Gemeenteraad behandelde zeer uitvoerig begroting voor "68 kritiek van B. en op W Fusie Zeeuwse Confectie met HEKA niet uitgesloten LANGDURIGE DEBATTEN IN DE RAAD WAT 'N TREMUL AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. 1 BESLISSING VALT VANDAAG H. J. van Heek directeur? Vrijdag 8 maart 1968 51ste jaargang no. 10 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting In een middag- en avondzitting behandelde de gemeenteraad van Rijssen woensdag de begroting 1968. De raad stelde zich duidelijk positief op, ten aanzien van het beleid van B. en W. en kritische ge luiden werden eigenlijk niet gehoord, een feit dat de burgemeester in zijn reacties op de algemene beschouwingen naar hij zei met dankbaarheid constateerde. Alle fracties maakten gebruik van de gelegenheid tot het houden van algemene beschouwingen. Mede omdat deze om antwoorden en reacties vroegen was hiermee de hele middag gemoeid. AFSTOTEN AFRIT E 8 INDUSTRIEVESTIGING CAMPING MAATSCHAPPELIJK WERK OVER JAGERS WEG MET DE MARKT ppi fv WEEKBLAD RUSSEN Men-kan zich afvragen wat de waarde is van een algemene beschouwing, hoewel onge twijfeld goed bedoeld, kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat al te vaak loze kre ten worden geuit en vooral dat verlanglijstjes worden voorgelezen, die nu en dan gespeend zijn van werkelijkheidszin. Er komen hier en daar goede gedachten naar voren, maar wel licht konden deze evengoed later in het jaar dan beter uitgewerkt en bestudeerd naar voren worden geschoven. De begroting is im mers gereed, vraagt om goedkeuring, niet om uitbreiding. Op de keper beschouwd uit men wensen die op de naaste of verre toekomst gericht zijn en die bij de begroting die behan deld moet worden niet op de plaats zijn. Goed, het schijnt nu eenmaal traditie te zijn •n eigenlijk moet men het geduld en de se- PLUIMERS ongelovig rieuze behandeling die het college van B. en W. voor de diverse algemene beschouwingen opbracht, bewonderen. Welnu, daar zat het college van B. eh W. dan. Er moest hier en daar een antwoord worden gegeven en op de suggesties, de dro men en de luchtkastelen worden gereageerd. Wethouder Goosen behandelde het probleem vuilnisstortplaats: „De gemeentebesturen hadden gauw overeenstemming. Toen Marke- lo een hinderwetvergunning aanvroeg, begon nen de moeilijkheden. Er werd bezwaar ge maakt door hogere instanties tegen de aan tasting van het recreatiegebied. Wij hebben betoogd, dat ernaar gestreefd wordt de natuur in oorspronkelijke staat te herstellen. Wij heb ben ons fraaie zwembad getoond, waar toch ook een vuilnisbelt is geweest." Het gemeentebestuur van Markelo heeft een brief doen uitgaan, waarin alle feiten zijn op genomen en wethouder Goosen had toch nog goede hoop, dat toestemming zal worden ver kregen. „Maaraldus spreker, ,,het zal wel een half jaar langer duren." Afstoten van onrendabele bezittingen is in derdaad ons streven", aldus de voorzitter tot de heer Wolterink. Van wethouder Scholman kreeg dit raadslid te horen: Door opheffing van de rundermarkt zult u echt geen f 6.000,— per jaar voordeel behalen, wat als verwach ting was uitgesproken. Wethouder Goosen gaf de heer Wolterink toe, dat gesproken kon worden over de aula als over een mislukking. In die zin echter, al dus wethouder Goosen, dat de aula niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze gebouwd is. ,,Onze poging via de kerken dit gebouw be- SCHOLMAN geen onderscheid ter aan zijn doel te doen beantwoorden, heelt geen resultaat afgeworpen." Hij erkende ,,Wij weten niet wat we met deze aula moe ten." Maar een gebouw, dat een ton heeft ge kost, zo maar te vernietigen, kon spreker ook niet over