HEKA Confectiefabrieken met Middelburgs bedrijf gefuseerd Nederlands Kamerkoor gaf een subliem concert ■I j mb Echtp. Yoortman- Poortman is zestig jaar getrouwd Meer dan honderd sportlui een week naar Borghorst Nieuwe r.k. lagere school kan spoedig worden gebouwd J. van Heek directeur Positie HEKA sterker dan ZCF Predikbeurten Einde aan noodsituatie Financiering is rond gekomen H. N. Hollander spreekt voor V.U. Gemengd koor van Noorderkerk zong in livoli (Utrecht) Inbraak met buit van f. 75.- aan artikelen Ds. J. Boogaard niet naar Rijssen In aula van l.t.s 'ATUATHy fmm mJBilS mi 1 llflll Veel felicitaties met geschenken VOORTMAN N.V. AGENDA Fa. M. Ligtenberg hield modeshow Bij 1000-jarig bestaan Ontmoetingsavond in gerei kerk liJulS I '.-f? Vrydag 15 maart 1968 Slsfe Jaargang m. 11 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 MEDISCHE DIENST EHBO-geslaagden J ubileimi-bijeenkomst van SGP in Noorderkerk Belangstelling was matig ZUIVER GEWIJD t i Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting GIN VARSJE ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING Programma is vastgesteld BURGERLIJKE STAND WEEKBLAD VOOR De grote kans dat de confectiefabriek Heka NV zou gaan fuseren met de NV Zeeuwse Confectiefabrieken in Middel burg, is afgelopen vrijdag werkelijkheid geworden. De NV Zeeuwse Confectie fabrieken slaagden er in voor f 300.000,- nominale aandelen ZFC a pari te plaat sen bij de NV Confectiefabrieken Heka in Rijssen. Door deze onderhandse plaatsing is het te verwachten liquiditeitsprobleem bij de ZCF opgelost en kon de werkgelegenheid voor 300 personen worden behouden. De samenwerking tussen beide bedrijven zal, zoals tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders ZCF in Amsterdam werd medegedeeld, bin nen afzienbare tijd leiden tot een verdergaan^ de samensmelting en wel door overneming van het gehele geplaatste kapitaal der NV Heka door ZCF. Zodra de onderhandelingen hierover tot re sultaat hebben geleid, zal een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeen geroepen, waarin voorstellen tot statutenwijzi ging van de ZCF, welke deze transactie mo gelijk maken, zullen worden gedaan. De thans bereikte samenwerking met He ka kwam mede tot uiting in het voorstel om de heer H. J. van Heek van het Rijssense bedrijf tot directeur van de Zeeuwse Ven nootschap te benoemen. Het voorstel werd De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter J. de Jong, De Ruyterstraat 19, telef. 3000. De veeartsenijkundige dienst wordt waarge nomen door dokter H. Placard Eikenlaan 10, Op maandag 18 maart houdt de Volksuniver- •iteit afd. Rijssen de laatste contactavond van het seizoen '67-'68. Het belooft vooral voor de geboren en getogen RijS6enaar een interes sante avond te worden. Het actieve V.U. be stuur heeft n.l. de heer H. N. Hollander, di recteur van gemeentewerken van Rijssen, ge arrangeerd om te komen spreken over: ,,Het tot stand komen van uitbreidingsplannen". Deze bij uitstek deskundige spreker zal die «vond, in de kantine van de L.T.S. aan de Wier- densestraat, dieper ingaan op wat er komt kij ken voor en aleer B. en W. van een gemeen te met een nieuw bestemmingsplan ter tafel komen en wat er allemaal moet gebeuren voor dat iedere betrokkene er mee tevreden is. De heer Hollander zal, met voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk in Rijssen, zijn lezing onge twijfeld extra interessant maken. Het gemengde koor van de ger. gem. Noor derkerk, heeft zaterdag gezongen in Tivoli te Utrecht onder leiding van de heer W. de Jong uit Deventer. Het koor kwam op uit nodiging van het bestuur van het landelijk verband van jongelingsverenigingen der ger. gem. Ruim 