotte winkel meisje van mevrouw Broekhaar, die voor <?9j; en nacht in dienst is en alleen de weekends en de vaktntie naar Geesteren gaat, waar zij woont. Zij wordt dan ook als een dochter behandeld. voor een bijdrage van f. 850,-, naast de vast gestelde subsidie van f. 0,03 per inwoner. Een optwerp-programma van de feestelijkheden is bij het verzoek van de Oranjevereniging meegegaan, wat de goedkeuring van B. en W. wegdraagt. Het college stelt de raadsleden echter voor een gevraagde garantie van f. 500,- als maxi mum te verstrekken. Wanneer de raad zijn fiat geeft aan het voorstel van B. en W. komt het er op neer, dat de Oranjevereniging haar programma drastisch zal moeten wijzigen, om dat men geld te kort komt. ,,Dat zal bijzónder jammer zijn, vooral als wij de taptoe van het programma moeten schrappen. Want wij verwachten wel zo'n tien a vijf tienduizend toeschouwers en we gaan beslist geen entree heffen, omdat we alles gratis wil len brengen", vertelde ons voorzitter M. G. A. Elzinga, die wel enigszins teleurgesteld is, door het voorstel van het college van B. en W. Om de taptoe zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wil men trachten vier torentjes met schijnwerpers te realiseren. In verband met het feit, dat op dit plein het nieuwe gemeen tehuis is geprojecteerd, zal het wel het laat ste jaar zijn, dat de Oranjevereniging van het plein gebruik kan maken. VOORLOPIG PROGRAMMA. 7.00-8.15 uur. Reveille op diverse punten in de stad m.m.v. de Padvindersdrumband uit Al melo. 8.30 uur. Hijsen Nationale vlag voor gemeen tehuis. 8.45 uur. Vertrek met Schutterskoning 1967 naar het schietterrein m.m.v. de Padvin dersdrumband. 9.30-12.00 uur Vogelschieten om de titel Schut terskoning 1968 na afloop Prijsuitreiking bij 19.45-20.45 helmina uur, Lampionoptocht m.m.v. Wil- uit Rijssen en Apollo uit Goor. 19.45 uur. Strijken Nationale vlag. 21.00-22.30 uur. Grote Taptoe op het Driekhoeks terrein te verzorgen door Apollo uit Goor. Wilhelmina uit Rijssen, Mannenkoor uit Rijs sen. ADVERTENTIE Burgemeester en Wethouders stellen de Rijs- sense gemeenteraad voor aan de met ingang van het nieuwe cursusjaar in gebruik te ne men nieuwe openbare school aan de Lent- fertsweg, de naam ,,De Lage Es" te geven. Het gebied, waasop de school wordt gebouwd, staat bij oudere inwoners van Rijssen bekend onder deze naam. Door het hoofd van de school is een enquête gehouden onder de ouders van schoolkinderen, waarop 35 sugges ties van namen binnen kwamen. ,,De Lage Es" was er een van. Het college van B. en W. stelt de raad voor het Oversticht aan te wijzen voor het uitbren gen van een schriftelijk advies bij de toe passing van de voorschriften omtrent de wel stand. Gezien de opgedane ervaringen met de welstandscommissie van het Oversticht, die reeds jaren advies uitbrengt voor alle nieuw bouw en bouwplannen welke een ingrijpende verbouwing of gevelwijzinging inhouden, stellen B. en W. voor dat deze instantie aangewezen wordt als deskundig college. In verband met het feit dat voor 1968 aan de schoolbesturen de voorschotten op de ver goeding van het vakonderwijs dienen te wor den vastgesteld, stelt het college van B. en W. de raad voor deze voorschotten als volgt toe te kennen. Gewoon lager onderwijs: Ver. tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel f. 8.800,-, voor ver. tot het verstrekken van onderwijs op geref. grondslag f. 11.000,-, voor het r.k. kerkbestuur in de parochie van de hei lige Dionysius f. 5.400,-. Voor het uitgebreid lager onderwijs: Ver. tot stichting en instandhouding van een ulo school met de Bijbel f. 10.400,- en voor het r.k. kerkbestuur f. 2.000,-. Het college van B. en W. stelt de raad voor de woning Moddesteeg 3 onbewoonbaar te ver klaren. Dit naar aanleiding van een onderzoek waarbij gebleken is dat deze woning in zeer slechte toestand verkeert. Opgemerkt wordt, dat een afschrift, na vaststelling van het be sluit zal worden verzonden naar de bewoner en de eigenaar. In het kader van de centrale financiering van de te bouwen acht-klassige r.k. lagere school, stelt het college van B. en W. de raad voor een vaste lening aan te gaan bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten voor f. 400.000,-, tegen een rentevoet van 6V, pet. per jaar, half jaarlijks te voldoen. De looptijd is 25 gelijke jaarlijkse termijnen, aanvangenc'f: op 1 april 1969. B. en W. van Rijssen stellen de raad voor deel te nemen aan het recreatieschap Twen te. Bij een gesprek met de voorzitter van het bestuur van de stichting in oprichting, bleek dat er geen principiële bezwaren aanwezig zijn om tot toetreding te besluiten. Maandag houdt de filmclub Rijssen haar jaarvergadering in de kantine van de „Ome- fa". Ter gelegenheid van haar eerste verjaar dag heeft de filmclub de beschikking gekre gen over een boeiend filmprogramma van de NOVA. Het is een 8 mm film en uitermate geschikt om in een ruimte als de Omefakan- tine vertoond te worden. Het bestuur wil er dit keer een feestelijke jaarvergadering van maken en heeft zorg gedragen voor de nodige dranken en versnaperingen. Een en ander zal uiteraard uit de clubkas betaald worden. Inmiddels hebben de filmleden van het be stuur een nieuwe opdracht gekregen, getiteld de fiets". De films, waarvan het scenario door het bestuur bekend gemaakt is, zullen worden vertoond op 22 april. Op beide avonden zijn introducé's van har te welkom. V

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1