zijn hart verkrijgen. De wethouder vond het idee van de heer Paauwe een mor tuarium te doen bouwen in het centrum van Rijssen goed. Wethouder Goosen die in één klap verschil lende sprekers kon beantwoorden welke het zelfde probleem hadden aangeroerd, erkende dat de gemeente niet meer zo goed in zijn bouwrijpe gronden zat dan enkele jaren gele den. ,,Ons beleid was gericht op de woningwet- bouw. Wij maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid door te bouwen als men de gron den bouwrijp had. Nu is de situatie enigszins anders. De particuliere woningbouw moet nu wat gestimuleerd worden. Er zijn thans reeds 10 woningen in aanbouw (met c.v.) van de Algemene Woningbouwvereniging Riessen. Ons streven blijft erop gericht voldoende wo ningen te doen bouwen aldus de wethouder. Ook de moeilijkheden betreffende de reali sering van de bestemmingsplannen werden door wethouder Goosen uitvoerig uit de doe ken gedaan. .,Als wij alle instanties moeten aflopen die te maken hebben bij het tot stand komen van een bestemmingsplan, dan hebben wij een hele gang gemaakt. Niet minder dan 30 instanties laten hun licht erover schijnen." •k .,De afrit van de E-8 wordt aangelegd onge veer 200 a 300 meter ten zuiden van onze ge meentegrens (nabi.j de steenfabriek Smeijers en Voortman)", was het antwoord van de voorzitter op een vraag van de heer Wolte rink. De BB afschaffen? De voorzitter was van mening, dat dat niet moest gebeuren. ,,Deze instelling kan", zo richtte hij zich tot de SGP- fractie, ,,in vredestijd belangrijke taken ver richten bij calamiteiten." De heer Borghuis (AR), die in zijn algeme ne beschouwing de hoop had uitgesproken dat het college van B. en W. voldoende diligent (ijverig, red.) zou zijn met betrekking tot de v- g» DE RIDDER een markt bouw van het nieuwe stadhuis, kreeg de vol gende reactie van de voorzitter: „Iedereen hier weet dat wij in dit stadhuis onvoldoende zijn gehuisvest. Dat werkt op al lerlei terreinen stagnerend en wij snakken naar een goede huisvesting. Wij hebben de noodzaak meermalen in Zwolle bepleit. Het probleem is daar voldoende bekend. In Den Haag ligt het moeilijk. Wellicht komt Rijssen in aanmerking als er voor de provincie Over ijssel een extra bijdrage in het kader van de werkverruiming wordt verleend. We doen echt wat we doen kunnen", aldus de voorzitter. De suggestie van de heer Borghuis betref fende het openbare vervoer moest de voorzit ter „nog eens bekijken". Persoonlijk was hij van mening, dat Rijssen daarvoor echt nog te klein is. De heer Borghuis die geïnformeerd had naar de stand van zaken over de fusie tussen de vereniging en het Groene Kruis en het Wit- Gele Kruis, kreeg van wethouder Scholman een positief antwoord. De besturen hebben in principe overeen stemming bereikt. Op 1 juli zal de fusie tot stand zijn gekomen. Omtrent de subsidiëring volgt dan van de zijde van het college van B. en W. een ander voorstel, tegen welke uitla ting de heer Paauwe protesteerde: „Zover is het nog lang niet. Er is slechts een oriënterende bespreking geweest." De da tum door wethouder Scholman genoemd acht te spreker voorbarig, waarna deze een deel VOORZITTER LANDWEER nieuw stadhuis van een brief van het Groene Kruis voorlas, waarmee hij zijn beweringen kon staven. Omtrent suggesties ook bewoners van de af gelegen gebieden te doen profiteren van de gasvoorziening zei de voorzitter het daarmee eens te zijn. „Wij zullen zoveel mogelijk trachten in die richting te werken." De bouw van een overdekt zwembad (aan gehaald door de heer Borghuis) heeft, aldus wethouder Scholman, prioriteit boven een worden gemaakt zullen goed zijn, maar te duur. Men kan ongetwijfeld