1500 aanwezigen hebben genoten van de psalmen en gezangen, die het koor goed vertolkte. Het begin was wat aarzelend, 'waardoor het lied „Neerland en Oranje" niet erg goed uit de verf kwam. De andere lie deren waren uitstekend van gehoor. Onder de aanwezigen bevonden zich de predikanten C. harinck, K. de Gier, H. Rijksen (jr.) en A. F. Vergunst. Voor het EHBO-diploma laagden G. J. Nijsink, A. P. Kamphuis, W. L. Timmer man, E. J. Ligtenberg, S. Boerman, J. Nij- kamp en H. J. Vlogtman. Alle personen zijn werkzaam bij de N.V. Ter Horst en Co. Bij een inbraak in de garage van de heer E. H. Klein Horsman is in de nacht van vrij dag op zaterdag voor ongeveer f 75 aan rook artikelen, boter, kol'lie en vleeswaren ont vreemd, dat in enkele bestelwagens lag opge slagen. Via een openstaand raam in het ca fetaria is (zijn) de ongewenste bezoeker(s) bin nengekomen. Bij slager Hofman in de Wal- straat, werd in dezelfde nacht een inbraak poging verijdeld. De heer D, Hofman hoorde 'in de nacht gestommel. Toen hij op onder zoek uitging, zag hij nog net dat twee man nen de benen namen. De politie, die een on derzoek instelde, vermoedt dat beide inbra ken door dezelfde persoon(nen) is gepleegd. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de da- éer(s). door de aandeelhouders per acclamatie aange nomen. MOEILIJKHEDEN Moeilijkheden van diverse aard in de af gelopen jaren, die in het boekjaar 1967 zelfs tot een aanzienlijk exploitatieverlies (f. 55.184) hebben geleid, hebben de ZCF in een moei lijke situatie gebracht. De directie vreesde li quiditeitsmoeilijkheden in de komende zomer- De SGP afd. Rijssen, zal op 21 maart een gecombineerde openbare jubileumvergade ring houden in de trouwzaal van de Noorder kerk, waarbij ook de studievereniging van de SGP aanwezig zal zijn. Dit in verband met het vijftig jarig bestaan van de SGP. Als sprekers zijn uitgenodigd de heren P. van der Meulen, lid provinciale staten van Over ijssel, die zal spreken over „heden en verle den van de SGP" en H. Golverdingen uit Amersfoort, redacteur van het orgaan van het landelijk verband van de SGP studiever enigingen. maanden, gedurende welke de wintercollec tie wordt geproduceerd. Een beroep op de ka pitaalmarkt door een openbare emissie was onder de huidige omstandigheden uitgesloten. PRODUKTEN. Door de samenwerking van de familie-NV Heka, die de afgelopen jaren nog steeds een dividend, schommelend tussen de 3 en 10 pro cent," heeft uitgekeerd, is het pakket van pro- dukten, voornamelijk jongens- en meisjeskle- ding en kleding voor de sport en vrije-tijd, aanmerkelijk uitgebreid. De president-commissaris van de ZCF zei te verwachten dat 1968 betere resultaten zal opleveren en de toekomst hoopvol tegemoet gezien kan worden. De huidige positie van Heka is sterker dan die van de ZCF. Ds. J. J. Boogaard van Eist, bedankte de ze week voor het door de Ned. herv. gemeen te van Rijssen op hem uitgebrachte beroep. Georganiseerd door de Culturele Raad van Rijssen, in samenwerking met de plaatselijke zangkoren, had een concert plaats van het 1 - fg-mde Nederlands Ka merkoor o.l.v. Felix de Nobel. Door de medewerking van de heer P. T. de Rid der, directeur van de lagere technische school, kon van de aula gebruik worden gemaakt. De akoestiek bleek uitermate geschikt voor koorzang, zodat de talrijke aanwezigen, voor het merendeel uit de kringen van de zangkoren, hebben ge noten van een boeiend programma, dat in overleg met de koren was vastgesteld. Felix de Nobel, die naast excellent koorlei der ook een voortreffelijk pianist is, weet zijn koor van 16 stemmen als een indringend in strument te bespelen. De sopranen, alten, te noren en bassen zijn gelijkelijk verdeeld, door lange ervaring goed op elkaar ingesteld, ter wijl het totaal-klankbeeld uitermate weet te boeien. De vijf-stemmige canon „Sanctus" vormde een fraaie inleiding, zeer genuanceerd voor gedragen. De Valeriusliederen in de bewerking van de dirigent kregen een sterke tekstuit- beelding met mooi afgewogen koorklank. Het koor zingt buitengewoon soepel, hetwelk in het Avondgebed met tekst van Revius tot uit drukking kwam. O, Bone Jesu van Loyset Compère werd met veel stijlbegrip vertolkt. Het polyfone koorwerk Exeditate Deo van Scarlatti kreeg technisch een voortreffelijke uitvoering waarin de stemmen grote zelfstandigheid paar den aan sonore toonvorming in verschillende registers. Het homofone „Ave Verum" van Mozart werd zeer zuiver gezongen, terwijl de moei lijke modulaties bewonderenswaardig werden genomen. Een hoogtepunt vormde wel het Echolied van Orlando di Lasso, waarbij een kwartet achter het toneel de echo vertolkte, zeer in dringend en levendig met grote muzikaliteit gerealiseerd. De Serenade van een lansknecht had een licht verend ritme met een prachtig refrein, elke keer in een andere nuancé ge zangen. Het humoristische koorwerk van Mozart over de verloren kat had spirituele partijen voor de dames, die met hun goed geschoolde stemmen veel gians aan het geheel gaven. Den uil van Alphons Diepenbrock werd een uitbund'» succes voor het koor, waarmede het eerste deel van het programma werd beslo ten. Na de pauze volgde zeer gedragen koorzang bij de liederen van Brahms, met muzikale accenten op woord en toon. De acht dames zongen driestemmig een werkje van Sem Dresden, waarin de vrolijke noot niet ont- NED. HERV. GEMEENTE Gi'ote Kerk: 9.00 u en 10.45 u ds. W. van Tuil, 19.00 u ds. Israëls van Holten. Westerkerk: 9.30 u ds. Westland van Wierden. 15.00 u ds. W. van Tuyl. Eltheto: 9.00 u de heer Spanjer. Eisen: 9.30 u leesdienst. GEREF. GEM. NOORDERKERK: 9.30 u, 15.00 u en 19.00 u leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK: 9.30 u, 14.30 u en 18.30 u. leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP: 9.30 u. ds. Hei- ner van Nijverdal. 15.00 u ds. Krijger van Wierden. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE: 9.30 u 19.00 u en 14.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK: 9.30 u, 15.00 u en 19.00 u ds. J. W. Slager. N D. PROTESTANTENBOND: 10.45 u dr. J. W. Samberg van Delden. DONDERDAG 21 MAART 1968. Grote Kerk: 19.30 u. ds. C. Vos van Gouda. brak. De dirigent hield steeds een korte ex plicatie van de zangnummers, met wetens waardige bijzonderheden. De humor kwam duidelijk uit in het volks lied. Daar was een wuf dat spon. De uitspraak was zeer verrassend, waardoor dit lied onge kende mogelijkheden aan het koor bood. Gewijde koorzang kwam uit in de drie ne gro-spirituals, op vakkundige wijze door de dirigent voor zijn koor bewerkt. Solistisch kwamen ook enkele stemmen naar voren, waaruit de grote individuele capaciteiten van de koorleden bleken. Velen van hen zijn veel gevraagde oratoriumsolisten, die ook in Rijs sen meerdere malen hun medewerking bij .Hosanna" hebben verleend, w.o. de sopraan Nelly Groenvelt en de tenor Reinier Schwep- pe. Bij de serie volksliederen ging het vrolijk toe, waardoor een plezierig climax werd ver kregen. Niettemin bleef de koorzang een hoog niveau behouden en kreeg alles een voornaam artistiek accent. Zeg kwezelken met sterke tekstuitbeelding, Dur 's Oberland met soepe le toonvorming, en de Skotse Trije overrom pelend van zangtechniek en beheersing van het métier. Wethouder Scholman offreerde namens de Culturele Raad een Twentse tuugkiste aan Felix de Nobel, waarop twee toegiften volg den. De Driekusman in een enthousiast