op eenvoudige wijze van start gaan op het terrein nabij het zwembad. Wethouder Scholman was in deze van me ning. dat het particulier initiatief hierin ook zeker, tekort schiet. Eenvoudig beginnen is ook gemakkelijk gezegd. Er moeten verschil lende voorzieningen worden getroffen en de gemeente krijgt er geen geld voor los. „We zijn er eigenlijk te laat mee", aldus de heer Janssen. Wethouder Scholman: „Inderdaad, er is veel te lang gepraat." Be heer Janssen die de houding van B. en W. bekritiseerd had in deze zin dat niet één lijn werd getrokken bij evenementen van ver enigingen (jubilea, kampioenschappen e.d.) kreeg ten antwoord van de voorzitter, dat het niet de bedoeling was onderscheid te maken en oat als dit gebeurd was, hij dit betreurde. De heer J. H. Pluimers vond het vreemd, dat dit drie keer bij dezelfde vereniging kon gebeuren, n.l. bij een jubileum van Rijssen Vooruit, bij de opening van het clubhuis en bij een kampioenschap. Wethouder Goosen distantieerde zich van de iitlating van de voorzitter: „Als evenemen ten uitgaan van een vereniging die zondags- spert beoefent, doe ik niet mee, ook niet op een receptie in de week." De heer Janssen was van mening dat de •sportverenigingen ook niet dezelfde medewer king krijgen. „Er mag niet gediscrimineerd worden. Als de fractie van de PvdA er niet mee bezig was geweest, had R.V. nooit de subsidie gekregen die via de gemeente moest worden aangevraagd. Er bleven papieren op het gemeentehuis liggen. Een pijnlijke zaak", aldus de heer Janssen. Wethouder Scholman meende dat hier spra ke was van een misverstand, ontstaan door ziekte van een ambtenaar. „Overigens", aldus de wethouder, „was de aanvrage niet com pleet." Maar dat de aanvrage van Rijssen Vooruit getraineerd zou zijn, ontkende wet houder Scholman gedecideerd. „Wij maken echt geen onderscheid." De raadsleden op weg naar het hotel T ijhuis, waar een maaltijd werd genuttigd sporthal. Eventueel kan deze bouw gekoppeld worden aan de verwarming van het huidige openluchtbad. Binnenkort zullen hierover weer besprekingen plaatsvinden. Omtrent de uitbreiding van nieuwe indu strieën, waarvoor de heer Janssen (PvdA) aandacht had gevraagd, stelde de voorzitter: „Er is enkele jaren geleden een industriecom missie geweest. Aantrekking van industrieën is momenteel moeilijker dan vroeger. Rijssen is aangewezen als B-kern. Industrievesti ging wordt getolereerd, niet gestimuleerd door de provinciale oyerheid. Ook wij zijn van mening, dat bepaalde industrieën hier zeer welkom zouden zijn. Wij propageren middels advertenties de aantrekkelijkheid van Rijs sen; anderszins dienen we te zorgen dat de bestaande industrieën niet in het nauw ko men." De heer De Ridder (CH) achtte het ook drin gend gewenst, dat alles wordt gedaan om an dere industrieën in Rijssen gevestigd te krij gen. „Slechts een enkele leerling met een di ploma op zak (metaalsector) kan werk in Rijssen vinden. Een betreurenswaardige zaak. We zijn niet klaar met het plaatsen van ad vertenties. We moeten er op uit. Kandidaten bezoeken, met cijfers bewerken, de aantrek kelijkheid en de mogelijkheden in Rijssen dui delijk maken", meende De Ridder. Wethouder Scholman was weinig optimis tisch over de mogelijkheden van „de Goolne Ketne", een stichting die al jaren praat, wel plannen heeft gemaakt, misschien wel veel geschreven en gewreven heeft, maar nog wei nig concreets tot stand heeft gebracht. De stichting heeft geen geld. Binnenkort vindt er weer een bespreking plaats. De heer Janssen: „Het blijft dus weer bij praten?" Kan men niet op eenvoudige manier beginnen? Plannen die door de Heide Mij. JANSEN verspreide industrie Bevreemding wekte