fol kloristische bewerking, terwijl een indringend slot volgde met de spiritual „He got the whole world in his hands". Door verheugende samenwerking werd dit concert een artistiek succes. Burgemeester en mevrouw Landweer die de koorzang een warm hart toedragen woonden het concert bij, benevens een deputatie van de Provin ciale Culturele Raad van Overijssel. KASPERSMA. Ik mur 'n poar daage in berre bliewn, In berre vaalt 't neet me* te skriewn. Een groot aantal belang stellenden en familie leden heeft gisteren het echtpaar Voortman- Poortman aan de Banis- weg, hun felicitaties aangeboden, in verband met het feit dat dit echt paar zestig jaar urns ge trouwd. Het jubileum werd thuis gevierd in intieme kring met kinde ren, klein- en achter kleinkinderen. oZwel de bruid als de bruidegom zien er nog gezond uit, hoewel de ouderdom zijn stempel wel heeft ge drukt. Mevr. Hermina Voort man-Poortman is 83 jaar en helpt nog dagelijks in huishouding, waar zij haar dochter Leida assis teert met kleine huishou delijke karweitjes. De reumatiek houdt haar te gen, meer grotere werk zaamheden in de huis houding te verrichten. Ook de bruidegom ziet er patent uit, maar bij hem wordt het lopen ook niet beter. „Vergeet niet dat 84 ja ren je niet in de kleren gaan zitten," vertelt ons de bruidegom, die samen met zijn vrouw bijzonder dankbaar is dat zij het jubileum met hun kinde ren kunnen vieren. (Het echtpaar heeft drie zoons, een dochter, tien klein kinderen en twee achter kleinkinderen). De vrien delijke bruidegom is een gezellig prater. „Ik iveet nog heel goed. dat wij zaterdagsmorgens zijn getrouwd. 's-Middags stonden wij, mijn vrouw en ik, al weer in de „stoom" (jutefabriek). Je moet er de mensen nu mee aankomen, ze zouden je hartelijk uitlachen en vriendelijk bedanken. Gelukkig dat het nu wel wat beter is geworden. In die tijd toen wij zijn getrouwd, moest je tot zaterdagsavonds zes uur werken," vertelt ons de bruidegom, die in zijn le ven heel wat werk heeft verricht. Gisteren ston den de werkzaamheden stop. Ondanks het feit dat het echtpaar 't jubileum graag in alle stilte had den willen vieren met hun kinderen, kwamen velen nog even naar de Banisweg hun gelukwen sen aanbieden, die ver gezeld gingen van een bloemstuk of geschenk. Zoo kuemp 't det disse wekke neet 'n Gedichje in de kraante steet. J. R. ADVERTENTIE ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 2269 h.g.g. 2892 of 05704-257 13 maart. Ned. Ver. van Huisvrouwen, lezing met dia's door de heer Hazelaar, directeur V.V.V. te Meppel over de N.W.-hoek van Overijssel, Parkgebouw, 8 uur. 15 maart Kruisjasavond, Excelsior Clubhuis, 8 uur. 16 maart, Beatclub Scrible, St. Jozefgebouw, half 8. 18 maart, Lezing H.N. Hollander voor de Volksuniversiteit te Rijssen, Het tot stand komen van bestemmingsplannen, Cantine L.T.S.8 uur. 22 maart, Aldolem, Makro, lezing door de heer Egbertsen, café Royal, 8 uur. 22 maart, Honden Dresseerclub Riessen, le zing met dia's over africhten der honden, ca fé Struik, 8 uur, vrije toegang. 25 maart, Filmclub Rijssen, jaarvergadering, vertonen filmprogramma. Kantine Omefa, 8 uur. 30 maart, Beatclub Scrible. St. Jozefgebouw, half 8. 1 april, Aldolem, bespreking circusfoto's door Ross van Heijst te Hengelo, Hengelo, Hee- mafgebouw, 8 uur. 2 april, Uitvoering D.O.S., Parkgebouw, 7.38 uur. 5 april, Twente Zangers met The Shepherds, Parkgebouw, 8 uur. 15 april (2e Paasdag), Internationale wind- hondenrennen, De Koerbelt, 11 uur. 22 april, Filmclub Rijssen; vertonen en be spreken van door de leden gemaakte films met onderwerp „De Fiets", Kantine Omefa, 8 uur. 23 april, Ledenvergadering E.R.K.V. Café Jan Kuper, 7.30 uur. 20 mei, Filmclub Rijssen; lezing over het fil men door drs. J. W. A. Schuurman, Kanti ne Omefa, 8 uur. 8 juni, Buiten-excursie met filminstructie, filmclub Rijssen. 1 juli, Filmclub Rijssen, bespreken opnamen van 8 juni, Kantine Omefa, 8 uur. Opgave voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 u. De Fa. Manna Ligtenberg, die dit jaar voor het eerst ook japonnen en pakjes verkoopt, toonde dinsdagavond in hotel Royalhaar voorjaars- en zomercollectie. Een zeer groot aantal dames woonde deze „modeshow" bij. De modellen werden op vlotte wijze getoond door „eigen" mannequins die wat lopen betreft echter bijna niet onder deden voor be roepsmannequins. Lady-speaker was mevrouw Ehrenhard-Ter Maat. Uit het enthousiaste applaus, bleek wel dat de modellen bijzonder in de smaak vielen. Vooral de fleurige zomerjurkjes, waarin de Fa. Lig tenberg een ruime sortering heeft, kregen veel bewondering. De truitjes voor het nieuwe sei zoen zijn in veel gevallen vervaardigd van As- tralon. Bij de jurken treft men vaak polyes- ther, Tricel of Trevira. De kapsels op deze avond waren verzorgd door de Fa. Roosink, die op het ogenblik veeï werkt met de nieuwe Mini Vague, een soort versteviger, waarbij men zonder permanent, een licht krullend kap sel krijgt, dat enkele maanden houdt. Ruim honderd Rijssense sportbeoefena ren zullen in de week van 15 juni tot en met 22 juni deelnemen aan een grote sportuitwisselingsweek in de Duitse con- tactstad Borghorst. Vrijdagavond hebben afgevaardigden van Rijssense sportverenigingen in hotel Zur Post in Borghorst vergaderd met met hun Duitse confraters. Daarbij is vrij snel een concreet programma op ta fel gekomen, dat er als volgt uitziet! Zaterdag 15 juni om 14.15 uur ontvangst met muziek op de „Marktplatz", waarna het hele gezelschap naar de sportterreinen trekt. Dat gezelschap bestaat uit voetballers (junio- Hoewel de schriftelijke bevestiging op het stadhuis nog niet binnen is staat vast dat de financiering van de bouw van een nieuwe acht-klassige rooms-ka- tholieke lagere school rond is. Zeer spoedig kan met de bouw wor den begonnen zodat na afzienbare tijd een einde zal zijn gekomen aan een lij densweg van tien jaar, waarvan de rooms-katholieke schooljeugd al die ja ren de dupe is geweest. Met name de leerlingen die waren gehuisvest in de school aan de Rozengaarde, waar onge looflijke toestanden heersten. Deze school werd tien jaar geleden afge keurd door de geneeskundig inspecteur voor de Volksgezondheid in Overijssel. Een greep uit zijn motieven: tochtige lokalen, die 'J win ters onvoldoende konden worden verwarmd, lekkages op grote schaal, zodat bij ernstige regenval soms vijf a zes emmers in een of meer lokalen moesten worden geplaatst om het water op te vangen; voorts onvoldoende brandbeveiliging, te smalle houten trap naar boven. Bij de een of andere calamiteit had dit tot onvoorstelbare gevolgen kunnen lei den. De grootste grief van het onderwijzend per soneel en de ouders was de afwezigheid van water in de school: er was geen gelegenheid voor handenwassen. Wat alle beschrijvingen tart is de toestand van de toiletten. Buiten het schoolgebouw ston den closets zonder waterspoeling die 's win ters niet konden worden gebruikt en die 's zomers een ondraaglijke stank verspreidden, zodanig dat de overgrote meerderheid van de kinderen er onder geen enkel beding gebruik In de geref. kerk Boomkamp zal zondag avond eer ontmoetingsavond worden gehou den. Ds. W. A. Krijger uit Wierden. zal de avond leiden, terwijl een gospelgroep uit En schede enkele gosp :>ngs ten gehore /.al brengen. De avond begi- om 7.30 uur. van wenste te maken. Welke gevolgen dit al les had laat zich slechts raden. De oorzaak van de