de reactie hierop van de heer J. H. Pluimers: „lk geloof er geen barst van", waarop de voorzitter: „Dan kun nen we beter dit gesprek staken", hetgeen dan ook maar gebeurde. De wens van de heer Paauwe aanstelling van een gemeentelijke maatschappelijke wer ker zal niet worden gerealiseerd. Wethouder Scholman: „Onze ervaringen in het verleden leren ons dat dit geen succes is geweest. De maatschappelijk werksters (niets ten nadele van deze dames) is niet aangeslagen in Rijs sen. Het streven is er op gericht in samen werking met andere gemeenten grotere een heden waarin maatschappelijk werksters wor den ondergebracht te creëren." GOOSSEN aula mislukking Bij de subsidiepost gezinswerk informeerde de heer Janssen naar de hulp die aan niet- kerkelijken werd gegeven. Een deel van onze bevolking staat buitenspel. Men moet zich wenden tot de kerk. De heer Janssen zag lie ver een neutrale stichting. Wethouder Scholman wees er op, dat de stichting slechts subsidie ontvangt, wanneer iedereen ongeacht geloofsovertuiging wordt geholpen. Er wordt geen onderscheid gemaakt, hoewel spreker er bij vermeldde, dat deze ontwikkeling vooral de laatste tijd duidelijker is geworden. „Er wordt niemand afgewezen", aldus de wethouder. De voorzitter zei de heer G. Pluimers toe contact op te nemen met de directie van Ter Horst en Co. teneinde de corödinatie van de bedrijfsbrandweer met die van de gemeente lijke brandweer te bespreken. Er. komen in een begiotingsveigadenng al- éÊmmm, BORGHUIS stadsbussen lerlei punten aan de orde die men eigenlijk niet zou verwachten. Maar het is een beschou wing, een doorlichting van de gemeentelijke huishouding, waarbij ook op de vliering wordt rondgeneusd en men allerlei ontdekkingen doet. die men het jaar door onopgemerkt laat. Zo de pacht van de gemeentelijke jacht- gronden aan de Rijssense Jagersvereniging. Jammer dat de heer Jac. Voortman, voorzit ter van de Rijssense vereniging, deze middag verhinderd was. Anders had hij zijn stekels zeker opgestoken, toen de heer Janssen en de heer Wolterink bezwaar maakten tegen de verpachting van de .gemeentelijke jachtvel den" aan de Jagersvereniging. De wandelaars lopen tijdens de jachtdagen gevaar", meende de heer Wolterink, „laten we de pacht intrekken." De heer G. Pluimers: ,,Er zijn meer jagers dan hazen in Rijssen." De voorzitter was ook al geen groot voorstander: „Men jaagt zo, dat er niets meer over blijft." De heer De Lange wilde de jagers niet het genoegen aan hun hobby ontnemen. Men heeft ook een taak inzake de opruiming van schadelijk wild. Laat men vaste jachtdagen vaststellen en publiceren, zodat de wandelaars geen last ondervinden. Wethouder Goosen sprak eeri verlossend ^voord: De jachtrechten zijn voor 6 jaar ver pacht. Drie jaar zijn verstreken, laten we er over drie jaar weer over praten." De heer Wolterink stelde voor de runder markt op te heffen. Weinig aanvoer, veel on kosten (f 6.000,—) waarbij de heer Bruggink (CH) zich aansloot. Onze rol is uitgespeeld, meenden deze leden van de raad. De heer Paauwe (KVP) wilde de markt koste wat kost in stand houden. Voor de ima ge van Rijssen is de markt belangrijk. Hij vreesde bovendien een terugslag voor de (bloeiende) varkensmarkt. Wethouder Scholman pleitte met overtui ging voor behoud van de markt. Hij beweerde niet dat de markt van grote betekenis zou zijn. Psychologisch zou verlies van de markt voor Rijssen sterk te betreuren zijn. Er is bo vendien een bepaald verband met de varkens- en goederenmarkt, die wel floreren. De on kosten worden niet zo drastisch terugge bracht. Er is reeds sinds 1 januari bezuinigd. De wethouder werd nog gesteund door de heer De Lange die