lijdensgeschiedenis is eigenlijk nooit duidelijk geworden. De gemeen teraad verleende vlot medewerking tot be schikbaarstelling van een terrein, maar de affaire is o.a. vertraagd door wijziging van het aanvankelijke plan tot bouw van een nieu we meisjesschool in een achtklassige gemeng de school. Gelet op de onhoudbare toestand reisde een delegatie uit het schoolbestuur naar Den Haag om de noodzaak tot de bouw van een nieuwe school te bepleiten. Men kon geen urgentie verklaring krijgen, noodzakelijk om de finan ciering rond te krijgen. Er heerste ongerustheid en er werd een actiecomité in het leven geroepen die vergaan de stappen had willen nemen, tot vrij vlot na het teleurstellende bezoek van het school bestuur de urgentieverklaring afkwam. Men bleef goede hoop houden en nadat er heel wat gebeld, geschreven en besproken was, bleek dat men ook in Zwolle de noodsituatie in Rijs sen inzag. Tot plotseling gisteren een monde linge mededeling kwam dat de financiering rond is. De school zal worden gebouwd aan de Lent- fersweg, hoek Karei Doormanstraat in de on middellijke nabijheid van de in aanbouw zijn de openbare lagere school. ren van de Rijssense clubs RKSV, RV, Ex celsior en Sportclub Rijssen), handballers, volleyballers, korfballers, gymnasten junior tennissers en ruiters inclusief de ponyclub. Het programma begint om half drie, behalve voor de tennissers die al om twee uur begin nen. Zondag 16 juni: om 9.30 uur slalomrijden van de motor- en autoclubs; 15.30 uur kaart- leesrit; 9 uur senioren-tennis. Maandag 17 juni voetballen de junioren van Excelsior en Sportclub Rijssen (aanvang 17.30 uur). Dinsdag 18 juni komen om 7 uur 's avonds de tafeltennissers en de judoka's aan de beurt. Vrijdagavond 21 juni ontmoeten de scha kers elkaar (aanvang 8 u.). Zatedag 22 juni wordt weer een drukke dag. Om 3 uur beginnen de zwemwedstrijden, tegelijk met de wedstrijden op de schietbaan. Ook de senioren van de diverse voetbalclubs komen dan in actie. Tussen de bedrijven door zorgen de atleten voor een lichtvoetige noot in het programma. Een maand eerder, van 17 tot 27 mei, viert Borghorst het duizendjarig bestaan, in het ka der waarvan op 25 mei een grote wandeltocht wordt gehouden, waarvoor ook de Rijssense wandelaars zullen worden uitgenodigd. Zondag 19 mei is er overigens ook een feest, want dan gaan alle schutterskoningen uit de omgeving „Kaiserschiessen". De Rijssense schutterskoning wordt daarbij ook verwacht. De vergadering werd ook nog gedeeltelijk bijgewoond door burgemeester Jessing, die zich erg ingenomen toonde met het omvang rijke bezoek uit Rijssen. Geboren: Marjon, dv W. Wesselink en J. Vijfschaft, Boomkamp 7, 5 maart; Ineke, dv G. J. Klein Nagelvoort en R. van Delden, Enterstraat 182, 5 maart; Hendrik Johan, zv H. Nijkamp en J. ter Harm- sel, Haarstraat 119a, 5 maart; Jan Hendrik, zv R. Borghuis en M. Brun* nekreef, Dannenberg 43, 6 maart; Gradus, zv D. Harbers en D. ten Voorde, Es- straat 11, 10 maart; Janke, dv J. Gerritsen en H. W. Poortman, Zuiderstraat 43, 6 maart te Almelo. Ondertrouwd: Arend Jan Voortman, 24 jaar, Rijssen, Haarstraat 37 en Johanna Fredriekje Baan, 21 jaar, Rijssen, Vennekesgaarden 70, 5 maart; Dirk van de Kamp, 23 jaar, Zeist, Krullelaan 15 en Tjeerda Teetske Nauta, 25 jaar, Rijs sen, Verenlandweg 19, 7 maart. Overleden: Coenraad Ehrenhard, 79 jaar, ev H. van den Dijk, Schoolstraat 16, 5 maart; Gerrit Jan Ehrenhard, 84 jaar, ongehuwd, Nij- verdalseweg 21, 6 maart; Antonius Hanstede, 74 jaar, ev G. Blokhorst, Enterstraat 145, 6 maart; Jan Willem Albertus Dollekamp, 85 jaar, wv J. G. Stevens, Wierdensestraat 36, 2 maart, t« Almelo. t

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1