de Rijssense markt een aloude traditie vond en uit dien hoofde wenste te be houden. Wethouder Goosen achtte het onjuist een overijlde beslissing te nemen en stelde voor, nog eerst de marktcommissie te raadplegen. Het voorstel van de heer Wolterink (ophef fing) werd verworpen. Vóór stemden de heren Haase, Rosman, G. Pluimers, Smeijers, Wol terink en Bruggink. Zeg vrouwe, huérn 'iej det doar ook, Jan stotn Meriej eens an, Mear zee, net in eur 'n eessen sloap, Moarkn niks en sleup vedan, Det was mear good ook, want Meriej Raakng heel gaauw ouwerstuer, En miskien har hee 't wal edruemd Det er wat was, nee huer, Doar haj 't wal wier, 't was krek of dr Eene duur 'n gaank hen leup, Wat een gelukke det Meriej- Non zoo heel vaste sleup. .Jan, neet heel bange oet evüln, Stapn oet zin woarme nüs, Merieje sleup gelukkig duur, Jan deer de duure lus. Op bloote veut', in Nachgewaad, Leup Jan doar miln in 'n nach Um 't hoes. zag niks, mear wal huem hee Opeens nen doffen slag. De duure was wier too eweejd, Wat mos hee non beginn, Hee kreeg de duure neet wier lus, Want 'n slüttel zat van binn. Hee mos Merieje wakker maakng, Mear wat vul um det teeng, Hee héf, vroangnt neet woei' lange of 't doern, Eur wal oet berre kreeng. 'n Gelukke det de buurn dee ook Op 't skreeuwn oet berre kümn En huern wat of dr was gebuurd, Het Jan neet kwoalek nümn. J. Rozendom, RIJSSEN. ADVERTENTIE ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704 - 257 PAAUWE mortuarium De heer Paauwe die de reinigingsrechten wilde verhogen (het vuil wordt zeer coulant opgehaald), ondervond geen steun. De heer Wolterink stemde tegen de subsidie voor de Ronde van Overijssel. Motief: Wie organiseren wil, moet ook betalen. RECLASSERING. De heer Janssen was tegen subsidieverle ning ,,per geval" aan de reclasseringsafdeling van het Leger des Heils. Men dient dit werk ook te steunen als er geen Rijssens geval is. De heer De Ridder vond de subsidie van f 20,— per geval belachelijk laag. Vooral als we kijken naar de subsidie aan de Dierenbe scherming, die f 500,- krijgt. Belachelijk. De heer Wolterink: „Niet uit zijn verband rukken. Men krijgt ook een belangrijke rijks- en provinciale subsidie." Vervolg op pagina 2 Er bestaat een grote kans, dat de Con fectiefabriek Heka N.V. gaat fuseren met de Zeeuwse Confectiefabrieken te Middelburg. Besprekingen over een mo gelijke fusie tussen beide bedrijven zijn gaande. Het besluit zal vandaag tijdens een aandeelhoudersvergadering van de twee N.V.'s vallen. Beide NV's hebben een gelijke personeels bezetting. namelijk elk ongeveer 300 werkne mers. Beiden fabriceren een uitgebreid sorti ment aan artikelen. Op 1 januari van dit jaar werd H. J. van Heek, directeur van de HEKA benoemd tot adviseur van de Zeeuwse Confectiefabrieken. Hij zal waarschijnlijk directeur van die on derneming worden, aangezien hij als eerste op de voordracht staat. Door fusie houdt men in beide bedrijven rationeler te kunnen werken. Conjuncturele teruggang bij de twee NV's heeft de plannen, over te gaan tot een fusie, gestimuleerd. Heka, een besloten NV, heeft fabrieken in Rijssen en Goor. De Zeeuwse Confectiefa brieken zijn ondergebracht in een open NV en zijn uitsluitend gevestigd in de Zeeuwse hoofdstad. In de confectieindustrie zijn de laatste ja ren vele vormen van samenwerking ont staan. Veelal gingen die gepaard met uitwis seling van aandelen. Fusies waren er tot nu toe lp deze tak van nijverheid weinig. ~i. Het is de bedoeling direct na de vergade ring een eventueel besluit tot fusie openbaar bekend te maken, evenals de maatregelen, die het gevolg van de fusie zullen zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1